Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02010R1089-20141231

Uredba Komisije (EU) št. 1089/2010 z dne 23. novembra 2010 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1089/2014-12-31

2010R1089 — SL — 31.12.2014 — 003.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1089/2010

z dne 23. novembra 2010

o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki

(UL L 323 8.12.2010, str. 11)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 102/2011 z dne 4. februarja 2011

  L 31

13

5.2.2011

►M2

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1253/2013 z dne 21. oktobra 2013

  L 331

1

10.12.2013

►M3

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1312/2014 z dne 10. decembra 2014

  L 354

8

11.12.2014
▼B

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1089/2010

z dne 23. novembra 2010

o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede medopravilnosti zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatkiEVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) ( 1 ) in zlasti člena 7(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2007/2/ES določa splošna pravila za vzpostavitev infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti. V tej infrastrukturi morajo države članice zagotoviti zbirke podatkov, ki so povezane z eno ali več prilogami iz Direktive 2007/2/ES, in pripadajoče storitve v zvezi s prostorskimi podatki v skladu s tehničnimi ureditvami za medopravilnost in, kadar je to izvedljivo, za uskladitev zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki.

(2)

V tehničnih ureditvah se upoštevajo vse pomembne uporabniške zahteve, zbrane z raziskavo o uporabniških zahtevah, v kateri so sodelovali upravljavci, in z analiziranjem prejetega referenčnega gradiva in ustreznih okoljskih politik Unije ter politik ali dejavnosti, ki lahko vplivajo na okolje.

(3)

Komisija je na podlagi rezultatov testiranja, ki so jih sporočili upravljavci, odgovorov, ki so jih na zahtevo po predložitvi informacij o stroških in koristi poslale države članice prek nacionalnih kontaktnih točk, ter ugotovitev študij, ki so jih opravile države članice o stroških in koristih infrastrukture prostorskih podatkov na regionalni ravni, analizirala izvedljivost tehničnih ureditev in njihovo sorazmernost glede na stroške in koristi.

(4)

Pri pripravi osnutkov tehničnih ureditev s predlaganimi strokovnjaki so lahko sodelovali predstavniki držav članic ter druge fizične in pravne osebe, ki se zanimajo za prostorske podatke, med drugim tudi uporabniki, proizvajalci, ponudniki storitev z dodano vrednostjo ter vsi ostali usklajevalni organi, med posvetovanjem z upravljavci in testiranjem pa so lahko ocenjevali tudi izvedbena pravila.

(5)

Da se doseže medopravilnost in upoštevajo prizadevanja uporabnikov in proizvajalcev so bili v koncepte in opredelitve elementov prostorskih podatkov iz prilog I, II ali III k Direktivi 2007/2/ES vključeni tudi mednarodni standardi.

(6)

Da se zagotovita medopravilnost in usklajenost tem prostorskih podatkov, morajo države članice izpolniti zahteve za skupne vrste podatkov, označevanje prostorskih objektov, metapodatke za medopravilnost, generični model omrežja ter druge koncepte in pravila, ki veljajo za vse teme prostorskih podatkov.

(7)

Da se zagotovita medopravilnost in usklajenost znotraj teme prostorskih podatkov, morajo države članice uporabljati razvrstitve in opredelitve prostorskih objektov, njihove glavne značilnosti in vloge asociacij, podatkovne tipe, zaloge vrednosti in posebna pravila, ki veljajo za posamezne teme prostorskih podatkov.

(8)

Ker vrednosti šifrantov, ki so potrebne za izvajanje te uredbe, v tej uredbi niso določene, začne ta uredba veljati šele, ko te postanejo pravno zavezujoče. Začetek veljavnosti te uredbe je zato treba odložiti.

(9)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 22 Direktive 2007/2/ES –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:▼M3

Člen 1

Predmet urejanja in področje uporabe

1.  Ta uredba določa zahteve za tehnične ureditve za medopravilnost in, kadar je to izvedljivo, za uskladitev zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki spadajo med teme iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES.

2.  Ta uredba se ne uporablja za omrežne storitve, ki spadajo na področje uporabe Uredbe Komisije (ES) št. 976/2009 ( 2 ).

▼B

Člen 2

Opredelitev pojmov

▼M2

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov in opredelitve iz prilog, specifične za posamezno temo:

▼B

1. „abstraktni tip“ (abstract type) pomeni tip, ki ga ni mogoče tvoriti, vendar lahko ima atribute in vloge asociacij;

2. „vloga asociacije“ (association role) pomeni vrednost ali objekt, s katerim je tip v razmerju po členu 8(2b) Direktive 2007/2/ES;

3. „atribut“ (attribute) pomeni značilnost tipa po členu 8(2c) Direktive 2007/2/ES;

▼M2 —————

▼B

5. „šifrant“ (code list) pomeni odprto oštevilčenje, ki ga je mogoče razširiti;

6. „podatkovni tip“ (data type) pomeni v skladu s standardom ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ opisnik nabora vrednosti brez identitete,;

7. „oštevilčenje“ (enumeration) pomeni podatkovni tip, čigar primerki tvorijo stalen seznam poimenovanih dobesednih vrednosti. Atributi oštevilčenega tipa lahko imajo samo vrednosti s tega seznama;

8. „zunanji identifikator objekta“ (external object identifier) pomeni enolični identifikator objekta, ki ga objavi pristojni organ in ki zunanjim aplikacijam omogoča sklicevanje na prostorski objekt;

9. „identifikator“ (identifier) pomeni v skladu s standardom ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄ jezikovno neodvisno zaporedje znakov, ki lahko enolično in trajno določa tisto, na kar se nanaša;

10. „tvoriti“ (instantiate) pomeni ustvariti objekt, ki je skladen z opredelitvijo, atributi, vlogami asociacij in omejitvami, določenimi za tvorjeni tip;

11. „sloj“ (layer) pomeni osnovno enoto geografskih informacij, ki se lahko po ►M2  EN ISO 19128:2008 ◄ od strežnika zahteva v obliki karte;

12. „informacije o življenjskem ciklu“ (life-cycle information) pomeni nabor lastnosti prostorskega objekta, ki opisujejo časovne značilnosti različice prostorskega objekta ali spremembe med različicami;

13. „metapodatkovni element“ (metadata element) pomeni v skladu s standardom ►M2  EN ISO 19115:2005/AC:2008 ◄ ločeno enoto metapodatkov;

14. „paket“ (package) pomeni splošnonamenski mehanizem za organiziranje elementov v skupine;

15. „register“ (register) pomeni v skladu s standardom ►M2  EN ISO 19135:2007 ◄ nabor datotek, ki vsebujejo identifikatorje, dodeljene postavkam z opisi povezanih postavk;

16. „tip prostorskega objekta“ (spatial object type) pomeni razvrstitev prostorskih objektov;

17. „slog“ (style) pomeni preslikovanje s tipov prostorskih objektov ter njihovih lastnosti in omejitev na parametrizirane simbole, ki se uporabljajo za izdelavo kart;

18. „podtip“ (sub-type of) pomeni razmerje med bolj specifičnim in bolj splošnim tipom, pri čemer je bolj specifični popolnoma skladen z bolj splošnim tipom in vsebuje dodatne informacije v skladu s standardom ►M2  ISO/TS 19103:2005 ◄ ;

19. „tip“ (type) pomeni tip prostorskega objekta ali podatkovni tip;

20. „voidable“ (neobvezen) pomeni, da imata lahko atribut ali vloga asociacije vrednost „void“ (prazno), če v zbirki prostorskih podatkov, ki jo vzdržuje država članica, ni pripadajoče vrednosti ali če pripadajoče vrednosti ni mogoče izpeljati iz obstoječih vrednosti ob razumnih stroških. Če atribut ali vloga asociacije nista voidable, se celica tabele, v kateri je navedena njuna voidability (neobveznost), pusti prazna;

▼M2

21. „značilnost“ (property) pomeni atribut ali vlogo asociacije,

22. „zvezni tip“ (union type) pomeni tip, ki je sestavljen iz le ene od več možnosti (navedenih kot možni atributi) v skladu s standardom ISO/TS 19103:2005,

23. „razred asociacije“ (association class) pomeni tip, ki opredeljuje dodatne značilnosti odnosa med dvema drugima tipoma,

24. „podatkovni sloj“ (coverage) pomeni prostorski objekt, ki se uporablja kot funkcija za vračanje vrednosti iz svojega razpona za kateri koli neposredni položaj znotraj svoje prostorske, časovne ali prostorsko-časovne zaloge v skladu s standardom ISO 19123:2007,

25. „zaloga“ (domain) pomeni točno določen niz v skladu s standardom ISO/TS 19103:2005,

26. „razpon“ (range) pomeni niz vrednosti atributov pojavov, ki so s funkcijo povezani z elementi zaloge podatkovnega sloja v skladu s standardom EN ISO 19123:2007,

27. „rektificirana mreža“ (rectified grid) pomeni mrežo, za katero obstaja afina preslikava med mrežnimi koordinatami in koordinatami iz koordinatnega referenčnega sistema v skladu s standardom EN ISO 19123:2007,

28. „referenciabilna mreža“ (referenceable grid) pomeni mrežo, povezano s preoblikovanjem, ki se lahko uporablja za pretvorbo vrednosti mrežnih koordinat v vrednosti koordinat, ki se nanašajo na zunanji koordinatni referenčni sistem, v skladu s standardom EN ISO 19123:2007,

29. „mozaičenje“ (tessellation) pomeni delitev prostora na niz sosednjih podprostorov, ki imajo enako razsežnost kot deljeni prostor. Teselacija v dvodimenzionalnem prostoru je sestavljena iz niza neprekrivajočih se poligonov, ki v celoti prekrivajo obravnavano območje,

30. „ožja vrednost“ (narrower value) pomeni vrednost, ki je v hierarhičnem odnosu do bolj splošne nadrejene vrednosti,

▼M3

31. „končna točka“ (end point) pomeni internetni naslov, ki se uporablja za neposreden priklic postopka, ki ga zagotavlja storitev v zvezi s prostorskimi podatki,

32. „točka dostopa“ (access point) pomeni internetni naslov, ki vsebuje podroben opis storitve v zvezi s prostorskimi podatki, vključno s seznamom končnih točk, ki omogočajo njeno izvedbo,

33. „storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki jo je mogoče priklicati“ (invocable spatial data service) pomeni vse naslednje storitve:

(a) storitev v zvezi s prostorskimi podatki z metapodatki, ki izpolnjuje zahteve iz Uredbe Komisije (ES) št. 1205/2008 ( 3 );

(b) storitev v zvezi s prostorskimi podatki z vsaj enim internetnim naslovom vira, ki je točka dostopa;

(c) storitev v zvezi s prostorskimi podatki v skladu z dokumentiranim in javno dostopnim sklopom tehničnih specifikacij z informacijami, potrebnimi za njeno izvedbo,

34. „medopravilna storitev v zvezi s prostorskimi podatki“ (interoperable spatial data service) pomeni storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki jo je mogoče priklicati in izpolnjuje zahteve iz Priloge VI,

35. „usklajena storitev v zvezi s prostorskimi podatki“ (harmonised spatial data service) pomeni medopravilno storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki izpolnjuje zahteve iz Priloge VII,

36. „skladna zbirka prostorskih podatkov“ (conformant spatial data set) pomeni zbirko prostorskih podatkov, ki izpolnjuje zahteve iz te uredbe,

37. „postopek“ pomeni dejavnost, ki jo podpira storitev v zvezi s prostorskimi podatki,

38. „vmesnik“ pomeni niz postopkov, ki so značilni za vedenje entitete, kakor je opredeljeno v standardu ISO 19119:2005.

▼B

Člen 3

Skupni tipi

Tipi, ki so skupni več temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, so skladni z opredelitvami in omejitvami ter vsebujejo atribute in vloge asociacij iz Priloge I.

