Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02015R1998-20190201

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1998 z dne 5. novembra 2015 o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varovanje letalstva (Besedilo velja za EGP)Besedilo velja za EGP.

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1998/2019-02-01

02015R1998 — SL — 01.02.2019 — 004.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1998

z dne 5. novembra 2015

o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varovanje letalstva

(Besedilo velja za EGP)

(UL L 299 14.11.2015, str. 1)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2426 z dne 18. decembra 2015

  L 334

5

22.12.2015

►M2

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/815 z dne 12. maja 2017

  L 122

1

13.5.2017

 M3

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/837 z dne 17. maja 2017

  L 125

3

18.5.2017

►M4

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/55 z dne 9. januarja 2018

  L 10

5

13.1.2018

►M5

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2019/103 z dne 23. januarja 2019

  L 21

13

24.1.2019
▼B

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1998

z dne 5. novembra 2015

o določitvi podrobnih ukrepov za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varovanje letalstva

(Besedilo velja za EGP)Člen 1

Podrobni ukrepi za izvajanje skupnih osnovnih standardov za varovanje civilnega letalstva pred dejanji nezakonitega vmešavanja, ki ogrožajo varovanje civilnega letalstva, kakor so navedeni v členu 4(1) Uredbe (ES) št. 300/2008, in splošni ukrepi, ki dopolnjujejo skupne osnovne standarde, kakor so navedeni v členu 4(2) navedene uredbe, so določeni v Prilogi.

Člen 2

Uredba (EU) št. 185/2010 se razveljavi. Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se razumejo kot sklicevanja na to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 1. februarja 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA

1.    VARNOST LETALIŠČA

1.0   SPLOŠNE DOLOČBE

1.0.1

Če ni drugače določeno, organ, upravljavec letališča, letalski prevoznik ali subjekt, pristojen v skladu z nacionalnim programom varovanja v civilnem letalstvu iz člena 10 Uredbe (ES) št. 300/2008, zagotovi izvajanje ukrepov, določenih v tem poglavju.

1.0.2

V tem poglavju se šteje, da so del letališča tudi zrakoplov, avtobus, voziček za prtljago ali vsa druga prevozna sredstva ali prehod ali koridor iz terminala v zrakoplov.

V tem poglavju „zavarovana prtljaga“ pomeni varnostno pregledano odhajajočo oddano prtljago, ki je fizično zavarovana, da se tako prepreči vnos kakršnih koli predmetov.

▼M2

1.0.3

Brez poseganja v merila za odstopanja, kot so določena v delu K Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 272/2009 ( 1 ), lahko pristojni organ dovoli posebne varnostne postopke ali izvzetja za varovanje in varnost nadzorovanih območij letališč ob dnevih, kadar je v katerem koli trenutku treba natovoriti, raztovoriti, vkrcati ali izkrcati največ en zrakoplov, bodisi v kritičnem delu varnostnega območja omejenega gibanja bodisi na letališču, ki ne spada na področje uporabe točke 1.1.3.

▼B

1.0.4

V tej prilogi so „predmeti, ki jih nosijo osebe razen potnikov“ predmeti, namenjeni osebni uporabi osebe, ki jih nosi.

1.0.5

Navedbe tretjih držav v tem poglavju in po potrebi v Izvedbenem sklepu Komisije C(2015) 8005 final ( 2 ) vključujejo druge države in ozemlja, za katere se v skladu s členom 355 Pogodbe o delovanju Evropske unije naslov VI tretjega dela navedene pogodbe ne uporablja.

1.1   ZAHTEVE PRI NAČRTOVANJU LETALIŠČA

1.1.1    Meje

1.1.1.1

Meje med javnim in nadzorovanim delom letališča, varnostnimi območji omejenega gibanja, kritičnimi deli in, če je primerno, razmejenimi območji so jasno razpoznavne na vsakem letališču, da se tako omogoči izvajanje ustreznega varnostnega nadzora na vsakem od teh območij.

1.1.1.2

Meja med javnim in nadzorovanim delom letališča je fizična ovira, ki je jasno vidna širši javnosti in ki osebam onemogoča nepooblaščen dostop.

1.1.2    Varnostna območja omejenega gibanja

1.1.2.1

Varnostna območja omejenega gibanja vključujejo najmanj naslednje:

(a) del letališča, do katerega imajo dostop varnostno pregledani odhajajoči potniki, in

(b) del letališča, skozi katerega lahko gre varnostno pregledana odhajajoča oddana prtljaga oziroma v katerem se lahko zadrži, razen če gre za zavarovano prtljago, ter

(c) del letališča, namenjen za parkiranje zrakoplovov, predvidenih za vkrcanje ali natovarjanje.

1.1.2.2

Del letališča se šteje za varnostno območje omejenega gibanja najmanj za čas, ko potekajo dejavnosti iz točke 1.1.2.1.

Ko je vzpostavljeno varnostno območje omejenega gibanja, se tik pred vzpostavitvijo takega območja izvede varnostni pregled delov, ki bi lahko bili kontaminirani, da se tako ustrezno zagotovi, da na njih ni nobenih prepovedanih predmetov. Ta določba se šteje za izpolnjeno pri zrakoplovih, ki so podvrženi varnostni preiskavi zrakoplova.

1.1.2.3

Kadar koli so utegnile imeti dostop na varnostna območja omejenega gibanja nepooblaščene osebe, se čim prej izvede varnostni pregled delov, ki bi lahko bili kontaminirani, da se tako ustrezno zagotovi, da na njih ni nobenih prepovedanih predmetov. Ta določba se šteje za izpolnjeno pri zrakoplovih, ki so podvrženi varnostni preiskavi zrakoplova.

1.1.3    Kritični deli varnostnih območij omejenega gibanja

▼M2

1.1.3.1

Kritični deli se vzpostavijo na letališčih, na katerih ima več kot 60 oseb identifikacijsko priponko za letališče za dostop na varnostna območja omejenega gibanja.

▼B

1.1.3.2

Kritični deli vključujejo najmanj naslednje:

(a) vse dele letališča, do katerih imajo dostop varnostno pregledani odhajajoči potniki, in

(b) vse dele letališča, skozi katere lahko gre varnostno pregledana odhajajoča oddana prtljaga oziroma v katerih se lahko zadrži, razen če gre za zavarovano prtljago.

Del letališča se šteje za kritični del najmanj za čas, ko potekajo dejavnosti iz točke (a) ali (b).

1.1.3.3

Ko je vzpostavljen kritični del, se tik pred vzpostavitvijo takega dela izvede varnostna preiskava delov, ki bi lahko bili kontaminirani, da se tako ustrezno zagotovi, da na njih ni nobenih prepovedanih predmetov. Ta določba se šteje za izpolnjeno pri zrakoplovih, ki so podvrženi varnostni preiskavi zrakoplova.

▼M5

1.1.3.4

Čim prej se izvede varnostni pregled kritičnih delov, ki bi lahko bili kontaminirani, da se tako ustrezno zagotovi, da na njih ni prepovedanih predmetov, kadar koli so imeli dostop do kritičnih delov:

(a) varnostno nepregledane osebe;

(b) potniki in člani posadke, ki prihajajo iz tretjih držav, ki niso naštete v Dodatku 4-B;

(c) potniki in člani posadke, ki prihajajo z letališč Unije, na katerih zadevna država članica odstopa od skupnih osnovnih standardov, kot je določeno v členu 1 Uredbe Komisije (EU) št. 1254/2009 ( 3 ), razen če so ob prihodu pričakani in pospremljeni izven teh območij v skladu s točko 1.2.7.3.

Ta točka se šteje za izpolnjeno pri zrakoplovih, ki so podvrženi varnostni preiskavi zrakoplova, in se ne uporablja, kadar so imele dostop do kritičnih delov osebe, ki jih zajemata točki 1.3.2 in 4.1.1.7.

V zvezi s točkama (b) in (c) se ta določba uporablja samo za tiste kritične dele, ki se uporabljajo za varnostno pregledano oddano prtljago in/ali varnostno pregledane odhajajoče potnike, ki ne odhajajo na istem zrakoplovu kot ti potniki in člani posadke.

▼B

1.2   NADZOR DOSTOPA

1.2.1    Dostop do nadzorovanega dela letališča

1.2.1.1

Dostop do nadzorovanega dela letališča je dovoljen samo, če imajo osebe in vozila utemeljen razlog, da so tam. Za vodene oglede po letališču v spremstvu pooblaščenih oseb velja, da imajo utemeljen razlog.

1.2.1.2

Oseba, ki ji je dovoljen dostop do nadzorovanega dela letališča, ima pri sebi pooblastilo.

1.2.1.3

Vozilo, ki mu je dovoljen dostop do nadzorovanega dela letališča, ima nameščeno prepustnico za vozilo.

1.2.1.4

Osebe, ki so na nadzorovanem delu letališča, kontrolorjem na zahtevo predložijo pooblastilo.

1.2.2    Dostop do varnostnih območij omejenega gibanja

1.2.2.1

Dostop do varnostnih območij omejenega gibanja se lahko dovoli samo, če imajo osebe in vozila utemeljen razlog, da so tam. Za vodene oglede po letališču v spremstvu pooblaščenih oseb velja, da imajo utemeljen razlog.

1.2.2.2

Oseba, ki ji je dovoljen dostop do varnostnih območij omejenega gibanja, predloži eno od naslednjih pooblastil:

(a) veljaven vstopni kupon ali enakovredno dokazilo ali

(b) veljavno identifikacijsko priponko za člane posadke ali

(c) veljavno identifikacijsko priponko za letališče ali

(d) veljavno izkaznico pristojnega nacionalnega organa ali

(e) veljavno izkaznico organa za skladnost, ki jo priznava pristojni nacionalni organ.

Dostop pa se lahko odobri tudi po pozitivni identifikaciji z biometričnim preverjanjem podatkov.

1.2.2.3

Vozilo, ki se mu dovoli dostop do varnostnih območij omejenega gibanja, ima nameščeno veljavno prepustnico za vozilo.

1.2.2.4

Vstopni kupon ali enakovredno dokazilo iz točke 1.2.2.2(a) se preveri, preden se osebi dovoli dostop do varnostnih območij omejenega gibanja, da se tako z gotovostjo prepriča o njegovi veljavnosti.

Identifikacijsko priponko/izkaznico iz točk 1.2.2.2(b)–(e) se preveri, preden se osebi dovoli dostop do varnostnih območij omejenega gibanja, da se tako z gotovostjo prepriča o njeni veljavnosti in ujemanju z imetnikom.

Kadar se uporablja biometrična identifikacija, se s preverjanjem zagotovi, da je oseba, ki skuša pridobiti dostop do varnostnih območij omejenega gibanja, nosilka enega od dovoljenj iz točke 1.2.2.2 ter da je to dovoljenje veljavno in ni bilo onemogočeno.

1.2.2.5

Za preprečitev nepooblaščenega dostopa do varnostnih območij omejenega gibanja točke dostopa nadzoruje:

(a) elektronski sistem, ki omejuje dostop na eno osebo hkrati, ali

(b) pooblaščene osebe, ki izvajajo nadzor dostopa.

Pristojni organ lahko v svojem nacionalnem programu varovanja v letalstvu opredeli, da se omejitev na eno osebo hkrati v točki (a) ne uporablja na točkah dostopa, ki jih uporabljajo izključno uradniki organov pregona.

1.2.2.6

Preden se vozilu dovoli dostop do varnostnih območij omejenega gibanja, se preveri prepustnica za vozilo ter tako zagotovi njena veljavnost in ujemanje z vozilom.

1.2.2.7

Dostop do varnostnih območij omejenega gibanja je prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

1.2.3    Zahteve za identifikacijske priponke Unije za člane posadke in za letališče

1.2.3.1

Identifikacijska priponka člana posadke, zaposlenega pri letalskem prevozniku Unije, in identifikacijska priponka za letališče se lahko izda samo osebi, ki ima operativno potrebo in je uspešno opravila preverjanje preteklosti v skladu s točko 11.1.3.

1.2.3.2

Identifikacijske priponke za člane posadke in za letališče se izdajajo za največ pet let.

1.2.3.3.

Identifikacijska priponka osebe, ki preverjanja preteklosti ne opravi uspešno, se nemudoma prekliče.

1.2.3.4

Identifikacijska priponka se nosi na vidnem mestu vsaj takrat, kadar se imetnik nahaja na varnostnih območjih omejenega gibanja.

Osebe, pristojne za izvajanje točke 1.5.1(c), opozorijo in po potrebi prijavijo osebo, ki ne nosi priponke na varnostnih območjih omejenega gibanja, razen na tistih območjih, kjer so prisotni potniki.

1.2.3.5

Identifikacijska priponka se nemudoma vrne izdajatelju:

(a) na zahtevo izdajatelja ali

(b) ob prenehanju delovnega razmerja ali

(c) ob spremembi delodajalca ali

(d) ob spremembi potrebe po dostopu na območja, za katera je bilo pooblastilo dano, ali

(e) ob poteku veljavnosti priponke ali

(f) ob odvzemu priponke.

1.2.3.6

Izdajatelj se nemudoma uradno obvesti o izgubi, kraji ali nevrnitvi identifikacijske priponke.

1.2.3.7

Elektronska priponka se po vrnitvi, poteku veljavnosti, odvzemu ali obvestilu o izgubi, kraji ali nevrnitvi nemudoma onemogoči.

1.2.3.8

Identifikacijske priponke Unije za člane posadke in za letališče so prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

1.2.4    Dodatne zahteve za identifikacijske priponke Unije za člane posadke

1.2.4.1

Identifikacijska priponka člana posadke, zaposlenega pri letalskem prevozniku Unije, izkazuje:

(a) ime in fotografijo imetnika in

(b) ime letalskega prevoznika in

(c) besedo „crew“ ter

(d) datum prenehanja veljavnosti.

1.2.5    Dodatne zahteve za identifikacijske priponke za letališče

1.2.5.1

Identifikacijska priponka za letališče izkazuje:

(a) ime in fotografijo imetnika in

(b) ime delodajalca imetnika, če ni elektronsko programirana, in

(c) ime bodisi izdajatelja ali letališča in

(d) območja, za dostop do katerih je imetnik pooblaščen, ter

(e) datum prenehanja veljavnosti, če ni elektronsko programirana.

Imena in območja dostopa lahko nadomesti ustrezna identifikacija.

1.2.5.2

Za preprečitev zlorabe identifikacijskih priponk za letališče je vzpostavljen sistem, s katerim se ustrezno zagotovi zaznava poskusa uporabe priponk, ki so bile izgubljene ali ukradene ali niso bile vrnjene. Ob zaznavi se izvede ustrezen ukrep.

1.2.6    Zahteve za prepustnice za vozila

1.2.6.1

Prepustnica za vozilo se lahko izda le v primerih, ko je ugotovljena operativna potreba.

1.2.6.2

Prepustnica za vozilo je specifična za vozilo in izkazuje:

(a) območja, za dostop do katerih je vozilo pooblaščeno, in

(b) datum prenehanja veljavnosti.

▼M2 —————

▼M2

1.2.6.3

Elektronska prepustnica za vozilo je bodisi:

(a) pritrjena na vozilo na način, ki zagotavlja njeno neprenosljivost, ali

▼M5

(b) vezana na družbo ali posameznega registriranega uporabnika vozila prek varne baze podatkov o registraciji vozil.

▼M2

Za elektronske prepustnice za vozila ni potrebno, da izkazujejo območja, za dostop do katerih je vozilo pooblaščeno, ali datum prenehanja veljavnosti, če so ti podatki elektronsko berljivi in preverjeni, preden je dovoljen dostop na varnostna območja omejenega gibanja. ►M5  Elektronske prepustnice za vozila so tudi elektronsko berljive na nadzorovanem delu letališča. ◄

▼B

1.2.6.4

Prepustnica za vozilo se namesti na vidnem mestu, kadar koli je vozilo na nadzorovanem delu letališča.

1.2.6.5

Prepustnica za vozilo se nemudoma vrne izdajatelju:

(a) na zahtevo izdajatelja ali

(b) kadar se vozilo ne bo več uporabljalo za dostop na nadzorovani del letališča ali

(c) ob poteku veljavnosti prepustnice, razen če se ne razveljavi samodejno.

1.2.6.6

Izdajatelj se nemudoma uradno obvesti o izgubi, kraji ali nevrnitvi prepustnice za vozilo.

1.2.6.7

Elektronska prepustnica za vozilo se po vrnitvi, poteku veljavnosti ali obvestilu o izgubi, kraji ali nevrnitvi nemudoma onemogoči.

1.2.6.8

Za preprečitev zlorabe prepustnic za vozila je vzpostavljen sistem, s katerim se ustrezno zagotovi zaznava poskusa uporabe prepustnic, ki so bile izgubljene ali ukradene ali niso bile vrnjene. Ob zaznavi se izvede ustrezen ukrep.

1.2.6.9

Vozila, ki se uporabljajo samo na nadzorovanem delu letališča in nimajo dovoljenja za vožnjo po javnih cestah, so lahko izvzeta iz uporabe točk 1.2.6.2 do 1.2.6.8, če so na zunanji strani jasno označena kot operativna vozila za uporabo na navedenem letališču.

1.2.7    Dostop s spremstvom

1.2.7.1

Člani posadke, ki nimajo veljavne identifikacijske priponke za letališče, imajo spremstvo vedno, kadar so na varnostnih območjih omejenega gibanja, razen na:

(a) območjih, kjer so lahko prisotni potniki, in

(b) območjih v neposredni bližini zrakoplova, s katerim so prispeli ali bodo odpotovali, in

(c) območjih, namenjenih za posadke, ter

(d) razdaljah med terminalom ali točko dostopa in zrakoplovom, s katerim so člani osebja prispeli ali bodo odpotovali.

1.2.7.2

Izjemoma je lahko oseba izvzeta iz zahtev iz točke 1.2.5.1 in obveznosti v zvezi s preverjanji preteklosti, in sicer pod pogojem, da ima vedno, kadar je na varnostnih območjih omejenega gibanja, spremstvo. Oseba je lahko izvzeta iz zahtev v zvezi s spremstvom, če ima ta oseba pooblastilo in veljavno identifikacijsko priponko za letališče.

1.2.7.3

Spremljevalec:

(a) ima veljavno identifikacijsko priponko/izkaznico iz točke 1.2.2.2(c), (d) oziroma (e) in

(b) je pooblaščen za spremljanje na varnostnih območjih omejenega gibanja in

(c) ima osebo oziroma osebe, ki jih spremlja, vedno v direktni vidni liniji ter

(d) ustrezno zagotovi, da oseba oziroma osebe, ki jih spremlja, ne storijo nobene kršitve varnosti.

1.2.7.4

Vozilo je lahko izvzeto iz zahtev iz točke 1.2.6 pod pogojem, da ima vedno, kadar je na nadzorovanem delu letališča, spremstvo.

1.2.7.5

Če potnik ne potuje zaradi pogodbe za zračni prevoz, katere posledica je predaja vstopnega kupona za vkrcanje ali enakovrednega dokumenta, je član posadke, ki spremlja takšnega potnika, lahko izvzet iz zahtev iz točke 1.2.7.3(a).

1.2.8    Druga izvzetja

Druga izvzetja so predmet določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

1.3   VARNOSTNI PREGLED OSEB, RAZEN POTNIKOV, IN NJIHOVIH OSEBNIH PREDMETOV

1.3.1    Varnostni pregled oseb, razen potnikov, in njihovih osebnih predmetov

1.3.1.1

Osebe, razen potnikov, se varnostno pregledajo z eno od naslednjih metod:

(a) z ročno preiskavo,

(b) s prehodnim detektorjem kovin,

(c) s psi za odkrivanje eksplozivov,

(d) z napravami za zaznavanje sledi eksplozivov,

(e) z varnostnimi skenerji, ki ne uporabljajo ionizirajočega sevanja,

▼M5

(f) z napravami za zaznavanje sledi eksplozivov v kombinaciji z detektorji kovin za ročno uporabo,

▼M5

(g) z detektorjem kovin za čevlje,

(h) z detektorjem eksplozivov za čevlje.

Detektorji kovin za čevlje in detektorji eksplozivov za čevlje se lahko uporabljajo le kot dopolnilno sredstvo varnostnega pregleda.

▼B

1.3.1.2

Za varnostni pregled oseb, razen potnikov, se uporabljajo točke 4.1.1.3–4.1.1.6 in 4.1.1.10–4.1.1.11.

▼M5

1.3.1.3

Psi za odkrivanje eksplozivov, naprave za zaznavanje sledi eksplozivov in naprave za zaznavanje sledi eksplozivov v kombinaciji z detektorjem eksplozivov za čevlje se lahko uporabljajo le kot dopolnilno sredstvo varnostnega pregleda oseb, razen potnikov, ali pri nepredvidljivem izmenjevanju z ročnimi preiskavami, ročnimi preiskavami v kombinaciji z detektorjem kovin za čevlje, prehodnim detektorjem kovin ali varnostnimi skenerji.

▼B

1.3.1.4

Osebni predmeti, ki jih nosijo osebe razen potnikov, se varnostno pregledajo z eno od naslednjih metod:

(a) z ročno preiskavo,

(b) z rentgenskim aparatom,

(c) s sistemi za odkrivanje eksploziva,

(d) s psi za odkrivanje eksplozivov,

(e) z napravami za zaznavanje sledi eksplozivov.

1.3.1.5

Točke 4.1.2.4–4.1.2.7 in 4.1.2.11 se uporabljajo za varnostni pregled osebnih predmetov, ki jih nosijo osebe, razen potnikov.

1.3.1.6

Psi za odkrivanje eksplozivov in naprave za zaznavanje sledi eksplozivov se lahko uporabljajo le kot dopolnilno sredstvo varnostnega pregleda osebnih predmetov oseb, razen potnikov, ali pri nepredvidljivem izmenjevanju z ročnimi preiskavami, rentgenskim aparatom ali sistemi za odkrivanje eksploziva.

1.3.1.7

Kadar je treba osebe, razen potnikov, in njihove osebne predmete stalno naključno varnostno pregledovati, pogostost določi pristojni organ na podlagi ocene tveganja.

▼M2

1.3.1.8

Živali, ki se uporabljajo za operativne potrebe in s katerimi ravna oseba z veljavno identifikacijsko priponko za letališče, se pred odobritvijo dostopa do varnostnega območja omejenega gibanja vizualno pregledajo.

▼M2

1.3.1.9

Varnostni pregled oseb, razen potnikov, in njihovih osebnih predmetov je prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

▼B

1.3.2    Izvzetja in posebni postopki varnostnih pregledov

1.3.2.1

Pristojni organ lahko iz objektivnih razlogov osebam, razen potnikom, dovoli izvzetje iz varnostnih pregledov ali zanje predvidi posebne postopke varnostnih pregledov, če jih spremlja oseba, pooblaščena za spremljanje v skladu s točko 1.2.7.3.

1.3.2.2

Pregledane osebe, razen potnikov, ki začasno zapustijo kritične dele, se lahko ob vrnitvi izvzamejo iz varnostnih pregledov, če so bile pod stalnim nadzorom pooblaščenih oseb, ki zadostuje, da se ustrezno zagotovi, da osebe v te kritične dele ne vnesejo prepovedanih predmetov.

1.3.2.3

Izvzetja in posebni postopki varnostnih pregledov so prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

1.4   PREISKAVA VOZIL

1.4.1    Vozila, ki vstopajo v kritične dele

1.4.1.1

Vsa vozila se pred vstopom v kritične dele preiščejo. Zavarovana so pred nezakonitim vmešavanjem od trenutka takoj po preiskavi do vstopa v kritične dele.

1.4.1.2

Voznik in drugi potniki med preiskavo niso v vozilu. Svoje osebne predmete vzamejo iz vozila in odnesejo s seboj na varnostni pregled.

1.4.1.3

Vzpostavljene so določene metodologije za zagotovitev naključnosti izbire območij preiskave.

1.4.1.4

Vozila, ki vstopajo v kritične dele, so prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

1.4.2    Vozila, ki vstopajo na varnostna območja omejenega gibanja, razen kritičnih delov

1.4.2.1

Voznik in drugi potniki med preiskavo niso v vozilu. Svoje osebne predmete vzamejo iz vozila in odnesejo s seboj na varnostni pregled.

1.4.2.2

Vzpostavljene so določene metodologije za zagotovitev naključnosti izbire vozil in območij preiskave.

1.4.2.3

Vozila, ki vstopajo na varnostna območja omejenega gibanja, razen kritičnih delov, so prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

1.4.3    Metode preiskave

1.4.3.1

Ročna preiskava obsega temeljit ročni pregled izbranih območij, vključno z vsebino, s katerim se ustrezno zagotovi, da na teh ni prepovedanih predmetov.

1.4.3.2

Kot dodatno sredstvo preiskave se lahko uporabljajo le naslednje metode:

(a) psi za odkrivanje eksplozivov in

(b) naprave za zaznavanje sledi eksplozivov.

1.4.3.3

Metode preiskave so prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

1.4.4    Izvzetja in posebni postopki preiskav

1.4.4.1

Pristojni organ lahko iz objektivnih razlogov vozilom dovoli izvzetje iz preiskav ali zanje predvidi posebne postopke preiskav, če jih spremlja oseba, pooblaščena za spremljanje v skladu s točko 1.2.7.3.

1.4.4.2

Izvzetja in posebni postopki preiskav so prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

1.5   NADZORSTVO, PATRULJE IN DRUGE VRSTE FIZIČNEGA NADZORA

1.5.1

Nadzorstvo ali patrulje se izvajajo zaradi nadzora:

(a) mejá med javnim delom letališča, nadzorovanim delom letališča, varnostnimi območji omejenega gibanja, kritičnimi deli in, če je primerno, razmejenimi območji in

(b) območij in bližine terminala, ki so dostopni javnosti, vključno s parkirišči in transportnimi potmi, in

(c) uporabe in veljavnosti identifikacijskih priponk oseb na varnostnih območjih omejenega gibanja, razen na tistih območjih, kjer so prisotni potniki, in

(d) uporabe in veljavnosti prepustnic za vozila na nadzorovanem delu letališča ter

(e) oddane prtljage, tovora in pošte, zalog za oskrbo med letom ter pošte in materiala letalskega prevoznika v kritičnih delih, ki čakajo na natovarjanje.

1.5.2

Pogostost in način izvajanja nadzorstva in patrulj temeljita na oceni tveganja in ju odobri pristojni organ. Upoštevata:

(a) velikost letališča, vključno s številom in naravo operacij, in

(b) ureditev letališča, zlasti medsebojne povezave med območji, vzpostavljenimi na letališču, ter

(c) možnosti in omejitve načinov izvajanja nadzorstva in patrulj.

Deli ocene tveganja, ki se nanašajo na pogostost in način izvajanja nadzorstva in patrulj, se na zahtevo dajo na voljo v pisni obliki za potrebe nadzora skladnosti.

1.5.3

Nadzorstvo in patrulje ne sledijo predvidljivemu vzorcu. Veljavnost identifikacijskih priponk se preverja naključno.

1.5.4

Vzpostavljeni so ukrepi, ki osebe odvračajo od kršenja varnosti na kontrolnih točkah in, če pride do take kršitve, nemudoma omogočajo omilitev in odpravo kršitve ter njenih posledic.

1.6   PREPOVEDANI PREDMETI

1.6.1

Osebam, razen potnikov, ni dovoljeno, da na varnostna območja omejenega gibanja nosijo predmete, navedene v Dodatku 1-A.

1.6.2

Izvzetje iz točke 1.6.1 se lahko odobri pod pogojem, da je oseba pooblaščena, da na varnostna območja omejenega gibanja nosi predmete za izvajanje opravil, ki so bistvenega pomena za delovanje letaliških objektov ali zrakoplovov, ali za opravljanje nalog med letom.

1.6.3

Da se dovoli povezava osebe, pooblaščene za nošenje enega ali več predmetov iz Dodatka 1-A, na nošeni predmet:

(a) ima oseba pooblastilo in ga nosi s seboj. Pooblastilo je navedeno na identifikacijski priponki za dostop na varnostna območja omejenega gibanja ali na ločeni pisni izjavi. Na pooblastilu so navedeni predmeti, ki se lahko nosijo, bodisi kot kategorija bodisi kot konkreten predmet. Če je pooblastilo navedeno na identifikacijski priponki, je prepoznavno na podlagi potrebe po seznanitvi ali

(b) je na varnostni kontrolni točki vzpostavljen sistem, ki opozarja, katere osebe so pooblaščene za nošenje katerih predmetov, bodisi kot kategorije bodisi kot konkretnega predmeta.

▼M2

1.6.4

Povezava osebe s predmeti se opravi, preden se osebi dovoli nesti zadevni(-e) predmet(-e) na varnostna območja omejenega gibanja in ob pozivu k identifikaciji s strani oseb, ki opravljajo nadzor ali patrulje v skladu s točko 1.5.1(c).

▼B

1.6.5

Predmeti iz Dodatka 1-A se lahko shranijo na varnostnih območjih omejenega gibanja, če se zavarujejo. Predmeti iz točk (c), (d) in (e) iz Dodatka 4-C se lahko hranijo na varnostnih območjih omejenega gibanja, ki niso dostopni potnikom.

DODATEK 1-A

OSEBE, RAZEN POTNIKOV

SEZNAM PREPOVEDANIH PREDMETOV

(a)  Strelno orožje in druge naprave, s katerimi se sprožajo izstrelki – naprave, s katerimi je ali se zdi mogoče sprožiti izstrelek in s tem povzročiti resno poškodbo ter ki vključujejo:

 strelno orožje vseh vrst, kot so pištole, revolverji, puške, šibrenice,

 otroške pištole, kopije in imitacije strelnega orožja, ki jih je mogoče zamenjati za pravo orožje,

 sestavne dele strelnega orožja, razen teleskopskih vizirjev,

 puške na stisnjen zrak in na CO2, kot so pištole, šibrovke, puške in pištole za kroglične ležaje,

 signalne pištole in startne pištole,

 loke, samostrele in puščice,

 harpunske topove in podvodne puške,

 frače in katapulte.

(b)  Naprave za omamljanje – naprave, ki so posebej namenjene omamljanju ali imobilizaciji in vključujejo:

 naprave za omrtvičenje, kot so pištole za omamljanje, električni paralizatorji in pendreki za omamljanje,

 pripomočke za omamljanje in ubijanje živali,

 kemikalije, pline in razpršilce za oslabitev in onesposobitev, kot so solzivec, poprovi razpršilci, razpršilci s pekočo papriko, solzilni plin, kislinski razpršilci in razpršilci za odganjanje živali.

(c)  Eksplozivi ter zažigalne snovi in naprave – eksplozivi ter zažigalne snovi in naprave, s katerimi je ali se zdi mogoče povzročiti resno poškodbo ali ogroziti varnost zrakoplova in ki vključujejo:

 strelivo,

 eksplozivne kapice,

 detonatorje in vžigalnike,

 lažni eksplozivni material ali njegove modele,

 mine, granate in druge vojaške eksplozivne naprave,

 ognjemet in druga pirotehnična sredstva,

 izvore dima v pločevinkah in kartušah,

 dinamit, smodnik in plastične eksplozive.

(d) Kateri koli drug predmet, s katerim je mogoče povzročiti resno poškodbo in ki se običajno ne uporablja na varnostnih območjih omejenega gibanja, npr. oprema za borilne veščine, meči, sablje itd.

2.    RAZMEJENA OBMOČJA NA LETALIŠČIH

V tej uredbi ni določb.

3.    VARNOST ZRAKOPLOVOV

3.0   SPLOŠNE DOLOČBE

3.0.1

Če ni drugače določeno, letalski prevoznik zagotovi izvajanje ukrepov, določenih v tem poglavju, za svoj zrakoplov.

3.0.2

Tretje države, v katerih so veljavni varnostni standardi priznani kot enakovredni skupnim osnovnim standardom, kar zadeva varnost zrakoplovov, so naštete v Dodatku 3-B.

3.0.3

Ni potrebno, da se na zrakoplovu opravi varnostno preverjanje. Na njem se opravi varnostna preiskava v skladu s točko 3.1.

3.0.4

Upravljavec letališča letalskega prevoznika na zahtevo uradno obvesti, ali je njegov zrakoplov v kritičnem delu ali ne. Kadar to ni nedvoumno, se predpostavlja, da je zrakoplov v delu, ki ni kritični del.

3.0.5

Če se območje ne šteje več za kritični del zaradi spremembe varnostnega statusa, potem letališče o tem obvesti tiste prevoznike, ki jih to zadeva.

▼M2

3.0.6

Seznam prepovedanih predmetov za varnostne preiskave notranjosti zrakoplova je enak seznamu iz Dodatka 1-A. Sestavljene eksplozivne in zažigalne naprave se štejejo za prepovedane predmete za varnostne preiskave zunanjosti zrakoplova.

▼M2

3.0.7

Za namene tega poglavja „plošče in lopute za oskrbovanje zrakoplova“ pomenijo zunanje dostopne točke in oddelke zrakoplova, ki imajo zunanje ročaje ali zunanje oskrbovalne odprtine, katerih pokrovi se odpirajo navzdol, in se redno uporabljajo za zagotavljanje storitev zemeljske oskrbe zrakoplova.

3.0.8

Navedbe tretjih držav v tem poglavju in v Izvedbenem sklepu Komisije C(2015) 8005 vključujejo druge države in ozemlja, za katere se v skladu s členom 355 Pogodbe o delovanju Evropske unije naslov VI tretjega dela navedene pogodbe ne uporablja.

▼B

3.1   VARNOSTNA PREISKAVA ZRAKOPLOVA

3.1.1    Kdaj izvesti varnostno preiskavo zrakoplova

3.1.1.1

Na zrakoplovu se varnostna preiskava izvede vedno, kadar obstaja razlog za sum, da so utegnile imeti dostop vanj nepooblaščene osebe.

3.1.1.2

Varnostna preiskava zrakoplova obsega preiskavo določenih območij zrakoplova, predpisanih v Izvedbenem sklepu Komisije C(2015) 8005.

3.1.1.3

Na zrakoplovu, ki prihaja v kritični del iz tretje države, ki ni na seznamu v Dodatku 3-B, se varnostna preiskava izvede po vsakem izkrcanju potnikov iz območja, ki ga je treba preiskati, in/ali raztovoru prtljažnega prostora.

3.1.1.4

Zrakoplov, ki prihaja iz države članice, v kateri je bil v tranzitu, potem ko je prispel iz tretje države, ki ni na seznamu v Dodatku 3-B, se šteje za zrakoplov, ki prihaja iz tretje države.

3.1.1.5

Kdaj izvesti varnostno preiskavo zrakoplova se prav tako odloči na podlagi dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

3.1.2    Kako izvesti varnostno preiskavo zrakoplova

Kako izvesti varnostno preiskavo zrakoplova se določi na podlagi določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

3.1.3    Podatki o varnostni preiskavi zrakoplova

Naslednji podatki o varnostni preiskavi zrakoplova v odhodnem letu se zabeležijo in hranijo na mestu, ki ni na zrakoplovu, za čas trajanja leta oziroma 24 ur, katera koli od možnosti je daljša:

(a) številka leta in

(b) izhodiščni kraj prejšnjega leta.

Kadar je bila varnostna preiskava zrakoplova izvedena, podatki obsegajo tudi:

(c) datum in čas, ko je bila varnostna preiskava zrakoplova končana, ter

(d) ime in podpis osebe, pristojne za izvedbo varnostne preiskave zrakoplova.

▼M5

Zabeležene informacije, kot so zgornje, se lahko hranijo v elektronski obliki.

▼B

3.2   VAROVANJE ZRAKOPLOVA

3.2.1    Varovanje zrakoplova – splošno

3.2.1.1

Ne glede na to, kje na letališču je zrakoplov parkiran, so vsa njegova zunanja vrata zavarovana pred nepooblaščenim dostopom, tako da:

(a) je zagotovljeno, da so osebe, ki skušajo pridobiti nepooblaščen dostop, nemudoma pozvane k identifikaciji, ali

(b) ima zunanja vrata zaprta. Kadar je zrakoplov v kritičnem delu, se zunanja vrata, ki osebi niso dostopna s tal, štejejo za zaprta, če so bila pomagala za dostop odstranjena in postavljena dovolj daleč od zrakoplova, da se tako osebi ustrezno prepreči dostop, ali

(c) ima elektronske naprave, ki bi takoj zaznale nepooblaščen dostop, ali

(d) ima elektronski sistem za dostop z identifikacijsko priponko za letališče pri vseh vratih, ki vodijo neposredno do mosta za vkrcavanje potnikov zraven odprtih vrat zrakoplova, ki omogoča dostop le osebam, ki so usposobljene v skladu s točko 11.2.3.7. Te osebe morajo zagotoviti, da se med njihovo uporabo vrat prepreči nepooblaščen dostop.

3.2.1.2

Točka 3.2.1.1 se ne uporablja za zrakoplov, parkiran v hangarju, ki je zaklenjen ali drugače zavarovan pred nepooblaščenim dostopom.

3.2.2    Dodatno varovanje zrakoplova z zaprtimi zunanjimi vrati v delu, ki ni kritični del

3.2.2.1

Kadar so zunanja vrata zaprta in je zrakoplov v delu, ki ni kritični del, zunanja vrata poleg tega:

(a) imajo odstranjena pomagala za dostop ali

(b) so zapečatena ali

(c) so zaklenjena ali

(d) so pod nadzorom.

Točka (a) ne velja za vrata, ki so osebi dostopna s tal.

3.2.2.2

Kadar so pomagala za dostop odstranjena pri vratih, ki osebi niso dostopna s tal, so postavljena dovolj daleč od zrakoplova, da se tako ustrezno prepreči dostop.

3.2.2.3

Kadar so zunanja vrata zaklenjena, lahko ta vrata odklenejo samo osebe z operativno potrebo.

3.2.2.4

Kadar so zunanja vrata pod nadzorom, se z nadzorom zagotovi takojšnja zaznava nepooblaščenega dostopa na zrakoplov.

3.2.2.5

Varovanje zrakoplova z zaprtimi zunanjimi vrati v delu, ki ni kritični del, je prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

DODATEK 3-A

VARNOSTNA PREISKAVA ZRAKOPLOVA

Podrobne določbe za varnostno preiskavo zrakoplova so predpisane v Izvedbenem sklepu Komisije C(2015) 8005.

▼M4

DODATEK 3-B

VARNOST ZRAKOPLOVOV

TRETJE DRŽAVE TER DRUGE DRŽAVE IN OZEMLJA, ZA KATERE SE V SKLADU S ČLENOM 355 POGODBE O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE NASLOV VI TRETJEGA DELA NAVEDENE POGODBE NE UPORABLJA IN ZA KATERE JE PRIZNANO, DA SE V NJIH UPORABLJAJO VARNOSTNI STANDARDI, ENAKOVREDNI SKUPNIM OSNOVNIM STANDARDOM NA PODROČJU VAROVANJA V CIVILNEM LETALSTVU

Kar zadeva varnost zrakoplovov, je bilo za naslednje tretje države ter države in ozemlja, za katere se v skladu s členom 355 Pogodbe o delovanju Evropske unije naslov VI tretjega dela navedene pogodbe ne uporablja, priznano, da se v njih uporabljajo varnostni standardi, enakovredni skupnim osnovnim standardom na področju varovanja v civilnem letalstvu:

Kanada

Ferski otoki v zvezi z letališčem Vagar

Grenlandija v zvezi z letališčem Kangerlussuaq

Guernsey

Otok Man

Jersey

Črna gora

Republika Singapur v zvezi z letališčem Singapore Changi

Združene države Amerike

Komisija nemudoma uradno obvesti ustrezne organe držav članic, če ima informacije o tem, da varnostni standardi, ki jih uporablja zadevna tretja država ali druga država ali ozemlje in ki bistveno vplivajo na splošno varnost letalstva v Uniji, niso več enakovredni skupnim osnovnim standardom Unije.

Ustrezni organi držav članic se nemudoma uradno obvestijo, če ima Komisija informacije o ukrepih, vključno z izravnalnimi ukrepi, ki potrjujejo, da je ponovno vzpostavljena enakovrednost ustreznih varnostnih standardov, ki jih uporablja zadevna tretja država ali druga država ali ozemlje.

▼B

4.    POTNIKI IN ROČNA PRTLJAGA

4.0   SPLOŠNE DOLOČBE

4.0.1

Če ni drugače določeno, organ, upravljavec letališča, letalski prevoznik ali subjekt, pristojen v skladu z nacionalnim programom varovanja v civilnem letalstvu iz člena 10 Uredbe (ES) št. 300/2008, zagotovi izvajanje ukrepov, določenih v tem poglavju.

4.0.2

Tretje države, v katerih so veljavni varnostni standardi priznani kot enakovredni skupnim osnovnim standardom, kar zadeva potnike in ročno prtljago, so naštete v Dodatku 4-B.

▼M5

4.0.3

Potniki in njihova ročna prtljaga, ki prihajajo iz države članice, v kateri je bil zrakoplov v tranzitu, potem ko je prispel iz tretje države, ki ni na seznamu v Dodatku 4-B, ali z letališča Unije, na katerem zadevna država članica odstopa od skupnih osnovnih standardov, kot je določeno v členu 1 Uredbe (EU) št. 1254/2009, se štejejo za potnike in ročno prtljago, ki prihajajo iz tretje države, razen če obstaja dokaz, da so bili ti potniki in njihova ročna prtljaga varnostno pregledani v skladu s tem poglavjem.

▼B

4.0.4

V tej prilogi:

(a) „tekočine, razpršila in geli“ vključujejo paste, losjone, zmesi tekočih/trdnih snovi in vsebine v posodah pod pritiskom, na primer zobne paste, gel za lase, pijače, juhe, sirupe, parfume, brivsko peno in druge predmete s podobno konsistenco;

(b) „varnostna vrečka, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb“ je vrečka, ki je v skladu s priporočenimi smernicami za varnostni nadzor Mednarodne organizacije za civilno letalstvo;

(c) „sistemi za odkrivanje tekočih eksplozivov“ so oprema, ki lahko odkriva nevarne snovi in izpolnjuje določbe točke 12.7 Priloge k Izvedbenemu sklepu Komisije C(2015) 8005.

4.0.5

Navedbe tretjih držav v tem poglavju in po potrebi v Izvedbenem sklepu Komisije C(2015) 8005 vključujejo druge države in ozemlja, za katere se v skladu s členom 355 Pogodbe o delovanju Evropske unije naslov VI tretjega dela navedene pogodbe ne uporablja.

