EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31998L0083

Direktiva Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi

OJ L 330, 5.12.1998, p. 32–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
Special edition in Czech: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Estonian: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Latvian: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Lithuanian: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Hungarian Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Maltese: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Polish: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Slovak: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Slovene: Chapter 15 Volume 004 P. 90 - 112
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 004 P. 255 - 277
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 004 P. 255 - 277
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 006 P. 51 - 73

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 27/10/2015

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/83/oj

31998L0083

Direktiva Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi

Uradni list L 330 , 05/12/1998 str. 0032 - 0054
CS.ES poglavje 15 zvezek 04 str. 90 - 112
ET.ES poglavje 15 zvezek 04 str. 90 - 112
HU.ES poglavje 15 zvezek 04 str. 90 - 112
LT.ES poglavje 15 zvezek 04 str. 90 - 112
LV.ES poglavje 15 zvezek 04 str. 90 - 112
MT.ES poglavje 15 zvezek 04 str. 90 - 112
PL.ES poglavje 15 zvezek 04 str. 90 - 112
SK.ES poglavje 15 zvezek 04 str. 90 - 112
SL.ES poglavje 15 zvezek 04 str. 90 - 112


Direktiva Sveta 98/83/ES

z dne 3. novembra 1998

o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi

SVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 130s(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije [1],

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora [2],

ob upoštevanju mnenja Odbora regij [3]

v skladu s postopkom iz člena 189c [4]

(1) ker je treba Direktivo Sveta 80/778/EGS z dne 15. julija 1980 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi [5], prilagoditi znanstvenemu in tehnološkemu napredku; ker izkušnje, pridobljene pri izvajanju Direktive kažejo, da je treba oblikovati ustrezno prilagodljiv in pregleden pravni okvir za to, da bodo države članice odpravile pomanjkljivosti in tako izpolnile standarde; ker bi bilo treba nadalje Direktivo ponovno proučiti glede na Pogodbo o Evropski uniji in predvsem načelo subsidiarnosti;

(2) ker je v skladu s členom 3b Pogodbe, ki predvideva, da ne bi smel noben ukrep Skupnosti presegati mere, ki je potrebna za dosego ciljev Pogodbe, treba popraviti Direktivo 80/778/EGS, tako da bi se osredotočila na izpolnjevanje bistvenih parametrov kakovosti in zdravja, pri čemer lahko države članice prosto dodajo druge parametre, če se jim zdi primerno;

(3) ker mora v skladu z načelom subsidiarnosti ukrepanje Skupnosti podpreti in dopolniti ukrepe pristojnih organov držav članic;

(4) ker v skladu z načelom subsidiarnosti naravne in družbeno ekonomske razlike med regijami Unije zahtevajo, da se večina odločitev v zvezi s spremljanjem stanja, analizo in potrebnimi ukrepi za odpravo pomanjkljivosti sprejema na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni, v kolikor te razlike ne smejo ovirati vzpostavitve okvira zakonov in drugih predpisov, določenih s to direktivo;

(5) ker so standardi Skupnosti za bistvene in preventivne parametre pitne vode potrebni za dosego minimalnih ciljev okoljske kakovosti v zvezi z drugimi ukrepi, ki jih je treba opredeliti, da bi lahko varovali in pospeševali trajnostno uporabo vode, namenjene za prehrano ljudi;

(6) ker je treba glede na pomen kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, za človekovo zdravje na ravni Skupnosti predpisati bistvene standarde kakovosti, ki jih mora izpolnjevati voda, predvidena za ta namen;

(7) ker je treba vključiti vodo, uporabljeno v živilski industriji, razen če je mogoče ugotoviti, da uporaba take vode ne vpliva na zdravstveno ustreznost končnega proizvoda;

(8) ker bi bilo treba, da bi podjetjem za oskrbo z vodo omogočili izpolnjevanje standardov kakovosti za pitno vodo, uporabiti ustrezne varstvene ukrepe za zagotovitev, da se površinska in podzemna voda ohranjata čisti; ker je mogoče isti cilj doseči z ustreznimi ukrepi za čiščenje vode, ki se uporabijo pred oskrbo;

(9) ker skladnost evropske vodne politike predvideva, da se pravočasno sprejme primerno okvirno direktivo za vodo;

(10) ker je treba iz področja uporabe te direktive izključiti naravne mineralne vode in vode, ki so medicinski proizvodi, saj so bila za te vrste vode določena posebna pravila;

(11) ker so ukrepi potrebni za vse parametre, pomembne za zdravje, in za druge parametre, če je prišlo do poslabšanja kakovosti; ker bi bilo treba nadalje te ukrepe skrbno uskladiti z izvajanjem Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet [6] in Direktivo 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet [7];

(12) ker je treba določiti posamezne vrednosti parametrov za snovi, pomembne v vsej Skupnosti, na raven, ki je dovolj stroga, da zagotovi dosego namena te direktive;

(13) ker vrednosti parametrov temeljijo na razpoložljivih znanstvenih znanjih in upoštevajo tudi previdnostno načelo; ker so bile te vrednosti izbrane zato, da se zagotovi varno uživanje vode, namenjene za prehrano ljudi, za celo življenje in tako predstavlja visoko raven varovanja zdravja;

(14) ker bi bilo treba najti ravnovesje, da bi preprečili tako mikrobiološka kot kemična tveganja; ker bi morala v ta namen določitev vrednosti parametrov, uporabljenih za vodo, namenjeno za prehrano ljudi, temeljiti na upoštevanju pomislekov glede javnega zdravja in na metodi ocenjevanja tveganja;

(15) ker zdaj ni dovolj dokazov, na katerih bi temeljile vrednosti parametrov za kemikalije — povzročitelje motenj endokrinih žlez na ravni Skupnosti, vendar pa narašča zaskrbljenost glede morebitnega vpliva zdravju škodljivih snovi na ljudi ter prosto živeče živali in rastline;

(16) ker zlasti standardi v Prilogi I splošno temeljijo na "Smernicah za kakovost pitne vode" Svetovne zdravstvene organizacije in na mnenju Znanstvenega svetovalnega odbora Komisije za proučitev strupenosti in strupenosti za ekosisteme kemičnih spojin;

(17) ker morajo države članice določiti vrednosti za druge dodatne parametre, ki niso vključeni v Prilogo I, kjer je to na njihovih ozemljih potrebno za zaščito zdravja ljudi;

(18) ker lahko države članice določijo vrednosti za dodatne parametre, ki niso vključeni v Prilogo I, kjer se to zdi potrebno za zagotavljanje kakovosti proizvodnje, distribucije in inšpekcijskega pregleda vode, namenjene za prehrano ljudi;

(19) ker morajo države, kadar se jim zdi potrebno, da sprejmejo standarde, strožje od standardov, določenih v Prilogi I, del A in B, ali standarde za dodatne parametre, ki niso vključeni v Prilogi I, vendar potrebni za zaščito zdravja ljudi, obvestiti Komisijo o teh standardih;

(20) ker morajo države članice pri uvajanju ali ohranjanju strožjih varstvenih ukrepov spoštovati načela in pravila Pogodbe, kot jih razlaga Evropsko sodišče;

(21) ker morajo vrednosti parametrov ustrezati na mestih, kjer je voda, namenjena za prehrano ljudi, dostopna uporabnikom;

(22) ker na kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi, lahko vpliva hišno vodovodno omrežje; ker se nadalje priznava, da za hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje ne morejo biti odgovorne države članice;

(23) ker bi morala vsaka država članica vzpostaviti programe spremljanja stanja, da bi preverila, če voda, namenjena za prehrano ljudi, izpolnjuje zahteve te direktive; ker bi morali ti programi spremljanja stanja ustrezati lokalnim potrebam in izpolnjevati minimalne zahteve spremljanja stanja, predpisane v tej direktivi;

