EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0412

2010/412/: Sklep Sveta z dne 13. julija 2010 o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti

OJ L 195, 27.7.2010, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 011 P. 54 - 55

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/07/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/412/oj

27.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 195/3


SKLEP SVETA

z dne 13. julija 2010

o sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti

(2010/412/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 87(2)(a) in člena 88(2), v povezavi s členom 218(6)(a) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju privolitve Evropskega parlamenta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je s Sklepom z dne 11. maja 2010 pooblastil Komisijo, da v imenu Evropske unije začne pogajanja med Unijo in Združenimi državami o dajanju na razpolago podatkov o sporočilih glede finančnih plačil Ministrstvu za finance Združenih držav Amerike za preprečevanje terorizma in njegovega financiranja ter boj proti njima.

(2)

V skladu s Sklepom Sveta 2010/411/EU z dne 28. junija 2010 (1) je bil Sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: Sporazum), s pridržkom njegove poznejše sklenitve podpisan dne 28. junija 2010.

(3)

Sporazum bi bilo treba skleniti.

(4)

Sporazum spoštuje temeljne pravice in načela, priznana zlasti z Listino Evropske unije o temeljnih pravicah, zlasti pravico do zasebnega in družinskega življenja iz člena 7 Listine, pravico do varstva osebnih podatkov iz člena 8 Listine ter pravico do učinkovitega pravnega sredstva in nepristranskega sojenja iz člena 47 Listine. Sporazum bi bilo treba uporabljati v skladu s temi pravicami in načeli.

(5)

V skladu s členom 3 Protokola št. 21 o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, je Združeno kraljestvo podalo uradno obvestilo, da želi sodelovati pri sprejetju in uporabi tega sklepa.

(6)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 21 o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije ter brez poseganja v člen 4 navedenega protokola, Irska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja.

(7)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti se odobri v imenu Unije (2).

Besedilo Sporazuma je priloženo temu sklepu.

Člen 2

Komisijo se povabi, da najkasneje eno leto po dnevu začetka veljavnosti Sporazuma predloži Evropskemu parlamentu in Svetu pravni in tehnični okvir za vpogled v podatke na ozemlju EU.

V treh letih od dneva začetka veljavnosti Sporazuma se Komisijo povabi, da predstavi poročilo o napredku pri razvoju enakovrednega sistema EU z ozirom na člen 11 Sporazuma.

Če v petih letih po dnevu začetka veljavnosti Sporazuma ni bil vzpostavljen enakovredni sistem EU, Unija pretehta ali bo Sporazum obnovila v skladu s členom 21(2) Sporazuma.

Člen 3

Predsednik Sveta imenuje osebo(-e), pristojno(-e), da v imenu Evropske unije izmenja instrumente o odobritvi iz člena 23 Sporazuma, s čimer se izrazi privolitev Unije k zavezanosti s Sporazumom.

Člen 4

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 13. julija 2010

Za Svet

Predsednik

D. REYNDERS


(1)  Glej stran 5 tega Uradnega lista.

(2)  Generalni sekretariat Sveta bo v Uradnem listu Evropske unije objavil datum začetka veljavnosti Sporazuma.


Top

27.7.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 195/3


PREVOD

SPORAZUM

med Evropsko unijo in Združenini državami Amerike o obdelavi in posredovanju podatkov o sporočilih glede finančnih plačil iz Evropske unije Združenim državam Amerike za namene programa za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti

EVROPSKA UNIJA

na eni strani in

ZDRUŽENE DRŽAVE AMERIKE

na drugi strani,

v nadaljnjem besedilu: pogodbenici, STA SE –

V ŽELJI po preprečevanju in zatiranju terorizma in njegovega financiranja, in sicer zlasti z medsebojno izmenjavo informacij, da bi tako zaščitili demokratični družbi ter skupne vrednote, pravice in svoboščine;

V PRIZADEVANJU za krepitev in spodbujanje sodelovanja med pogodbenicama v duhu čezatlantskega partnerstva;

OB SKLICEVANJU na konvencije Združenih narodov o boju proti terorizmu in njegovemu financiranju ter na ustrezne resolucije Varnostnega sveta Združenih narodov na področju boja proti terorizmu, zlasti resolucijo Varnostnega sveta Združenih narodov 1373 (2001) in njene smernice, da vse države sprejmejo potrebne ukrepe za preprečevanje izvajanja terorističnih dejanj, vključno z zagotavljanjem zgodnjega obveščanja drugih držav z izmenjavo informacij; da države druga drugi zagotovijo največjo možno pomoč v zvezi s kazenskimi preiskavami ali kazenskimi postopki glede financiranja ali podpore terorističnim dejanjem; da bi države morale poiskati način za okrepitev in pospešitev izmenjave operativnih informacij; da bi države morale izmenjati informacije v skladu z mednarodnim in nacionalnim pravom; ter da bi države morale sodelovati, zlasti z dvostranskimi in večstranskimi dogovori in sporazumi, da preprečijo in zatrejo teroristične napade in ukrepajo proti storilcem terorističnih dejanj;

OB UPOŠTEVANJU, da je program za sledenje financiranja terorističnih dejavnosti (Terrorist Finance Tracking Program, v nadaljnjem besedilu: TFTP) Ministrstva za finance Združenih držav Amerike (v nadaljnjem besedilu: Ministrstvo za finance ZDA) pripomogel k odkrivanju in prijetju teroristov in njihovih financerjev ter prispeval veliko obveščevalskih podatkov, ki se jih je za namene boja proti terorizmu posredovalo pristojnim organom po svetu, zlasti pa so koristili državam članicam Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: države članice);