▼M5

4.0.6

Potniki in njihova ročna prtljaga, ki prihajajo z letališča Unije, na katerem zadevna država članica odstopa od skupnih osnovnih standardov, kot je določeno v členu 1 Uredbe (EU) št. 1254/2009, se štejejo za potnike in ročno prtljago, ki prihajajo iz tretje države, razen če obstaja dokaz, da so bili ti potniki in njihova ročna prtljaga varnostno pregledani v skladu s tem poglavjem.

▼B

4.1   VARNOSTNI PREGLEDI POTNIKOV IN ROČNE PRTLJAGE

4.1.1    Varnostni pregled potnikov

4.1.1.1

Pred varnostnim pregledom se odložijo plašči in suknjiči, ki se pregledajo kot ročna prtljaga. Pregledovalec lahko od potnika zahteva, da po potrebi nadalje odloži oblačila.

4.1.1.2

Potniki se varnostno pregledajo z najmanj eno od naslednjih metod:

(a) z ročno preiskavo,

(b) s prehodnim detektorjem kovin,

(c) s psi za odkrivanje eksplozivov,

(d) z napravami za zaznavanje sledi eksplozivov,

(e) z varnostnimi skenerji, ki ne uporabljajo ionizirajočega sevanja,

▼M5

(f) s kombinacijo naprav za zaznavanje sledi eksplozivov in detektorjev kovin za ročno uporabo,

▼M5

(g) z detektorjem kovin za čevlje,

(h) z detektorjem eksplozivov za čevlje.

▼B

Kadar pregledovalec ne more ugotoviti, ali potnik nosi prepovedane predmete ali ne, se potniku zavrne dostop na varnostna območja omejenega gibanja ali se ga znova pregleda, dokler pregledovalec ni zadovoljen z izidom.

4.1.1.3

Kadar se opravi ročna preiskava, se ta izvede tako, da se z njo ustrezno zagotovi, da oseba ne nosi prepovedanih predmetov.

4.1.1.4

Kadar se sproži alarm opreme prehodnega detektorja kovin, se ugotovi vzrok zanj.

4.1.1.5

Detektorji kovin za ročno uporabo se lahko uporabljajo le kot dopolnilno sredstvo varnostnega pregleda. Ne nadomeščajo zahtev ročne preiskave.

4.1.1.6

Kadar se dovoli, da se v kabino zrakoplova nese živa žival, je slednja pregledana bodisi kot potnik ali kot ročna prtljaga.

4.1.1.7

Pristojni organ lahko oblikuje kategorije potnikov, za katere se iz objektivnih razlogov predvidijo posebni postopki varnostnih pregledov ali ki se iz varnostnih pregledov izvzamejo. O oblikovanih kategorijah se obvesti Komisija.

4.1.1.8

Varnostni pregled potnikov je prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

▼M5

4.1.1.9

Psi za odkrivanje eksplozivov, naprave za zaznavanje sledi eksplozivov, detektorji kovin za čevlje in detektorji eksplozivov za čevlje se lahko uporabljajo le kot dopolnilno sredstvo varnostnega pregleda.

▼B

4.1.1.10

Če se za pregledovanje potnikov uporabi varnostni skener s pregledovalcem, kot je določeno v drugem odstavku točke 12.11.1, so izpolnjeni naslednji minimalni pogoji:

(a) varnostni skenerji ne shranijo, obdržijo, kopirajo, tiskajo ali iznašajo slik. Vendar se vse slike, ki nastanejo med pregledovanjem, lahko obdržijo v času, ki je potreben, da jih pregledovalec analizira, ter se izbrišejo takoj, ko se ugotovi, da potnik pri sebi nima nevarnih predmetov. Prepove in prepreči se vsak nepooblaščen dostop in uporaba slik;

(b) pregledovalec, ki analizira sliko, je v ločenem prostoru, tako da ne more videti pregledanega potnika;

(c) v ločenem prostoru, kjer se slike analizirajo, ni dovoljena nobena tehnična naprava, s katero se slike lahko shranjujejo, kopirajo ali fotografirajo ali kako drugače shranijo;

(d) slika ni povezana z nobenim podatkom v zvezi s pregledano osebo, katere identiteta ostane anonimna;

(e) potnik lahko zahteva, da sliko njegovega/njenega telesa po izbiri analizira pregledovalec ali pregledovalka;

(f) slika je zamegljena ali zatemnjena, da se prepreči prepoznanje obraza potnika.

Odstavka (a) in (d) se uporabljata tudi za varnostne skenerje s samodejnim prepoznanjem grožnje.

Potniki imajo pravico zavrniti varnostni skener. V tem primeru se potnika pregleda z drugo možno metodo pregledovanja, vključno z vsaj ročno preiskavo v skladu z Dodatkom 4-A Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005. Kadar se sproži alarm varnostnega skenerja, se ugotovi vzrok zanj.

Potnika se pred pregledom z varnostnim skenerjem obvesti o uporabljeni tehnologiji, pogojih v zvezi z njeno uporabo in možnosti zavrnitve varnostnega skenerja.

4.1.1.11

Naprave za zaznavanje sledi eksplozivov v kombinaciji z detektorjem kovin za ročno uporabo se lahko uporabljajo samo, če pregledovalec meni, da je ročna preiskava določenega dela osebe neučinkovita in/ali nezaželena.

4.1.2    Varnostni pregled ročne prtljage

4.1.2.1

Pred varnostnim pregledom se prenosni računalniki in druge večje električne naprave odstranijo iz ročne prtljage in pregledajo ločeno, razen če se ročna prtljaga pregleda s sistemi za odkrivanje eksploziva, ki izpolnjujejo standard C2 ali višji.

4.1.2.2

Ustrezni subjekt na vseh letališčih ob vstopu na varnostno območje omejenega gibanja varnostno pregleda najmanj tekočine, razpršila in gele, kupljene na letališču ali na krovu zrakoplova in zatesnjene v varnostni vrečki, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb in ki vsebuje viden zadovoljiv dokaz o nakupu v nadzorovanem delu letališča ali na krovu zrakoplova, kot tudi tekočine, razpršila in gele, ki se uporabljajo med potovanjem za medicinske namene ali zaradi posebnih dietetičnih potreb, vključno s hrano za dojenčke.

Pred varnostnim pregledom se tekočine, razpršila in geli odstranijo iz ročne prtljage in pregledajo ločeno od drugih predmetov ročne prtljage, razen če se lahko z opremo, ki se uporablja za varnostni pregled ročne prtljage, pregleda tudi več zaprtih posod s tekočinami, razpršili in geli znotraj prtljage.

Kadar so tekočine, razpršila in geli odstranjeni iz ročne prtljage, potnik predloži:

(a) vse tekočine, razpršila in gele v posameznih posodah s prostornino največ 100 mililitrov ali enakovredno v eni prozorni plastični vrečki, ki jo je mogoče znova zatesniti in katere prostornina ne presega enega litra, pri čemer je plastična vrečka primerno zapolnjena in popolnoma zaprta, in

(b) vse ostale tekočine, razpršila in gele, vključno z varnostno vrečko, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb in ki vsebuje tekočine, razpršila in gele.

Pristojni organi, letalske družbe in letališča potnikom zagotovijo ustrezne informacije glede varnostnega pregledovanja tekočin, razpršil in gelov na njihovem letališču.

4.1.2.3

Ročna prtljaga se varnostno pregleda z najmanj eno od naslednjih metod:

(a) z ročno preiskavo,

(b) z rentgenskim aparatom,

(c) s sistemi za odkrivanje eksploziva,

(d) s psi za odkrivanje eksplozivov v kombinaciji s točko (a),

(e) z napravami za zaznavanje sledi eksplozivov.

Kadar pregledovalec ne more ugotoviti, ali ročna prtljaga vsebuje prepovedane predmete ali ne, se prtljaga zavrne ali znova pregleda, dokler pregledovalec ni zadovoljen z izidom.

4.1.2.4

Ročna preiskava ročne prtljage obsega ročni pregled prtljage, vključno z njeno vsebino, s katerim se ustrezno zagotovi, da ta ne vsebuje prepovedanih predmetov.

4.1.2.5

Kadar se uporabljajo rentgenski aparat ali sistemi za odkrivanje eksploziva, si vsako sliko ogleda pregledovalec ali jo analizira programska oprema za samodejno potrjevanje.

4.1.2.6

Kadar se uporabljajo rentgenski aparat ali sistemi za odkrivanje eksploziva, se ugotovi vzrok za vse alarme, dokler pregledovalec ni zadovoljen z izidom, in tako ustrezno zagotovi, da se na varnostno območje omejenega gibanja ali na krov zrakoplova ne nesejo nobeni prepovedani predmeti.

4.1.2.7

Kadar se uporabljajo rentgenski aparat ali sistemi za odkrivanje eksploziva, se vsak predmet, katerega gostota zmanjšuje zmožnost pregledovalca za analizo vsebine ročne prtljage, vzame iz prtljage. Prtljaga se znova pregleda, predmet pa se varnostno pregleda ločeno kot ročna prtljaga.

4.1.2.8

Vsaka prtljaga, za katero se ugotovi, da vsebuje večjo električno napravo, se znova varnostno pregleda, in sicer brez električne naprave v njej, električna naprava pa se varnostno pregleda ločeno, razen če se je ročna prtljaga varnostno pregledala s sistemi za odkrivanje eksploziva, ki izpolnjujejo standard C2 ali višji.

4.1.2.9

Psi za odkrivanje eksplozivov in naprave za zaznavanje sledi eksplozivov se lahko uporabljajo le kot dopolnilno sredstvo varnostnega pregleda.

4.1.2.10

Pristojni organ lahko oblikuje kategorije ročne prtljage, za katere se iz objektivnih razlogov predvidijo posebni postopki varnostnih pregledov ali ki se iz varnostnih pregledov izvzamejo. O oblikovanih kategorijah se obvesti Komisija.

4.1.2.11

Osebe, ki ročno prtljago varnostno pregledujejo z rentgenskim aparatom ali sistemi za odkrivanje eksploziva, si slik običajno ne ogledujejo več kot 20 minut neprekinjeno. Po vsakem takšnem ogledovanju si pregledovalec slik ne ogleduje najmanj 10 minut. Ta zahteva velja le, če je treba pregledovati neprekinjen tok slik.

Pregledovalce ročne prtljage nadzoruje nadzornik, da se zagotovijo optimalna sestava skupine, kakovost dela, usposabljanje, podpora in ocena.

4.1.2.12

Varnostni pregled ročne prtljage je prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

4.1.3    Varnostni pregled tekočin, razpršil in gelov

▼M5

4.1.3.1

Tekočine, razpršila in geli, ki jih nosijo potniki, se lahko izvzamejo iz varnostnega pregledovanja s sistemi za odkrivanje tekočih eksplozivov ob vstopu na varnostno območje omejenega gibanja, če so v posameznih posodah s prostornino največ 100 mililitrov ali enakovredno v eni prozorni plastični vrečki, ki jo je mogoče znova zatesniti in katere prostornina ne presega enega litra, pri čemer je plastična vrečka primerno zapolnjena in popolnoma zaprta.

▼M5 —————

▼M2

4.1.3.3

Pristojni organ lahko oblikuje kategorije tekočin, razpršil in gelov, za katere se iz objektivnih razlogov predvidijo posebni postopki varnostnih pregledov ali ki se iz varnostnih pregledov izvzamejo. Komisija se obvesti o oblikovanih kategorijah.

▼M2

4.1.3.4

Varnostni pregled tekočin, razpršil in gelov je prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

▼B

4.2   VAROVANJE POTNIKOV IN ROČNE PRTLJAGE

Varovanje potnikov in ročne prtljage je predmet določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

4.3   POTENCIALNO TEŽAVNI POTNIKI

4.3.1

Pristojni organ letalskega prevoznika vnaprej uradno pisno obvesti o načrtovanem vkrcanju potencialno težavnega potnika na njegov zrakoplov.

4.3.2

Obvestilo vsebuje naslednje podatke:

(a) identiteto in spol osebe in

(b) razlog za prevoz in

(c) ime in naziv spremljajočih oseb, če so predvidene, in

(d) oceno tveganja s strani pristojnih organov, vključno z razlogi za spremljanje ali nespremljanje, in

(e) vnaprejšnji sedežni red, če se zahteva, in

(f) vrsto razpoložljivih potnih listin.

Letalski prevoznik te podatke predloži vodji zrakoplova pred vkrcanjem potnikov na zrakoplov.

4.3.3

Pristojni organ zagotovi, da imajo osebe, ki jim je zakonito odvzeta prostost, vedno spremstvo.

4.4   PREPOVEDANI PREDMETI

4.4.1

Potniki na varnostna območja omejenega gibanja ali na krov zrakoplova ne nesejo predmetov iz Dodatka 4-C.

4.4.2

Izvzetje iz točke 4.4.1 se lahko odobri pod pogojem, da:

(a) je pristojni organ privolil, da se predmet lahko nese, in

(b) je bil letalski prevoznik obveščen o potniku in predmetu, ki ga nosi, pred vkrcanjem potnikov na zrakoplov ter

(c) so izpolnjeni veljavni varnostni predpisi.

Ti predmeti se nato na krovu zrakoplovu zavarujejo.

4.4.3

Letalski prevoznik zagotovi, da so potniki o prepovedanih predmetih iz Dodatka 4-C obveščeni pred dokončanjem prijave na let.

DODATEK 4-A

ZAHTEVE ZA ROČNO PREISKAVO

Podrobne določbe za ročno preiskavo so predpisane v Izvedbenem sklepu Komisije C(2015) 8005.

▼M4

DODATEK 4-B

POTNIKI IN ROČNA PRTLJAGA

TRETJE DRŽAVE TER DRUGE DRŽAVE IN OZEMLJA, ZA KATERE SE V SKLADU S ČLENOM 355 POGODBE O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE NASLOV VI TRETJEGA DELA NAVEDENE POGODBE NE UPORABLJA IN ZA KATERE JE PRIZNANO, DA SE V NJIH UPORABLJAJO VARNOSTNI STANDARDI, ENAKOVREDNI SKUPNIM OSNOVNIM STANDARDOM NA PODROČJU VAROVANJA V CIVILNEM LETALSTVU

Kar zadeva potnike in ročno prtljago, je bilo za naslednje tretje države ter države in ozemlja, za katere se v skladu s členom 355 Pogodbe o delovanju Evropske unije naslov VI tretjega dela navedene pogodbe ne uporablja, priznano, da se v njih uporabljajo varnostni standardi, enakovredni skupnim osnovnim standardom na področju varovanja v civilnem letalstvu:

Kanada

Ferski otoki v zvezi z letališčem Vagar

Grenlandija v zvezi z letališčem Kangerlussuaq

Guernsey

Otok Man

Jersey

Črna gora

Republika Singapur v zvezi z letališčem Singapore Changi

Združene države Amerike

Komisija nemudoma uradno obvesti ustrezne organe držav članic, če ima informacije o tem, da varnostni standardi, ki jih uporablja zadevna tretja država ali druga država ali ozemlje in ki bistveno vplivajo na splošno varnost letalstva v Uniji, niso več enakovredni skupnim osnovnim standardom Unije.

Ustrezni organi držav članic se nemudoma uradno obvestijo, če ima Komisija informacije o ukrepih, vključno z izravnalnimi ukrepi, ki potrjujejo, da je ponovno vzpostavljena enakovrednost ustreznih varnostnih standardov, ki jih uporablja zadevna tretja država ali druga država ali ozemlje.

▼B

DODATEK 4-C

POTNIKI IN ROČNA PRTLJAGA

SEZNAM PREPOVEDANIH PREDMETOV

Brez poseganja v veljavne varnostne predpise potnikom na varnostna območja omejenega gibanja in na zrakoplov ni dovoljeno nositi naslednjih predmetov:

(a)

strelnega orožja in drugih naprav, s katerimi se sprožajo izstrelki

naprav, s katerimi je ali se zdi mogoče sprožiti izstrelek in s tem povzročiti resno poškodbo ter ki vključujejo:

 strelno orožje vseh vrst, kot so pištole, revolverji, puške, šibrenice;

 otroške pištole, kopije in imitacije strelnega orožja, ki jih je mogoče zamenjati za pravo orožje;

 sestavne dele strelnega orožja, razen teleskopskih vizirjev;

 puške na stisnjen zrak in na CO2, kot so pištole, šibrovke, puške in pištole za kroglične ležaje;

 signalne pištole in startne pištole;

 loke, samostrele in puščice;

 harpunske topove in podvodne puške;

 frače in katapulte;

(b)

naprav za omamljanje

naprav, ki so posebej namenjene omamljanju ali imobilizaciji in vključujejo:

 naprave za omrtvičenje, kot so pištole za omamljanje, električni paralizatorji in pendreki za omamljanje;

 pripomočke za omamljanje in ubijanje živali;

 kemikalije, pline in razpršilce za oslabitev in onesposobitev, kot so solzivec, poprovi razpršilci, razpršilci s pekočo papriko, solzilni plin, kislinski razpršilci in razpršilci za odganjanje živali;

(c)

predmetov z ostro konico ali ostrim robom

predmetov z ostro konico ali ostrim robom, s katerimi je mogoče povzročiti resno poškodbo in ki vključujejo:

 predmete, namenjene za sekanje, kot so sekire, sekirice in sekači;

 ledne cepine in ledne kline;

 britvice;

 nože za embalažo;

 nože z rezili, daljšimi od 6 cm;

 škarje z rezili, daljšimi od 6 cm, merjeno od vrtišča;

 opremo za borilne veščine z ostro konico ali ostrim robom;

 meče in sablje;

(d)

delavskega orodja

orodja, s katerim je mogoče povzročiti resno poškodbo ali ogroziti varnost zrakoplova in ki vključuje:

 lomilke;

 svedre in vrtalnike, vključno z brezžičnimi prenosnimi električnimi vrtalniki;

 orodje z rezilom ali ročajem, daljšim od 6 cm, ki ga je mogoče uporabljati kot orožje, kot so izvijači in dleta;

 žage, vključno z brezžičnimi prenosnimi električnimi žagami;

 spajkalne gorilnike;

 pištole za vijačenje in žebljanje;

(e)

topih predmetov

predmetov, s katerimi je mogoče z udarcem povzročiti resno poškodbo in ki vključujejo:

 kije za bejzbol in softball;

 palice in gorjače, kot so policijske palice in gumijevke;

 opremo za borilne veščine;

(f)

eksplozivov ter zažigalnih snovi in naprav

eksplozivov ter zažigalnih snovi in naprav, s katerimi je ali se zdi mogoče povzročiti resno poškodbo ali ogroziti varnost zrakoplova in ki vključujejo:

 strelivo;

 eksplozivne kapice;

 detonatorje in vžigalnike;

 lažni eksplozivni material ali njegove modele;

 mine, granate in druge vojaške eksplozivne naprave;

 ognjemet in druga pirotehnična sredstva;

 izvore dima v pločevinkah in kartušah;

 dinamit, smodnik in plastične eksplozive.

5.    ODDANA PRTLJAGA

5.0   SPLOŠNE DOLOČBE

5.0.1

Če ni drugače določeno, organ, upravljavec letališča, letalski prevoznik ali subjekt, pristojen v skladu z nacionalnim programom varovanja v civilnem letalstvu iz člena 10 Uredbe (ES) št. 300/2008, zagotovi izvajanje ukrepov, določenih v tem poglavju.

5.0.2

Tretje države, v katerih so veljavni varnostni standardi priznani kot enakovredni skupnim osnovnim standardom, kar zadeva oddano prtljago, so naštete v Dodatku 5-A.

▼M5

5.0.3

Oddana prtljaga, ki prihaja iz države članice, v kateri je bil zrakoplov v tranzitu, potem ko je prispel iz tretje države, ki ni na seznamu v Dodatku 5-A, ali z letališča Unije, na katerem zadevna država članica odstopa od skupnih osnovnih standardov, kot je določeno v členu 1 Uredbe (EU) št. 1254/2009, se šteje za oddano prtljago, ki prihaja iz tretje države, razen če obstaja dokaz, da je bila oddana prtljaga varnostno pregledana v skladu s tem poglavjem.

▼B

5.0.4

V tem poglavju „zavarovana prtljaga“ pomeni varnostno pregledano odhajajočo oddano prtljago, ki je fizično zavarovana, da se tako prepreči vnos kakršnih koli predmetov.

5.0.5

Navedbe tretjih držav v tem poglavju in po potrebi v Izvedbenem sklepu Komisije C(2015) 8005 vključujejo druge države in ozemlja, za katere se v skladu s členom 355 Pogodbe o delovanju Evropske unije naslov VI tretjega dela navedene pogodbe ne uporablja.

▼M5

5.0.6

Oddana prtljaga, ki prihaja z letališča Unije, na katerem zadevna država članica odstopa od skupnih osnovnih standardov, kot je določeno v členu 1 Uredbe (EU) št. 1254/2009, se šteje za oddano prtljago, ki prihaja iz tretje države, razen če obstaja dokaz, da je bila oddana prtljaga varnostno pregledana v skladu s tem poglavjem.

▼B

5.1   VARNOSTNI PREGLED ODDANE PRTLJAGE

5.1.1

Za varnostni pregled oddane prtljage se uporabljajo naslednje metode, tako posamično kot v kombinaciji:

(a) ročna preiskava ali

(b) rentgenski aparat ali

(c) sistemi za odkrivanje eksploziva ali

(d) naprave za zaznavanje sledi eksplozivov ali

(e) psi za odkrivanje eksplozivov.

Kadar pregledovalec ne more ugotoviti, ali oddana prtljaga vsebuje prepovedane predmete ali ne, se prtljaga zavrne ali znova varnostno pregleda, dokler pregledovalec ni zadovoljen z izidom.

5.1.2

Ročna preiskava obsega temeljit ročni pregled prtljage, vključno z vso njeno vsebino, s katerim se ustrezno zagotovi, da ta ne vsebuje prepovedanih predmetov.

5.1.3

Kadar se uporabljajo rentgenski aparat ali sistemi za odkrivanje eksploziva, se vsak predmet, katerega gostota zmanjšuje zmožnost pregledovalca za analizo vsebine prtljage, varnostno pregleda na drugačen način.

5.1.4

Varnostni pregled z napravami za zaznavanje sledi eksplozivov obsega analizo vzorcev, vzetih iz notranjosti in zunanjosti prtljage ter iz njene vsebine. Vsebina se lahko preišče tudi ročno.

5.1.5

Pristojni organ lahko oblikuje kategorije oddane prtljage, za katere se iz objektivnih razlogov predvidijo posebni postopki varnostnih pregledov ali ki se iz varnostnih pregledov izvzamejo. O oblikovanih kategorijah se obvesti Komisija.

5.1.6

Varnostni pregled oddane prtljage je prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

5.1.7

Osebe, ki oddano prtljago varnostno pregledujejo z rentgenskim aparatom ali sistemi za odkrivanje eksploziva, si slik običajno ne ogledujejo več kot 20 minut neprekinjeno. Po vsakem takšnem ogledovanju si pregledovalec slik ne ogleduje najmanj 10 minut. Ta zahteva velja le, če je treba pregledovati neprekinjen tok slik.

Pregledovalce oddane prtljage nadzoruje nadzornik, da se zagotovijo optimalna sestava skupine, kakovost dela, usposabljanje, podpora in ocena.

5.2   VAROVANJE ODDANE PRTLJAGE

5.2.1

Potnikom se lahko prepove dostop do pregledane oddane prtljage, če ta ni njihova lastna in če niso pod nadzorom, s čimer se zagotovi:

(a) da se v oddano prtljago ne vnesejo nobeni prepovedani predmeti iz Dodatka 5-B ali

(b) da se nobeni prepovedani predmeti iz Dodatka 4-C ne odstranijo iz oddane prtljage in vnesejo na varnostna območja omejenega gibanja ali na krov zrakoplova.

5.2.2

Oddana prtljaga, ki ni bila zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem, se znova pregleda.

5.2.3

Varovanje oddane prtljage je prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

5.3   DOLOČITEV PRIPADNOSTI PRTLJAGE

5.3.1    Identifikacija oddane prtljage

5.3.1.1

Letalski prevoznik med vkrcanjem zagotovi, da potnik predloži veljaven vstopni kupon ali ustreznik, ki se ujema z oddano prtljago, ki je bila prijavljena.

5.3.1.2

Letalski prevoznik zagotovi, da je vzpostavljen postopek za identifikacijo oddane prtljage potnikov, ki se niso vkrcali ali so zapustili zrakoplov pred odhodom.

5.3.1.3

Če potnika ni na zrakoplovu, se oddana prtljaga, ki se ujema z njegovim vstopnim kuponom ali ustreznikom, šteje za nespremljano.

5.3.1.4

Letalski prevoznik zagotovi, da je vsak predmet nespremljane oddane prtljage jasno opredeljiv kot predmet, odobren za zračni prevoz.

5.3.2    Dejavniki, na katere potnik ne more vplivati

5.3.2.1

Razlog, da je prtljaga postala nespremljana, se zabeleži, preden se natovori na zrakoplov, razen če se izvaja varnostni nadzor iz točke 5.3.3.

5.3.2.2

Dodatne podrobne določbe o dejavnikih, na katere potnik ne more vplivati, so predpisane v Izvedbenem sklepu Komisije C(2015) 8005.

5.3.3    Ustrezni varnostni nadzor za nespremljano oddano prtljago

5.3.3.1

Nespremljana oddana prtljaga, ki ni zajeta v točki 5.3.2, se varnostno pregleda z eno od metod iz točke 5.1.1, pri čemer se, če je primerno, uporabljajo dodatne zahteve iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

5.3.3.2

Oddana prtljaga, ki postane nespremljana zaradi dejavnikov, ki niso navedeni v točki 5.3.2.2, se odstrani iz zrakoplova in znova varnostno pregleda, preden se ponovno natovori.

5.3.3.3

Dodatne podrobne določbe za ustrezni varnostni nadzor za nespremljano oddano prtljago so predpisane v Izvedbenem sklepu Komisije C(2015) 8005.

5.4   PREPOVEDANI PREDMETI

5.4.1

Potnikom ni dovoljeno, da v svoji oddani prtljagi nosijo predmete, navedene v Dodatku 5-B.

5.4.2

Izvzetje iz točke 5.4.1 se lahko odobri pod pogojem, da:

(a) ima pristojni organ nacionalna pravila, ki dovoljujejo, da se predmet lahko nese, in

(b) so izpolnjeni veljavni varnostni predpisi.

▼M2

5.4.3

Letalski prevoznik zagotovi, da so potniki o prepovedanih predmetih iz Dodatka 5-B obveščeni kadar koli pred dokončanjem prijave na let.

▼M5

DODATEK 5-A

ODDANA PRTLJAGA

TRETJE DRŽAVE TER DRUGE DRŽAVE IN OZEMLJA, ZA KATERE SE V SKLADU S ČLENOM 355 POGODBE O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE NASLOV VI TRETJEGA DELA NAVEDENE POGODBE NE UPORABLJA IN ZA KATERE JE PRIZNANO, DA SE V NJIH UPORABLJAJO VARNOSTNI STANDARDI, ENAKOVREDNI SKUPNIM OSNOVNIM STANDARDOM NA PODROČJU VAROVANJA V CIVILNEM LETALSTVU

Kar zadeva oddano prtljago, je bilo za naslednje tretje države ter države in ozemlja, za katere se v skladu s členom 355 Pogodbe o delovanju Evropske unije naslov VI tretjega dela navedene pogodbe ne uporablja, priznano, da se v njih uporabljajo varnostni standardi, enakovredni skupnim osnovnim standardom na področju varovanja v civilnem letalstvu:

Kanada

Ferski otoki v zvezi z letališčem Vagar

Grenlandija v zvezi z letališčem Kangerlussuaq

Guernsey

Otok Man

Jersey

Črna gora

Republika Singapur v zvezi z letališčem Singapore Changi Airport

Država Izrael v zvezi z letališčem Ben Gurion International Airport

Združene države Amerike

Komisija nemudoma uradno obvesti ustrezne organe držav članic, če ima informacije o tem, da varnostni standardi, ki jih uporablja zadevna tretja država ali druga država ali ozemlje in ki bistveno vplivajo na splošno varnost letalstva v Uniji, niso več enakovredni skupnim osnovnim standardom Unije.

Ustrezni organi držav članic se nemudoma uradno obvestijo, če ima Komisija informacije o ukrepih, vključno z izravnalnimi ukrepi, ki potrjujejo, da je ponovno vzpostavljena enakovrednost ustreznih varnostnih standardov, ki jih uporablja zadevna tretja država ali druga država ali ozemlje.

▼B

DODATEK 5-B

ODDANA PRTLJAGA

SEZNAM PREPOVEDANIH PREDMETOV

Potnikom ni dovoljeno, da v svoji oddani prtljagi nosijo naslednje predmete:

eksplozive ter zažigalne snovi in naprave

eksplozive ter zažigalne snovi in naprave, s katerimi je mogoče povzročiti resno poškodbo ali ogroziti varnost zrakoplova in ki vključujejo:

 strelivo,

 eksplozivne kapice,

 detonatorje in vžigalnike,

 mine, granate in druge vojaške eksplozivne naprave,

 ognjemet in druga pirotehnična sredstva,

 izvore dima v pločevinkah in kartušah,

 dinamit, smodnik in plastične eksplozive.

6.    TOVOR IN POŠTA

6.0   SPLOŠNE DOLOČBE

6.0.1

Organ, upravljavec letališča, letalski prevoznik ali subjekt, kot je opredeljen v tem poglavju, zagotovi izvajanje ukrepov, določenih v tem poglavju.

6.0.2

Sestavljene eksplozivne in zažigalne naprave, ki se ne nosijo v skladu z veljavnimi varnostnimi predpisi, se štejejo za prepovedane predmete v pošiljkah tovora in pošte.

6.0.3

Navedbe tretjih držav v tem poglavju in po potrebi v Izvedbenem sklepu Komisije C(2015) 8005 vključujejo druge države in ozemlja, za katere se v skladu s členom 355 Pogodbe o delovanju Evropske unije naslov VI tretjega dela navedene pogodbe ne uporablja.

6.1   VARNOSTNI NADZOR – SPLOŠNE DOLOČBE

6.1.1

Regulirani agent pregleda ves tovor in pošto, preden se natovori na zrakoplov, razen če:

(a) je obvezni varnostni nadzor za pošiljko izvedel regulirani agent in je bila pošiljka zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je bil ta varnostni nadzor izveden, do natovarjanja ali

(b) je obvezni varnostni nadzor za pošiljko izvedel znani pošiljatelj in je bila pošiljka zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je bil ta varnostni nadzor izveden, do natovarjanja ali

(c) je obvezni varnostni nadzor za pošiljko izvedel stalni pošiljatelj in je bila pošiljka zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je bil ta varnostni nadzor izveden, do natovarjanja in ni prenesena na potniško letalo ali

(d) je pošiljka izvzeta iz varnostnih pregledov in je bila zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je postala opredeljiv zračni tovor oziroma opredeljiva zračna pošta, do natovarjanja.

6.1.2

Kadar obstaja kakršen koli razlog za sum, da je bil izveden nedovoljen poseg v pošiljko, za katero je bil izveden varnostni nadzor, ali da pošiljka ni bila zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je bil ta nadzor izveden, jo regulirani agent pregleda, preden se natovori na zrakoplov. Pošiljke, za katere je videti, da je bil vanje izveden bistven nedovoljen poseg, ali ki so kako drugače sumljive, se štejejo za tovor ali pošto z visokim tveganjem v skladu s točko 6.7.

6.1.3

Oseba z dostopom brez spremstva do opredeljivega zračnega tovora oziroma opredeljive zračne pošte, za katero je bil izveden obvezni varnostni nadzor, je uspešno opravila preverjanje preteklosti ali predhodnih zaposlitev v skladu s točko 11.1.

6.2   VARNOSTNI PREGLED

6.2.1    Varnostni pregled

6.2.1.1

Pri varnostnem pregledu tovora ali pošte:

(a) se uporabi sredstvo ali metoda, s katero se ob upoštevanju narave pošiljke najverjetneje odkrijejo prepovedani predmeti, in

(b) uporabljeno sredstvo ali metoda je takšnega standarda, da se ustrezno zagotovi, da v pošiljki niso skriti nobeni prepovedani predmeti.

6.2.1.2

Kadar se pregledovalec ne more ustrezno prepričati, da v pošiljki ni nobenih prepovedanih predmetov, se pošiljka zavrne ali znova pregleda, dokler pregledovalec ni zadovoljen z izidom.

6.2.1.3

Varnostni pregled tovora in pošte je prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

6.2.1.4

Osebe, ki tovor varnostno pregledujejo z rentgenskim aparatom ali sistemi za odkrivanje eksploziva, si slik običajno ne ogledujejo več kot 20 minut neprekinjeno. Po vsakem takšnem ogledovanju si pregledovalec slik ne ogleduje najmanj 10 minut. Ta zahteva velja le, če je treba pregledovati neprekinjen tok slik.

6.2.1.5

Tovor in pošta se varnostno pregledata z vsaj eno od naslednjih metod v skladu z Dodatkom 6-J:

(a) z ročno preiskavo,

(b) z rentgenskim aparatom,

(c) s sistemi za odkrivanje eksploziva,

(d) s psi za odkrivanje eksplozivov (EDD),

(e) z napravami za zaznavanje sledi eksplozivov,

(f) z vizualnim pregledom,

(g) z detektorjem kovin.

▼M2 —————

▼B

6.2.1.6

Če je tako dogovorjeno s pristojnim organom in je Komisija o tem uradno obveščena, se lahko uporabi drug ustrezen varnostni nadzor le, če zaradi narave pošiljke ni mogoče uporabiti nobenega drugega sredstva ali metode iz točke 6.2.1.5.

6.2.2    Izvzetja iz varnostnih pregledov

Določbe za izvzetja iz varnostnih pregledov so predpisane v Izvedbenem sklepu Komisije C(2015) 8005.

6.3   REGULIRANI AGENTI

6.3.1    Potrditev reguliranih agentov

6.3.1.1

Regulirane agente potrdi pristojni organ.

Potrditev za reguliranega agenta je odvisna od lokacije.

Vsak subjekt, ki izvaja varnostni nadzor iz točke 6.3.2, je potrjen za reguliranega agenta. To vključuje tretje ponudnike logističnih storitev, pristojne za integrirane storitve skladiščenja in prevoza, letalske prevoznike in špediterje.

Regulirani agent lahko sklene podizvajalsko pogodbo za eno ali več naslednjih nalog:

(a) za kakršen koli varnostni nadzor iz točke 6.3.2 z drugim reguliranim agentom;

(b) za kakršen koli varnostni nadzor iz točke 6.3.2 z drugim subjektom, kadar se nadzor izvaja na lastni lokaciji reguliranega agenta ali na letališču in je zajet v programu varovanja reguliranega agenta ali letališča;

(c) za kakršen koli varnostni nadzor iz točke 6.3.2 z drugim subjektom, kadar se nadzor ne izvaja na lastni lokaciji reguliranega agenta ali na letališču ter je subjekt certificiran oziroma potrjen s strani pristojnega organa in uvrščen na njegov seznam ponudnikov teh storitev;

(d) za varovanje in prevoz pošiljk s prevoznikom, ki izpolnjuje zahteve iz točke 6.6.

6.3.1.2

Za potrditev reguliranih agentov se uporablja naslednji postopek:

(a) prosilec zaprosi za potrditev pri pristojnem organu države članice, v kateri se nahajajo lokacije, vključene v zahtevek.

Prosilec zadevnemu pristojnemu organu predloži program varovanja. V programu so opisane metode in postopki, ki jih mora agent upoštevati, da bi izpolnjeval zahteve iz Uredbe (ES) št. 300/2008 in njenih izvedbenih aktov. V programu je prav tako opisano, kako bo sam agent nadziral skladnost s temi metodami in postopki. Program varovanja letalskega prevoznika, v katerem so opisane metode in postopki, ki jih mora upoštevati letalski prevoznik, da bi izpolnjeval zahteve iz Uredbe (ES) št. 300/2008 in njenih izvedbenih aktov, se šteje kot izpolnjevanje zahteve za program varovanja reguliranega agenta.

Prosilec predloži tudi „Izjavo o obveznostih – regulirani agent“ iz Dodatka 6-A. To izjavo podpiše pravni zastopnik prosilca ali oseba, odgovorna za varnost.

Podpisano izjavo obdrži zadevni pristojni organ.

(b) pristojni organ ali potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU, ki deluje v njegovem imenu, preuči program varovanja in nato izvede preverjanje navedenih lokacij na kraju samem, da bi ocenil, ali prosilec izpolnjuje zahteve iz Uredbe (ES) št. 300/2008 in njenih izvedbenih aktov.

Z izjemo zahtev iz točke 6.2 se preiskava lokacije prosilca s strani ustreznega carinskega organa v skladu s členom 14n Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 ( 4 ) šteje za preverjanje na kraju samem, če je bila izvedena največ 3 leta pred datumom, na katerega prosilec prosi za potrditev za reguliranega agenta. Prosilec da potrdilo AEO in ustrezno oceno carinskih organov na voljo za nadaljnji pregled.

(c) če je pristojni organ zadovoljen s podatki, podanimi pod točkama (a) in (b), zagotovi, da se potrebni podatki o agentu vnesejo v „bazo podatkov Unije o varnosti dobavne verige“ najpozneje naslednji delovni dan. Pri vnosu v bazo podatkov pristojni organ vsaki odobreni lokaciji prisodi enotno črkovno-številčno oznako v standardnem formatu.

Če pristojni organ ni zadovoljen s podatki, podanimi pod točkama (a) in (b), o razlogih nemudoma uradno obvesti subjekt, ki prosi za potrditev za reguliranega agenta.

(d) regulirani agent se ne šteje za potrjenega, dokler podatki o njem niso navedeni v „bazi podatkov Unije o varnosti dobavne verige“.

6.3.1.3

Regulirani agent na vsaki lokaciji določi vsaj eno osebo, ki je odgovorna za izvajanje predloženega programa varovanja. Ta oseba predhodno uspešno opravi preverjanje preteklosti v skladu s točko 11.1.

6.3.1.4

Regulirani agent se ponovno potrjuje v rednih časovnih presledkih, ki niso daljši od 5 let. To vključuje preverjanje na kraju samem, da se oceni, ali prosilec še vedno izpolnjuje zahteve iz Uredbe (ES) št. 300/2008 in njenih izvedbenih aktov.

Inšpekcijski pregled, ki ga pristojni organ opravi v prostorih reguliranega agenta v skladu s svojim nacionalnim programom nadzora kakovosti, se lahko šteje za preverjanje na kraju samem, če zajema vse zahteve, potrebne za potrditev.

Z izjemo zahtev iz točke 6.2 se preiskava lokacije reguliranega agenta s strani ustreznega carinskega organa v skladu s členom 14n Uredbe (EGS) št. 2454/93 šteje za preverjanje na kraju samem.

6.3.1.5

Če pristojni organ ni več zadovoljen z izpolnjevanjem zahtev iz Uredbe (ES) št. 300/2008 in njenih izvedbenih aktov s strani reguliranega agenta, prekliče status reguliranega agenta za navedeno lokacijo oz. lokacije.

Če subjekt ni več imetnik potrdila AEO iz točke (b) ali (c) člena 14a(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93 ali če se potrdilo AEO začasno ukine zaradi neskladnosti s členom 14k navedene uredbe, pristojni organ ustrezno ukrepa, da se prepriča, da regulirani agent izpolnjuje zahteve iz Uredbe (ES) št. 300/2008.

Subjekt obvesti pristojni organ o vseh spremembah v zvezi s potrdilom AEO iz točke (b) ali (c) člena 14a(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Takoj po preklicu, v vsakem primeru pa v 24 urah, pristojni organ zagotovi, da se sprememba statusa reguliranega agenta prikaže v „bazi podatkov Unije o varnosti dobavne verige“.

6.3.1.6

Brez poseganja v pravico vsake države članice, da izvaja strožje ukrepe v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 300/2008, se regulirani agent, potrjen v skladu s točko 6.3 te priloge, prizna v vseh državah članicah.

6.3.1.7

Zahteve iz točke 6.3.1, razen 6.3.1.2(d), se ne uporabljajo, kadar naj bi bil za reguliranega agenta potrjen sam pristojni organ.

6.3.1.8

Pristojni organ carinskim organom da na voljo vse podatke v zvezi s statusom reguliranega agenta, ki bi lahko bili pomembni v zvezi s potrdilom AEO iz točke (b) ali (c) člena 14a(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93. To vključuje informacije v zvezi z novimi potrditvami reguliranih agentov, preklicem statusa reguliranega agenta, podaljšanjem veljavnosti in inšpekcijskimi pregledi, razporedi preverjanja in rezultati teh ocen.

Določi se način izmenjave informacij med pristojnim organom in nacionalnimi carinskimi organi.

6.3.2    Varnostni nadzor, ki ga mora izvajati regulirani agent

6.3.2.1

Kadar regulirani agent prevzema kakršne koli pošiljke, ugotovi, ali je subjekt, od katerega prejema pošiljke, regulirani agent, znani pošiljatelj, stalni pošiljatelj ali nič od tega.

▼M2

6.3.2.2

Regulirani agent ali letalski prevoznik osebo, ki dostavlja kakršne koli pošiljke, prosi, da predloži osebno izkaznico, potni list, vozniško dovoljenje ali drug dokument, ki vključuje njeno fotografijo in ki ga je izdal ali ga priznava nacionalni organ. Izkaznica ali dokument se uporablja za preverjanje istovetnosti osebe, ki dostavlja pošiljke.

▼B

6.3.2.3

Regulirani agent zagotovi, da so pošiljke, na katerih predhodno ni bil v celoti izveden obvezni varnostni nadzor:

(a) pregledane v skladu s točko 6.2 ali

(b) sprejete v skladiščenje v izključni odgovornosti reguliranega agenta, pred izborom niso opredeljive kot pošiljke za prevoz v zrakoplovu in izbrane samostojno brez posredovanja pošiljatelja ali katere koli osebe ali subjekta, razen tistih, ki so imenovani in usposobljeni za reguliranega agenta za ta namen.

Točka (b) se lahko uporablja le, če je pošiljatelj ne more predvideti, da se bo pošiljka prevažala po zraku.

▼M2

6.3.2.4

Po izvedbi varnostnega nadzora iz točk 6.3.2.1 do 6.3.2.3 te priloge in točke 6.3. Priloge k Izvedbenemu sklepu Komisije C(2015) 8005 regulirani agent zagotovi varovanje tovora in pošte v skladu s točko 6.6.

▼B

6.3.2.5

Po izvedbi varnostnega nadzora iz točk 6.3.2.1 do 6.3.2.4 regulirani agent zagotovi, da je vsaki pošiljki, predani letalskemu prevozniku ali drugemu reguliranemu agentu, priložena ustrezna dokumentacija v obliki letalskega tovornega lista ali ločene izjave, in sicer v elektronski ali pisni obliki.

