Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32001R2424

Uredba Sveta (ES) št. 2424/2001 z dne 6. decembra 2001 o razvoju druge generacije Schengenskega informacijskega sistema (SIS II)

OJ L 328, 13.12.2001, p. 4–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 19 Volume 004 P. 177 - 179
Special edition in Estonian: Chapter 19 Volume 004 P. 177 - 179
Special edition in Latvian: Chapter 19 Volume 004 P. 177 - 179
Special edition in Lithuanian: Chapter 19 Volume 004 P. 177 - 179
Special edition in Hungarian Chapter 19 Volume 004 P. 177 - 179
Special edition in Maltese: Chapter 19 Volume 004 P. 177 - 179
Special edition in Polish: Chapter 19 Volume 004 P. 177 - 179
Special edition in Slovak: Chapter 19 Volume 004 P. 177 - 179
Special edition in Slovene: Chapter 19 Volume 004 P. 177 - 179
Special edition in Bulgarian: Chapter 19 Volume 003 P. 194 - 196
Special edition in Romanian: Chapter 19 Volume 003 P. 194 - 196

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2424/oj

32001R2424Uradni list L 328 , 13/12/2001 str. 0004 - 0006


Uredba Sveta (ES) št. 2424/2001

z dne 6. decembra 2001

o razvoju druge generacije Schengenskega informacijskega sistema (SIS II)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 66 te Pogodbe,

ob upoštevanju pobude Kraljevine Belgije in Kraljevine Švedske [1],

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta [2],

ob upoštevanju naslednjega:

(1) Schengenski informacijski sistem, vzpostavljen v skladu z določbami Naslova IV Konvencije iz leta 1990 o izvajanju Schengenskega sporazuma z 14. junija 1985 o postopni odpravi kontrol na skupnih mejah, v nadaljnjem besedilu "Schengenska konvencija iz leta 1990", predstavlja bistveno orodje za uporabo določb schengenskega pravnega reda, kakor je vključen v Evropsko unijo.

(2) Schengenski informacijski sistem je v obstoječi obliki sposoben opravljati storitve v največ 18 državah članicah. Trenutno je operativen za 13 držav članic in dve drugi državi (Islandijo in Norveško), v predvidljivi prihodnosti pa naj bi postal operativen še v Združenem kraljestvu in na Irskem. Vendar pa sistem ni bil zasnovan tako, da bi opravljal storitve za povečano število držav članic Evropske unije po njeni širitvi.

(3) V ta namen in da bi izkoristili najnovejše dosežke na področju informacijske tehnologije ter omogočili uvedbo novih funkcij, je treba razviti nov Schengenski informacijski sistem druge generacije (SIS II), kot je že potrjeno v Sklepu Izvršnega odbora SCH/Com-ex (97)24 z 7. oktobra 1997 [3].

(4) Izdatki, povezani z razvojem SIS II, grejo v breme proračuna Evropske unije v skladu s sklepi Sveta v ta namen z 29. maja 2001. Ta uredba je, skupaj z Sklepom Sveta (ES) 2001/886 z 6. decembra 2001 o razvoju druge generacije Schengenskega informacijskega sistema (SIS II) [4], potrebna pravna podlaga, ki omogoča vključitev sredstev, potrebnih za razvoj SIS II, v proračun Unije in izvedbo tega dela proračuna.

(5) Pravno podlago sestavljata dva dela: ta uredba, ki temelji na členu 66 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, in Sklep Sveta, ki temelji na členu 30(1)(a) in (b), členu 31(a) in (b) ter členu 34(2)(c) Pogodbe o Evropski uniji. Kot določa člen 92 Schengenske konvencije iz leta 1990, je razlog za to, da mora Schengenski informacijski sistem omogočiti organom, imenovanim s strani držav članic, s pomočjo avtomatskega iskanja dostop do razpisov ukrepov o osebah in lastnini za namene mejne kontrole ter drugih policijskih in carinskih kontrol, ki se izvajajo v državi v skladu z nacionalno zakonodajo ter za namene izdajanja vizumov, dovoljenj za bivanje in administracijo predpisov o tujcih v okviru uporabe določb schengenskega pravnega reda v zvezi z gibanjem oseb.

(6) Dejstvo, da pravna podlaga, zahtevana za omogočanje razvoja SIS II, ki naj se financira iz proračuna Unije, sestoji iz dveh ločenih instrumentov, ne vpliva na načelo, da Schengenski informacijski sistem predstavlja in naj bi predstavljal tudi v prihodnje enoten, integriran, informacijski sistem in da se mora SIS II razviti kot takšen.

(7) Ta uredba v prihodnje ne posega v sprejetje potrebnih predpisov, ki podrobno določajo delovanje in uporabo SIS II, kot so, vendar ne izključno, pravila za opredeljevanje kategorij podatkov, ki naj se vnesejo v sistem, namene, zaradi katerih jih je treba vnesti, ter merila za njihov vnos, pravila v zvezi z vsebino zapisov SIS, vključno z odgovornostjo za njihovo pravilnost, pravila o trajanju razpisov ukrepov, njihovi medsebojni povezavi in združljivosti, pravila o dostopu do podatkov o SIS ter pravila o zaščiti osebnih podatkov in njihov nadzor.