(24) ker bi morale biti metode, uporabljene za analizo kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi take, da zagotovijo zanesljivost in primerljivost dobljenih rezultatov;

(25) ker bi morale države članice v primeru neizpolnjevanja zahtev te direktive raziskati vzrok in zagotoviti, da se čimprej izvedejo sanacijski ukrepi za ponovno vzpostavitev kakovosti vode;

(26) ker je pomembno preprečiti, da onesnažena voda povzroča možno nevarnost za zdravje ljudi; ker bi bilo treba oskrbo s tako vodo prepovedati ali omejiti njeno uporabo;

(27) ker mora zadevna država članica v primeru neizpolnjevanja določenega indikatorskega parametra proučiti, ali neizpolnjevanje predstavlja tveganje za zdravje ljudi; ker bi morala sanacijsko ukrepati za ponovno vzpostavitev kakovosti vode, kjer je to potrebno za varovanje zdravja ljudi;

(28) ker bi bilo treba v primeru potrebe po sanacijskem ukrepu za ponovno vzpostavitev kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, v skladu s členom 130r(2) Pogodbe, dati prednost ukrepom, ki urejajo problem pri viru;

(29) ker bi bilo treba države članice pooblastiti, da pod določenimi pogoji dovolijo odstopanja od te direktive; ker je nadalje treba vzpostaviti primeren okvir za taka odstopanja, pod pogojem da ne smejo predstavljati možne nevarnosti za zdravje ljudi in da oskrbe vode, namenjene za prehrano ljudi, na določenem območju ni mogoče ohranjati na drug sprejemljiv način;

(30) ker priprava ali distribucija vode, namenjene za prehrano ljudi terja uporabo določenih snovi ali materialov, so potrebna pravila, ki urejajo njihovo uporabo, da bi se izognili možnim škodljivim vplivom na zdravje ljudi;

(31) ker lahko znanstveni in tehnični napredek zahteva hitro prilagajanje tehničnih zahtev, predpisanih v prilogah II in III; ker je treba nadalje za lažjo uporabo ukrepov, potrebnih v ta namen, predpisati postopek, po katerem lahko Komisija sprejema te prilagoditve ob pomoči odbora, sestavljenega iz predstavnikov držav članic;

(32) ker bi bilo treba potrošnike ustrezno in primerno obveščati o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, o vseh odstopanjih, ki jih dovolijo države članice, ter o vseh sanacijskih ukrepih, ki jih sprejmejo pristojni organi; ker bi bilo treba nadalje upoštevati tehnične in statistične potrebe Komisije ter pravice posameznika, da pridobi ustrezne informacije v zvezi s kakovostjo vode, namenjene za prehrano ljudi;

(33) ker je morda v izjemnih okoliščinah in za zemljepisno opredeljena območja potrebno državam članicam dopustiti daljši časovni okvir za izpolnjevanje določenih določb te direktive;

(34) ker ta direktiva ne bi smela vplivati na obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno zakonodajo ali glede uporabe, prikazane v Prilogi IV,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Cilj

1. Ta direktiva ureja kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi.

2. Cilj te direktive je varovanje zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi vsakršnega onesnaženja vode, namenjene za prehrano ljudi, z zagotavljanjem, da je zdravstveno ustrezna in čista.

Člen 2

Opredelitve

Za namene te direktive pomeni izraz:

1. "voda, namenjena za prehrano ljudi":

(a) vso vodo v svojem prvotnem stanju ali po čiščenju, namenjeno pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge gospodinjske namene, ne glede na svoje poreklo in ne glede na to, ali se zagotavlja iz vodovodnega omrežja, cisterne, steklenic ali posod;

(b) vso vodo, ki se v podjetjih za proizvodnjo hrane uporablja za proizvodnjo, predelavo, konzerviranje ali trženje proizvodov ali snovi, namenjenih za prehrano ljudi, razen če se pristojni nacionalni organi prepričajo, da kakovost vode ne vpliva na zdravstveno ustreznost živil v končni obliki;

2. "hišno vodovodno omrežje" cevi, opremo in naprave, ki so nameščene med pipami, ki se običajno uporabljajo pri prehrani ljudi in distribucijskim omrežjem, vendar samo, če zanje ni odgovoren dobavitelj vode v svoji vlogi dobavitelja vode v skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo.

Člen 3

Izjeme

1. Ta direktiva se ne uporablja za:

(a) naravne mineralne vode, ki so jih za take priznali pristojni nacionalni organi v skladu z Direktivo Sveta 80/777/EGS z dne 15. julija 1980 o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z izkoriščanjem in trženjem naravnih mineralnih voda [8];

(b) vode, ki so zdravila v pomenu Direktive Sveta 65/65/EGS z dne 26. januarja 1965 o približevanju določb zakonov ali drugih predpisov v zvezi z lastniškimi zdravili [9].

2. Države članice lahko izvzamejo iz določb te direktive:

(a) vodo, namenjeno izključno za namene, za katere so se pristojni organi prepričali, da njena kakovost nima nobenega neposrednega ali posrednega vpliva na zdravje zadevnih potrošnikov;

(b) vodo, namenjeno za prehrano ljudi, iz individualnega vira, ki zagotavlja v povprečju manj kot 10 m3 vode na dan ali oskrbuje manj kot 50 oseb, razen če se voda uporablja kot del gospodarske ali javne dejavnosti.

3. Države članice, ki uporabijo izjeme iz odstavka 2(b), zagotovijo, da se zadevne prebivalce ustrezno obvesti o tem in o ukrepih, ki se lahko sprejmejo za varstvo zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi, ki so posledica onesnaženja vode, namenjene za prehrano ljudi. Poleg tega je treba zadevnemu prebivalstvu takoj dati ustrezen nasvet, kadar je morebitna nevarnost, ki izhaja iz kakovosti take vode, očitna.

Člen 4

Splošne obveznosti

1. Ne da bi to vplivalo na obveznosti po drugih določbah Skupnosti, sprejmejo države članice potrebne ukrepe za zagotovitev, da je voda, namenjena za prehrano ljudi, zdravstevno ustrezna in čista. Za namene minimalnih zahtev te direktive je voda, namenjena za prehrano ljudi, zdravstveno ustrezna in čista, če:

(a) je brez mikroorganizmov in parazitov ter brez snovi, ki lahko v količini ali koncentraciji predstavljajo morebitno nevarnost za zdravje ljudi, in

(b) izpolnjuje minimalne zahteve iz Priloge I, del A in B;

ter če v skladu z ustreznimi določbami členov 5 do 8 in člena 10 ter v skladu s Pogodbo države članice sprejmejo vse druge ukrepe, potrebne za zagotovitev, da voda, namenjena za prehrano ljudi, izpolnjuje zahteve te direktive.

2. Države članice zagotovijo, da ukrepi, sprejeti za izvajanje te direktive, v nobenem primeru nimajo za posledico, neposredno ali posredno poslabšanje sedanje kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, v kolikor je to pomembno za varovanje zdravja ljudi, ali povečanje onesnaženosti voda, ki se uporabljajo za pripravo pitne vode.

Člen 5

Standardi kakovosti

1. Države članice določijo vrednosti za parametre, navedene v Prilogi I, ki veljajo za vodo, namenjeno za prehrano ljudi.

2. Vrednosti parametrov, določene v skladu z odstavkom 1, ne smejo biti manj stroge od vrednosti, določenih v Prilogi I. Kar zadeva parametre, določene v Prilogi I, del C, je treba vrednosti določiti samo za namene spremljanja stanja in za izpolnitev obveznosti, določenih v členu 8.