6.3.2.6

Dokumentacija iz točke 6.3.2.5 je na voljo za pregled s strani pristojnega organa na kateri koli točki, preden se pošiljka natovori na zrakoplov in potem za čas trajanja leta oziroma 24 ur, katera koli od možnosti je daljša, in vsebuje naslednje podatke:

(a) enotno črkovno-številčno oznako reguliranega agenta, prejeto od pristojnega organa;

(b) enotno oznako pošiljke, kot je številka (internega ali glavnega) letalskega tovornega lista;

(c) vsebino pošiljke, razen za pošiljke iz točk 6.2.1(d) in (e) Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005;

(d) varnostni status pošiljke, ki navaja:

 „SPX“, kar pomeni varno za potniško, tovorno in poštno letalo, ali

 „SCO“, kar pomeni varno le za tovorno in poštno letalo, ali

 „SHR“, kar pomeni varno za potniško, tovorno in poštno letalo v skladu z zahtevami za visoko tveganje;

▼M2

(e) razlog za izdajo varnostnega statusa, ki navaja:

(i) „KC“, kar pomeni prejeto od znanega pošiljatelja, ali

(ii) „AC“, kar pomeni prejeto od stalnega pošiljatelja, ali

(iii) „RA“, kar pomeni izbrano s strani reguliranega agenta, ali

(iv) sredstvo ali metodo uporabljenega varnostnega pregleda, in sicer:

 ročna preiskava (PHS),

 rentgenski aparat (XRY),

 sistem za odkrivanje eksplozivov (EDS),

 psi za odkrivanje eksplozivov (EDD),

 naprave za zaznavanje sledi eksplozivov (EDS),

 vizualni pregled (VCK),

 detektor kovin (CMD),

 katera koli druga metoda (AOM) v skladu s točko 6.2.1.6, pri čemer se navede uporabljena metoda, ali

(v) razloge za izvzetje pošiljke iz varnostnega pregleda;

▼B

(f) ime osebe, ki je izdala varnostni status, ali enakovredno identifikacijo ter datum in čas izdaje;

(g) od pristojnega organa prejeto enotno oznako katerega koli reguliranega agenta, ki je sprejel varnostni status, ki ga je pošiljki prisodil drug regulirani agent.

Regulirani agent, ki pošiljke preda drugemu reguliranemu agentu ali letalskemu prevozniku, se lahko odloči tudi, da bo posredoval le podatke iz točk (a) do (e) in (g) ter zadržal podatke iz točke (f) za čas trajanja letov ali 24 ur, katera koli od možnosti je daljša.

6.3.2.7

V primeru uskupinjenja se zahteve pod točkama 6.3.2.5 in 6.3.2.6 štejejo za izpolnjene, če:

(a) regulirani agent, ki opravi uskupinjenje, obdrži podatke, ki se zahtevajo v točkah 6.3.2.6(a) do (g), za vsako posamezno pošiljko za čas trajanja letov ali 24 ur, katera koli od možnosti je daljša, in

(b) dokumentacija, ki spremlja uskupinjenje, vsebuje črkovno-številčno oznako reguliranega agenta, ki je opravil uskupinjenje, enotno oznako uskupinjenja in njegov varnostni status.

Točka (a) se ne zahteva za uskupinjenja, pri katerih se vedno opravi varnostni pregled ali ki so vedno izvzeta iz varnostnega pregleda v skladu s točkama 6.2.1(d) in (e) Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005, če da regulirani agent uskupinjenju enotno oznako in navede njegov varnostni status ter en sam razlog, zaradi katerega je bil ta varnostni status izdan.

6.3.2.8

Pri prevzemu pošiljk, za katere predhodno ni bil v celoti izveden obvezni varnostni nadzor, se lahko regulirani agent prav tako odloči, da ne izvede varnostnega nadzora iz točke 6.3.2, temveč da pošiljke izroči drugemu reguliranemu agentu, ki poskrbi za izvedbo tega varnostnega nadzora.

6.3.2.9

Regulirani agent zagotovi, da je vse osebje, ki izvaja varnostni nadzor, zaposleno in usposobljeno v skladu z zahtevami iz poglavja 11 ter da je bilo vse osebje, ki ima dostop do opredeljivega zračnega tovora ali opredeljive zračne pošte, za katero je bil izveden obvezni varnostni nadzor, zaposleno in deležno usposabljanja za boljšo ozaveščenost na področju varnosti v skladu z zahtevami iz poglavja 11.

Varnostni nadzor, ki ga izvaja regulirani agent, je prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

6.4   ZNANI POŠILJATELJI

6.4.1    Potrditev znanih pošiljateljev

6.4.1.1

Znane pošiljatelje potrdi pristojni organ.

Potrditev znanega pošiljatelja je vezana na lokacijo.

6.4.1.2

Za potrditev znanih pošiljateljev se uporablja naslednji postopek:

▼M2

(a) prosilec zaprosi za potrditev pri pristojnem organu države članice, v kateri je njegova lokacija.

Prosilec zadevnemu pristojnemu organu predloži program varovanja. V programu so opisane metode in postopki, ki jih mora pošiljatelj upoštevati, da bi izpolnjeval zahteve iz Uredbe (ES) št. 300/2008 in njenih izvedbenih aktov. V programu je prav tako opisano, kako sam pošiljatelj nadzira skladnost s temi metodami in postopki.

Prosilcu se posredujejo „Smernice za znane pošiljatelje“ iz Dodatka 6-B in „Validacijski kontrolni seznam za znane pošiljatelje“ iz Dodatka 6-C;

(b) pristojni organ ali potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU, ki deluje v njegovem imenu, preuči program varovanja in nato izvede preverjanje navedenih lokacij na kraju samem, da bi ocenil, ali prosilec izpolnjuje zahteve iz Uredbe (ES) št. 300/2008 in njenih izvedbenih aktov.

Da bi ocenil, ali prosilec izpolnjuje te zahteve, pristojni organ ali potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU, ki deluje v njegovem imenu, uporabi „Validacijski kontrolni seznam za znane pošiljatelje“ iz Dodatka 6-C. Ta kontrolni seznam vsebuje izjavo o obveznostih, ki jo podpiše pravni zastopnik prosilca ali oseba, odgovorna za varnost na lokaciji.

Potem ko je validacijski kontrolni seznam izpolnjen, se podatki, vsebovani v kontrolnem seznamu, obravnavajo kot tajni podatki.

Podpisano izjavo obdrži zadevni pristojni organ ali potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU, ki jo da na voljo zadevnemu pristojnemu organu;

▼B

(c) preiskava lokacije prosilca s strani pristojnega carinskega organa v skladu s členom 14n Uredbe (EGS) št. 2454/93 se šteje za preverjanje na kraju samem, če je bila izvedena največ 3 leta pred datumom, na katerega prosilec prosi za potrditev za znanega pošiljatelja. V teh primerih prosilec izpolni podatke, zahtevane v prvem delu „Validacijskega kontrolnega seznama za znane pošiljatelje“ iz Dodatka 6-C, in jih pošlje pristojnemu organu skupaj z izjavo o obveznostih, ki jo podpiše pravni zastopnik prosilca ali oseba, odgovorna za varnost na lokaciji.

Prosilec da potrdilo AEO in ustrezno oceno carinskih organov na voljo za nadaljnji pregled.

Podpisano izjavo obdrži zadevni pristojni organ ali pa potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU, ki jo na zahtevo da na voljo zadevnemu pristojnemu organu;

(d) če je pristojni organ zadovoljen s podatki, podanimi pod točkama (a) in (b) ali po potrebi (a) in (c), zagotovi, da se potrebni podatki o pošiljatelju vnesejo v „bazo podatkov Unije o varnosti dobavne verige“ najpozneje naslednji delovni dan. Pri vnosu v bazo podatkov pristojni organ vsaki odobreni lokaciji prisodi enotno črkovno-številčno oznako v standardnem formatu.

Če pristojni organ ni zadovoljen s podatki, podanimi pod točkama (a) in (b) ali po potrebi (b) in (c), potem o razlogih nemudoma uradno obvesti subjekt, ki prosi za potrditev za znanega pošiljatelja;

(e) znani pošiljatelj se ne šteje za potrjenega, dokler njegovi podatki niso navedeni v „bazi podatkov Unije o varnosti dobavne verige“.

6.4.1.3

Znani pošiljatelj na vsaki lokaciji določi vsaj eno osebo, ki je odgovorna za uporabo in nadzor izvajanja varnostnega nadzora na tej lokaciji. Ta oseba predhodno uspešno opravi preverjanje preteklosti v skladu s točko 11.1.

6.4.1.4

Znani pošiljatelj je ponovno potrjen v rednih časovnih presledkih, ki niso daljši od petih let. To vključuje preverjanje na kraju samem, da se oceni, ali znani pošiljatelj še vedno izpolnjuje zahteve iz Uredbe (ES) št. 300/2008 in njenih izvedbenih aktov.

Inšpekcijski pregled, ki ga pristojni organ opravi v prostorih znanega pošiljatelja v skladu z njegovim nacionalnim programom nadzora kakovosti, se lahko šteje za preverjanje na kraju samem, če zajema vsa področja, navedena na kontrolnem seznamu iz Dodatka 6-C.

Preiskava lokacije znanega pošiljatelja s strani ustreznega carinskega organa v skladu s členom 14n Uredbe (EGS) št. 2454/93 se šteje za preverjanje na kraju samem.

6.4.1.5

Če pristojni organ ni več zadovoljen z izpolnjevanjem zahtev iz Uredbe (ES) št. 300/2008 in njenih izvedbenih aktov s strani znanega pošiljatelja, prekliče status znanega pošiljatelja za navedeno lokacijo oz. lokacije.

Če subjekt ni več imetnik potrdila AEO iz točke (b) ali (c) člena 14a(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93 ali če se potrdilo AEO začasno ukine zaradi neskladnosti s členom 14k navedene uredbe, pristojni organ ustrezno ukrepa, da se prepriča, da znani pošiljatelj izpolnjuje zahteve iz Uredbe (ES) št. 300/2008.

Subjekt obvesti pristojni organ o vseh spremembah v zvezi s potrdilom AEO iz točke (b) ali (c) člena 14a(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93.

Takoj po preklicu, v vsakem primeru pa v 24 urah, pristojni organ zagotovi, da se sprememba statusa pošiljatelja prikaže v „bazi podatkov Unije o varnosti dobavne verige“.

6.4.1.6

Brez poseganja v pravico vsake države članice, da izvaja strožje ukrepe v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 300/2008, se znani pošiljatelj, potrjen v skladu s točko 6.4, prizna v vseh državah članicah.

▼M2 —————

▼B

6.4.1.7

Pristojni organ carinskim organom da na voljo vse podatke v zvezi s statusom znanega pošiljatelja, ki bi lahko bili pomembni v zvezi s potrdilom AEO iz točke (b) ali (c) člena 14a(1) Uredbe (EGS) št. 2454/93. To vključuje informacije v zvezi z novimi potrditvami znanih pošiljateljev, preklicem statusa znanega pošiljatelja, podaljšanjem veljavnosti in inšpekcijskimi pregledi, razporedi preverjanja in rezultati teh ocen.

Določi se način izmenjave informacij med pristojnim organom in nacionalnimi carinskimi organi.

6.4.2    Varnostni nadzor, ki ga mora izvajati znani pošiljatelj

6.4.2.1

Znani pošiljatelj zagotovi, da:

(a) je na lokaciji ali v prostorih raven varnosti zadostna za varovanje opredeljivega zračnega tovora oziroma opredeljive zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem in

(b) da je vse osebje, ki izvaja varnostni nadzor, zaposleno in usposobljeno v skladu z zahtevami iz poglavja 11 ter da je bilo vse osebje, ki ima dostop do opredeljivega zračnega tovora ali opredeljive zračne pošte, za katero je bil izveden obvezni varnostni nadzor, zaposleno in deležno usposabljanja za boljšo ozaveščenost na področju varnosti v skladu z zahtevami poglavja 11 ter

(c) sta med pripravo, pakiranjem, skladiščenjem, odpremo in/ali prevozom opredeljiv zračni tovor oziroma opredeljiva zračna pošta zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem.

Če ta varnostni nadzor za pošiljko iz kakršnega koli razloga ni bil izveden ali kadar pošiljke ni poslal znani pošiljatelj na lastno ime, znani pošiljatelj to jasno opiše reguliranemu agentu, tako da je mogoče uporabiti točko 6.3.2.3.

6.4.2.2

Znani pošiljatelj se strinja, da se pošiljke, za katere ustrezni varnostni nadzor ni bil izveden, pregledajo v skladu s točko 6.2.1.

6.5   STALNI POŠILJATELJI

▼M2

6.5.1

Regulirani agent vzdržuje bazo podatkov, ki vsebuje naslednje informacije o vsakem stalnem pošiljatelju, ki ga je imenoval pred 1. junijem 2017:

 podatke o podjetju, vključno z dobrovernim službenim naslovom, in

 naravo poslovne dejavnosti in

 kontaktne podatke, vključno s podatki o osebah, odgovornih za varovanje, in

 identifikacijsko številko za DDV ali matično številko podjetja in

 podpisano „Izjavo o obveznostih – stalni pošiljatelj“ iz Dodatka 6-D.

Če je stalni pošiljatelj imetnik potrdila AEO iz točke (b) ali (c) točke (1) člena 14a Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93, se številka potrdila AEO ohrani v bazi podatkov iz prvega odstavka.

Baza podatkov je na voljo za pregled s strani pristojnega organa.

6.5.2

Če na računu stalnega pošiljatelja v obdobju dveh let ni nobene dejavnosti, povezane s premiki tovora ali pošte po zraku, status stalnega pošiljatelja preneha veljati.

6.5.3

Če pristojni organ ali regulirani agent ni več zadovoljen z izpolnjevanjem navodil iz Dodatka 6-D s strani stalnega pošiljatelja, regulirani agent nemudoma prekliče status stalnega pošiljatelja. Status stalnega pošiljatelja, imenovanega s strani reguliranega agenta, se izteče 30. junija 2021.

6.5.4

Če varnostni nadzor, naveden v „Navodilih za varovanje v letalstvu za stalne pošiljatelje“, na pošiljki iz kakršnega koli razloga ni bil izveden ali kadar pošiljke ni poslal stalni pošiljatelj na lastno ime, stalni pošiljatelj to jasno opiše reguliranemu agentu, tako da je mogoče uporabiti točko 6.3.2.3.

▼M2 —————

▼B

6.6   VAROVANJE TOVORA IN POŠTE

6.6.1    Varovanje tovora in pošte med prevozom

6.6.1.1

Da bi zagotovili, da so pošiljke, za katere je bil izveden obvezni varnostni nadzor, med prevozom zavarovane pred nepooblaščenim vmešavanjem:

(a) pošiljke zapakira oziroma zapečati regulirani agent, znani pošiljatelj ali stalni pošiljatelj, s čimer se zagotovi, da jih ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb; kadar to ni mogoče, se sprejmejo alternativni ukrepi varovanja, da se zagotovi neoporečnost pošiljke, in

(b) tovorišče v vozilu, v katerem se bodo prevažale pošiljke, je zaklenjeno oziroma zapečateno, vozila z zaveso pa ob strani zavarovana s kabli TIR, da se tako zagotovi, da pošiljk ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb, ali pa je prostor za tovor v vozilih z nizko ploščadjo pod nadzorom, in

(c) prevoznik, ki je sklenil sporazum o prevozu z reguliranim agentom, znanim pošiljateljem ali stalnim pošiljateljem, razen če je prevoznik sam potrjen za reguliranega agenta, soglaša z izjavo prevoznika iz Dodatka 6-E.

Podpisano izjavo obdrži regulirani agent, znani pošiljatelj ali stalni pošiljatelj, v imenu katerega se opravlja prevoz. Na zahtevo se izvod podpisane izjave zagotovi tudi reguliranemu agentu ali letalskemu prevozniku, ki pošiljko prejema, ali zadevnemu pristojnemu organu.

Namesto točke (c) lahko prevoznik reguliranemu agentu, znanemu pošiljatelju ali stalnemu pošiljatelju, za katerega opravlja prevoze, predloži dokazila, da ga je pristojni organ certificiral oziroma odobril.

Ta dokazila vključujejo zahteve iz Dodatka 6-E, kopije pa obdrži zadevni regulirani agent, znani pošiljatelj ali stalni pošiljatelj. Na zahtevo se izvod zagotovi tudi reguliranemu agentu ali letalskemu prevozniku, ki pošiljko prejema, ali drugemu pristojnemu organu.

6.6.1.2

Točka 6.6.1.1(b) in (c) se ne uporablja med prevozom po nadzorovanem delu letališča.

6.6.2    ►M2  Varovanje tovora in pošte med ravnanjem z njima, shranjevanjem in natovarjanjem na zrakoplov  ◄

6.6.2.1

Za pošiljke tovora in pošte, ki so v kritičnem delu, se šteje, da so zavarovane pred nepooblaščenim vmešavanjem.

▼M2

6.6.2.2

Pošiljke tovora in pošte, ki so v delu, ki ni kritični del varnostnega območja omejenega gibanja, so zavarovane pred nepooblaščenim vmešavanjem do izročitve drugemu reguliranemu agentu ali letalskemu prevozniku. Pošiljke so v prostorih reguliranega agenta z nadzorovanim dostopom, če pa niso v takšnih delih, zanje velja, da so zavarovane pred nepooblaščenim vmešavanjem, če:

(a) so fizično zavarovane, da se prepreči vnos prepovedanih predmetov, ali

(b) se ne pustijo brez nadzora, dostop pa je omejen na osebe, povezane z varovanjem in natovarjanjem tovora in pošte na zrakoplov.

▼B

6.7   TOVOR IN POŠTA Z VISOKIM TVEGANJEM (HRCM)

Določbe za tovor in pošto z visokim tveganjem so predpisane v Izvedbenem sklepu Komisije C(2015) 8005.

6.8   VARNOSTNI POSTOPKI ZA TOVOR IN POŠTO, KI SE PREVAŽATA V UNIJO IZ TRETJIH DRŽAV

6.8.1    Imenovanje letalskih prevoznikov

6.8.1.1

Vsakega letalskega prevoznika, ki prevaža tovor ali pošto z letališča tretje države, ki ni navedena v Dodatku 6-Fi ali 6-Fii, zaradi prevoza, tranzita ali raztovora na katerem koli letališču, ki sodi na področje uporabe Uredbe (ES) št. 300/2008, imenuje za „prevoznika zračnega tovora ali pošte, ki opravlja operacije v Unijo z letališča tretje države“ (ACC3), eden od naslednjih pristojnih organov:

(a) pristojni organ države članice, ki je izdala spričevalo letalskega prevoznika;

(b) pristojni organ države članice, navedene v Prilogi k Uredbi Komisije (ES) št. 748/2009 ( 5 ), za letalske prevoznike, ki nimajo spričevala letalskega prevoznika, ki ga izda država članica;

(c) letalske prevoznike, ki nimajo spričevala letalskega prevoznika, ki ga izda država članica, in niso navedeni v Prilogi k Uredbi (ES) št. 748/2009, pa imenuje pristojni organ države članice, v kateri letalski prevoznik opravlja večino operacij v Uniji, ali kateri koli drugi pristojni organ Unije v skladu s sporazumom s tem pristojnim organom.

6.8.1.2

Letalski prevoznik je imenovan za ACC3 v zvezi z njegovimi tovornimi in poštnimi operacijami z letališča, za katerega se zahteva imenovanje ACC3 (v nadaljnjem besedilu: ustrezne tovorne operacije), če:

(a) imenuje osebo, ki bo v imenu letalskega prevoznika v celoti odgovorna za izvajanje predpisov o varovanju tovora ali pošte v zvezi z ustrezno tovorno operacijo, in

(b) pripravi poročilo o potrjevanju ukrepov varovanja v letalstvu EU, ki potrjuje izvajanje ukrepov varovanja.

6.8.1.3

Pristojni organ dodeli imenovanemu ACC3 enotno črkovno-številčno oznako v standardnem formatu, ki označuje letalskega prevoznika in letališče tretje države, za katerega je bil letalski prevoznik imenovan za prevoz tovora ali pošte v Unijo.

6.8.1.4

Imenovanje velja največ pet let od datuma, ko je pristojni organ vnesel podatke o ACC3 v bazo podatkov Unije o varnosti dobavne verige.

6.8.1.5

ACC3, ki je naveden v bazi podatkov Unije o varnosti dobavne verige, se prizna v vseh državah članicah za vse operacije z letališča tretje države v Unijo.

6.8.2    Potrjevanje ukrepov varovanja v letalstvu EU za ACC3

6.8.2.1

Potrjevanje ukrepov varovanja v letalstvu EU v zvezi z ustreznimi tovornimi operacijami letalskega prevoznika sestavljajo:

(a) pregled programa varovanja letalskega prevoznika, s katerim se zagotovi, da je program ustrezen in popoln v smislu vseh točk iz Dodatka 6-G, in

(b) preverjanje izvajanja ukrepov varovanja v letalstvu v zvezi z ustreznimi tovornimi operacijami, in sicer z uporabo kontrolnega seznama iz Dodatka 6-C3.

6.8.2.2

Preverjanje izvajanja ukrepov varovanja v letalstvu EU se opravi na kraju samem do ene od naslednjih stopenj:

1. Na letališču, s katerega je letalski prevoznik izvajal ustrezne tovorne operacije, preden se lahko za to letališče podeli imenovanje ACC3.

Če se s potrjevanjem ukrepov varovanja v letalstvu EU ugotovi, da se eden ali več ciljev, navedenih v kontrolnem seznamu iz Dodatka 6-C3, ne izvaja, pristojni organ letalskega prevoznika ne imenuje za ACC3 za ustrezne tovorne operacije, če ta ne predloži dokazila o izvajanju ukrepov za odpravo ugotovljene pomanjkljivosti.

2. Na reprezentativnem številu letališč, na katerih letalski prevoznik izvaja ustrezne tovorne operacije, preden se podeli imenovanje ACC3 za vsa letališča, na katerih navedeni letalski prevoznik izvaja ustrezne tovorne operacije. Veljajo naslednji pogoji:

(a) to možnost zahteva letalski prevoznik, ki izvaja več ustreznih tovornih operacij, in

(b) pristojni organ je preveril, ali letalski prevoznik uporablja notranji program zagotavljanja kakovosti varovanja, ki je enakovreden potrjevanju ukrepov varovanja v letalstvu EU, in

(c) reprezentativno število so vsaj 3 letališča ali 5 % letališč, katera koli od možnosti je večja, in vsa letališča, locirana na izhodiščnem kraju z visokim tveganjem, ter

(d) pristojni organ soglaša z načrtom, ki zagotavlja potrjevanja ukrepov varovanja v letalstvu EU za vsako leto imenovanja na dodatnih letališčih, za katere bo podeljeno imenovanje ACC3, ali dokler niso potrjena vsa letališča. Število navedenih potrjevanj je vsako leto enako vsaj številu, ki je zahtevano v točki (c). Načrt vsebuje razloge, ki utemeljujejo izbiro dodatnih letališč, in

(e) vsa imenovanja ACC3 prenehajo na isti dan in

(f) če se z enim od potrjevanj ukrepov varovanja v letalstvu EU, dogovorjenih v načrtu, ugotovi, da se eden ali več ciljev, navedenih v kontrolnem seznamu iz Dodatka 6-C3, ne izvaja, organ, ki je pristojen za imenovanje, zahteva dokazilo o izvajanju ukrepov za odpravo pomanjkljivosti, ugotovljenih na navedenem letališču, in glede na resnost pomanjkljivosti zahteva:

 potrjevanje ukrepov varovanja v letalstvu EU za vsa letališča, za katera se v skladu s točko 6.8.2.2.1 zahteva imenovanje ACC3, v roku, ki ga določi pristojni organ, ali

 dvakrat večje število potrjevanj ukrepov varovanja v letalstvu EU v skladu s točko (d) za vsako preostalo leto veljavnosti imenovanj za ACC3.

▼M2

6.8.2.3

Pristojni organ lahko sprejme poročilo o potrjevanju ukrepov varovanja v letalstvu EU subjekta iz tretje države ali drugega ACC3 za imenovanje ACC3 v primerih, ko ta subjekt ali ACC3 izvaja celotno tovorno operacijo, vključno z natovarjanjem v prtljažni prostor zrakoplova, v imenu prosilca ACC3, poročilo o potrjevanju ukrepov varovanja v letalstvu EU pa zajema vse te dejavnosti.

6.8.2.4

Potrjevanje ukrepov varovanja v letalstvu EU se zabeleži v poročilu o potrjevanju, ki vsebuje vsaj izjavo o obveznostih iz Dodatka 6-H1, kontrolni seznam iz Dodatka 6-C3 in izjavo potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU iz Dodatka 11-A. Potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU predloži poročilo o potrjevanju pristojnemu organu, kopijo pa potrjenemu letalskemu prevozniku.

▼M2 —————

▼B

6.8.3    Varnostni nadzor za tovor in pošto, ki prihajata iz tretje države

▼M2

6.8.3.1

ACC3 poskrbi za varnostni pregled vsega tovora in pošte, namenjenih za prevoz, tranzit ali raztovor na letališču Unije, razen:

(a) če je regulirani agent, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU (RA3), izvedel obvezni varnostni nadzor pošiljke in je bila pošiljka zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je bil ta varnostni nadzor izveden, do natovarjanja ali

(b) če je znani pošiljatelj, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU (KC3), izvedel obvezni varnostni nadzor pošiljke in je bila pošiljka zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je bil ta varnostni nadzor izveden, do natovarjanja ali

(c) če je stalni pošiljatelj (AC3), za katerega je pristojen ACC3 ali regulirani agent, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU (RA3), izvedel obvezni varnostni nadzor pošiljke, je bila pošiljka zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je bil ta varnostni nadzor izveden, do natovarjanja in se ne prevaža na potniškem letalu ali

(d) če je pošiljka izvzeta iz varnostnih pregledov v skladu s točko 6.1.1(d) in je bila zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je postala opredeljiv letalski tovor ali opredeljiva letalska pošta, do natovora.

Točka (c) se uporablja do 30. junija 2021.

▼B

6.8.3.2

Tovor in pošta, ki se prevažata v Unijo, se varnostno pregledata z enim od sredstev ali metod iz točke 6.2.1 do takšne mere, da se ustrezno zagotovi, da ne vsebujeta nobenih prepovedanih predmetov.

6.8.3.3

ACC3 v zvezi s:

(a) tovorom in pošto, ki sta namenjena za prevoz ali tranzit, zagotovi, da je varnostni pregled v skladu s točko 6.8.3.2 ali varnostni nadzor izvedel sam ali ga je izvedel subjekt, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU, na izhodiščni točki ali kjer koli v dobavni verigi in da so bile takšne pošiljke zavarovane pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je bil ta varnostni nadzor izveden, do natovarjanja, in

(b) tovorom in pošto z visokim tveganjem zagotovi, da je varnostni pregled v skladu s točko 6.7 izvedel sam ali ga je izvedel subjekt, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU, na izhodiščni točki ali kjer koli v dobavni verigi, da so bile takšne pošiljke označene kot varne za potniško, tovorno ali poštno letalo in zavarovane pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je bil ta varnostni nadzor izveden, do natovarjanja.

▼M2

6.8.3.4

Pri predaji pošiljk, za katere je bil izveden obvezni varnostni nadzor, drugemu ACC3 ali RA3, ACC3, RA3 ali KC3 v priloženi dokumentaciji navede enotno črkovno-številčno oznako, prejeto od organa, ki je pristojen za imenovanje.

6.8.3.5

Kadar ACC3 ali RA3 prevzema pošiljke, ugotovi, ali je letalski prevoznik ali subjekt, od katerega prejema pošiljke, drug ACC3, RA3 ali KC3, in sicer tako, da:

(a) preveri, ali je enotna črkovno-številčna oznaka subjekta, ki dostavlja pošiljko, navedena v priloženi dokumentaciji, in

(b) potrdi, da je letalski prevoznik ali subjekt, ki dostavlja pošiljko, v bazi podatkov Unije o varnosti dobavne verige naveden kot aktiven za določeno letališče ali lokacijo, kot je ustrezno.

Če v spremni dokumentaciji oznaka ni navedena ali če letalski prevoznik ali subjekt, ki dostavlja pošiljke, v bazi podatkov Unije o varnosti dobavne verige ni naveden kot aktiven, se šteje, da predhodno ni bil izveden noben varnostni nadzor, in pošiljke, preden se natovorijo na zrakoplov, pregleda ACC3 ali drug RA3, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU.

▼M2

6.8.3.6

Po izvedbi varnostnega nadzora iz točk 6.8.3.1 do 6.8.3.5 ACC3 ali regulirani agent, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU (RA3) in deluje v njegovem imenu, zagotovi, da priložena dokumentacija, v obliki letalskega tovornega lista, enakovredne poštne dokumentacije ali ločene izjave, in sicer v elektronski ali pisni obliki, navaja najmanj naslednje:

(a) enotno črkovno-številčno oznako ACC3 in

(b) varnostni status pošiljke, kot je naveden v točki 6.3.2.6(d) in ga je izdal regulirani agent, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU (RA3), in

(c) enotno oznako pošiljke, kot je številka internega ali glavnega letalskega tovornega lista, če je potrebno, in

▼M5

(d) vsebino pošiljke ali navedbo uskupinjenja, če je potrebno, in

▼M2

(e) razloge za izdajo varnostnega statusa, vključno z uporabljenimi sredstvi ali metodo varnostnega pregleda ali razlogi za izvzetje pošiljke iz varnostnega pregleda z uporabo standardov, sprejetih v okviru načrta za izjavo o varnosti pošiljke.

▼M5

V primeru uskupinjenja ACC3 ali regulirani agent, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU (RA3), ki je izvedel uskupinjanje, zgoraj zahtevane informacije za vsako posamezno pošiljko zadrži vsaj do predvidenega časa prihoda pošiljke na prvo letališče v Evropski uniji ali 24 ur, katera koli od možnosti je daljša.

▼M2

6.8.3.7

V odsotnosti reguliranega agenta iz tretje države iz točke 6.8.3.6(b) lahko izjavo o varnostnem statusu izda ACC3 ali letalski prevoznik, ki prihaja iz tretje države, navedene v Dodatku 6-Fi ali 6-Fii.

▼M5

6.8.3.8

Pošiljke, namenjene za prevoz ali tranzit, ki prispejo iz tretje države, ki je na seznamu v Dodatku 6-I, in katerih spremna dokumentacija ni v skladu s točko 6.8.3.6, se pred naslednjim letom obravnavajo v skladu s poglavjem 6.7.

6.8.3.9

Pošiljke, namenjene za prevoz ali tranzit, ki prispejo iz tretje države, ki ni na seznamu v Dodatku 6-I, in katerih spremna dokumentacija ni v skladu s točko 6.8.3.6, se pred naslednjim letom obravnavajo v skladu s poglavjem 6.2. Spremna dokumentacija pošiljk, ki prispejo iz tretje države, ki je na seznamu v Dodatku 6-F, je v skladu najmanj z načrtom Mednarodne organizacije civilnega letalstva za izjavo o varnosti pošiljke.

▼M2

6.8.4    Imenovanje reguliranih agentov in znanih pošiljateljev

6.8.4.1

Subjekti iz tretje države, ki so ali nameravajo biti del dobavne verige letalskega prevoznika, ki ima status ACC3, se lahko imenujejo za bodisi „reguliranega agenta iz tretje države“ (RA3) bodisi „znanega pošiljatelja iz tretje države“ (KC3).

6.8.4.2

Za pridobitev imenovanja mora subjekt prošnjo nasloviti na:

(a) pristojni organ države članice, ki je pristojen za imenovanje letalskega prevoznika za ACC3 na letališču tretje države, kadar prosilec upravlja tovor, ki je namenjen v EU, ali

(b) če v navedeni državi ni nobenega letalskega prevoznika, imenovanega za ACC3, pristojni organ države članice, pristojen za potrjevanje potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU, ki opravlja ali je opravljal potrjevanje.

Pristojni organ, ki prejme prošnjo, začne postopek imenovanja ali se s pristojnim organom druge države članice dogovori o prenosu pristojnosti za imenovanje, ob upoštevanju političnega sodelovanja ali sodelovanja na področju letalstva ali obojega.

6.8.4.3

Pred imenovanjem se potrdi upravičenost za pridobitev statusa RA3 ali KC3 v skladu s točko 6.8.4.1.

6.8.4.4

Imenovanje subjekta za RA3 ali KC3 v zvezi z njegovimi tovornimi in poštnimi operacijami (v nadaljnjem besedilu: ustrezne tovorne operacije) temelji na:

(a) imenovanju osebe, ki bo v imenu subjekta v celoti odgovorna za izvajanje predpisov o varovanju tovora ali pošte v zvezi z ustrezno tovorno operacijo, in

(b) poročilu o potrjevanju ukrepov varovanja v letalstvu EU, ki potrjuje izvajanje ukrepov varovanja.

6.8.4.5

Pristojni organ dodeli imenovanemu RA3 ali KC3 enotno črkovno-številčno oznako v standardnem formatu, ki označuje subjekt in tretjo državo, za katero je bil imenovan za izvajanje varnostnih določb v zvezi s tovorom ali pošto, namenjeno v Unijo.

6.8.4.6

Imenovanje velja največ tri leta od datuma, ko je pristojni organ vnesel podatke o subjektu v bazo podatkov Unije o varnosti dobavne verige.

6.8.4.7

Subjekt, ki je v bazi podatkov Unije o varnosti dobavne verige naveden kot RA3 ali KC3, se prizna v vseh državah članicah za izvajanje operacij v zvezi s tovorom ali pošto, ki ga ACC3 prevaža z letališča tretje države v Unijo.

6.8.4.8

Imenovanja za RA3 in KC3, izdana pred 1. junijem 2017, prenehajo veljati pet let po njihovem imenovanju ali 31. marca 2020, pri čemer se upošteva zgodnejši datum.

6.8.4.9

Na prošnjo pristojnega organa, ki jih je odobril, potrjevalci ukrepov varovanja v letalstvu EU dajo na voljo podatke iz dela 1 kontrolnega seznama iz Dodatka 6-C2 ali Dodatka 6-C4, kakor je primerno, za vsak subjekt, ki so ga imenovale, z namenom, da se vzpostavi konsolidiran seznam subjektov, ki so jih imenovali potrjevalci ukrepov varovanja v letalstvu EU.

6.8.5    Potrjevanje reguliranih agentov in znanih pošiljateljev

6.8.5.1

Za imenovanje za reguliranega agenta ali znanega pošiljatelja, potrjenega za ukrepe varovanja v letalstvu EU, se subjekti iz tretjih držav potrdijo v skladu z eno od naslednjih dveh možnosti:

(a) program varovanja ACC3 določa podrobnosti o varnostnem nadzoru, ki jih v njegovem imenu izvajajo subjekti iz tretjih držav, od katerih neposredno prevzema tovor ali pošto za prevoz v Unijo. Varnostni nadzor, ki ga izvajajo navedeni subjekti, se potrdi s potrjevanjem ukrepov ACC3 za varovanje v letalstvu EU ali

(b) subjekti iz tretje države predložijo ustrezne dejavnosti za ravnanje s tovorom v potrjevanje ukrepov varovanja v letalstvu EU v časovnih presledkih, ki niso daljši od treh let. Potrjevanje ukrepov varovanja v letalstvu EU vključuje naslednje:

(i) pregled programa varovanja subjekta, s čimer se zagotovi, da je program ustrezen in popoln v smislu izvedenih operacij, in

(ii) preverjanje na kraju samem izvajanja ukrepov varovanja v letalstvu v zvezi z ustreznimi tovornimi operacijami.

Poročilo o potrjevanju za regulirane agente iz tretjih držav vsebuje izjavo o obveznostih iz Dodatka 6-H2 in kontrolni seznam iz Dodatka 6-C2, za znane pošiljatelje iz tretjih držav pa izjavo o obveznostih iz Dodatka 6-H3 in kontrolni seznam iz Dodatka 6-C4. Poročilo o potrjevanju vsebuje tudi izjavo potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU iz Dodatka 11-A.

6.8.5.2

Po zaključku potrjevanja ukrepov varovanja v letalstvu EU v skladu s točko 6.8.5.1(b) potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU pristojnemu organu predloži poročilo o potrjevanju, kopijo pa potrjenemu subjektu.

6.8.5.3

Nadzor skladnosti, ki ga izvede pristojni organ države članice ali Komisija, se lahko šteje za potrjevanje ukrepov varovanja v letalstvu EU, če zajema vsa področja, navedena na kontrolnem seznamu iz Dodatka 6-C2 ali 6-C4, kakor je primerno.

6.8.5.4

ACC3 vzdržuje bazo podatkov, ki za vsakega reguliranega agenta ali znanega pošiljatelja, potrjenega za ukrepe varovanja v letalstvu EU v skladu s točko 6.8.5.1, od katerega neposredno prevzema tovor ali pošto za prevoz v Unijo, vsebuje vsaj naslednje podatke:

(a) podatke o podjetju, vključno z dobrovernim službenim naslovom, in

(b) naravo poslovne dejavnosti, razen poslovno občutljivih informacij, in

(c) kontaktne podatke, vključno s podatki o osebah, odgovornih za varovanje, in

(d) matično številko podjetja, če se uporablja, in

(e) poročilo o potrjevanju, če je na voljo, in

(f) enotno črkovno-številčno oznako, dodeljeno v bazi podatkov Unije o varnosti dobavne verige.

Kjer je primerno, baza podatkov vsebuje zgoraj navedene informacije za vsakega stalnega pošiljatelja, ki je v njegovi pristojnosti v skladu s točko 6.8.3.1(c), od katerega ACC3 neposredno prejme tovor ali pošto za prevoz v Unijo.

Baza podatkov je na voljo za pregled ACC3.

Tako bazo podatkov lahko vzdržujejo tudi drugi subjekti, potrjeni za ukrepe varovanja v letalstvu EU.

6.8.5.5

Subjekt, ki se ukvarja z zračnim tovorom ali pošto in upravlja mrežo z različnimi lokacijami v tretjih državah, lahko pridobi enotno imenovanje za reguliranega agenta, potrjenega za ukrepe varovanja v letalstvu EU, ki vključuje vse lokacije iz mreže, če:

(a) enotni program varovanja ali standardizirani programi varovanja vključujejo ustrezne ukrepe mreže za varovanje v letalstvu, vključno s prevoznimi storitvami med lokacijami, in

(b) se za izvajanje programa oziroma programov varovanja uporablja enotni notranji program zagotavljanja kakovosti varovanja, ki je enakovreden potrjevanju ukrepov varovanja v letalstvu EU, in

(c) so bili pred imenovanjem mreže za reguliranega agenta za ukrepe varovanja v letalstvu EU potrjeni ukrepi varovanja v letalstvu EU za naslednje lokacije:

(i) lokacijo oziroma lokacije, iz katerih se tovor ali pošta dostavljata neposredno ACC3, in

(ii) najmanj dve lokaciji ali 20 % lokacij iz mreže, katera koli od možnosti je večja, iz katerih se tovor ali pošta dostavljata na lokacijo oziroma lokacije iz točke (i), in

(iii) vse lokacije v tretjih državah, navedenih v Dodatku 6-I Priloge k Izvedbenemu sklepu Komisije C(2015) 8005.

Za ohranitev imenovanja za reguliranega agenta, potrjenega za ukrepe varovanja v letalstvu EU, za vse lokacije v mreži, ki niso bile potrjene, najpozneje do 30. junija 2018, je treba vsako leto po letu imenovanja ukrepe varovanja v letalstvu EU potrditi najmanj za nadaljnji dve lokaciji ali 20 % lokacij, katera koli od možnosti je večja, iz katerih se tovor ali pošta dostavljata na lokacijo oziroma lokacije iz točke (i), dokler niso potrjene vse lokacije.

Potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU določi načrt, v katerem je naveden vrstni red naključno izbranih lokacij, ki se bodo potrdile vsako leto. Načrt se določi neodvisno od subjekta, ki upravlja mrežo, in ga ta ne sme spremeniti. Ta načrt je sestavni del poročila o potrjevanju, na podlagi katerega se mreža imenuje za potrjenega reguliranega agenta EU iz tretje države.

Potem ko je bilo za lokacijo mreže opravljeno potrjevanje ukrepov varovanja v letalstvu EU, se ta v skladu s točko 6.8.4.2 šteje za reguliranega agenta iz tretje države.

6.8.5.6

Če se s potrjevanjem ukrepov varovanja v letalstvu EU za lokacijo mreže iz točke 6.8.5.5(c)(ii) ugotovi, da ne izpolnjuje ciljev, navedenih v kontrolnem seznamu iz Dodatka 6-C2, se tovor in pošta iz te lokacije varnostno pregledujeta na lokaciji, imenovani za reguliranega agenta iz tretje države skladu s točko 6.8.4.2, dokler se s potrditvijo ukrepov varovanja v letalstvu EU ne potrdi skladnost s cilji iz kontrolnega seznama.

6.8.5.7

Točki 6.8.5.5 in 6.8.5.6 prenehata veljati 30. junija 2018.

▼M2

6.8.6    Neskladnost in prenehanje imenovanja ACC3, RA3 in KC3

6.8.6.1    Neskladnost

1. Če Komisija ali pristojni organ ugotovi večjo pomanjkljivost v zvezi z operacijami ACC3, RA3 ali KC3, za katero velja, da pomembno vpliva na splošno raven varovanja v letalstvu v Uniji:

(a) takoj obvesti zadevnega letalskega prevoznika ali subjekt, zahteva pripombe in ustrezne ukrepe za odpravo večje pomanjkljivosti ter

(b) takoj obvesti druge države članice in Komisijo.

2. Če ACC3, RA3 ali KC3 večje pomanjkljivosti ne odpravi v določenem časovnem okviru ali se, v primeru ACC3, RA3 ali KC3, ne odzove na zahtevo iz točke 6.8.6.1(a), organ ali Komisija:

(a) dezaktivira status ACC3, RA3 ali KC3 operatorja ali subjekta v bazi podatkov Unije o varnosti dobavne verige ali

(b) prosi organ, pristojen za imenovanje, da dezaktivira status ACC3, RA3 ali KC3 operatorja ali subjekta v bazi podatkov Unije o varnosti dobavne verige.

V primeru iz prvega odstavka organ ali Komisija o tem takoj obvesti druge države članice in Komisijo.

