Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0070

Uredba Komisije (ES) št. 70/2009 z dne 23. januarja 2009 o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede izboljšav mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 21, 24.1.2009, p. 16–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 058 P. 289 - 310

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/70/oj

24.1.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 21/16


UREDBA KOMISIJE (ES) št. 70/2009

z dne 23. januarja 2009

o spremembi Uredbe (ES) št. 1126/2008 o sprejetju nekaterih mednarodnih računovodskih standardov v skladu z Uredbo (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta glede izboljšav mednarodnih standardov računovodskega poročanja (MSRP)

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1606/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. julija 2002 o uporabi mednarodnih računovodskih standardov (1) in zlasti člena 3(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Uredbo Komisije (ES) št. 1126/2008 (2) so bili sprejeti nekateri mednarodni standardi in pojasnila, ki so veljali 15. oktobra 2008.

(2)

Upravni odbor za mednarodne računovodske standarde (UOMRS) je maja 2008 objavil Izboljšave mednarodnih standardov računovodskega poročanja (v nadaljnjem besedilu: izboljšave) v okviru letnega procesa izboljševanja, katerega cilj je poenostaviti in pojasniti mednarodne računovodske standarde. Izboljšave zajemajo 35 sprememb obstoječih mednarodnih računovodskih standardov, ki so razdeljene na dva dela, pri čemer del I vsebuje spremembe, ki imajo za posledico računovodske spremembe za namene predstavljanja, pripoznavanja ali merjenja, del II pa se nanaša na spremembe terminologije ali spremembe uredniške narave.

(3)

Posvetovanje s skupino tehničnih strokovnjakov Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje (EFRAG) potrjuje, da izboljšave izpolnjujejo tehnična merila za sprejetje, določena v členu 3(2) Uredbe (ES) št. 1606/2002. Svetovalna skupina za presojo mnenj o računovodskih standardih je v skladu s Sklepom Komisije 2006/505/ES z dne 14. julija 2006 o ustanovitvi Svetovalne skupine za presojo mnenj o računovodskih standardih, ki bo svetovala Komisiji glede objektivnosti in nevtralnosti mnenj Evropske svetovalne skupine za računovodsko poročanje (EFRAG) (3), preučila mnenje EFRAG o potrditvi in svetovala Evropski komisiji, da je dobro uravnoteženo in objektivno.

(4)

Uredbo (ES) št. 1126/2008 je zato treba ustrezno spremeniti.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Računovodskega regulativnega odbora –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 1126/2008 se spremeni:

1.

Mednarodni standard računovodskega poročanja (MSRP) 5 se spremeni, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi;

2.

Mednarodni računovodski standard (MRS) 1, MRS 8, MRS 10, MRS 16, MRS 19, MRS 20, MRS 23, MRS 27, MRS 28, MRS 29, MRS 31, MRS 34, MRS 36, MRS 38, MRS 39, MRS 40 in MRS 41 se spremenijo, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi;

3.

MSRP 1 se spremeni v skladu s spremembami MSRP 5, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi;

4.

MRS 7 se spremeni v skladu s spremembami MRS 16, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi;

5.

MSRP 7 in MRS 32 se spremenita v skladu s spremembami MRS 28 in MRS 31, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi;

6.

MRS 16 se spremeni v skladu s spremembami MRS 40, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi;

7.

MRS 41 se spremeni v skladu s spremembami MRS 20, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi;

8.

MSRP 5, MRS 2 in MRS 36 se spremenijo v skladu s spremembami MRS 41, kakor je navedeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Posamezna družba začne uporabljati spremembe standardov iz točke (2) in točk (4) do (8) člena 1 najpozneje z začetkom svojega prvega finančnega leta po 31. decembru 2008.

Posamezna družba začne uporabljati spremembe standardov iz točk (1) in (3) člena 1 najpozneje z začetkom svojega prvega finančnega leta po 30. juniju 2009.

Člen 3

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. januarja 2009

Za Komisijo

Charlie McCREEVY

Član Komisije


(1)  UL L 243, 11.9.2002, str. 1.

(2)  UL L 320, 29.11.2008, str. 1.

(3)  UL L 199, 21.7.2006, str. 33.


PRILOGA

MEDNARODNI RAČUNOVODSKI STANDARDI

 

Izboljšave mednarodnih standardov računovodskega poročanja

Razmnoževanje je dovoljeno v Evropskem gospodarskem prostoru. Vse obstoječe pravice so pridržane zunaj EGS, z izjemo pravice do razmnoževanja za osebno ali drugo pošteno uporabo. Dodatne informacije so na voljo na spletni strani UOMRS www.iasb.org

IZBOLJŠAVE MSRP

DEL I

Spremembe mednarodnega standarda računovodskega poročanja 5

Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje

Dodajo se 8.A, 36.A in 44.C člen.

RAZVRŠČANJE NEKRATKOROČNIH SREDSTEV (ALI SKUPIN ZA ODTUJITEV) ZA PRODAJO

8A

Podjetje, ki je zavezano prodajnemu načrtu, ki vključuje izgubo obvladovanja odvisnega podjetja, razvrsti vsa sredstva in obveznosti zadevnega odvisnega podjetja za prodajo, ko so izpolnjena merila iz 6.–8. člena, ne glede na to, ali bo podjetje po prodaji ohranilo neobvladujoči delež svojega nekdanjega odvisnega podjetja.

Predstavljanje ustavitve poslovanja

36A

Podjetje, ki je zavezano prodajnemu načrtu, ki vključuje izgubo obvladovanja odvisnega podjetja, razkrije informacije iz 33.–36. člena, če je odvisno podjetje skupina za odtujitev v skladu z opredelitvijo ustavitve poslovanja iz 32. člena.

DATUM UVELJAVITVE

44C

8.A in 36.A člen sta se dodala v okviru Izboljšav MSRP, objavljenih maja 2008. Podjetje uporablja te spremembe za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2009 ali po tem datumu. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Vendar podjetje sprememb ne uporablja za letna obdobja s pričetkom pred 1. julijem 2009, razen če ne uporablja tudi MRS 27 (kot je bil spremenjen maja 2008). Če podjetje uporabi spremembe pred 1. julijem 2009, ta podatek razkrije. Podjetje uporablja spremembe vnaprej od datuma, na katerega je prvič uporabilo MSRP 5, v skladu s prehodnimi določbami iz 45. člena MRS 27 (kot je bil spremenjen maja 2008).

Dodatek k spremembam MSRP 5

Spremembe MSRP 1

Podjetja uporabljajo te spremembe MSRP 1, ko uporabljajo z njimi povezane spremembe MSRP 5.

MSRP 1    Prva uporaba Mednarodnih standardov računovodskega poročanja

34.C(c) člen se spremeni in doda se 47.L člen.

PRIPOZNAVANJE IN MERJENJE

Izjeme pri uporabi drugih MSRP za nazaj

Neobvladujoči deleži

34C

Uporabnik prvikrat uporablja naslednje zahteve iz MRS 27 Konsolidirani in ločeni računovodski izkazi (kot je bil spremenjen leta 2008) vnaprej od datuma prehoda na MSRP:

(a)

(c)

zahteve iz 34.–37. člena za obračunavanje izgube obvladovanja odvisnega podjetja in s tem povezano zahtevo iz 8.A člena MSRP 5.

DATUM UVELJAVITVE

47L

34.C člen se je spremenil z Izboljšavami MSRP, objavljenimi maja 2008. Podjetje uporablja te spremembe za letna obdobja, ki se začnejo 1. julija 2009 ali po tem datumu. Če podjetje uporablja MRS 27 (kot je bil spremenjen leta 2008) za zgodnejše obdobje, se uporabljajo spremembe za zadevno zgodnejše obdobje.

Spremembe mednarodnega računovodskega standarda 1

Predstavljanje računovodskih izkazov (kot je bil spremenjen leta 2007)

68. in 71. člen se spremenita. Doda se 139.C člen.

Izkaz finančnega položaja

Kratkoročna sredstva

68

Poslovni cikel podjetja je čas od pridobitve sredstev za delovanje do njihove prodaje za denar ali denarne ustreznike. Če običajen poslovni cikel podjetja ni jasno opredeljen, se šteje, da traja dvanajst mesecev. Kratkoročna sredstva vključujejo sredstva (na primer zaloge in terjatve do kupcev), ki se prodajo, porabijo ali realizirajo kot del običajnega poslovnega cikla, četudi ni predvideno, da se bodo realizirala v dvanajstih mesecih po obdobju poročanja. Kratkoročna sredstva vključujejo tudi sredstva, ki so namenjena predvsem trgovanju (na primer nekatera finančna sredstva, razvrščena kot namenjena za trgovanje v skladu z MRS 39), in kratkoročni del nekratkoročnih finančnih sredstev.

Kratkoročne obveznosti

71

Druge kratkoročne obveznosti se ne poravnajo v običajnem poslovnem ciklu, ampak jih je treba poravnati v dvanajstih mesecih po obdobju poročanja ali pa se jih zadrži predvsem za namene trgovanja. Primer so nekatere finančne obveznosti, po MRS 39 razvrščene kot v posesti za trgovanje, prekoračitve na bančnih računih in kratkoročni del nekratkoročnih finančnih obveznosti, obveznosti za dividende, davek iz dobička ter druge neposlovne obveznosti. Finančne obveznosti, ki zagotavljajo dolgoročno financiranje (niso del obratnega kapitala, ki se uporablja v običajnem poslovnem ciklu podjetja) in jih ni treba poravnati v dvanajstih mesecih po obdobju poročanja, so nekratkoročne obveznosti, ki so predmet 74. in 75. člena.

