Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32002D0358

Odločba Sveta z dne 25. aprila 2002 o odobritvi Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja v imenu Evropske skupnosti in skupnega izpolnjevanja iz njega izhajajočih obveznosti

OJ L 130, 15.5.2002, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 11 Volume 042 P. 24 - 26
Special edition in Estonian: Chapter 11 Volume 042 P. 24 - 26
Special edition in Latvian: Chapter 11 Volume 042 P. 24 - 26
Special edition in Lithuanian: Chapter 11 Volume 042 P. 24 - 26
Special edition in Hungarian Chapter 11 Volume 042 P. 24 - 26
Special edition in Maltese: Chapter 11 Volume 042 P. 24 - 26
Special edition in Polish: Chapter 11 Volume 042 P. 24 - 26
Special edition in Slovak: Chapter 11 Volume 042 P. 24 - 26
Special edition in Slovene: Chapter 11 Volume 042 P. 24 - 26
Special edition in Bulgarian: Chapter 11 Volume 027 P. 220 - 222
Special edition in Romanian: Chapter 11 Volume 027 P. 220 - 222
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 016 P. 245 - 247

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2002/358/oj

32002D0358Uradni list L 130 , 15/05/2002 str. 0001 - 0003


Odločba Sveta

z dne 25. aprila 2002

o odobritvi Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja v imenu Evropske skupnosti in skupnega izpolnjevanja iz njega izhajajočih obveznosti

(2002/358/ES)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175(1) v povezavi s prvim stavkom prvega pododstavka člena 300(2) ter prvim pododstavkom člena 300(3) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Končni cilj Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja ("konvencija"), ki je bila v imenu Skupnosti odobrena s Sklepom Sveta 94/69/ES z dne 15. decembra 1993 o sklenitvi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja [3], je stabiliziranje koncentracije toplogrednih plinov v ozračju na ravni, ki preprečuje nevaren antropogeni vpliv na podnebni sistem.

(2) Kot je na svojem prvem zasedanju ugotovila Konferenca pogodbenic konvencije, obveznosti razvitih držav, da si bodo skupaj ali posamič prizadevale za vrnitev svojih emisij ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov, ki jih ne nadzira Montrealski protokol h Konvenciji o varstvu ozonskega plašča, na raven iz leta 1990 do leta 2000, niso bile zadostne za dosego dolgoročnega cilja konvencije, preprečevanja nevarnega antropogenega vpliva na podnebni sistem. Konferenca se je še dogovorila, da bo s sprejetjem protokola ali drugega pravnega instrumenta sprožila postopek, ki bo omogočal ustrezno ukrepanje tudi po letu 2000 [4].

(3) Rezultat tega procesa je bilo sprejetje Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja 11. decembra 1997 ("protokol") [5].

(4) Konferenca pogodbenic konvencije se je na svojem četrtem zasedanju odločila sprejeti Akcijski načrt iz Buenos Airesa, da bi na šestem zasedanju Konference pogodbenic dosegla sporazum glede izvajanja ključnih sestavin protokola [6].

(5) Temeljne sestavine za izvajanje Akcijskega načrta iz Buenos Airesa je Konferenca pogodbenic soglasno odobrila na šestem obnovljenem zasedanju v Bonnu od 19. do 27. julija 2001 [7].

(6) Konferenca pogodbenic je na svojem sedmem zasedanju v Marakešu od 29. oktobra do 10. novembra 2001 s soglasjem sprejela vrsto sklepov o izvajanju Bonskih sporazumov [8].

(7) Protokol je v skladu s členom 24 na voljo za ratifikacijo, sprejetje ali odobritev državam in regionalnim organizacijam za gospodarsko povezovanje, ki so ga podpisale.

(8) Protokol v členu 4 predvideva, da pogodbenice v okviru ali skupaj z regionalno organizacijo za gospodarsko povezovanje skupno izpolnjujejo obveznosti iz člena 3.

(9) Ob podpisu protokola 29. aprila 1998 v New Yorku je Skupnost izjavila, da bo v skladu s členom 4 Protokola izpolnjevala obveznosti iz člena 3(1) protokola skupaj s svojimi državami članicami.