3. Letalski prevoznik ali subjekt, katerega status kot ACC3, RA3 oziroma KC3 je bil dezaktiviran v skladu s točko 6.8.6.1.2, se ponovno ne vnese ali vključi v bazo podatkov Unije o varnosti dobavne verige, dokler se ne opravi ponovno imenovanje za varovanje v letalstvu EU v skladu s točko 6.8.1 ali 6.8.4.

4. Če letalski prevoznik ali subjekt ni več imetnik statusa ACC3, RA3 ali KC3, pristojni organi sprejmejo ustrezne ukrepe, da se prepričajo, da drugi ACC3, RA3 in KC3 pod njihovo pristojnostjo, ki opravljajo operacije v dobavni verigi letalskega prevoznika ali subjekta, ki je izgubil status, še vedno izpolnjujejo zahteve Uredbe (ES) št. 300/2008.

6.8.6.2    Prenehanje

1. Pristojni organ, ki je imenoval ACC3, RA3 ali KC3, je odgovoren za odstranitev podatkov o le-teh iz „baze podatkov Unije o varnosti dobavne verige“:

(a) na zahtevo letalskega prevoznika ali subjekta ali v dogovoru z njim ali

(b) če ACC3, RA3 ali KC3 ne izvaja ustreznih tovornih operacij in se ne odzove na zahtevo glede pripomb ali kako drugače ovira oceno tveganja za letalstvo.

2. Če letalski prevoznik ali subjekt ni več imetnik statusa ACC3, RA3 ali KC3, pristojni organi sprejmejo ustrezne ukrepe, da se prepričajo, da drugi ACC3, RA3 in KC3 pod njihovo pristojnostjo, ki opravljajo operacije v dobavni verigi letalskega prevoznika ali subjekta, ki je izgubil status, še vedno izpolnjujejo zahteve Uredbe (ES) št. 300/2008.

▼B

DODATEK 6-A

IZJAVA O OBVEZNOSTIH – REGULIRANI AGENT

V skladu z Uredbo (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ( 6 ) o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in njenimi izvedbenimi akti

izjavljam, da

 so po moji najboljši vednosti podatki, vsebovani v programu varovanja podjetja, pravilni in točni;

 se bodo prakse in postopki, določeni v tem programu varovanja, izvajali in ohranjali na vseh lokacijah, zajetih v programu;

 bo ta program varovanja prilagojen tako, da bodo v njem upoštevane vse prihodnje ustrezne spremembe zakonodaje Unije, razen če [ime podjetja] obvesti [ime pristojnega organa], da ne želi več delovati kot regulirani agent;

 bo [ime podjetja] pisno obvestil [ime pristojnega organa] o:

 

(a) manjših spremembah svojega programa varovanja, kot so ime podjetja, oseba, odgovorna za varnost, ali kontaktni podatki, sprememba osebe, ki potrebuje dostop do „baze podatkov Unije o varnosti dobavne verige“, takoj oziroma najpozneje v 10 delovnih dneh, in

(b) večjih načrtovanih spremembah, kot so novi postopki varnostnih pregledov, večja gradbena dela, ki bi lahko vplivala na njegovo skladnost z ustrezno zakonodajo Unije, ali sprememba lokacije/naslova, najmanj 15 delovnih dni pred njihovim začetkom/načrtovano spremembo;

 bo [ime podjetja] za namen zagotovitve skladnosti z ustrezno zakonodajo Unije v celoti sodeloval pri vseh inšpekcijskih pregledih v skladu z zahtevami in na zahtevo inšpektorjev omogočil dostop do vseh dokumentov;

 bo [ime podjetja] obvestil [ime pristojnega organa] o vseh hujših kršitvah varnosti in o vseh sumljivih okoliščinah, ki bi lahko bile relevantne za varnost zračnega tovora/zračne pošte, zlasti o vsakem poskusu skrivanja prepovedanih predmetov v pošiljkah;

 bo [ime podjetja] zagotovil, da bo vse ustrezno osebje deležno usposabljanja v skladu s poglavjem 11 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998 in bo poznalo svoje naloge na področju varnosti v okviru programa varovanja podjetja, ter

 bo [ime podjetja] obvestil [ime pristojnega organa], če:

 

(a) bo prenehal s poslovanjem;

(b) se ne bo več ukvarjal z zračnim tovorom/pošto ali

(c) ne bo več mogel izpolnjevati zahtev ustrezne zakonodaje Unije.

Za to izjavo prevzemam polno odgovornost.

Ime:

Položaj v podjetju:

Datum:

Podpis:

DODATEK 6-B

SMERNICE ZA ZNANE POŠILJATELJE

Te smernice vam bodo pomagale oceniti vašo obstoječo varnostno ureditev v primerjavi z zahtevanimi merili za znane pošiljatelje, opisanimi v Uredbi (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ( 7 ) ter njenih izvedbenih aktih. To bi vam moralo omogočiti, da zagotovite izpolnjevanje zahtev, preden se dogovorite za uradni validacijski obisk na kraju samem.

Pomembno je, da ima potrjevalec med validacijskim obiskom možnost pogovora s pravimi ljudmi (npr. z osebo, odgovorno za varnost, in osebo, pristojno za zaposlovanje osebja). Potrjevalec bo svoje ugotovitve beležil na kontrolni seznam EU. Potem ko bo validacijski kontrolni seznam izpolnjen, se bodo podatki na njem obravnavali kot tajni podatki.

Prosimo, upoštevajte, da so na kontrolnem seznamu EU vprašanja dveh vrst: (1) tista, pri katerih bo negativni odgovor avtomatično pomenil, da ne morete biti sprejeti kot znani pošiljatelj, in (2) tista, s pomočjo katerih bo oblikovana splošna slika vaših varnostnih določb, ki bo potrjevalcu omogočila sprejetje splošne ugotovitve. Področja, na katerih bo avtomatično zabeležena ocena „ne ustreza“, so označena z zahtevami, navedenimi v krepkem tisku spodaj. Če se za zahteve, navedene v krepkem tisku, dodeli ocena „ne ustreza“, vam bodo predstavljeni razlogi in dani nasveti o popravkih, nujnih za uspešno potrditev.

Če ste imetnik potrdila AEO iz točke (b) ali (c) člena 14a(1) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 ( 8 ) (t. i. potrdila AEOF in AEOS) in če so lokacijo, za katero ste zaprosili za status znanega pošiljatelja, uspešno pregledali carinski organi največ 3 leta pred datumom zahtevka za status znanega pošiljatelja, morate izpolniti del 1 v zvezi z organizacijo in odgovornostmi ter izjavo o obveznostih „Validacijskega kontrolnega seznama za znane pošiljatelje“ iz Dodatka 6-C, podpisati pa ju mora zakoniti zastopnik vašega podjetja.

Uvod

Tovor mora izvirati iz vašega podjetja na lokaciji, na kateri bo potekalo preverjanje. To zajema proizvodnjo na lokaciji ter postopke izbire in pakiranja, kadar predmeti niso opredeljivi kot zračni tovor, dokler niso izbrani z namenom izpolnitve naloga. (Glej tudi opombo.)

Morali boste opredeliti, kje pošiljka tovora/pošte postane opredeljiva kot zračni tovor/zračna pošta, in dokazati, da imate vzpostavljene ustrezne ukrepe za njihovo zavarovanje pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem. To bo vključevalo podrobnosti o proizvodnji, pakiranju, skladiščenju in/ali odpremi.

Organizacija in odgovornosti

Posredovati boste morali podatke o svoji organizaciji (ime, številko DDV ali številko registracije pri gospodarski zbornici ali matično številko podjetja, če je primerno, številko potrdila AEO in datum zadnje preiskave s strani carinskih organov, če je primerno), naslov lokacije, ki jo je treba validirati, in glavni naslov organizacije (če je drugačen od naslova lokacije, ki jo je treba validirati). Zahtevajo se tudi datum prejšnjega validacijskega obiska in zadnja enotna črkovno-številčna oznaka (če je primerno) ter narava poslovne dejavnosti, približno število zaposlenih na lokaciji, ime in naziv osebe, odgovorne za varnost zračnega tovora/zračne pošte, ter kontaktni podatki.

Postopek za zaposlovanje osebja

Posredovati boste morali podrobnosti o svojih postopkih zaposlovanja za vse osebje (stalno, začasno ali osebje agencij, voznike) z dostopom do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte. Postopek zaposlovanja obsega preverjanje predhodnih zaposlitev ali preverjanje preteklosti v skladu s točko 11.1 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998. Validacijski obisk na kraju samem bo vključeval intervju z osebo, pristojno za zaposlovanje osebja. Ta bo morala predložiti dokazila (npr. prazne obrazce), ki utemeljujejo postopke podjetja. Ta postopek zaposlovanja je treba uporabljati za osebje, zaposleno po 29. aprilu 2010.

Postopek usposabljanja osebja na področju varovanja

Dokazati boste morali, da je bilo vse osebje (stalno, začasno ali osebje agencij, vozniki) z dostopom do zračnega tovora/zračne pošte deležno ustreznega usposabljanja za boljšo ozaveščenost na področju varnosti. To usposabljanje se izvaja v skladu s točko 11.2.7 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998. O dosežkih posameznikov na področju usposabljanja je treba voditi evidenco. Poleg tega boste morali dokazati, da je bilo vse ustrezno osebje, ki izvaja varnostni nadzor, deležno usposabljanja ali periodičnega usposabljanja v skladu s poglavjem 11 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998.

Materialna varnost

Dokazati boste morali, kako je vaša lokacija zavarovana (npr. s fizično ograjo ali pregrado) in da imate vzpostavljene ustrezne postopke nadzora dostopa. Če je primerno, boste morali posredovati podrobnosti o vsakem morebitnem alarmnem sistemu in/ali sistemu video nadzora. Bistvenega pomena je, da je dostop na območje, na katerem se obdeluje ali skladišči zračni tovor/zračna pošta, pod nadzorom. Vsa vrata, okna in druge točke dostopa do zračnega tovora/zračne pošte morajo biti zavarovani oziroma pod nadzorom dostopa.

Proizvodnja (če je primerno)

Dokazati boste morali, da je dostop na območje proizvodnje pod nadzorom in da se proizvodni proces nadzoruje. Če je mogoče izdelek v postopku proizvodnje opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto, boste morali dokazati, da se v tej fazi izvajajo ukrepi za zavarovanje zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem.

Pakiranje (če je primerno)

Dokazati boste morali, da je dostop na območje pakiranja pod nadzorom in da se proces pakiranja nadzoruje. Če je mogoče izdelek v postopku pakiranja opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto, boste morali dokazati, da se v tej fazi izvajajo ukrepi za zavarovanje zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem.

Posredovati boste morali podrobnosti o svojem procesu pakiranja in dokazati, da se pred pakiranjem vsi končni izdelki pregledajo.

Opisati boste morali končno zunanje pakiranje in dokazati njegovo vzdržljivost. Dokazati morate tudi, kako končno zunanje pakiranje zaščitite tako, da ga ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb, na primer z uporabo oštevilčenih pečatov, varnostnega traku, posebnih žigov ali škatel iz lepenke, prelepljenih z lepilnim trakom. Dokazati morate tudi, da slednje, kadar se ne uporabljajo, hranite na varnem in da nadzirate njihovo izdajanje.

Skladiščenje (če je primerno)

Dokazati boste morali, da je dostop na območje skladiščenja pod nadzorom. Če je mogoče izdelek v postopku skladiščenja opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto, boste morali dokazati, da se v tej fazi izvajajo ukrepi za zavarovanje zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem.

In končno, dokazati boste morali, da se končni in zapakirani zračni tovor/zračna pošta pred odpremo pregleda.

Odprema (če je primerno)

Dokazati boste morali, da je dostop na odpremno območje pod nadzorom. Če je mogoče izdelek v postopku odpreme opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto, boste morali dokazati, da se v tej fazi izvajajo ukrepi za zavarovanje zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem.

Prevoz

Posredovati boste morali podrobnosti o načinu prevoza tovora/pošte do reguliranega agenta.

Če uporabljate lastni prevoz, boste morali dokazati, da je usposobljenost vaših voznikov na zahtevani ravni. Če vaše podjetje uporablja pogodbenega izvajalca, boste morali zagotoviti, (a) da zračni tovor/pošto zapečatite ali zapakirate tako, da zagotovite, da ga/je ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb, in (b) da je izjavo prevoznika iz Dodatka 6-E Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998 podpisal prevoznik.

Če ste odgovorni za prevoz zračnega tovora/zračne pošte, boste morali dokazati, da je prevozna sredstva mogoče zavarovati, bodisi z uporabo pečatov, če je izvedljivo, bodisi s katero koli drugo metodo. Kadar se uporabljajo oštevilčeni pečati, boste morali dokazati, da je dostop do pečatov nadzorovan in so številke zabeležene; če se uporabljajo druge metode, boste morali dokazati, kako tovor/pošto zaščitite tako, da ga/je ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb, in/ali kako zagotovite njegovo/njeno zaščito. Poleg tega boste morali dokazati, da so vzpostavljeni ukrepi za preverjanje identitete voznikov vozil, ki prevzemajo vaš zračni tovor/zračno pošto. Dokazati boste morali tudi, da zagotavljate, da je tovor/pošta, ko zapusti prostore, zavarovan(-na). Dokazati boste morali, da je zračni tovor/zračna pošta med prevozom zavarovan(-a) pred nepooblaščenim vmešavanjem.

Ne bo vam treba predložiti dokazil o usposabljanju voznikov ali kopije izjave prevoznika, kadar je prevoz za prevzem zračnega tovora/zračne pošte iz vaših prostorov uredil regulirani agent.

Odgovornosti pošiljatelja

Izjaviti boste morali, da boste dovolili nenapovedane inšpekcijske preglede s strani inšpektorjev pristojnega organa za namen spremljanja teh standardov.

Izjaviti boste morali tudi, da boste [ime pristojnega organa] posredovali ustrezne podatke takoj oziroma najpozneje v 10 delovnih dneh, če:

(a)   je splošna odgovornost za varnost dodeljena komur koli drugemu, razen imenovani osebi;

(b)   obstajajo še kakršne koli druge spremembe prostorov ali postopkov, ki utegnejo pomembno vplivati na varnost;

(c)   bo vaše podjetje prenehalo s poslovanjem, se ne bo več ukvarjalo z zračnim tovorom/zračno pošto ali ne bo moglo več izpolnjevati zahtev ustrezne zakonodaje EU.

In končno, izjaviti boste morali, da boste vzdrževali standarde varnosti do naslednjega validacijskega obiska in/ali inšpekcijskega pregleda na kraju samem.

Nato boste morali prevzeti polno odgovornost za izjavo in podpisati validacijski dokument.

OPOMBE

Eksplozivne in zažigalne naprave

Sestavljene eksplozivne in zažigalne naprave se lahko prenašajo v pošiljkah tovora, če so zahteve vseh varnostnih predpisov v celoti izpolnjene.

Pošiljke iz drugih virov

Znani pošiljatelj lahko pošiljke, ki jih ni poslal sam, preda reguliranemu agentu, če:

(a) so ločene od pošiljk, ki jih je poslal sam, in

(b) je izvor jasno označen na pošiljki ali na spremni dokumentaciji.

Vse take pošiljke je treba varnostno pregledati, preden se natovorijo na zrakoplov.

DODATEK 6-C

VALIDACIJSKI KONTROLNI SEZNAM ZA ZNANE POŠILJATELJE

Navodila za izpolnjevanje:

Pri izpolnjevanju tega obrazca, prosimo, upoštevajte, da:

 Točke, označene z zvezdico (*), predstavljajo obvezne podatke in jih MORATE izpolniti.

 Če je odgovor na katero koli vprašanje v krepkem tisku NE, MORA biti validacija ocenjena kot NE USTREZA. To ne velja, kadar vprašanje ni relevantno.

 Splošna ocena je lahko določena kot USTREZA šele potem, ko je pošiljatelj podpisal izjavo o obveznostih na zadnji strani.

 Prvotno izjavo o obveznostih mora obdržati pristojni organ ali jo imeti na voljo, dokler validacija ne preneha veljati. Kopijo izjave je treba dati tudi pošiljatelju.

DEL 1

Organizacija in odgovornosti1.1  Datum validacije (*)

dd/mm/llll

 

1.2  Datum prejšnje validacije in enotna oznaka, če je primerno

dd/mm/llll

 

Enotna številčna oznaka

 

1.3  Ime organizacije, ki jo je treba validirati (*)

Ime

DDV/številka registracije pri gospodarski zbornici/matična številka podjetja (če je primerno)

1.4  Podatki o potrdilu AEOF ali AEOS, če je primerno

Številka potrdila AEO

 

Datum, ko so carinski organi nazadnje pregledali to lokacijo

 

1.5  Naslov lokacije, ki jo je treba validirati (*)

Številka/enota/zgradba

 

Ulica

 

Kraj

 

Poštna številka

 

Država

 

1.6  Glavni naslov organizacije (če je drugačen od naslova lokacije, ki jo je treba validirati, in je v isti državi)

Številka/enota/zgradba

 

Ulica

 

Kraj

 

Poštna številka

 

Država

 

1.7  Vrsta poslovne(-ih) dejavnosti – vrste tovora, ki se obdeluje

1.8  Ali je prosilec odgovoren za:

(a)  proizvodnjo,

(b)  pakiranje,

(c)  skladiščenje,

(d)  odpremo,

(e)  drugo, navedite.

 

1.9  Približno število zaposlenih na lokaciji

 

1.10  Ime in naziv osebe, odgovorne za varnost zračnega tovora/zračne pošte (*)

Ime

 

Naziv delovnega mesta

 

1.11  Kontaktna telefonska številka

Tel. št.

 

1.12  Elektronski naslov (*)

Elektronski naslov

 

DEL 2

Opredeljiv zračni tovor/zračna pošta

Namen: Določiti točko (ali kraj), kjer tovor/pošta postane opredeljiv(-a) kot zračni tovor/zračna pošta.

2.1 Z inšpekcijskim pregledom proizvodnje, pakiranja, skladiščenja, izbire, odpreme in vseh drugih ustreznih področij ugotovite, kje in kako pošiljka zračnega tovora/zračne pošte postane opredeljiva kot taka.

Opišite:

Opomba: V delih 5 do 8 je treba navesti podrobne informacije o varovanju opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem.

DEL 3

Zaposlovanje in usposabljanje osebja

Namen: Zagotoviti, da se je pri vsem osebju (stalno in začasno osebje, osebje agencije, vozniki), ki ima dostop do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte, opravilo ustrezno preverjanje predhodnih zaposlitev in/ali preverjanje preteklosti ter da je usposobljeno v skladu s točko 11.2.7 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998. Nadaljnji namen je zagotoviti, da je vse osebje, ki izvaja varnostni nadzor nad zalogami, usposobljeno v skladu s poglavjem 11 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998.

Ali sta vprašanji 3.1 in 3.2 v krepkem tisku ali ne (torej vprašanji, pri katerih je treba odgovor NE oceniti kot „ne ustreza“), je odvisno od veljavnih nacionalnih predpisov države, v kateri se nahaja lokacija. Vendar je najmanj eno od teh dveh vprašanj v krepkem tisku, pri čemer pa je treba dovoliti tudi, da če je bilo izvedeno preverjanje preteklosti, preverjanje predhodnih zaposlitev ni več obvezno. Oseba, odgovorna za izvajanje varnostnega nadzora, ima vedno opravljeno preverjanje preteklosti.3.1.  Ali obstaja postopek zaposlovanja za vse osebje z dostopom do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte, ki obsega preverjanje predhodnih zaposlitev v skladu s točko 11.1.4 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998. To velja za osebje, zaposleno po 29. aprilu 2010.

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kakšne vrste.

 

3.2  Ali ta postopek zaposlovanja obsega tudi preverjanje preteklosti, vključno s preverjanjem kazenske evidence, v skladu s točko 11.1.3 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998

To velja za osebje, zaposleno po 29. aprilu 2010.

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kakšne vrste.

 

3.3  Ali proces imenovanja imenovane osebe, odgovorne za uporabo in nadzor izvajanja varnostnega nadzora na lokaciji, vključuje zahtevo za preverjanje preteklosti, vključno s preverjanjem kazenske evidence v skladu s točko 11.1.3 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

3.4  Ali je osebje z dostopom do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte deležno usposabljanja za boljšo ozaveščenost na področju varnosti v skladu s točko 11.2.7 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998, preden jim je omogočen dostop do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte? Ali je osebje, ki izvaja varnostni nadzor nad zalogami, deležno usposabljanja v skladu s poglavjem 11 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

3.5  Ali je osebje (kakor je navedeno zgoraj) deležno usposabljanja za osvežitev znanja v skladu s pogostostjo, določeno za to usposabljanje?

DA ali NE

 

3.6  Ocena – Ali ukrepi zadostujejo za zagotovitev, da je bilo vse osebje z dostopom do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte in osebje, ki izvaja varnostni nadzor, ustrezno zaposleno in usposobljeno v skladu s poglavjem 11 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

DEL 4

Materialna varnost

Namen: Ugotoviti, ali je na lokaciji ali v prostorih raven (materialne) varnosti zadostna za zavarovanje opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem.4.1  Ali je lokacija zavarovana s fizično ograjo ali pregrado?

DA ali NE

 

4.2  Ali se vse točke dostopa na lokacijo nadzorujejo?

DA ali NE

 

4.3  Če je odgovor DA, ali so točke dostopa …?

Preskrbljene z osebjem

 

Ročne

 

Avtomatske

 

Elektronske

Drugo, navedite.

4.4  Ali je objekt trdne konstrukcije?

DA ali NE

 

4.5  Ali ima objekt učinkovit alarmni sistem?

DA ali NE

 

4.6  Ali ima objekt učinkovit sistem video nadzora?

DA ali NE

 

4.7  Če je odgovor DA, ali se slike video nadzora snemajo?

DA ali NE

 

4.8  Ali so vsa vrata, okna in druge točke dostopa do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte zavarovani oziroma se nadzorujejo?

DA ali NE

 

4.9  Če je odgovor NE, navedite razloge.

4.10  Ocena: Ali ukrepi organizacije zadostujejo za preprečitev nepooblaščenega dostopa do tistih delov lokacije in prostorov, kjer se obdeluje ali skladišči zračni tovor/zračna pošta?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

DEL 5

Proizvodnja

Namen: Zavarovati opredeljiv zračni tovor/zračno pošto pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem.

Na ta vprašanja odgovorite, kadar je bilo mogoče izdelek opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto v okviru proizvodnega procesa.5.1  Ali je dostop na območje proizvodnje nadzorovan?

DA ali NE

 

5.2  Če je odgovor DA, kako?

5.3  Ali se proizvodni proces nadzoruje?

DA ali NE

 

5.4  Če je odgovor DA, kako?

5.5  Ali je vzpostavljen nadzor za preprečitev nedovoljenih posegov v fazi proizvodnje?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

5.6  Ocena: Ali ukrepi organizacije zadostujejo za zavarovanje opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem med proizvodnjo?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

DEL 6

Pakiranje

Namen: Zavarovati opredeljiv zračni tovor/zračno pošto pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem.

Na ta vprašanja odgovorite, kadar je bilo mogoče izdelek opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto v okviru procesa pakiranja.6.1  Ali se proces pakiranja nadzoruje?

DA ali NE

 

6.2  Če je odgovor DA, kako?

6.3  Prosimo, opišite končno zunanje pakiranje:

(a)  Ali je končno zunanje pakiranje vzdržljivo?

DA ali NE

Opišite:

(b)  Ali je končno zunanje pakiranje takšno, da ga ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb?

DA ali NE

 

Opišite:

 

6.4 (a)  Ali uporabljate oštevilčene pečate, varnostni trak, posebne žige ali škatle iz lepenke, prelepljene z lepilnim trakom, da zračni tovor/zračno pošto zaščitite tako, da ga/je ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA:

 

6.4 (b)  Ali se pečati, varnostni trak ali posebni žigi hranijo na varnem, kadar niso v uporabi?

DA ali NE

 

Opišite:

 

6.4 (c)  Ali je izdaja oštevilčenih pečatov, varnostnega traku in/ali žigov nadzorovana?

DA ali NE

 

Opišite:

 

6.5  Če je odgovor na 6.4 (a) DA, kako se nadzira?

6.6  Ocena: Ali postopki pakiranja zadostujejo za zavarovanje opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem in/ali poseganjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

DEL 7

Skladiščenje

Namen: Zavarovati opredeljiv zračni tovor/zračno pošto pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem.

Na ta vprašanja odgovorite, če je bilo mogoče izdelek opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto v okviru procesa skladiščenja.7.1  Ali je končni(-a) in zapakirani(-a) zračni tovor/zračna pošta varno shranjen(-a) in pregledan(-a), da na njem/njej ni znakov nedovoljenih posegov?

DA ali NE

 

7.2  Ocena: Ali postopki skladiščenja zadostujejo za zavarovanje opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem in/ali poseganjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

DEL 8

Odprema

Namen: Zavarovati opredeljiv zračni tovor/zračno pošto pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem.

Na ta vprašanja odgovorite, kadar je bilo mogoče izdelek opredeliti kot zračni tovor/zračno pošto v okviru procesa odpreme.8.1  Ali je dostop na odpremno območje nadzorovan?

DA ali NE

 

8.2  Če je odgovor DA, kako?

8.3  Kdo ima dostop na odpremno območje?

Zaposleni?

DA ali NE

 

Vozniki?

DA ali NE

 

Obiskovalci?

DA ali NE

 

Izvajalci?

DA ali NE

 

8.4  Ocena: Ali je varovanje zadostno za zavarovanje zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem na odpremnem območju?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

DEL 8A

Pošiljke iz drugih virov

Namen: Določiti postopke za obravnavo nezavarovanih pošiljk.

Na ta vprašanja odgovorite samo, če se pošiljke za zračni prevoz prevzemajo od drugih podjetij.8A.1  Ali podjetje prevzema pošiljke tovora, namenjene za zračni prevoz, od katerih koli drugih podjetij?

DA ali NE

 

8A.2  Če je odgovor DA, kako so ločene od lastnega tovora podjetja in kako so označene za reguliranega agenta/prevoznika?

DEL 9

Prevoz

Namen: Zavarovati opredeljiv zračni tovor/zračno pošto pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem.9.1  Kako je zračni tovor/zračna pošta prepeljan(-a) do reguliranega agenta?

(a)  S strani ali v imenu reguliranega agenta?

DA ali NE

 

(b)  Lastni prevoz pošiljatelja?

DA ali NE

 

(c)  Izvajalec, ki ga uporablja pošiljatelj?

DA ali NE

 

9.2  Kadar pošiljatelj uporablja izvajalca:

— ali je zračni tovor/zračna pošta pred prevozom zapečaten(-a) ali zapakiran(-a) tako, da ga/je ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb? in

— ali je prevoznik podpisal izjavo prevoznika?

DA ali NE

 

Na naslednja vprašanja odgovorite le, kadar se uporablja 9.1(b) ali 9.1(c).

9.3  Ali je tovorišče transportnega vozila mogoče zavarovati?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite, kako …

9.4 (a)  Kadar je tovorišče transportnega vozila mogoče zavarovati, ali se uporabljajo oštevilčeni pečati?

DA ali NE

 

(b)  Kadar se uporabljajo oštevilčeni pečati, ali je dostop do pečatov nadzorovan in so številke ob izdaji zabeležene?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite, kako …

 

9.5  Kadar tovorišča transportnega vozila ni mogoče zavarovati, ali je zračni tovor/zračna pošta tak(-a), da ga/je ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb?

DA ali NE

9.6  Če je odgovor DA, kako poskrbite za to?

9.7  Če je odgovor NE, kako zagotovite njegovo/njeno zaščito?

9.8  Ocena: Ali so ti ukrepi zadostni za zavarovanje zračnega tovora/pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem med prevozom?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

IZJAVA O OBVEZNOSTIH

Izjavljam naslednje:

  Dovolil bom nenapovedane inšpekcijske preglede s strani inšpektorjev pristojnega organa za namen spremljanja teh standardov. Če inšpektor odkrije hujše pomanjkljivosti na področju varnosti, to lahko privede do preklica mojega statusa znanega pošiljatelja.

  [Ime pristojnega organa] bom posredoval ustrezne podatke takoj oziroma najpozneje v 10 delovnih dneh, če:

 

  bo splošna odgovornost za varnost dodeljena komur koli drugemu, razen osebi, imenovani v točki 1.10;

  obstajajo še kakršne koli druge spremembe prostorov ali postopkov, ki utegnejo pomembno vplivati na varnost; in

  bo podjetje prenehalo s poslovanjem, se ne bo več ukvarjalo z zračnim tovorom/zračno pošto ali ne bo moglo več izpolnjevati zahtev ustrezne zakonodaje Unije.

  Vzdrževal bom standarde varnosti do naslednjega validacijskega obiska in/ali inšpekcijskega pregleda na kraju samem.

  Za to izjavo prevzemam polno odgovornost.Podpis

Položaj v podjetju

 

Ocenjevanje (in obveščanje)Ustreza/ne ustreza

 

Če v skladu s splošno oceno pošiljatelj ne ustreza, spodaj navedite področja, na katerih ne dosega zahtevanih varnostnih standardov ali je posebej ranljiv. Navedite tudi, kakšne spremembe so potrebne, da bi subjekt dosegel zahtevani standard in bi tako ustrezal.

Podpis

(Ime potrjevalca)

▼M2

DODATEK 6-C2

VALIDACIJSKI KONTROLNI SEZNAM ZA REGULIRANE AGENTE IZ TRETJIH DRŽAV, POTRJENE ZA UKREPE VAROVANJA V LETALSTVU EU

Subjekti iz tretjih držav se lahko pridružijo varni dobavni verigi ACC3 (prevoznik letalskega tovora ali pošte, ki opravlja operacije v Unijo z letališča tretje države) tako, da zaprosijo za imenovanje za reguliranega agenta iz tretje države, potrjenega za ukrepe varovanja v letalstvu EU (RA3). RA3 je subjekt za ravnanje s tovorom v tretji državi, ki je kot takšen potrjen in odobren na podlagi potrjevanja ukrepov varovanja v letalstvu EU.

RA3 zagotovi, da je bil, če je primerno, za pošiljke, namenjene v Unijo, izveden varnostni nadzor, vključno z varnostnim pregledom, in da so bile pošiljke zavarovane pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je bil ta varnostni nadzor izveden, do natovarjanja pošiljk na zrakoplov ali drugače izročene ACC3 ali drugemu RA3.

V Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998 so zahtevani predpogoji za prevažanje zračnega tovora ali zračne pošte v Unijo ( 9 ) ali na Islandijo in Norveško ter v Švico.

Kontrolni seznam je instrument, ki ga uporablja potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU za ocenjevanje ravni varovanja, ki jo za zračni tovor ali zračno pošto, namenjeno v EU ali EGP ( 10 ), uporabi ali je zanju odgovoren subjekt, ki zaprosi za imenovanje za RA3. Kontrolni seznam se uporablja samo v primerih iz točke 6.8.5.1(b) Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998. V primerih iz točke 6.8.5.1(a) navedene priloge potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU uporabi kontrolni seznam ACC3.

Poročilo o potrjevanju se predloži organu, ki je pristojen za imenovanje, in potrjenemu subjektu najpozneje v enem mesecu po preverjanju na kraju samem. Poročilo o potrjevanju vsebuje vsaj naslednje sestavne dele:

 izpolnjen kontrolni seznam s podpisom potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU in pripombami potrjenega subjekta, če je to ustrezno, in

 izjavo o obveznostih (Dodatek 6-H2 k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998) s podpisom potrjenega subjekta in

 izjavo o neodvisnosti (Dodatek 11-A k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998) v zvezi s potrjenim subjektom s podpisom potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU.

Dokazilo o celovitosti poročila o potrjevanju so številčenje strani, datum potrditve ukrepov varovanja v letalstvu EU ter parafe potrjevalca in potrjenega subjekta na vsaki strani.

RA3 lahko to poročilo uporabi pri poslovanju s katerim koli ACC3 in, če je primerno, s katerim koli RA3.

Privzeti jezik poročila o potrjevanju je angleščina.

Del 5 – Varnostni pregledi in del 6 – Tovor ali pošta z visokim tveganjem (HRCM) se ocenijo na podlagi zahtev iz poglavij 6.7 in 6.8 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998. Izhodiščni standardi za tiste dele, ki ne morejo biti ocenjeni na podlagi zahtev iz Izvedbene uredbe (EU) 2015/1998, so standardi in priporočene prakse (SARP) iz Priloge 17 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu ter navodila iz Varnostnega priročnika ICAO (Doc 8973 – dokument z omejenim dostopom).

Navodila za izpolnjevanje:

 Vsi veljavni in ustrezni deli kontrolnega seznama morajo biti izpolnjeni v skladu s poslovnim modelom in delovanjem subjekta, ki se potrjuje. Če informacije niso na voljo, je treba to pojasniti.

 Potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU po vsakem delu ugotovi, ali in do kakšne mere so izpolnjeni cilji tega dela.

DEL 1

Identifikacija potrjenega subjekta in potrjevalca1.1  Datum(-i) potrjevanja

Uporabite natančno obliko datuma, na primer od 01. 10. 2012 do 02. 10. 2012.

dd/mm/llll

 

1.2  Datum prejšnjega potrjevanja, če je primerno

dd/mm/llll

 

Prejšnja matična številka RA3, če je na voljo

 

Spričevalo AEO ali status C-TPAT ali druga potrdila, če so na voljo

 

1.3  Podatki o potrjevalcu ukrepov varovanja v letalstvu

Ime

 

Podjetje/organizacija/organ

 

Enotna črkovno-številčna oznaka (UAI)

 

E-naslov

 

Telefonska številka – vključno z mednarodno dohodno številko

 

1.4  Ime subjekta

Ime

 

Številka podjetja (na primer identifikacijska številka v trgovinskem registru, če se uporablja)

 

Številka/enota/zgradba

 

Ulica

 

Kraj

 

Poštna številka

 

Zvezna dežela (če je ustrezno)

 

Država

 

Številka poštnega predala (če se uporablja)

 

1.5  Glavni naslov organizacije (če je drugačen od lokacije, ki se potrjuje)

Številka/enota/zgradba

 

Ulica

 

Kraj

 

Poštna številka

 

Zvezna dežela (če je ustrezno)

 

Država

 

Številka poštnega predala (če se uporablja)

 

1.6  Poslovna dejavnost – navesti je mogoče več dejavnosti

(a)  samo zračni tovor

(b)  letalski in druge vrste prevoza

(c)  špediter s tovornimi prostori

(d)  špediter brez tovornih prostorov

(e)  odpravnik letov

(f)  drugo

 

1.7  Ali prosilec …

(a)  prejme tovor od drugega reguliranega agenta iz tretje države?

 

(b)  prejme tovor od znanih pošiljateljev iz tretjih držav?

 

(c)  prejme tovor od stalnih pošiljateljev iz tretjih držav?

 

(d)  prejme tovor, izvzet iz varnostnega pregleda?

 

(e)  varnostno pregleda tovor?

 

(f)  skladišči tovor?

 

(g)  drugo, navedite.

 

1.8  Približno število zaposlenih na lokaciji

Število

 

1.9  Ime in naziv osebe, ki je odgovorna za varnost zračnega tovora/zračne pošte tretje države

Ime

 

Naziv delovnega mesta

 

E-naslov

 

Telefonska številka – vključno z mednarodno dohodno številko

 

DEL 2

Organizacija in odgovornosti reguliranega agenta iz tretje države, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU

Cilj: V EU ali EGP se ne prevaža zračni tovor ali pošta, ki ni varnostno nadzorovana. Tovor in pošta, ki ju RA3 dostavi ACC3 ali drugemu RA3, se lahko prevzame kot zavarovan tovor ali pošta samo, če takšen varnostni nadzor izvaja RA3. Podrobnosti o takšnem nadzoru so navedene v naslednjih delih tega kontrolnega seznama.

RA3 ima na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da se za ves zračni tovor in zračno pošto, namenjena v EU ali EGP, uporablja ustrezen varnostni nadzor in da sta zavarovan tovor ali pošta varovana, dokler nista dostavljena ACC3 ali drugemu RA3. Varnostni nadzor vključuje eno od navedenih vrst nadzora:

(a) v zadostni meri izveden fizični varnostni pregled, s katerim se ustrezno zagotovi, da v pošiljki niso skriti nobeni prepovedani predmeti;

(b) druge vrste varnostnega nadzora, ki je del postopka za varno dobavno verigo in s katerim se ustrezno zagotovi, da v pošiljki niso skriti nobeni prepovedani predmeti; ta varnostni nadzor izvaja drug RA3, KC3 ali AC3, ki ga je imenoval RA3.

Sklic: točka 6.8.3 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998.2.1  Ali je subjekt sestavil program varovanja?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, preidite na točko 2.5.

 

2.2  Program varovanja subjekta

Datum – uporabite natančno obliko dd/mm/llll

 

Različica

 

Ali program varovanja predloži in/ali odobri pristojni organ države subjekta? Če je odgovor DA, opišite postopek.

 

2.3  Ali program varovanja v zadostni meri vsebuje elemente iz delov 3 do 9 kontrolnega seznama?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, opišite zakaj in podrobno navedite razloge.

 

2.4  Ali je program varovanja prepričljiv, vzdržljiv in popoln?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

2.5  Ali je subjekt določil postopek, s katerim zagotavlja, da se za zračni tovor ali zračno pošto opravi ustrezen varnostni nadzor, preden se ju dostavi ACC3 ali drugemu RA3?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite postopek.

 

2.6  Ali ima subjekt sistem upravljanja (na primer instrumente, navodila), s katerim zagotovi, da se obvezni varnostni nadzor izvaja?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite sistem upravljanja in navedite, ali ga odobri, preveri ali zagotovi pristojni organ ali drugi subjekt.

 

Če je odgovor NE, opišite, kako subjekt zagotavlja, da se varnostni nadzor izvaja na zahtevani način.

 

2.7  Sklepi in splošne pripombe o zanesljivosti, prepričljivosti in vzdržljivosti postopka

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 3

Zaposlovanje in usposabljanje osebja

Cilj: Da se zagotovi izvajanje obveznega varnostnega nadzora, RA3 imenuje za delo na področju varovanja zračnega tovora ali zračne pošte odgovorno in usposobljeno osebje. Osebje, ki ima dostop do zavarovanega zračnega tovora, mora imeti vse potrebne sposobnosti za izvajanje svojih nalog in je ustrezno usposobljeno.

Za doseganje navedenega cilja ima RA3 na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da je bilo ali so bila za celotno osebje (na primer stalno, začasno osebje, osebje iz agencije, voznike), ki ima neposreden dostop brez spremstva do zračnega tovora ali zračne pošte, na katerih se izvaja ali je bil opravljen varnostni nadzor:

(a) opravljena uvodna in periodična predzaposlitvena preverjanja ali preverjanja preteklosti, ki so skladna vsaj z zahtevami lokalnih organov za poslovne prostore RA3, ki se potrjujejo, in

(b) opravljeno uvodno in periodično usposabljanje s področja varovanja, da osebje spozna svoje odgovornosti na področju varovanja, v skladu z zahtevami lokalnih organov za poslovne prostore RA3, ki se potrjujejo.

Opomba:

 Preverjanje preteklosti pomeni preverjanje identitete in preteklih izkušenj osebe, ki vključuje, če je to zakonsko dovoljeno, njeno morebitno kriminalno preteklost kot del ocene primernosti osebe za izvajanje varnostnega nadzora in/ali dostop brez spremstva do varnostnih območij omejenega gibanja (opredelitev iz Priloge 17 k ICAO).

 S predzaposlitvenim preverjanjem se ugotovi identiteta osebe na podlagi dokumentarnega dokazila, preverjanje vključuje tudi zaposlitev, izobrazbo in morebitne vrzeli vsaj v preteklih petih letih, poleg tega mora oseba v okviru preverjanja podpisati izjavo s podrobnostmi o morebitni kriminalni preteklosti v vseh državah prebivališča vsaj za preteklih pet let (opredelitev Unije).

Sklic: točka 6.8.3.1 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998.3.1  Ali je na voljo postopek, s katerim se zagotovi, da se za vso osebje, ki ima neposreden dostop brez spremstva do zavarovanega zračnega tovora/zračne pošte, opravi predzaposlitveno preverjanje, s katerim se ocenita preteklost in usposobljenost?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite število preteklih let, ki so bila upoštevana pri predzaposlitvenem preverjanju, in kateri subjekt ga izvaja.

 

3.2  Ali ta postopek vključuje:

□  preverjanje preteklosti,

□  predzaposlitveno preverjanje,

□  preverjanje kazenskih evidenc,

□  intervjuje,

□  drugo (navedite podrobnosti).

Razložite elemente, navedite, kateri subjekt izvaja te elemente, in po potrebi navedite upoštevani pretekli časovni okvir.

 

3.3  Ali je na voljo postopek, s katerim se zagotovi, da se za osebo, odgovorno za izvajanje in nadzor izvajanja varnostnega nadzora na lokaciji, opravi predzaposlitveno preverjanje, s katerim se ocenita preteklost in usposobljenost?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite število preteklih let, ki so bila upoštevana pri predzaposlitvenem preverjanju, in kateri subjekt ga izvaja.

 

3.4  Ali ta postopek vključuje:

□  preverjanje preteklosti,

□  predzaposlitveno preverjanje,

□  preverjanje kazenskih evidenc,

□  intervjuje,

□  drugo (navedite podrobnosti).

Razložite elemente, navedite, kateri subjekt izvaja te elemente, in po potrebi navedite upoštevani pretekli časovni okvir.

3.5  Ali osebje, ki ima neposreden dostop brez spremstva do zavarovanega zračnega tovora ali zračne pošte, pred izdajo dovoljenja za dostop do zavarovanega zračnega tovora ali zračne pošte opravi usposabljanje s področja varovanja?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite elemente in trajanje usposabljanja.

 

3.6  Ali osebje, ki prevzema, varnostno pregleduje ali varuje zračni tovor ali zračno pošto, opravi posebno usposabljanje, povezano z delovnim mestom?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite elemente in trajanje tečajev usposabljanja.

 

3.7  Ali osebje iz točk 3.5 in 3.6 opravi periodično usposabljanje?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite elemente in pogostost periodičnega usposabljanja.

 

3.8  Sklep: Ali ukrepi za zaposlovanje in usposabljanje osebja zagotavljajo, da je bilo celotno osebje, ki ima dostop do zavarovanega zračnega tovora ali zračne pošte, ustrezno zaposleno in usposobljeno do takšne mere, da pozna svoje odgovornosti na področju varovanja?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 4

Postopki za prevzem

Cilj: RA3 lahko prejme tovor ali pošto od drugega RA3, KC3, AC3 ali od neznanega pošiljatelja. RA3 ima na voljo ustrezne postopke za prevzem tovora in pošte, da ugotovi, ali pošiljka prihaja iz varne dobavne verige ali ne in katere varnostne ukrepe je nato treba uporabiti.