OB UPOŠTEVANJU pomena TFTP pri preprečevanju in zatiranju terorizma ter njegovega financiranja v Evropski uniji in drugod ter pomembne vloge Evropske unije pri zagotavljanju, da imenovani ponudniki storitev sporočanja o mednarodnih finančnih plačilih zagotavljajo podatke o sporočilih glede finančnih plačil, ki se hranijo na ozemlju Evropske unije, in ki so nujni za preprečevanje in zatiranje terorizma in njegovega financiranja, ob strogem spoštovanju zaščitnih ukrepov glede zasebnosti in varstva osebnih podatkov;

OB UPOŠTEVANJU člena 6(2) Pogodbe o Evropski uniji o spoštovanju temeljnih pravic, pravice do spoštovanja zasebnosti v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kot je navedeno v členu 16 Pogodbe o delovanju Evropske unije, načel sorazmernosti in nujnosti v zvezi s pravico do spoštovanja zasebnega in družinskega življenja ter z varstvom osebnih podatkov v skladu s členom 8(2) Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, Konvencije Sveta Evrope št. 108 o varstvu posameznikov glede na avtomatsko obdelavo osebnih podatkov ter členov 7 in 8 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah;

OB UPOŠTEVANJU obsega pravice do varstva zasebnosti v Združenih državah Amerike (v nadaljnjem besedilu: Združene države), kakor je zapisano v Ustavi Združenih držav in v njihovi kazenski in civilni zakonodaji, predpisih in dolgoročnih politikah, ki se izvajajo in ohranjajo preko mehanizma demokratičnega nadzora, ki ga uporabljajo tri veje oblasti;

OB POUDARJANJU skupnih vrednot, ki se uporabljajo za varstvo zasebnosti in osebnih podatkov v Evropski uniji in Združenih državah, vključno s pomenom, ki ga obe pogodbenici pripisujeta zakonitosti postopka in pravici do učinkovitih pravnih sredstev v primeru neprimernega ukrepanja organov oblasti;

OB UPOŠTEVANJU medsebojnega interesa za hitro sklenitev zavezujočega sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami, ki temelji na skupnih načelih glede varstva osebnih podatkov pri posredovanju za splošen namen izvrševanja zakonodaje, ob upoštevanju pomena pozornega upoštevanja njegovega učinka na predhodne sporazume in načela učinkovitih pravnih sredstev v upravnih in sodnih postopkih na nediskriminatorni podlagi;

OB UPOŠTEVANJU strogega nadzora in zaščitnih ukrepov, ki jih v okviru TFTP uporablja Ministrstvo za finance ZDA pri ravnanju s podatki o sporočilih glede finančnih plačil, njihovi uporabi in razširjanju, kot je opisano v stališčih Ministrstva za finance ZDA, objavljenih v Uradnem listu Evropske unije dne 20. julija 2007 in Zveznem registru Združenih držav Amerike dne 23. oktobra 2007, ki so odraz obstoječega sodelovanja med Združenimi državami in Evropsko unijo v boju proti globalnemu terorizmu;

OB PRIZNAVANJU dveh obsežnih pregledov in poročil neodvisne osebe, ki jo je imenovala Evropska komisija za preverjanje skladnosti z zaščitnimi ukrepi za varstvo podatkov iz TFTP, v katerih je ugotovljeno, da so Združene države spoštovale prakso varstva zasebnosti iz svojih Stališč ter da je TFTP prinesel znatne varnostne koristi Evropski uniji in je bil zelo pomemben tako za preiskovanje terorističnih napadov kot tudi za preprečevanje številnih terorističnih napadov v Evropi in drugod po svetu;

OB UPOŠTEVANJU Resolucije Evropskega parlamenta z dne 5. maja 2010 o Priporočilu Komisije Svetu, naj odobri začetek pogajanj za Sporazum med Evropsko unijo in Združenimi državami o dajanju na razpolago podatkov o finančnih transakcijah Ministrstvu za finance ZDA za preprečevanje terorizma in njegovega financiranja ter boj proti njima;

OPOZARJAJOČ, da se vsak posameznik ne glede na državljanstvo za zagotovitev dejanskega uveljavljanja njegovih pravic lahko pritoži neodvisnemu organu za varstvo podatkov, podobnemu organu ali neodvisnemu in nepristranskemu sodišču ter tako uveljavi učinkovita pravna sredstva;

OB UPOŠTEVANJU, da so na voljo nediskriminatorna pravna sredstva v upravnih in sodnih postopkih v skladu z zakonodajo ZDA o neustreznem ravnanju z osebnimi podatki, med drugim tudi z zakonom o upravnem postopku iz leta 1946 (Administrative Procedure Act of 1946), zakonom o splošnih inšpektorjih iz leta 1978 (Inspector General Act of 1978), zakonom o izvajanju priporočil Komisije za 11. september iz leta 2007 (Implementing Recommendations of the 9/11 Commission Act of 2007), zakonom o računalniških goljufijah in zlorabah (the Computer Fraud and Abuse Act), ter zakonom o prostem dostopu do informacij (the Freedom of Information Act);

OPOZARJAJOČ, da morajo finančne ustanove in ponudniki storitev sporočanja o finančnih plačilih v Evropski uniji po zakonu pisno obvestiti svoje stranke, da se lahko osebni podatki iz zapisov o finančnih poslih za namene kazenskega pregona posredujejo javnim organom držav članic ali tretjih držav ter da to obvestilo lahko vsebuje informacije glede TFTP;