PREHOD IN DATUM UVELJAVITVE

139C

68. in 71. člen sta se spremenila v okviru Izboljšav MSRP, objavljenih maja 2008. Podjetje uporablja te spremembe za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2009 ali po tem datumu. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi spremembe v zgodnejšem obdobju, ta podatek razkrije.

Spremembe mednarodnega računovodskega standarda 16

Opredmetena osnovna sredstva (nepremičnine, naprave in oprema)

6. in 69. člen se spremenita. Dodata se 68.A in 81.D člen.

OPREDELITVE POJMOV

6

V tem standardu so uporabljeni naslednji izrazi, katerih pomeni so natančno določeni:

Nadomestljiva vrednost je poštena vrednost sredstev, zmanjšana za stroške prodaje, ali vrednost pri uporabi, pri čemer se upošteva višja od obeh vrednosti.

ODPRAVA PRIPOZNANJA

68A

Vendar podjetje, ki med svojim rednim delovanjem rutinsko prodaja postavke opredmetenih osnovnih sredstev (nepremičnin, naprav in opreme), ki jih daje v najem drugim, prenese takšna sredstva v zaloge po njihovi knjigovodski vrednosti, ko se ne dajejo več v najem in se namenijo prodaji. Prejemki od prodaje takšnih sredstev se priznajo kot prihodki v skladu z MRS 18 Prihodki. MSRP 5 se ne uporablja, ko se sredstva v posesti za prodajo v rednem poslovanju prenesejo v zaloge.

69

Odtujitev postavke nepremičnine, naprave in opreme je mogoča na več načinov (npr. s prodajo, finančnim najemom ali donacijo). Pri določanju datuma odtujitve postavke nepremičnine, naprave ali opreme podjetje uporabi merila iz MRS 18 za pripoznavanje prihodkov od prodaje blaga. MRS 17 se uporablja za odtujitev s prodajo in povratnim najemom.

DATUM UVELJAVITVE

81D

6. in 69. člen sta se spremenila ter 68.A člen se je dodal v okviru Izboljšav MSRP, objavljenih maja 2008. Podjetje uporablja te spremembe za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2009 ali po tem datumu. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi spremembe v zgodnejšem obdobju, razkrije ta podatek in hkrati uporabi z njimi povezane spremembe MRS 7 Izkaz denarnih tokov.

Dodatek k spremembam MRS 16

Spremembe MRS 7

Podjetja uporabljajo te spremembe MRS 7, ko uporabljajo z njimi povezane spremembe MRS 16.

MRS 7    Izkaz denarnih tokov

14. člen se spremeni. Doda se 55. člen.

14

Denarni tokovi …

Nekatere transakcije, na primer prodaja postavke naprave, lahko povzročijo dobiček ali izgubo, ki je vključen v pripoznani poslovni izid. Denarni tokovi, povezani s takšnimi transakcijami, so denarni tokovi iz naložbenih dejavnosti. Denarna plačila za proizvodnjo ali pridobitev sredstev za dajanje v najem drugim in posledično za prodajo, kot opisuje 68.A člen MRS 16 Opredmetena osnovna sredstva, pa so denarni tokovi iz poslovanja. Denarni prejemki iz najemov in poznejših prodaj takšnih sredstev so prav tako denarni tokovi iz poslovanja.

DATUM UVELJAVITVE

55

14. člen se je spremenil v okviru Izboljšav MSRP, objavljenih maja 2008. Podjetje uporablja to spremembo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2009 ali po tem datumu. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi spremembo za zgodnejše obdobje, ta podatek razkrije in uporabi 68.A člen MRS 16.

Spremembe mednarodnega računovodskega standarda 19

Zaslužki zaposlencev

7., 8.(b), 32.B, 97., 98., 111. in 160. člen se spremenijo. Doda se 111.A in 159.D člen.

OPREDELITVE POJMOV

7

Kratkoročni zaslužki zaposlencev so zaslužki zaposlencev (razen odpravnine), ki jih je treba poravnati v dvanajstih mesecih po koncu obdobja, v katerem so zaposlenci službovali.

Drugi dolgoročni zaslužki zaposlencev so zaslužki zaposlencev (razen pozaposlitvenih zaslužkov in odpravnin), ki jih ni treba poravnati v dvanajstih mesecih po koncu obdobja, v katerem so zaposlenci službovali.

Donos sredstev programa so obresti, dividende in drugi prihodki, pridobljeni iz sredstev programa, skupaj z iztrženimi in neiztrženimi dobički ali izgubami v zvezi s sredstvi programa, zmanjšani za vse stroške vodenja programa (razen tiste, vključene v aktuarske predpostavke, ki se uporabljajo za merjenje obveze za določene zaslužke) in za vse davčne obveznosti samega programa.

Stroški preteklega službovanja so sprememba sedanje vrednosti obveze za določene zaslužke v prejšnjih obdobjih, ki se pojavi v tekočem obdobju zaradi uvedbe ali spremembe pozaposlitvenih zaslužkov ali drugih dolgoročnih zaslužkov zaposlencev. Stroški preteklega poslovanja so lahko pozitivni (kadar se zaslužki uvedejo ali spremenijo, tako da se sedanja vrednost obveze za določene zaslužke poveča) ali negativni (kadar se obstoječi zaslužki spremenijo, tako da se sedanja vrednost obveze za določene zaslužke zmanjša).

KRATKOROČNI ZASLUŽKI ZAPOSLENCEV

8

Kratkoročni zaslužki zaposlencev vključujejo na primer:

(b)

plačila za kratkotrajni čas odsotnosti (na primer plačan letni in bolniški dopust), pri čemer je treba plačila za čas odsotnosti poravnati v dvanajstih mesecih po koncu obdobja, v katerem so zaposlenci službovali pri zaposlovancu;

POZAPOSLITVENI ZASLUŽKI: RAZLIKA MED PROGRAMI Z DOLOČENIMI PRISPEVKI IN PROGRAMI Z DOLOČENIMI ZASLUŽKI

Programi več zaposlovalcev

32B

MRS 37 Rezervacije, pogojne obveznosti in pogojna sredstva od podjetja zahteva, da razkrije informacije o nekaterih pogojnih obveznostih. V okviru programa več zaposlovalcev lahko pogojna obveznost izhaja na primer iz:

(a)

POZAPOSLITVENI ZASLUŽKI: PROGRAMI Z DOLOČENIMI ZASLUŽKI

Stroški preteklega poslovanja

97

Stroški preteklega poslovanja se pojavijo, ko podjetje uvede program z določenimi zaslužki, ki pripisuje zaslužke za preteklo poslovanje, ali spremeni zaslužke, plačljive za preteklo poslovanje, v obstoječem programu z določenimi zaslužki. Te spremembe so nadomestilo za službovanje zaposlencev v obdobju, dokler se ne odmerijo ustrezni zaslužki. Zato podjetje pripozna stroške preteklega poslovanja v navedenem obdobju, ne glede na to, da stroški zadevajo službovanje zaposlencev v prejšnjih obdobjih. Podjetje izmeri stroške preteklega poslovanja kot spremembo obveznosti, ki izhaja iz spremembe (glej 64. člen). Negativni stroški preteklega poslovanja se pojavijo, ko podjetje spremeni zaslužke, ki se pripišejo preteklemu poslovanju, tako da se sedanja vrednost obveze za določene zaslužke zmanjša.

98

Stroški preteklega poslovanja izključujejo:

(a)

vpliv razlik med dejanskim in vnaprej predvidenim povečanjem plač na obvezo glede plačila zaslužkov za službovanje v prejšnjih letih (stroškov preteklega poslovanja ni, ker aktuarske predpostavke dovoljujejo predvidene plače);

(b)

prenizke in previsoke ocene diskrecijskega povečanja pokojnine, če je podjetje posredno obvezano k tem povečanjem (stroškov preteklega poslovanja ni, ker aktuarske predpostavke dovoljujejo ta povečanja);

(c)

ocene povečanja zaslužkov, ki izhajajo iz aktuarskih dobičkov, pripoznanih v računovodskih izkazih, če je podjetje dolžno na podlagi formalnih določb programa (ali posredne obveze, ki presega te določbe) ali zakonodaje uporabiti kakršen koli presežek v programu v korist udeležencev programa, tudi če povečanje zaslužkov ni formalno pripisano (nastalo povečanje obveze je aktuarska izguba in ne strošek preteklega poslovanja, glej 85.(b) člen);

(d)

povečanje zajamčenih zaslužkov, ko zaposlenci ob odsotnosti novih ali povečanih zaslužkov izpolnjujejo za to potrebne zahteve (stroškov preteklega poslovanja ni, ker je podjetje ocenjene stroške zaslužkov pripoznalo kot stroške sprotnega službovanja, ko je delo opravljeno); in

(e)

vpliv sprememb programa, ki zmanjšujejo zaslužke za prihodnje službovanje (omejitev).

Omejitev in poravnave

111

Omejitev nastopi, če:

(a)

mora podjetje očitno bistveno zmanjšati število zaposlencev, vključenih v program; ali

(b)

podjetje spremeni določbe programa z določenimi zaslužki, tako da bistvena sestavina prihodnjega službovanja sedanjih zaposlencev ne bo več upravičevala zaslužkov ali pa bo upravičevala le zmanjšane zaslužke.

Omejitev se lahko pojavi zaradi osamljenega dogodka, na primer zaprtja obrata, prenehanja poslovanja ali ukinitve ali začasne preložitve programa ali zmanjšanja, v obsegu katerega so prihodnja povečanja plače povezana z zaslužki, plačljivimi za preteklo poslovanje. Omejitve so pogosto povezane z reorganiziranjem. V tem primeru podjetje obračuna omejitev istočasno kot s tem povezano reorganiziranje.