Kadar RA3 prevzema pošiljke, ugotovi status subjekta, od katerega prejema pošiljke, pri čemer preveri, ali je enotna črkovno-številčna oznaka (UAI) subjekta, ki dostavlja pošiljke, navedena v priloženi dokumentaciji, in potrdi, da je letalski prevoznik ali subjekt, ki dostavlja pošiljko, v bazi podatkov Unije o varnosti dobavne verige naveden kot aktiven za določeno letališče ali lokacijo, kot je ustrezno.

Če v dokumentaciji ni navedena UAI ali če status letalskega prevoznika ali subjekta v bazi podatkov Unije o varnosti dobavne verige ni naveden kot aktiven, RA3 obravnava pošiljke kot prihajajoče od neznanega vira.

Poleg tega RA3 vzdržuje bazo podatkov, ki za vsakega reguliranega agenta ali znanega pošiljatelja, potrjenega za ukrepe varovanja v letalstvu EU v skladu s točko 6.8.5.1, od katerega neposredno prevzema tovor ali pošto za dostavo ACC3 in prevoz v Unijo, vsebuje vsaj naslednje podatke:

(a) podatke o podjetju, vključno z dobrovernim službenim naslovom,

(b) naravo poslovne dejavnosti, razen poslovno občutljivih informacij,

(c) kontaktne podatke, vključno s podatki o osebah, odgovornih za varovanje,

(d) matično številko podjetja, če se uporablja,

(e) poročilo o potrjevanju, če je na voljo,

(f) enotno črkovno-številčno oznako, dodeljeno v bazi podatkov Unije o varnosti dobavne verige.

Sklic: točke 6.8.3.1, 6.8.3.5 in 6.8.5.4 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998.

Opomba: RA3 lahko prevzame tovor od AC3 kot zavarovan tovor le v primeru, če je ta RA3 sam imenoval tega pošiljatelja za AC3 v skladu s točko 6.8.3.1(c) Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998 in je odgovoren za tovor, ki ga dostavi ta pošiljatelj.4.1  Ali pri prevzemu pošiljke subjekt preveri, ali prihaja od drugega RA3, KC3, AC3 ali neznanega pošiljatelja?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kako?

 

4.2  Ali subjekt preveri navedbo UAI na dokumentaciji, ki spremlja pošiljke, prejete od drugega ACC3, RA3 ali KC3, in potrdi aktivni status ACC3, RA3 ali KC3 v bazi podatkov Unije o varnosti dobavne verige?

DA ali NE

 

4.3  Ali ima subjekt na voljo postopek za zagotovitev, da se v primeru, da dokumentacija ne vsebuje UAI ali da subjekt, od katerega se prejema tovor, nima aktivnega statusa v bazi podatkov Unije o varnosti dobavne verige, pošiljka obravnava kot prihajajoča od neznanega vira?

DA ali NE

 

4.4  Ali subjekt imenuje pošiljatelje za AC3?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite postopek in zaščitne ukrepe, ki jih subjekt zahteva od pošiljatelja.

 

4.5  Ali pri prevzemu pošiljke subjekt preveri, ali je namenjena na letališče EU ali EGP?

DA ali NE – razložite.

 

4.6  Če je odgovor DA, ali subjekt za ves zračni tovor ali zračno pošto opravi enak varnostni nadzor, kadar sta namenjena na letališče EU ali EGP?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite postopek.

 

4.7  Ali subjekt pri prevzemu pošiljke, vključno s pošiljkami, ki se dostavljajo z drugimi vrstami prevoza in ne z letalskim, preveri, ali je treba pošiljko obravnavati kot tovor in pošto z visokim tveganjem (glej opredelitev v delu 6)?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kako?

Opišite postopek.

 

4.8  Ali potrjeni subjekt pri prevzemu zavarovane pošiljke preveri, ali je bila zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite kako (na primer s pečati, zaklepi, pregledom).

 

4.9  Ali mora oseba, ki pošiljko dostavlja, predložiti uradni identifikacijski dokument s fotografijo?

DA ali NE

 

4.10  Ali obstaja postopek za identifikacijo pošiljk, za katere je potreben varnostni pregled?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kako?

 

4.11  Sklep: Ali postopki za prevzem zadostujejo za ugotovitev, ali zračni tovor ali zračna pošta, namenjena na letališče EU ali EGP, prihajata iz varne dobavne verige oziroma ju je treba varnostno pregledati?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 5

Varnostni pregled

Cilj: Če RA3 prevzame tovor in pošto, ki ne prihajata iz varne dobavne verige, mora RA3 te pošiljke varnostno pregledati, preden smejo biti dostavljene ACC3 kot zavarovan tovor. RA3 ima na voljo postopke, s katerimi zagotovi, da se zračni tovor in zračna pošta, namenjena v EU ali EGP zaradi prevoza, tranzita ali raztovora na letališču Unije, varnostno pregledata s sredstvi ali metodami, navedenimi v zakonodaji Unije, do takšne mere, da se ustrezno zagotovi, da ne vsebujeta nobenih prepovedanih predmetov.

Če zračni tovor ali zračno pošto varnostno pregleda pristojni organ v tretji državi ali se ta pregled izvede v njegovem imenu, RA3 to dejstvo navede in opiše način zagotavljanja ustreznega varnostnega pregleda.

Sklic: točka 6.8.3 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998.5.1  Ali varnostni pregled v imenu subjekta izvaja drug subjekt?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA,

navedite vrsto teh subjektov in podrobnosti:

— zasebno podjetje za varnostne preglede,

— podjetje, ki ga regulira država,

— državna služba ali organ za varnostne preglede,

— drugo.

Navedite vrsto sporazuma ali pogodbe med potrjenim subjektom in subjektom, ki izvaja varnostni pregled v njegovem imenu.

 

5.2  Ali podjetje lahko zahteva ustrezen varnostni nadzor, če varnostni pregled izvaja eden od zgoraj navedenih subjektov?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite podrobnosti.

 

5.3  S katerimi instrumenti in navodili (na primer nadzorom, spremljanjem in nadzorom kakovosti) subjekt zagotavlja, da tak izvajalec storitev izvaja varnostni nadzor na zahtevan način?

 

5.4  Katere metode varnostnega pregleda se uporabljajo za zračni tovor in pošto?

Navedite, skupaj s podrobnostmi o opremi, ki se uporablja za varnostne preglede zračnega tovora in zračne pošte (na primer proizvajalca, vrsto, različico programske opreme, standard, serijsko številko), za vse uporabljene metode.

 

5.5  Ali je oprema ali metoda (na primer psi za odkrivanje eksplozivov), ki se uporablja, vključena v najnovejši seznam skladnosti EU, Evropske konference civilnega letalstva (ECAC) ali Uprave ZDA za varnost prometa (TSA)?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite podrobnosti.

 

Če je odgovor NE, navedite podrobnosti o odobritvi opreme in datum odobritve ter vse, kar kaže na to, da je oprema v skladu s standardi EU za opremo.

 

5.6  Ali je oprema, ki se uporablja, v skladu s proizvajalčevim načrtom delovanja (CONOPS) ter se redno preskuša in vzdržuje?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite postopek.

 

5.7  Če se uporabljajo psi za odkrivanje eksplozivov, ali so ti opravili uvodno in periodično usposabljanje ter ali so bili odobreni in je bil zanje opravljen postopek nadzora kakovosti, enakovreden zahtevam EU ali TSA?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite celoten postopek in zadevno dokumentacijo, ki podpira oceno.

 

5.8  Če se uporabljajo psi za odkrivanje eksplozivov, ali se postopek varnostnega pregleda izvaja po metodologiji razporeditve, enakovredni standardom EU ali TSA?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite celoten postopek in zadevno dokumentacijo, ki podpira oceno.

 

5.9  Ali se med varnostnim pregledom upošteva vrsta pošiljke?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite, kako se zagotavlja, da se izbrana metoda varnostnega pregleda uporablja do takšne mere, da se ustrezno zagotovi, da v pošiljki niso skriti nobeni prepovedani predmeti.

 

5.10  Ali je na voljo postopek za reševanje alarma, ki ga povzroči oprema za varnostno pregledovanje? Pri določeni opremi, kot je rentgenski aparat, alarm sproži sam operater.

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite postopek za reševanje alarmov, s katerim se ustrezno zagotavlja, da ni prepovedanih predmetov.

 

Če je odgovor NE, opišite, kaj se zgodi s pošiljko.

 

5.11  Ali so kakšne pošiljke izvzete iz varnostnih pregledov?

DA ali NE

 

5.12  Ali kakšna izvzetja niso v skladu s seznamom Unije?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, podrobno opišite.

 

5.13  Ali je dostop do prostora za varnostni pregled nadzorovan tako, da je dovoljen dostop le pooblaščenemu in usposobljenemu osebju?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

5.14  Ali je vzpostavljen nadzor kakovosti in/ali režim preskušanja?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

5.15  Sklep: Ali se zračni tovor ali zračna pošta varnostno pregledata z enim od sredstev ali metod iz točke 6.2.1 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998 do takšne mere, da se ustrezno zagotovi, da ne vsebujeta nobenih prepovedanih predmetov?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razlog.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 6

Tovor in pošta z visokim tveganjem

Cilj: Pošiljke, ki izvirajo iz lokacij ali se prevažajo na lokacije, ki jih je Unija opredelila kot lokacije z visokim tveganjem, ali kažejo, da je bil na njih izveden bistven nedovoljen poseg, je treba šteti za tovor in pošto z visokim tveganjem (HRCM). Takšne pošiljke je treba varnostno pregledati v skladu s posebnimi navodili. RA3 ima na voljo postopke, s katerim se zagotovi, da se tovor in pošta z visokim tveganjem, namenjena v EU ali EGP, identificirata in ustrezno nadzorujeta, kakor je opredeljeno v zakonodaji Unije.

ACC3, ki mu RA3 dostavi zračni tovor ali pošto za prevoz, lahko RA3 sporoči najnovejše ustrezne podatke o izhodiščnih točkah z visokim tveganjem.

RA3 uporabi enake ukrepe, ne glede na to, ali prejme tovor in pošto z visokim tveganjem od letalskega prevoznika ali z drugimi vrstami prevoza.

Sklic: točka 6.7 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998.

Opomba: Za tovor ali pošto z visokim tveganjem, za katero je bilo odobreno, da se lahko prevaža v EU/EGP, se izda varnostni status „SHR“, kar pomeni varno za potniški, tovorni in poštni zrakoplov v skladu z zahtevami v zvezi z visokim tveganjem.6.1  Ali osebje, odgovorno za izvajanje varnostnega nadzora, ve, kateri zračni tovor in pošto je treba obravnavati kot tovor in pošto z visokim tveganjem (HRCM)?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

6.2  Ali ima subjekt na voljo postopke za identifikacijo tovora in pošte z visokim tveganjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

6.3  Ali za tovor in pošto z visokim tveganjem veljajo postopki varnostnega pregleda za tovor in pošto z visokim tveganjem v skladu z zakonodajo Unije?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite postopke, ki se uporabljajo.

 

6.4  Ali subjekt po varnostnem pregledu izda izjavo o varnostnem statusu za SHR v dokumentaciji, ki je priložena pošiljki?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite, kako se izda varnostni status in v katerem dokumentu.

 

6.5  Sklep: Ali je subjekt poskrbel za ustrezen in zadosten postopek, s katerim se zagotovi, da se ves tovor in pošta z visokim tveganjem pred natovarjanjem pravilno obravnavata?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razlog.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 7

Varovanje zavarovanega zračnega tovora in pošte

Cilj: RA3 ima na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da sta zračni tovor in/ali zračna pošta, namenjena v EU ali EGP, zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem in/ali poseganjem od trenutka, ko je bil opravljen varnostni pregled ali drug varnostni nadzor, ali od trenutka prevzema po varnostnem pregledu ali varnostnem nadzoru do natovarjanja ali prevoza do ACC3 ali drugega RA3. Če se prej zavarovana zračni tovor in pošta pozneje ne varujeta, se ne smeta natovoriti ali dostaviti ACC3 ali drugemu RA3 kot zavarovan tovor ali pošta.

Varovanje se lahko zagotavlja z različnimi sredstvi, kot so fizična (na primer pregrade, zaklenjeni prostori), človeška (na primer patrulje, usposobljeno osebje) in tehnološka (na primer sistem video nadzora, alarm ob vdoru).

Zavarovan zračni tovor ali pošta, namenjena v EU ali EGP, bi morala biti ločena od zračnega tovora ali pošte, ki nista zavarovana.

Sklic: točka 6.8.3.1 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998.7.1  Ali varovanje za zavarovan zračni tovor in zračno pošto v imenu potrjenega subjekta izvaja drug subjekt?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA,

navedite vrsto teh subjektov in podrobnosti:

— zasebno podjetje za varnostne preglede,

— podjetje, ki ga regulira država,

— državna služba ali organ za varnostne preglede,

— drugo.

 

7.2  Ali sta na voljo varnostni nadzor in varovanje, da se preprečijo nedovoljeni posegi med postopkom varnostnega pregleda?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

Navedite, kakšne vrste varovanja so na voljo:

— fizično (na primer ograja, pregrada, trdno zgrajena zgradba),

— človeško (na primer patrulje),

— tehnološko (na primer sistem video nadzora, alarmni sistem).

Pojasnite njihovo organizacijo.

 

7.3  Ali sta zavarovana zračni tovor/zračna pošta dostopna le pooblaščenim osebam?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

Navedite, kako se nadzirajo vse točke dostopa (vključno z vrati in okni) do opredeljivega in zavarovanega zračnega tovora ali zračne pošte.

 

7.4  Ali so na voljo postopki, ki zagotavljajo, da sta zračni tovor ali zračna pošta, ki sta namenjena v EU ali EGP in na katerih je bil opravljen varnostni nadzor, zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko sta bila zavarovana, do natovarjanja ali prevoza do ACC3 ali drugega RA3?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite, kako sta zavarovana (na primer s fizičnimi, človeškimi, tehnološkimi sredstvi).

Navedite tudi, ali je zgradba trdno grajena in kakšne vrste materiali so uporabljeni, če so ti podatki na voljo.

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

7.5  Sklep: Ali je varovanje pošiljk dovolj skrbno, da se prepreči nezakonito vmešavanje?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razlog.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 8

Dokumentacija

Cilj: RA3 zagotovi, da dokumentacija, ki je spremljala pošiljko, za katero je RA3 izvedel varnostni nadzor (na primer varnostni pregled, varovanje), vsebuje vsaj:

(a) enotno črkovno-številčno oznako, prejeto od organa, pristojnega za imenovanje, in

(b) enotno oznako pošiljke, kot je številka (internega ali glavnega) letalskega tovornega lista, če je potrebno, in

(c) vsebino pošiljke in

(d) varnostni status, naveden na naslednji način:

 „SPX“, kar pomeni varno za potniški, tovorni in poštni zrakoplov, ali

 „SCO“, kar pomeni varno le za tovorni in poštni zrakoplov, ali

 „SHR“, kar pomeni varno za potniški, tovorni in poštni zrakoplov v skladu z zahtevami za visoko tveganje.

Če varnostni status izda RA3, subjekt navede tudi razloge za njegovo izdajo, kot so uporabljena sredstva ali metoda varnostnega pregleda ali razlogi za izvzetje pošiljke iz varnostnega pregleda z uporabo standardov, sprejetih v načrtu izjave o varnosti pošiljke.

Dokumentacija, ki spremlja pošiljko, je lahko v obliki letalskega tovornega lista, enakovredne poštne dokumentacije ali ločene izjave, in sicer v elektronski ali pisni obliki.

Sklic: točka 6.3.2.6(d) in točke 6.8.3.4, 6.8.3.5 in 6.8.3.6 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998.8.1  Ali subjekt zagotavlja, da je spremna dokumentacija ustrezna in da vključuje informacije, zahtevane v točki 6.3.2.6(d) in točkah 6.8.3.4, 6.8.3.5 in 6.8.3.6 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, pojasnite.

 

8.2  Zlasti, ali subjekt navaja status tovora in kako je bil ta status dosežen?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, pojasnite.

 

8.3  Sklep: Ali dokumentacijski postopek primerno zagotavlja, da sta tovor in pošta opremljena z ustrezno spremno dokumentacijo, v kateri je naveden pravilen varnostni status in vse zahtevane informacije?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razlog.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 9

Prevoz

Cilj: Zračni tovor in zračna pošta morata biti zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem od trenutka, ko sta bila zavarovana, do natovarjanja ali prevoza do ACC3 ali drugega RA3. To vključuje varovanje med prevozom do zrakoplova, ACC3 ali drugega RA3. Če se prej zavarovana zračni tovor in pošta ne varujeta med prevozom, se ACC3 ali drugemu RA3 ne smeta natovoriti ali dostaviti kot zavarovan tovor.

Med prevozom do zrakoplova, ACC3 ali drugega RA3 je za varovanje zavarovanih pošiljk odgovoren RA3. Zanje je odgovoren tudi v primerih, ko prevoz v njegovem imenu opravi drug subjekt, kot je na primer špediter. To ne vključuje primerov, ko se prevoz pošiljk izvede pod pristojnostjo ACC3 ali drugega RA3.

Sklic: točka 6.8.3 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998.9.1  Kako se zračni tovor ali zračna pošta preneseta ACC3 ali drugemu RA3?

(a)  Z lastnim prevozom potrjenega subjekta?

DA ali NE

 

(b)  S prevozom drugega RA3 ali ACC3?

DA ali NE

 

(c)  Potrjeni subjekt uporabi izvajalca?

DA ali NE

 

9.2  Ali sta zračni tovor ali zračna pošta v embalaži, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kako?

 

9.3  Ali je vozilo pred prevozom zapečateno ali zaklenjeno?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kako?

 

9.4  Ali je v primeru uporabe oštevilčenih pečatov dostop do pečatov nadzorovan in so številke zabeležene?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kako?

 

9.5  Ali ustrezni prevoznik po potrebi podpiše izjavo prevoznika?

DA ali NE

 

9.6  Ali je bil pri osebi, ki prevaža tovor, izveden poseben varnostni nadzor in je bila deležna usposabljanja za boljšo ozaveščenost na področju varnosti, preden je dobila dovoljenje za prevoz zavarovanega zračnega tovora ali zračne pošte ali obeh?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite vrsto tega varnostnega nadzora (na primer predzaposlitveno preverjanje, preverjanje preteklosti) in usposabljanja (kot je tečaj ozaveščanja na področju varnosti).

 

9.7  Sklep: Ali ukrepi zadostujejo za zavarovanje zračnega tovora ali zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem med prevozom?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 10

Skladnost

Cilj: Potem ko potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU oceni dele 1 do 9 tega kontrolnega seznama, mora ugotoviti, ali njegovo preverjanje na kraju samem potrjuje izvajanje varnostnega nadzora v skladu s cilji, navedenimi v tem kontrolnem seznamu za zračni tovor ali zračno pošto, namenjeno v EU ali EGP.

Obstajata dve možnosti. Potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU ugotovi:

1. da je subjekt zagotovil upoštevanje ciljev s tega kontrolnega seznama. Poročilo o potrjevanju se predloži organu, ki je pristojen za imenovanje, in potrjenemu subjektu najpozneje v enem mesecu po preverjanju na kraju samem.

2. da subjekt ni zagotovil upoštevanja ciljev s tega kontrolnega seznama. V tem primeru subjekt nima dovoljenja, da bi ACC3 ali drugemu RA3 dostavil zavarovan zračni tovor ali pošto, namenjeno v EU ali EGP. Subjekt prejme kopijo izpolnjenega kontrolnega seznama, v katerem so navedene pomanjkljivosti.10.1  Splošna ugotovitev: Navedite primer, ki je najbližji potrjenemu stanju.

1 ali 2

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

Pripombe subjekta

 

Ime potrjevalca:

Datum:

Podpis:
PRILOGA

Seznam oseb in subjektov, ki so bili obiskani in s katerimi so bili opravljeni intervjuji

Navedite ime subjekta, ime in položaj kontaktne osebe in datum obiska ali intervjuja.Ime subjekta

Ime kontaktne osebe

Položaj kontaktne osebe

Datum obiska ali intervjuja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATEK 6-C3

VALIDACIJSKI KONTROLNI SEZNAM ZA ACC3

Imenovanje ACC3 (prevoznik, ki prevaža zračni tovor ali pošto v Unijo z letališča tretje države) je pogoj za prevažanje zračnega tovora ali zračne pošte v Evropsko unijo ( 11 ) (EU) ali na Islandijo in Norveško ter v Švico in je zahtevano v Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998.

Imenovanje ACC3 je praviloma potrebno za vse lete, ki prevažajo tovor ali pošto zaradi prevoza, tranzita ali raztovora na letališčih EU ali EGP ( 12 ). Pristojni organi držav članic Evropske unije, Islandije, Norveške in Švice so vsak zase odgovorni za imenovanje določenih letalskih prevoznikov za ACC3. Imenovanje temelji na programu varovanja letalskega prevoznika in na preverjanju izvajanja na kraju samem skladno s cilji iz tega validacijskega kontrolnega seznama.

Kontrolni seznam je instrument, ki ga uporablja potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU za ocenjevanje ravni varovanja, ki jo za letalski tovor ali letalsko pošto, namenjeno v EU ali EGP, uporabi ali je zanjo odgovoren ACC3 ali letalski prevoznik, ki zaprosi za imenovanje ACC3.

Poročilo o potrjevanju se predloži organu, ki je pristojen za imenovanje, in potrjenemu subjektu najpozneje v enem mesecu po preverjanju na kraju samem. Poročilo o potrjevanju vsebuje vsaj naslednje sestavne dele:

 izpolnjen kontrolni seznam s podpisom potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU in pripombami potrjenega subjekta, če je to ustrezno, in

 izjavo o obveznostih (Dodatek 6-H1 k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998) s podpisom potrjenega subjekta in

 izjavo o neodvisnosti (Dodatek 11-A k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998) v zvezi s potrjenim subjektom s podpisom potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU.

Dokazilo o celovitosti poročila o potrjevanju so številčenje strani, datum potrditve ukrepov varovanja v letalstvu EU ter parafe potrjevalca in potrjenega subjekta na vsaki strani. Privzeti jezik, v katerem je napisano poročilo o potrjevanju, je angleščina.

Del 3 – Program varovanja letalskega prevoznika, del 6 – Baza podatkov, del 7 – Varnostni pregledi in del 8 – Tovor ali pošta z visokim tveganjem se ocenijo na podlagi zahtev iz poglavij 6.7 in 6.8 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998. Izhodiščni standardi za druge dele so standardi in priporočene prakse (SARP) iz Priloge 17 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu ter navodila iz Varnostnega priročnika ICAO (Doc 8973 – dokument z omejenim dostopom).

Navodila za izpolnjevanje:

 Vsi veljavni in ustrezni deli kontrolnega seznama morajo biti izpolnjeni v skladu s poslovnim modelom in delovanjem subjekta, ki se potrjuje. Če informacije niso na voljo, je treba to pojasniti.

 Potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU po vsakem delu ugotovi, ali in do kakšne mere so izpolnjeni cilji tega dela.

DEL 1

Identifikacija potrjenega subjekta in potrjevalca1.1  Datum(-i) potrjevanja

Uporabite natančno obliko datuma, na primer od 01. 10. 2012 do 02. 10. 2012.

dd/mm/llll

 

1.2  Datum prejšnjega potrjevanja in enotna črkovno-številčna oznaka (UAI) ACC3, če je na voljo

dd/mm/llll

 

UAI

 

1.3  Podatki o potrjevalcu ukrepov varovanja v letalstvu

Ime

 

Podjetje/organizacija/organ

 

UAI

 

E-naslov

 

Telefonska številka – vključno z mednarodno dohodno številko

 

1.4  Ime letalskega prevoznika, ki se potrjuje.

Ime

 

Spričevalo letalskega prevoznika (AOC), izdano v (ime države):

 

Oznaka Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (IATA) ali ob odsotnosti oznake IATA oznaka Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO). Navedite, katera oznaka se uporablja.

 

Država, ki je odgovorna za imenovanje letalskega prevoznika za ACC3.

 

1.5  Podatki o lokaciji letališča tretje države, ki se potrjuje, ali objektov za tovor ali pošto, povezanih z letališčem.

Ime

 

Oznaka IATA ali ICAO letališča

 

Država

 

1.6  Poslovna dejavnost letalskega prevoznika – navesti je mogoče več dejavnosti:

(a)  prevoznik, ki prevaža potnike in tovor/pošto;

(b)  prevoznik, ki prevaža le tovor in pošto;

(c)  prevoznik, ki prevaža le tovor;

(d)  prevoznik, ki prevaža le pošto;

(e)  integrator;

(f)  čarterski prevoznik.

 

1.7  Ime in naziv osebe, ki je odgovorna za varnost zračnega tovora/zračne pošte tretje države

Ime

 

Naziv delovnega mesta

 

E-naslov

 

Telefonska številka – vključno z mednarodno dohodno številko

 

1.8  Naslov glavnega urada letalskega prevoznika zadevnega letališča

Številka/enota/zgradba/letališče

 

Ulica

 

Kraj

 

Poštna številka

 

Zvezna dežela (če je ustrezno)

 

Država

 

1.9  Naslov glavnega urada letalskega prevoznika, na primer sedeža družbe

Številka/enota/zgradba/letališče

 

Ulica

 

Kraj

 

Poštna številka

 

Zvezna dežela (če je ustrezno)

 

Država

 

DEL 2

Organizacija in odgovornosti ACC3 na letališču

Cilj: V EU ali EGP se ne prevaža zračni tovor ali pošta, ki ni varnostno nadzorovana. Podrobnosti o takšnem nadzoru vsebujejo naslednji deli kontrolnega seznama. ACC3 ne sprejme tovora ali pošte za prevoz na zrakoplovu, ki je namenjen v EU, če regulirani agent, potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU, znani pošiljatelj, potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU, ali stalni pošiljatelj, ki ga imenuje ACC3 ali regulirani agent, potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU, ni potrdil in utemeljil uporabe varnostnega pregleda ali drugega varnostnega nadzora, sicer se takšne pošiljke varnostno pregledajo v skladu z zakonodajo Unije.

ACC3 ima na voljo postopek, s katerim zagotavlja, da se za ves zračni tovor in zračno pošto, ki sta namenjena v EU ali EGP, uporablja ustrezen varnostni nadzor, razen če sta izvzeta iz varnostnega pregleda v skladu z zakonodajo Unije, in da sta tovor ali pošta nato zavarovana do natovarjanja na zrakoplov. Varnostni nadzor zajema:

 fizični varnostni pregled, ki je takšne ravni, da se ustrezno zagotovi, da v pošiljki niso skriti nobeni prepovedani predmeti, ali

 drug varnostni nadzor, ki je del postopka za varno dobavno verigo in ustrezno zagotovi, da v pošiljki niso skriti nobeni prepovedani predmeti, ter ga uporabljajo regulirani agenti ali znani pošiljatelji, potrjeni za ukrepe varovanja v letalstvu EU, ali stalni pošiljatelj, ki ga imenuje ACC3 ali regulirani agent, potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU.

Sklic: točka 6.8.3 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998.2.1  Ali je letalski prevoznik določil postopek, s katerim zagotavlja, da se za zračni tovor ali zračno pošto opravi ustrezen varnostni nadzor, preden se natovori na zrakoplov, namenjen v EU ali EGP?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite postopek.

 

2.2  Ali je letalski prevoznik ali v njegovem imenu subjekt, ki je določen v programu varovanja letalskega prevoznika, opravil varnostni nadzor?

Če je odgovor DA, navedite podrobnosti.

 

Če je odgovor NE, kateri subjekti, ki niso vključeni v program varovanja letalskega prevoznika, opravljajo varnostni nadzor zračnega tovora ali pošte, ki jo ta letalski prevoznik prevaža v EU ali EGP?

 

Navedite vrsto teh subjektov in podrobnosti:

— zasebni izvajalec,

— podjetje, ki ga regulira država,

— državna služba ali organ za varnostne preglede,

— drugo.

 

2.3  S katerimi instrumenti in navodili (na primer nadzorom, spremljanjem in nadzorom kakovosti) letalski prevoznik zagotavlja, da zgoraj navedeni izvajalci storitev izvajajo varnostni nadzor na zahtevan način?

 

2.4  Ali lahko letalski prevoznik zahteva ustrezni varnostni nadzor, če varnostni pregled izvajajo subjekti, ki niso zajeti v programu varovanja letalskega prevoznika, npr. državne službe?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite podrobnosti.

 

2.5  S katerimi instrumenti in navodili (na primer nadzorom, spremljanjem in nadzorom kakovosti) letalski prevoznik zagotavlja, da taki izvajalci storitev izvajajo varnostni nadzor na zahtevan način?

 

2.6  Ali je bil za reguliranega agenta ali znanega pošiljatelja v državi letališča, kjer poteka potrjevanje, zagotovljen program za zračni tovor in pošto v skladu s standardi ICAO?

Če je odgovor DA, opišite elemente programa in kako je bil zagotovljen.

 

2.7  Sklepi in splošne pripombe o zanesljivosti, prepričljivosti in vzdržljivosti postopka

Pripombe letalskega prevoznika

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 3

Program varovanja letalskega prevoznika

Cilj: ACC3 zagotovi, da njegov program varovanja vključuje vse ukrepe za varovanje na področju letalstva, ki so ustrezni in zadostni za zračni tovor in pošto, ki se prevažata v Unijo.

Program varovanja in zadevna dokumentacija letalskega prevoznika sta podlaga za varnostni nadzor, ki se opravlja v skladu s ciljem tega kontrolnega seznama. Letalski prevoznik lahko potrjevalcu ukrepov varovanja v letalstvu EU vnaprej predloži dokumentacijo, da bi se lahko ta pred obiskom na kraju samem seznanil s podrobnostmi o lokacijah, ki bodo obiskane.

Sklic: točka 6.8.2.1 Priloge in Dodatek 6-G k Izvedbeni Uredbi (EU) 2015/1998.

Opomba: naslednje točke, navedene v Dodatku 6-G k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998, so ustrezno obravnavane:

(a) opis ukrepov za zračni tovor in pošto,

(b) postopki za prevzem,

(c) načrt in merila reguliranega agenta,

(d) načrt in merila znanega pošiljatelja,

(e) načrt in merila stalnega pošiljatelja,

(f) standard varnostnega pregleda,

(g) lokacija varnostnega pregleda,

(h) informacije o opremi za pregledovanje,

(i) informacije o operatorju ali izvajalcu storitev,

(j) seznam izvzetij iz varnostnega pregleda,

(k) ravnanje s tovorom in pošto z visokim tveganjem.3.1  Program varovanja letalskega prevoznika

Datum – uporabite natančno obliko datuma dd/mm/llll

 

Različica

 

Ali je bil program že predložen pristojnemu organu EU ali EGP? Če je odgovor DA, ali je bil predložen za namene imenovanja za ACC3? Za druge namene?

 

3.2  Ali program varovanja v zadostni meri vsebuje elemente z zgornjega seznama?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, opišite zakaj in podrobno navedite razloge.

 

3.3  Ali so ukrepi varovanja v letalstvu, ki so opisani v programu varovanja, ustrezni in zadostni za zavarovanje zračnega tovora ali zračne pošte, namenjene v EU ali EGP, v skladu z zahtevanimi standardi?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, opišite zakaj in podrobno navedite razloge.

 

3.4  Sklep: Ali je program varovanja prepričljiv, vzdržljiv in popoln?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

Pripombe letalskega prevoznika

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 4

Zaposlovanje in usposabljanje osebja

Cilj: ACC3 imenuje za delo na področju varovanja letalskega tovora ali letalske pošte odgovorno in usposobljeno osebje. Osebje, ki ima dostop do zavarovanega zračnega tovora, ima vse potrebne sposobnosti za izvajanje svojih nalog in je ustrezno usposobljeno.

Za doseganje navedenega cilja ima ACC3 na voljo postopek, s katerimi zagotavlja, da je bilo ali so bila za celotno osebje (na primer stalno, začasno osebje, osebje iz agencije, voznike), ki ima neposreden dostop brez spremstva do zračnega tovora ali zračne pošte, na katerih se izvaja ali je bil opravljen varnostni nadzor:

 opravljena uvodna in periodična predzaposlitvena preverjanja ali preverjanja preteklosti, ki so skladna vsaj z zahtevami lokalnih organov za letališče, ki se potrjuje, in

 opravljeno uvodno in periodično usposabljanje s področja varovanja, da osebje spozna svoje odgovornosti na področju varovanja, v skladu z zahtevami lokalnih organov za letališče, ki se potrjuje.

Sklic: točka 6.8.3.1 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998.

Opomba:

 Preverjanje preteklosti pomeni preverjanje identitete in preteklih izkušenj osebe, ki vključuje, če je to zakonsko dovoljeno, njeno morebitno kriminalno preteklost kot del ocene primernosti osebe za izvajanje varnostnega nadzora ali dostop brez spremstva do varnostnih območij omejenega gibanja (opredelitev iz Priloge 17 k ICAO).

 S predzaposlitvenim preverjanjem se ugotovi identiteta osebe na podlagi dokumentarnega dokazila, preverjanje vključuje tudi zaposlitev, izobrazbo in morebitne vrzeli vsaj v preteklih petih letih, poleg tega mora oseba v okviru preverjanja podpisati izjavo s podrobnostmi o morebitni kriminalni preteklosti v vseh državah prebivališča vsaj za preteklih pet let (definicija Unije).4.1  Ali je na voljo postopek, s katerim se zagotovi, da se za vso osebje, ki ima neposredni dostop brez spremstva do zavarovanega zračnega tovora/zračne pošte, opravijo predzaposlitvena preverjanja, s katerimi se ocenita preteklost in usposobljenost?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite število preteklih let, ki so bila upoštevana pri predzaposlitvenem preverjanju, in kateri subjekt ga izvaja.

 

4.2  Ali ta postopek vključuje:

— preverjanje preteklosti,

— predzaposlitveno preverjanje,

— preverjanje kazenskih evidenc,

— intervjuje,

— drugo (navedite podrobnosti).

Razložite elemente, navedite, kateri subjekt izvaja te elemente, in po potrebi navedite upoštevani pretekli časovni okvir.

 

4.3  Ali je na voljo postopek, s katerim se zagotovi, da se za osebo, odgovorno za izvajanje in nadzor izvajanja varnostnega nadzora na lokaciji, opravi predzaposlitveno preverjanje, s katerim se ocenita preteklost in usposobljenost?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite število preteklih let, ki so bila upoštevana pri predzaposlitvenem preverjanju, in kateri subjekt ga izvaja.

 

4.4  Ali ta postopek vključuje:

— preverjanje preteklosti,

— predzaposlitveno preverjanje,

— preverjanje kazenskih evidenc,

— intervjuje,

— drugo (navedite podrobnosti).

Razložite elemente, navedite, kateri subjekt izvaja te elemente, in po potrebi navedite upoštevani pretekli časovni okvir.

 

4.5  Ali osebje, ki ima neposreden dostop brez spremstva do zavarovanega zračnega tovora ali zračne pošte, pred izdajo dovoljenja za dostop do zavarovanega zračnega tovora ali zračne pošte opravi usposabljanje s področja varovanja?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite elemente in trajanje usposabljanja.

 

4.6  Ali osebje, ki prevzema, varnostno pregleduje ali varuje zračni tovor ali zračno pošto, opravi posebno usposabljanje, povezano z delovnim mestom?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite elemente in trajanje tečajev usposabljanja.

 

4.7  Ali osebje iz točk 4.5 in 4.6 opravi periodično usposabljanje?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite elemente in pogostost periodičnega usposabljanja.

 

4.8  Sklep: Ali ukrepi za zaposlovanje in usposabljanje osebja zagotavljajo, da je bilo celotno osebje, ki ima dostop do zavarovanega zračnega tovora ali zračne pošte, ustrezno imenovano in usposobljeno do takšne mere, da pozna svoje odgovornosti na področju varovanja?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

Pripombe letalskega prevoznika

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 5

Postopki za prevzem

Cilj: ACC3 ima na voljo postopek, s katerim ob prevzemu pošiljke oceni in preveri njen varnostni status v zvezi s prejšnjim nadzorom.

Postopek zajema naslednje elemente:

(a) potrdilo, da je subjekt, ki dostavlja pošiljko, v bazi podatkov Unije o varnosti dobavne verige naveden kot aktiven za določeno letališče ali lokacijo;

(b) preveritev, ali je enotna črkovno-številčna oznaka, kot se uporablja v bazi podatkov Unije, subjekta, ki dostavlja pošiljke, navedena v priloženi dokumentaciji;

(c) v primeru pošiljk, prejetih od stalnega pošiljatelja, preverjanje, ali je subjekt naveden v bazi podatkov letalskega prevoznika.

Če v spremni dokumentaciji oznaka ni navedena ali če letalski prevoznik ali subjekt, ki dostavlja pošiljke, v bazi podatkov Unije o varnosti dobavne verige ni naveden kot aktiven ali če v primeru stalnih pošiljateljev subjekt ni naveden v bazi podatkov letalskega prevoznika, se šteje, da predhodno ni bil izveden noben varnostni nadzor, in pošiljke, preden se natovorijo na zrakoplov, pregleda ACC3 ali drug RA3, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU;

(d) preveritev, ali pošiljko dostavlja oseba, ki jo je imenoval regulirani agent ali znani pošiljatelj, potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU, kot je naveden v njegovi bazi podatkov, ali stalni pošiljatelj takšnega reguliranega agenta ali stalni pošiljatelj, ki ga je imenoval sam letalski prevoznik;

(e) imenovana oseba pomeni osebo, ki je bila zadolžena za dostavo zračnega tovora ali zračne pošte letalskemu prevozniku. Oseba, ki dostavlja pošiljko letalskemu prevozniku, predloži osebno izkaznico, potni list, vozniško dovoljenje ali drugi dokument s svojo fotografijo, ki ga je izdal ali priznal nacionalni organ;

(f) po potrebi preveritev, ali se pošiljka predloži z vsemi obveznimi varnostnimi podatki (letalski tovorni list in podatki o varnostnem statusu v pisni ali elektronski obliki, opis pošiljke in njena enotna oznaka, razlogi za izdajo varnostnega statusa, sredstva ali metode varnostnega pregleda ali razlogi za izvzetje iz varnostnih pregledov), ki ustrezajo dostavljenemu letalskemu tovoru in poštnim pošiljkam;

(g) preveritev, ali na pošiljki ni nobenih znakov nedovoljenih posegov, in

(h) preveritev, ali je treba pošiljko obravnavati kot tovor in pošto z visokim tveganjem (HRCM).

Sklic: točke 6.8.3.5, 6.8.3.6, 6.8.3.7 in 6.8.5.4 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998.5.1  Ali pri neposrednem prevzemu pošiljke letalski prevoznik preveri, ali prihaja od reguliranega agenta, znanega pošiljatelja ali stalnega pošiljatelja, ki je priznan v skladu z zakonodajo Unije o letalskem tovoru in naveden v bazi podatkov Unije o varnosti dobavne verige in bazi podatkov, ki jo vodi letalski prevoznik?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite postopek.

 

5.2  Ali letalski prevoznik preveri navedbo UAI na dokumentaciji, ki spremlja pošiljke, prejete od drugega ACC3, RA3 ali KC3 in potrdi aktivni status ACC3, RA3 ali KC3 v bazi podatkov Unije o varnosti dobavne verige?

DA ali NE

 

5.3  Ali ima subjekt na voljo postopek za zagotovitev, da se v primeru, da dokumentacija ne vsebuje UAI ali da subjekt, od katerega se prejema tovor, nima aktivnega statusa v bazi podatkov Unije o varnosti dobavne verige, pošiljka obravnava kot prihajajoča od neznanega vira?

DA ali NE

 

5.4  Ali letalski prevoznik imenuje pošiljatelje za AC3?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite postopek in zaščitne ukrepe, ki jih letalski prevoznik zahteva od pošiljatelja.

 

5.5  Ali pri neposrednem prevzemu pošiljke letalski prevoznik preveri, ali je namenjena na letališče EU ali EGP?

DA ali NE – razložite.

 

5.6  Če je odgovor DA, ali letalski prevoznik za ves tovor ali pošto opravi enak varnostni nadzor, kadar sta namenjena na letališče EU ali EGP?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite postopek.

 

5.7  Ali pri neposrednem prevzemu pošiljke, vključno s pošiljkami, ki se dostavljajo z drugimi vrstami prevoza in ne z letalskim, letalski prevoznik preveri, ali je treba pošiljko obravnavati kot tovor in pošto z visokim tveganjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kako?

Opišite postopek.

 

5.8  Ali pri prevzemu zavarovane pošiljke letalski prevoznik preveri, ali je bila zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem in/ali poseganjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite kako (na primer s pečati, zaklepi).

 

5.9  Če letalski prevoznik na tej lokaciji prevzema zračni tovor ali zračno pošto, namenjeno za tranzit (tovor ali pošto, ki se odpremi z istim zrakoplovom, s katerim je prispela), ali na podlagi danih podatkov preveri, ali je treba opraviti dodatni varnostni nadzor ali ne?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kako se to ugotavlja?

 

Če je odgovor NE, kakšen nadzor se opravi za zagotavljanje varovanja tovora in pošte, ki sta namenjena v EU ali EGP?

 

5.10  Če letalski prevoznik na tej lokaciji prevzema zračni tovor ali zračno pošto, namenjeno za prevoz (tovor ali pošto, ki se odpremi z zrakoplovom, ki ni zrakoplov, s katerim je prispela), ali na podlagi danih podatkov preveri, ali je treba opraviti dodatni varnostni nadzor ali ne?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kako se to ugotavlja?

 

Če je odgovor NE, kakšen nadzor se opravi za zagotavljanje varovanja tovora in pošte, ki sta namenjena v EU ali EGP?

 

5.11  Ali mora oseba, ki letalskemu prevozniku dostavlja zavarovan znani zračni tovor, predložiti uradni identifikacijski dokument s fotografijo?