OB PRIZNAVANJU načela sorazmernosti, ki je temelj tega sporazuma in ki ga izvajata tako Evropska unija, kot izhaja iz Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin, njene veljavne sodne prakse, ter zakonodaj EU in držav članic; kot tudi Združene države, kot izhaja iz zahtev po razumnosti iz ustave Združenih držav, zveznih in državnih zakonov ter njihove razlagalne sodne prakse, pa tudi iz prepovedi izdajanja prekomernega števila nalogov za predložitev in arbitrarnih dejanj vladnih uradnikov;

POTRJUJOČ, da ta sporazum ne pomeni precedensa za morebitne prihodnje rešitve med Združenimi državami in Evropsko unijo ali med eno od pogodbenic in katero koli drugo državo glede obdelave in posredovanja podatkov o sporočilih glede finančnih plačil ali podatkov katere koli druge vrste ali glede varstva podatkov;

OB PRIZNAVANJU, da so imenovani ponudniki zavezani s splošno veljavnimi pravili EU ali nacionalnimi pravili o varstvu podatkov, katerih namen je varovati posameznike v zvezi z obdelavo njihovih osebnih podatkov pod nadzorom pristojnih organov za varstvo podatkov na način, ki je skladen s posebnimi določbami tega sporazuma; ter

POTRJUJOČ TUDI, da ta sporazum ne posega v druge sporazume ali dogovore o kazenskem pregonu ali izmenjavi informacij, sklenjene med pogodbenicama ali med Združenimi državami Amerike in državami članicami –

DOGOVORILI O NASLEDNJEM:

Člen 1

Namen sporazuma

1.   Namen tega sporazuma je, da se ob popolnem spoštovanju zasebnosti, varstva osebnih podatkov in drugih pogojev, določenih v tem sporazumu, zagotovi, da:

(a)

se sporočila glede finančnih plačil, ki se nanašajo na finančne transakcije, in z njimi povezani podatki, ki jih na ozemlju Evropske unije hranijo ponudniki storitev sporočanja o mednarodnih finančnih plačilih, ki so skupno imenovani v skladu s tem sporazumom, zagotovijo Ministrstvu za finance ZDA za izključni namen preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona terorizma ali njegovega financiranja; ter

(b)

se ustrezne informacije, pridobljene prek TFTP, zagotovijo organom pregona, organom javne varnosti ali organom za boj proti terorizmu držav članic, Europolu ali Eurojustu za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona terorizma ali njegovega financiranja.

2.   Združene države, Evropska unija in njene države članice v okviru svojih pristojnosti sprejmejo vse potrebne in ustrezne ukrepe za izvajanje določb tega sporazuma in uresničitev njegovega cilja.

Člen 2

Področje uporabe

Ta sporazum se uporablja za pridobitev in uporabo podatkov o sporočilih glede finančnih plačilih in z njimi povezanih podatkov za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja, ali pregona:

(a)

dejanj osebe ali subjekta, ki vključujejo nasilje ali drugače ogrožajo človekovo življenje ali bi lahko povzročila škodo na premoženju ali infrastrukturi in za katere se glede na njihovo naravo in kontekst utemeljeno šteje, da so bila storjena z namenom:

(i)

zastraševanja prebivalstva ali pritiska nanj;

(ii)

zastraševanja, prisile ali pritiska na vlado ali mednarodno organizacijo, da bi ukrepala ali da ne bi ukrepala; ali

(iii)

da bi resno rušila ali uničevala temeljne politične, ustavne, gospodarske ali socialne strukture države ali mednarodne organizacije;

(b)

osebe ali subjekta, ki pomaga, sponzorira ali zagotavlja finančno, materialno ali tehnološko podporo ali finančne ali druge storitve v korist oziroma podporo dejanjem, opisanim v pododstavku (a);

(c)

osebe ali subjekta, ki zagotavlja ali zbira sredstva na kateri koli način, neposredno ali posredno, z namenom, da bi se uporabila, ali z zavedanjem, da se bodo v celoti ali delno uporabila za izvajanje katerih koli dejanj, opisanih v pododstavkih (a) in (b); ali

(d)

osebe ali subjekta, ki pomaga pri storitvi dejanj, opisanih v pododstavkih (a), (b) ali (c), napeljuje k storitvi teh dejanj ali jih poskuša storiti.

Člen 3

Zagotavljanje posredovanja podatkov s strani imenovanih ponudnikov

Pogodbenici skupaj in posamezno v skladu s tem sporazumom in zlasti členom 4 zagotovita, da subjekti, ki jih pogodbenici v skladu s tem sporazumom skupno imenujeta za ponudnike storitev sporočanja o mednarodnih finančnih plačilih (v nadaljnjem besedilu: imenovani ponudniki), Ministrstvu za finance ZDA posredujejo zahtevane podatke o sporočilih glede finančnih plačil in z njimi povezane podatke, ki so potrebni za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona terorizma ali njegovega financiranja (v nadaljnjem besedilu: poslani podatki). Imenovani ponudniki so določeni v Prilogi k temu sporazumu in se po potrebi lahko posodobijo z izmenjavo diplomatskih not. Vse spremembe Priloge se ustrezno objavijo v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Zaprosila ZDA za pridobitev podatkov od imenovanih ponudnikov

1.   Za namene tega sporazuma Ministrstvo za finance ZDA vroči naloge za predložitev (v nadaljnjem besedilu: zaprosila) v skladu z zakonodajo ZDA imenovanemu ponudniku, ki je prisoten na ozemlju Združenih držav, da bi pridobilo potrebne podatke, ki so shranjeni na ozemlju Evropske unije, za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona terorizma ali njegovega financiranja.