111A

Ko se s spremembo programa zmanjšajo zaslužki, je omejitev le vpliv zmanjšanja za prihodnje poslovanje. Vpliv kakršnega koli zmanjšanja za preteklo poslovanje so negativni stroški preteklega poslovanja.

DATUM UVELJAVITVE

159D

7., 8.(b), 32.B, 97., 98. in 111. člen so se spremenili ter 111.A člen se je dodal v okviru Izboljšav MSRP, objavljenih maja 2008. Podjetje uporablja spremembe iz 7., 8.(b) in 32.B člena za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2009 ali po tem datumu. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi spremembe za zgodnejše obdobje, ta podatek razkrije. Podjetje uporablja spremembe iz 97., 98., 111. in 111.A člena za spremembe zaslužkov, ki se pojavijo 1. januarja 2009 ali po tem datumu.

160

MRS 8 se uporablja, če podjetje spremeni svoje računovodske usmeritve, tako da izražajo spremembe iz 159.–159.D člena. Pri uporabi teh sprememb za nazaj, kot zahteva MRS 8, podjetje obravnava te spremembe, kot da so se uporabile takrat kot preostali del tega standarda. Izjema je, da lahko podjetje razkrije zneske, zahtevane v 120.A(p) členu, ker se zneski določijo vnaprej za vsako letno obdobje od prvega letnega obdobja, predstavljenega v računovodskih izkazih, v katerem podjetje prvič uporabi spremembe iz 120.A člena.

Spremembe mednarodnega računovodskega standarda 20

Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državne pomoči

37. člen se črta. Dodata se 10.A in 43. člen.

DRŽAVNE PODPORE

10A

Zaslužek od državnega posojila po meri, ki je nižja od tržne, se obravnava kot državna podpora. Posojilo se pripozna in meri v skladu z MRS 9 Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje. Zaslužek po obrestni meri, ki je nižja od tržne, se meri kot razlika med začetno knjigovodsko vrednostjo posojila, določeno v skladu z MRS 39, in prejetimi donosi. Zaslužek se obračuna v skladu s tem standardom. Podjetje upošteva pogoje in obveze, ki so se izpolnjevali ali se morajo izpolnjevati pri opredelitvi stroškov, ki naj bi se nadomestili z zaslužkom posojila.

DRŽAVNA POMOČ

37

[Črtano.]

DATUM UVELJAVITVE

43

37. člen se je črtal in 10.A člen se je dodal v okviru Izboljšav MSRP, objavljenih maja 2008. Podjetje uporablja te spremembe vnaprej za državna posojila, prejeta v obdobjih, ki se začnejo 1. januarja 2009 ali po tem datumu. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi spremembe za zgodnejše obdobje, ta podatek razkrije.

Sprememba mednarodnega računovodskega standarda 23

Stroški izposojanja (kot je bil spremenjen leta 2007)

6. člen se spremeni. Doda se 29.A člen.

OPREDELITVE POJMOV

6

Stroški izposojanja lahko vključujejo:

(a)

odhodke za obresti, izračunane z uporabo metode efektivnih obresti, kot je opisana v MRS 39 Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje;

(b)

[Črtano.]

(c)

[Črtano.]

(d)

finančne dajatve v zvezi s finančnimi najemi, pripoznanimi v skladu z MRS 17 Najemi in

(e)

tečajne razlike, ki izhajajo iz posojil v tuji valuti, če se obravnavajo kot preračun stroškov obresti.

DATUM UVELJAVITVE

29A

6. člen se je spremenil v okviru Izboljšav MSRP, objavljenih maja 2008. Podjetje uporablja to spremembo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2009 ali po tem datumu. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi spremembo za zgodnejše obdobje, ta podatek razkrije.

Sprememba mednarodnega računovodskega standarda 27

Konsolidirani in ločeni računovodski izkazi

37. člen se spremeni. Doda se 43.A člen.

OBRAČUNAVANJE FINANČNIH NALOŽB V ODVISNA PODJETJA, SKUPAJ OBVLADOVANA PODJETJA IN PRIDRUŽENA PODJETJA V LOČENIH RAČUNOVODSKIH IZKAZIH

37

Ko podjetje pripravlja ločene računovodske izkaze, obračuna finančne naložbe v odvisna podjetja, skupaj obvladovana podjetja in pridružena podjetja:

(a)

po nabavni vrednosti, ali

(b)

v skladu z MRS 39.

Podjetje enako obračuna vsako kategorijo finančnih naložb. Finančne naložbe, obračunane po nabavni vrednosti, se obračunajo v skladu z MSRP 5 Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje, če so razvrščene kot namenjene za prodajo (ali vključene v skupino za odtujitev, ki je razvrščena kot namenjena za prodajo) v skladu z MSRP 5. Merjenje finančnih naložb, obračunanih v skladu z MRS 39, se v takšnih okoliščinah ne spremeni.

DATUM UVELJAVITVE IN PREHOD

43A

37. člen se je spremenil v okviru Izboljšav MSRP, objavljenih maja 2008. Podjetje uporablja to spremembo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2009 ali po tem datumu, vnaprej od datuma, ko je prvič uporabilo MSRP 5. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi spremembo za zgodnejše obdobje, ta podatek razkrije.

Spremembe mednarodnega računovodskega standarda 28

Finančne naložbe v pridružena podjetja

1. in 33. člen ter naslov pred 41. členom se spremenijo. Doda se 41.C člen.

PODROČJE UPORABE

1

Ta standard se uporablja za obračunavanje finančnih naložb v pridružena podjetja. Vendar se ne uporablja za finančne naložbe v pridružena podjetja v lasti:

(a)

organizacij s tveganim kapitalom ali

(b)

vzajemnih skladov, naložbenih skladov z enotami in podobnih podjetij, vključno z zavarovalnimi skladi, vezanimi na naložbe,

ki so po začetnem pripoznanju označene kot po pošteni vrednosti prek poslovnega izida ali so razvrščene kot namenjene za trgovanje in obračunane v skladu z MRS 39 Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje. Takšne naložbe se merijo po pošteni vrednosti v skladu z MRS 39, pri čemer se spremembe poštene vrednosti pripoznajo v poslovnem izidu v obdobju sprememb. Podjetje s takšno naložbo razkrije informacije iz 37.(f) člena.

UPORABA KAPITALSKE METODE

Izgube zaradi oslabitve sredstev

33

Ker dobro ime, ki je del knjigovodske vrednosti naložbe v pridruženo podjetje, ni ločeno pripoznano, se ne preizkusi ločeno za oslabitev z uporabo zahtev za preizkus oslabitve dobrega imena iz MRS 36 Oslabitev sredstev. Namesto tega se celotna knjigovodska vrednost naložbe preizkusi za oslabitev v skladu z MRS 36 kot eno samo sredstvo, tako da se njena nadomestljiva vrednost (vrednost pri uporabi in poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, pri čemer se upošteva višja od obeh vrednosti) primerja z njeno knjigovodsko vrednostjo, kadar koli uporaba zahtev iz MRS 39 kaže, da je naložba oslabljena. Izguba zaradi oslabitve sredstev, pripoznana v navedenih okoliščinah, se ne razporedi nobenemu sredstvu, vključno z dobrim imenom, ki je del knjigovodske vrednosti naložbe v pridruženo podjetje. V skladu s tem se vsaka razveljavitev te izgube zaradi oslabitve sredstev pripozna v skladu z MRS 36, če se nadomestljiva vrednost naložbe naknadno poveča. Pri določanju vrednosti naložbe pri uporabi podjetje oceni:

(a)

DATUM UVELJAVITVE IN PREHOD

41C

1. in 33. člen sta se spremenila v okviru Izboljšav MSRP, objavljenih maja 2008. Podjetje uporablja te spremembe za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2009 ali po tem datumu. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi spremembe v zgodnejšem obdobju, razkrije ta podatek, in za to zgodnejše obdobje uporabi spremembe 3. člena MSRP 7 Finančni instrumenti: Razkritja, 1. člena MRS 31 in 4. člena MRS 32 Finančni instrumenti: Predstavljanje, objavljene maja 2008. Podjetje lahko uporablja spremembe vnaprej.

Sprememba mednarodnega računovodskega standarda 31

Deleži v skupnih podvigih

1. člen in naslov pred 58. členom se spremenita. Doda se 58.B člen.

PODROČJE UPORABE

1

Ta standard se uporablja pri obračunavanju deležev v skupnih podvigih ter poročanju o sredstvih, obveznostih, prihodkih in odhodkih v zvezi s skupnimi podvigi v računovodskih izkazih podvižnikov in naložbenikov ne glede na sestavo ali obliko, v okviru katerih potekajo dejavnosti skupnega podviga. Vendar se ne uporablja za deleže podvižnikov v skupaj obvladovanih podjetjih v lasti:

(a)

organizacij s tveganim kapitalom ali

(b)

vzajemnih skladov, naložbenih skladov z enotami in podobnih podjetij, vključno z zavarovalnimi skladi, vezanimi na naložbe,

ki so po prvotnem pripoznanju označeni kot po pošteni vrednosti prek poslovnega izida ali so razvrščeni kot namenjeni za trgovanje in obračunani v skladu z MRS 39 Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje. Takšne naložbe se merijo po pošteni vrednosti v skladu z MRS 39, pri čemer se spremembe poštene vrednosti pripoznajo v poslovnem izidu v obdobju sprememb. Podvižnik s takšnim deležem razkrije informacije iz 55. in 56. člena.