3. Država članica določi vrednosti za dodatne parametre, ki niso vključeni v Prilogo I, kjer to zahteva varstvo zdravja ljudi na njenem nacionalnem ozemlju ali delu le-tega. Določene vrednosti bi morale zadostiti najmanj zahtevam člena 4(1)(a).

Člen 6

Mesto ustrezanja

1. Vrednosti parametrov, določene v skladu s členom 5, morajo ustrezati vrednostim:

(a) za vodo iz vodovodnega omrežja v prostorih ali ustanovi na mestu, kjer voda izteka iz pip, ki se običajno uporabljajo za prehrano ljudi;

(b) za vodo, ki se oskrbuje iz cisterne, na mestu, kjer izteka iz cisterne;

(c) za vodo, ki se toči v steklenice ali v posode, namenjene prodaji, na mestu, kjer se voda toči v steklenice ali posode;

(d) za vodo, ki se uporablja v podjetju za proizvodnjo hrane, na mestu, kjer se voda uporablja v podjetju.

2. Za vodo po odstavku 1(a) velja, da so države članice izpolnile svoje obveznosti po tem členu ter po členih 4 in 8(2), če se lahko ugotovi, da prihaja do neizpolnjevanja vrednosti parametrov, določenih v členu 5, zaradi hišnega vodovodnega omrežja ali njegovega vzdrževanja, razen v prostorih in ustanovah, kjer je oskrba vode namenjena javnosti, kot v šolah, bolnicah in restavracijah.

3. Če se uporablja odstavek 2 in obstaja tveganje, da voda iz odstavka 1(a) ne bo ustrezala vrednostim parametrov, določenih v skladu s členom 5, države članice kljub temu zagotovijo, da:

(a) se sprejmejo ustrezni ukrepi za zmanjšanje ali odpravo tveganja zaradi neizpolnjevanja vrednosti parametrov, kot svetovanje lastnikom o možnostih sanacijskih ukrepov, ki bi jih lahko sprejeli, in/ali

se sprejmejo drugi ukrepi, kot ustrezne metode čiščenja za spremembo narave ali lastnosti vode pred dobavo, tako da se zmanjša ali odpravi tveganje, da voda po dobavi ne bi ustrezala vrednostim parametrov;

in

(b) so zadevni potrošniki primerno obveščeni in se jim svetuje o vseh možnih dodatnih sanacijskih ukrepih, ki bi jih morali sprejeti.

Člen 7

Spremljanje stanja

1. Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo redno spremljanje stanja vode, namenjene za prehrano ljudi zato, da se preveri, ali voda, ki je na voljo potrošnikom, izpolnjuje zahteve iz te direktive ter zlasti vrednosti parametrov, določene v skladu s členom 5. Vzorci morajo biti vzeti tako, da so reprezentativni za kakovost vode, ki se uporablja vse leto. Poleg tega države članice sprejmejo vse ukrepe, da zagotovijo, da se preverja učinkovitost uporabljenega postopka, kjer je razkuževanje del priprave ali distribucije vode, namenjene za prehrano ljudi, in da je vsako onesnaženje s stranskimi proizvodi razkuževanja kolikor mogoče na nizki ravni, ne da bi se pri tem oviralo razkuževanje.

2. Da bi izpolnili obveznosti iz odstavka 1, pristojni organi vzpostavijo ustrezne programe spremljanja stanja za vso vodo, namenjeno za prehrano ljudi. Ti programi spremljanja stanja morajo izpolnjevati minimalne zahteve, določene v Prilogi II.

3. Mesta vzorčenja ki jih določijo pristojni organi, morajo izpolnjevati ustrezne zahteve, določene v Prilogi II.

4. Smernice Skupnosti za spremljanje stanja, predpisane v tem členu, se lahko sestavijo po postopku iz člena 12.

5. (a) Države članice izpolnjujejo tehnične zahteve za analize parametrov, določene v Prilogi III.

(b) Lahko se uporabi drugačne metode od prepisanih v Prilogi III, del 1, če se lahko dokaže, da so dobljeni rezultati vsaj toliko zanesljivi kot rezultati, ki jih dajejo navedene metode. Države članice, ki uporabijo drugačne metode, Komisiji zagotovijo vse ustrezne informacije v zvezi s temi metodami in njihovo enakovrednostjo.

(c) Za parametre, navedene v Prilogi III, dela 2 in 3, se lahko uporabi katera koli metoda analize, pod pogojem, da izpolnjuje zahteve, ki so tam določene.

6. Države članice zagotovijo, da se dodatno spremljanje stanja od primera do primera izvaja za snovi in mikroorganizme, za katere ni bila določena vrednost parametra v skladu s členom 5, če obstaja razlog za domnevo, da so lahko prisotne v količinah ali številu, ki predstavlja morebitno nevarnost za zdravje ljudi.

Člen 8

Sanacijski ukrepi in omejitve uporabe

1. Države članice zagotovijo, da se takoj razišče vsako neizpolnjevanje vrednosti parametrov, določenih v skladu s členom 5, da bi določili vzrok.

2. Če kljub ukrepom, sprejetim za izpolnjevanje obveznosti iz člena 4(1), voda, namenjena za prehrano ljudi, ne doseže vrednosti parametrov, določenih v skladu s členom 5, zadevna država članica ob upoštevanju člena 6(2) zagotovi, da se, kakor hitro je mogoče, sprejme ustrezen sanacijski ukrep za obnovitev njene kakovosti ter se da prednost njegovemu uveljavljanju ob upoštevanju, med drugim, stopnje prekoračitve, vrednosti parametra in morebitne nevarnosti za zdravje ljudi.

3. Ne glede na to, ali so bile dosežene vrednosti parametra ali ne, države članice zagotovijo, da se vsaka oskrba z vodo, namenjeno za prehrano ljudi, ki predstavlja možno nevarnost za zdravje ljudi, prepove ali omeji njena uporaba ali pa se sprejme tak ukrep, ki je potreben za varovanje zdravja ljudi. V takih primerih se o tem takoj obvesti potrošnike in se jim ustrezno svetuje.

4. Pristojni ali drugi ustrezni organi odločijo, kateri ukrep naj se sprejme v skladu z odstavkom 3, pri čemer je treba upoštevati tudi tveganja za zdravje ljudi, ki bi jih povzročila prekinitev dobave ali omejitev uporabe vode, namenjene za prehrano ljudi.

5. Države članice lahko določijo smernice za pomoč pristojnim organom pri izpolnjevanju njihovih obveznosti po odstavku 4.

6. V primeru neizpolnjevanja vrednosti parametrov ali specifikacij, določenih v Prilogi I, del C, države članice proučijo, ali to neizpolnjevanje predstavlja tveganje za zdravje ljudi. Če je to potrebno za varovanje zdravja ljudi, sprejmejo sanacijske ukrepe za obnovitev kakovosti vode.

7. Države članice zagotovijo, da so potrošniki obveščeni o potrebnih sanacijskih ukrepih, razen kjer pristojni organi menijo, da je neizpolnjevanje vrednosti parametrov nepomembno.

Člen 9

Odstopanja

1. Države članice lahko dovolijo odstopanja od vrednosti parametrov, določenih v Prilogi I, del B, ali določenih s členom 5(3), do največje vrednosti, ki jo določijo tako, da nobeno odstopanje ne predstavlja možne nevarnosti za zdravje ljudi in pod pogojem, da oskrbe vode, namenjene za prehrano ljudi na določenem območju, ni mogoče vzdrževati na drug sprejemljiv način. Odstopanja se omejijo na čim krajše časovno obdobje in ne smejo presegati treh let; proti koncu časovnega obdobja se preveri, ali je bil dosežen zadosten napredek. Če namerava država članica dovoliti drugo odstopanje, sporoči Komisiji preveritev, skupaj z razlogi za svojo odločitev o drugem odstopanju. Tako drugo odstopanje ne sme presegati treh let.