(10) Pri odločanju, da bodo v skladu členom 4 Kjotskega protokola izpolnjevale svoje obveznosti skupaj, so Skupnost in njene države članice v skladu z odstavkom 6 navedenega člena in v skladu s členom 24(2) protokola tudi skupaj odgovorne za izpolnjevanje obveznosti Skupnosti za količinsko omejevanje emisij iz člena 3(1) protokola. Zaradi tega in v skladu s členom 10 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti morajo države članice posamič in skupno sprejeti vse ustrezne ukrepe, splošne ali posebne, za zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti, izhajajočih iz ukrepov, ki so jih sprejele institucije Skupnosti, vključno z obveznostjo Skupnosti za količinsko omejevanje emisij po protokolu, s čimer bodo omogočile izpolnitev te obveznosti in se vzdržale vseh ukrepov, ki bi lahko ogrozili njeno doseganje.

(11) Pravna podlaga za vsako nadaljnjo odločbo v zvezi s sprejetjem Skupnosti prihodnjih obveznosti za zmanjševanje emisij se določi z vsebino in učinkom navedene odločbe.

(12) Svet je v svojih sklepnih ugotovitvah z dne 16. junija 1998 [9] določil prispevke vsake posamezne države članice k skupni obveznosti Skupnosti za zmanjšanje emisij. Določene države članice so navedle podatke o emisijah izhodiščnega leta ter skupnih in usklajenih politik in ukrepov. Prispevki so različno določeni, da bi se med drugim upoštevali pričakovana gospodarska rast, različni energetski viri ter industrijske strukture posamezne države članice. Svet se je nadalje sporazumel, da se pogoji sporazuma vključijo v Odločbo Sveta o odobritvi protokola s strani Skupnosti. Člen 4(2) protokola zahteva od Skupnosti in njenih držav članic, da obvestijo sekretariat, ustanovljen na podlagi člena 8 konvencije, o pogojih tega sporazuma na datum deponiranja njihovih listin o ratifikaciji ali odobritvi. Skupnost in njene države članice morajo sprejeti ukrepe, s katerimi omogočijo Skupnosti izpolnitev njenih obveznosti po protokolu brez vpliva na odgovornost vsake države članice do Skupnosti in drugih držav članic glede izpolnjevanja njihovih obveznosti.

(13) Emisije Skupnosti in njenih držav članic za izhodiščno leto se ne določijo dokončno pred začetkom veljavnosti navedenega protokola. Po dokončni določitvi emisij za izhodiščno leto in najpozneje pred začetkom ciljnega obdobja Skupnost in njene države članice določijo te ravni emisij, izražene v tonah ekvivalenta ogljikovega dioksida, v skladu s postopkom iz člena 8 Odločbe Sveta 93/389/EGS z dne 24. junija 1993 o mehanizmu spremljanja emisij CO2 in drugih toplogrednih plinov v Skupnosti [10].

(14) Evropski svet je 15. in 16. junija 2001 v Göteborgu ponovno potrdil odločenost Skupnosti in njenih držav članic, da bodo izpolnjevale svoje obveznosti po protokolu, ter izjavil, da bo Komisija pripravila predlog za ratifikacijo pred koncem leta 2001, s čimer bo omogočila Skupnosti in njenim državam članicam izpolnjevanje obveznosti za hitro ratifikacijo protokola.

(15) Evropski svet je v Laeknu 14. in 15. decembra 2001 potrdil odločnost Unije, da bo spoštovala svoje obveznosti po Kjotskem protokolu, in njeno željo, da bi protokol začel veljati pred svetovnim vrhom o trajnostnem razvoju v Johannesburgu od 26. avgusta do 4. septembra 2002.

(16) Ukrepe, potrebne za izvajanje te odločbe, je treba sprejeti v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil [11] –

SPREJEL NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Kjotski protokol k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja ("protokol"), podpisan 29. aprila 1998 v New Yorku, se s tem odobri v imenu Evropske skupnosti.

Besedilo protokola je navedeno v Prilogi I.

Člen 2

Evropska skupnost in njene države članice v skladu s členom 4 protokola skupaj izpolnjujejo svoje obveznosti iz člena 3(1) protokola ter pri tem v celoti upoštevajo določbe člena 10 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti.

Obveznosti količinskega omejevanja in zmanjševanja emisij, ki jih je sprejela Evropska skupnost in njene države članice za določanje ravni emisij, ki so jim bile dodeljene za prvo ciljno obdobje omejevanja in zmanjševanja emisij, od leta 2008 do leta 2012, so navedene v Prilogi II.