DATUM UVELJAVITVE IN PREHOD

58B

1. člen se je spremenil v okviru Izboljšav MSRP, objavljenih maja 2008. Podjetje uporablja to spremembo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2009 ali po tem datumu. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi spremembo v zgodnejšem obdobju, razkrije ta podatek, in za to zgodnejše obdobje uporabi spremembe 3. člena MSRP 7 Finančni instrumenti: Razkritja, 1. člena MRS 28 in 4. člena MRS 32 Finančni instrumenti: Predstavljanje, objavljene maja 2008. Podjetje lahko uporablja spremembo vnaprej.

Dodatek k spremembam MRS 28 in MRS 31

Spremembe drugih MSRP

Podjetja uporabljajo spremembe MSRP 7 in MRS 32 iz tega dodatka, ko uporabljajo z njimi povezane spremembe MRS 28 in MRS 31.

MSRP 7    Finančni instrumenti: Razkritja

3.(a) člen se spremeni. Doda se 44.D člen.

PODROČJE UPORABE

3

Ta MSRP uporabljajo vsa podjetja za vse vrste finančnih instrumentov, razen za:

(a)

tiste deleže v odvisnih podjetjih, pridruženih podjetjih ali skupnih podvigih, ki se obračunajo v skladu z MRS 27 Konsolidirani in ločeni računovodski izkazi, MRS 28 Finančne naložbe v pridružena podjetja ali MRS 31 Deleži v skupnih podvigih. MRS 27, MRS 28 ali MRS 31 pa podjetju v nekaterih primerih omogočajo obračun deleža v odvisnem podjetju, pridruženem podjetju ali skupnem podvigu v skladu z MRS 39. V teh primerih veljajo za podjetja zahteve iz tega MSRP. Prav tako uporabljajo podjetja ta MSRP za vse izpeljane instrumente, povezane z deleži v odvisnih podjetjih, pridruženih podjetjih ali skupnih podvigih, razen če izpeljani instrument ustreza opredelitvi kapitalskega instrumenta iz MRS 32.

Datum uveljavitve in prehod

44D

3.(a) člen je bil spremenjen v okviru Izboljšav MSRP, objavljenih maja 2008. Podjetje uporablja to spremembo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2009 ali po tem datumu. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi spremembo v zgodnejšem obdobju, razkrije ta podatek in za to zgodnejše obdobje uporabi spremembe 1. člena MRS 28, 1. člena MRS 31 in 4. člena MRS 32, objavljene maja 2008. Podjetje lahko uporablja spremembo vnaprej.

MRS 32    Finančni instrumenti: predstavljanje

4.(a) člen in naslov pred 96. členom se spremenita. Doda se 97.D člen.

PODROČJE UPORABE

4

Ta standard morajo uporabljati vsa podjetja pri vseh finančnih instrumentih, razen v primeru:

(a)

deležev v odvisnih podjetjih, pridruženih podjetjih ali skupnih podvigih, ki se obračunajo v skladu z MRS 27 Konsolidirani in ločeni računovodski izkazi, MRS 28 Finančne naložbe v pridružena podjetja ali MRS 31 Deleži v skupnih podvigih. MRS 27, MRS 28 ali MRS 31 pa v nekaterih primerih podjetju omogočajo obračun deleža v odvisnem podjetju, pridruženem podjetju ali skupnem podvigu z uporabo MRS 39. V teh primerih veljajo za podjetje zahteve iz tega standarda. Podjetja morajo uporabljati ta standard tudi za vse izpeljane instrumente, povezane z deleži v odvisnih podjetjih, pridruženih podjetjih ali v skupnih podvigih.

DATUM UVELJAVITVE IN PREHOD

97D

4. člen je bil spremenjen v okviru Izboljšav MSRP, objavljenih maja 2008. Podjetje uporablja to spremembo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2009 ali po tem datumu. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi spremembo v zgodnejšem obdobju, razkrije ta podatek in za to zgodnejše obdobje uporabi spremembe 3. člena MSRP 7, 1. člena MRS 28 in 1. člena MRS 31, objavljene maja 2008. Podjetje lahko uporablja spremembo vnaprej.

Spremembe mednarodnega računovodskega standarda 29

Računovodsko poročanje v hiperinflacijskih gospodarstvih

6., 15. in 19. člen se spremenijo. Te spremembe se uporabljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2009 ali po tem datumu. Uporaba pred tem datumom je dovoljena.

PREOBLIKOVANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

6

Podjetja, ki pripravljajo računovodske izkaze na podlagi obračunavanja po izvirnih vrednostih, pri tem ne upoštevajo sprememb splošne ravni cen ali povečanj posebnih cen pripoznanih sredstev ali obveznosti. Iz tega so izvzeta tista sredstva in obveznosti, ki jih mora podjetje meriti po pošteni vrednosti ali se samo tako odloči. Nepremičnine, naprave in oprema se lahko na primer prevrednotijo na pošteno vrednost, biološka sredstva pa je treba na splošno meriti po pošteni vrednosti. Vendar nekatera podjetja predstavljajo računovodske izkaze, ki temeljijo na načinu dnevnih vrednosti, ki izraža učinke sprememb specifičnih cen sredstev v posesti.

15

Večina nedenarnih postavk je izkazanih po nabavni vrednosti ali po stroških, zmanjšanih za amortizacijo, torej se izkažejo z zneski, ki veljajo na datum njihovega prevzema. Prevrednotene nabavne vrednosti ali stroški, zmanjšani za amortizacijo, se določijo za vsako postavko, tako da se pri izvirni vrednosti in akumulirani amortizaciji upošteva sprememba splošnega indeksa gibanja cen od datuma prevzema do konca obdobja poročanja. Nepremičnine, naprave in oprema, zaloge surovin in trgovskega blaga, dobro ime, patenti, blagovne znamke in podobna sredstva se na primer prevrednotijo od datumov njihovih nakupov. Vrednost zalog polproizvodov in dokončanih proizvodov se prevrednoti od datumov nastanka stroškov nakupa in stroškov pretvarjanja.

19

V skladu z MSRP se prevrednoteni znesek nedenarne postavke zmanjša, če presega nadomestljivo vrednost. Prevrednoteni zneski opredmetenih osnovnih sredstev, dobrega imena, patentov in blagovnih znamk se na primer zmanjšajo na nadomestljivo vrednost, prevrednoteni zneski zalog pa na čisto iztržljivo vrednost.

Sprememba mednarodnega računovodskega standarda 36

Oslabitev sredstev

134.(e) člen se spremeni. Doda se 140.C člen.

RAZKRITJE

Ocene, ki se uporabljajo za merjenje nadomestljivih vrednosti denar ustvarjajočih enot, ki vsebujejo dobro ime ali neopredmetena sredstva z nedoločeno dobo koristnosti

134

Podjetje razkrije informacije iz točk (a)–(f) za vsako denar ustvarjajočo enoto (skupino enot), katere knjigovodska vrednost dobrega imena ali neopredmetenih sredstev z nedoločeno dobo koristnosti, dodeljenih zadevni enoti (skupini enot), je pomembna v primerjavi s skupno knjigovodsko vrednostjo dobrega imena ali neopredmetenih sredstev z nedoločeno dobo koristnosti podjetja:

(e)

če nadomestljiva vrednost enote (skupine enot) temelji na pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, metodologija za določanje poštene vrednosti, zmanjšane za stroške prodaje. Če se poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, ne določi z uporabo opazovane tržne cene enote (skupine enot), se razkrijejo tudi naslednje informacije:

(i)

opis vseh ključnih predpostavk, na podlagi katerih je poslovodstvo določilo pošteno vrednost, zmanjšano za stroške prodaje. Ključne predpostavke so tiste, na katere je nadomestljiva vrednost enote (skupine enot) najbolj občutljiva;

(ii)

opis načina poslovodstva določanja ene ali več vrednosti, pripisane(-ih) posamezni ključni predpostavki, ali te vrednosti izražajo pretekle izkušnje ali so, če je to primerno, usklajene z zunanjimi viri informacij ter v nasprotnem primeru, kako in zakaj se razlikujejo od preteklih izkušenj ali zunanjih virov informacij.

Če se poštena vrednost, zmanjšana za stroške prodaje, določi z uporabo projekcije diskontiranega denarnega toka, se razkrijejo tudi naslednje informacije:

(iii)

obdobje, v katerem je poslovodstvo projiciralo denarne tokove;

(iv)

stopnjo rasti, uporabljeno za ekstrapolacijo projekcij denarnega toka;

(v)

diskontna(-e) mera(-e), uporabljena(-e) za projekcije denarnega toka.

PREHODNE DOLOČBE IN DATUM UVELJAVITVE

140C

134.(a) člen je bil spremenjen v okviru Izboljšav MSRP, objavljenih maja 2008. Podjetje uporablja to spremembo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2009 ali po tem datumu. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi spremembo v zgodnejšem obdobju, ta podatek razkrije.

Spremembe mednarodnega računovodskega standarda 38

Neopredmetena sredstva

Spremenijo se 69., 70. in 98. člen. Dodata se 69.A člen in 130.D člen.