Člen 4

Tipi za izmenjavo in razvrstitev prostorskih objektov

▼M2

1.  Za izmenjavo in razvrščanje prostorskih objektov iz zbirk podatkov, ki izpolnjujejo pogoje iz člena 4 Direktive 2007/2/ES, države članice uporabljajo tipe prostorskih objektov in povezane podatkovne tipe, oštevilčenja in šifrante, ki so opredeljeni v prilogah II, III in IV za teme, na katere se nanašajo zbirke podatkov.

▼B

2.  Tipi prostorskih objektov in podatkovni tipi ustrezajo opredelitvam in omejitvam ter vsebujejo atribute in vloge asociacij iz ►M2  prilog ◄ .

▼M1

3.  Oštevilčenja in šifranti, uporabljeni v atributih ali vlogah asociacij tipov prostorskih objektov ali podatkovnih tipov so v skladu z opredelitvami in vsebujejo vrednosti iz ►M2  prilog ◄ . ►M2  Vrednosti oštevilčenj in šifrantov so enotno določene z jezikovno nevtralnimi mnemoničnimi oznakami, namenjenimi računalnikom. Vrednosti lahko vključujejo tudi jezikovno določeno ime za človeško interakcijo. ◄

▼M1 —————

▼B

Člen 5

Tipi

1.  Vsem tipom iz te uredbe se dodeli jezikovno nevtralno ime, namenjeno računalnikom, zapisano v oklepaju v naslovu oddelka, ki določa zahteve za navedeni tip. To jezikovno nevtralno ime se uporablja za sklicevanje na pripadajoči tip v opredelitvi atributa ali na vloge asociacije.

2.  Tipi, ki so podtipi drugega tipa, vsebujejo vse atribute in vloge asociacije tega tipa.

3.  Abstraktni tipi se ne tvorijo.

▼M2 —————

▼M2

Člen 6

▼M3

Šifranti in oštevilčenja za zbirke prostorskih podatkov

▼M2

1.   ►M3  Šifranti spadajo v enega od naslednjih tipov iz prilog I do IV: ◄

(a) šifranti, katerih dovoljene vrednosti zajemajo le vrednosti, določene v tej uredbi;

(b) šifranti, katerih dovoljene vrednosti zajemajo vrednosti, določene v tej uredbi, in ožje vrednosti, ki jih opredelijo ponudniki podatkov;

(c) šifranti, katerih dovoljene vrednosti zajemajo vrednosti, določene v tej uredbi, in dodatne vrednosti na kateri koli ravni, ki jih opredelijo ponudniki podatkov;

(d) šifranti, katerih dovoljene vrednosti zajemajo katere koli vrednosti, ki jih opredelijo ponudniki podatkov.

Za točke (b), (c) in (d) lahko ponudniki podatkov poleg dovoljenih vrednosti uporabijo vrednosti, določene v ustreznem dokumentu s tehničnimi navodili INSPIRE (INSPIRE Technical Guidance), ki je na voljo na spletni strani INSPIRE Skupnega raziskovalnega središča.

2.  Šifranti so lahko hierarhično urejeni. Vrednosti hierarhično urejenih šifrantov imajo lahko bolj splošno nadrejeno vrednost. Kadar so veljavne vrednosti hierarhičnih šifrantov navedene v preglednici v tej uredbi, so nadrejene vrednosti navedene v zadnjem stolpcu.

3.  Kadar za atribut, ki je uvrščen med tipe šifrantov iz točke (b), (c) ali (d) odstavka 1, ponudnik podatkov določi vrednost, ki ni navedena v tej uredbi, sta navedena vrednost in njena opredelitev na voljo v registru.

4.  Atributi ali vloge asociacij tipov prostorskih objektov ali podatkovnih tipov, ki so uvrščeni med tipe šifrantov, imajo lahko le vrednosti, ki so veljavne glede na specifikacijo šifrantov.

5.  Atributi ali vloge asociacij tipov prostorskih objektov ali podatkovnih tipov, ki so uvrščeni med tipe oštevilčenja, imajo lahko samo vrednosti, ki so na seznamu, določenem za tip oštevilčenja.

▼B

Člen 7

Kodiranje

1.  Vsako pravilo kodiranja, ki se uporablja za kodiranje prostorskih podatkov, je skladno s standardom EN ISO 19118. Določati mora zlasti pravila za konverzijo sheme za vse tipe prostorskih objektov ter vse atribute, vloge asociacij in uporabljene strukture izhodnih podatkov.

2.  Vsako pravilo kodiranja, ki se uporablja za kodiranje prostorskih podatkov, mora biti na voljo.

Člen 8

Posodobitve

1.  Vsaka država članica redno zagotovi posodobitve podatkov.

2.  Vse posodobitve se opravijo najpozneje šest mesecev po nastanku spremembe v izvorni zbirki podatkov, razen če za posamezno temo prostorskih podatkov v ►M2  prilogah ◄ ni določen drugačen rok.

▼M3

3.  Posodobitve podatkov so na voljo za vse povezane storitve v zvezi s prostorskimi podatki v skladu z rokom iz odstavka 2.

▼B

Člen 9

Upravljanje identifikatorjev

1.  Podatkovni tip Identifier iz oddelka 2.1 Priloge I se uporablja kot tip za zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

2.  Zunanji identifikator objekta za enolično označevanje prostorskih objektov se med življenjskim ciklom prostorskega objekta ne spreminja.

Člen 10

Življenjski cikel prostorskih objektov

1.  Različice istega prostorskega objekta so vedno primerki istega tipa prostorskega objekta.

2.  Atributa namespace in localId zunanjega identifikatorja ostajata ista za vse različice prostorskega objekta.

3.  Če se uporabljata atributa beginLifespanVersion in endLifespanVersion, mora biti datum, ki ga določa vrednost atributa endLifespanVersion, kasnejši od datuma, ki ga določa vrednost atributa beginLifespanVersion.

Člen 11

Časovni referenčni sistemi

1.  Uporablja se privzeti časovno referenčni sistem iz točke 5 dela B Priloge k Uredbi Komisije (ES) št. 1205/2008 ( 4 ), razen če za posamezno temo prostorskih podatkov v ►M2  prilogah ◄ niso določeni drugi časovni referenčni sistemi.

2.  Če se uporabljajo drugi časovni referenčni sistemi, se ti navedejo v metapodatkih o zbirki podatkov.

Člen 12

Druge zahteve in pravila

▼M2

1.  Zaloga vrednosti prostorskih značilnosti, opredeljena v tej uredbi, je omejena na podatkovno prostorsko shemo Simple Feature v skladu z opredelitvijo iz dokumenta Herring, John R. (ed.), OpenGIS® Implementation Standard for Geographic information – Simple feature access – Part 1: Common architecture, version 1.2.1, Open Geospatial Consortium, 2011, razen če je za posamezno temo ali tip prostorskega podatka določeno drugače.

▼B

2.  Vse merilne vrednosti se izražajo v ►M2  enotah SI ali enotah, ki niso SI, vendar so sprejemljive za uporabo z mednarodnim sistemom enot, ◄ razen če za posamezno temo ali tip prostorskega podatka ni drugače določeno.

3.  Če se uporabljata atributa validFrom in validTo, mora biti datum, ki ga določa vrednost atributa vaildFrom, mlajši od datuma, ki ga določa vrednost atributa validTo.

4.  Veljajo tudi vse zahteve za teme iz Priloge II.

Člen 13

Metapodatki za medopravilnost

Metapodatki, ki opisujejo zbirko prostorskih podatkov, vsebujejo naslednje metapodatkovne elemente, potrebne za medopravilnost:

1.

koordinatni referenčni sistem : opis koordinatnih referenčnih sistemov, ki se uporabljajo v zbirki podatkov;

2.

časovni referenčni sistem :

opis časovnih referenčnih sistemov, ki se uporabljajo v zbirki podatkov.

Ta element je obvezen samo, če zbirka prostorskih podatkov vsebuje časovne informacije, ki se ne nanašajo na privzeti časovni referenčni sistem.

3.

kodiranje : opis konstrukta računalniškega jezika, ki določa prikaz podatkovnega objekta v zapisu, datoteki, sporočilu, pomnilniški napravi ali prenosnem kanalu;

4.

topološka doslednost :

pravilnost eksplicitno kodiranih topoloških značilnosti zbirke podatkov, opisane v področju uporabe.

Ta element je obvezen samo, če zbirka podatkov vsebuje tipe generičnega modela omrežja (Generic Network Model) in omrežju ne zagotavlja topologije središčnice (povezljivost središčnic).

5.

kodiranje znakov :

kodiranje znakov, ki se uporablja za zbirko podatkov.

Ta element je obvezen samo, če uporabljeno kodiranje ne temelji na naboru UTF-8.

▼M2

6.

tip prostorskega prikaza :

način prostorskega prikaza geografske informacije.

▼B

Člen 14

Prikaz

1.  Za prikaz zbirk prostorskih podatkov prek omrežne storitve pregledovanja v skladu z Uredbo Komisije št. 976/2009 ( 5 ) mora biti zagotovljeno naslednje:

(a) sloji iz Priloge II za temo ali teme, na katere se navezuje zbirka podatkov;

(b) za vsak sloj vsaj privzeti slog prikazovanja, ki vsebuje najmanj pripadajoči naziv in enolični identifikator.

2.  Za vsak sloj Priloga II določa naslednje:

(a) človeku razumljiv naziv sloja, ki se uporablja za prikaz v uporabniškem vmesniku;

▼M2

(b) tipe prostorskih objektov ali njihovih delov, ki tvorijo vsebino sloja.

▼M2

3.  Za tipe prostorskih objektov, pri katerih se lahko objekti podrobneje razvrstijo z atributom z vrednostjo iz šifrantov, se lahko opredeli več slojev. Vsak sloj vključuje prostorske objekte, ki ustrezajo eni določeni vrednosti šifranta. V opredelitvi takih nizov slojev v prilogah II, III in IV so izpolnjene vse naslednje zahteve:

(a) označba mesta <VrednostŠifranta> se nanaša na vrednosti iz ustreznega šifranta, pri čemer je prva črka zapisana z veliko začetnico;

(b) označba mesta <človeku razumljivo ime> se nanaša na človeku razumljivo ime vrednosti iz šifrantov;

(c) tip prostorskega objekta vključuje ustrezen atribut in šifrant v oklepajih;

(d) podan je en primer sloja.

▼M3

Člen 14a

Zahteve za storitve v zvezi s prostorskimi podatki, ki jih je mogoče priklicati

Države članice najpozneje 10. decembra 2015 zagotovijo metapodatke o storitvah v zvezi s prostorskimi podatki, ki jih je mogoče priklicati, v skladu z zahtevami iz Priloge V.

Člen 14b

Zahteve za ureditev medopravilnosti in uskladitev storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki jih je mogoče priklicati

Storitve v zvezi s prostorskimi podatki, ki jih je mogoče priklicati in so povezane s podatki, ki so del vsaj ene skladne zbirke prostorskih podatkov, izpolnjujejo zahteve za medopravilnost iz prilog V in VI ter, kadar je to izvedljivo, zahteve za uskladitev iz Priloge VII.

▼B

Člen 15

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati [dvajseti dan] po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 15. decembra 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA I

▼M2

Skupni tipi, opredelitve in zahteve

1.   TIPI, OPREDELJENI V EVROPSKIH IN MEDNARODNIH STANDARDIH

Skupni tipi, ki se uporabljajo v atributih ali vlogah asociacij tipov prostorskih objektov ali podatkovnih tipov, se opredelijo na naslednji način:

(1) Za tipe Any, Angle, Area, Boolean, CharacterString, Date, DateTime, Decimal, Distance, Integer, Length, Measure, Number, Probability, Real, RecordType, Sign, UnitOfMeasure, Velocity in Volume se uporabljajo opredelitve iz standarda ISO/TS 19103:2005.

(2) Za tipe DirectPosition, GM_Boundary, GM_Curve, GM_MultiCurve, GM_MultiSurface, GM_Object, GM_Point, GM_Primitive, GM_Solid, GM_Surface in GM_Tin se uporabljajo opredelitve iz standarda EN ISO 19107:2005.

(3) Za tipe TM_Duration, TM_GeometricPrimitive, TM_Instant, TM_Object, TM_Period in TM_Position se uporabljajo opredelitve iz standarda EN ISO 19108:2005/AC:2008.