2. V izjemnih okoliščinah lahko država članica zaprosi Komisijo za tretje odstopanje za obdobje, ki ne presega treh let. Komisija v treh mesecih odloči o vsaki taki zahtevi.

3. Vsako odstopanje, odobreno v skladu z odstavkoma 1 ali 2, mora navajati naslednje:

(a) razloge za odstopanje;

(b) zadeven parameter, predhodne ustrezne rezultate spremljanja stanja ter najvišjo dovoljeno vrednost pri odstopanju;

(c) zemljepisno območje, količino dobavljene vode, zadevno prebivalstvo in ali bo prizadeto kako podjetje za proizvodnjo hrane;

(d) ustrezen program spremljanja stanja s povečano pogostnostjo spremljanja, kjer je potrebno;

(e) povzetek načrta za potrebno sanacijsko ukrepanje vključno z roki ter oceno stroškov in ukrepov za preverjanje;

(f) zahtevano trajanje odstopanja.

4. Če pristojni organi menijo, da je neskladnost z vrednostmi parametrov nepomembna, ter če ukrepanje v skladu s členom 8(2) zadostuje za odstranitev problema v 30 dneh, ni treba uporabiti zahtev odstavka 3.

V tem primeru določijo pristojni ali drugi ustrezni organi samo najvišjo dovoljeno vrednost za ustrezen parameter ter rok za odstranitev problema.

5. Če je prišlo do neskladnosti ene od vrednosti parametrov za določeno vodno oskrbo za skupno več kot 30 dni v predhodnih 12 mesecih, ni več mogoče uporabiti odstavka 4.

6. Vsaka država članica, ki uveljavlja odstopanja, predvidena v tem členu, zagotovi, da je prebivalstvo, ki je prizadeto zaradi odstopanja, takoj ustrezno obveščeno o odstopanju in o pogojih urejanja. Poleg tega države članice, kjer je treba, zagotovijo, da se svetuje posebnim skupinam prebivalstva, za katere bi lahko odstopanje predstavljalo posebno tveganje.

Te obveznosti se ne uporabijo v okoliščinah, opisanih v členu 4, razen če se pristojni organi drugače odločijo.

7. Z izjemo odstopanj, odobrenih v skladu z odstavkom 4, država članica v dveh mesecih obvesti Komisijo o vsakem odstopanju v zvezi s posamezno oskrbo vode, ki presega povprečno 1000 m3 na dan ali oskrbuje več kot 5000 oseb, vključno s podatki, opredeljenimi v odstavku 3.

8. Ta člen se ne uporablja za vodo, namenjeno za prehrano ljudi, ki se ponuja v prodajo v steklenicah ali posodah.

Člen 10

Zagotavljanje kakovosti obdelave, opreme in materialov

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da v vodi, namenjeni za prehrano ljudi, ne ostanejo snovi ali materiali za nove napeljave, uporabljene med pripravo ali distribucijo vode, namenjene za prehrano ljudi, ali nečistoče, povezane s temi snovmi ali materiali za nove napeljave, v koncentracijah, višjih kot je potrebno za namene njihove uporabe, ter da neposredno ali posredno ne zmanjšajo varstva zdravja ljudi, predvidenega s to direktivo; razlagalni dokument in tehnične zahteve v skladu s členom 3 in členom 4(1) Direktive Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode [10], morajo spoštovati zahteve te direktive.

Člen 11

Pregled prilog

1. Komisija vsaj vsakih pet let pregleda Prilogo I glede na znanstveni in tehnični napredek ter izdela predloge za popravke, kjer je treba, po postopku iz člena 189c Pogodbe.

2. Komisija prilogi II in III vsaj vsakih pet let prilagodi znanstvenemu in tehničnemu napredku. Potrebne spremembe se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 12.

Člen 12

Postopek Odbora

1. Komisiji pomaga odbor, ki ga sestavljajo predstavniki držav članic in mu predseduje predstavnik Komisije.

2. Predstavnik Komisije predloži odboru osnutek ukrepov, ki jih je treba sprejeti. Odbor poda svoje mnenje o osnutku v roku, ki ga lahko predpiše predsednik glede na nujnost zadeve. Mnenje se sprejme z večino, določeno v členu 148(2) Pogodbe za sklepe, ki jih Svet sprejme na predlog Komisije. Glasovi predstavnikov držav članic v odboru se ponderirajo na način, določen v navedenem členu. Predsednik ne glasuje.

3. Komisija sprejme ukrepe, ki se uporabljajo takoj. Če pa ti ukrepi niso v skladu z mnenjem odbora, jih Komisija takoj sporoči Svetu. V tem primeru:

(a) Komisija odloži uporabo ukrepov, ki jih je sprejela, za obdobje treh mesecev od datuma sporočila;

(b) Svet, ki odloča s kvalificirano večino, lahko v obdobju, navedenem v točki (a), sprejme drugačen sklep.

Člen 13

Obveščanje in poročanje

1. Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za zagotavljanje, da so potrošnikom na voljo ustrezne in aktualne informacije o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi.

2. Brez vpliva na Direktivo Sveta 90/313/EGS z dne 7. junija 1990 o prostem dostopu do informacij o okolju [11] vsaka država članica vsaka tri leta objavi poročilo o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, z namenom obvestiti potrošnike. Prvo poročilo zajema leta 2002, 2003 in 2004. Vsako poročilo vključuje vsaj vse posamezne sisteme za oskrbo z vodo, ki presegajo povprečno 1000 m3 dnevno ali oskrbujejo več kot 5000 oseb, zajema tri koledarska leta in se objavi v koledarskem letu po zaključku obdobja poročanja.

3. Države članice svoja poročila pošljejo Komisiji v dveh mesecih od njihove objave.

4. Oblika in minimalne informacije za poročila iz odstavka 2 se določi zlasti ob upoštevanju ukrepov, navedenih v členu 3(2), členu 5(2) in (3), členu 7(2), členu 8, členu 9(6) in (7) ter členu 15(1), ter se, če je treba, spremeni po postopku iz člena 12.

5. Komisija prouči poročila držav članic in vsaka tri leta objavi skupno poročilo o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi v Skupnosti. Poročilo se objavi v devetih mesecih od prejema poročil držav članic.

6. Skupaj s prvim poročilom o tej direktivi, kot je navedeno v odstavku 2, izdelajo države članice tudi poročilo, ki se posreduje Komisiji, o ukrepih, ki so jih sprejele ali jih načrtujejo sprejeti za izpolnjevanje svojih obveznosti v skladu s členom 6(3) in Prilogo I, del B, opomba 10. Komisija po postopku iz člena 12 predloži, kot je primerno, predlog o obliki tega poročila.

Člen 14

Časovni okvir za izpolnjevanje zahtev

Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za zagotovitev, da bo kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi, izpolnjevala zahteve te direktive v petih letih od začetka njene veljavnosti, ne da bi to vplivalo na Opombe 2, 4 in 10 v Prilogi I, del B.

Člen 15

Izjemne okoliščine

1. Država članica lahko v izjemnih okoliščinah ter za zemljepisno opredeljena območja predloži Komisiji posebno zahtevo za obdobje, daljše od tistega, ki je predpisano v členu 14. Dodatno obdobje naj ne presega treh let, proti koncu tega obdobja pa se opravi preverjanje in se posreduje Komisiji, ki lahko na podlagi tega preverjanja dovoli drugo dodatno obdobje do treh let. Ta določba se ne uporablja za vodo, namenjeno za prehrano ljudi, ki se prodaja v steklenicah ali posodah.

2. Vsaka taka zahteva, za katero se podajo razlogi, podrobno razloži dejanske probleme ter vključi najmanj vse podatke, določene v členu 9(3).