PRIPOZNANJE ODHODKOV

69

V nekaterih primerih se povzroči poraba, da se podjetju zagotovijo prihodnje gospodarske koristi, vendar se ne pridobi ali ustvari nobeno neopredmeteno ali drugo sredstvo, ki bi se lahko pripoznalo. V primeru dobave blaga podjetje pripozna takšno porabo kot odhodek, če ima pravico dostopa do zadevnega blaga. V primeru opravljanja storitev podjetje pripozna porabo kot odhodek, ko samo prejme te storitve. Poraba pri raziskovanju se na primer pripozna kot odhodek, ko se pojavi (glej 54. člen), razen ko se pridobi kot del poslovne združitve. Drugi primeri porabe, ki se pripoznajo kot odhodek, ko se pojavijo, vključujejo:

(a)

(c)

Poraba pri oglaševanju in dejavnostih spodbujanja (vključno s kataloško prodajo po pošti);

(d)

69A

Podjetje ima pravico dostopa do blaga, ko je to v njegovi lasti. Podobno ima podjetje pravico dostopa do blaga, ko je le-to proizvedel dobavitelj v skladu s pogoji dobavne pogodbe, in podjetje lahko zahteva dobavo blaga v zameno za plačilo. Storitve so prejete, ko jih ponudnik opravi v skladu s pogodbo o opravljanju storitev podjetju in ne ko jih podjetje uporabi za zagotovitev druge storitve, na primer za dostavo oglasa potrošniku.

70

68. člen podjetju ne preprečuje pripoznanja predplačila kot sredstva, ko se plačilo blaga opravi preden podjetje pridobi pravico dostopa do zadevnega blaga. Podobno 68. člen podjetju ne preprečuje pripoznanja predplačila kot sredstva, ko se plačilo storitev opravi preden podjetje prejme zadevne storitve.

NEOPREDMETENA SREDSTVA Z DOLOČENO DOBO KORISTNOSTI

Obdobje in metoda amortizacije

98

Obstajajo različne metode amortiziranja, ki se lahko sistematično uporabljajo pri razporejanju amortizirljivega zneska sredstva v dobi njegove koristnosti. Sem spadajo metoda enakomernega časovnega amortiziranja, metoda padajočega amortiziranja in metoda funkcionalnega amortiziranja. Metoda se izbere na podlagi pričakovanega vzorca uporabljanja pričakovanih prihodnjih gospodarskih koristi, ki jih sredstvo vsebuje, in se dosledno uporablja iz obdobja v obdobje, razen če se spremeni pričakovani vzorec uporabljanja zadevnih prihodnjih gospodarskih koristi.

PREHODNE DOLOČBE IN DATUM UVELJAVITVE

130D

69., 70. in 98. člen so bili spremenjeni ter odstavek 69A je bil dodan v okviru Izboljšav MSRP, objavljenih maja 2008. Podjetje uporablja te spremembe za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2009 ali po tem datumu. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi spremembe za zgodnejše obdobje, ta podatek razkrije.

Spremembe mednarodnega računovodskega standarda 39

Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje

9., 73. in AG8. člen se spremenijo. Dodata se 50.A in 108.C člen.

OPREDELITVE POJMOV

9

V tem standardu so uporabljeni naslednji izrazi, katerih pomeni so natančno določeni:

Opredelitve štirih kategorij finančnih instrumentov

Finančno sredstvo ali finančna obveznost po pošteni vrednosti prek poslovnega izida je finančno sredstvo ali finančna obveznost, ki izpolnjuje enega od naslednjih pogojev.

(a)

Razvrščeno je kot namenjeno za trgovanje. Finančno sredstvo ali finančna odgovornost je razvrščena kot namenjena za trgovanje, če:

(i)

se pridobi ali prevzame predvsem za prodajo ali ponovni nakup v bližnji prihodnosti;

(ii)

je ob začetnem pripoznanju del portfelja opredeljenih finančnih instrumentov, ki se skupaj poslovodijo in za katere obstaja dokaz o nedavnem dejanskem vzorcu kratkoročnega dobička; ali

(iii)

je izpeljani instrument (razen izpeljanega instrumenta, ki je pogodba o finančnem poroštvu ali nameravani in dejanski instrument za varovanje pred tveganjem).

(b)

MERJENJE

Prerazvrstitve

50A

Naslednje spremembe okoliščin niso prerazvrstitve za namene 50. člena:

(a)

izpeljani instrument, ki je bil prej nameravani in dejanski instrument za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem ali varovanju čiste naložbe pred tveganjem, ne izpolnjuje več pogojev za to;

(b)

izpeljani instrument postane nameravani in dejanski instrument za varovanje pred tveganjem v varovanju denarnih tokov pred tveganjem ali varovanju čiste naložbe pred tveganjem;

(c)

finančna sredstva se prerazvrstijo, ko zavarovalnica spremeni svoje računovodske usmeritve v skladu s 45. členom MSRP 4.

VAROVANJE PRED TVEGANJEM

Instrumenti za varovanje pred tveganjem

Ustrezni instrumenti

73

Za namene obračunavanja varovanja pred tveganjem se lahko kot instrumenti za varovanje pred tveganjem označijo le instrumenti, ki vključujejo stranko zunaj poročajočega podjetja (tj. zunaj skupine ali posameznega podjetja, o katerem se poroča). Čeprav lahko posamezna podjetja v konsolidirani skupini ali oddelki v podjetju opravljajo transakcije za varovanje pred tveganjem z drugimi podjetji v skupini ali oddelki v podjetju, so vse takšne transakcije znotraj skupine izločene pri konsolidaciji. Zato takšne transakcije za varovanje pred tveganjem ne izpolnjujejo pogojev za obračunavanje varovanja pred tveganjem v konsolidiranih računovodskih izkazih skupine. Vendar lahko izpolnjujejo pogoje za obračunavanje varovanja pred tveganjem v posameznih ali ločenih računovodskih izkazih posameznih podjetij v skupini, če so zunaj podjetja, o katerem se poroča.

Datum uveljavitve in prehod

108C

9., 73. in AG8. člen so se spremenili ter 50.A člen se je dodal v okviru Izboljšav MSRP, objavljenih maja 2008. Podjetje uporablja te spremembe za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2009 ali po tem datumu. Podjetje uporablja spremembe iz 9. in 50.A člena od datuma in na način, kot je uporabljalo spremembe iz leta 2005, opisane v 105.A členu. Uporaba vseh sprememb pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi spremembe za zgodnejše obdobje, ta podatek razkrije.

Sprememba napotkov za uporabo MRS 39

Finančni instrumenti: Pripoznavanje in merjenje

OPREDELITVE POJMOV (8. IN 9. ČLEN)

Efektivna obrestna mera

AG8

Če podjetje popravi svoje ocene plačil ali prihodkov, prilagodi knjigovodsko vrednost finančnih sredstev ali finančne obveznosti (ali skupino finančnih instrumentov), tako da kaže dejanske in popravljene ocenjene denarne tokove. Podjetje ponovno preračuna knjigovodsko vrednost z izračunom sedanje vrednosti ocenjenih prihodnjih denarnih tokov po prvotni efektivni obrestni meri finančnega instrumenta ali, če je primerno, po spremenjeni efektivni obrestni meri, ki se izračuna v skladu z 92. členom. Prilagoditev se pripozna v poslovnem izidu kot prihodek ali odhodek. Če je finančno sredstvo prerazvrščeno v skladu z odstavkom 50B, 50D ali 50E in podjetje pozneje poveča svoje ocene prihodnjih prejemkov gotovine zaradi večje izterljivosti teh prejemkov, se učinek navedenega povečanja pripozna kot prilagoditev efektivne obrestne mere z datumom spremembe ocene in ne kot prilagoditev knjigovodskega zneska sredstva na datum spremembe ocene.

Spremembe mednarodnega računovodskega standarda 40

Naložbene nepremičnine

Spremenijo se 8., 9., 48., 53., 54. in 57. člen. Črta se 22. člen, dodajo pa se 53.A, 53.B in 85.B člen.

OPREDELITVE POJMOV

8

Primeri naložbenih nepremičnin so:

(a)

(e)

nepremičnine, ki se gradijo ali razvijajo za prihodnjo uporabo kot naložbene nepremičnine.

9

Primeri, ki niso naložbene nepremičnine in so zato zunaj področja uporabe tega standarda, so:

(a)

(d)

[Črtano.]

(e)

MERJENJE PRI PRIPOZNAVANJU

22

[Črtano.]

Model poštene vrednosti

48

Če podjetje prvič pridobi naložbeno nepremičnino (ali če obstoječa nepremičnina šele postane naložbena nepremičnina, potem ko se spremeni njena uporaba), je v izjemnih primerih zelo očitno, da je različnost v razponu utemeljene ocene poštene vrednosti tolikšna in da je verjetnosti različnih izidov tako težko oceniti, da posamezna ocena poštene vrednosti ni uporabna. To lahko nakazuje, da poštene vrednosti nepremičnine ni mogoče zanesljivo za stalno določiti (glej 53. člen).

Nezmožnost zanesljivega določanja poštene vrednosti

53

Obstaja spodbitna predpostavka, da je podjetje sposobno zanesljivo za stalno določiti pošteno vrednost naložbene nepremičnine. Če podjetje prvič pridobi naložbeno nepremičnino (ali če obstoječa nepremičnina šele postane naložbena nepremičnina, potem ko se spremeni njena uporaba), obstaja v izjemnih primerih jasen dokaz, da ne bo sposobno zanesljivo za stalno določiti poštene vrednosti naložbene nepremičnine. To se zgodi, kadar in zgolj kadar so primerljivi tržni posli redki in druge zanesljive ocene poštene vrednosti niso na voljo (na primer na podlagi projekcij diskontiranega denarnega toka). Če podjetje ugotovi, da poštene vrednosti naložbene nepremičnine v gradnji ni mogoče zanesljivo določiti, vendar pričakuje, da bo mogoče pošteno vrednost naložbene nepremičnine zanesljivo določiti, potem ko bo nepremičnina dograjena, podjetje izmeri naložbeno nepremičnino v gradnji po nabavni ceni, dokler poštene vrednosti ni mogoče zanesljivo določiti ali je nepremičnina dograjena (kar nastopi prej). Če podjetje ugotovi, da poštene vrednosti naložbene nepremičnine (razen naložbene nepremičnine v gradnji) ni mogoče zanesljivo za stalno določiti, podjetje izmeri naložbeno nepremičnino z modelom nabavne vrednosti v MRS 16. Za preostalo vrednost naložbene nepremičnine se predpostavlja, da je enaka nič. Podjetje še naprej uporablja MRS 16 do odtujitve naložbene nepremičnine.