(4) Za tip GF_PropertyType se uporabljajo opredelitve iz standarda EN ISO 19109:2006.

(5) Za tipe CI_Citation, CI_Date, CI_RoleCode, EX_Extent, EX_VerticalExtent, MD_Distributor, MD_Resolution in URL se uporabljajo opredelitve iz standarda EN ISO 19115:2005/AC:2008.

(6) Za tip CV_SequenceRule se uporabljajo opredelitve iz standarda EN ISO 19123:2007.

(7) Za tipe AbstractFeature, Quantity in Sign se uporabljajo opredelitve iz standarda EN ISO 19136:2009.

(8) Za tipe LocalisedCharacterString, PT_FreeText in URI se uporabljajo opredelitve iz standarda CEN ISO/TS 19139:2009.

(9) Za tip LC_LandCoverClassificationSystem se uporabljajo opredelitve iz standarda ISO 19144-2:2012.

(10) Za tipe GFI_Feature, Location, NamedValue, OM_Observation, OM_Process, SamplingCoverageObservation, SF_SamplingCurve, SF_SamplingPoint, SF_SamplingSolid, SF_SamplingSurface in SF_SpatialSamplingFeature se uporabljajo opredelitve iz standarda ISO 19156:2011.

(11) Za tipe Category, Quantity, QuantityRange in Time se uporabljajo opredelitve iz dokumenta Robin, Alexandre (ed.), OGC®SWE Common Data Model Encoding Standard, version 2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2011.

(12) Za tipa TimeValuePair in Timeseries se uporabljajo opredelitve iz dokumenta Taylor, Peter (ed.), OGC® WaterML 2.0: Part 1 – Timeseries, v2.0.0, Open Geospatial Consortium, 2012.

(13) Za tipa CGI_LinearOrientation in CGI_PlanarOrientation se uporabljajo opredelitve iz dokumenta CGI Interoperability Working Group, Geoscience Markup Language (GeoSciML), version 3.0.0, Commission for the Management and Application of Geoscience Information (CGI) of the International Union of Geological Sciences, 2011.

▼B

2.   SKUPNI PODATKOVNI TIPI

2.1.    Identifikator (Identifier)

Zunanji enolični identifikator objekta, ki ga objavi pristojni organ in ki zunanjim aplikacijam omogoča sklicevanje na prostorski objekt.

Atributi podatkovnega tipa IdentifierAtribut

Opredelitev

Tip

Voidability

localId

Lokalni identifikator, ki ga dodeli ponudnik podatkov. Lokalni identifikator je znotraj atributa namespace enoličen, kar pomeni, da noben drug prostorski objekt nima istega enoličnega identifikatorja.

CharacterString

 

namespace

Imenski prostor, ki enolično označuje vir podatkov prostorskega objekta.

CharacterString

 

versionId

Identifikator določene različice prostorskega objekta, dolžine največ 25 znakov. Če podroben opis tipa prostorskega objekta z zunanjim identifikatorjem objekta vsebuje informacije o življenjskem ciklu, se identifikator različice uporablja za razločevanje različic prostorskega objekta. V naboru različic prostorskega objekta je identifikator različice enoličen.

CharacterString

voidable

▼M2 —————

▼M2

2.2.    Povezana stranka (RelatedParty)

Organizacija ali oseba, povezana z virom.

Atributi podatkovnega tipa RelatedPartyAtribut

Opredelitev

Tip

Voidability

individualName

Ime povezane osebe.

PT_FreeText

voidable

organisationName

Ime povezane organizacije.

PT_FreeText

voidable

positionName

Položaj stranke, povezane z virom, npr. vodja službe.

PT_FreeText

voidable

contact

Kontaktni podatki povezane stranke.

Contact

voidable

role

Vloge stranke, povezane z virom, npr. lastnik.

PartyRoleValue

voidable

Omejitve podatkovnega tipa RelatedParty

Določeno je vsaj ime posameznika, organizacije ali položaja.

2.3.    Stik (Contact)

Komunikacijski kanali, ki omogočajo dostop do nekoga ali nečesa.

Atributi podatkovnega tipa ContactAtribut

Opredelitev

Tip

Voidability

address

Naslov v obliki prostega besedila.

AddressRepresentation

voidable

contactInstructions

Dodatna navodila, kako in kdaj kontaktirati posameznika ali organizacijo.

PT_FreeText

voidable

electronicMailAddress

Naslov elektronskega nabiralnika organizacije ali posameznika.

CharacterString

voidable

hoursOfService

Obdobja, v katerih je možen stik z organizacijo ali posameznikom.

PT_FreeText

voidable

telephoneFacsimile

Številka telefaksa organizacije ali posameznika.

CharacterString

voidable

telephoneVoice

Telefonska številka organizacije ali posameznika.

CharacterString

voidable

website

Spletne strani organizacije ali posameznika.

URL

voidable

2.4.    Navedba dokumenta (DocumentCitation)

Navedba za nedvoumen sklic na dokument.

Atributi podatkovnega tipa DocumentCitationAtribut

Opredelitev

Tip

Voidability

name

Ime dokumenta.

CharacterString

 

shortName

Kratko ime ali drug možen naslov dokumenta.

CharacterString

voidable

date

Datum nastanka, objave ali spremembe dokumenta.

CI_Date

voidable

link

Povezava na spletno različico dokumenta.

URL

voidable

specificReference

Sklicevanje na določen del dokumenta.

CharacterString

voidable

2.5.    Navedba zakonodaje (LegislationCitation)

Navedba za nedvoumen sklic na pravni akt ali določen del pravnega akta.

Ta tip je podtip tipa DocumentCitation.

Atributi podatkovnega tipa LegislationCitationAtribut

Opredelitev

Tip

Voidability

identificationNumber

Identifikacijska oznaka pravnega akta.

CharacterString

 

officialDocumentNumber

Uradna številka dokumenta, ki se uporablja kot enolična oznaka pravnega akta.

CharacterString

 

dateEnteredIntoForce

Datum začetka veljavnosti pravnega akta.

TM_Position

 

dateRepealed

Datum razveljavitve pravnega akta.

TM_Position

 

level

Raven, na kateri je pravni akt sprejet.

LegislationLevelValue

 

journalCitation

Navedba uradnega lista, v katerem je objavljena zakonodaja.

OfficialJournalInformation

 

Omejitve podatkovnega tipa LegislationCitation

Če je atribut povezave neobvezen (void), se zagotovi navedba iz uradnega lista.

2.6.    Informacije o uradnem listu (OfficialJournalInformation)

Polna navedba mesta pravnega akta v uradnem listu.

Atributi podatkovnega tipa OfficialJournalInformationAtribut

Opredelitev

Tip

Voidability

officialJournalIdentification

Sklic na mesto v uradnem listu, v katerem je bil objavljen pravni akt. Ta sklic zajema tri dele:

— naslov uradnega lista;

— številko zvezka in/ali serijo;

— številke strani.

CharacterString

 

ISSN

Mednarodna standardna številka serijske publikacije (ISSN) je osemmestno število, ki določa periodično publikacijo, v kateri je bil objavljen zakonodajni instrument.

CharacterString

 

ISBN

Mednarodni sistem številčenja publikacij (ISBN) je devetmestno število, ki enolično označuje knjigo, v kateri je bil objavljen zakonodajni instrument.

CharacterString

 

linkToJournal

Povezava na spletno različico Uradnega lista.

URL

 

2.7.    Tematski identifikator (ThematicIdentifier)

Tematski identifikator za enolično označevanje prostorskega objekta.

Atributi podatkovnega tipa ThematicIdentifierAtribut

Opredelitev

Tip

Voidability

identifier

Enolični identifikator za označevanje prostorskega objekta v določeni identifikacijski shemi.

CharacterString

 

identifierScheme

Identifikator za označevanje sheme za dodelitev identifikatorja.

CharacterString

 

▼B

3.   SKUPNA OŠTEVILČENJA

3.1.    Vertikalni položaj (VerticalPositionValue)

Relativni vertikalni položaj prostorskega objekta.Vrednosti, dovoljene za oštevilčenje VerticalPositionValue

Vrednost

Opredelitev

onGroundSurface

Prostorski objekt je v višini tal.

suspendedOrElevated

Prostorski objekta visi nad tlemi ali leži višje od tal.

underground

Prostorski objekt je pod tlemi.

4.   SKUPNI ŠIFRANTI

▼M2

4.1.    Stanje objekta (ConditionOfFacilityValue)

Stanje objekta glede njegove dokončanosti in uporabe.

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo vrednosti iz spodnje tabele in ožje vrednosti, ki jih opredelijo ponudniki podatkov.

Vrednosti za šifrant ConditionOfFacilityValueVrednost

Ime

Opredelitev

functional

v uporabi

Objekt se uporablja.

projected

načrtovan

Objekt se načrtuje. Gradnja se še ni začela.

underConstruction

v gradnji

Objekt se gradi in se še ne uporablja. To velja za gradnjo objekta in ne za vzdrževalna dela.

disused

opuščen

Objekt je opuščen, vendar ni v rušenju ali ni porušen.

decommissioned

porušen

Objekt se ne uporablja več in je v postopku rušenja ali je porušen.

▼B

4.2.    Oznaka države (CountryCode)

Oznaka države, kot je določena v Medinstitucionalnem slogovnem priročniku Urada za publikacije Evropske unije.

▼M2 —————

▼M1

Dovoljene vrednosti za ta šifrant so dvočrkovne oznake države, kot so določene v Medinstitucionalnem slogovnem priročniku Urada za publikacije Evropske unije.

▼M2

4.3.    Zakonodajna raven (LegislationLevelValue)

Raven, na kateri je sprejet pravni akt ali konvencija.

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo vrednosti, ki jih opredelijo ponudniki podatkov.

Ponudniki podatkov lahko uporabijo vrednosti, določene v dokumentu s tehničnimi navodili INSPIRE o generičnem konceptualnem modelu INSPIRE (INSPIRE Generic Conceptual Model).

4.4.    Vloga stranke (PartyRoleValue)

Vloge strank, povezanih z virom ali odgovornih zanj.

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo vrednosti naslednjih šifrantov ali drugih šifrantov, ki jih opredelijo ponudniki podatkov:

 Šifra vloge (CI_RoleCode): funkcije, ki jih izvaja odgovorna stranka, določene v standardu EN ISO 19115:2005/AC:2008.

 Vloga povezane stranke (RelatedPartyRoleValue): razvrstitev vlog povezanih strank, kot je določeno v spodnji tabeli.

Vrednosti za šifrant RelatedPartyRoleValueVrednost

Ime

Opredelitev

authority

organ

Pravno pooblaščena stranka za nadzor vira in/ali strank, povezanih z virom.

operator

upravljavec

Stranka, ki vodi vir.

owner

lastnik

Stranka, ki je lastnica vira, tj. stranka, ki ji vir pravno pripada.

4.5.    Standardna imena za podnebje in napovedi (CFStandardNamesValue)

Opredelitve pojavov, opazovanih v meteorologiji in oceanografiji.

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo vrednosti, ki jih opredelijo ponudniki podatkov.

Ponudniki podatkov lahko uporabijo vrednosti, določene v dokumentu s tehničnimi navodili INSPIRE o generičnem konceptualnem modelu INSPIRE.

4.6.    Spol (GenderValue)

Spol osebe ali skupine oseb.

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

Vrednosti za šifrant GenderValueVrednost

Ime

Opredelitev

female

ženska

Oseba ali skupina oseb ženskega spola.

male

moški

Oseba ali skupina oseb moškega spola.

unknown

neznano

Oseba ali skupina oseb neznanega spola.

▼B

5.   GENERIČNI MODEL OMREŽJA

5.1.    Tipi prostorskega objekta

5.1.1.    Navzkrižna referenca (CrossReference)

Referenca med dve elementoma v istem omrežju.Vloge asociacij tipa prostorskega objekta CrossReference

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

element

Navzkrižno referencirani elementi.

