Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0824

Uredba Komisije (ES) št. 824/2009 z dne 9. septembra 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 glede Mednarodnega računovodskega standarda (MRS) 39 in Mednarodnega standarda računovodskega poročanja (MSRP) 7 (Besedilo velja za EGP)

OJ L 239, 10.9.2009, p. 48–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 064 P. 176 - 178

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/824/oj

10.9.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 239/48


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 824/2009

z dne 9. septembra 2009

o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1606/2002 glede Mednarodnega računovodskega standarda (MRS) 39 in Mednarodnega standarda računovodskega poročanja (MSRP) 7

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (1) in zlasti člena 3(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1126/2008 (2) so bili sprejeti nekateri mednarodni standardi in pojasnila, ki so obstajali 15. oktobra 2008.

(2)

Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (UOMRS) je 27. novembra 2008 objavil spremembe Mednarodnega računovodskega standarda 39 in Mednarodnega standarda računovodskega poročanja 7 (Prerazvrstitev finančnih sredstev – datum začetka veljavnosti in prehod) v nadaljnjem besedilu: „spremembe IAS 39 in IFRS 7“. Spremembe MRS 39 in MSRP 7 pojasnijo ukrepe sprememb datuma začetka veljavnosti in prehoda standardov, ki jih je IASB objavila 13. oktobra 2008.

(3)

Posvetovanje s skupino tehničnih strokovnjakov Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje (EFRAG) potrjuje, da spremembe MRS 39 in MRS 7 izpolnjujejo tehnična merila za sprejetje, določena v členu 3(2) Uredbe (ES) št. 1606/2002. Svetovalna skupina za presojo mnenj o računovodskih standardih je v skladu s Sklepom Komisije št. 2006/505/ES z dne 14. julija 2006 o ustanovitvi Svetovalne skupine za presojo mnenj o računovodskih standardih, ki bo svetovala Komisiji glede objektivnosti in nevtralnosti mnenj Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje (EFRAG) (3), preučila mnenje EFRAG o potrditvi in svetovala Komisiji, da je mnenje dobro uravnoteženo in objektivno.

(4)

Uredbo (ES) št. 1126/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ker uredbe ni treba uporabljati za nazaj, tudi že pripravljenih računovodskih izkazov, predstavljenih na podlagi Uredbe Komisije (ES) št. 1004/2008 (4), ni treba za nazaj spreminjati.

(6)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Računovodskega regulativnega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

V Prilogi k Uredbi (ES) št. 1126/2008 se Mednarodni računovodski standard (MRS) 39 Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje ter Mednarodni standard računovodskega poročanja (MSRP) 7 Finančni instrumenti: razkritja spremenita, kot je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Če je podjetje že predstavilo svoje računovodske izkaze v skladu z Uredbo (ES) št. 1004/2008, ni treba, da svoje računovodske izkaze ponovno predloži.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. septembra 2009

Za Komisijo

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  UL L 243, 11.9.2002, str. 1.

(2)  UL L 320, 29.11.2008, str. 1.

(3)  UL L 199, 21.7.2006, str. 33.

(4)  UL L 275, 16.10.2008, str. 37.


PRILOGA

MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARDI

MRS 39 in MSRP 7

Prerazvrstitev finančnih sredstev – datum začetka veljavnosti in prehod (spremembe MRS 39 Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje ter MSRP 7 Finančni instrumenti: razkritja)

Razmnoževanje je dovoljeno znotraj Evropskega gospodarskega prostora. Vse obstoječe pravice so pridržane zunaj EGP, z izjemo pravice do razmnoževanja za osebno ali drugo pošteno uporabo. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani UOMRS: www.iasb.org

Prerazvrstitev finančnih sredstev – datum začetka veljavnosti in prehod (spremembe MRS 39 Finančni instrumenti: pripoznavanje in merjenje in spremembe MSRP 7: Finančni instrumenti: razkritje)

Spremembe MRS 39

Odstavek 103G se črta in dodata se odstavka 103H in 103I.

DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI IN PREHOD

103H

Prerazvrstitev finančnih sredstev (spremembe MRS 39 in MSRP 7), izdano oktobra 2008, spremenjena odstavka 50 in AG8 in dodani odstavki 50B–50F. Navedene spremembe podjetja uporabljajo od 1. julija 2008. Finančnih sredstev podjetja na podlagi odstavka 50B, 50D ali 50E ne smejo prerazvrstiti pred 1. julijem 2008. Prerazvrstitev finančnih sredstev po vključno 1. novembru 2008 začne veljati šele z datumom dejanske prerazvrstitve. Finančna sredstva se na podlagi odstavkov 50B, 50D ali 50E ne smejo prerazvrstiti retroaktivno za obdobja pred 1. julijem 2008.

103I

Prerazvrstitev finančnih sredstevdatum začetka veljavnosti in prehod (spremembe MRS 39 in MSRP 7), izdano novembra 2008, spremenjeni odstavek 103H. Navedeno spremembo podjetja uporabljajo od 1. julija 2008.

Spremembe MSRP 7

Odstavek 44E se spremeni in doda odstavek 44F.

DATUM ZAČETKA VELJAVNOSTI IN PREHOD

44E

Prerazvrstitev finančnih sredstev (spremembe MRS 39 in MSRP 7), izdano oktobra 2008, spremenjeni odstavek 12 in dodani odstavek 12A. Navedeni spremembi podjetja uporabljajo od 1. julija 2008.

44F

Prerazvrstitev finančnih sredstevdatum začetka veljavnosti in prehod (spremembe MRS 39 in MSRP 7), izdano novembra 2008, spremenjeni odstavek 44E. Navedeno spremembo podjetja uporabljajo od 1. julija 2008.


Top