53A

Potem ko je podjetje sposobno zanesljivo izmeriti pošteno vrednost naložbene nepremičnine v gradnji, ki je bila prej izmerjena po nabavni ceni, podjetje izmeri nepremičnino po pošteni vrednosti. Ko je gradnja nepremičnine končana, se domneva, da je pošteno vrednost mogoče zanesljivo izmeriti. V nasprotnem primeru se v skladu s 53. členom nepremičnina obravnava z uporabo modela nabavne vrednosti v skladu z MRS 16.

53B

Predpostavko, da je pošteno vrednost naložbene nepremičnine v gradnji mogoče zanesljivo izmeriti, je mogoče spodbijati le ob začetnem pripoznanju. Podjetje, ki je izmerilo postavko naložbene nepremičnine v gradnji po pošteni vrednosti, ne sme skleniti, da poštene vrednosti dokončane naložbene nepremičnine ni mogoče zanesljivo določiti.

54

V izjemnih primerih, ko je podjetje zaradi razlogov iz 53. člena prisiljeno izmeriti naložbeno nepremičnino na podlagi modela nabavne vrednosti v skladu z MRS 16, izmeri vse druge naložbene nepremičnine po pošteni vrednosti, vključno z naložbeno nepremičnino v gradnji. Čeprav lahko podjetje uporabi model nabavne vrednosti za eno naložbeno nepremičnino, v teh primerih še naprej obravnava vsako preostalo nepremičnino z modelom poštene vrednosti.

PRENOSI

57

Prenosi na konte naložbenih nepremičnin ali z njih se opravijo, kadar in zgolj kadar se spremeni uporaba, kar dokazuje:

(a)

(c)

konec naložbene uporabe pri prenosih s kontov lastniško uporabljanih nepremičnin na konte naložbenih nepremičnin; ali

(d)

oddajo v poslovni najem drugi stranki pri prenosih s kontov zalog na konte naložbenih nepremičnin.

(e)

[Črtano.]

DATUM UVELJAVITVE

85B

Spremenjeni so bili 8., 9., 48., 53., 54. in 57. člen, 22. člen je bil črtan, 53.A in 53.B člen pa sta bila dodana v okviru Izboljšav MSRP, objavljenih maja 2008. Podjetje uporablja te spremembe za naprej za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2009 ali po tem datumu. Podjetje lahko uporabi spremembe v zvezi z naložbeno nepremičnino v gradnji od katerega koli datuma pred 1. januarjem 2009, če so bile poštene vrednosti naložbenih nepremičnin v gradnji določene na te datume. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi spremembe za zgodnejše obdobje, razkrije ta podatek in hkrati uporabi spremembe 5. in 81.E člena iz MRS 16 Opredmetena osnovna sredstva.

Dodatek k spremembam MRS 40

Sprememba MRS 16

Podjetja uporabljajo spremembo MRS 16 iz tega dodatka, ko uporabljajo z njimi povezane spremembe MRS 40.

MRS 16    Opredmetena osnovna sredstva

5. člen se spremeni. Doda se 81.E člen.

5

Podjetje, ki uporablja model nabavne vrednosti za naložbeno nepremičnino v skladu z MRS 40 Naložbene nepremičnine, uporabi model nabavne vrednosti iz tega standarda.

DATUM UVELJAVITVE

81E

Spremenjen je bil 5. člen v okviru Izboljšav MSRP, objavljenih maja 2008. Podjetje uporablja to spremembo za naprej za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2009 ali po tem datumu. Uporaba pred tem datumom je dovoljena, če podjetje hkrati uporablja spremembe 8., 9., 22., 48., 53., 53.A, 53.B, 54., 57. in 85.B člena iz MRS 40. Če podjetje uporabi spremembo za zgodnejše obdobje, ta podatek razkrije.

Spremembe mednarodnega računovodskega standarda 41

Kmetijstvo

Spremenijo se 5., 6., 17., 20. in 21. člen. Doda se 60. člen.

OPREDELITVE POJMOV

Opredelitve pojmov, povezanih s kmetijstvom

5

V tem standardu so uporabljeni naslednji izrazi, katerih pomeni so natančno določeni:

Kmetijska dejavnost je uravnavanje biološkega preobražanja in spravitve bioloških sredstev v podjetju za prodajo ali za kmetijske pridelke ali v dodatna biološka sredstva.

6

Kmetijska dejavnost obsega različne vrste dejavnosti, na primer živinorejo, gozdarstvo, pospravljanje letnih ali večletnih pridelkov, gojitev sadovnjakov in nasadov, cvetličarstvo in vodogojstvo (tudi ribogojstvo). V tej različnosti pa je nekaj skupnih lastnosti:

(a)

(c)

merjenje sprememb: spreminjanje kakovosti (na primer genetskih odlik, gostote, zrelosti, maščobnosti, vsebnosti beljakovin in žilavosti vlaken) ali količine (na primer zaroda, teže, kubičnih metrov, dolžine ali premera vlaken ter števila brstičev), ki jih ustvarja biološka preobrazba ali spravitev, se meri in spremlja kot običajno področje nalog uravnavanja.

PRIPOZNAVANJE IN MERJENJE

17

Če obstaja za biološko sredstvo ali kmetijski pridelek v njegovi sedanji namestitvi in stanju delujoči trg, je borzna cena na takšnem trgu ustrezna podlaga za določitev poštene vrednosti takšnega sredstva. Če ima podjetje dostop na različne delujoče trge, uporablja najustreznejšega. Na primer, če ima dostop na dva delujoča trga, uporabi ceno na trgu, ki ga bo po pričakovanju uporabljalo.

20

V nekaterih primerih tržno določene cene ali vrednosti morda niso na razpolago za biološko sredstvo v njegovem sedanjem stanju. V takšnih primerih uporablja podjetje pri določanju poštene vrednosti sedanjo vrednost pričakovanih čistih denarnih tokov iz sredstva, diskontiranih na podlagi obstoječe tržno določene stopnje.

21

Namen izračuna sedanje vrednosti pričakovanih čistih denarnih tokov je ugotoviti pošteno vrednost biološkega sredstva glede na njegovo sedanjo namestitev in stanje. Podjetje to upošteva pri določanju ustrezne diskontne mere, ki naj bi se uporabljala pri ocenjevanju pričakovanih čistih denarnih tokov. Pri določanju sedanje vrednosti pričakovanih čistih denarnih tokov podjetje vključi čiste denarne tokove, ki naj bi jih sredstvo po pričakovanju udeležencev na trgu ustvarilo na najustreznejšem trgu.

DATUM UVELJAVITVE IN PREHOD

60

Spremenjeni so bili 5., 6., 17., 20. in 21. člen, 14. člen pa je bil črtan v okviru Izboljšav MSRP, objavljenih maja 2008. Podjetje uporablja te spremembe za naprej, za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2009 ali po tem datumu. Uporaba pred tem datumom je dovoljena. Če podjetje uporabi spremembe za zgodnejše obdobje, ta podatek razkrije.

DEL II

Spremembe v delu II se uporabljajo za letna obdobja, ki se začnejo 1. januarja 2009 ali po tem datumu. Uporaba pred tem datumom je dovoljena.

Spremembe mednarodnega računovodskega standarda 8

Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake

Spremenijo se 7., 9. in 11. člen.

RAČUNOVODSKE USMERITVE

Izbira in uporaba računovodskih usmeritev

7

Če MSRP izrecno velja za prenos, drug dogodek ali pogoj, se računovodska usmeritev ali usmeritve, ki veljajo zanj, določijo z uporabo MSRP.

9

MSRP so priloženi napotki za pomoč podjetjem pri izvajanju zahtev. Vsi taki napotki navajajo, ali so sestavni del MSRP. Napotki, ki so sestavni del MSRP, so obvezni. Napotki, ki niso sestavni del MSRP, ne vključujejo zahtev za računovodske izkaze.

11

Pri oblikovanju presoje iz 10. člena se poslovodenje sklicuje na naslednje vire in upošteva njihovo uporabnost v padajočem zaporedju:

(a)

zahteve iz MSRP, ki obravnavajo podobna in s tem povezana vprašanja in

(b)

opredelitve pojmov, pripoznavalna sodila in koncepti za merjenje sredstev, obveznosti, prihodka in odhodkov v Okvirnih navodilih.

Sprememba mednarodnega računovodskega standarda 10

Dogodki po obdobju poročanja

Spremeni se 13. člen.

13

Če se dividende prijavijo (tj. dividende so ustrezno odobrene in ne spadajo več v lastno presojo podjetja) po obdobju poročanja, vendar pred odobritvijo računovodskih izkazov za izdajo, se dividende ne priznajo kot odgovornost ob koncu obdobja poročanja, ker takrat obveznost ne obstaja. Take dividende se razkrijejo v pojasnilih v skladu z MRS 1 Predstavljanje računovodskih izkazov.