DA ali NE

 

5.12  Sklep: Ali postopki za prevzem zadostujejo za ugotovitev, ali zračni tovor ali zračna pošta prihajata iz varne dobavne verige ali ju je treba varnostno pregledati?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

Pripombe letalskega prevoznika

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 6

Baza podatkov

Cilj: Če ACC3 ni treba opraviti stoodstotnega varnostnega pregleda zračnega tovora ali zračne pošte, ki sta namenjena v EU/EGP, zagotovi, da tovor ali pošta prihaja od subjekta, potrjenega za ukrepe varovanja v letalstvu EU, ki ga ustrezen organ države članice EU imenuje za reguliranega agenta iz tretje države (RA3) ali znanega pošiljatelja iz tretje države (KC3), ali od stalnega pošiljatelja (AC3), ki ga imenuje ACC3 ali regulirani agent iz tretje države.

Zaradi spremljanja revizijske sledi, pomembne za varovanje, ACC3 preveri aktivni status RA3 ali KC3 v bazi podatkov Unije o varnosti dobavne verige in vzdržuje bazo podatkov z naslednjimi podatki o vsakem subjektu ali osebi, od katere neposredno prevzema tovor ali pošto:

 statusom zadevnega subjekta (regulirani agent ali znani pošiljatelj),

 podatki o podjetju, vključno z dobrovernim službenim naslovom,

 naravo poslovne dejavnosti, razen poslovno občutljivih informacij,

 kontaktnimi podatki, vključno s podatki o osebah, odgovornih za varovanje,

 enotno črkovno-številčno oznako, dodeljeno v bazi podatkov Unije o varnosti dobavne verige, ali matično številko podjetja, če je podjetje AC3.

Pri prevzemanju letalskega tovora ali pošte od RA3 ali KC3 ACC3 preveri, ali je subjekt naveden kot aktiven v bazi podatkov Unije, za AC3 pa preveri, ali je naveden v bazi podatkov letalskega prevoznika. Če status RA3 ali KC3 ni aktiven ali če ACR3 ni vključen v bazo podatkov, se zračni tovor ali zračna pošta, ki jo dostavi tak subjekt, pred natovarjanjem varnostno pregleda.

Sklic: točka 6.8.3.5(a) in točka 6.8.5.4 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998.6.1  Ali pri neposrednem prevzemu pošiljke letalski prevoznik preveri, ali prihaja od reguliranega agenta, znanega pošiljatelja ali stalnega pošiljatelja, ki je priznan v skladu z zakonodajo Unije o letalskem tovoru in naveden v bazi podatkov Unije o varnosti dobavne verige in bazi podatkov, ki jo vodi letalski prevoznik?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite postopek.

 

6.2  Ali letalski prevoznik vzdržuje bazo podatkov, ki po potrebi vsebuje zgoraj navedene podatke o:

— subjektih, imenovanih za reguliranega agenta iz tretje države (RA3),

— subjektih, imenovanih za znanega pošiljatelja iz tretje države (KC3),

— subjektih, ki jih RA3 ali letalski prevoznik (AC3) imenuje za stalne pošiljatelje?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite bazo podatkov.

 

Če je odgovor NE, pojasnite zakaj.

 

6.3  Ali ima osebje, ki prevzema zračni tovor ali zračno pošto, enostaven dostop do baze podatkov Unije o varnosti dobavne verige in baze letalskega prevoznika?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite postopek.

 

6.4  Ali se baza podatkov redno posodablja, da zagotavlja zanesljive podatke osebju, ki prevzema zračni tovor in zračno pošto?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, pojasnite.

 

6.5  Sklep: Ali letalski prevoznik vzdržuje bazo podatkov, ki zagotavlja popolno preglednost njegovih odnosov do subjektov, od katerih neposredno prejema (varnostno pregledan ali nadzorovan) tovor ali pošto za prevoz v Unijo ali EGP?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

Pripombe letalskega prevoznika

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 7

Varnostni pregled

Cilj: Če ACC3 prevzame tovor in pošto od subjekta, ki ni subjekt, potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU, ali prejeti tovor od trenutka, ko je bil opravljen varnostni nadzor, ni bil zavarovan pred nepooblaščenim vmešavanjem, ACC3 zagotovi, da se zračni tovor ali zračna pošta varnostno pregleda pred natovarjanjem na zrakoplov. ACC3 ima na voljo postopek, s katerim zagotovi, da se zračni tovor in zračna pošta, namenjena v EU ali EGP zaradi prevoza, tranzita ali raztovora na letališču Unije, varnostno pregledata s sredstvi ali metodami, navedenimi v zakonodaji Unije, do takšne mere, da se ustrezno zagotovi, da ne vsebujeta nobenih prepovedanih predmetov.

Če ACC3 zračnega tovora ali zračne pošte varnostno ne pregleda sam, zagotovi, da se opravi ustrezen varnostni pregled v skladu z zahtevami Unije. Postopki varnostnega pregleda po potrebi vključujejo obravnavo tovora in pošte, ki sta namenjena za prevoz in tranzit.

Če varnostni pregled zračnega tovora ali pošte izvaja pristojni organ v tretji državi ali se izvaja v imenu takšnega pristojnega organa, ACC3, ki prejema takšen zračni tovor ali pošto od subjekta, to dejstvo navede v svojem programu varovanja in opiše način zagotavljanja ustreznega varnostnega pregleda.

Sklic: točke 6.8.3.1, 6.8.3.2 in 6.8.3.3 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998.7.1  Ali je letalski prevoznik ali v njegovem imenu subjekt, ki je določen v programu varovanja letalskega prevoznika, opravil varnostni pregled?

Če je odgovor DA, navedite podrobnosti.

Po potrebi navedite podrobnosti subjekta ali subjektov, določenih v programu varovanja letalskega prevoznika:

— ime,

— naslov,

— status AEO, če je to ustrezno.

 

Če je odgovor NE, kateri subjekti, ki niso vključeni v program varovanja letalskega prevoznika, opravljajo varnostni pregled zračnega tovora ali pošte, ki jo ta letalski prevoznik prevaža v EU ali EGP?

Navedite vrsto teh subjektov in podrobnosti:

— zasebni izvajalec,

— podjetje, ki ga regulira država,

— državna služba ali organ za varnostne preglede,

— drugo.

 

7.2  Ali podjetje lahko zahteva ustrezen varnostni nadzor, če varnostni pregled izvaja eden od zgoraj navedenih subjektov?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite podrobnosti.

 

7.3  S katerimi instrumenti in navodili (na primer nadzorom, spremljanjem in nadzorom kakovosti) subjekt zagotavlja, da tak izvajalec storitev izvaja varnostni nadzor na zahtevan način?

 

7.4  Katere metode varnostnega pregleda se uporabljajo za zračni tovor in zračno pošto?

Navedite, skupaj s podrobnostmi o opremi, ki se uporablja za varnostne preglede zračnega tovora in zračne pošte (na primer proizvajalca, vrsto, različico programske opreme, standard, serijsko številko), za vse uporabljene metode.

 

7.5  Ali je oprema ali metoda (na primer psi za odkrivanje eksplozivov), ki se uporablja, vključena v najnovejši seznam skladnosti EU, Evropske konference civilnega letalstva (ECAC) ali Uprave ZDA za varnost prometa (TSA)?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite podrobnosti.

 

Če je odgovor NE, navedite podrobnosti o odobritvi opreme in datum odobritve ter vse, kar kaže na to, da je oprema v skladu s standardi EU za opremo.

 

7.6  Ali je oprema, ki se uporablja, v skladu s proizvajalčevim načrtom delovanja (CONOPS) ter se redno preskuša in vzdržuje?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite postopek.

 

7.7  Če se uporabljajo psi za odkrivanje eksplozivov, ali so ti opravili uvodno in periodično usposabljanje ter ali so bili odobreni in je bil zanje opravljen postopek nadzora kakovosti, enakovreden zahtevam EU ali TSA?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite celoten postopek in zadevno dokumentacijo, ki podpira oceno.

 

7.8  Če se uporabljajo psi za odkrivanje eksplozivov, ali se postopek varnostnega pregleda izvaja po metodologiji razporeditve, enakovredni standardom EU ali TSA?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite celoten postopek in zadevno dokumentacijo, ki podpira oceno.

 

7.9  Ali se med varnostnim pregledom upošteva vrsta pošiljke?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite, kako se zagotavlja, da se izbrana metoda varnostnega pregleda uporablja do takšne mere, da se ustrezno zagotovi, da v pošiljki niso skriti nobeni prepovedani predmeti.

 

7.10  Ali je na voljo postopek za reševanje alarma, ki ga povzroči oprema za varnostno pregledovanje?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite postopek za reševanje alarmov, s katerim se ustrezno zagotavlja, da ni prepovedanih predmetov.

 

Če je odgovor NE, opišite, kaj se zgodi s pošiljko.

 

7.11  Ali so kakšne pošiljke izvzete iz varnostnih pregledov?

DA ali NE

 

7.12  Ali kakšna izvzetja niso v skladu s seznamom Unije?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, podrobno opišite.

 

7.13  Ali je dostop do prostora za varnostni pregled nadzorovan tako, da je dovoljen dostop le pooblaščenemu in usposobljenemu osebju?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

7.14  Ali je vzpostavljen nadzor kakovosti ali režim preskušanja?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

7.15  Sklep: Ali se zračni tovor ali zračna pošta varnostno pregledata z enim od sredstev ali metod iz točke 6.2.1 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998 do takšne mere, da se ustrezno zagotovi, da ne vsebujeta nobenih prepovedanih predmetov?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razlog.

 

Pripombe letalskega prevoznika

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 8

Tovor in pošta z visokim tveganjem

Cilj: Pošiljke, ki izvirajo iz lokacij ali se prevažajo na lokacije, ki jih je EU opredelila kot lokacije z visokim tveganjem, ali kažejo, da je bil na njih izveden bistven nedovoljen poseg, je treba šteti za tovor in pošto z visokim tveganjem (HRCM). Takšne pošiljke je treba varnostno pregledati v skladu s posebnimi navodili. Izhodiščne točke z visokim tveganjem in navodila za varnostne preglede zagotovi pristojni organ EU/EGP, ki je imenoval ACC3. ACC3 ima na voljo postopek, s katerim se zagotavlja, da se tovor in pošta z visokim tveganjem, namenjena v EU ali EGP, opredelita in ustrezno nadzorujeta, kakor je opredeljeno v zakonodaji Unije.

ACC3 ohrani stike s pristojnim organom, odgovornim za letališča EU/EGP, na katere prevaža tovor, da bi imel na voljo najnovejše podatke o izhodiščnih točkah z visokim tveganjem.

ACC3 uporabi enake ukrepe, ne glede na to, ali prejme tovor in pošto z visokim tveganjem od drugega letalskega prevoznika ali z drugimi vrstami prevoza.

Sklic: točki 6.7 in 6.8.3.6 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998.

Opomba: Za tovor ali pošto z visokim tveganjem, za katero je bilo odobreno, da se lahko prevaža v EU ali EGP, se izda varnostni status „SHR“, kar pomeni varno za potniški, tovorni in poštni zrakoplov v skladu z zahtevami v zvezi z visokim tveganjem.8.1  Ali osebje letalskega prevoznika, odgovorno za izvajanje varnostnega nadzora, ve, kateri zračni tovor in pošto je treba obravnavati kot tovor in pošto z visokim tveganjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

8.2  Ali ima letalski prevoznik na voljo postopke za identifikacijo tovora in pošte z visokim tveganjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

8.3  Ali za tovor in pošto z visokim tveganjem veljajo postopki varnostnega pregleda za tovor in pošto z visokim tveganjem v skladu z zakonodajo EU?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite postopke, ki se uporabljajo.

 

8.4  Ali letalski prevoznik po varnostnem pregledu izda izjavo o varnostnem statusu za SHR v dokumentaciji, ki je priložena pošiljki?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite, kako se izda varnostni status in v katerem dokumentu.

 

8.5  Sklep: Ali je letalski prevoznik poskrbel za ustrezen in zadosten postopek, s katerim se zagotovi, da se ves tovor in pošta z visokim tveganjem pred natovarjanjem pravilno obravnavata?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razlog.

 

Pripombe letalskega prevoznika

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 9

Varovanje

Cilj: ACC3 ima na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da je zračni tovor ali zračna pošta, namenjena v EU ali EGP, zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je bil opravljen varnostni pregled ali drugi varnostni nadzor, ali od trenutka prevzema po varnostnem pregledu ali varnostnem nadzoru do natovarjanja.

Varovanje se lahko zagotavlja z različnimi sredstvi, kot so fizična (na primer pregrade, zaklenjeni prostori), človeška (na primer patrulje, usposobljeno osebje) in tehnološka (na primer sistem video nadzora, alarm ob vdoru).

Zavarovan zračni tovor ali pošta, namenjena v EU ali EGP, bi morala biti ločena od zračnega tovora ali pošte, ki nista zavarovana.

Sklic: točka 6.8.3 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998.9.1  Ali je letalski prevoznik ali v njegovem imenu subjekt, ki je vključen v programu varovanja letalskega prevoznika, zagotovil varovanje za zavarovan zračni tovor in zračno pošto?

Če je odgovor DA, navedite podrobnosti.

 

Če je odgovor NE, kateri subjekti, ki niso vključeni v program varovanja letalskega prevoznika, izvajajo ukrepe varovanja za zavarovan zračni tovor ali pošto, ki jo ta letalski prevoznik prevaža v EU ali EGP?

Navedite vrsto teh subjektov in podrobnosti:

— zasebni izvajalec,

— podjetje, ki ga regulira država,

— državna služba ali organ za varnostne preglede,

— drugo.

 

9.2  Ali sta na voljo varnostni nadzor in varovanje, da se preprečijo nedovoljeni posegi med postopkom varnostnega pregleda?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

9.3  Ali so na voljo postopki, ki zagotavljajo, da sta zračni tovor ali zračna pošta, ki sta namenjena v EU ali EGP in na katerih je bil opravljen varnostni nadzor, zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko sta bila zavarovana, do natovarjanja?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite, kako je zavarovana.

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

9.4  Sklepi: Ali je varovanje pošiljk dovolj skrbno, da se prepreči nezakonito vmešavanje?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razlog.

 

Pripombe letalskega prevoznika

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 10

Spremna dokumentacija

Cilj: ACC3 zagotovi, da dokumentacija, ki je spremljala pošiljko, za katero je ACC3 izvedel varnostni nadzor (na primer varnostni pregled, varovanje), vsebuje vsaj:

(a) enotno črkovno-številčno oznako, prejeto od organa, pristojnega za imenovanje, in

(b) enotno oznako pošiljke, kot je številka (internega ali glavnega) letalskega tovornega lista, če je potrebno, in

(c) vsebino pošiljke in

(d) varnostni status, naveden na naslednji način:

 „SPX“, kar pomeni varno za potniški, tovorni in poštni zrakoplov, ali

 „SCO“, kar pomeni varno le za tovorni in poštni zrakoplov, ali

 „SHR“, kar pomeni varno za potniški, tovorni in poštni zrakoplov v skladu z zahtevami za visoko tveganje.

V odsotnosti reguliranega agenta iz tretje države lahko izjavo o varnostnem statusu izda ACC3 ali letalski prevoznik, ki prihaja iz tretje države, izvzete iz režima ACC3.

Če varnostni status izda ACC3, letalski prevoznik navede tudi razloge za njegovo izdajo, kot so uporabljena sredstva ali metoda varnostnega pregleda ali razlogi za izvzetje pošiljke iz varnostnega pregleda z uporabo standardov, sprejetih v načrtu izjave o varnosti pošiljke.

Če je varnostni status in spremno dokumentacijo potrdil RA3 v predhodni fazi ali drug ACC3, ACC3 med postopkom prevzema preveri, ali spremna dokumentacija vsebuje zgoraj navedene informacije.

Dokumentacija, ki spremlja pošiljko, je lahko v obliki letalskega tovornega lista, enakovredne poštne dokumentacije ali ločene izjave, in sicer v elektronski ali pisni obliki.

Sklic: točka 6.3.2.6(d) in točke 6.8.3.4, 6.8.3.5, 6.8.3.6 in 6.8.3.7 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998.10.1  Ali letalski prevoznik zagotavlja, da je spremna dokumentacija ustrezna in da vključuje informacije, zahtevane v točki 6.3.2.6(d) in točkah 6.8.3.4, 6.8.3.5 in 6.8.3.6 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite vsebino dokumentacije.

 

Če je odgovor NE, razložite zakaj in kako letalski prevoznik obravnava tovor ali pošto kot „varno“, če se natovarja na zrakoplov.

 

10.2  Ali dokumentacija vsebuje enotno črkovno-številčno oznako ACC3 letalskega prevoznika?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, pojasnite zakaj.

 

10.3  Ali je v dokumentaciji naveden varnostni status tovora in kako je bil ta status dosežen?

DA ali NE

 

Opišite, kako je ta naveden.

 

10.4  Sklep: Ali dokumentacijski postopek primerno zagotavlja, da sta tovor in pošta opremljena z ustrezno spremno dokumentacijo, v kateri je naveden pravilen varnostni status in vse zahtevane informacije?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razlog.

 

Pripombe letalskega prevoznika

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 11

Skladnost

Cilj: Potem ko potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU oceni prejšnjih deset delov tega kontrolnega seznama, mora ugotoviti, ali njegovo preverjanje na kraju samem ustreza vsebini dela programa varovanja letalskega prevoznika, v katerem so opisani ukrepi za zračni tovor ali zračno pošto, namenjeno v EU ali EGP, in ali varnostni nadzor v zadostni meri izpolnjuje cilje, ki so navedeni v tem kontrolnem seznamu.

Sklepi lahko vsebujejo enega od naslednjih štirih možnih glavnih primerov:

(1) program varovanja letalskega prevoznika je skladen z Dodatkom 6-G k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998 in preverjanje na kraju samem potrjuje skladnost s ciljem kontrolnega seznama ali

(2) program varovanja letalskega prevoznika je skladen z Dodatkom 6-G k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998, vendar preverjanje na kraju samem ne potrjuje skladnosti s ciljem kontrolnega seznama, ali

(3) program varovanja letalskega prevoznika ni skladen z Dodatkom 6-G k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998, vendar preverjanje na kraju samem potrjuje skladnost s ciljem kontrolnega seznama, ali

(4) program varovanja letalskega prevoznika ni skladen z Dodatkom 6-G k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998 in preverjanje na kraju samem ne potrjuje skladnosti s ciljem kontrolnega seznama.11.1  Splošna ugotovitev: Navedite primer, ki je najbližji potrjenemu stanju.

1, 2, 3 ali 4

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

Pripombe letalskega prevoznika

 

Ime potrjevalca:

Datum:

Podpis:
PRILOGA

Seznam oseb in subjektov, ki so bili obiskani in s katerimi so bili opravljeni intervjuji

Navedite ime subjekta, ime in položaj kontaktne osebe in datum obiska ali intervjuja.Ime subjekta

Ime kontaktne osebe

Položaj kontaktne osebe

Datum obiska ali intervjuja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DODATEK 6-C4

VALIDACIJSKI KONTROLNI SEZNAM ZA ZNANE POŠILJATELJE IZ TRETJIH DRŽAV, POTRJENE ZA UKREPE VAROVANJA V LETALSTVU EU

Subjekti iz tretjih držav se lahko pridružijo varni dobavni verigi ACC3 (prevoznik zračnega tovora ali pošte, ki opravlja operacije v Unijo z letališča tretje države) tako, da zaprosijo za imenovanje za znanega pošiljatelja iz tretje države, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU (KC3). KC3 je subjekt za ravnanje s tovorom v tretji državi, ki je kot takšen potrjen in odobren na podlagi potrjevanja ukrepov varovanja v letalstvu EU.

KC3 zagotovi, da je bil za pošiljke, namenjene v Unijo ( 13 ), izveden varnostni nadzor in da so bile pošiljke zavarovane pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je bil ta varnostni nadzor izveden, do prevoza do ACC3 ali reguliranega agenta iz tretje države, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU (RA3).

V Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998 so zahtevani predpogoji za prevažanje zračnega tovora ali zračne pošte v Unijo (EU) ali na Islandijo in Norveško ter v Švico.

Kontrolni seznam je instrument, ki ga uporablja potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU za ocenjevanje ravni varovanja, ki jo za zračni tovor ali zračno pošto, namenjeno v EU ali EGP ( 14 ), uporabi ali je zanju odgovoren subjekt, ki zaprosi za imenovanje za KC3. Kontrolni seznam se uporablja samo v primerih iz točke 6.8.5.1(b) Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998. V primerih iz točke 6.8.5.1(a) navedene priloge potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU uporabi kontrolni seznam ACC3.

Poročilo o potrjevanju se predloži organu, ki je pristojen za imenovanje, in potrjenemu subjektu najpozneje v enem mesecu po preverjanju na kraju samem. Poročilo o potrjevanju vsebuje vsaj naslednje sestavne dele:

 izpolnjen kontrolni seznam s podpisom potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU in pripombami potrjenega subjekta, če je to ustrezno, in

 izjavo o obveznostih (Dodatek 6-H3 k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998) s podpisom potrjenega subjekta in

 izjavo o neodvisnosti (Dodatek 11-A k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998) v zvezi s potrjenim subjektom s podpisom potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU.

Dokazilo o celovitosti poročila o potrjevanju so številčenje strani, datum potrditve ukrepov varovanja v letalstvu EU ter parafe potrjevalca in potrjenega subjekta na vsaki strani.

KC3 lahko to poročilo uporabi pri poslovanju s katerim koli ACC3 in katerim koli RA3.

Privzeti jezik poročila o potrjevanju je angleščina.

Izhodiščni standardi za tiste dele, ki ne morejo biti ocenjeni na podlagi zahtev iz Izvedbene uredbe (EU) 2015/1998, so standardi in priporočene prakse (SARP) iz Priloge 17 h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu ter navodila iz Varnostnega priročnika ICAO (Doc 8973 – dokument z omejenim dostopom).

Navodila za izpolnjevanje:

(1) Vsi veljavni in ustrezni deli kontrolnega seznama morajo biti izpolnjeni v skladu s poslovnim modelom in delovanjem subjekta, ki se potrjuje. Če informacije niso na voljo, je treba to pojasniti.

(2) Potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU po vsakem delu ugotovi, ali in do kakšne mere so izpolnjeni cilji tega dela.

DEL 1

Organizacija in odgovornosti1.1  Datum(-i) potrjevanja

Uporabite natančno obliko datuma, na primer od 01. 10. 2012 do 02. 10. 2012.

dd/mm/llll

 

1.2  Datum prejšnjega potrjevanja, če je primerno

dd/mm/llll

 

Prejšnja matična številka KC3, če je na voljo

 

Spričevalo AEO ali status C-TPAT ali druga potrdila, če so na voljo

 

1.3  Podatki o potrjevalcu ukrepov varovanja v letalstvu

Ime

 

Podjetje/organizacija/organ

 

Enotna črkovno-številčna oznaka (UAI)

 

E-naslov

 

Telefonska številka – vključno z mednarodno dohodno številko

 

1.4  Ime subjekta

Ime

 

Številka podjetja (na primer identifikacijska številka v trgovinskem registru, če se uporablja)

 

Številka/enota/zgradba

 

Ulica

 

Kraj

 

Poštna številka

 

Zvezna dežela (če je ustrezno)

 

Država

 

Številka poštnega predala (če se uporablja)

 

1.5  Glavni naslov organizacije (če je drugačen od lokacije, ki se potrjuje)

Številka/enota/zgradba

 

Ulica

 

Kraj

 

Poštna številka

 

Zvezna dežela (če je ustrezno)

 

Država

 

Številka poštnega predala (če se uporablja)

 

1.6  Poslovna dejavnost – vrste obravnavanega tovora

Kakšna je narava poslovnih dejavnosti – vrsta tovora, ki se obravnava v poslovnih prostorih prosilca?

 

1.7  Ali je prosilec odgovoren za:

a)  proizvodnjo,

b)  pakiranje,

c)  skladiščenje,

d)  odpremo,

e)  drugo, navedite.

 

1.8  Približno število zaposlenih na lokaciji

Število

 

1.9  Ime in naziv osebe, ki je odgovorna za varnost zračnega tovora/zračne pošte tretje države

Ime

 

Naziv delovnega mesta

 

E-naslov

 

Telefonska številka – vključno z mednarodno dohodno številko

 

DEL 2

Organizacija in odgovornosti znanega pošiljatelja iz tretje države, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU

Cilj: V EU ali EGP se ne prevaža zračni tovor ali pošta, ki ni varnostno nadzorovana. Tovor in pošta, ki ju KC3 dostavi ACC3 ali RA3, se lahko prevzameta kot zavarovan tovor ali pošta samo, če takšen varnostni nadzor izvaja KC3. Podrobnosti o takšnem nadzoru vsebujejo naslednji deli kontrolnega seznama.

KC3 ima na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da se za ves zračni tovor in zračno pošto, ki sta namenjena v EU ali EGP, uporablja ustrezen varnostni nadzor in da sta zavarovan tovor ali pošta zavarovana, dokler nista dostavljena ACC3 ali RA3. Varnostni nadzor zajema ukrepe, ki ustrezno zagotovijo, da v pošiljki niso skriti nobeni prepovedani predmeti.

Sklic: točka 6.8.3 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998.2.1  Ali je subjekt sestavil program varovanja?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, preidite na točko 2.5.

 

2.2  Podatki o programu varovanja subjekta

Datum – uporabite natančno obliko dd/mm/llll

 

Različica

 

Ali program varovanja predloži ali odobri pristojni organ države, v kateri se subjekt nahaja? Če je odgovor DA, opišite postopek.

 

2.3  Ali program varovanja v zadostni meri vsebuje elemente iz delov 4 do 11 kontrolnega seznama?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, opišite zakaj in podrobno navedite razloge.

 

2.4  Ali je program varovanja prepričljiv, vzdržljiv in popoln?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

2.5  Ali je subjekt določil postopek, s katerim zagotavlja, da se za zračni tovor ali zračno pošto, namenjeno v EU ali EGP, opravi ustrezen varnostni nadzor, preden se ju dostavi ACC3 ali RA3?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite postopek.

 

2.6  Ali ima subjekt sistem upravljanja (na primer instrumente, navodila), s katerim zagotovi, da se obvezni varnostni nadzor izvaja?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite sistem upravljanja in navedite, ali ga odobri, preveri ali zagotovi pristojni organ ali drug subjekt.

 

Če je odgovor NE, opišite, kako subjekt zagotavlja, da se varnostni nadzor izvaja na zahtevani način.

 

2.7  Sklepi in splošne pripombe o zanesljivosti, prepričljivosti in vzdržljivosti postopka

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 3

Opredeljiv zračni tovor ali zračna pošta

Cilj: Določitev točke ali kraja, kjer tovor ali pošta postaneta opredeljiva kot zračni tovor ali zračna pošta.3.1  S pregledom proizvodnje, pakiranja, skladiščenja, izbire, odpreme in drugih ustreznih področij določite, kje in kako pošiljka zračnega tovora ali zračne pošte, namenjena v EU ali EGP, postane opredeljiva kot taka.

Opišite.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

Opomba: v delih 6 do 9 je treba navesti podrobne informacije o varovanju opredeljivega zračnega tovora ali zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem.

DEL 4

Zaposlovanje in usposabljanje osebja

Cilj: Da se zagotovi izvajanje obveznega varnostnega nadzora, KC3 imenuje za delo na področju varovanja zračnega tovora ali zračne pošte odgovorno in usposobljeno osebje. Osebje, ki ima dostop do opredeljivega zračnega tovora, ima vse potrebne sposobnosti za izvajanje svojih nalog in je ustrezno usposobljeno.

Za doseganje navedenega cilja ima KC3 na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da je bilo ali so bila za celotno osebje (na primer stalno, začasno, osebje iz agencije, vozniki), ki ima neposreden dostop brez spremstva do zračnega tovora ali zračne pošte, na katerih se izvaja ali je bil opravljen varnostni nadzor:

(a) opravljena uvodna in periodična predzaposlitvena preverjanja ali preverjanja preteklosti, ki so skladna vsaj z zahtevami lokalnih organov za poslovne prostore KC3, ki se potrjujejo, in

(b) opravljeno uvodno in periodično usposabljanje s področja varovanja, da osebje spozna svoje odgovornosti na področju varovanja, v skladu z zahtevami lokalnih organov za poslovne prostore KC3, ki se potrjujejo.

Opomba:

 Preverjanje preteklosti pomeni preverjanje identitete in preteklih izkušenj osebe, ki vključuje, če je to zakonsko dovoljeno, njeno morebitno kriminalno preteklost kot del ocene primernosti osebe za izvajanje varnostnega nadzora ali dostop brez spremstva do varnostnih območij omejenega gibanja (opredelitev iz Priloge 17 k ICAO).

 S predzaposlitvenim preverjanjem se ugotovi identiteta osebe na podlagi dokumentarnega dokazila, preverjanje vključuje tudi zaposlitev, izobrazbo in morebitne vrzeli vsaj v preteklih petih letih, poleg tega mora oseba v okviru preverjanja podpisati izjavo s podrobnostmi o morebitni kriminalni preteklosti v vseh državah prebivališča vsaj za preteklih pet let (opredelitev Unije).

Sklic: točka 6.8.3.1 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998.4.1  Ali je na voljo postopek, s katerim se zagotovi, da se za vso osebje, ki ima neposredni dostop brez spremstva do varovanega zračnega tovora ali zračne pošte, opravi predzaposlitveno preverjanje, s katerim se ocenita preteklost in usposobljenost?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite število preteklih let, ki so bila upoštevana pri predzaposlitvenem preverjanju, in kateri subjekt ga izvaja.

 

4.2  Ali ta postopek vključuje:

□  preverjanje preteklosti,

□  predzaposlitveno preverjanje,

□  preverjanje kazenskih evidenc,

□  intervjuje,

□  drugo (navedite podrobnosti).

Razložite elemente, navedite, kateri subjekt izvaja te elemente, in po potrebi navedite upoštevani pretekli časovni okvir.

 

4.3  Ali je na voljo postopek, s katerim se zagotovi, da se za osebo, odgovorno za izvajanje in nadzor izvajanja varnostnega nadzora na lokaciji, opravi predzaposlitveno preverjanje, s katerim se ocenita preteklost in usposobljenost?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite število preteklih let, ki so bila upoštevana pri predzaposlitvenem preverjanju, in kateri subjekt ga izvaja.

 

4.4  Ali ta postopek vključuje:

□  preverjanje preteklosti,

□  predzaposlitveno preverjanje,

□  preverjanje kazenskih evidenc,

□  intervjuje,

□  drugo (navedite podrobnosti).

Razložite elemente, navedite, kateri subjekt izvaja te elemente, in po potrebi navedite upoštevani pretekli časovni okvir.

 

4.5  Ali osebje, ki ima dostop do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte, pred izdajo dovoljenja za dostop do opredeljivega zračnega tovora ali zračne pošte opravi usposabljanje?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite elemente in trajanje usposabljanja.

 

4.6  Ali osebje iz točke 4.5 opravi periodično usposabljanje?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite elemente in pogostost periodičnega usposabljanja.

 

4.7  Sklep: Ali ukrepi za zaposlovanje in usposabljanje osebja zagotavljajo, da je bilo celotno osebje, ki ima dostop do opredeljivega zračnega tovora ali zračne pošte, namenjene v EU ali EGP, ustrezno zaposleno in usposobljeno do takšne mere, da pozna svoje odgovornosti na področju varovanja?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 5

Materialna varnost

Cilj: KC3 ima na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da sta opredeljiva zračni tovor ali zračna pošta, namenjena v EU ali EGP, zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem. Če se takšen tovor ali pošta ne zavarujeta, se ne smeta posredovati ACC3 ali RA3 kot zavarovan tovor ali pošta.

Subjekt mora prikazati, kako so njegova lokacija ali poslovni prostori zavarovani in da so na voljo ustrezni postopki za nadzor nad dostopom. Nadzor dostopa do področja, kjer se opredeljiva zračni tovor ali zračna pošta obravnavata ali skladiščita, je bistvenega pomena. Vsa vrata, okna in druge točke dostopa do zavarovanega zračnega tovora ali zračne pošte, namenjene v EU ali EGP, morajo biti zavarovani ali je dostop do njih nadziran.

Materialna varnost je lahko, vendar ni omejena na:

 fizične ovire, kot so ograje ali pregrade,

 tehnologijo z alarmnim sistemom in/ali sistemom video nadzora,

 človeško varovanje, kot je na primer varnostno osebje.

Sklic: točka 6.8.3.1 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998.5.1  Ali se nadzira dostop do vseh točk dostopa do opredeljivega zračnega tovora/zračne pošte in lahko do njih dostopajo le pooblaščene osebe?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kako je dostop nadzorovan? Pojasnite in opišite. Možnih je več odgovorov:

□  z varnostnim osebjem,

□  z drugim osebjem,

□  z ročnim preverjanjem, ali imajo osebe dovoljenje za dostop do območja,

□  z elektronskimi sistemi za nadzor dostopa,

□  drugo, podrobno opredelite.

 

Če je odgovor DA, na kakšen način je zagotovljeno, da ima oseba dovoljenje za vstop na območje? Pojasnite in opišite. Možnih je več odgovorov:

— z uporabo identifikacijske kartice podjetja,

— z uporabo drugega identifikacijskega dokumenta, kot sta potni list ali vozniško dovoljenje,

— s seznamom pooblaščenih oseb, ki je na voljo (varnostnemu) osebju,

— z elektronsko dovolilnico, npr. z uporabo čipov,

— s ključi ali kodami za dostop, ki jih prejme le pooblaščeno osebje,

— drugo, podrobno opredelite.

 

5.2  Ali so vse točke dostopa do opredeljivega zračnega tovora ali zračne pošte zavarovane? To vključuje točke dostopa, ki niso stalno v uporabi, in točke, ki se običajno ne uporabljajo kot točke dostopa, kot so okna.

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kako so te točke zavarovane? Pojasnite in opišite. Možnih je več odgovorov:

— s prisotnostjo varnostnega osebja,

— z elektronskimi sistemi za nadzor dostopa, ki omogočajo dostop le eni osebi naenkrat,

— s pregradami, na primer naoknicami ali zaklepi,

— s sistemom video nadzora,

— s sistemom za odkrivanje vsiljivcev.

 

5.3  Ali so na voljo dodatni ukrepi, ki na splošno povečajo varnost poslovnih prostorov?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, razložite in opišite te ukrepe.

□  ograje ali pregrade,

□  sistem video nadzora,

□  sistem za odkrivanje vsiljivcev,

□  nadzor in patrulje,

□  drugo, podrobno opredelite.

 

5.4  Ali je zgradba trdno zgrajena?

DA ali NE

 

5.5  Sklep: Ali so ukrepi subjekta zadostni, da preprečijo nedovoljen dostop do tistih delov lokacije in poslovnih prostorov, kjer se obravnavata in skladiščita opredeljiva zračni tovor ali zračna pošta, namenjena v EU ali EGP?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 6

Proizvodnja

Cilj: KC3 ima na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da sta opredeljiva zračni tovor ali zračna pošta, namenjena v EU/EGP, med proizvodnim postopkom zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem. Če se takšen tovor ali pošta ne zavarujeta, se ne smeta posredovati ACC3 ali RA3 kot zavarovan tovor ali pošta.

Subjekt mora dokazati, da sta dostop do območja proizvodnje in proizvodni postopek nadzorovana. Če proizvod v proizvodnem postopku postane opredeljiv kot zračni tovor ali zračna pošta, namenjena v EU ali EGP, mora subjekt dokazati, da se na tej stopnji uvedejo ukrepi za zavarovanje zračnega tovora ali zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem.

Odgovorite na spodnja vprašanja, če proizvod v proizvodnem postopku postane opredeljiv kot zračni tovor/zračna pošta, ki sta namenjena v EU ali EGP.6.1  Ali je dostop do območja proizvodnje nadzorovan in omejen na pooblaščene osebe?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, pojasnite, kako je dostop nadzorovan in omejen na pooblaščene osebe.

 

6.2  Ali se proces proizvodnje nadzoruje?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite, kako se nadzoruje.

 

6.3  Ali se izvaja nadzor, s katerim se preprečijo nedovoljeni posegi med proizvodnjo?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

6.4  Sklep: Ali so ukrepi subjekta zadostni, da se opredeljiva zračni tovor ali zračna pošta, namenjena v EU ali EGP, med proizvodnjo zavarujeta pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 7

Pakiranje

Cilj: KC3 ima na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da sta opredeljiva zračni tovor ali zračna pošta, namenjena v EU/EGP, med postopkom pakiranja zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem. Če se takšen tovor ali pošta ne zavarujeta, se ne smeta posredovati ACC3 ali RA3 kot zavarovan tovor ali pošta.

Subjekt mora dokazati, da sta dostop do območja pakiranja in postopek pakiranja nadzorovana. Če proizvod med postopkom pakiranja postane opredeljiv kot zračni tovor ali zračna pošta, namenjena v EU ali EGP, mora subjekt dokazati, da se na tej stopnji uvedejo ukrepi za zavarovanje zračnega tovora/zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem. Vse končne proizvode je treba pred pakiranjem preveriti.

Odgovorite na spodnja vprašanja, če proizvod med postopkom pakiranja postane opredeljiv kot zračni tovor/zračna pošta, ki sta namenjena v EU ali EGP.7.1  Ali je dostop do območja pakiranja nadzorovan in omejen na pooblaščene osebe?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, pojasnite, kako je dostop nadzorovan in omejen na pooblaščene osebe.

 

7.2  Ali se proces pakiranja nadzoruje?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite, kako se nadzoruje.

 

7.3  Ali se izvaja nadzor, s katerim se preprečijo nedovoljeni posegi med pakiranjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

7.4  Opišite končno zunanje pakiranje:

(a)  Ali je končno zunanje pakiranje vzdržljivo?

DA ali NE

 

Opišite.

 

(b)  Ali je končno zunanje pakiranje takšno, da ga ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite postopek, ki omogoča embalažo, ki je ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb, na primer z uporabo oštevilčenih pečatov, posebnih žigov ali varnostnega traku.

 

Če je odgovor NE, opišite, kateri ukrepi varovanja se uvedejo, da se zagotovi neoporečnost pošiljke.

 

7.5  Sklep: Ali so ukrepi subjekta zadostni, da se opredeljiva zračni tovor ali zračna pošta, namenjena v EU ali EGP, med pakiranjem zavarujeta pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 8

Skladiščenje

Cilj: KC3 ima na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da sta opredeljiva zračni tovor ali zračna pošta, namenjena v EU ali EGP, med skladiščenjem zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem. Če se takšen tovor ali pošta ne zavarujeta, se ne smeta posredovati ACC3 ali RA3 kot zavarovan tovor ali pošta.

Subjekt mora dokazati, da je dostop do območja skladiščenja nadzorovan. Če proizvod v času skladiščenja postane opredeljiv kot zračni tovor ali zračna pošta, namenjena v EU ali EGP, mora subjekt dokazati, da se na tej stopnji uvedejo ukrepi za zavarovanje zračnega tovora ali zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem.

Odgovorite na spodnja vprašanja, če proizvod v času skladiščenja postane opredeljiv kot zračni tovor/zračna pošta, ki sta namenjena v EU ali EGP.8.1  Ali je dostop do območja skladiščenja nadzorovan in omejen na pooblaščene osebe?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, pojasnite, kako je dostop nadzorovan in omejen na pooblaščene osebe.

 

8.2  Ali je končni(-a) in zapakirani(-a) zračni tovor ali zračna pošta varno shranjen(-a) in pregledan(-a), da na njem oz. njej ni znakov nedovoljenih posegov?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

Če je odgovor NE, razložite, kako subjekt zagotovi, da sta končana in zapakirana zračni tovor/zračna pošta, namenjena v EU ali EGP, zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem in poseganjem.

 

8.3  Sklep: Ali so ukrepi subjekta zadostni, da se opredeljiva zračni tovor ali zračna pošta, namenjena v EU ali EGP, med skladiščenjem zavarujeta pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 9

Odprema

Cilj: KC3 ima na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da sta opredeljiva zračni tovor ali zračna pošta, namenjena v EU ali EGP, med postopkom odpreme zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem. Če se takšen tovor ali pošta ne zavarujeta, se ne smeta posredovati ACC3 ali RA3 kot zavarovan tovor ali pošta.

Subjekt mora dokazati, da je dostop do odpremnega območja nadzorovan. Če proizvod med postopkom odpreme postane opredeljiv kot zračni tovor ali zračna pošta, namenjena v EU ali EGP, mora subjekt dokazati, da se na tej stopnji uvedejo ukrepi za zavarovanje zračnega tovora ali zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem.

Odgovorite na spodnja vprašanja, če proizvod v času odpreme postane opredeljiv kot zračni tovor ali zračna pošta, ki sta namenjena v EU/EGP.9.1  Ali je dostop do odpremnega območja nadzorovan in omejen na pooblaščene osebe?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, pojasnite, kako je dostop nadzorovan in omejen na pooblaščene osebe.

 

9.2  Kdo ima dostop do odpremnega območja? Možnih je več odgovorov:

□  zaposleni pri subjektu,

□  vozniki,

□  obiskovalci,

□  izvajalci,

□  drugo, navedite.

 

9.3  Ali je postopek odpreme nadzorovan?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite, kako se nadzoruje.

 

9.4  Ali se izvaja nadzor, s katerim se preprečijo nedovoljeni posegi na odpremnem območju?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, opišite.

 

9.5  Sklep: Ali so ukrepi subjekta zadostni, da sta opredeljiva zračni tovor ali zračna pošta, namenjena v EU ali EGP, med postopkom odpreme zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 10

Pošiljke iz drugih virov

Cilj: KC3 ima na voljo postopke, s katerimi zagotovi, da se tovor ali pošta, ki ju ni poslal sam, ne posredujeta ACC3 ali RA3 kot zavarovan tovor ali pošta.

KC3 lahko RA3 ali ACC3 posreduje pošiljke, ki jih ni poslal sam, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a) so ločene od pošiljk, ki jih je poslal sam, in

(b) je izvor jasno označen na pošiljki ali na spremni dokumentaciji.

RA3 ali ACC3 mora vse takšne pošiljke varnostno pregledati, preden se natovorijo na zrakoplov.10.1  Ali subjekt od katerega koli drugega subjekta prevzema pošiljke tovora ali pošte, ki so namenjene za letalski prevoz?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kako so te pošiljke ločene od lastnega tovora podjetja in kako so označene za reguliranega agenta ali prevoznika?

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 11

Dokumentacija

Cilj: KC3 zagotovi, da dokumentacija, ki je spremljala pošiljko, za katero je KC3 izvedel varnostni nadzor (na primer varovanje), vsebuje vsaj:

(a) enotno črkovno-številčno oznako, prejeto od ustreznega organa, pristojnega za imenovanje, in

(b) vsebino pošiljke

Dokumentacija, priložena pošiljki, je lahko bodisi v elektronski bodisi v pisni obliki.