2.   Zaprosilo (skupaj s katerimi koli dodatnimi dokumenti):

(a)

čim jasneje navede podatke, vključno s posebnimi kategorijami zahtevanih podatkov, ki so potrebni za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona terorizma ali njegovega financiranja;

(b)

jasno utemelji, zakaj so podatki potrebni;

(c)

je zasnovano čim ožje, da se zahtevani podatki omejijo na najmanjši možni obseg, pri čemer je treba ustrezno upoštevati pretekle in sedanje analize tveganja terorizma, ki so osredotočene na vrste sporočil in geografsko lego, pa tudi zaznane grožnje terorizma in izpostavljenosti terorizmu ter geografske analize ter analize ogroženosti in izpostavljenosti; ter

(d)

ne poizveduje po podatkih v zvezi z enotnim območjem plačil v eurih (Single Euro Payment Area – SEPA).

3.   Po vročitvi zaprosila imenovanemu ponudniku Ministrstvo za finance ZDA istočasno kopijo zaprosila s katerimi koli dodatnimi dokumenti posreduje Europolu.

4.   Po prejemu kopije zaprosila Europol kot nujno zadevo preveri, ali je zaprosilo skladno z zahtevami iz odstavka 2. Europol uradno obvesti imenovanega ponudnika, da je preveril, da je zaprosilo skladno z zahtevami iz odstavka 2.

5.   Ko Europol potrdi, da je zaprosilo skladno z zahtevami iz odstavka 2, je v skladu z zakonodajo ZDA za namene tega sporazuma to zaprosilo v Evropski uniji in v ZDA pravno zavezujoče. Imenovani ponudnik je s tem pooblaščen in mora zagotoviti podatke Ministrstvu za finance ZDA.

6.   Imenovani ponudnik na tej podlagi zagotovi podatke (tj. na podlagi sistema posredovanja) neposredno Ministrstvu za finance ZDA. Imenovani ponudnik za namene tega sporazuma vodi podrobno evidenco o vseh podatkih, posredovanih Ministrstvu za finance ZDA.

7.   Ko so na podlagi teh postopkov podatki posredovani, se šteje, da je imenovani ponudnik izpolnil obveznosti iz tega sporazuma in vse druge pravne zahteve Evropske unije, povezane s posredovanjem takih podatkov iz Evropske unije v Združene države.

8.   Imenovani ponudniki imajo na voljo vsa pravna sredstva v upravnih in sodnih postopkih v skladu z zakonodajo ZDA za prejemnike zaprosil Ministrstva za finance ZDA.

9.   Pogodbenici se skupaj usklajujeta glede tehničnih podrobnostih za podporo postopka Europola za preverjanje.

Člen 5

Zaščitni ukrepi, ki se uporabljajo za obdelavo poslanih podatkov

1.   Ministrstvo za finance ZDA zagotovi, da se poslani podatki obdelujejo v skladu z določbami tega sporazuma. Ministrstvo za finance ZDA zagotovi varstvo osebnih podatkov z naslednjimi zaščitnimi ukrepi, ki se izvedejo brez diskriminacije zlast glede državljanstva ali države stalnega prebivališča.

2.   Poslani podatki se obdelujejo izključno za preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje ali pregon terorizma ali njegovega financiranja;

3.   TFTP ne vključuje in ne bo vključeval rudarjenja podatkov ali katerega koli drugega algoritmičnega ali avtomatskega izdelovanj profilov ali računalniškega filtriranja.

4.   Da bi preprečili nedovoljen dostop ali razkritje ali izgubo podatkov ali katero koli obliko nedovoljene obdelave:

(a)

se poslani podatki hranijo ločeno od katerih koli drugih podatkov v varnem prostoru, zavarovanem s sistemi na visoki ravni in opremljenem z zaščito pred vdorom;

(b)

poslani podatki ne smejo biti povezani z nobeno drugo zbirko podatkov;

(c)

je dostop do poslanih podatkov omejen na analitike, ki preiskujejo terorizem ali njegovo financiranje, in na osebe, povezane s tehnično podporo, upravljanjem in nadzorom TFTP;

(d)

se poslanih podatkov ne sme manipulirati, jih spreminjati ali jim kaj dodajati; ter

(e)

se poslanih podatkov ne sme kopirati, razen za namene ponovne vzpostavitve podatkovne zbirke po podatkovni nesreči.

5.   Vsakršno iskanje poslanih podatkov temelji na predhodnih informacijah ali dokazih, na podlagi katerih se domneva, da obstaja povezava med osebo, na katero se nanašajo iskani podatki, in terorizmom ali njegovim financiranjem.

6.   Vsako posamezno iskanje poslanih podatkov v okviru TFTP je zasnovano ozko, izhajati mora iz utemeljene domneve o povezavi osebe, na katero se nanašajo ti podatki, s terorizmom ali njegovim financiranjem, in se zabeleži, vključno s takšno povezavo s terorizmom ali njegovim financiranjem, ki je potrebna za sprožitev iskanja.

7.   Poslani podatki lahko vključujejo informacije, ki razkrivajo identiteto vira in/ali prejemnika transakcije, vključno z imenom, številko tekočega računa, naslovom, nacionalno identifikacijsko številko. Pogodbenici priznavata posebno občutljivost osebnih podatkov, ki razkrivajo rasni in etnični izvor, politična prepričanja, verska ali druga prepričanja, članstvo v sindikatih ter podatke o zdravju in spolnem življenju (v nadaljnjem besedilu: občutljivi podatki). V posebnih okoliščinah, kadar lahko podatki, v katere se je vpogledalo, vključujejo občutljive podatke, Ministrstvo za finance ZDA take podatke zaščiti v skladu z zaščitnimi in varnostnimi ukrepi, določenimi v nadaljevanju tega sporazuma in v polnem spoštovanju ter ob ustreznem upoštevanju njihove posebne občutljivosti.