Spremembe mednarodnega računovodskega standarda 20

Obračunavanje državnih podpor in razkrivanje državne pomoči

Naslovu pred 1. členom standarda se doda opomba in spremenijo se 2.(b), 12.–18., 20.–22., 26., 27. in 32. člen.

Opomba k naslovu

*

Kot del Izboljšav MSRP, objavljenih maja 2008, je upravni odbor spremenil terminologijo, ki se uporablja v tem standardu, zaradi skladnosti z drugimi standardi MSRP, in sicer:

(a)

„obdavčljivi prihodek“ se spremeni v „obdavčljivi dobiček ali davčno izgubo“,

(b)

„se pripozna kot prihodek/odhodek“ se spremeni v „se pripozna v poslovnem izidu“,

(c)

„neposredno povečevati kapital“ se spremeni v „se pripozna zunaj poslovnega izida“ in

(d)

„popravek računovodske ocene“ se spremeni v „sprememba računovodske ocene“.

PODROČJE UPORABE

2

Ta standard ne obravnava:

(a)

posebnih težav … podobne vrste;

(b)

državne pomoči, ki je na voljo podjetju v obliki ugodnosti pri ugotavljanju obdavčljivega dobička ali davčne izgube ali je določena oziroma omejena na podlagi obveznosti za davek iz dobička. Primeri takšnih ugodnosti so mirovanje davka iz dobička, davčni dobropisi za naložbe, dopustitev pospešenega amortiziranja in znižane stopnje davka iz dobička.

(c)

države … podjetja.

(d)

DRŽAVNE PODPORE

12

Državne podpore se sistematično pripoznajo v poslovnem izidu v obdobjih, v katerih podjetje povezane stroške, ki naj bi jih podjetje nadomestilo s prejetimi podporami, pripozna kot odhodke.

13

Pri obračunavanju državnih podpor sta na voljo dva splošna načina: kapitalski način, po katerem se podpora pripozna zunaj poslovnega izida, in na donosu zasnovan način, po katerem se podpora pripozna v poslovnem izidu v enem ali več obdobjih.

14

Zagovorniki kapitalskega načina uporabljajo naslednje utemeljitve:

(a)

državne podpore so sredstvo financiranja in tako jih je tudi treba obravnavati v izkazu finančnega položaja, namesto da se pripoznajo v poslovnem izidu za pokritje postavk odhodkov, ki se z njimi financirajo. Ker ni pričakovati, da bi bilo podpore treba vrniti, jih je treba pripoznati zunaj poslovnega izida;

(b)

državnih podpor ni ustrezno prikazati v poslovnem izidu, ker jih podjetje ni prislužilo, temveč so državna spodbuda, ki ni povezana z nastankom ustreznih stroškov.

15

Utemeljitve, ki govore v prid na donosu zasnovanemu načinu, so:

(a)

ker so državne podpore prejemki iz drugega vira in ne od delničarjev, se ne smejo pripoznati neposredno v lastniškem kapitalu, temveč se morajo pripoznavati v poslovnem izidu v ustreznih obdobjih,

(b)

državne podpore so redko brezpogojne. Podjetje si jih prisluži, tako da izpolni pogoje zanje in predvidene obveznosti. Glede na to je treba državne podpore pripoznati v poslovnem izidu v obdobjih, v katerih podjetje kot odhodke pripozna povezane stroške, ki naj bi jih podjetje nadomestilo s prejetimi podporami,

(c)

ker so davek iz dobička in drugi davki odhodki, je logično, da se tudi državne podpore obravnavajo v poslovnem izidu, saj so le podaljšek davčne politike.

16

Za na donosu zasnovan način obravnavanja državnih odpor je temeljno, da se v poslovnem izidu sistematično pripoznajo v obdobjih, v katerih podjetje povezane stroške, ki naj bi jih podjetje nadomestilo s prejetimi podporami, pripozna kot odhodke. Pripoznavanje državnih podpor v poslovnem izidu v trenutku ustreznih prejemkov ni v skladu z računovodsko predpostavko o nastanku poslovnega dogodka (glej MRS 1 – Predstavljanje računovodskih izkazov) in bi bilo sprejemljivo zgolj takrat, ko ne bi bilo na voljo nobene podlage za razporeditev podpor na druga obdobja razen na tisto, v katerem je podjetje podporo prejelo.

17

V večini primerov je obdobja, v katerih podjetje pripoznava stroške ali odhodke, povezane z državno podporo, mogoče hitro ugotoviti. Tako se podpore za nadomestitev posebnih stroškov pripoznavajo v poslovnem izidu v istem obdobju kot ustrezni odhodki. Podobno se podpore, povezane z amortizirljivimi sredstvi, navadno pripoznavajo v poslovnem izidu v obdobjih in zneskih, v katerih se pripozna tudi odhodek amortizacije teh sredstev.

18

Tudi pri podporah, povezanih z neamortizirljivimi sredstvi, lahko država zahteva izpolnjevanje nekaterih obveznosti; v takšnem primeru se pripoznavajo v poslovnem izidu v obdobjih, v katerih nastanejo stroški v zvezi z izpolnjevanjem omenjenih obveznosti. Za zgled navedimo podporo v obliki zemljišča, ki je lahko povezana s pogojem, da prejemnik na njem zgradi poslopje, zato jo je treba pripoznati v poslovnem izidu v dobi koristnosti zgrajenega poslopja.

20

Državna podpora, ki jo podjetje dobi kot nadomestilo za že nastale odhodke ali izgube ali pa kot takojšnjo pomoč, s katero niso povezani nobeni dodatni stroški, se pripozna v poslovnem izidu tistega obdobja, v katerem jo podjetje dobi.

21

V nekaterih okoliščinah lahko država podeli podporo zato, da podjetju takoj dá finančno pomoč, in ne kot spodbudo za njegovo delovanje, povezano z nastankom stroškov. Take podpore so lahko omejene na posamezno podjetje in niso na voljo večji skupini upravičencev. V takih okoliščinah utegne biti potrebno podporo pripoznati v poslovnem izidu obdobja, v katerem podjetje izpolni pogoje zanjo, pri čemer jo mora spremljati razkritje, na podlagi katerega je zagotovljeno nedvoumno razumevanje njenih učinkov.

22

Podjetje lahko dobi državno podporo za nadomestitev stroškov ali poravnavo izgube iz prejšnjega obdobja. Taka podpora se pripozna v poslovnem izidu v tistem obdobju, v katerem začne biti podjetju na voljo, pri čemer jo mora spremljati razkritje, na podlagi katerega je zagotovljeno nedvoumno razumevanje njenih učinkov.

Predstavljanje s sredstvi povezanih podpor

26

Prva metoda pripoznava podporo kot odloženi (časovno razmejeni) prihodek, ki ga podjetje sistematično pripoznava v poslovnem izidu v dobi koristnosti zadevnega sredstva.

27

Po drugi metodi se podpora v izračunu odšteje od knjigovodske vrednosti sredstva. Podpora se pripozna v poslovnem izidu v dobi koristnosti amortizirljivega sredstva kot zmanjšan odhodek amortizacije.

Vračanje državnih podpor

32

Državno podporo, ki jo mora podjetje vrniti, se obračuna kot spremembo računovodske ocene (glej MRS 8 – Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake). Vračilo s prihodki povezane podpore se najprej obračuna glede na morebitni neamortizirljivi časovno razmejeni znesek, ki se pripozna glede na podporo. Če vračilo presega omenjeni znesek ali kadar ni nobenega takšnega zneska več, pa se ga pripozna v poslovnem izidu. Vračilo s sredstvom povezane podpore se pripozna tako, da se poveča knjigovodska vrednost ustreznega sredstva ali zmanjšajo časovno razmejeni zneski podpore za znesek vračila. Celotna dodatna amortizacija, ki bi jo bilo treba pripoznati v poslovnem izidu do datuma obravnavanja, če ne bi bilo podpore, se takoj pripozna v poslovnem izidu.

Dodatek k spremembam MRS 20

Spremembe MRS 41

Podjetja uporabljajo spremembe MRS 41 iz tega dodatka, ko uporabljajo z njimi povezane spremembe terminologije iz MRS 20.

MRS 41    Kmetijstvo

Spremenijo se 34.–36. člen.

DRŽAVNE PODPORE

34

Brezpogojno državno podporo, ki se nanaša na biološko sredstvo, izmerjeno po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, se pripozna v poslovnem izidu, kadar in zgolj kadar postane državna podpora izterljiva.

35

Če je državna podpora, ki se nanaša na biološko sredstvo, izmerjeno po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, pogojna, tudi kadar državna podpora zahteva, da se podjetje ne ukvarja z določeno kmetijsko dejavnostjo, podjetje pripozna državno podporo v poslovnem izidu, kadar in zgolj kadar so pogoji v zvezi z njo izpolnjeni.

36

Roki in pogoji za državne podpore so lahko različni. Na primer, podpora lahko zahteva, da podjetje obdeluje zemljo na nekem mestu pet let in da podjetje vrne celotno podporo, če obdeluje zemljo manj kot pet let. V takšnem primeru se podpora ne pripozna v poslovnem izidu, dokler ne poteče pet let. Če pa roki podpore dovoljujejo, da podjetje obdrži del podpore glede na pretekli čas, podjetje pripozna ta del v poslovnem izidu po poteku časa.

Spremembe mednarodnega računovodskega standarda 29

Računovodsko poročanje v hiperinflacijskih gospodarstvih

Naslovu pred 1. členom standarda se doda opomba in spremenijo se 8., 14., 20., 28. in 34. člen.