NetworkElement

 

5.1.2.    Generalizirani odsek (GeneralisedLink)

Abstraktni osnovni tip, ki ponazarja linijski element omrežja, ki se lahko pri linearnem referenciranju uporabi kot cilj.

Tip je podtip tipa NetworkElement.

Tip je abstrakten.

5.1.3.    Izvennivojsko križanje (GradeSeparatedCrossing)

Indikator, ki ponazarja, kateri od dveh ali več elementov, ki se sekajo, leži spodaj ali zgoraj, in se uporablja, če višinskih koordinat ni ali te niso zanesljive.

Tip je podtip tipa NetworkElement.Vloge asociacij tipa prostorskega objekta GradeSeparatedCrossing

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

element

Zaporedje odsekov, ki se križajo. Vrstni red ponazarja njihovo višino; prvi odsek je nižje ležeči.

Link

 

5.1.4.    Odsek (Link)

Ukrivljeni element omrežja, ki povezuje dva položaja in ponazarja homogeno pot v omrežju. Povezani odseki so lahko ponazorjeni kot vozlišča.

Tip je podtip tipa GeneralisedLink.

Tip je abstrakten.Atributi tipa prostorskega objekta Link

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

centrelineGeometry

Geometrija, ki ponazarja središčnico odseka.

GM_Curve

 

fictitious

Indikator, ki ponazarja, da je geometrija središčnice odseka ponazorjena z ravno črto brez vmesnih kontrolnih točk – razen če ravna črta ne ponazarja dejanske geometrije odseka na ravni ločljivosti zbirke podatkov.

Boolean

 Vloge asociacij tipa prostorskega objekta Link

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

endNode

Izbirno končno vozlišče za odsek. Končno vozlišče je lahko isti primerek kot začetno vozlišče.

Node

 

startNode

Izbirno začetno vozlišče za ta odsek.

Node

 

5.1.5.    Zaporedje odsekov (LinkSequence)

Element omrežja, ki ponazarja neprekinjeno nerazvejano pot v omrežju. Element ima določen začetek in konec, vsak položaj v zaporedju odsekov pa se lahko določi z enim samim parametrom, npr. z dolžino.

Tip je podtip tipa GeneralisedLink.

Tip je abstrakten.Atributi tipa prostorskega objekta LinkSequence

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

link

Urejena zbirka usmerjenih odsekov, ki tvorijo zaporedje odsekov.

DirectedLink

 

5.1.6.    Nabor odsekov (LinkSet)

Zbirka zaporedij odsekov in/ali posameznih odsekov, ki ima posebno funkcijo ali pomen v omrežju.

Tip je podtip tipa NetworkElement.

Tip je abstrakten.Vloge asociacij tipa prostorskega objekta LinkSet

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

link

Množica odsekov ali zaporedij odsekov, ki tvorijo nabor odsekov.

GeneralisedLink

 

5.1.7.    Omrežje (Network)

Omrežje je zbirka elementov omrežja.Atributi tipa prostorskega objekta Network

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

geographicalName

Zemljepisno ime omrežja.

GeographicalName

voidableVloge asociacij tipa prostorskega objekta Network

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

elements

Zbirka elementov, ki tvorijo omrežje.

NetworkElement

 

5.1.8.    Območje omrežja (NetworkArea)

Dvorazsežni element v omrežju.

Tip je podtip tipa NetworkElement.

Tip je abstrakten.Atributi tipa prostorskega objekta NetworkArea

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

geometry

Ponazarja geometrične lastnosti območja

GM_Surface

 

5.1.9.    Povezava omrežja (NetworkConnection)

Ponazarja logično povezavo med dvema ali več elementi omrežja v različnih omrežjih.

Tip je podtip tipa NetworkElement.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

type

Razvrstitev povezave omrežja.

ConnectionTypeValue

voidableVloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

element

Elementi omrežja v različnih omrežjih.

NetworkElement

 

Vsi elementi morajo biti v različnih omrežjih.

5.1.10.    Element omrežja (NetworkElement)

Abstraktni osnovni tip, ki ponazarja element v omrežju. Vsak element v omrežju zagotavlja določeno funkcijo, ki je v interesu omrežja.

Tip je abstrakten.Atributi tipa prostorskega objekta NetworkElement

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 Vloge asociacij tipa prostorskega objekta NetworkElement

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

inNetwork

Omrežja, ki vsebujejo element omrežja.

Network

voidable

5.1.11.    Lastnost omrežja (NetworkProperty)

Abstraktni osnovni tip, ki ponazarja pojave ob elementu omrežja ali vzdolž njega. Ta osnovni tip zagotavlja splošne lastnosti za povezovanje pojavov v zvezi v omrežjem (lastnosti omrežja) z elementi omrežja.

Tip je abstrakten.Atributi tipa prostorskega objekta NetworkProperty

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

networkRef

Prostorska referenca lastnosti, ki se nanaša na omrežje.

NetworkReference

voidable

5.1.12.    Vozlišče (Node)

Ponazarja pomemben položaj v mreži, ki je vedno na začetku ali koncu odseka.

Tip je podtip tipa NetworkElement.

Tip je abstrakten.Atributi tipa prostorskega objekta Node

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

geometry

Lega vozlišča.

GM_Point

 Vloge asociacij tipa prostorskega objekta Node

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

spokeEnd

Odseki, ki vstopajo v vozlišče.

Link

voidable

spokeStart

Odseki, ki zapuščajo vozlišče.

Link

voidable

5.2.    Podatkovni tipi

5.2.1.    Usmerjeni odsek (DirectedLink)

Odsek v pozitivno ali negativno smer.Atributi podatkovnega tipa DirectedLink

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

direction

Ponazarja, ali se usmerjeni odsek ujema (pozitivno) ali se ne ujema (negativno) s pozitivno smerjo odseka.

Sign

 Povezovalne vloge podatkovnega tipa DirectedLink

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

link

Odsek.

Link

 

5.2.2.    Referenca odseka (LinkReference)

Omrežna referenca na linijski element omrežja.

Tip je podtip tipa NetworkReference.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

applicableDirection

Smeri generalizirane odseka, na katero se nanaša referenca. Če se lastnost ne nanaša na smer vzdolž odseka, ampak ponazarja pojav vzdolž odseka, se „inDirection“ nanaša na desno stran smeri odseka.

LinkDirectionValue

voidable

Cilji linearne reference morajo biti linijski elementi omrežja. To pomeni, da je cilj omrežne reference odsek ali zaporedje odsekov, če se uporabi linearno referenciranje ali če je smer pomembna.

5.2.3.    Omrežna referenca (NetworkReference)

Referenca na element omrežja.Povezovalne vloge podatkovnega tipa NetworkReference

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

element

Referencirani element omrežja.

NetworkElement

 

5.2.4.    Enostavna linearna referenca (SimpleLinearReference)

Omrežna referenca, ki je omejena na del linijskega elementa omrežja. Je del elementa omrežja med položajema fromPosition in toPosition.

Tip je podtip tipa LinkReference.Atributi podatkovnega tipa SimpleLinearReference

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

fromPosition

Začetni položaj linijskega elementa, izraženega kot oddaljenost od začetka linijskega elementa omrežja vzdolž geometrije njegove krivulje.

Length

 

offset

Odmik od geometrije središčnice generaliziranega odseka, če je pomembno; pozitivni odmik je na desno v smeri odseka, negativni pa v levo.

Length

voidable

toPosition

Končni položaj linijskega elementa, izraženega kot oddaljenost od začetka linijskega elementa omrežja vzdolž geometrije njegove krivulje.

Length

 

5.2.5.    Enostavna točkovna referenca (SimplePointReference)

Omrežna referenca, ki je omejena na točko na linijskem elementu omrežja. Ta točka se nahaja na elementu omrežja na položaju atPosition vzdolž omrežja.

Tip je podtip tipa LinkReference.Atributi podatkovnega tipa SimplePointReference

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

atPosition

Položaj točke, izražen kot oddaljenost od začetka linijskega elementa omrežja vzdolž njegove zakrivljene geometrije.

Length

 

offset

Odmik od geometrije središčnice generaliziranega odseka, če je pomembno; pozitivni odmik je na desno v smeri odseka, negativni pa v levo.

Length

voidable

5.3.    Šifranti

5.3.1.    Tip povezave (ConnectionTypeValue)

Tipi povezav med različnimi omrežji.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ ConnectionTypeValue

Vrednost

Opredelitev

crossBorderConnected

Povezava med dvema elementoma omrežja v različnih omrežjih istega tipa, vendar v sosednjih območjih. Referencirani elementi omrežja predstavljajo različne, vendar prostorsko povezane pojave iz stvarnega sveta.

crossBorderIdentical

Povezava med dvema elementoma omrežja v različnih omrežjih istega tipa, vendar v sosednjih območjih. Referencirani elementi omrežja predstavljajo iste pojave iz stvarnega sveta.

intermodal

Povezava med dvema elementoma omrežja v različnih prometnih omrežjih, ki uporabljajo različne načine prevoza. Povezava predstavlja možnost prestopanja medija, ki se prevaža (ljudi, blago itd.) z enega na drug način prevoza.

▼B

5.3.2.    Smer odseka (LinkDirectionValue)

Seznam vrednosti za smeri glede na odsek.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ LinkDirectionValue

Vrednost

Opredelitev

bothDirections

V obeh smereh.

inDirection

V smeri odseka.

inOppositeDirection

V nasprotni smeri odseka.

▼M2

6.   MODEL PODATKOVNEGA SLOJA (COVERAGE MODEL)

Model podatkovnega sloja INSPIRE zajema naslednje pakete:

 podatkovni sloji (osnovno) (Coverages (Base)),

 podatkovni sloji (zaloga in razpon) (Coverages (Domain And Range)).

6.1.    Podatkovni sloji (osnovno)

6.1.1.    Tipi prostorskega objekta

Paket „Podatkovni sloji (osnovno)“ zajema tip prostorskega objekta „Podatkovni sloj“.

6.1.1.1.   Podatkovni sloj (Coverage)

Prostorski objekt, ki se uporablja kot funkcija za vračanje vrednosti iz svojega razpona za kateri koli neposredni položaj znotraj svoje prostorske, časovne ali prostorsko-časovne zaloge.

Tip je abstrakten.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

metadata

Metapodatki o podatkovnem sloju, ki so namenjeni določeni uporabi.

Any

 

rangeType

Opis sestave vrednosti razpona.

RecordType

 

6.2.    Coverages (Domain And Range)

6.2.1.    Tipi prostorskega objekta

Paket „Podatkovni sloj (zaloga in razpon)“ zajema naslednje tipe prostorskih objektov:

 podatkovni sloj (prikaz zaloge in razpona) (Coverage (Domain And Range Representation)),

 rektificiran mrežni podatkovni sloj (Rectified Grid Coverage),

 referenciabilen mrežni podatkovni sloj (Referenceable Grid Coverage).

6.2.1.1.   Podatkovni sloj (prikaz zaloge in razpona) (CoverageByDomainAndRange)

Podatkovni sloj, ki zalogo in razpon določa kot dve ločeni značilnosti.

Tip je podtip tipa Coverage.

Tip je abstrakten.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

coverageFunction

Opis, kako se lahko pridobijo vrednosti razpona na lokacijah zaloge podatkovnega sloja.

CoverageFunction

 

domainSet

Konfiguracija zaloge podatkovnega sloja, opisana kot koordinate.

Any

 

rangeSet

Niz vrednosti, ki so s funkcijo povezane z elementi zaloge podatkovnega sloja.

Any

 

Funkcija mreže velja le za zaloge, ki so mreže.

6.2.1.2.   Rektificiran mrežni podatkovni sloj (RectifiedGridCoverage)

Podatkovni sloj, katerega zaloga zajema rektificirano mrežo.

Tip je podtip tipa CoverageByDomainAndRange.

Zaloga je rektificirana mreža.

Mrežne točke RectifiedGridCoverage ne glede na stopnjo ločljivosti sovpadajo s središči celic geografskih mrež, določenih v oddelku 2.2 Priloge II.

6.2.1.3.   Referenciabilen mrežni podatkovni sloj (ReferenceableGridCoverage)

Podatkovni sloj, katerega zaloga zajema referenciabilno mrežo.