Sklic: točka 6.8.3.4 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998.11.1  Ali subjekt zagotavlja, da je spremna dokumentacija ustrezna in da vsebuje UAI, prejeto od ustreznega organa, pristojnega za imenovanje, in opis pošiljke?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, pojasnite.

 

11.2  Sklep: Ali dokumentacijski postopek primerno zagotavlja, da sta tovor in pošta opremljena z ustrezno spremno dokumentacijo?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razlog.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 12

Prevoz

Cilj: KC3 ima na voljo postopke, s katerimi zagotavlja, da sta opredeljiva zračni tovor ali zračna pošta, namenjena v EU ali EGP, med prevozom zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem ali poseganjem. Če se takšen tovor ali pošta ne zavarujeta, ju ACC3 ali RA3 ne sme prevzeti kot zavarovan tovor ali pošto.

Med prevozom je za varovanje zavarovanih pošiljk odgovoren KC3. Zanje je odgovoren tudi v primerih, ko prevoz v njegovem imenu opravi drug subjekt, kot je na primer špediter. To ne vključuje primerov, ko se prevoz pošiljk izvede pod pristojnostjo ACC3 ali RA3.

Odgovorite na spodnja vprašanja, če proizvod med prevozom postane opredeljiv kot zračni tovor ali zračna pošta, ki sta namenjena v EU ali EGP.12.1  Kako se zračni tovor ali zračna pošta preneseta ACC3 ali RA3?

(a)  Z lastnim prevozom potrjenega subjekta?

DA ali NE

 

(b)  S prevozom ACC3 ali RA3?

DA ali NE

 

(c)  Potrjeni subjekt uporabi izvajalca?

DA ali NE

 

12.2  Ali sta zračni tovor ali zračna pošta v embalaži, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kako?

 

12.3  Ali je vozilo pred prevozom zapečateno ali zaklenjeno?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kako?

 

12.4  Ali je v primeru uporabe oštevilčenih pečatov dostop do pečatov nadzorovan in so številke zabeležene?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, kako?

 

12.5  Ali ustrezni prevoznik po potrebi podpiše izjavo prevoznika?

DA ali NE

 

12.6  Ali je bila oseba, ki prevaža tovor, posebej varnostno preverjena in je bila deležna usposabljanja za boljšo ozaveščenost na področju varnosti, preden je dobila dovoljenje za prevoz zavarovanega zračnega tovora ali zračne pošte ali obojega?

DA ali NE

 

Če je odgovor DA, navedite vrsto tega varnostnega nadzora (na primer predzaposlitveno preverjanje, preverjanje preteklosti) in usposabljanja (kot je tečaj ozaveščanja na področju varnosti).

 

12.7  Sklep: Ali ukrepi zadostujejo za zavarovanje zračnega tovora ali zračne pošte pred nepooblaščenim vmešavanjem med prevozom?

DA ali NE

 

Če je odgovor NE, navedite razloge.

 

Pripombe subjekta

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

DEL 13

Skladnost

Cilj: Potem ko potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU oceni prejšnjih dvanajst delov tega kontrolnega seznama, mora ugotoviti, ali njegovo preverjanje na kraju samem potrjuje izvajanje varnostnega nadzora v skladu s cilji, navedenimi v tem kontrolnem seznamu za zračni tovor ali zračno pošto, namenjeno v EU ali EGP.

Obstajata dve možnosti. Potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU ugotovi:

(1) da je subjekt zagotovil upoštevanje ciljev s tega kontrolnega seznama. Poročilo o potrjevanju se predloži organu, ki je pristojen za imenovanje, in potrjenemu subjektu najpozneje v enem mesecu po preverjanju na kraju samem.

(2) da subjekt ni zagotovil upoštevanja ciljev s tega kontrolnega seznama. V tem primeru subjekt nima dovoljenja, da bi ACC3 ali RA3 dostavil zračni tovor ali pošto, namenjeno v EU ali EGP, če ju varnostno ne pregleda pooblaščena stran. Subjekt prejme kopijo izpolnjenega kontrolnega seznama, v katerem so navedene pomanjkljivosti.

Potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU se mora zavedati, da ocena temelji na metodologiji, ki na podlagi ciljev ugotavlja splošno skladnost s predpisi.12.1  Splošna ugotovitev: Navedite primer, ki je najbližji potrjenemu stanju.

1 ali 2

 

Pripombe potrjevalca ukrepov varovanja v letalstvu EU

 

Pripombe subjekta

 

Ime potrjevalca:

Datum:

Podpis:
PRILOGA

Seznam oseb in subjektov, ki so bili obiskani in s katerimi so bili opravljeni intervjuji

Navedite ime subjekta, ime in položaj kontaktne osebe in datum obiska ali intervjuja.Ime subjekta

Ime kontaktne osebe

Položaj kontaktne osebe

Datum obiska ali intervjuja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▼B

DODATEK 6-D

NAVODILA ZA VAROVANJE V LETALSTVU ZA STALNE POŠILJATELJE

Ta navodila so bila pripravljena za vašo uporabo in v vednost vašemu osebju, ki sodeluje pri pripravi in nadzoru pošiljk zračnega tovora/zračne pošte. Ta navodila so vam posredovana v skladu z Uredbo (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ( 15 ) ter njenimi izvedbenimi akti.

Prostori

Dostop na območja, kjer se pripravljajo, pakirajo in/ali skladiščijo pošiljke opredeljive(-ga) zračnega tovora/zračne pošte, se nadzoruje in tako zagotovi, da nepooblaščene osebe nimajo dostopa do pošiljk.

Obiskovalci morajo imeti na območjih, kjer se pripravljajo, pakirajo in/ali skladiščijo pošiljke opredeljive(-ga) zračnega tovora/zračne pošte, vedno spremstvo oziroma jim mora biti dostop do njih onemogočen.

Osebje

Preveriti je treba integriteto vsega osebja, ki se zaposluje in bo imelo dostop do opredeljive(-ga) zračnega tovora/zračne pošte. To preverjanje obsega vsaj preverjanje identitete (po možnosti z osebno izkaznico s fotografijo, vozniškim dovoljenjem ali potnim listom) ter preverjanje življenjepisa in/ali predloženih referenc.

Vse osebje, ki ima dostop do opredeljive(-ga) zračnega tovora/zračne pošte, je treba seznaniti z njegovimi nalogami na področju varnosti, določenimi v teh navodilih.

Odgovorna imenovana oseba

Imenovana je vsaj ena oseba, odgovorna za izvajanje in nadzor teh navodil (odgovorna imenovana oseba).

Neoporečnost pošiljk

Pošiljke zračnega tovora/zračne pošte ne smejo vsebovati nobenih prepovedanih predmetov, razen če so bili ti ustrezno prijavljeni in so v skladu z veljavnimi zakoni in drugimi predpisi.

Pošiljke zračnega tovora/zračne pošte so zavarovane pred nepooblaščenim vmešavanjem.

Pošiljke zračnega tovora/zračne pošte so ustrezno pakirane in, če je mogoče, zaprte tako, da jih ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb.

Pošiljke zračnega tovora/zračne pošte, ki se odpremljajo, so na spremni dokumentaciji podrobno opisane in med drugim vsebujejo pravilne podatke za naslavljanje.

Prevoz

Kadar je za prevoz pošiljk zračnega tovora/zračne pošte odgovoren stalni pošiljatelj, so pošiljke zavarovane pred nepooblaščenim vmešavanjem.

Kadar stalni pošiljatelj uporablja izvajalca:

(a) se pošiljke pred prevozom zapečatijo in

(b) prevoznik, ki opravlja prevoze v imenu stalnega pošiljatelja, soglaša z izjavo prevoznika iz Dodatka 6-E.

Podpisano izjavo ali enakovredno kopijo, ki jo izda pristojni organ, obdrži stalni pošiljatelj.

Nepravilnosti

O očitnih ali domnevnih nepravilnostih v zvezi s temi navodili se poroča odgovorni imenovani osebi. Odgovorna imenovana oseba ustrezno ukrepa.

Pošiljke iz drugih virov

Stalni pošiljatelj lahko pošiljke, ki jih ni poslal sam, preda reguliranemu agentu, če:

(a) so ločene od pošiljk, ki jih je poslal sam, in

(b) je izvor jasno označen na pošiljki ali na spremni dokumentaciji.

Vse take pošiljke je treba varnostno pregledati, preden se natovorijo na zrakoplov.

Nenapovedani inšpekcijski pregledi

Inšpektorji za varovanje v letalstvu iz pristojnega organa lahko opravljajo nenapovedane inšpekcijske preglede, s katerimi preverjajo izpolnjevanje teh navodil. Inšpektorji imajo pri sebi vedno uradno prepustnico, ki jo morajo na zahtevo predložiti, kadar v vaših prostorih opravlja inšpekcijski pregled. Prepustnica vsebuje ime in fotografijo inšpektorja.

Prepovedani predmeti

Sestavljene eksplozivne in zažigalne naprave se ne prenašajo v pošiljkah tovora, razen če so v celoti izpolnjene zahteve vseh varnostnih predpisov.

Izjava o obveznostih

„Izjave o obveznostih – stalni pošiljatelj“ ni treba podpisati in predložiti reguliranemu agentu, če je vaše podjetje imetnik potrdila AEO iz točke (b) ali (c) člena 14a(1) Uredbe Komisije (EGS) št. 2454/93 ( 16 ).

Če vaše podjetje ni več imetnik potrdila AEO, morate o tem nemudoma obvestiti reguliranega agenta. V tem primeru vas bo regulirani agent obvestil o tem, kako si zagotoviti status stalnega pošiljatelja.

IZJAVA O OBVEZNOSTIH – STALNI POŠILJATELJ

V skladu z Uredbo (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ( 17 ) ter njenimi izvedbenimi akti

izjavljam, da

 [ime podjetja] deluje v skladu s temi „Navodili za varovanje v letalstvu za stalne pošiljatelje“,

 [ime podjetja] zagotavlja, da bodo ta navodila posredovana osebju z dostopom do zračnega tovora/zračne pošte,

 [ime podjetja] hrani zračni tovor/zračno pošto na varnem, dokler ni izročen(-a) reguliranemu agentu,

 [ime podjetja] strinja, da se lahko za pošiljke izvedejo varnostni ukrepi, vključno s pregledom, in

 [ime podjetja] v svojih prostorih dovoli nenapovedane inšpekcijske preglede s strani pristojnega organa države članice, v kateri se nahaja, da se oceni, ali [ime podjetja] deluje v skladu s temi navodili.

Za to izjavo prevzemam polno odgovornost.

Ime:

Položaj v podjetju:

Datum:

Podpis:

DODATEK 6-E

IZJAVA PREVOZNIKA

V skladu z Uredbo (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (17)  ter njenimi izvedbenimi akti

potrjujem, da bodo med prevzemom, prenosom, skladiščenjem in dostavo zračnega tovora/zračne pošte, za katerega/katero je bil izveden varnostni nadzor [v imenu ime reguliranega agenta/letalskega prevoznika, ki izvaja varnostni nadzor za tovor ali pošto/znanega pošiljatelja/stalnega pošiljatelja], upoštevani naslednji varnostni postopki:

 vse osebje, ki prevaža ta zračni tovor/zračno pošto, bo predhodno deležno splošnega usposabljanja za boljšo ozaveščenost na področju varnosti v skladu s točko 11.2.7 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998;

 integriteta vsega osebja, ki se zaposluje in bo imelo dostop do zračnega tovora/zračne pošte, bo preverjena. To preverjanje obsega vsaj preverjanje identitete (po možnosti z osebno izkaznico s fotografijo, vozniškim dovoljenjem ali potnim listom) in preverjanje življenjepisa in/ali predloženih referenc;

 tovorišča v vozilih bodo zapečatena ali zaklenjena. Vozila z zaveso ob strani bodo zavarovana s kabli TIR. Prostori za tovor v vozilih z nizko ploščadjo bodo med prevozom zračnega tovora pod nadzorom;

 tik pred natovarjanjem bo tovorišče preiskano in neoporečnost te preiskave ohranjena, dokler natovarjanje ne bo končano;

 vsak voznik bo imel pri sebi osebno izkaznico, potni list, vozniško dovoljenje ali drug dokument, ki vsebuje fotografijo osebe in ki ga je izdal ali ga priznava nacionalni organ;

 vozniki med prevzemom in dostavo ne bodo delali nepredvidenih postankov. Kadar je postanek neizogiben, bo voznik ob vrnitvi preveril varnost tovora in neoporečnost zaklepov in/ali pečatov. Če voznik odkrije kakršen koli dokaz o vmešavanju, bo o tem obvestil svojega nadzornika, zračni tovor/zračna pošta pa ne bo dostavljen(-a) brez obvestila ob dostavi;

 za prevoz ne bo sklenjena podizvajalska pogodba s tretjo osebo, razen če:

 

(a) ima tretja oseba sklenjeno pogodbo za prevoz z reguliranim agentom, znanim pošiljateljem ali stalnim pošiljateljem, odgovornim za prevoz [isto ime kot zgoraj], ali

(b) jo je odobril ali certificiral pristojni organ ali

(c) ima sklenjeno pogodbo za prevoz s podpisanim prevoznikom, v skladu s katero tretja oseba ne sme skleniti pogodbe z nadaljnjim podizvajalcem in izvaja varnostne postopke iz te izjave. Podpisani prevoznik ostane polno odgovoren za celoten prevoz, ki se opravi v imenu reguliranega agenta, znanega pošiljatelja ali stalnega pošiljatelja, in

 za nobeno drugo storitev (npr. skladiščenje) ne bo sklenjena podizvajalska pogodba z nobeno drugo tretjo osebo kot z reguliranim agentom ali s subjektom, ki ga je pristojni organ certificiral oziroma odobril in uvrstil na seznam ponudnikov teh storitev.

Za to izjavo prevzemam polno odgovornost.

Ime:

Položaj v podjetju:

Naziv in naslov podjetja:

Datum:

Podpis:

▼M1

DODATEK 6-F

TOVOR IN POŠTA

6-Fi

TRETJE DRŽAVE TER DRUGE DRŽAVE IN OZEMLJA, ZA KATERE SE V SKLADU S ČLENOM 355 POGODBE O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE NASLOV VI TRETJEGA DELA NAVEDENE POGODBE NE UPORABLJA IN ZA KATERE JE PRIZNANO, DA SE V NJIH UPORABLJAJO VARNOSTNI STANDARDI, ENAKOVREDNI SKUPNIM OSNOVNIM STANDARDOM NA PODROČJU VAROVANJA V CIVILNEM LETALSTVU

Kar zadeva tovor in pošto, je za naslednje tretje države priznano, da se v njih uporabljajo varnostni standardi, enakovredni skupnim osnovnim standardom na področju varovanja v civilnem letalstvu:

Črna gora

Komisija nemudoma uradno obvesti ustrezne organe držav članic, če ima informacije o tem, da varnostni standardi, ki jih uporablja zadevna tretja država ali druga država ali ozemlje in ki bistveno vplivajo na splošno varnost letalstva v Uniji, niso več enakovredni skupnim osnovnim standardom Unije.

Ustrezni organi držav članic se nemudoma uradno obvestijo, če ima Komisija informacije o ukrepih, vključno z izravnalnimi ukrepi, ki potrjujejo, da je ponovno vzpostavljena enakovrednost ustreznih varnostnih standardov, ki jih uporablja zadevna tretja država ali druga država ali ozemlje.

6-Fii

TRETJE DRŽAVE TER DRUGE DRŽAVE IN OZEMLJA, ZA KATERE SE V SKLADU S ČLENOM 355 POGODBE O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE NASLOV VI TRETJEGA DELA NAVEDENE POGODBE NE UPORABLJA IN ZA KATERE IMENOVANJE ACC3 NI POTREBNO, SO NAVEDENI NA SEZNAMU V IZVEDBENEM SKLEPU KOMISIJE C(2015)8005.

6- Fiii

DEJAVNOSTI POTRJEVANJA TRETJIH DRŽAV TER DRUGIH DRŽAV IN OZEMELJ, ZA KATERE SE V SKLADU S ČLENOM 355 POGODBE O DELOVANJU EVROPSKE UNIJE NASLOV VI TRETJEGA DELA NAVEDENE POGODBE NE UPORABLJA IN ZA KATERE JE PRIZNANO, DA SO ENAKOVREDNE POTRJEVANJU UKREPOV VAROVANJA V LETALSTVU EU.

Določbe še niso bile sprejete.

▼B

DODATEK 6-G

DOLOČBE V ZVEZI S TOVOROM IN POŠTO IZ TRETJIH DRŽAV

Program varovanja ACC3 določa, kot je primerno in bodisi za vsako letališče tretje države posebej ali kot splošni dokument z navedbo odstopanj na imenovanih letališčih tretjih držav:

(a) opis ukrepov za zračni tovor in pošto,

(b) postopke za prevzem,

(c) načrt in merila reguliranega agenta,

(d) načrt in merila znanega pošiljatelja,

(e) načrt in merila stalnega pošiljatelja,

(f) standard varnostnega pregleda,

(g) lokacijo varnostnega pregleda,

(h) informacije o opremi za pregledovanje,

(i) informacije o operaterju ali izvajalcu storitev,

(j) seznam izvzetij iz varnostnega pregleda,

(k) ravnanje z letalskim tovorom in pošto z visokim tveganjem.

▼M2

DODATEK 6-H1

IZJAVA O OBVEZNOSTIH – ACC3, KI JE POTRJEN ZA UKREPE VAROVANJA V LETALSTVU EU

V imenu [ime letalskega prevoznika] upoštevam naslednje:

To poročilo ugotavlja raven varovanja, ki se uporablja za letalske tovorne operacije, namenjene v EU ali EGP, v zvezi z varnostnimi standardi, ki so navedeni v kontrolnem seznamu ali se nanj sklicujejo.

[Ime letalskega prevoznika] je lahko imenovan za „prevoznika zračnega tovora ali pošte, ki opravlja operacije v Unijo z letališča tretje države“ (ACC3) šele takrat, ko je bilo poročilo o potrjevanju ukrepov varovanja v letalstvu EU predloženo pristojnemu organu države članice Evropske unije ali Islandije, Norveške ali Švice in ga je ta organ sprejel za navedeni namen ter ko so bili podatki o ACC3 vpisani v bazo podatkov Unije o varnosti dobavne verige.

Če pristojni organ države članice EU ali Evropska komisija ugotovi neskladnost pri ukrepih varovanja, na katere se sklicuje poročilo, lahko to privede do odvzema imenovanja [ime letalskega prevoznika] za ACC3, ki je bilo že izdano za to letališče, kar bo [ime letalskega prevoznika] preprečilo prevoz zračnega tovora ali pošte na območje EU ali EGP s tega letališča.

To poročilo velja pet let in preneha veljati najpozneje …

V imenu [ime letalskega prevoznika] izjavljam, da:

(1) bo [ime letalskega prevoznika] sprejel ustrezne nadaljnje ukrepe za spremljanje standardov, ki so potrjeni v poročilu.

(2) bom organu, ki je pristojen za imenovanje, posredoval ustrezne podatke takoj oziroma najpozneje v 15 dneh, če:

(a) pride do kakršnih koli sprememb varnostnega programa [ime letalskega prevoznika];

(b) je celotna odgovornost za varovanje dodeljena komur koli, razen osebi, ki je imenovana v točki 1.7 Dodatka 6-C3 k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998;

(c) obstajajo še kakršne koli druge spremembe prostorov ali postopkov, ki utegnejo pomembno vplivati na varnost;

(d) letalski prevoznik preneha poslovati, se ne ukvarja več z zračnim tovorom ali pošto, namenjeno v Unijo, ali ne more več izpolnjevati zahtev ustrezne zakonodaje Unije, ki so potrjene v tem poročilu;

(3) bo [ime letalskega prevoznika] ohranil raven varovanja, ki je v tem poročilu potrjena kot skladna s ciljem iz kontrolnega seznama, ter po potrebi do naslednjega potrjevanja dejavnosti [ime letalskega prevoznika] izvajal in uporabljal vse dodatne ukrepe varovanja, ki se zahtevajo za ACC3, pri katerem je bilo ugotovljeno, da so varnostni standardi nezadostni;

(4) bo [ime letalskega prevoznika] obvestil organ, pristojen za imenovanje, če ne more zahtevati, pridobiti ali zagotoviti ustreznega varnostnega nadzora nad tovorom ali pošto za prevoz na območje EU ali EGP ali ne izvaja učinkovitega nadzora nad njegovo dobavno verigo.

V imenu [ime letalskega prevoznika] prevzemam polno odgovornost za to izjavo.

Ime:

Položaj v podjetju:

Datum:

Podpis:

DODATEK 6-H2

IZJAVA O OBVEZNOSTIH – REGULIRANI AGENT IZ TRETJE DRŽAVE, KI JE POTRJEN ZA UKREPE VAROVANJA V LETALSTVU EU (RA3)

V imenu [ime subjekta] upoštevam naslednje:

To poročilo ugotavlja raven varovanja, ki se uporablja za letalske tovorne operacije, namenjene v EU ali EGP, v zvezi z varnostnimi standardi, ki so navedeni v kontrolnem seznamu ali se nanj sklicujejo.

[Ime subjekta] je lahko imenovan za „reguliranega agenta iz tretje države, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU“ (RA3) šele takrat, ko je bilo poročilo o potrjevanju ukrepov varovanja v letalstvu EU predloženo pristojnemu organu države članice Evropske unije ali Islandije, Norveške ali Švice in ga je ta organ sprejel za navedeni namen ter ko so bili podatki o RA3 vpisani v bazo podatkov Unije o varnosti dobavne verige.

Če pristojni organ države članice Unije ali Evropska komisija ugotovi neskladnost pri ukrepih varovanja, na katere se sklicuje poročilo, lahko to privede do odvzema imenovanja [ime subjekta] za RA3, ki je bilo že izdano za te poslovne prostore, kar bo [ime subjekta] preprečilo dostavo zavarovanega zračnega tovora ali pošte, namenjenih v EU ali EGP, ACC3 ali drugemu RA3.

To poročilo velja tri leta in preneha veljati najpozneje …

V imenu [ime subjekta] izjavljam, da:

(1) bo [ime subjekta] sprejel ustrezne nadaljnje ukrepe za spremljanje standardov, ki so potrjeni v poročilu.

(2) bom organu, ki je pristojen za imenovanje, posredoval ustrezne podatke takoj oziroma najpozneje v 15 dneh, če:

(a) pride do kakršnih koli sprememb varnostnega programa [ime subjekta];

(b) je celotna odgovornost za varovanje dodeljena komur koli, razen osebi, ki je imenovana v točki 1.9 Dodatka 6-C2 k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998;

(c) obstajajo še kakršne koli druge spremembe prostorov ali postopkov, ki utegnejo pomembno vplivati na varnost;

(d) podjetje preneha poslovati, se ne ukvarja več z zračnim tovorom ali pošto, namenjeno v Evropsko unijo, ali ne more več izpolnjevati zahtev ustrezne zakonodaje Unije, ki so potrjene v tem poročilu;

(3) bo [ime subjekta] ohranil raven varovanja, ki je v tem poročilu potrjena kot skladna s ciljem iz kontrolnega seznama, ter po potrebi do naslednjega potrjevanja dejavnosti [ime subjekta] izvajal in uporabljal vse dodatne ukrepe varovanja, ki se zahtevajo za KC3, pri katerem je bilo ugotovljeno, da so varnostni standardi nezadostni;

(4) bo [ime subjekta] obvestil ACC3 in RA3, katerim dostavlja zavarovan zračni tovor in/ali zračno pošto, če [ime subjekta] preneha poslovati, se ne ukvarja več z zračnim tovorom/zračno pošto ali ne more več izpolnjevati zahtev, ki so potrjene v tem poročilu.

V imenu [ime subjekta] prevzemam polno odgovornost za to izjavo.

Ime:

Položaj v podjetju:

Datum:

Podpis:

DODATEK 6-H3

IZJAVA O OBVEZNOSTIH – ZNANI POŠILJATELJ IZ TRETJE DRŽAVE, POTRJEN ZA UKREPE VAROVANJA V LETALSTVU EU (KC3)

V imenu [ime subjekta] upoštevam naslednje:

To poročilo ugotavlja raven varovanja, ki se uporablja za letalske tovorne operacije, namenjene v EU ali EGP, v zvezi z varnostnimi standardi, ki so navedeni v kontrolnem seznamu ali se nanj sklicujejo.

[Ime subjekta] je lahko imenovan za „znanega pošiljatelja iz tretje države, ki je potrjen za ukrepe varovanja v letalstvu EU“ (KC3) šele takrat, ko je bilo poročilo o potrjevanju ukrepov varovanja v letalstvu EU predloženo pristojnemu organu države članice Evropske unije ali Islandije, Norveške ali Švice in ga je ta organ sprejel za navedeni namen ter ko so bili podatki o KC3 vpisani v bazo podatkov Unije o varnosti dobavne verige.

Če pristojni organ države članice Unije ali Evropska komisija ugotovi neskladnost pri ukrepih varovanja, na katere se sklicuje poročilo, lahko to privede do odvzema imenovanja [ime subjekta] za KC3, ki je bilo že izdano za ta poslovni prostor, kar bo [ime subjekta] preprečilo dostavo zavarovanega zračnega tovora ali pošte, namenjenih v EU ali EGP, ACC3 ali RA3.

To poročilo velja tri leta in preneha veljati najpozneje …

V imenu [ime subjekta] izjavljam, da:

(1) bo [ime subjekta] sprejel ustrezne nadaljnje ukrepe za spremljanje standardov, ki so potrjeni v poročilu;

(2) bom organu, ki je pristojen za imenovanje, posredoval ustrezne podatke takoj oziroma najpozneje v 15 dneh, če:

(a) pride do kakršnih koli sprememb varnostnega programa [ime subjekta];

(b) je celotna odgovornost za varovanje dodeljena komur koli, razen osebi, ki je imenovana v točki 1.9 Dodatka 6-C4 k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998;

(c) obstajajo še kakršne koli druge spremembe prostorov ali postopkov, ki utegnejo pomembno vplivati na varnost;

(d) podjetje preneha poslovati, se ne ukvarja več z zračnim tovorom/pošto, namenjeno v Evropsko unijo, ali ne more več izpolnjevati zahtev ustrezne zakonodaje Unije, ki so potrjene v tem poročilu;

(3) bo [ime subjekta] ohranil raven varovanja, ki je v tem poročilu potrjena kot skladna s ciljem iz kontrolnega seznama, ter po potrebi do naslednjega potrjevanja dejavnosti [ime subjekta] izvajal in uporabljal vse dodatne ukrepe varovanja, ki se zahtevajo za KC3, pri katerem je bilo ugotovljeno, da so varnostni standardi nezadostni;

(4) bo [ime subjekta] obvestil ACC3 in RA3, katerim dostavlja zavarovan zračni tovor in/ali zračno pošto, če [ime subjekta] preneha poslovati, se ne ukvarja več z zračnim tovorom/zračno pošto ali ne more več izpolnjevati zahtev, ki so potrjene v tem poročilu.

V imenu [ime subjekta] prevzemam polno odgovornost za to izjavo.

Ime:

Položaj v podjetju:

Datum:

Podpis:

▼B

DODATEK 6-I

Določbe za tovor z visokim tveganjem so predpisane v Izvedbenem sklepu Komisije C(2015) 8005.

DODATEK 6-J

Določbe o uporabi opreme za pregledovanje so predpisane v Izvedbenem sklepu Komisije C(2015) 8005.

7.    POŠTA LETALSKEGA PREVOZNIKA IN MATERIAL LETALSKEGA PREVOZNIKA

7.0   SPLOŠNE DOLOČBE

Če ni drugače določeno oziroma če organ, upravljavec letališča, subjekt ali drug letalski prevoznik ne zagotavlja izvajanja varnostnega nadzora iz poglavij 4, 5 oziroma 6, letalski prevoznik zagotovi izvajanje ukrepov iz tega poglavja za svojo pošto letalskega prevoznika in material letalskega prevoznika.

7.1   POŠTA LETALSKEGA PREVOZNIKA IN MATERIAL LETALSKEGA PREVOZNIKA, PREDVIDENA ZA NATOVARJANJE NA ZRAKOPLOV

7.1.1

Preden se pošta letalskega prevoznika in material letalskega prevoznika natovorita v prostor za tovor na zrakoplovu, ju je treba bodisi varnostno pregledati in zavarovati v skladu s poglavjem 5 bodisi zanju izvesti varnostni nadzor in ju zavarovati v skladu s poglavjem 6.

7.1.2

Preden se pošta letalskega prevoznika in material letalskega prevoznika natovorita v kateri koli del zrakoplova razen v prostor za tovor, ju je treba varnostno pregledati in zavarovati v skladu z določbami o ročni prtljagi iz poglavja 4.

7.1.3

Pošta letalskega prevoznika in material letalskega prevoznika, predvidena za natovarjanje na zrakoplov, sta prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

7.2   MATERIAL LETALSKEGA PREVOZNIKA, KI SE UPORABLJA ZA SPREJEM IN ODPRAVO POTNIKOV IN PRTLJAGE

7.2.1

Material letalskega prevoznika, ki se uporablja za sprejem in odpravo potnikov in prtljage ter ki bi lahko bil uporabljen za ogrožanje varnosti letalstva, se zavaruje ali nadzoruje, da se tako prepreči nepooblaščen dostop.

Samoprijava na let in ustrezne internetne možnosti, ki jih lahko potniki uporabljajo, se štejejo za pooblaščen dostop do takega materiala.

7.2.2

Zavržen material, ki bi lahko bil uporabljen za omogočanje nepooblaščenega dostopa ali premik prtljage na varnostno območje omejenega gibanja ali na zrakoplov, se uniči ali razveljavi.

7.2.3

Sistemi za nadzor odhodov in sistemi za prijavo na let se vodijo tako, da se prepreči nepooblaščen dostop.

Samoprijava na let, ki jo lahko potniki uporabljajo, se šteje za pooblaščen dostop do takih sistemov.

8.    ZALOGE ZA OSKRBO MED LETOM

8.0   SPLOŠNE DOLOČBE

8.0.1

Če ni drugače določeno, organ, upravljavec letališča, letalski prevoznik ali subjekt, pristojen v skladu z nacionalnim programom varovanja v civilnem letalstvu iz člena 10 Uredbe (ES) št. 300/2008, zagotovi izvajanje ukrepov, določenih v tem poglavju.

8.0.2

V tem poglavju „zaloge za oskrbo med letom“ pomenijo vse predmete, namenjene za to, da se vzamejo na zrakoplov za uporabo, zaužitje ali nakup s strani potnikov ali posadke med letom, razen:

(a) ročne prtljage in

(b) predmetov, ki jih nosijo osebe razen potnikov, in

(c) pošte in materiala letalskega prevoznika.

V tem poglavju „regulirani dobavitelj zalog za oskrbo med letom“ pomeni dobavitelja, katerega postopki ustrezno izpolnjujejo skupna varnostna pravila in standarde, tako da je dovoljena dostava zalog za oskrbo med letom neposredno do zrakoplova.

V tem poglavju „znani dobavitelj zalog za oskrbo med letom“ pomeni dobavitelja, katerega postopki ustrezno izpolnjujejo skupna varnostna pravila in standarde, tako da je dovoljena dostava zalog za oskrbo med letom do letalskega prevoznika ali reguliranega dobavitelja, ne pa neposredno do zrakoplova.

8.0.3

Zaloge se štejejo kot zaloge za oskrbo med letom od trenutka, ko so opredeljive kot zaloge, predvidene za to, da se vzamejo na zrakoplov za uporabo, zaužitje ali nakup s strani potnikov ali posadke med letom.

8.0.4

Seznam prepovedanih predmetov v zalogah za oskrbo med letom je enak seznamu iz Dodatka 1-A. S prepovedanimi predmeti se ravna v skladu s točko 1.6.

8.1   VARNOSTNI NADZOR

8.1.1    Varnostni nadzor – splošne določbe

8.1.1.1

Zaloge za oskrbo med letom se pred vnosom na varnostno območje omejenega gibanja varnostno pregledajo, razen če:

(a) je obvezni varnostni nadzor na zalogah izvedel letalski prevoznik, ki jih dostavlja na lasten zrakoplov, in so bile zaloge zavarovane pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je bil ta nadzor izveden, do dostave na zrakoplov ali

(b) je obvezni varnostni nadzor na zalogah izvedel regulirani dobavitelj in so bile zaloge zavarovane pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je bil ta nadzor izveden, do prihoda na varnostno območje omejenega gibanja oziroma, kjer je primerno, do dostave letalskemu prevozniku ali drugemu reguliranemu dobavitelju ali

(c) je obvezni varnostni nadzor na zalogah izvedel znani dobavitelj in so bile zaloge zavarovane pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je bil ta nadzor izveden, do dostave letalskemu prevozniku ali reguliranemu dobavitelju.

8.1.1.2

Kadar obstaja kakršen koli razlog za sum, da je bil izveden nedovoljen poseg v zaloge za oskrbo med letom, za katere je bil izveden varnostni nadzor, ali da zaloge niso bile zavarovane pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je bil ta nadzor izveden, se pred vnosom na varnostna območja omejenega gibanja varnostno pregledajo.

8.1.1.3

Varnostni nadzor na zalogah za oskrbo med letom je prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

8.1.2    Varnostni pregled

8.1.2.1

Pri varnostnem pregledu zalog za oskrbo med letom uporabljeno sredstvo ali uporabljena metoda upošteva naravo zalog in je takšnega standarda, da se ustrezno zagotovi, da v zalogah ni skritih nobenih prepovedanih predmetov.

8.1.2.2

Varnostni pregled zalog za oskrbo med letom je prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

8.1.2.3

Uporablja se naslednje sredstvo oziroma metoda varnostnega pregleda, tako posamično kot v kombinaciji:

(a) vizualni pregled,

(b) ročna preiskava,

(c) rentgenski aparat,

(d) sistemi za odkrivanje eksploziva,

(e) naprave za zaznavanje sledi eksplozivov v kombinaciji s točko (a),

(f) psi za odkrivanje eksplozivov v kombinaciji s točko (a).

Kadar pregledovalec ne more ugotoviti, ali predmet vsebuje prepovedane predmete ali ne, se prtljaga zavrne ali znova pregleda, dokler pregledovalec ni zadovoljen z izidom.

8.1.3    Potrditev reguliranih dobaviteljev

8.1.3.1

Regulirane dobavitelje potrdi pristojni organ.

Potrditev za reguliranega dobavitelja je odvisna od lokacije.

Vsak subjekt, ki skrbi za varnostni nadzor iz točke 8.1.5 in dostavlja zaloge za oskrbo med letom neposredno do zrakoplova, se potrdi za reguliranega dobavitelja. To ne velja za letalskega prevoznika, ki ta varnostni nadzor izvaja sam in dostavlja zaloge zgolj do lastnega zrakoplova.

8.1.3.2

Za potrditev reguliranih dobaviteljev se uporablja naslednji postopek:

(a) Subjekt zaprosi za potrditev pri pristojnem organu države članice, v kateri je njegova lokacija, da bi mu bil dodeljen status reguliranega dobavitelja.

Prosilec zadevnemu pristojnemu organu predloži program varovanja. V programu so opisane metode in postopki, ki jih mora dobavitelj upoštevati, da bi izpolnjeval zahteve iz točke 8.1.5. V programu je prav tako opisano, kako bo dobavitelj sam nadziral skladnost s temi metodami in postopki.

Prosilec predloži tudi „Izjavo o obveznostih – regulirani dobavitelj zalog za oskrbo med letom“ iz Dodatka 8-A. To izjavo podpiše zakoniti zastopnik ali oseba, odgovorna za varnost.

Podpisano izjavo obdrži zadevni pristojni organ.

(b) Pristojni organ ali potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU, ki deluje v njegovem imenu, preuči program varovanja in nato izvede preverjanje navedenih lokacij na kraju samem, da bi ocenil, ali prosilec izpolnjuje zahteve iz točke 8.1.5.

▼M2

(c) Če je pristojni organ zadovoljen s podatki, podanimi v skladu s točkama (a) in (b), zagotovi, da se potrebni podatki o reguliranem dobavitelju vnesejo v bazo podatkov Unije o varnosti dobavne verige najpozneje naslednji delovni dan. Pri vnosu v bazo podatkov pristojni organ vsaki odobreni lokaciji prisodi enotno črkovno-številčno oznako v standardnem formatu. Če pristojni organ ni zadovoljen, o razlogih nemudoma uradno obvesti subjekt, ki prosi za potrditev za reguliranega dobavitelja.

▼M2

(d) Regulirani dobavitelj se ne šteje za potrjenega, dokler podatki o njem niso navedeni v bazi podatkov Unije o varnosti dobavne verige.

▼B

8.1.3.3

Reguliranega dobavitelja se ponovno potrjuje v rednih časovnih presledkih, ki niso daljši od petih let. To vključuje preverjanje na kraju samem, da se oceni, ali regulirani dobavitelj še vedno izpolnjuje zahteve iz točke 8.1.5.

Inšpekcijski pregled, ki ga pristojni organ opravi v prostorih reguliranega dobavitelja v skladu s svojim nacionalnim programom nadzora kakovosti, se lahko šteje za preverjanje na kraju samem, če zajema vse zahteve iz točke 8.1.5.

8.1.3.4

Če pristojni organ ni več zadovoljen z izpolnjevanjem zahtev iz točke 8.1.5 s strani reguliranega dobavitelja, prekliče status reguliranega dobavitelja za navedene lokacije.

8.1.3.5

Brez poseganja v pravico vsake države članice, da izvaja strožje ukrepe v skladu s členom 6 Uredbe (ES) št. 300/2008, se regulirani dobavitelj, potrjen v skladu s točko 8.1.3, prizna v vseh državah članicah.

8.1.4    Imenovanje znanih dobaviteljev

8.1.4.1

Vse subjekte (dobavitelje), ki skrbijo za varnostni nadzor iz točke 8.1.5 in dostavljajo zaloge za oskrbo med letom, vendar ne neposredno do zrakoplova, za znane dobavitelje imenuje operater ali subjekt, ki se mu zaloge dostavljajo (subjekt za imenovanje). To ne velja za reguliranega dobavitelja.

8.1.4.2

Da bi bil imenovan za znanega dobavitelja, mora dobavitelj subjektu za imenovanje predložiti:

(a) „izjavo o obveznostih – znani dobavitelj zalog za oskrbo med letom“ iz Dodatka 8-B. To izjavo podpiše zakoniti zastopnik in

(b) program varovanja, ki zajema varnostni nadzor iz točke 8.1.5.

8.1.4.3

Vsi znani dobavitelji morajo biti imenovani na podlagi potrjevanja:

(a) ustreznosti in popolnosti programa varovanja iz točke 8.1.5 ter

(b) izvajanja programa varovanja brez pomanjkljivosti.

Če pristojni organ ali subjekt za imenovanje ni več zadovoljen z izpolnjevanjem zahtev iz točke 8.1.5 s strani znanega dobavitelja, subjekt za imenovanje nemudoma prekliče status znanega dobavitelja.

8.1.4.4

Pristojni organ lahko v svojem nacionalnem programu varovanja v civilnem letalstvu iz člena 10 Uredbe (ES) št. 300/2008 opredeli, ali potrjevanje programa varovanja in njegovega izvajanja izvede nacionalni revizor, potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU ali oseba, ki deluje v imenu subjekta za imenovanje ter je bila imenovana in usposobljena za ta namen.

Potrjevanja morajo biti evidentirana ter morajo potekati pred imenovanjem, nato pa jih je treba ponoviti vsaki dve leti, razen če je v zakonodaji določeno drugače.

Če potrjevanje ni opravljeno v imenu subjekta za imenovanje, mu mora biti na voljo vsa evidenca o tem.

8.1.4.5

Potrjevanje izvajanja programa varovanja, ki potrjuje odsotnost pomanjkljivosti, je sestavljeno iz:

(a) obiska dobavitelja na kraju samem vsaki dve leti ali

(b) rednih pregledov ob prevzemu zalog, ki jih dostavi znani dobavitelj, ki se začnejo po imenovanju, vključno s:

 preverjanjem, ali je bila oseba, ki dostavlja zaloge v imenu znanega dobavitelja, ustrezno usposobljena, in

 preverjanjem, ali so zaloge ustrezno zavarovane, ter

 varnostnim pregledom zalog na enak način kakor zaloge, ki prihajajo od neznanega dobavitelja.

Ti pregledi morajo biti izvedeni nepredvidljivo, in sicer najmanj enkrat vsake tri mesece ali pri 20 % zalog, ki jih znani dobavitelj dostavi subjektu za imenovanje.

Možnost (b) se lahko uporablja le, če je pristojni organ v nacionalnem programu varovanja v civilnem letalstvu opredelil, da potrjevanje opravi oseba, ki deluje v imenu subjekta za imenovanje.

8.1.4.6

Uporabljene metode in postopki, ki jih je treba upoštevati med imenovanjem in po njem, se določijo v programu varovanja subjekta za imenovanje.

8.1.4.7

Subjekt za imenovanje hrani:

(a) seznam vseh znanih dobaviteljev, ki jih je imenoval, z navedbo datuma izteka njihovega imenovanja ter

(b) podpisano izjavo, kopijo programa varovanja in vsa poročila o njegovem izvajanju za vsakega znanega dobavitelja, in sicer vsaj 6 mesecev po izteku obdobja njegovega imenovanja.

Te dokumente na zahtevo da na voljo pristojnemu organu za potrebe nadzora skladnosti.

8.1.5    Varnostni nadzor, ki ga morajo izvajati letalski prevoznik, regulirani dobavitelj in znani dobavitelj

8.1.5.1

Letalski prevoznik, regulirani dobavitelj in znani dobavitelj zalog za oskrbo med letom:

(a) imenujejo osebo, odgovorno za varnost v podjetju, in

(b) zagotovijo, da so osebe z dostopom do zalog za oskrbo med letom deležne splošnega usposabljanja za boljšo ozaveščenost na področju varnosti v skladu s točko 11.2.7, preden jim je omogočen dostop do teh zalog, in

(c) preprečijo nepooblaščen dostop do svojih prostorov in zalog za oskrbo med letom in

(d) ustrezno zagotavljajo, da v zalogah za oskrbo med letom ni skritih nobenih prepovedanih predmetov, in

(e) na vseh vozilih in/ali zabojnikih, v katerih se prevažajo zaloge za oskrbo med letom, uporabljajo pečate, ki jih ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb, ali fizično zaščito.