(8) Ukrepi, potrebni za izvajanje te uredbe, naj se sprejmejo v skladu s Sklepom Sveta 1999/468/ES z 28. junija 1999 o postopkih za izvajanja izvedbenih pooblastil, zaupanih Komisiji [5].

(9) Ta uredba predstavlja razvoj določb schengenskega pravnega reda, ki sodijo v sobesedilo točke G člena 1 iz Sklepa Sveta 1999/437/ES z 17. maja 1999 o nekaterih dogovorih za uporabo Sporazuma, sklenjenega med Svetom Evropske unije in Republiko Islandijo ter Kraljevino Norveško v zvezi s pridružitvijo teh dveh držav pri izvajanju, uporabi in razvoju schengenskega pravnega reda [6] ter člena 8(2) Sklepa Sveta 2000/365/ES z dne 29. maja 2000 o zahtevi Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske po sodelovanju pri izvajanju nekaterih določb schengenskega pravnega reda [7].

(10) Skleniti je treba dogovor, ki bo predstavnikom Islandije in Norveške omogočil pridružitev pri delu odborov, ki pomagajo Komisiji pri izvajanju izvedbenih pooblastil. Tak dogovor je bil predviden v izmenjavi pisem med Skupnostjo in Islandijo ter Norveško, ki so priložena zgoraj navedenemu Pridružitvenemu sporazumu [8].

(11) V skladu s členom 3 Protokola o položaju Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, je Združeno kraljestvo 6. septembra 2001 predložilo pisno obvestilo o svoji želji po sodelovanju pri sprejetju in uporabi te uredbe.

(12) Ta uredba ter sodelovanje Združenega kraljestva pri njenem sprejetju in uporabi ne vplivata na dogovore o delnem sodelovanju Združenega kraljestva v schengenskem pravnem redu, ki ga določa Svet v Sklepu 2000/365/ES.

(13) V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o položaju Danske, priloženega Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, Danska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe in zato z njo ni obvezana ali podrejena njeni uporabi. Glede na to, da ta uredba temelji na schengenskem pravnem redu v skladu z določbami Naslova IV tretjega dela Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti, se Danska v skladu s členom 5 navedenega protokola v roku šestih mesecev po sprejetju tega pravnega instrumenta odloči, ali ga bo vključila v svojo nacionalno zakonodajo –

SKLENIL:

Člen 1

Schengenski informacijski sistem, vzpostavljen v skladu z določbami Naslova IV Schengenske konvencije iz leta 1990, se nadomesti z novim sistemom, Schengenskim informacijskim sistemom II (SIS II), ki novim državam članicam omogoča vključitev v sistem.

Člen 2

SIS II, ki je enotni integrirani sistem, razvija Komisija v skladu s postopki, določenimi v tej uredbi.

Člen 3

Ukrepi, potrebni za razvoj SIS II, se sprejmejo v skladu s postopkom upravljanja iz člena 5(2), kadar le-ti zadevajo vprašanja, ki niso navedena v členu 4.

Člen 4

Ukrepi, potrebni za razvoj SIS II, v zvezi z naslednjimi zadevami, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 5(3):

(a) oblikovanje fizične arhitekture sistema, vključno s komunikacijskim omrežjem;

(b) tehnični vidiki, ki vplivajo na varstvo osebnih podatkov;

(c) tehnični vidiki, ki imajo resne finančne posledice za proračune držav članic ali imajo resne tehnične posledice za nacionalne sisteme držav članic;

(d) razvoj varnostnih zahtev.

Člen 5

1. Komisiji pomaga upravljalni ali regulativni odbor.

2. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabita člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Rok, določen v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, se določi na dva meseca.

3. Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabita člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES.

Rok, določen v členu 5(6) Sklepa 1999/468/ES, se določi na dva meseca.

4. Ustrezni odbori sprejmejo svoje poslovnike.

Člen 6

Komisija predloži Svetu in Evropskemu parlamentu do konca vsakega šestmesečnega obdobja, prvič pa na koncu drugega šestmesečnega obdobja leta 2002, poročilo o napredku v zvezi z razvojem SIS II.

Člen 7

Ta uredba začne veljati na dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Veljati preneha 31. decembra 2006.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Bruslju, 6. decembra 2001

Za Svet

Predsednik

M. Verwilghen

[1] UL C 183, 29.6.2001, str. 12.

[2] Mnenje je bilo dano 23. oktobra 2001 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

[3] UL L 239, 22.9.2000, str. 442.

[4] UL L 324, 13.12.2001, str. 1.

[5] UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

[6] UL L 176, 10.7.1999, str. 31.

[7] UL L 131, 1.6.2000, str. 43.

[8] UL L 176, 10.7.1999, str. 53.

--------------------------------------------------

Top