Tip je podtip tipa CoverageByDomainAndRange.

Zaloga je referenciabilna mreža.

6.2.2.    Podatkovni tipi

6.2.2.1.   Funkcija podatkovnega sloja (CoverageFunction)

Opis, kako se lahko pridobijo vrednosti razpona na lokacijah zaloge podatkovnega sloja.

Tip je zvezni tip.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

ruleDefinition

Formalni ali neformalni opis funkcije podatkovnega sloja kot besedilo.

CharacterString

 

ruleReference

Formalni ali neformalni opis funkcije podatkovnega sloja kot sklic.

URI

 

gridFunction

Pravilo preslikovanja za geometrijo mreže.

GridFunction

 

6.2.2.2.   Funkcija mreže (GridFunction)

Izrecno pravilo preslikovanja za geometrijo mreže.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

sequenceRule

Opis, kako so mrežne točke postavljene za povezavo z elementi vrednosti v nizu razpona podatkovnega sloja.

CV_SequenceRule

 

startPoint

Mrežna točka, povezana s prvim zapisom v nizu razpona podatkovnega sloja.

Integer

 

7.   MODEL OPAZOVANJA (OBSERVATIONS MODEL)

Model opazovanja INSPIRE zajema naslednje pakete:

 reference opazovanja (Observation References),

 postopki (Processes),

 značilnosti, ki se jih da opazovati (Observable Properties),

 posebna opazovanja (Specialised Observations).

7.1.    Reference opazovanja

7.1.1.    Tipi prostorskega objekta

Paket „Reference opazovanja“ zajema tip prostorskega objekta ObservationSet.

7.1.1.1.   Zbirka opazovanj (ObservationSet)

Povezuje zbirko opazovanj.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

extent

Informacije o prostorskem in časovnem obsegu.

EX_Extent

 Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

member

En član ObservationSet.

OM_Observation

 

7.2.    Postopki

7.2.1.    Tipi prostorskega objekta

Paket „Postopki“ zajema tip prostorskega objekta „Postopek“.

7.2.1.1.   Postopek (Process)

Opis postopka opazovanja.

Tip je podtip tipa OM_Process.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

voidable

name

Ime postopka.

CharacterString

voidable

type

Tip postopka.

CharacterString

voidable

documentation

Nadaljnje informacije (spletne/brez povezave) v zvezi s postopkom.

DocumentCitation

voidable

processParameter

Parameter, ki nadzoruje uporabo postopka in posledično njegov rezultat.

ProcessParameter

voidable

responsibleParty

Posameznik ali organizacija, povezana s postopkom.

RelatedParty

voidable

7.2.2.    Podatkovni tipi

7.2.2.1.   Parameter postopka (ProcessParameter)

Opis obravnavanega parametraAtribut

Opredelitev

Tip

Voidability

name

Ime parametra postopka.

ProcessParameterNameValue

 

description

Opis parametra postopka.

CharacterString

 

7.2.3.    Šifranti

7.2.3.1.   Ime parametra postopka (ProcessParameterNameValue)

Šifrant imen parametrov postopka.

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo vrednosti, ki jih opredelijo ponudniki podatkov.

7.3.    Značilnosti, ki se jih da opazovati

7.3.1.    Podatkovni tipi

7.3.1.1.   Omejitev (Constraint)

Omejitev neke značilnosti, npr. valovna dolžina = 200 nm.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

constrainedProperty

Omejena značilnost, npr. „barva“, če je omejitev „barva = modra“.

PhenomenonTypeValue

 

label

Človeku razumljiv naslov za omejitev kot celoto.

CharacterString

 

7.3.1.2.   Omejitev kategorije (CategoryConstraint)

Omejitev, ki temelji na upravičeni kategoriji, npr. barva = „rdeča“.

Tip je podtip tipa Constraint.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

comparison

Primerjalni operator. Pri omejitvi kategorije sta možna „jeEnako“ ali „niEnako“.

ComparisonOperatorValue

 

value

Vrednost omejene značilnosti, npr. „modra“ (če je omejena značilnost barva).

CharacterString

 

7.3.1.3.   Omejitev razpona (RangeConstraint)

Številčna omejitev razpona neke značilnosti, npr. valovna dolžina ≥ 300 nm in valovna dolžina ≤ 600 nm.

Tip je podtip tipa Constraint.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

value

Številčna vrednost razpona omejene značilnosti.

RangeBounds

 

uom

Merske enote, ki se uporabljajo za omejitev.

UnitOfMeasure

 

7.3.1.4.   Meje razpona (RangeBounds)

Začetne in končne mejne vrednosti številčnega razpona (npr. začetna ≥ 50, končna ≤ 99).Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

startComparison

Primerjalni operator, ki se uporablja za spodnjo mejo razpona (npr. greaterThanOrEqualTo).

ComparisonOperatorValue

 

rangeStart

Spodnja meja razpona.

Real

 

endComparison

Primerjalni operator, ki se uporablja za zgornjo mejo razpona (npr. lessThan).

ComparisonOperatorValue

 

rangeEnd

Zgornja meja razpona.

Real

 

7.3.1.5.   Omejitev skalarja (ScalarConstraint)

Številčna omejitev skalarja neke značilnosti, npr. dolžina ≥ 1 m.

Tip je podtip tipa Constraint.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

value

Številčna vrednost omejene značilnosti.

Real

 

comparison

Primerjalni operator, ki se uporablja za omejitev, npr. greaterThan.

ComparisonOperatorValue

 

uom

Merske enote, ki se uporabljajo za omejitev.

UnitOfMeasure

 

7.3.1.6.   Druge omejitve (OtherConstraint)

Omejitev, ki ni strukturno oblikovana, lahko pa se jo opiše z opisnim atributom, ki je poljubno besedilo.

Tip je podtip tipa Constraint.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

description

Opis omejitve.

CharacterString

 

7.3.1.7.   Statistična mera (StatisticalMeasure)

Opis statistične mere, npr. „najvišja dnevna mera“.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

label

Človeku razumljiv naziv za statistično mero.

CharacterString

 

statisticalFunction

Statistična funkcija, npr. srednja vrednost.

StatisticalFunctionTypeValue

 

aggregationTimePeriod

Časovni razpon, na podlagi katerega se izračuna statistični podatek, npr. dan, ura.

TM_Duration

 

aggregationLength

Enodimenzionalni prostorski razpon, na podlagi katerega se izračuna statistični podatek, npr. 1 meter.

Length

 

aggregationArea

Dvodimenzionalni prostorski razpon, na podlagi katerega se izračuna statistični podatek, npr. 1 kvadratni meter.

Area

 

aggregationVolume

Tridimenzionalni prostorski razpon, na podlagi katerega se izračuna statistični podatek, npr. 1 kubični meter.

Volume

 

otherAggregation

Kateri koli drug tip združevanja.

Any

 Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

derivedFrom

Ena statistična mera je lahko izpeljana iz druge statistične mere, npr. najvišje mesečne temperature so lahko izpeljane iz povprečnih dnevnih temperatur.

StatisticalMeasure

 

7.3.2.    Oštevilčenja

7.3.2.1.   Primerjalni operator (ComparisonOperatorValue)

Oštevilčenje primerjalnih operatorjev (npr. večje od)Vrednost

Opredelitev

equalTo

enako

notEqualTo

neenako

lessThan

manjše od

greaterThan

večje od

lessThanOrEqualTo

manjše ali enako

greaterThanOrEqualTo

večje ali enako

7.3.3.    Šifranti

7.3.3.1.   Tip pojava (PhenomenonTypeValue)

Šifrant pojavov (npr. temperatura, hitrost vetra).

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo vrednosti naslednjih šifrantov ali drugih šifrantov, ki jih opredelijo ponudniki podatkov:

 Standardna imena za podnebje in napovedi (CFStandardNamesValue): opredelitve pojavov, preučevanih v meteorologiji in oceanografiji, kot je določeno v oddelku 4.5 te priloge.

 Ime parametra elementa profila (ProfileElementParameterNameValue): značilnosti, ki jih je mogoče opazovati za opredelitev elementa profila, kot je določeno v oddelku 3.3.8 Priloge IV.

 Ime parametra izpeljanega talnega objekta (SoilDerivedObjectParameterNameValue): značilnosti v zvezi s tlemi, ki jih je mogoče pridobiti iz talnih in drugih podatkov, kot je določeno v oddelku 3.3.9 Priloge IV.

 Ime parametra talnega profila (SoilProfileParameterNameValue): značilnosti, ki jih je mogoče opazovati za opredelitev talnega profila, kot je določeno v oddelku 3.3.12 Priloge IV.

 Ime parametra talnega območja (SoilSiteParameterNameValue): značilnosti, ki jih je mogoče opazovati za opredelitev talnega območja, kot je določeno v oddelku 3.3.13 Priloge IV.

 Referenčna komponenta kakovosti zraka EU (EU_AirQualityReferenceComponentValue): opredelitve pojavov v zvezi s kakovostjo zraka v okviru poročanja v skladu z zakonodajo Unije, kot je navedeno v oddelku 13.2.1.1 Priloge IV.

 Tabela kod in zastavic GRIB WMO 4.2 (GRIB_CodeTable4_2Value): opredelitve pojavov, preučevanih v meteorologiji, kot je določeno v oddelku 13.2.1.2 Priloge IV.

 Uporaba parametra P01 BODC (BODC_P01ParameterUsageValue): opredelitve pojavov, preučevanih v oceanografiji, kot je določeno v oddelku 14.2.1.1 Priloge IV.

7.3.3.2.   Tip vrednosti statistične funkcije (StatisticalFunctionTypeValue)

Šifrant vrednosti statističnih funkcij (npr. najvišje, najnižje, srednja vrednost).

Dovoljene vrednosti za te šifrante zajemajo vrednosti, ki jih opredelijo ponudniki podatkov.

7.4.    Posebna opazovanja

7.4.1.    Tipi prostorskega objekta

Paket „Posebna opazovanja“ zajema naslednje tipe prostorskih objektov:

 opazovanje mreže,

 opazovanje skupin mrež,

 opazovanje točke,

 zbirka opazovanja točk,

 opazovanje več točk,

 opazovanje točk v časovnem nizu,

 opazovanje profila,

 opazovanje poti.

7.4.1.1.   Opazovanje mreže (GridObservation)

Opazovanje, ki predstavlja mrežno polje v nekem trenutku.

Tip je podtip tipa SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest je SF_SamplingSolid ali SF_SamplingSurface.

phenomenonTime je TM_Instant.

result je RectifiedGridCoverage ali RefererencableGridCoverage.

7.4.1.2.   Opazovanje skupin mrež (GridSeriesObservation)

Opazovanje, ki predstavlja razvijajoče se mrežno polje v zaporedju trenutkov.

Tip je podtip tipa SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest je SF_SamplingSolid.

phenomenonTime je TM_Period.

result je RectifiedGridCoverage ali RefererencableGridCoverage.

7.4.1.3.   Opazovanje točke (PointObservation)

Opazovanje, ki predstavlja meritev značilnosti na neki časovni in prostorski točki.

Tip je podtip tipa SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest je SF_SamplingPoint.

phenomenonTime je TM_Instant.

7.4.1.4.   Zbirka opazovanja točk (PointObservationCollection)

Zbirka opazovanja točk.

Tip je podtip tipa ObservationSet.

Vsak član je PointObservation.

7.4.1.5.   Opazovanje več točk (MultiPointObservation)

Opazovanje, ki predstavlja zbirko meritev, ki so bile opravljene ob enakem času na različnih lokacijah.

Tip je podtip tipa SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest je SF_SamplingCurve, SF_SamplingSurface ali SF_SamplingSolid.

phenomenonTime je TM_Instant

result je MultiPointCoverage.

7.4.1.6.   Opazovanje točk v časovnem nizu (PointTimeSeriesObservation)

Opazovanje, ki predstavlja časovni niz točkovnih meritev neke značilnosti na določeni lokaciji v prostoru.

Tip je podtip tipa SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest je SF_SamplingPoint.

phenomenonTime je TM_Period.

result je Timeseries.