Točka (e) se ne uporablja med prevozom po nadzorovanem delu letališča.

8.1.5.2

Če znani dobavitelj za prevoz zalog uporabi drugo podjetje, ki za letalskega prevoznika ali reguliranega dobavitelja ni znani dobavitelj, znani dobavitelj zagotovi, da se upošteva celoten varnostni nadzor iz točke 8.1.5.1.

8.1.5.3

Varnostni nadzor, ki ga morata izvajati letalski prevoznik in regulirani dobavitelj, je prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

8.2   VAROVANJE ZALOG ZA OSKRBO MED LETOM

Podrobne določbe za varovanje zalog za oskrbo med letom so predpisane v Izvedbenem sklepu Komisije C(2015) 8005.

8.3   DODATNE VARNOSTNE DOLOČBE ZA ZALOGE TEKOČIN, RAZPRŠIL IN GELOV TER VARNOSTNIH VREČK, KI JIH NI MOŽNO ODPRETI BREZ VIDNIH POŠKODB, ZA OSKRBO MED LETOM

8.3.1

Zaloge varnostnih vrečk, ki jih ni možno odpreti brez vidnih poškodb, za oskrbo med letom se dostavijo v embalaži, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb, na nadzorovani del letališča ali varnostno območje omejenega gibanja.

8.3.2

Zaloge tekočin, razpršil in gelov ter varnostnih vrečk, ki jih ni možno odpreti brez vidnih poškodb, so po prvem prevzemu na nadzorovanem delu letališča ali varnostnem območju omejenega gibanja in do njihove končne prodaje na zrakoplovu zavarovane pred nezakonitim vmešavanjem.

8.3.3

Podrobne določbe za dodatne varnostne določbe za zaloge tekočin, razpršil in gelov ter varnostnih vrečk, ki jih ni možno odpreti brez vidnih poškodb, za oskrbo med letom so določene v Izvedbenem sklepu Komisije C(2015) 8005.

DODATEK 8-A

IZJAVA O OBVEZNOSTIH

REGULIRANI DOBAVITELJ ZALOG ZA OSKRBO MED LETOM

V skladu z Uredbo (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ( 18 ) ter njenimi izvedbenimi akti

izjavljam, da

 so po moji najboljši vednosti podatki, vsebovani v programu varovanja podjetja, pravilni in točni;

 se bodo prakse in postopki, določeni v tem programu varovanja, izvajali in ohranjali na vseh lokacijah, zajetih v programu;

 bo ta program varovanja prilagojen tako, da bodo v njem upoštevane vse prihodnje ustrezne spremembe zakonodaje Unije, razen če [ime podjetja] obvesti [ime pristojnega organa], da ne želi več dostavljati zalog za oskrbo med letom neposredno do zrakoplova (in da torej ne želi več delovati kot regulirani dobavitelj);

 bo [ime podjetja] pisno obvestil [ime pristojnega organa] o:

 

(a) manjših spremembah svojega programa varovanja, kot so ime podjetja, oseba, odgovorna za varnost, ali kontaktni podatki, takoj oziroma najpozneje v 10 delovnih dneh in

(b) večjih načrtovanih spremembah, kot so novi postopki varnostnih pregledov, večja gradbena dela, ki bi lahko vplivala na njegovo izpolnjevanje ustrezne zakonodaje Unije, ali sprememba lokacije/naslova, najmanj 15 delovnih dni pred njihovim začetkom/načrtovano spremembo;

 bo [ime podjetja] za namen zagotovitve skladnosti z ustrezno zakonodajo Unije v celoti sodeloval pri vseh inšpekcijskih pregledih v skladu z zahtevami in na zahtevo inšpektorjev omogočil dostop do vseh dokumentov;

 bo [ime podjetja] obvestil [ime pristojnega organa] o vseh hujših kršitvah varnosti in o vseh sumljivih okoliščinah, ki bi lahko bile pomembne za zaloge za oskrbo med letom, zlasti o vsakem poskusu skrivanja prepovedanih predmetov v zalogah;

 bo [ime podjetja] zagotovil, da bo vse ustrezno osebje deležno usposabljanja v skladu s poglavjem 11 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998 in bo poznalo svoje naloge na področju varnosti v okviru programa varovanja podjetja, in

 bo [ime podjetja] obvestil [ime pristojnega organa], če:

 

(a) bo prenehal s poslovanjem,

(b) zalog za oskrbo med letom ne bo več dostavljal neposredno do zrakoplova ali

(c) ne bo več mogel izpolnjevati zahtev ustrezne zakonodaje Unije.

Za to izjavo prevzemam polno odgovornost.

Ime:

Položaj v podjetju:

Datum:

Podpis:

DODATEK 8-B

IZJAVA O OBVEZNOSTIH

ZNANI DOBAVITELJ ZALOG ZA OSKRBO MED LETOM

V skladu z Uredbo (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ( 19 ) ter njenimi izvedbenimi akti

izjavljam, da

 bo [ime podjetja]

 

(a) imenoval osebo, odgovorno za varnost v podjetju, in

(b) zagotovil, da so osebe z dostopom do zalog za oskrbo med letom deležne splošnega usposabljanja za boljšo ozaveščenost na področju varnosti v skladu s točko 11.2.7 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998, preden jim je omogočen dostop do teh zalog. Poleg tega bo zagotovil, da so osebe, ki izvajajo varnostne preglede zalog za oskrbo med letom, deležne usposabljanja v skladu s točko 11.2.3.3 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998 in da so osebe, ki izvajajo drug varnostni nadzor v zvezi z zalogami za oskrbo med letom, deležne usposabljanja v skladu s točko 11.2.3.10 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998, in

(c) preprečil nepooblaščen dostop do svojih prostorov in zalog za oskrbo med letom in

(d) ustrezno zagotavljal, da v zalogah za oskrbo med letom ni skritih nobenih prepovedanih predmetov, in

(e) na vseh vozilih in/ali zabojnikih, v katerih se prevažajo zaloge za oskrbo med letom, uporabljal pečate, ki jih ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb, ali fizično zaščito (ta točka se ne bo uporabljala med prevozom po nadzorovanem delu letališča).

Če se bo za prevoz zalog uporabilo drugo podjetje, ki za letalskega prevoznika ali reguliranega dobavitelja ni znani dobavitelj, bo [ime podjetja] zagotovil, da se upošteva celoten zgoraj navedeni varnostni nadzor;

 bo [ime podjetja] za namen zagotovitve skladnosti v celoti sodeloval pri vseh inšpekcijskih pregledih v skladu z zahtevami in na zahtevo inšpektorjev omogočil dostop do vseh dokumentov;

 bo [ime podjetja] obvestil [letalskega prevoznika ali reguliranega dobavitelja, ki mu dostavlja zaloge za oskrbo med letom] o vseh hujših kršitvah varnosti in o vseh sumljivih okoliščinah, ki bi lahko bile pomembne za zaloge za oskrbo med letom, zlasti o vsakem poskusu skrivanja prepovedanih predmetov v zalogah;

 bo [ime podjetja] zagotovil, da bo vse ustrezno osebje deležno usposabljanja v skladu s poglavjem 11 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998 in bo poznalo svoje naloge na področju varnosti ter

 bo [ime podjetja] obvestil [letalskega prevoznika ali reguliranega dobavitelja, ki mu dostavlja zaloge za oskrbo med letom], če:

 

(a) bo prenehal s poslovanjem ali

(b) ne bo več mogel izpolnjevati zahtev ustrezne zakonodaje Unije.

Za to izjavo prevzemam polno odgovornost.

Zakoniti zastopnik

Ime:

Datum:

Podpis:

9.    ZALOGE ZA OSKRBO NA LETALIŠČU

9.0   SPLOŠNE DOLOČBE

9.0.1

Če ni drugače določeno oziroma če organ ali subjekt ne zagotavlja izvajanja varnostnih pregledov, upravljavec letališča zagotovi izvajanje ukrepov iz tega poglavja.

9.0.2

V tem poglavju

(a) „zaloge za oskrbo na letališču“ pomenijo vse predmete, ki so namenjeni za to, da se prodajajo, uporabljajo ali dajejo na voljo za kakršen koli namen ali dejavnost na letaliških varnostnih območjih omejenega gibanja, in ki niso „predmeti, ki jih nosijo osebe razen potnikov“;

(b) „znani dobavitelj zalog za oskrbo na letališču“ pomeni dobavitelja, katerega postopki ustrezno izpolnjujejo skupna varnostna pravila in standarde, tako da je dovoljena dostava zalog za oskrbo na letališču na varnostna območja omejenega gibanja.

9.0.3

Zaloge se štejejo kot zaloge za oskrbo na letališču od trenutka, ko so opredeljive kot zaloge, predvidene za to, da se prodajajo, uporabljajo ali dajejo na voljo na letaliških varnostnih območjih omejenega gibanja.

9.0.4

Seznam prepovedanih predmetov v zalogah za oskrbo na letališču je enak seznamu iz Dodatka 1-A. S prepovedanimi predmeti se ravna v skladu s točko 1.6.

9.1   VARNOSTNI NADZOR

9.1.1    Varnostni nadzor – splošne določbe

9.1.1.1

Zaloge za oskrbo na letališču se pred vnosom na varnostna območja omejenega gibanja varnostno pregledajo, razen če:

(a) je obvezni varnostni nadzor na zalogah izvedel upravljavec letališča, ki jih dostavlja na lastno letališče, in so bile zaloge zavarovane pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je bil ta nadzor izveden, do dostave na varnostno območje omejenega gibanja ali

(b) je obvezni varnostni nadzor na zalogah izvedel znani dobavitelj ali regulirani dobavitelj in so bile zaloge zavarovane pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je bil ta nadzor izveden, do dostave na varnostno območje omejenega gibanja.

9.1.1.2

Zaloge za oskrbo na letališču z izvorom na varnostnem območju omejenega gibanja se lahko iz tega varnostnega nadzora izvzamejo.

9.1.1.3

Kadar obstaja kakršen koli razlog za sum, da je bil izveden nedovoljen poseg v zaloge za oskrbo na letališču, za katere je bil izveden varnostni nadzor, ali da zaloge niso bile zavarovana pred nepooblaščenim vmešavanjem od trenutka, ko je bil ta nadzor izveden, se pred vnosom na varnostna območja omejenega gibanja varnostno pregledajo.

9.1.2    Varnostni pregled

9.1.2.1

Pri varnostnem pregledu zalog za oskrbo na letališču uporabljeno sredstvo ali metoda upošteva naravo zalog in je takšnega standarda, da se ustrezno zagotovi, da v zalogah ni skritih nobenih prepovedanih predmetov.

9.1.2.2

Varnostni pregled zalog za oskrbo na letališču je prav tako predmet dodatnih določb iz Izvedbenega sklepa Komisije C(2015) 8005.

9.1.2.3

Uporablja se naslednje sredstvo oziroma metoda varnostnega pregleda, tako posamično kot v kombinaciji:

(a) vizualni pregled,

(b) ročna preiskava,

(c) rentgenski aparat,

(d) sistemi za odkrivanje eksploziva,

(e) naprave za zaznavanje sledi eksplozivov v kombinaciji s točko (a),

(f) psi za odkrivanje eksplozivov v kombinaciji s točko (a).

Kadar pregledovalec ne more ugotoviti, ali predmet vsebuje prepovedane predmete ali ne, se prtljaga zavrne ali znova pregleda, dokler pregledovalec ni zadovoljen z izidom.

9.1.3    Imenovanje znanih dobaviteljev

9.1.3.1

Vse subjekte (dobavitelje), ki skrbijo za varnostni nadzor iz točke 9.1.4 in dostavljajo zaloge za oskrbo na letališču, za znane dobavitelje imenuje upravljavec letališča.

9.1.3.2

Da bi bil imenovan za znanega dobavitelja, mora dobavitelj upravljavcu letališča:

(a) „izjavo o obveznostih – znani dobavitelj zalog za oskrbo na letališču“ iz Dodatka 9-A. To izjavo podpiše zakoniti zastopnik in

(b) program varovanja, ki zajema varnostni nadzor iz točke 9.1.4.

9.1.3.3

Vsi znani dobavitelji morajo biti imenovani na podlagi potrjevanja:

(a) ustreznosti in popolnosti programa varovanja iz točke 9.1.4 in

(b) izvajanje programa varovanja brez pomanjkljivosti.

Če pristojni organ ali upravljavec letališča ni več zadovoljen z izpolnjevanjem zahtev iz točke 9.1.4 s strani znanega dobavitelja, upravljavec letališča nemudoma prekliče status znanega dobavitelja.

9.1.3.4

Pristojni organ lahko v svojem nacionalnem programu varovanja v civilnem letalstvu iz člena 10 Uredbe (ES) št. 300/2008 opredeli, ali potrjevanje programa varovanja in njegovega izvajanja izvede nacionalni revizor, potrjevalec ukrepov varovanja v letalstvu EU ali oseba, ki deluje v imenu upravljavca letališča ter je bila imenovana in usposobljena za ta namen.

Potrjevanja morajo biti evidentirana ter morajo potekati pred imenovanjem, nato pa jih je treba ponoviti vsaki dve leti, razen če je v zakonodaji določeno drugače.

Če potrjevanje ni opravljeno v imenu upravljavca letališča, mu mora biti na voljo vsa evidenca o tem.

9.1.3.5

Potrjevanje izvajanja programa varovanja, ki potrjuje odsotnost pomanjkljivosti, je sestavljeno iz:

(a) obiska dobavitelja na kraju samem dobavitelja vsaki dve leti ali

(b) rednih pregledov ob vnosu zalog, ki jih dostavi znani dobavitelj, na varnostno območje omejenega gibanja, ki se začnejo po imenovanju, vključno s:

 preverjanjem, ali je bila oseba, ki dostavlja zaloge v imenu znanega dobavitelja, ustrezno usposobljena, in

 preverjanjem, ali so zaloge ustrezno zavarovane, ter

 varnostnim pregledom zalog na enak način kakor zaloge, ki prihajajo od neznanega dobavitelja.

Ti pregledi morajo biti izvedeni nepredvidljivo, in sicer najmanj enkrat vsake tri mesece ali pri 20 % zalog, ki jih znani dobavitelj dostavi upravljavcu letališča.

Možnost (b) se lahko uporablja le, če je pristojni organ v nacionalnem programu varovanja v civilnem letalstvu opredelil, da potrjevanje opravi oseba, ki deluje v imenu upravljavca letališča.

9.1.3.6

Uporabljene metode in postopki, ki jih je treba upoštevati med imenovanjem in po njem, se določijo v programu varovanja upravljavca letališča.

9.1.3.7

Upravljavec letališča hrani:

(a) seznam vseh znanih dobaviteljev, ki jih je imenoval, z navedbo datuma izteka njihovega imenovanja ter

(b) podpisano izjavo, kopijo programa varovanja in vsa poročila o njegovem izvajanju za vsakega znanega dobavitelja, in sicer vsaj 6 mesecev po izteku obdobja njegovega imenovanja.

Te dokumente na zahtevo da na voljo pristojnemu organu za potrebe nadzora skladnosti.

9.1.4    Varnostni nadzor, ki ga mora izvajati znani dobavitelj ali upravljavec letališča

9.1.4.1

Znani dobavitelj zalog za oskrbo na letališču ali upravljavec letališča, ki dostavlja zaloge za oskrbo na letališču na varnostno območje omejenega gibanja:

(a) imenuje osebo, odgovorno za varnost v podjetju, in

(b) zagotovi, da so osebe z dostopom do zalog za oskrbo na letališču deležne splošnega usposabljanja za boljšo ozaveščenost na področju varnosti v skladu s točko 11.2.7, preden jim je omogočen dostop do teh zalog, in

(c) prepreči nepooblaščen dostop do svojih prostorov in zalog za oskrbo na letališču in

(d) ustrezno zagotavlja, da v zalogah za oskrbo na letališču ni skritih nobenih prepovedanih predmetov, in

(e) na vseh vozilih in/ali zabojnikih, v katerih se prevažajo zaloge za oskrbo na letališču, uporablja pečate, ki jih ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb, ali fizično zaščito.

Točka (e) se ne uporablja med prevozom po nadzorovanem delu letališča.

9.1.4.2

Če znani dobavitelj za prevoz zalog na letališče uporabi drugo podjetje, ki za upravljavca letališča ni znani dobavitelj, znani dobavitelj zagotovi, da se upošteva celoten varnostni nadzor iz te točke.

9.2   VAROVANJE ZALOG ZA OSKRBO NA LETALIŠČU

Podrobne določbe za varovanje zalog za oskrbo na letališču so predpisane v Izvedbenem sklepu Komisije C(2015) 8005.

9.3   DODATNE VARNOSTNE DOLOČBE ZA ZALOGE TEKOČIN, RAZPRŠIL IN GELOV TER VARNOSTNIH VREČK, KI JIH NI MOŽNO ODPRETI BREZ VIDNIH POŠKODB

9.3.1

Zaloge varnostnih vrečk, ki jih ni možno odpreti brez vidnih poškodb, se dostavijo v embalaži, ki je ni možno odpreti brez vidnih poškodb, na nadzorovani del letališča za točko, kjer se pregledajo vstopni kuponi za vkrcanje, ali na varnostno območje omejenega gibanja.

9.3.2

Zaloge tekočin, razpršil in gelov ter varnostnih vrečk, ki jih ni možno odpreti brez vidnih poškodb, so po prvem prevzemu na nadzorovanem delu letališča ali varnostnem območju omejenega gibanja in do njihove končne prodaje v trgovini zavarovane pred nezakonitim vmešavanjem.

9.3.3

Podrobne določbe za dodatne varnostne določbe za zaloge tekočin, razpršil in gelov ter varnostnih vrečk, ki jih ni možno odpreti brez vidnih poškodb, so določene v Izvedbenem sklepu Komisije C(2015) 8005.

DODATEK 9-A

IZJAVA O OBVEZNOSTIH

ZNANI DOBAVITELJ ZALOG ZA OSKRBO NA LETALIŠČU

V skladu z Uredbo (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ( 20 ) ter njenimi izvedbenimi akti

izjavljam, da

 bo [ime podjetja]

 

(a) imenoval osebo, odgovorno za varnost v podjetju, in

(b) zagotovil, da so osebe z dostopom do zalog za oskrbo na letališču deležne splošnega usposabljanja za boljšo ozaveščenost na področju varnosti v skladu s točko 11.2.7 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998, preden jim je omogočen dostop do teh zalog. Poleg tega bo zagotovil, da so osebe, ki izvajajo varnostne preglede zalog za oskrbo na letališču, deležne usposabljanja v skladu s točko 11.2.3.3 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998 in da so osebe, ki izvajajo drug varnostni nadzor v zvezi z zalogami za oskrbo na letališču, deležne usposabljanja v skladu s točko 11.2.3.10 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998, in

(c) preprečil nepooblaščen dostop do svojih prostorov in zalog za oskrbo na letališču in

(d) ustrezno zagotavljal, da v zalogah za oskrbo na letališču ni skritih nobenih prepovedanih predmetov, in

(e) na vseh vozilih in/ali zabojnikih, v katerih se prevažajo zaloge za oskrbo na letališču, uporabljal pečate, ki jih ni mogoče odpreti brez vidnih poškodb, ali fizično zaščito (ta točka se ne bo uporabljala med prevozom po nadzorovanem delu letališča).

Če se bo za prevoz zalog uporabilo drugo podjetje, ki za upravljavca letališča ni znani dobavitelj, bo [ime podjetja] zagotovil, da se upošteva celoten zgoraj navedeni varnostni nadzor;

 bo [ime podjetja] za namen zagotovitve skladnosti v celoti sodeloval pri vseh inšpekcijskih pregledih v skladu z zahtevami in na zahtevo inšpektorjev omogočil dostop do vseh dokumentov;

 bo [ime podjetja] obvestil [upravljavca letališča] o vseh hujših kršitvah varnosti in o vseh sumljivih okoliščinah, ki bi lahko bile pomembne za zaloge za oskrbo na letališču, zlasti o vsakem poskusu skrivanja prepovedanih predmetov v zalogah;

 bo [ime podjetja] zagotovil, da bo vse ustrezno osebje deležno usposabljanja v skladu s poglavjem 11 Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) 2015/1998 in bo poznalo svoje naloge na področju varnosti ter

 bo [ime podjetja] obvestil [ime upravljavca letališča], če:

 

(a) bo prenehal s poslovanjem ali

(b) ne bo več mogel izpolnjevati zahtev ustrezne zakonodaje EU.

Za to izjavo prevzemam polno odgovornost.

Zakoniti zastopnik

Ime:

Datum:

Podpis:

10.    UKREPI VAROVANJA MED LETOM

V tej uredbi ni določb.

11.    ZAPOSLOVANJE IN USPOSABLJANJE OSEBJA

11.0   SPLOŠNE DOLOČBE

11.0.1

Organ, upravljavec letališča, letalski prevoznik ali subjekt, ki razporeja osebe, ki izvajajo ukrepe, za katere je odgovoren v skladu z nacionalnim programom varovanja v civilnem letalstvu iz člena 10 Uredbe (ES) št. 300/2008, ali so odgovorne za izvajanje teh ukrepov, zagotovi, da te osebe izpolnjujejo standarde iz tega poglavja.

11.0.2

V tem poglavju „certifikacija“ pomeni uradno oceno in potrditev s strani ali v imenu pristojnega organa, ki dokazuje, da je oseba uspešno opravila ustrezno usposabljanje in je ustrezno usposobljena za opravljanje dodeljenih nalog na sprejemljivi ravni.

11.0.3

V tem poglavju je „država prebivališča“ katera koli država, v kateri je oseba prebivala neprekinjeno 6 mesecev ali več, „vrzel“ v evidenci o izobraževanju ali zaposlitvi pa pomeni vsako vrzel, daljšo od 28 dni.

11.0.4

V tem poglavju „usposobljenost“ pomeni sposobnost dokazati ustrezno znanje in spretnosti.

11.0.5

Sposobnosti, ki jih osebe pridobijo pred zaposlitvijo, se lahko upoštevajo pri oceni morebitnih potreb po usposabljanju iz tega poglavja.

11.0.6

Če so bile ustrezne sposobnosti, ki se zahtevajo s to uredbo in niso specifične za varovanje v letalstvu, pridobljene z usposabljanjem, ki ga ne izvaja inštruktor v skladu s točko 11.5 te uredbe, in/ali tečaji, ki jih ne opredeli ali odobri pristojni organ, se to lahko upošteva pri oceni morebitnih potreb po usposabljanju iz tega poglavja.

11.0.7

Če je bila oseba deležna usposabljanja in je pridobila sposobnosti, naštete v točki 11.2, usposabljanja ni treba ponoviti za drugo funkcijo, razen za namen periodičnega usposabljanja.

11.1   ZAPOSLOVANJE

11.1.1

Osebe, ki se zaposlujejo za izvajanje ali za odgovornost za izvajanje varnostnih pregledov, nadzora dostopa ali drugih oblik varnostnega nadzora na varnostnem območju omejenega gibanja, predhodno uspešno opravijo preverjanje preteklosti.

11.1.2

Osebe, ki se zaposlujejo za izvajanje ali za odgovornost za izvajanje varnostnih pregledov, nadzora dostopa ali drugih oblik varnostnega nadzora drugod in ne na varnostnem območju omejenega gibanja, predhodno uspešno opravijo preverjanje preteklosti oziroma predhodnih zaposlitev. Če ni v tej uredbi določeno drugače, odločitev o tem, ali je treba opraviti preverjanje preteklosti ali preverjanje predhodnih zaposlitev, sprejme pristojni organ v skladu z veljavnimi nacionalnimi predpisi.

▼M5

Predzaposlitvena preverjanja se odpravijo do 31. julija 2019. Za osebe, za katere je bilo opravljeno predzaposlitveno preverjanje, se najkasneje do 30. junija 2020 opravi preverjanje preteklosti.

▼B

11.1.3

V skladu z veljavnimi predpisi Unije in nacionalnim pravom se pri preverjanju preteklosti vsaj:

(a) ugotovi identiteta osebe na podlagi dokumentarnega dokazila in

(b) zajame kazenska evidenca v vseh državah prebivališča najmanj v predhodnih 5 letih in

(c) zajamejo zaposlitve, izobraževanje in morebitne vrzeli najmanj v predhodnih 5 letih.

11.1.4

V skladu z veljavnimi predpisi Unije in nacionalnim pravom se pri preverjanju predhodnih zaposlitev vsaj:

(a) ugotovi identiteta osebe na podlagi dokumentarnega dokazila in

(b) zajamejo zaposlitve, izobraževanje in morebitne vrzeli najmanj v predhodnih 5 letih ter

(c) zahteva, da oseba podpiše izjavo, v kateri je podrobno opisana morebitna kriminalna preteklost v vseh državah prebivališča vsaj za preteklih pet let.

11.1.5

Preverjanje preteklosti oziroma predhodnih zaposlitev se opravi, preden oseba začne z usposabljanjem na področju varovanja, ki vključuje dostop do podatkov, ki niso javno dostopni. Preverjanje preteklosti se ponavlja v rednih časovnih presledkih, ki niso daljši od petih let.

11.1.6

Postopek zaposlitve za vse osebe, ki se zaposlujejo v skladu s točkama 11.1.1 in 11.1.2, vključuje najmanj pisno prošnjo in intervju, namenjen zagotovitvi začetne ocene sposobnosti in zmožnosti.

11.1.7

Osebe, ki se zaposlujejo za izvajanje varnostnega nadzora, imajo umske in telesne sposobnosti in zmožnosti, potrebne za učinkovito opravljanje svojih dodeljenih nalog, ter so na začetku postopka zaposlitve seznanjene z naravo teh zahtev.

Te sposobnosti in zmožnosti se ocenjujejo v postopku zaposlovanja in pred koncem poskusne dobe.

11.1.8

Zaposlitvena evidenca, vključno z rezultati morebitnih ocenjevalnih testov, se hrani za vse osebe, ki se zaposlijo v skladu s točkama 11.1.1 in 11.1.2, najmanj toliko časa, kolikor traja njihova pogodba.

11.2   USPOSABLJANJE

11.2.1    Splošne obveznosti glede usposabljanja

11.2.1.1

Preden so osebe pooblaščene za nenadzorovano izvajanje varnostnega nadzora, uspešno opravijo ustrezno usposabljanje.

11.2.1.2

Usposabljanje oseb, ki opravljajo naloge iz točk 11.2.3.1 do 11.2.3.5 in točke 11.2.4, vključuje elemente teoretičnega in praktičnega usposabljanja ter usposabljanja na delovnem mestu.

11.2.1.3

Vsebino tečajev določi oziroma potrdi pristojni organ, preden:

(a) inštruktor začne kakršno koli usposabljanje, predpisano z Uredbo (ES) št. 300/2008 in njenimi izvedbenimi akti, ali

(b) se uporabi tečaj usposabljanja z računalniki zaradi izpolnitve zahtev Uredbe (ES) št. 300/2008 in njenih izvedbenih aktov.

Usposabljanje z računalniki se lahko uporablja ob podpori inštruktorja ali brez nje.

11.2.1.4

Evidenca o usposabljanju se hrani za vse osebe, ki se usposabljajo, najmanj toliko časa, kolikor traja njihova pogodba.

11.2.2    Osnovno usposabljanje

Rezultat osnovnega usposabljanja oseb, ki opravljajo naloge iz točk 11.2.3.1, 11.2.3.4 in 11.2.3.5 ter točk 11.2.4, 11.2.5 in 11.5, je pridobitev naslednjih sposobnosti:

(a) poznavanje predhodnih dejanj nezakonitega vmešavanja v civilnem letalstvu, terorističnih dejanj in trenutnih groženj;

(b) poznavanje pravnega okvira za varovanje v letalstvu;

(c) poznavanje ciljev in organizacije varovanja v letalstvu, vključno z obveznostmi in odgovornostmi oseb, ki izvajajo varnostni nadzor;

(d) poznavanje postopkov nadzora dostopa;

▼M2

(e) poznavanje sistemov identifikacijskih priponk in izkaznic, ki se uporabljajo;

▼B

(f) poznavanje postopkov za pozivanje oseb k identifikaciji in okoliščin, v katerih je treba osebe pozvati k identifikaciji ali prijaviti;

(g) poznavanje postopkov prijave;

(h) sposobnost identifikacije prepovedanih predmetov;

(i) sposobnost ustreznega odzivanja na incidente v zvezi z varnostjo;

(j) znanje o tem, kako lahko vedenje in odzivi ljudi vplivajo na uspešnost na področju varovanja;

(k) sposobnost jasne in samozavestne komunikacije.

11.2.3    Usposabljanje, specifično za delovno mesto, za osebe, ki izvajajo varnostni nadzor

11.2.3.1

Rezultat usposabljanja, specifičnega za delovno mesto, za osebe, ki izvajajo varnostne preglede oseb, ročne prtljage, osebnih predmetov in oddane prtljage, je pridobitev naslednjih sposobnosti:

(a) razumevanje konfiguracije kontrolne točke za varnostni pregled in postopka varnostnega pregleda;

(b) poznavanje mogočih načinov skritja prepovedanih predmetov;

(c) sposobnost ustreznega odzivanja na odkritje prepovedanih predmetov;

(d) poznavanje zmogljivosti in omejitev varnostne opreme oziroma metod varnostnega pregleda, ki se uporabljajo;

(e) poznavanje postopkov za ukrepanje ob nesreči.

Kadar naloge, dodeljene zadevni osebi, to zahtevajo, je rezultat usposabljanja poleg tega pridobitev naslednjih sposobnosti:

(f) poznavanje medosebnih veščin, zlasti tega, kako se spoprijeti s kulturnimi razlikami in potencialno težavnimi potniki;

(g) poznavanje tehnik ročne preiskave;

(h) sposobnost opravljanja ročnih preiskav na takšni ravni, da se ustrezno zagotovi odkritje skritih prepovedanih predmetov;

(i) poznavanje izvzetij iz varnostnih pregledov in posebnih varnostnih postopkov;

(j) sposobnost upravljanja varnostne opreme, ki se uporablja;

(k) sposobnost pravilne interpretacije slik, nastalih z varnostno opremo, in

(l) poznavanje zahtev za varovanje oddane prtljage.

11.2.3.2

Rezultat usposabljanja oseb, ki izvajajo varnostne preglede tovora in pošte, je pridobitev naslednjih sposobnosti:

(a) poznavanje predhodnih dejanj nezakonitega vmešavanja v civilnem letalstvu, terorističnih dejanj in trenutnih groženj;

(b) poznavanje ustreznih zakonskih zahtev;

(c) poznavanje ciljev in organizacije varovanja v letalstvu, vključno z obveznostmi in odgovornostmi oseb, ki izvajajo varnostni nadzor v dobavni verigi;

(d) sposobnost identifikacije prepovedanih predmetov;

(e) sposobnost ustreznega odzivanja na odkritje prepovedanih predmetov;

(f) poznavanje zmogljivosti in omejitev varnostne opreme oziroma metod varnostnega pregleda, ki se uporabljajo;

(g) poznavanje mogočih načinov skritja prepovedanih predmetov;

(h) poznavanje postopkov za ukrepanje ob nesreči;

(i) poznavanje zahtev za varovanje tovora in pošte.

Kadar naloge, dodeljene zadevni osebi, to zahtevajo, je rezultat usposabljanja poleg tega pridobitev naslednjih sposobnosti:

(j) poznavanje zahtev za varnostne preglede tovora in pošte, vključno z izvzetji in posebnimi varnostnimi postopki;

(k) poznavanje metod varnostnega pregleda, primernih za različne vrste tovora in pošte;

(l) poznavanje tehnik ročne preiskave;

(m) sposobnost opravljanja ročnih preiskav na takšni ravni, da se ustrezno zagotovi odkritje skritih prepovedanih predmetov;

(n) sposobnost upravljanja varnostne opreme, ki se uporablja;

(o) sposobnost pravilne interpretacije slik, nastalih z varnostno opremo;

(p) poznavanje zahtev za prevoz.

11.2.3.3

Rezultat usposabljanja oseb, ki izvajajo varnostne preglede pošte in materiala letalskega prevoznika, zalog za oskrbo med letom in zalog za oskrbo na letališču, je pridobitev naslednjih sposobnosti:

(a) poznavanje predhodnih dejanj nezakonitega vmešavanja v civilnem letalstvu, terorističnih dejanj in trenutnih groženj;

(b) poznavanje ustreznih zakonskih zahtev;

(c) poznavanje ciljev in organizacije varovanja v letalstvu, vključno z obveznostmi in odgovornostmi oseb, ki izvajajo varnostni nadzor v dobavni verigi;

(d) sposobnost identifikacije prepovedanih predmetov;

(e) sposobnost ustreznega odzivanja na odkritje prepovedanih predmetov;

(f) poznavanje mogočih načinov skritja prepovedanih predmetov;

(g) poznavanje postopkov za ukrepanje ob nesreči;

(h) poznavanje zmogljivosti in omejitev varnostne opreme oziroma metod varnostnega pregleda, ki se uporabljajo.

Kadar naloge, dodeljene zadevni osebi, to zahtevajo, je rezultat usposabljanja poleg tega pridobitev naslednjih sposobnosti:

(i) poznavanje tehnik ročne preiskave;

(j) sposobnost opravljanja ročnih preiskav na takšni ravni, da se ustrezno zagotovi odkritje skritih prepovedanih predmetov;

(k) sposobnost upravljanja varnostne opreme, ki se uporablja;

(l) sposobnost pravilne interpretacije slik, nastalih z varnostno opremo;

(m) poznavanje zahtev za prevoz.

11.2.3.4

Rezultat posebnega usposabljanja oseb, ki opravljajo preglede vozil, je pridobitev naslednjih sposobnosti:

(a) poznavanje zakonskih zahtev za preglede vozil, vključno z izvzetji in posebnimi varnostnimi postopki;

(b) sposobnost ustreznega odzivanja na odkritje prepovedanih predmetov;

(c) poznavanje mogočih načinov skritja prepovedanih predmetov;

(d) poznavanje postopkov za ukrepanje ob nesreči;

(e) poznavanje tehnik pregleda vozila;

(f) sposobnost opravljanja pregledov vozil na takšni ravni, da se ustrezno zagotovi odkritje skritih prepovedanih predmetov.

11.2.3.5

Rezultat posebnega usposabljanja oseb, ki izvajajo nadzor dostopa na letališču ter nadzorstvo in patrulje, je pridobitev naslednjih sposobnosti:

(a) poznavanje zakonskih zahtev za nadzor dostopa, vključno z izvzetji in posebnimi varnostnimi postopki;

(b) poznavanje sistemov nadzora dostopa, ki se uporabljajo na letališču;

(c) poznavanje pooblastil, vključno z identifikacijskimi priponkami in izkaznicami ter prepustnicami za vozila, ki omogočajo dostop do nadzorovanih območij letališč, in sposobnost identifikacije teh pooblastil;

(d) poznavanje postopkov za patruljiranje in pozivanje oseb k identifikaciji ter okoliščin, v katerih je treba osebe pozvati k identifikaciji ali prijaviti;

(e) sposobnost ustreznega odzivanja na odkritje prepovedanih predmetov;

(f) poznavanje postopkov za ukrepanje ob nesreči;

(g) poznavanje medosebnih veščin, zlasti tega, kako se spoprijeti s kulturnimi razlikami in potencialno težavnimi potniki.

11.2.3.6

Rezultat usposabljanja oseb, ki izvajajo varnostne preiskave zrakoplova, je pridobitev naslednjih sposobnosti:

(a) poznavanje zakonskih zahtev za varnostne preiskave zrakoplova;

(b) poznavanje konfiguracije vrste zrakoplova (vrst zrakoplovov), na katerih mora oseba izvajati varnostne preiskave zrakoplova;

(c) sposobnost identifikacije prepovedanih predmetov;

(d) sposobnost ustreznega odzivanja na odkritje prepovedanih predmetov;

(e) poznavanje mogočih načinov skritja prepovedanih predmetov;

(f) sposobnost izvajanja varnostnih preiskav zrakoplova na takšni ravni, da se ustrezno zagotovi odkritje skritih prepovedanih predmetov.

Kadar ima oseba identifikacijsko priponko za letališče, je rezultat usposabljanja poleg tega pridobitev naslednjih sposobnosti:

(g) poznavanje predhodnih dejanj nezakonitega vmešavanja v civilnem letalstvu, terorističnih dejanj in trenutnih groženj;

(h) poznavanje pravnega okvira za varovanje v letalstvu;

(i) poznavanje ciljev in organizacije varovanja v letalstvu, vključno z obveznostmi in odgovornostmi oseb, ki izvajajo varnostni nadzor;

(j) razumevanje konfiguracije kontrolne točke za varnostni pregled in postopka varnostnega pregleda;

(k) poznavanje postopkov nadzora dostopa in ustreznih postopkov varnostnih pregledov;

(l) poznavanje identifikacijskih priponk za letališče, ki se uporabljajo na letališču.

11.2.3.7

Rezultat usposabljanja oseb, ki izvajajo varovanje zrakoplovov, je pridobitev naslednjih sposobnosti:

(a) poznavanje načina varovanja in preprečevanja nepooblaščenega dostopa do zrakoplova;

(b) poznavanje postopkov pečatenja zrakoplova, če je to primerno za osebo, ki se usposablja;

(c) poznavanje sistemov identifikacijskih priponk in izkaznic, ki se uporabljajo na letališču;

(d) poznavanje postopkov za pozivanje oseb k identifikaciji in okoliščin, v katerih je treba osebe pozvati k identifikaciji ali prijaviti; in

(e) poznavanje postopkov za ukrepanje ob nesreči.

Kadar ima oseba identifikacijsko priponko za letališče, je rezultat usposabljanja poleg tega pridobitev naslednjih sposobnosti:

(f) poznavanje predhodnih dejanj nezakonitega vmešavanja v civilnem letalstvu, terorističnih dejanj in trenutnih groženj;

(g) poznavanje pravnega okvira za varovanje letalstva;

(h) poznavanje ciljev in organizacije varovanja v letalstvu, vključno z obveznostmi in odgovornostmi oseb, ki izvajajo varnostni nadzor;

(i) razumevanje konfiguracije kontrolne točke za varnostni pregled in postopka varnostnega pregleda;

(j) poznavanje postopkov nadzora dostopa in ustreznih postopkov varnostnih pregledov.

11.2.3.8

Rezultat usposabljanja oseb, ki določajo pripadnost prtljage, je pridobitev naslednjih sposobnosti:

(a) poznavanje predhodnih dejanj nezakonitega vmešavanja v civilnem letalstvu, terorističnih dejanj in trenutnih groženj;

(b) poznavanje ustreznih zakonskih zahtev;

(c) poznavanje ciljev in organizacije varovanja v letalstvu, vključno z obveznostmi in odgovornostmi oseb, ki izvajajo varnostni nadzor;

(d) sposobnost ustreznega odzivanja na odkritje prepovedanih predmetov;

(e) poznavanje postopkov za ukrepanje ob nesreči;

(f) poznavanje zahtev in tehnik povezovanja prtljage s potnikom;

(g) poznavanje zahtev za varovanje materiala letalskega prevoznika, ki se uporablja za sprejem in odpravo potnikov in prtljage.

▼M2

Kadar ima oseba identifikacijsko priponko za letališče, je rezultat usposabljanja poleg tega pridobitev naslednjih sposobnosti:

(h) razumevanje konfiguracije kontrolne točke za varnostni pregled in postopka varnostnega pregleda;

(i) poznavanje postopkov nadzora dostopa in ustreznih postopkov varnostnih pregledov;

(j) poznavanje identifikacijskih priponk za letališče, ki se uporabljajo na letališču;

(k) poznavanje postopkov prijave;

(l) sposobnost ustreznega odzivanja na incidente v zvezi z varnostjo.

▼B

11.2.3.9

Rezultat usposabljanja oseb, ki izvajajo varnostni nadzor za tovor in pošto, razen varnostnih pregledov, je pridobitev naslednjih sposobnosti:

(a) poznavanje predhodnih dejanj nezakonitega vmešavanja v civilnem letalstvu, terorističnih dejanj in trenutnih groženj;

(b) poznavanje ustreznih zakonskih zahtev;

(c) poznavanje ciljev in organizacije varovanja v letalstvu, vključno z obveznostmi in odgovornostmi oseb, ki izvajajo varnostni nadzor v dobavni verigi;

(d) poznavanje postopkov za pozivanje oseb k identifikaciji in okoliščin, v katerih je treba osebe pozvati k identifikaciji ali prijaviti;

(e) poznavanje postopkov prijave;

(f) sposobnost identifikacije prepovedanih predmetov;

(g) sposobnost ustreznega odzivanja na odkritje prepovedanih predmetov;

(h) poznavanje mogočih načinov skritja prepovedanih predmetov;

(i) poznavanje zahtev za varovanje tovora in pošte;

(j) poznavanje zahtev za prevoz, če je primerno.

▼M2

Kadar ima oseba identifikacijsko priponko za letališče, je rezultat usposabljanja poleg tega pridobitev naslednjih sposobnosti:

(k) razumevanje konfiguracije kontrolne točke za varnostni pregled in postopka varnostnega pregleda;

(l) poznavanje postopkov nadzora dostopa in ustreznih postopkov varnostnih pregledov;

(m) poznavanje identifikacijskih priponk in izkaznic, ki se uporabljajo;

(n) sposobnost ustreznega odzivanja na incidente v zvezi z varnostjo.

▼B

11.2.3.10

Rezultat usposabljanja oseb, ki izvajajo varnostni nadzor za pošto in material letalskega prevoznika, zaloge za oskrbo med letom in zaloge za oskrbo na letališču, razen varnostnih pregledov, je pridobitev naslednjih sposobnosti:

(a) poznavanje predhodnih dejanj nezakonitega vmešavanja v civilnem letalstvu, terorističnih dejanj in trenutnih groženj;

(b) poznavanje ustreznih zakonskih zahtev;

(c) poznavanje ciljev in organizacije varovanja v letalstvu, vključno z obveznostmi in odgovornostmi oseb, ki izvajajo varnostni nadzor;

(d) poznavanje postopkov za pozivanje oseb k identifikaciji in okoliščin, v katerih je treba osebe pozvati k identifikaciji ali prijaviti;

(e) poznavanje postopkov prijave;

(f) sposobnost identifikacije prepovedanih predmetov;

(g) sposobnost ustreznega odzivanja na odkritje prepovedanih predmetov;

(h) poznavanje mogočih načinov skritja prepovedanih predmetov;

(i) poznavanje zahtev za varovanje pošte in materiala letalskega prevoznika, zalog za oskrbo med letom oziroma zalog za oskrbo na letališču;

(j) poznavanje zahtev za prevoz, če je primerno.

▼M2