Člen 6

Shranjevanje in brisanje podatkov

1.   V času veljavnosti tega sporazuma Ministrstvo za finance ZDA opravi redne in najmanj letne ocene z namenom odkritja podatkov, v katere ni bilo vpogleda in niso več potrebni za boj proti terorizmu ali njegovemu financiranju. Kadar se odkrijejo taki podatki, jih Ministrstvo za finance ZDA trajno izbriše takoj, ko je to tehnično izvedljivo.

2.   Če se izkaže, da so bili posredovani podatki o sporočilih glede finančnih plačil, ki niso bili zahtevani, jih Ministrstvo za finance ZDA takoj in trajno izbriše ter o tem obvesti zadevnega imenovanega ponudnika.

3.   Razen v primeru zgodnejšega izbrisa podatkov iz odstavkov 1, 2, ali 5, se vsi podatki, v katere ni bilo vpogleda in so bili prejeti pred 20. julijem 2007, izbrišejo najpozneje 20. julija 2012.

4.   Razen v primeru zgodnejšega izbrisa podatkov iz odstavkov 1, 2, ali 5, se vsi podatki, v katere ni bilo vpogleda in so bili prejeti 20. julija 2007 ali pozneje, izbrišejo najpozneje pet (5) let po prejetju.

5.   V času veljavnosti tega sporazuma Ministrstvo za finance ZDA opravi redne in najmanj letne ocene, da bo ocenilo obdobja hrambe podatkov, ki so določena v odstavkih 3 in 4, da zagotovi, da niso daljša od nujno potrebnega za boj proti terorizmu ali njegovemu financiranju. Če se ugotovi, da so ta obdobja hrambe podatkov daljša, kot je nujno potrebno za boj proti terorizmu ali njegovemu financiranju, Ministrstvo za finance ZDA ustrezno skrajša taka obdobja hrambe.

6.   Najpozneje tri leta po začetku veljavnosti tega sporazuma Evropska komisija in Ministrstvo za finance ZDA pripravita skupno poročilo v zvezi z vrednostjo posredovanih podatkov TFTP, s posebnim poudarkom na vrednosti podatkov, shranjenih za več let, in ustreznih informacij, pridobljenih iz skupnega pregleda, izvedenega v skladu s členom 13. Pogodbenici skupaj določita podrobnosti tega poročila.

7.   Informacije, pridobljene iz poslanih podatkov, vključno z informacijami iz člena 7, se hranijo največ toliko časa, kolikor je nujno potrebno za posebne preiskave ali pregon, za katere se uporabijo.

Člen 7

Nadaljnje posredovanje

Nadaljnje posredovanje informacij, pridobljenih iz poslanih podatkov, je omejeno v skladu z naslednjimi zaščitnimi ukrepi:

(a)

Izmenjajo se samo informacije, pridobljene kot rezultat individualiziranega iskanja, kot je opisano v tem sporazumu, zlasti v členu 5.

(b)

Take informacije se izmenjajo samo z organi kazenskega pregona, organi javne varnosti ali organi za boj proti terorizmu v ZDA, državah članicah ali tretjih državah ali z Europolom ali Eurojustom ali drugimi ustreznimi mednarodnimi organi, v okviru njihovih nalog.

(c)

Take informacije se izmenjajo samo za obveščevalne namene in za izključni namen preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona terorizma ali njegovega financiranja.

(d)

Kadar Ministrstvo za finance ZDA ve, da take informacije zadevajo državljana ali prebivalca države članice, morajo pred vsakršno izmenjavo informacij z organi tretjih držav pristojni organi zadevne države članice izdati soglasje ali mora biti taka izmenjava skladna z veljavnimi protokoli o takih izmenjavah informacij med Ministrstvom za finance ZDA in navedeno državo članico, razen kadar je izmenjava informacij bistvena za preprečevanje dejanske in resne grožnje za javno varnost pogodbenice tega sporazuma, države članice ali tretje države. V slednjem primeru se pristojni organi zadevne države članice o zadevi obvestijo takoj, ko je mogoče.

(e)

Pri izmenjavi takih informacij Ministrstvo za finance ZDA zahteva, da organ, ki informacije prejme, le-te izbriše takoj, ko jih ne potrebuje več za namen, za katerega so bile izmenjane; ter

(f)

Vsako nadaljnje posredovanje se ustrezno evidentira.

Člen 8

Ustreznost

Ministrstvo za finance ZDA naj bi pod pogojem stalnega izpolnjevanja obveznosti spoštovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov, določenih v tem sporazumu, zagotovilo ustrezno raven varstva pri obdelavi podatkov o sporočilih glede finančnih plačil in z njimi povezanih podatkov, ki jih za namene tega sporazuma Evropska unija posreduje Združenim državam.

Člen 9

Spontano posredovanje informacij

1.   Ministrstvo za finance ZDA zagotovi, da se informacije, pridobljene prek TFTP, ki lahko v Evropski uniji prispevajo k preiskovanju, preprečevanju, odkrivanju ali pregonu terorizma ali njegovega financiranja, takoj, ko je to izvedljivo, in čim hitreje dajo na voljo organom pregona, organom za javno varnost ali organom za boj proti terorizmu zadevnih držav članic in po potrebi Europolu in Eurojustu. Vse naknadne informacije, ki lahko v Združenih državah prispevajo k preiskovanju, preprečevanju, odkrivanju ali pregonu terorizma in njegovega financiranja, se na podlagi vzajemnosti in na vzajemen način vrnejo Združenim državam.