Evropska skupnost in njene države članice sprejmejo potrebne ukrepe, za uskladitev z ravnmi emisij, navedenimi v Prilogi II, kakor je določeno po členu 3 te odločbe.

Člen 3

Komisija najpozneje do 31. decembra 2006 ter v skladu s postopkom iz člena 4(2) te odločbe določi ravni emisij, dodeljene Evropski skupnosti in posameznim državam članicam in izražene v tonah ekvivalenta ogljikovega dioksida, po izdelavi dokončnih številčnih vrednosti emisij za izhodiščno leto ter na podlagi obveznosti za količinsko omejevanje emisij ali zmanjševanje obveznosti, navedenih v Prilogi II, pri čemer upošteva metodologije za določanje iz virov in po ponorih odstranjenih antropogenih emisij iz člena 5(2) protokola ter načine za izračunavanje dodeljene količine v skladu s členom 3(7) in (8) protokola.

Dodeljena količina Evropske skupnosti in vsake države članice je enaka njihovim ravnem emisij, določenim v skladu s tem členom.

Člen 4

1. Komisiji pomaga odbor, ustanovljen po členu 8 Sklepa 93/389/EGS.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES se določi na tri mesece.

3. Odbor sprejme svoj poslovnik.

Člen 5

1. Predsednik Sveta je s tem pooblaščen, da imenuje osebo ali osebe, pooblaščene, da v imenu Evropske skupnosti in v skladu s členom 4(2) protokola notificirajo to odločbo Sekretariatu Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja.

2. Predsednik Sveta je s tem pooblaščen, da imenuje osebo ali osebe, pooblaščene, da na datum notifikacije iz odstavka 1 pri Generalnem sekretarju Združenih narodov v skladu členom 24(1) protokola deponirajo listino o odobritvi, s čimer Skupnost privoli v svoje obveznosti.

3. Predsednik Sveta je s tem pooblaščen, da imenuje osebo ali osebe, pooblaščene, da na datum notifikacije iz odstavka 1 v skladu s členom 24(3) protokola deponirajo izjave o pristojnosti iz Priloge III.

Člen 6

1. Države članice ob deponiranju svojih listin o ratifikaciji ali odobritvi protokola obenem in v svojem imenu ter v skladu s členom 4(2) protokola notificirajo to odločbo Sekretariatu Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja.

2. Države članice si prizadevajo, da bodo storile vse potrebno za deponiranje svojih listin o ratifikaciji ali odobritvi istočasno z Evropsko skupnostjo in drugimi državami članicami ter, če je to mogoče, najpozneje 1. junija 2002.

3. Države članice najpozneje 1. aprila 2002 obvestijo Komisijo glede njihove odločitve o ratifikaciji ali odobritvi protokola ali, glede na okoliščine, o verjetnem datumu konca zahtevanih postopkov. Komisija v sodelovanju z državami članicami določi datum za hkratno deponiranje listin o ratifikaciji ali odobritvi.

Člen 7

Ta odločba je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 25. aprila 2002

Za Svet

Predsednik

M. Rajoy Brey

[1] UL C 75 E, 26.3.2002, str. 17.

[2] Mnenje, podano 6. februarja 2002 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 33, 7.2.1994, str. 11.

[4] Sklep 1/CP.1:"Berlinski mandat: Pregled ustreznosti odstavka 2(a) in (b) člena 4 konvencije, vključno s predlogi v zvezi s protokolom in odločitvami pri spremljanju njegovega izvajanja."

[5] Sklep 1/CP.3:"Sprejetje Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja."

[6] Sklep I/CP.4:"Program dela iz Buenos Airesa."

[7] Sklep 5/CP.6:"Izvajanje Programa dela iz Buenos Airesa."

[8] Sklepi 2–24/CP.7:"Marakeški sporazumi."

[9] Dok. 9702/98 z dne 19. junija 1998 Sveta Evropske unije o izidu posvetovanja Okoljskega sveta od 16. do 17. junija 1998, Priloga I.

[10] UL L 167, 9.7.1993, str. 31. Odločba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 1999/296/ES (UL L 117, 5.5.1999, str. 35).

[11] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

--------------------------------------------------

Top