7.4.1.7.   Opazovanje profila (ProfileObservation)

Opazovanje, ki predstavlja meritev neke značilnosti vzdolž vertikalnega profila v prostoru v nekem trenutku.

Tip je podtip tipa SamplingCoverageObservation.

featureOfInterest je SF_SamplingCurve.

phenomenonTime je TM_Instant.

result je ReferenceableGridCoverage ali RectifiedGridCoverage.

Prostorska zaloga rezultata zajema eno os, ki je vertikalna.

7.4.1.8.   Opazovanje poti (TrajectoryObservation)

Opazovanje, ki predstavlja meritev značilnosti vzdolž vijugaste krivulje v času in prostoru.

Tip je podtip tipa SamplingCoverageObservation.

phenomenonTime je TM_Period.

result je Timeseries.

Vsaka točka v result je TimeLocationValueTriple.

featureOfInterest je SF_Sampling Curve.

7.4.2.    Podatkovni tipi

7.4.2.1.   Trojica vrednost, čas in lokacija (TimeLocationValueTriple)

Zbirka trojice časa, lokacije in vrednosti (meritev). Na primer na točki vzdolž poti.

Tip je podtip tipa TimeValuePair.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

location

Geografska lokacija z veljavno vrednostjo.

GM_Position

 

7.5.    Zahteve za opazovanja

Kadar se tip OM_Observation ali kateri koli njegov podtip uporablja za zagotovitev razpoložljivosti podatkov, veljajo naslednje zahteve:

(1) Za določanje uporabljenega postopka v OM_Observation se uporablja tip Process.

(2) Kadar je v OM_Observation vzpostavljeno sklicevanje na EnvironmentalMonitoringFacility, je določen atribut parameter z atributom name „relatedMonitoringFeature“ in atributom value tipa AbstractMonitoringFeature.

(3) Za vsa kodiranja, ki se uporabljajo za celotni ali delni rezultat OM_Observation, je za branje kodirane datoteke na voljo javni programski vmesnik (API). API omogoča razkritje podatkov, ki so potrebni za uresničitev prostorskih objektov INSPIRE.

(4) Če je v značilnosti procedure objekta OM_Observation na voljo atribut processParameter, je njegova vrednost (ime) vključena v atribut parameter objekta OM_Observation.

8.   MODEL KOMPLEKSA ZA IZVAJANJE DEJAVNOSTI

Model kompleksa za izvajanje dejavnosti INSPIRE zajema paket „Kompleks za izvajanje dejavnosti“ (Activity Complex).

8.1.    Kompleks za izvajanje dejavnosti

8.1.1.    Tipi prostorskega objekta

Paket „Kompleks za izvajanje dejavnosti“ zajema tip prostorskega objekta „Kompleks za izvajanje dejavnosti“.

8.1.1.1.   Kompleks za izvajanje dejavnosti (ActivityComplex)

Ena enota, s tehničnega in gospodarskega vidika, pod upravnim nadzorom pravne osebe (upravljavca), ki zajema dejavnosti iz Eurostatove klasifikacije NACE, določene z Uredbo (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ( 6 ). Kompleks za izvajanje dejavnosti mora predstavljati celotno območje na isti ali drugi geografski lokaciji, ki ga upravlja isti upravljavec, vključno z vso infrastrukturo, opremo in materiali.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

thematicId

Tematski identifikator kompleksa za izvajanje dejavnosti.

ThematicIdentifier

 

geometry

Geometrija za določanje obsega ali položaja kompleksa za izvajanje dejavnosti.

GM_Object

 

function

Dejavnosti, ki jih izvaja kompleks za izvajanje dejavnosti. Funkcija je opisana z dejavnostjo in je lahko dopolnjena z informacijami o vhodnih in izhodnih podatkih kot njenimi rezultati.

Function

 

name

Opisno ime kompleksa za izvajanje dejavnosti.

CharacterString

voidable

validFrom

Čas, ko je kompleks za izvajanje dejavnosti začel obstajati v stvarnem svetu.

DateTime

voidable

validTo

Čas, ko je kompleks za izvajanje dejavnosti prenehal obstajati v stvarnem svetu.

DateTime

voidable

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

8.1.2.    Podatkovni tipi

8.1.2.1.   Funkcija (Function)

Funkcija nečesa, izražena kot dejavnost ter možni vhodni in/ali izhodni podatki.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

activity

Kategoriziran opis posamezne ali organiziranega niza tehnično povezanih postopkov, ki jih izvaja zasebna ali javna oz. profitna ali neprofitna gospodarska enota.

EconomicActivityValue

 

input

Ves razvrščeni ali registrirani material, ki v skladu s funkcijo vstopi v tehnično in gospodarsko enoto.

InputOutputValue

voidable

output

Ves razvrščeni ali registrirani material, ki v skladu s funkcijo zapusti tehnično in gospodarsko enoto.

InputOutputValue

voidable

description

Podrobnejši opis funkcije.

PT_FreeText

voidable

8.1.2.2.   Zmogljivost (Capacity)

Količinska opredelitev dejanske ali možne zmogljivosti izvajanja dejavnosti, ki se običajno ne spremeni, se ne spremeni pogosto ali se ne spremeni znatno.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

activity

Kategoriziran opis posameznega ali organiziranega niza tehnično povezanih postopkov, ki jih izvaja zasebna ali javna oz. profitna ali neprofitna gospodarska enota.

EconomicActivityValue

 

input

Izmerljive informacije o vsem razvrščenem ali registriranem materialu, ki v skladu s funkcijo vstopi v tehnično in gospodarsko enoto.

InputOutputAmount

 

output

Izmerljive informacije o vsem razvrščenem ali registriranem materialu, ki v skladu s funkcijo zapusti tehnično in gospodarsko enoto.

InputOutputAmount

 

time

Časovno obdobje, na katerega se nanaša določena zmogljivost, kot je 1 leto za letno zmogljivost.

TM_Duration

 

description

Opis zmogljivosti.

PT_FreeText

voidable

8.1.2.3.   Količina vhodnih ali izhodnih podatkov (InputOutputAmount)

Tip in, kadar je na voljo, izmerljiva količina razvrščenega ali registriranega materiala, ki vstopi v tehnično in gospodarsko enoto ali jo zapusti.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

inputOutput

Razvrščen ali registriran material, ki v skladu s funkcijo vstopi v tehnično in gospodarsko enoto ali jo zapusti.

InputOutputValue

 

amount

Količina (npr. prostornina ali masa) razvrščenega ali registriranega materiala, ki vstopi v tehnično in gospodarsko enoto ali jo zapusti.

Measure

voidable

8.1.2.4.   Dovoljenje (Permission)

Uradna odločitev (formalno soglasje), s katero se izda dovoljenje za upravljanje celotnega kompleksa za izvajanje dejavnosti ali njegovega dela ob upoštevanju določenih pogojev, ki zagotavljajo, da objekti ali deli objektov na isti lokaciji, s katerimi upravlja isti upravljavec, izpolnjujejo zahteve, ki jih določi pristojni organ. Dovoljenje lahko zajema eno ali več funkcij in določa parametre zmogljivosti. Izraz se lahko uporablja tudi za druge oblike certifikatov ali dokumentov posebnega pomena glede na področje uporabe (npr. ISO, EMAS, nacionalni standardi kakovosti itd).Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

id

Identifikacijski sklic za dovoljenje.

ThematicIdentifier

 

relatedParty

Stranke, povezane z izdanim dovoljenjem za kompleks za izvajanje dejavnosti, ki omogoča različne vloge, kot so pristojni organi ali gospodarska družba.

RelatedParty

voidable

decisionDate

Časovno sklicevanje, ki dopolnjuje opredelitev dovoljenja.

DateTime

voidable

dateFrom

Datum začetka uporabe in veljavnosti dovoljenja.

DateTime

voidable

dateTo

Datum izteka uporabe in veljavnosti dovoljenja.

DateTime

voidable

description

Opis dovoljenja.

PT_FreeText

voidable

permittedFunction

Funkcije, za katere je izdano dovoljenje.

Function

voidable

permittedCapacity

Največja količina vhodnih in izhodnih podatkov dejavnosti v skladu z dovoljenjem.

Capacity

voidable

8.1.2.5.   Opis kompleksa za izvajanje dejavnosti (ActivityComplexDescription)

Dodatne informacije o kompleksu za izvajanje dejavnosti, vključno z njegovim opisom, naslovom, kontaktnimi podatki in povezanimi strankami.Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

description

Dopolnilna opredelitev „Kompleksa za izvajanje dejavnosti“ in njegove značilnosti.

PT_FreeText

voidable

address

Naslov kompleksa za izvajanje dejavnosti, tj. naslov, kjer se dejavnosti izvajajo.

AddressRepresentation

voidable

contact

Kontaktni podatki kompleksa za izvajanje dejavnosti.

Contact

voidable

relatedParty

Podatki o strankah, povezanih s kompleksom za izvajanje dejavnosti. Možne so različne vloge, kot so lastniki, upravljavci ali pristojni organi.

RelatedParty

voidable

8.1.3.    Šifranti

8.1.3.1.   Gospodarska dejavnost (EconomicActivityValue)

Klasifikacija gospodarskih dejavnosti.

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo vrednosti naslednjih šifrantov ali drugih šifrantov, ki jih opredelijo ponudniki podatkov:

 Klasifikacija gospodarske dejavnosti EU (EconomicActivityNACEValue): gospodarske dejavnosti v skladu z Eurostatovimi klasifikacijskimi vrednostmi NACE iz Uredbe (ES) št. 1893/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ( 7 ).

 Klasifikacija gospodarskih dejavnosti za statistiko odpadkov EU (EconomicActivityWasteStatisticsValue): klasifikacija gospodarskih dejavnosti v skladu z oddelkom 8 Priloge I k Uredbi (ES) št. 2150/2002 ( 8 ).

 Klasifikacija predelave in odstranjevanja odpadkov EU (WasteRecoveryDisposalValue): Klasifikacija postopkov predelave in odstranjevanja odpadkov v skladu s prilogama I in II k Direktivi 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta ( 9 ).

8.1.3.2.   Vhodni ali izhodni podatki (InputOutputValue)

Klasifikacija vhodnih ali izhodnih podatkov.

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo vrednosti naslednjih šifrantov ali drugih šifrantov, ki jih opredelijo ponudniki podatkov.

 Klasifikacija izdelkov EU (ProductCPAValue): klasifikacija proizvodov po gospodarski dejavnosti v skladu z Uredbo (ES) št. 451/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ( 10 ).

 Klasifikacija odpadkov EU (WasteValue): klasifikacija odpadkov v skladu z Odločbo 2000/532/ES ( 11 ).

8.2.    Zahteve za komplekse za izvajanje dejavnosti

Če ponudnik podatkov za zagotovitev razpoložljivosti podatkov o statusu, fizični zmogljivosti, dovoljenjih in/ali dodatnih podatkov uporabi podtip Kompleks za izvajanje dejavnosti, se uporabijo ustrezni šifranti in podatkovni tipi (ConditionOfFacilityValue, Capacity, Permission, ActivityComplexDescription), ki so vključeni v paket ActivityComplex.