2.   Zaradi učinkovite izmenjave informacij lahko Europol pri Ministrstvu za finance ZDA imenuje uradnika za zvezo. Podrobnosti v zvezi s statusom in nalogami uradnika za zvezo pogodbenici določita skupaj.

Člen 10

Zaprosila EU za iskanje po TFTP

Če organ pregona, organ za javno varnost ali organ za boj proti terorizmu države članice ali Europol ali Eurojust ugotovijo, da obstajajo razlogi za domnevo, da je posameznik ali subjekt povezan s terorizmom ali njegovim financiranjem, kot je opredeljeno v členih 1 do 4 Okvirnega sklepa Sveta 2002/475/PNZ, kakor je bil spremenjen z Okvirnim sklepom Sveta 2008/919/PNZ in Direktivo 2005/60/ES, lahko ta organ zaprosi za iskanje ustreznih informacij, pridobljenih prek TFTP. V odziv na takšna zaprosila Ministrstvo za finance ZDA takoj izvede iskanje v skladu s členom 5 in zagotovi ustrezne informacije.

Člen 11

Sodelovanje s prihodnjim enakovrednim sistemom EU

1.   V času veljavnosti tega sporazuma bo Evropska komisija izvedla študijo glede možne uvedbe enakovrednega sistema EU, ki bo omogočal bolj usmerjeno posredovanje podatkov.

2.   Če se bo na podlagi te študije Evropska unija odločila vzpostaviti sistem EU, bodo ZDA sodelovale in pomagale ter svetovale za uspešno vzpostavitev takega sistema.

3.   Ker bi vzpostavitev sistema EU, če se bo EU odločila za vzpostavitev tega sistema, lahko bistveno spremenila okvir tega sporazuma, bi se morali pogodbenici posvetovati, da se odloči ali bi bilo treba Sporazum ustrezno prilagoditi. V zvezi s tem organi ZDA in EU sodelujejo, da se zagotovi komplementarnost in učinkovitost sistemov ZDA in EU na način, ki nadalje krepi varnost državljanov Združenih držav, Evropske unije in drugod. V duhu tega sodelovanja si pogodbenici na podlagi vzajemnosti in ustreznih zaščitnih ukrepov dejavno prizadevata za sodelovanje med vsemi zadevnimi mednarodnimi ponudniki storitev sporočanja podatkov o finančnih plačilih, ki imajo sedež na zadevnih ozemljih, z namenom zagotavljanja stalnega in učinkovitega delovanja sistemov ZDA in EU.

Člen 12

Spremljanje zaščitnih ukrepov in nadzora

1.   Usklajenost s strogo omejitvijo namena boja proti terorizmu in drugimi zaščitnimi ukrepi, določenimi v členih 5 in 6, je predmet neodvisnega spremljanja in nadzora s strani neodvisnih nadzornikov, med drugimi s strani osebe, ki jo imenuje Evropska komisija, v soglasju z Združenimi državami in pod pogojem, da je ta oseba ustrezno varnostno preverjena s strani Združenih držav. Tak nadzor vključuje pooblastilo za pregled v realnem času in za nazaj vseh iskanj po poslanih podatkih, pooblastilo za povpraševanje po takih iskanjih ter po potrebi, za zahtevanje dodatnih pojasnil glede povezave s terorizmom. Neodvisni nadzorniki so zlasti pooblaščeni za blokiranje katerega koli iskanja ali vseh iskanj, za katere se zdi, da kršijo člen 5.

2.   Nadzor iz odstavka 1 je predmet rednega spremljanja, tudi neodvisnosti nadzora, kakor je opisana v odstavku 1 v okviru pregleda iz člena 13. Splošni inšpektor Ministrstva za finance ZDA bo zagotovil, da se neodvisni nadzor iz odstavka 1 izvaja v skladu z veljavnimi revizijskimi standardi.

Člen 13

Skupni pregled

1.   Na zahtevo ene pogodbenice ali v vsakem primeru po šestih (6) mesecih od dneva začetka veljavnosti tega sporazuma pogodbenici skupaj pregledata zaščitne ukrepe, nadzor in določbe o vzajemnosti iz tega sporazuma. Pregledi se nato izvajajo redno, po potrebi pa se določijo še dodatni pregledi.

2.   V pregledu se zlasti upošteva naslednje: (a) število sporočil o finančnih plačilih, do katerih se je dostopalo, (b) število priložnosti, v katerih so se obveščevalni podatki izmenjali z državami članicami, tretjimi državami ter Europolom in Eurojustom, (c) izvajanje in učinkovitost tega sporazuma, vključno z ustreznostjo mehanizma za posredovanje informacij, (d) primeri, v katerih so se informacije uporabile za preprečevanje, preiskovanje, odkrivanje ali pregon terorizma ali njegovega financiranja, ter (e) upoštevanje obveznosti glede varstva podatkov, določenih v tem sporazumu. Pregled vključuje reprezentativen in naključen vzorec iskanj, da se preveri upoštevanje zaščitnih ukrepov in nadzora, določenih v tem sporazumu, pa tudi oceno sorazmernosti poslanih podatkov na podlagi njihovega pomena za preiskovanje, preprečevanje, odkrivanje ali pregon terorizma ali njegovega financiranja. Na podlagi pregleda bo Evropska komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predložila poročilo o delovanju tega sporazuma, tudi glede področij, navedenih v tem odstavku.