3. Komisija prouči zahtevo po postopku iz člena 12.

4. Vsaka država članica, ki uveljavlja ta člen, zagotovi, da je prebivalstvo, ki je prizadeto zaradi te zahteve, takoj ustrezno obveščeno o rezultatu te zahteve. Poleg tega država članica, kjer je treba, zagotovi, da se svetuje določeni skupini prebivalstva, za katero bi zahteva lahko pomenila posebno tveganje.

Člen 16

Razveljavitev

1. Direktiva 80/778/EGS se s tem razveljavi z učinkom pet let po začetku veljavnosti te direktive. Ob upoštevanju odstavka 2 ta razveljavitev ne bo vplivala na obveznosti držav članic, predvidenih v Prilogi IV, v zvezi z roki za prenos v nacionalno zakonodajo in za uporabo.

Vsako sklicevanje na razveljavljeno direktivo se razlaga kot sklic na to direktivo in se bere v skladu s korelacijsko tabelo, določeno v Prilogi V.

2. Kakor hitro država članica sprejme zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, ter sprejme ukrepe, predvidene v členu 14, se za kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi, v tej državi članici uporablja ta direktiva in ne Direktiva 80/778/EGS.

Člen 17

Prenos v nacionalno zakonodajo

1. Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, v dveh letih po začetku veljavnosti te direktive. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Ko države sprejmejo te predpise, se sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2. Države članice sporočijo Komisiji besedila določb nacionalne zakonodaje, sprejete na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 18

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 19

Naslovniki

Direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 3. novembra 1998

Za Svet

Predsednik

B. Prammer

[1] UL C 131, 30.5.1995, str. 5 inUL C 213, 15.7.1997, str. 8.

[2] UL C 82, 19.3.1996, str. 64.

[3] UL C 100, 2.4.1996, str. 134

[4] Mnenje Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 1996 (UL C 20, 20.1.1997, str. 133), Skupno stališče Sveta z dne 19. decembra 1997 (UL C 91, 26.3.1998, str. 1) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 13. maja 1998 (UL C 167, 1.6.1998, str. 92).

[5] UL L 229, 30.8.1980, str. 11. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

[6] UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 96/68/ES (UL L 277, 30.10.1996, str. 25).

[7] UL L 123, 24.4.1998, str. 1.

[8] UL L 229, 30.8.1980. str. 1. Direktiva kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 96/70/ES (UL L 299, 23.11.1996, str. 26).

[9] UL L 22, 9.2.1965, str. 369. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 93/39/EGS (UL L 214, 24.8.1993, str. 22).

[10] UL L 40, 11.2.1989, str. 12. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 93/68/EGS (UL L 220, 30.8.1993, str. 1).

[11] UL L 158, 23.6.1990, str. 56.

--------------------------------------------------

PRILOGA I

PARAMETRI IN VREDNOSTI PARAMETROV

DEL A

Mikrobiološki parametri

Parameter | Vrednost parametra (število/100 ml) |

Escherichia coli (E. coli) | 0 |

Enterokoki | 0 |

Naslednje velja za vodo, ki se ponuja v prodajo v steklenicah ali posodah:

Parameter | Vrednost parametra |

Escherichia coli (E. coli) | 0/250 ml |

Enterokoki | 0/250 ml |

Pseudomonas aeruginosa | 0/250 ml |

Število kolonij 22 °C | 100/ml. |

Število kolonij 37 °C | 20/ml |

DEL B

Kemijski parametri

Parameter | Vrednost parametra | Enota | Opombe |

Akrilamid | 0,10 | μg/l | Opomba 1 |

Antimon | 5,0 | μg/l | |

Arzen | 10 | μg/l | |

Benzen | 1,0 | μg/l | |

Benzo(a)piren | 0,010 | μg/l | |

Bor | 1,0 | mg/l | |

Bromat | 10 | μg/I | Opomba 2 |

Kadmij | 5,0. | μg/I | |

Krom | 50 | μg/l | |

Baker | 2,0 | mg/l | Opomba 3 |

Cianid | 50 | μg/l | |

1,2-dikloroetan | 3,0 | μg/l | |

Epiklorohidrin | 0,10 | μg/l | Opomba 1 |

Fluorid | 1,5 | mg/l | |

Svinec | 10 | μg/l | Opombi 3 in 4 |

Živo srebro | 1,0 | μg/l | |

Nikelj | 20 | μg/l | Opomba 3 |

Nitrat | 50 | mg/l | Opomba 5 |

Nitrit | 0,50 | mg/l | Opomba 5 |

Pesticidi | 0,10 | μg/l | Opombi 6 in 7 |

Vsota pesticidov | 0,50 | μg/l | Opombi 6 in 8 |

Policiklični aromatski ogljikovodiki | 0,10 | μg/l | Vsota koncentracij spojin, navedenih v opombi 9 |

Selen | 10 | μg/l | |

Tetrakloroeten in trikloroeten | 10 | μg/l | Vsota koncentracij navedenih parameterov |

Vsota trihalometanov | 100 | μg/l | Vsota koncentracij spojin, navedenih v opombi 10 |

Vinil klorid | 0,50 | ug/l | Opomba 1 |

Opomba 1:

Vrednost parametra se nanaša na koncentracijo preostalega monomera v vodi, izračunano v skladu s specifikacijami največje sprostitve iz ustreznega polimera v stiku z vodo.

Opomba 2:

Kjer je mogoče, bi si morale države članice brez oviranja razkuževanja prizadevati za nižjo vrednost.

Za vodo, navedeno v členu 6(1)(a), (b) in (d), morajo vrednosti parametrov ustrezati najkasneje 10 koledarskih let po začetku veljavnosti te direktive. Vrednost parametra za bromat pet let po začetku veljavnosti te direktive je do 10 let po njenem začetku veljavnosti 25 μg/l.

Opomba 3:

Vrednost velja za vzorec vode, namenjene za prehrano ljudi, dobljen z ustrezno metodo vzorčenja [1] pri pipi in odvzet tako, da predstavlja tedensko povprečno vrednost, ki jo zaužijejo potrošniki. Kjer je to primerno, je treba metode vzorčenja in spremljanja stanja izvesti na usklajen način, skladno s členom 7(4). Države članice morajo upoštevati pojav najvišjih ravni obremenitve, ki lahko škodljivo vpliva na zdravje ljudi.

Opomba 4:

Za vodo iz člena 6(1)(a), (b) in (d) mora vrednost ustrezati najkasneje 15 koledarskih let po začetku veljavnosti te direktive. Vrednost parametra za svinec pet let po začetku veljavnosti te direktive je do 15 let po njenem začetku veljavnosti 25 μg/l.

Države članice morajo zagotoviti, da se v obdobju, potrebnem za dosego izpolnitev vrednosti parametra, sprejmejo vsi potrebni ukrepi za čim večje znižanje koncentracije svinca v vodi, namenjeni za prehrano ljudi.

Pri izvajanju ukrepov za izpolnjevanje te vrednosti morajo države članice postopno dati prednost območjem, kjer so koncentracije svinca v vodi, namenjeni za prehrano ljudi, najvišje.

Opomba 5:

Države članice morajo zagotoviti, da se izpolni pogoj, da je [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, pri čemer oglati oklepaji pomenijo koncentracije v mg/l za nitrat (NO3) in nitrit (NO2), ter da se izpolni vrednost 0,10 mg/l za nitrite za vodo iz naprav za čiščenje vode.

Opomba 6:

"Pesticidi" pomeni:

- organski insekticidi,

- organski herbicidi,

- organski fungicidi,

- organski nematocidi,

- organski akaricidi,

- organski algicidi,

- organski rodenticidi

- organski slimicidi,

- sorodni proizvodi (med drugim regulatorji rasti)

in njihovi ustrezni metaboliti, proizvodi razgradnje in reakcije.