Opomba k naslovu

*

Kot del Izboljšav MSRP, objavljenih maja 2008, je upravni odbor spremenil izraze, ki se uporabljajo v MRS 29, zaradi skladnosti z drugimi standardi MSRP, in sicer: (a) „tržna vrednost“ se spremeni v „poštena vrednost“ ter (b) „izidi poslovanja“ in „čisti dobiček“ se spremenita v „poslovni izid“.

PRERAČUNAVANJE RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

8

Računovodski izkazi podjetja, katerega funkcijska tuja valuta je valuta hiperinflacijskega gospodarstva in ki uporablja kot podlago izvirne ali dnevne vrednosti, se izrazijo v merski enoti, ki velja ob koncu obdobja poročanja. Ustrezni podatki za prejšnje obdobje, ki jih zahteva MRS 1 Predstavljanje računovodskih izkazov (kot je bil spremenjen leta 2007), in vse druge informacije, ki se nanašajo na prejšnja obdobja, se prav tako izkažejo v merski enoti, ki velja ob koncu obdobja poročanja. Za predstavitev primerljivih vrednosti v različni predstavitveni valuti veljata 42.(b) in 43. člen MRS 21 Vplivi sprememb deviznih tečajev.

Računovodski izkazi z izvirnimi vrednostmi

Izkaz finančnega položaja

14

Vsa druga sredstva in dolgovi so nedenarne narave. Nekatere nedenarne postavke se evidentirajo z zneski, ki veljajo ob koncu obdobja poročanja, zlasti po čisti iztržljivi vrednosti in pošteni vrednosti, zato jih ni treba preračunati. Vsa druga nedenarna sredstva in dolgovi se ustrezno preračunajo.

20

Podjetje, v katero vlaga drugo podjetje, ki naložbo obračunava po kapitalski metodi, lahko poroča v valuti hiperinflacijskega gospodarstva. Izkaz finančnega položaja in izkaz vseobsegajočega donosa podjetja, v katero vlaga drugo podjetje, se predložita v skladu s tem standardom, da se izračuna vlagateljev delež v njegovem čistem premoženju in poslovnem izidu. Če so preračunani računovodski izkazi podjetja, v katero vlaga drugo podjetje, izraženi v tuji valuti, je pri prevedbi treba uporabiti končne tečaje.

Dobiček ali izguba iz čistega denarnega položaja

28

Dobiček ali izguba iz čistega denarnega položaja se vključi v poslovni izid. Prilagoditev tistim sredstvom in dolgovom, ki so po dogovoru vezani na spremembe cen skladno s 13. členom, se pobota z dobičkom ali izgubo iz čistega denarnega položaja. Druge postavke prihodkov in odhodkov, kot so prihodki od obresti, odhodki za obresti in tečajne razlike, ki se nanašajo na vložena ali sposojena finančna sredstva, se prav tako povežejo s čistim denarnim položajem. Čeprav podjetje take postavke razkrije ločeno, je lahko koristno, če jih v izkazu vseobsegajočega donosa predstavi skupaj z dobičkom ali izgubo iz čistega denarnega položaja.

Ustrezni podatki

34

Ustrezni podatki za prejšnje obdobje poročanja, pa naj so zasnovani na metodi izvirnih vrednosti ali metodi dnevnih vrednosti, se prilagodijo z uporabo splošnega indeksa gibanja cen; tako podjetje predstavi primerljive računovodske izkaze v merski enoti, ki velja ob koncu obdobja poročanja, na katero se računovodski izkazi nanašajo. Tudi informacije, ki jih podjetje razkrije v zvezi s prejšnjimi obdobji, se prikažejo v merski enoti, ki velja ob koncu obdobja poročanja. Za predstavitev primerljivih vrednosti v različni predstavitveni valuti veljata 42.(b) in 43. člen MRS 21.

Sprememba mednarodnega računovodskega standarda 34

Medletno računovodsko poročanje

Spremeni se 11. člen, doda se opomba.

OBLIKA IN VSEBINA MEDLETNIH RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

11

V izkazu, ki predstavlja sestavine poslovnega izida medletnega obdobja, podjetje predstavi temeljne in popravljene čiste dobičke na delnico v zadevnem obdobju, če podjetje spada na področje MRS 33 Čisti dobiček na delnico. (1).

Spremembe mednarodnega računovodskega standarda 40

Naložbene nepremičnine

31. člen in 50. člen se spremenita.

MERJENJE PO PRIPOZNAVANJU

Računovodska usmeritev

31

MRS 8 Računovodske usmeritve, spremembe računovodskih ocen in napake navaja, da se računovodska usmeritev prostovoljno spremeni, le če je posledica spremembe zagotavljanje zanesljivih in ustreznejših informacij v računovodskih izkazih o učinkih poslov, drugih dogodkih ali pogojih o finančnem položaju, finančni uspešnosti ali denarnih tokovih podjetja. Malo verjetno je, da bo posledica prehoda od modela poštene vrednosti k modelu nabavne vrednosti ustreznejša predstavitev.

Model poštene vrednosti

50

Pri določanju knjigovodske vrednosti naložbene nepremičnine v okviru modela poštene vrednosti, podjetje sredstva ali obveze, ki se pripoznajo kot ločena sredstva ali obveze, šteje le enkrat. Na primer:

(a)

(d)

poštena vrednost naložbene nepremičnine v okviru najema kaže pričakovane denarne tokove (vključno s pogojno najemnino, za katero se pričakuje, da bo postala plačljiva). V skladu s tem, če je vrednotenje, ki se pridobi za nepremičnino, brez vseh pričakovanih plačil, bo nujno ponovno prišteti vsako pripoznano obvezo najema, da se pridobi knjigovodska vrednost naložbene nepremičnine z modelom poštene vrednosti.

Spremembe mednarodnega računovodskega standarda 41

Kmetijstvo

4. in 5. člen se spremenita in črta se 14. člen. Izraza „ocenjeni stroški v trenutku prodaje“ in „stroški v trenutku prodaje“ se nadomestita z izrazom „stroški prodaje“, kot sledi:

Standard (12., 13., 26.–28., 30.–32., 34., 35., 38., 40., 48., 50. in 51. člen)

PODROČJE UPORABE

4

V razpredelnici v nadaljevanju so zgledi bioloških sredstev, kmetijskih pridelkov in proizvodov, ki so posledica predelovanja po spravitvi pridelka:

Biološka sredstva

Kmetijski pridelki

Proizvodi, ki so posledica predelovanja po spravitvi pridelka

 

 

Drevesa v gozdnem nasadu

Hlodi

Stavbni les

 

 

OPREDELITVE POJMOV

Opredelitve pojmov, povezanih s kmetijstvom

5

V tem standardu so uporabljeni naslednji izrazi, katerih pomeni so natančno določeni:

Stroški prodaje so dodatni stroški, ki se neposredno pripišejo odtujitvi sredstva, razen stroškov financiranja in davkov iz dobička.

PRIPOZNAVANJE IN MERJENJE

14

[Črtano.]

Dodatek k spremembam MRS 41

Spremembe drugih MSRP

Podjetja uporabljajo te spremembe MSRP 5 Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje, MRS 2 Zaloge in MRS 36 Oslabitev sredstev, ko uporabljajo z njimi povezane spremembe MRS 41.

MSRP 5    Nekratkoročna sredstva za prodajo in ustavljeno poslovanje

Spremeni se 5. člen.

PODROČJE UPORABE

5

Določbe o merjenju iz tega MSRP (2) ne veljajo za naslednja sredstva, ki jih zajemajo navedeni MSRP, kot posamezna sredstva ali kot del skupine za odtujitev:

(a)

(e)

nekratkoročna sredstva, ki so izmerjena po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje v skladu s MRS 41 Kmetijstvo.

(f)

MRS 2    Zaloge

Spremeni se 20. člen.

20

V skladu s MRS 41 Kmetijstvo se zaloge kmetijskih pridelkov, ki jih je podjetje pridobilo iz svojih bioloških sredstev, ob začetnem pripoznanju izmerijo po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, v trenutku pridobitve. To so stroški zalog na datum uporabe tega standarda.

MRS 36    Oslabitev sredstev

Spremenita se 2. in 5. člen.

PODROČJE UPORABE

2

Ta standard se uporablja pri obračunavanju oslabitve vseh sredstev razen:

(a)

(g)

bioloških sredstev, povezanih s kmetijsko dejavnostjo, ki so izmerjena po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje (glej MRS 41 Kmetijstvo),

(h)

5

Ta standard ne velja za finančna sredstva na področju MRS 39, naložbene nepremičnine, ki so izmerjene po pošteni vrednosti v skladu s MRS 40, ali biološka sredstva, povezana s kmetijsko dejavnostjo, ki so izmerjena po pošteni vrednosti, zmanjšani za stroške prodaje, v skladu s MRS 41. Vendar ta standard velja za sredstva, ki so izkazana po prevrednoteni vrednosti (tj. pošteni vrednosti) v skladu z drugimi MSRP, kot je model prevrednotenja v MRS 16 Opredmetena osnovna sredstva. Prepoznavanje, ali je prevrednoteno sredstvo oslabljeno, pa je odvisno od podlage, uporabljene pri ugotavljanju poštene vrednosti:

(a)


(1)  Ta člen se je spremenil z Izboljšavami MSRP, objavljenimi maja 2008, za pojasnitev področja MRS 34.

(2)  Razen 18. in 19. člena, ki zahtevata, da se zadevna sredstva merijo v skladu z drugimi veljavnimi MSRP.


Top