3.   Za namene pregleda bo Evropsko unijo zastopala Evropska komisija, ZDA pa Ministrstvo za finance ZDA. Vsaka pogodbenica lahko v svojo delegacijo za pregled vključi strokovnjake za varnost in varovanje podatkov, pa tudi osebo s pravosodnimi izkušnjami. V delegaciji Evropske unije za pregled sodelujeta dva predstavnika organov za varstvo podatkov, od katerih je vsaj eden iz države članice, v kateri ima sedež imenovani ponudnik.

4.   Ministrstvo za finance ZDA za namene pregleda zagotovi dostop do ustrezne dokumentacije, sistemov in osebja. Pogodbenici skupaj določita podrobnosti pregleda.

Člen 14

Preglednost – Zagotavljanje informacij posameznikom, na katere se podatki nanašajo

Ministrstvo za finance ZDA na svoji spletni strani, ki je dostopna javnosti, objavi podrobne informacije o TFTP in njegovem namenu, vključno s kontaktnimi podatki za osebe, ki imajo vprašanja v zvezi s tem. Poleg tega objavi tudi informacije o postopkih za uveljavljanje pravic iz členov 15 in 16, vključno z obstojem pravnih sredstev v upravnih in sodnih postopkih, kakor je ustrezno v Združenih državah glede obdelave osebnih podatkov, prejetih v skladu s tem sporazumom.

Člen 15

Pravica dostopa

1.   Vsaka oseba ima pravico, da po predložitvi zahtev, podanih v razumnih časovnih razmikih, brez omejitev in nepotrebnega odlašanja prejme vsaj potrditev svojega organa za varstvo podatkov v Evropski uniji o tem, ali so bile spoštovane pravice te osebe do varstva osebnih podatkov v skladu s tem sporazumom po tem ko so bila izvedena vsa potrebna preverjanja, in zlasti navedbo, ali je bil pri obdelavi njenih podatkov ta sporazum kršen.

2.   Razkritje osebnih podatkov zadevni osebi, ki se obdelujejo v skladu s tem sporazumom, je lahko predmet razumnih pravnih omejitev, ki se uporabljajo v nacionalni zakonodaji za zaščito preprečevanja, odkrivanja, preiskovanja ali pregona kaznivih dejanj ter za zaščito javne in nacionalne varnosti, ob ustreznem upoštevanju legitimnih interesov zadevne osebe.

3.   V skladu z odstavkom 1 oseba pošlje zahtevo svojemu evropskemu nacionalnemu nadzornemu organu, ki jo posreduje uradniku za varovanje zasebnosti Ministrstva za finance ZDA, ki opravi vsa potrebna preverjanja v skladu z zahtevo. Uradnik za varovanje zasebnosti Ministrstva za finance ZDA brez nepotrebnega odlašanja obvesti zadevni evropski nacionalni nadzorni organ, ali se osebni podatki lahko razkrijejo posamezniku, na katerega se podatki nanašajo, in ali so bile pravice tega posameznika ustrezno spoštovane. V primeru, da se dostop do osebnih podatkov zavrne ali omeji v skladu z omejitvami iz odstavka 2, se taka zavrnitev ali omejitev pisno obrazloži in se navedejo informacije o razpoložljivih načinih za uveljavljanje pravnih sredstev v upravnih in sodnih postopkih v Združenih državah.

Člen 16

Pravica do popravka, izbrisa ali blokiranja

1.   Vse osebe imajo pravico, da zahtevajo popravek, izbris ali blokiranje svojih osebnih podatkov, ki jih obdeluje Ministrstvo za finance ZDA v skladu s tem sporazumom, kadar so ti podatki netočni ali se z obdelavo krši ta sporazum.

2.   Vsaka oseba, ki uveljavlja pravico iz odstavka 1, pošlje zahtevo svojemu evropskemu nacionalnemu nadzornemu organu, ki jo posreduje uradniku za varstvo zasebnosti Ministrstva za finance ZDA. Vsaka zahteva za popravek, izbris ali blokiranje se ustrezno utemelji. Uradnik za varstvo zasebnosti Ministrstva za finance ZDA opravi vsa potrebna preverjanja v skladu z zahtevo in brez nepotrebnega odlašanja obvesti ustrezni evropski nacionalni nadzorni organ, ali so bili osebni podatki popravljeni, izbrisani ali blokirani ter ali so bile pravice tega posameznika ustrezno spoštovane. Tako uradno obvestilo je pisno obrazloženo in navaja informacije o razpoložljivih načinih za uveljavljanje pravnih sredstev v upravnih in sodnih postopkih v Združenih državah.

Člen 17

Ohranjanje točnosti informacij

1.   Kadar pogodbenica ugotovi, da prejeti ali preneseni podatki v skladu s tem sporazumom niso točni, sprejme vse potrebne ukrepe, da prepreči nezanesljivost teh podatkov, ter njihovo uporabo, kar lahko vključuje dopolnitev, izbris ali popravo takih podatkov.

2.   Vsaka pogodbenica, kadar je izvedljivo, drugo uradno obvesti, če ugotovi, da so relevantne informacije, ki jih je posredovala drugi pogodbenici ali jih je od nje prejela v skladu s tem sporazumom, netočne ali nezanesljive.

Člen 18

Pravna sredstva

1.   Pogodbenici sprejmeta vse primerne ukrepe za zagotovitev, da se Ministrstvo za finance ZDA in vsaka zadevna država članica takoj obvestita ter se po potrebi posvetujeta med seboj in s pogodbenicama, če menita, da je bil pri obdelavi osebnih podatkov ta sporazum kršen.