Spremljati je treba samo stanje tistih pesticidov, katerih obstoj v določeni preskrbi z vodo je verjeten.

Opomba 7:

Vrednost parametra velja za vsak posamezni pesticid. Za aldrin, dieldrin, heptaklor in heptaklor epoksid je vrednost parametra 0,030 μg/l.

Opomba 8:

"Vsota pesticidov" pomeni vsoto vseh posameznih najdenih in količinsko določenih pesticidov v postopku spremljanja stanja.

Opomba 9:

Določene spojine so:

- benzo(b)fluoranten,

- benzo(k)fluoranten,

- benzo(ghi)perilen,

- indeno(1,2,3-cd)piren.

Opomba 10:

Kjer je mogoče, bi si morale države članice brez oviranja razkuževanja prizadevati za nižjo vrednost.

Določene spojine so: kloroform, bromoform, dibromoklorometan, bromodiklorometan.

Za vodo iz člena 6(1)(a), (b) in (d) mora vrednost ustrezati najkasneje 10 koledarskih let po začetku veljavnosti te direktive. Vrednost parametra za vsoto trihalometanov (THM) pet let po začetku veljavnosti te direktive je do 10 let po njenem začetku veljavnosti 150 μg/l.

Države članice morajo zagotoviti, da se sprejmejo vsi potrebni ukrepi za čim večje zmanjšanje koncentracije trihalometanov (THM) v vodi, namenjeni za prehrano ljudi, v obdobju, potrebnem za izpolnitev vrednosti parametra.

Pri izvajanju ukrepov za dosego te vrednosti morajo države članice postopoma dati prednost tistim območjem, kjer so koncentracije THM-jev v vodi, namenjeni za prehrano ljudi, najvišje.

DEL C

Indikatorski parametri

Opomba 1:

Voda ne sme biti agresivna.

Opomba 2:

Tega parametra ni treba meriti, razen če je voda po poreklu površinska voda ali pa le-ta nanjo vpliva. Če ta vrednost parametra ni izpolnjena, mora zadevna država članica raziskati vir pitne vode, da zagotovi, da ni morebitne nevarnosti za zdravje ljudi zaradi prisotnosti patogenih mikroorganizmov, npr. kriptosporidija. Države članice morajo rezultate takih raziskav vključiti v poročila, ki jih morajo predložiti po členu 13(2).

Opomba 3:

Za negazirano vodo, polnjeno v steklenice ali posode, se lahko najmanjša vrednost zniža na 4,5 pH enot.

Za vodo, polnjeno v steklenice ali posode, ki je naravno bogata ali umetno obogatena z ogljikovim dioksidom, je najmanjša vrednost lahko nižja.

Opomba 4:

Tega parametra ni treba meriti, če se analizira parameter TOC.

Opomba 5:

Za vodo, polnjeno v steklenice ali posode, je enota število/250 ml.

Opomba 6;

Tega parametra ni treba meriti za preskrbe, manjše od 10000 m3 na dan.

Opomba 7:

Pri čiščenju površinske vode bi si države članice morale prizadevati za vrednost parametra, ki ne presega 1,0 NTU (enote nefelometrijske motnosti) v vodi iz čistilne naprave.

Opomba 8:

Pogostost spremljanja stanja se določi kasneje v Prilogi II.

Opomba 9:

Brez upoštevanja tricija, kalija - 40, radona in radonovih razpadnih produktov; pogostnost spremljanja stanja, metode spremljanje stanja in najpomembnejša merilna mesta se določijo kasneje v Prilogi II.

Opomba 10:

1. Predlogi, zahtevani v opombi 8, o pogostnosti spremljanja stanja in opomba 9 o pogostnosti spremljanja stanja, metodah spremljanja stanja in najpomembnejših merilnih mestih spremljanja stanja v Prilogi II se sprejmejo po postopku iz člena 12. Pri pripravi teh predlogov Komisija med drugim upošteva ustrezne določbe veljavne zakonodaje ali ustreznih programov spremljanja stanja, vključno z rezultati spremljanja stanja, ki izhajajo iz njih. Komisija te predloge predloži najkasneje v 18 mesecih po datumu, navedenem v členu 18 te direktive.

2. Državi članici ni treba spremljati stanja tricija in radioaktivnosti v pitni vodi, da bi lahko določila skupno prejeto dozo, če je ugotovljeno, da je na podlagi drugega opravljenega spremljanja stanja ravni tricija ali izračunane skupno prejete doze precej pod vrednostjo parametra. V tem primeru sporoči razloge za svoj sklep Komisiji, vključno z rezultati tega drugega spremljanja stanja.

Parameter | Vrednost parametra | Enota | Opombe |

Aluminij | 200 | μg/l | |

Amonij | 0,50 | mg/l | |

Klorid | 250 | mg/t | Opomba 1 |

Clostridium perfringens(vključno s sporami) | 0 | število/100 ml | Opomba 2 |

Barva | Sprejemljiva za potrošnike in brez neobičajne spremembe | | |

Električna prevodnost | 2500 | μS cm -1 pri 20 °C | Opomba 1 |

Koncentracija vodikovih ionov (vrednost pH) | ≥ 6,5 in ≤ 9,5 | enote pH | Opombi 1 in 3 |

Železo | 200 | μg/l | |

Mangan | 50 | μg/l | |

Vonj | Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajne spremembe | | |

Sposobnost oksidacije | 5,0 | mg/l O2 | Opomba 4 |

Sulfat | 250 | mg/l | Opomba 1 |

Natrij | 200 | mg/l | |

Okus | Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajne spremembe | | |

Število kolonij 22o | Brez neobičajne spremembe | | |

Koliformne bakterije | 0 | število/100 ml | Opomba 5 |

Celotni organski ogljik (TOC) | Brez neobičajne spremembe | | Opomba 6 |

Motnost | Sprejemljiva za potrošnike in brez neobičajne spremembe | | Opomba 7 |

RADIOAKTIVNOST

Parameter | Vrednost parametra | Enota | Opombe |

Tricij | 100 | Bq/l | Opombi 8 in 10 |

Skupna prejeta doza | 0,10 | mSv/leto | Opombi 9 in 10 |

[1] Potrebno dodati glede na izid študije, ki se trenutno izvaja.

--------------------------------------------------

PRILOGA II

SPREMLJANJE STANJA

TABELA A

Parametri za analizo

1. Kontrolno spremljanje stanja

Namen kontrolnega spremljanja je redno zagotavljati informacije o organoleptični in mikrobiološki kakovosti vode za prehrano ljudi, pa tudi informacije o učinkovitosti čiščenja pitne vode (še zlasti razkuževanja), kjer se to uporablja, da bi določili, ali voda, namenjena za prehrano ljudi, izpolnjuje ustrezne vrednosti parametrov, določene s to direktivo.

Kontrolno spremljanje stanja je treba izvajati za naslednje parametre.. Države članice lahko temu seznamu dodajo druge parametre, če se jim zdi ustrezno.