▼B
PRILOGA II

ZAHTEVE ZA TEME PROSTORSKIH PODATKOV IZ PRILOGE I K DIREKTIVI 2007/2/ES

1.   KOORDINATNI REFERENČNI SISTEMI

1.1.    Opredelitev pojmov

Poleg opredelitev pojmov iz člena 2 se uporabljajo še naslednje opredelitve:

 „datum“ pomeni parameter ali nabor parametrov, ki v skladu s standardom EN ISO 19111 določajo položaj izhodišča, merilo in orientacijo koordinatnega sistema,

 „geodetski datum“ pomeni datum, ki v skladu s standardom EN ISO 19111 opisuje razmerje med koordinatnim sistemom in Zemljo,

 „koordinatni sistem“ pomeni nabor matematičnih pravil, ki v skladu s standardom EN ISO 19111 določajo, kako se koordinate pripisujejo točkam,

 „koordinatni referenčni sistem“ pomeni koordinatni sistem, ki je v skladu s standardom EN ISO 19111 s stvarnim svetom povezan prek datuma. Ta opredelitev vključuje koordinatne sisteme, ki temeljijo na geodetskih ali kartezijskih koordinatah, in koordinatne sisteme, ki temeljijo na kartografskih projekcijah,

 „kartografska projekcija“ pomeni v skladu s standardom EN ISO 19111 bijektivno preslikavo (ena-proti-ena) koordinat z geodetskega koordinatnega sistema na ravnino na podlagi istega datuma,

 „sestavljeni koordinatni referenčni sistem“ pomeni koordinatni referenčni sistem, ki za opis položaja v skladu s standardom EN ISO 19111 uporablja dva različna neodvisna koordinatna referenčna sistema, enega za horizontalno in enega za vertikalno komponento,

 „geodetski koordinatni sistem“ pomeni koordinatni sistem, v katerem se položaj v skladu s standardom EN ISO 19111 določa z geodetsko širino, geodetsko dolžino in (v primeru trirazsežnega koordinatnega sistema) elipsoidno višino,

▼M2

 „srednji nivo morja“ (MSL) (mean sea level (MSL)) pomeni povprečno višino gladine morja na mareografski postaji za vse nivoje plimovanja v obdobju 19 let, ki se običajno določi na podlagi vsakournega odčitavanja višine, merjene od vnaprej določene referenčne višine morja (hidrografska ničla),

 „najnižja astronomska plima“ (LAT) (lowest astronomical tide (LAT)) pomeni najnižjo višino bibavice, ki se lahko predvidi ob povprečnih meteoroloških razmerah in ob kateri koli kombinaciji astronomskih razmer.

▼B

1.2.    Datum za tri- in dvorazsežne koordinatne referenčne sisteme

Za tri- in dvorazsežne koordinatne referenčne sisteme ter za horizontalne komponente sestavljenih koordinatnih sistemov, ki se uporabljajo za zagotavljanje zbirk prostorskih podatkov, se na območjih njegovega geografskega obsega uporablja datum evropskega terestričnega referenčnega sistema 1989 (ETRS89), na območjih izven geografskega obsega ETRS89 pa se uporablja datum mednarodnega terestričnega referenčnega sistema (ITRS) ali drugega geodetskega koordinatnega referenčnega sistema, ki je skladen z ITRS. Skladnost z ITRS pomeni, da opredelitev sistema temelji na opredelitvi ITRS in da je v skladu s standardom EN ISO 19111 razmerje med sistemoma dobro dokumentirano.

1.3.    Koordinatni referenčni sistemi

Zbirke prostorskih podatkov so na voljo vsaj v enem od koordinatnih sistemov iz oddelkov 1.3.1, 1.3.2 in 1.3.3, razen če ne velja eden od pogojev iz oddelka 1.3.4.

1.3.1.    Trirazsežni koordinatni referenčni sistemi

 trirazsežne kartezijske koordinate, ki temeljijo na datumu iz oddelka 1.2 in uporabljajo parametre elipsoida geodetskega referenčnega sistema 1980 (GRS80);

 trirazsežne geodetske koordinate (širina, dolžina in elipsoidna višina), ki temeljijo na datumu iz oddelka 1.2 in uporabljajo parametre elipsoida GRS80.

1.3.2.    Dvorazsežni koordinatni referenčni sistemi

 dvorazsežne geodetske koordinate (širina in dolžina), ki temeljijo na datumu iz oddelka 1.2 in uporabljajo parametre elipsoida GRS80;

 ravninske koordinate, ki uporabljajo koordinatni referenčni sistem ETRS89 v Lambertovi azimutni ekvivalentni projekciji;

 ravninske koordinate, ki uporabljajo koordinatni referenčni sistem ETRS89 v Lambertovi konformni konusni projekciji;

 ravninske koordinate, ki uporabljajo koordinatni referenčni sistem ETRS89 v prečni Mercatorjevi projekciji.

1.3.3.    Sestavljeni koordinatni referenčni sistemi

1. Za horizontalno komponento sestavljenega koordinatnega referenčnega sistema se uporablja eden od koordinatnih referenčnih sistemov iz oddelka 1.3.2.

2. Za vertikalno komponento se uporablja eden od naslednjih koordinatnih sistemov:

 za vertikalno komponento na kopnem se uporablja evropski vertikalni referenčni sistem (EVRS) za izražanje višin, določenih na podlagi težnosti, v njegovem geografskem obsegu. Na območjih izven geografskega obsega EVRS se za izražanje višin, določenih na podlagi težnosti, uporabljajo drugi vertikalni referenčni sistemi, ki temeljijo na Zemljinem težnostnem polju,

▼M2

 za vertikalno komponento v prosti atmosferi se uporablja barometrični pritisk, pretvorjen v višino prek mednarodne standardne atmosfere po standardu ISO 2533:1975 oziroma drugih linearnih ali parametričnih referenčnih sistemov. Kadar se uporabljajo drugi parametrični referenčni sistemi, so opisani v dostopni referenci po standardu EN ISO 19111-2:2012,

▼M2

 za vertikalno komponento na morskih območjih z izrazitim razponom plimovanja (vode pod vplivom plimovanja) se za referenčno površino uporablja najnižja astronomska plima (LAT),

 za vertikalno komponento na morskih območjih z neizrazitim razponom plimovanja, na odprtih oceanih in dejansko v vodah, globljih od 200 metrov, se za referenčno površino uporablja srednji nivo morja (MSL) ali dobro opredeljen referenčni nivo, podoben MSL.

▼B

1.3.4.    Drugi koordinatni referenčni sistemi

V naslednjih primerih se lahko uporabljajo drugi koordinatni referenčni sistemi kot tisti iz 1.3.1, 1.3.2 ali 1.3.3:

1. Za posamezne teme prostorskih podatkov so lahko v tej prilogi določeni drugi koordinatni referenčni sistemi.

2. Za območja zunaj celinske Evrope lahko države članice same opredelijo ustrezne koordinatne referenčne sisteme.

Geodetske oznake in parametri za opis teh koordinatnih referenčnih sistemov ter izvajanje postopkov pretvorbe in preoblikovanja se po standardih EN ISO 19111 in ISO 19127 dokumentirajo, ustvari pa se tudi identifikator.

1.4.    Koordinatni referenčni sistemi, ki se uporabljajo z omrežno storitvijo pregledovanja

Za prikazovanje zbirk prostorskih podatkov prek omrežne storitve pregledovanja v skladu z Uredbo št. 976/2009 morajo biti na voljo vsaj koordinatni referenčni sistemi za dvorazsežne geodetske koordinate (širina, dolžina).

1.5.    Identifikatorji koordinatnega referenčnega sistema

1. Parametri in identifikatorji koordinatnih referenčnih sistemov se vodijo v enem ali več skupnih registrih za koordinatne referenčne sisteme.

2. Za sklicevanje na koordinatne referenčne sisteme iz tega oddelka se uporabljajo samo identifikatorji iz skupnega registra.

2.   GEOGRAFSKA KOORDINATNA MREŽA

2.1.    Opredelitev pojmov

Poleg opredelitev pojmov iz člena 2 se uporabljajo še naslednje opredelitve:

 „mreža“ pomeni omrežje, sestavljeno iz dveh ali več nizov krivulj, kjer se pripadniki vsakega niza algoritmično sekajo s pripadniki drugega niza,

 „mrežna celica“ pomeni celico, ki jo razmejujejo mrežne krivulje,

 „mrežna točka“ pomeni točko, ki je na presečišču dveh ali več krivulj v mreži.

2.2.    Mreže

▼M2

Katera koli od mrež z določenimi in nedvoumno definiranimi lokacijami, določenimi v oddelkih 2.2.1 in 2.2.2, se uporablja kot georeferenčni okvir za pridobivanje podatkov v mreži, ki so na voljo v INSPIRE, razen če velja eden od naslednjih pogojev:

(1) Za posamezne teme prostorskih podatkov so lahko v prilogah II–IV določene druge mreže. V tem primeru se za podatke, ki se izmenjajo s tako tematsko mrežo, uporabijo standardi, v katere je opredelitev mreže že vključena s podatki ali povezana prek sklica.

(2) Za mrežno referenciranje v območjih zunaj celinske Evrope lahko države članice po načelih za mrežo iz oddelka 2.2.1 določijo lastno mrežo, ki temelji na geodetskem koordinatnem referenčnem sistemu, skladnem z ITRS in Lambertovo azimutno ekvivalentno projekcijo. V tem primeru se ustvari identifikator za koordinatni referenčni sistem.

▼B

2.2.1.    ►M2  Mreža enake površine  ◄

▼M2 —————

▼B

Mreža temelji na koordinatnem referenčnem sistemu ETRS89 v lambertovi azimutni ekvivalentni projekciji (ETRS89-LAEA) s centrom projekcije v točki 52° N, 10° E ter navideznim pomikom proti vzhodu, x0 = 4 321 000 m in navideznim pomikom proti severu, y0 = 3 210 000 m.

Izhodišče mreže sovpada z reduciranim izhodiščem koordinatnega referenčnega sistema ETRS89-LAEA (x = 0, y = 0).

Mrežne točke mrež, ki temeljijo na ETRS89-LAEA, sovpadajo z mrežnimi točkami mreže.

Mreža je hierarhična, z ločljivostmi 1 m, 10 m, 100 m, 1 000 m, 10 000 m in 100 000 m.

Usmerjenost mreže je jug–sever in zahod–vzhod.

Mreža je označena kot Grid_ETRS89-LAEA. Za označevanje posameznih ločljivosti se doda velikost celice, izražena v metrih.

▼M2 —————

▼B

Za nedvoumno referenciranje in označevanje mrežne celice se uporablja oznaka celice, ki je sestavljena iz velikosti celice in koordinat spodnjega levega kota v ETRS89-LAEA. Velikost celice se izraža v metrih („m“) za celice, velikosti do 100 m, ali v kilometrih („km“) za celice, velikosti 1 000 m in večje. Vrednosti za pomik proti severu in vzhodu se delita z 10n, pri čemer je n število sledečih ničel v vrednosti velikost celice.

▼M2

2.2.2.    Območna geografska mreža

1. Kadar so podatki v mreži podani z geodetskimi koordinatami v skladu z oddelkom 1.3 te priloge, se lahko večločljivostna mreža, opredeljena v tem oddelku, uporabi kot georeferenčni okvir.

2. Stopnje ločljivosti so opredeljene v tabeli 1.

3. Mreža temelji na geodetskem koordinatnem referenčnem sistemu ETRS89-GRS80.

4. Izhodišče mreže sovpada s točko presečišča ekvatorja in greenwiškega poldnevnika (GRS80 širina φ = 0; GRS80 dolžina λ = 0).

5. Usmerjenost mreže je jug–sever in zahod–vzhod v skladu z mrežo poldnevnikov in vzporednikov elipsoida GRS80.

6. Za referenciranje mrež v območjih zunaj celinske Evrope lahko ponudniki podatkov po načelih vseevropskega sistema Grid_ETRS89-GRS80zn določijo lastno mrežo, ki temelji na geodetskem koordinatnem referenčnem sistemu, skladnem z ITRS. V tem primeru se ustvarita identifikator za koordinatni referenčni sistem in ustrezen identifikator za mrežo.

7. Mreža je razdeljena na območja. Severno južna ločljivost mreže ima enako kotno razdaljo. Zahodno vzhodna ločljivost mreže se določi kot rezultat kotne razdalje, pomnožene z dejavnikom območja, kot je opredeljeno v tabeli 1.