2.   Katera koli oseba, ki meni, da je bil pri obdelavi njenih osebnih podatkov ta sporazum kršen, ima pravico zahtevati uporabo učinkovitih pravnih sredstev v upravnih in sodnih postopkih v skladu z zakonodajo Evropske unije, njenih držav članic oziroma ZDA. Za ta namen in v zvezi s podatki, posredovanimi ZDA v skladu s tem sporazumom, Ministrstvo za finance ZDA pri uporabi svojih administrativnih postopkov vse osebe obravnava enako, ne glede na njihovo nacionalnost ali državo stalnega prebivališča. Vsem osebam ne glede na njihovo državljanstvo ali državo stalnega prebivališča je po zakonodaji ZDA na voljo postopek za uporabo pravnih sredstev v sodnem postopku zoper škodljivo dejanje upravnega organa.

Člen 19

Posvetovanje

1.   Pogodbenici se po potrebi posvetujeta, da omogočita najučinkovitejši način uporabe tega sporazuma, vključno za olajšanje reševanja sporov v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma.

2.   Pogodbenici sprejmeta ukrepe, s katerimi se izogneta čezmernim medsebojnim bremenom pri uporabi tega sporazuma. Kadar čezmerna bremena kljub temu nastopijo, se pogodbenici takoj posvetujeta, da bi olajšali uporabo tega sporazuma, vključno s sprejetjem ukrepov, ki bi bili potrebni za zmanjšanje tekočih in prihodnjih bremen.

3.   Pogodbenici se takoj posvetujeta v primeru, da katera koli tretja stran, vključno z organom druge države, izpodbija ali vloži pravni zahtevek v zvezi s katerim koli vidikom učinkovanja ali izvajanja tega sporazuma.

Člen 20

Izvajanje in neodstopanje

1.   Ta sporazum ne ustvarja ali podeljuje pravic ali koristi nobenim osebam ali subjektom zasebnega ali javnega prava. Vsaka pogodbenica zagotovi, da se določbe tega sporazuma pravilno izvajajo.

2.   Nič v tem sporazumu ne sme pomeniti odstopanja od obstoječih obveznosti ZDA in držav članic iz Sporazuma med Evropsko unijo in Združenimi državami Amerike z dne 25. junija 2003 o medsebojni pravni pomoči ter in z njim povezanim dvostranskim sporazumom o medsebojni pravni pomoči med Združenimi državami Amerike in državami članicami.

Člen 21

Prekinitev ali odpoved

1.   Vsaka pogodbenica lahko z uradnim obvestilom drugi pogodbenici po diplomatski poti, takoj prekine uporabo tega sporazuma, v primeru, da druga pogodbenica krši obveznosti iz tega sporazuma.

2.   Vsaka pogodbenica lahko ta sporazum kadar koli odpove z uradnim obvestilom po diplomatski poti. Odpoved začne učinkovati šest (6) mesecev od datuma prejema takšnega uradnega obvestila.

3.   Pogodbenici se posvetujeta pred vsako morebitno prekinitvijo ali odpovedjo na način, ki da na razpolago dovolj časa za dosego zadovoljive rešitve za obe strani.

4.   Ne glede na prekinitev ali odpoved tega sporazuma, se vsi podatki, ki jih je Ministrstvo za finance ZDA prejelo v okviru tega sporazuma, še naprej obdelujejo v skladu z zaščitnimi ukrepi iz tega sporazuma, vključno z določbami o brisanju podatkov.

Člen 22

Ozemeljska uporaba

1.   V skladu z odstavki 2 do 4 se ta sporazum uporablja na ozemlju, na katerem se uporabljata Pogodba o Evropski uniji in Pogodba o delovanju Evropske unije, ter na ozemlju Združenih držav.

2.   Sporazum se bo uporabljal za Dansko, Združeno kraljestvo ali Irsko le, če Evropska komisija pisno uradno obvesti Združene države, da so se Danska, Združeno kraljestvo ali Irska odločile, da jih Sporazum zavezuje.

3.   Če Evropska komisija uradno obvesti Združene države pred začetkom veljavnosti tega sporazuma, da se bo le-ta uporabljal za Dansko, Združeno kraljestvo ali Irsko, se ta sporazum uporablja na ozemljih teh držav od istega dne kot za druge države članice EU, ki jih ta sporazuma zavezuje.

4.   Če Evropska komisija uradno obvesti Združene države po začetku veljavnosti Sporazuma, da se bo le-ta uporabljal za Dansko, Združeno kraljestvo ali Irsko, se ta sporazum uporablja na ozemljih teh držav prvi dan meseca, ki bo sledil dnevu, ko Združene države prejmejo uradno obvestilo.

Člen 23

Končne določbe

1.   Ta sporazum začne veljati prvi dan meseca, ki bo sledil dnevu, ko se pogodbenici uradno obvestita, da sta zaključili za ta namen potrebne notranje postopke.

2.   V skladu z odstavkom 2 člena 21 ta sporazum velja pet (5) let od dneva začetka veljavnosti, nato pa se vsako leto samodejno podaljša za eno (1) leto, razen če ena pogodbenica drugo najmanj šest (6) mesecev vnaprej po diplomatski poti pisno uradno obvesti, da ne namerava podaljšati veljavnosti tega sporazuma.

V Bruslju, dne 28. junija 2010, v dveh izvirnikih v angleškem jeziku. Ta sporazum je sestavljen tudi v bolgarskem, češkem, danskem, estonskem, finskem, francoskem, grškem, italijanskem, latvijskem, litovskem, madžarskem, malteškem, nemškem, nizozemskem, poljskem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem, španskem, švedskem jeziku. Potem ko obe pogodbenici odobrita te jezikovne različice, se štejejo za enako verodostojne.

 


PRILOGA

Združenje za svetovne finančne telekomunikacije med bankami (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication – SWIFT)

Top