Aluminij (opomba 1)

Amonij

Barva

Električna prevodnost

Clostridium perfringens (vključno s sporami) (Opomba 2)

Escherichia coli (E. coli)

Koncentracija vodikovih ionov (vrednost pH)

Železo (Opomba 1)

Nitrit (Opomba 3)

Vonj

Pseudomonas aeruginosa (Opomba 4)

Okus

Število kolonij pri 22 °C in 37 °C (Opomba 4)

Koliformne bakterije

Motnost

Opomba 1: | Potrebno samo, kadar se uporablja kot flokulant [1]. |

Opomba 2: | Potrebno samo, kadar je voda po poreklu površinska voda ali pa ta nanjo vpliva [1]. |

Opomba 3: | Potrebno samo, kadar se kot dezinfekcijsko sredstvo uporablja kloraminacija [1]. |

Opomba 4: | Potrebno samo za vodo, ki se ponuja v prodajo v steklenicah ali posodah. |

2. Pregledno spremljanje stanja

Namen preglednega spremljanja stanja je zagotoviti informacije, potrebne za določitev, ali so izpolnjene vse vrednosti parametrov iz te direktive. Za vse parametre, določene v skladu s členoma 5(2) in (3), je treba opravljati pregledno spremljanje stanja, razen če lahko pristojni organi ugotovijo, da v časovnem obdobju, ki ga določijo, ta parameter verjetno ne bo prisoten pri določeni oskrbi v koncentracijah, ki bi lahko pomenile tveganje za kršitev ustrezne vrednosti parametra. Ta odstavek se ne uporablja za parametre radioaktivnosti, katerih stanje se bo ob upoštevanju opomb 8, 9 in 10 v Prilogi I, del C, spremljalo v skladu z zahtevami za spremljanje, sprejetimi po členu 12.

TABELA B1

Najmanjša pogostnost vzorčenja in analize vode, namenjene za prehrano ljudi, dobavljene iz vodovodnega omrežja ali iz cisterne ali uporabljene v podjetju za proizvodnjo živil

Države članice morajo vzorce vzeti na mestih ustrezanja, kot so opredeljene v členu 6(1), za zagotovitev, da voda, namenjena za prehrano ljudi, izpolnjuje zahteve te direktive. Za distribucijsko omrežje pa lahko država članica odvzame vzorce znotraj cone oskrbe ali v črpališču za določene parametre, za katere je mogoče dokazati, da ne bo škodljivih sprememb izmerjene vrednosti ustreznih parametrov.

Opomba 1:

Črpališče je zemljepisno opredeljeno območje, na katerem voda, namenjena za prehrano ljudi, prihaja iz enega ali več virov, znotraj katerega je lahko kakovost vode približno enotna.

Opomba 2:

Količine so izračunane kot povprečja v koledarskem letu. Država članica lahko namesto količine vode za določitev najmanjše pogostnosti uporabi število prebivalcev na področju oskrbe, pri čemer predvideva porabo vode 200 l/dan/na prebivalca.

Opomba 3:

Če pride do prekinjene kratkoročne oskrbe, pogostnost spremljanja vode, oskrbovane s cisternami, določi zadevna država članica.

Opomba 4:

Za različne parametre v Prilogi I lahko država članica zmanjša število vzorcev, opredeljenih v tabeli, če:

(a) so vrednosti rezultatov, dobljene iz vzorcev, vzetih v obdobju vsaj dveh zaporednih let konstantne in znatno boljše od ravni, predpisanih v Prilogi I, in

(b) je verjetno, da ne bo noben dejavnik povzročil poslabšanja kakovosti vode.

Najnižja pogostnost ne sme biti manj kot 50 % števila vzorcev, opredeljenih v tabeli, razen v posebnem primeru opombe 6.

Opomba 5:

Kolikor je mogoče, bi moralo biti število vzorcev razporejeno enakomerno v času in prostoru.

Opomba 6:

Pogostnost določi zadevna država članica.

Količina vode, dnevno dobavljene ali proizvedene na območju za oskrbo (Opombi 1 in 2) m3 | Število vzorcev za kontrolno spremljanje stanja na leto (Opombe 3, 4 in 5) | Število vzorcev za pregledno spremljanje stanja na leto (Opombi 3 in 5) |

| |

| ≤ 100 | (Opomba 6) | (Opomba 6) |

> 100 | ≤ 1000 | 4 | 1 |

> 1000 | ≤ 10000 | 4 + 3 za vsakih 1000 m3/d in dela skupne količine | 1 + 1 za vsakih 3300 m3/d in dela skupne količine |

> 10000 | ≤ 100000 | 3 + 1 za vsakih 10000 m3/d in dela skupne količine |

> 100000 | | 10 + 1 za vsakih 25000 m3/d in dela skupne količine |

TABELA B2

Najmanjša pogostnost vzorčenja in analize vode, ki se polni v steklenice ali posode, namenjene za prodajo

Dnevna proizvedena količina vode, ki se pronuja za prodajo v steklenicah ali posodah [2] m3 | Število vzorcev kontrolnega spremljanja stanja na leto | Število vzorcev preglednega spremljanja stanja na leto |

| |

≤ 10 | | 1 | 1 |

> 10 | ≤ 60 | 12 | 1 |

> 60 | | 1 za vsakih 5 m3 dela skupne količine | 1 za vsakih 100 m3 dela skupne količine |

[1] V vseh drugih primerih so parametri v seznamu za pregledno spremljanje stanja.

[2] Količine so izračunane kot povprečja, v koledarskem letu.

--------------------------------------------------

PRILOGA III

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ANALIZO PARAMETROV

Vsaka država članica mora zagotoviti, da ima vsak laboratorij, v katerem se vzorci analizirajo, sistem zagotavljanja kakovosti analiz, ki ga od časa do časa preverja oseba, ki ni pod nadzorom laboratorija, in jo za ta namen imenuje pristojni organ.

1. PARAMETRI, ZA KATERE SO DOLOČENE METODE ANALIZE

Naslednja načela za metode mikrobioloških parametrov so podane bodisi kot referenca, če je navedena metoda CEN/ISO, bodisi kot smernica do morebitnega bodočega sprejetja nadaljnjih mednarodnih metod CEN/ISO za te parametre po postopku iz člena 12. Države članice lahko uporabijo druge metode, če so izpolnjene določbe člena 7(5).

Koliformne bakterije in Escherichia coli (E. coli) (ISO 9308-1)

Enterokoki (ISO 7899-2)

Pseudomonas aeruginosa (prEN ISO 12780)

Preštevanje mikroorganizmov, primernih za gojenje — Število kolonij 22 °C (prEN ISO 6222)

Preštevanje mikroorganizmov, primernih za gojenje — Število kolonij 37 °C (prEN ISO 6222)

Clostridium perfringens (vključno s sporami)

Filtriranje skozi membrano, ki mu sledi anaerobna inkubacija membrane na m-CP agarju (Opomba 1) pri 44 ± 1 °C za 21 ± 3 ur. Štejte motno rumene kolonije, ki postanejo rožnate ali rdeče, potem ko jih za 20 do 30 sekund izpostavite param amonijevega hidroksida.

Opomba 1:

Sestava m-CP agarja je:

Osnovno gojišče

Triptoza | 30 g |

Kvasov ekstrakt | 20 g |

Saharoza | 5 g |

L-cistein hidroklorid | 1 g |

MgSO4 x 7H2O | 0,1 g |

Škrlatni bromokrezol | 40 mg |

Agar | 15 g |

Voda | 1000 ml |

Raztopite sestavine osnovnega gojišča, prilagodite pH na 7,6 in segrevajte pod pritiskom pri 121 °C za 15 minut. Pustite, da se sredstvo ohladi, in dodajte:

D-cikloserin | 400 mg |

Polimiksin-B sulfat | 25 mg |

Indoksil-ß-D-glukozid ki se raztopi v 8 ml sterilne vode pred dodatkom | 60 mg |

Filter — sterilizirana 0,5 % raztopina fenolftalein difosfata | 20 ml |

Filter — sterilizirana raztopina 4,5 % FeCl3 6H2O | 2 ml |

2. PARAMETRI, ZA KATERE SO DOLOČENE ZNAČILNOSTI IZVEDBE

2.1 Za naslednje parametre so značilnosti izvedbe določene tako, da mora uporabljena metoda analize meriti najmanj koncentracije, enake vrednosti parametra, z opredeljeno točnostjo, natančnostjo in mejo zaznavnosti. Ne glede na občutljivost uporabljene metode analize morajo biti rezultati izraženi z istim številom decimalnih mest kot za vrednost parametra, določeno v Prilogi I, dela B in C.

Parameter | Točnost, v % vrednosti parametra (Opomba 1) | Natančnost, v % vrednosti parametra (Opomba 2) | Meja zaznavnosti, v % vrednosti parametra (Opomba 3) | Pogoji | Opombe |

Akrilamid | | | | Nadzorovati s specifikacijo proizvoda | |

Aluminij | 10 | 10 | 10 | | |

Amonij | 10 | 10 | 10 | | |

Antimon | 25 | 25 | 25 | | |

Arzen | 10 | 10 | 10 | | |

Benzo(a)piren | 25 | 25 | 25 | | |

Benzen | 25 | 25 | 25 | | |

Bor | 10 | 10 | 10 | | |

Bromat | 25 | 25 | 25 | | |

Kadmij | 10 | 10 | 10 | | |

Klorid | 10 | 10 | 10 | | |

Krom | 10 | 10 | 10 | | |

Električna prevodnost | 10 | 10 | 10 | | |

Baker | 10 | 10 | 10 | | |

Cianid | 10 | 10 | 10 | | Opomba 4 |

1,2-dikloroetan | 25 | 25 | 10 | | |

Epiklorohidrin | | | | Nadzorovati s specifikacijo proizvoda | |

Fluorid | 10 | 10 | 10 | | |

Železo | 10 | 10 | 10 | | |

Svinec | 10 | 10 | 10 | | |

Mangan | 10 | 10 | 10 | | |

Živo srebro | 20 | 10 | 20 | | |

Nikelj | 10 | 10 | 10 | | |

Nitrat | 10 | 10 | 10 | | |

Nitrit | 10 | 10 | 10 | | |

Sposobnost oksidacije | 25 | 25 | 10 | | Opomba 5 |

Pesticidi | 25 | 25 | 25 | | Opomba 6 |

Policiklični aromatski ogljikovodiki | 25 | 25 | 25 | | Opomba 7 |

Selen | 10 | 10 | 10 | | |

Natrij | 10 | 10 | 10 | | |

Sulfat | 10 | 10 | 10 | | |

Tetrakloroeten | 25 | 25 | 10 | | Opomba 8 |

Trikloroeten | 25 | 25 | 10 | | Opomba 8 |

Vsota trihalometanov | 25 | 25 | 10 | | Opomba 7 |

Vinilklorid | | | | Nadzorovati s specifikacijo proizvoda | |

2.2 Za koncentracijo vodikovih ionov (vrednost pH) so značilnosti izvedbe določene tako, da mora uporabljena metoda analize meriti koncentracije, enakovredne vrednosti parametra, z opredeljeno točnostjo 0,2 enote pH in natančnostjo 0,2 enote pH.

Opomba 1 [1]: | Točnost je sistematska napaka in je razlika med povprečno vrednostjo velikega števila ponovljenih meritev in pravo vrednostjo. |

Opomba 2 [1]: | Natančnost je naključna napaka in je navadno izražena kot standardno odstopanje (znotraj serije meritev in med njimi) razpona rezultatov okoli povprečja. Sprejemljiva natančnost je dvakratna vrednost standardnega odstopanja |

Opomba 3: | Meja zaznavnosti je ali: trikratna vrednost standardnega odstopanja naravnega vzorca, ki vsebuje nizko koncentracijo parametra,alipetkratna vrednost standardnega odstopanja slepega vzorca. |

Opomba 4: | Metoda bi morala določiti celotni cianid v vseh oblikah. |

Opomba 5: | Oksidacijo se izvede 10 minut pri 100 °C v kislih pogojih z uporabo permanganata. |

Opomba 6: | Značilnosti izvedbe veljajo za vsak posamezen pesticid in bodo odvisne od zadevnega pesticida. Meja zaznavnosti morebiti trenutno ni dosegljiva za vse prisotne pesticide, države članice pa si morajo prizadevati, da dosežejo ta standard. |

Opomba 7: | Značilnosti izvedbe veljajo za posamezne snovi, določene pri 25 % vrednosti parametra iz Priloge I. |

Opomba 8: | Značilnosti izvedbe veljajo za posamezne snovi, določene pri 50 % vrednosti parametra iz Priloge I. |

3. PARAMETRI, ZA KATERE NI DOLOČENA METODA ANALIZE

Barva

Vonj

Okus

Celotni organski ogljik

Motnost (Opomba 1)

Opomba 1: | Za spremljanje stanja motnosti obdelane površinske vode so značilnosti izvedbe določene tako, da mora uporabljena metoda analize meriti najmanj koncentracije, enake vrednosti parametra, s točnostjo 25 %, natančnostjo 25 % in 25 % mejo zaznavnosti. |

[1] Ti izrazi so nadalje opredeljeni v ISO 5725.

--------------------------------------------------

PRILOGA IV

ROKI ZA PRENOS V NACIONALNO ZAKONODAJO IN ZA UPORABO

Španija: | prenos | 1.1.1986 |

uporaba | 1.1.1986 |

Portugalska: | prenos | 1.1.1986 |

uporaba | 1.1.1989 |

Avstrija: | Prenos | 1.1.1995 | | | |

uporaba | 1.1.1995 | | | |

Finska: | prenos | 1:1.1995 | | | |

uporaba | 1.1.1995 | | | |

Švedska: | prenos | 1.1.1995 | | | |

uporaba | 1.1.1995 | | | |

| | Direktiva 91/692/EGS | |

| | | | | | |

Členi 1 do 14 | | | Uporaba 31.12.1995 | | |

Člen 15 | Spremenjena z učinkom od 1.1.1981 | Spremenjen z učinkom od 1.1.1986 | | Spremenjen z učinkom od 1.1.1995 | |

Člen 16 | | | | | |

Člen 17 | | | | | vstavljen Člen 17(a) | |

Člen 18 | | | | | |

Člen 19 | | Spremenjen | Spremenjena | | |

Člen 20 | | | | | |

Člen 21 | | | | | | |

--------------------------------------------------

PRILOGA V

KORELACIJSKA TABELA

Ta direktiva | Direktiva 80/778/EGS |

Člen 1(1) | Člen 1(1) |

Člen 1(2) | — |

Člen 2(1) (a) in (b) | Člen 2 |

Člen 2(2) | — |

Člen 3(1) (a) in (b) | Člen 4(1) |

Člen 3(2) (a) in (b) | — |

Člen 3(3) | — |

Člen 4(1) | Člen 7(6) |

Člen 4(2) | Člen 11 |

Člen 5(1) | Člen 7(1) |

Člen 5(2) prvi stavek | Člen 7(3) |

Člen 5(2) drugi stavek | — |

Člen 5(3) | — |

Člen 6(1) | Člen 12(2) |

Člen 6(2) do (3) | — |

Člen 7(1) | Člen 12(1) |

Člen 7(2) | — |

Člen 7(3) | Člen 12(3) |

Člen 7(4) | — |

Člen 7(5) | Člen 12(5) |

Člen 7(6) | — |

Člen 8 | — |

Člen 9(1) | Člen 9(1) in Člen 10(1) |

Člen 9(2) do (6) | — |

Člen 9(7) | Člen 9(2) in Člen 10(3) |

Člen 9(8) | — |

Člen 10 | Člen 8 |

Člen 11(1) | — |

Člen 11(2) | Člen 13 |

Člen 12(1) | Člen 14 |

Člen 12(2) in (3) | Člen 15 |

Člen 13(1) | — |

Člen 13(2) do (5) | Člen 17(a) (vstavljen z Direktivo 91/692/EGS) |

Člen 14 | Člen 19 |

Člen 15 | Člen 20 |

Člen 16 | — |

Člen 17 | Člen 18 |

Člen 18 | — |

Člen 19 | Člen 21 |

--------------------------------------------------

Top