8. Mreža je označena kot Grid_ETRS89-GRS80zn_res, pri čemer n pomeni številko območja, res pa velikost celic v kotnih enotah, kot je določeno v tabeli 1.Tabela 1

Skupna mreža Grid_ETRS89-GRS80: razdalja širine (stopnja ločljivosti) in razdalja dolžine za vsako območje

Stopnje ločljivosti

RAZDALJA ŠIRINE

(arc sekund)

RAZDALJA DOLŽINE (arc sekund)

Velikost celice

Območje 1

(Šir. 0°–50°)

Območje 2

(Šir. 50°–70°)

Območje 3

(Šir. 70°–75°)

Območje 4

(Šir. 75°–80°)

Območje 5

(Šir. 80°–90°)

STOPNJA 0

3 600

3 600

7 200

10 800

14 400

21 600

1 D

STOPNJA 1

3 000

3 000

6 000

9 000

12 000

18 000

50 M

STOPNJA 2

1 800

1 800

3 600

5 400

7 200

10 800

30 M

STOPNJA 3

1 200

1 200

2 400

3 600

4 800

7 200

20 M

STOPNJA 4

600

600

1 200

1 800

2 400

3 600

10 M

STOPNJA 5

300

300

600

900

1 200

1 800

5 M

STOPNJA 6

120

120

240

360

480

720

2 M

STOPNJA 7

60

60

120

180

240

360

1 M

STOPNJA 8

30

30

60

90

120

180

30 S

STOPNJA 9

15

15

30

45

60

90

15 S

STOPNJA 10

5

5

10

15

20

30

5 S

STOPNJA 11

3

3

6

9

12

18

3 S

STOPNJA 12

1,5

1,5

3

4,5

6

9

1 500 MS

STOPNJA 13

1

1

2

3

4

6

1 000 MS

STOPNJA 14

0,75

0,75

1,5

2,25

3

4,5

750 MS

STOPNJA 15

0,5

0,5

1

1,5

2

3

500 MS

STOPNJA 16

0,3

0,3

0,6

0,9

1,2

1,8

300 MS

STOPNJA 17

0,15

0,15

0,3

0,45

0,6

0,9

150 MS

STOPNJA 18

0,1

0,1

0,2

0,3

0,4

0,6

100 MS

STOPNJA 19

0,075

0,075

0,15

0,225

0,3

0,45

75 MS

STOPNJA 20

0,03

0,03

0,06

0,09

0,12

0,18

30 MS

STOPNJA 21

0,015

0,015

0,03

0,045

0,06

0,09

15 MS

STOPNJA 22

0,01

0,01

0,02

0,03

0,04

0,06

10 MS

STOPNJA 23

0,0075

0,0075

0,015

0,0225

0,03

0,045

7 500 MMS

STOPNJA 24

0,003

0,003

0,006

0,009

0,012

0,018

3 000 MMS

DEJAVNIK

1

2

3

4

6

▼B

3.   ZEMLJEPISNA IMENA

3.1.    Tipi prostorskega objekta

Naslednji tip prostorskega objekta se uporablja za izmenjavo in razvrščanje prostorskih objektov iz zbirke podatkov, ki se nanašajo na temo prostorskih podatkov „Zemljepisna imena“:

 kraj z imenom.

3.1.1.    Kraj z imenom (NamedPlace)

Katera koli entiteta iz stvarnega sveta, ki ima eno ali več lastnih imen.Atributi tipa prostorskega objekta NamedPlace

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

geometry

Geometrija kraja z imenom. Podrobni opis podatka ne omejuje tipov geometrije.

GM_Object

 

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

leastDetailedViewingResolution

Ločljivost, izražena z indeksom merila ali razdaljo na tleh, nad katero kraja z imenom in pojavitev njegovih imen ni treba več prikazovati v osnovni storitvi pregledovanja.

MD_Resolution

voidable

localType

Opredelitev vrste entitete, poimenovane z zemljepisnimi imeni, ki jo opredeli upravljavec podatkov, v najmanj enem uradnem jeziku Evropske unije.

LocalisedCharacterString

voidable

mostDetailedViewingResolution

Ločljivost, izražena z indeksom merila ali razdaljo na tleh, pod katero kraja z imenom in pojavitev njegovih imen ni treba več prikazovati v osnovni storitvi pregledovanja.

MD_Resolution

voidable

name

Kraj z imenom.

GeographicalName

 

relatedSpatialObject

Identifikator prostorskega objekta, ki ponazarja isto entiteto, vendar se morda pojavlja v drugih temah INSPIRE.

Identifier

voidable

type

Opredelitev vrste entitete, označene z zemljepisnimi imeni.

NamedPlaceTypeValue

voidable

3.2.    Podatkovni tipi

3.2.1.    Zemljepisno ime (GeographicalName)

Lastno ime, ki se uporablja za entiteto iz stvarnega sveta.Atributi podatkovnega tipa GeographicalName

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

grammaticalGender

Slovnična lastnost samostalnika, ki se odraža tudi na nanašajoči pridevniški besedi in samostalniškemu zaimku.

GrammaticalGenderValue

voidable

grammaticalNumber

Slovnična kategorija samostalnikov, ki izraža razlike v številu.

GrammaticalNumberValue

voidable

language

Jezik imena, ki je v skladu s standardom ISO 639-3 ali ISO 639-5 izražen kot tričrkovna oznaka.

CharacterString

voidable

nameStatus

Kvalitativna informacija, ki omogoča razlikovati vrednost imena glede na stopnjo njegove standardizacije in/ali pomembnosti.

NameStatusValue

voidable

nativeness

Informacija, ki omogoča ugotoviti, ali gre za isto ime, ki se uporablja/se je uporabljalo v območju, na katerem je prostorski objekt lociran v trenutku, ko se ime uporablja ali se je uporabljalo.

NativenessValue

voidable

pronunciation

Ustrezna, pravilna ali standardna (standardna v zadevni jezikovni skupnosti) izgovorjava zemljepisnega imena.

PronunciationOfName

voidable

sourceOfName

Prvotni vir podatkov, iz katerega je bilo zemljepisno ime vzeto in dodano v zbirko podatkov, v kateri se vodi/objavlja. Za nekatere poimenovane prostorske objekte se lahko nanaša na zbirko podatkov o objavi, če druge informacije niso na voljo.

CharacterString

voidable

spelling

Pravilen zapis zemljepisnega imena.

SpellingOfName

 

3.2.2.    Izgovorjava imena (PronunciationOfName)

Ustrezna, pravilna ali standardna (standardna v zadevni jezikovni skupnosti) izgovorjava imena.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

pronunciationIPA

Ustrezna, pravilna ali standardna (standardna v zadevni jezikovni skupnosti) izgovorjava imena, zapisana v mednarodni fonetični abecedi (International Phonetic Alphabet, IPA).

CharacterString

voidable

pronunciationSoundLink

Ustrezna, pravilna ali standardna (standardna v zadevni jezikovni skupnosti) izgovorjava imena, izražena s povezavo do zvočne datoteke.

URI

voidable

Vsaj eden od dveh atributov pronunciationSoundLink in pronunciationIPA ne sme biti void (prazen).

3.2.3.    Črkovanje imena (SpellingOfName)

Pravilni zapis imena.Atributi podatkovnega tipa SpellingOfName

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

script

Nabor grafičnih znakov (npr. abeceda), ki se uporablja za zapis imena, po potrebi izražen s štiričrkovno oznako po standardu ISO 15924.

CharacterString

voidable

text

Zapis imena.

CharacterString

 

transliterationScheme

Način za pretvorbo zapisa imen med različnimi pisavami.

CharacterString

voidable

3.3.    Šifranti

3.3.1.    Slovnični spol (GrammaticalGenderValue)

Slovnični spol zemljepisnega imena.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ GrammaticalGenderValue

Vrednost

Opredelitev

common

„Skupni“ slovnični spol (zlitje „moškega“ in „ženskega“).

feminine

Slovnični spol – ženski.

masculine

Slovnični spol – moški.

neuter

Slovnični spol – srednji.

▼B

3.3.2.    Slovnično število (GrammaticalNumberValue)

Slovnično število zemljepisnega imena.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ GrammaticalNumberValue

Vrednost

Opredelitev

dual

Slovnično število – dvojina.

plural

Slovnično število – množina.

singular

Slovnično število – ednina.

▼B

3.3.3.    Status imena (NameStatusValue)

Status zemljepisnega imena je informacija, ki omogoča razlikovati vrednost imena glede na stopnjo njegove standardizacije in/ali pomembnosti.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ NameStatusValue

Vrednost

Opredelitev

historical

Zgodovinsko ime, ki se ne uporablja.

official

Ime, ki se uporablja in je uradno potrjeno ali določeno z zakonom.

other

Ime, ki se uporablja, vendar ni niti uradno niti določeno z zakonom.

standardised

Ime, ki se uporablja in ga je uradno sprejel ali priporočil organ, ki ima svetovalno funkcijo in/ali pristojnosti za odločanje v toponimskih zadevah.

▼B

3.3.4.    Tip zemljepisnega imena(NamedPlaceTypeValue)

Tip zemljepisnega imena.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ NamedPlaceTypeValue

Vrednost

Opredelitev

administrativeUnit

Upravne enote za lokalno, regionalno in nacionalno upravo, ki razdeljujejo območja, na katerih države članice imajo in/ali izvajajo jurisdikcijo, ločene z upravnimi mejami.

building

Prostorska lega stavb.

hydrography

Hidrografski elementi, ki vključujejo morska območja ter vsa druga vodna telesa in z njimi povezane dele, vključno s povodji in porečji.

landcover

Fizični in biološki pojavi na zemeljski površini, vključno z umetnimi površinami, kmetijskimi območji, gozdovi, (pol-)naravnimi območji, mokrišči.

landform

Geomorfološka značilnost terena.

other

Prostorski objekt, ki ni v drugih tipih šifranta.

populatedPlace

Naseljeni kraj.

protectedSite

Področje, ki se določi ali upravlja v okviru mednarodnega prava in prava držav članic in Unije z namenom, da se dosežejo posebni cilji ohranjanja.

transportNetwork

Omrežja cestnega, železniškega, zračnega, vodnega in žičničnega prometa ter povezana infrastruktura. Vključuje odseke med različnimi omrežji.

▼B

3.3.5.    Izvor (NativenessValue)

Izvor zemljepisnega imena.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ NativenessValue

Vrednost

Opredelitev

endonym

Ime zemljepisnega pojava v uradnem ali uveljavljenem jeziku, ki se uporablja na območju, kjer se pojav nahaja.

exonym

Ime zemljepisnega pojava v posebnem jeziku, ki se ne govori na območju, kjer se zemljepisni pojav nahaja, in se razlikuje endonimov na tem območju.

▼B

3.4.    SlojiSloj teme prostorskih podatkov „Zemljepisna imena“

Ime sloja

Naziv sloja

Vrsta prostorskega objekta

GN.Geographicalnames

Zemljepisna imena

NamedPlace

▼M2

4.   UPRAVNE ENOTE

4.1.    Struktura teme prostorskih podatkov „Upravne enote“

Tipi, določeni za temo prostorskih podatkov „Upravne enote“, so strukturirani v naslednje pakete:

 upravne enote (Administrative Units),

 morske enote (Maritime Units).

4.2.    Upravne enote

4.2.1.    Tipi prostorskega objekta

Paket „Upravne enote“ zajema naslednje tipe prostorskih objektov:

 upravna meja,

 upravna enota,

 kondominij.

4.2.1.1.   Upravna meja (AdministrativeBoundary)

Razmejitvena črta med upravnimi enotami.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

country

Dvočrkovna oznaka države, kot je določena v Medinstitucionalnem slogovnem priročniku Urada za publikacije Evropske unije.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

geometry

Geometrična ponazoritev mejne črte.

GM_Curve

 

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

legalStatus

Pravni status upravne meje.

LegalStatusValue

voidable

nationalLevel

Hierarhične ravni vseh sosednjih upravnih enot, po katerih poteka ta meja.

AdministrativeHierarchyLevel

 

technicalStatus

Tehnični status upravne meje.

TechnicalStatusValue

voidableVloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

admUnit

Upravne enote, ki jih razmejuje ta upravna meja.

AdministrativeUnit

voidable

4.2.1.2.   Upravna enota (AdministrativeUnit)

Upravna enota za lokalno, regionalno in nacionalno upravo, kjer država članica ima in/ali izvaja svojo jurisdikcijo.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

country

Dvočrkovna oznaka države, kot je določena v Medinstitucionalnem slogovnem priročniku Urada za publikacije Evropske unije.

CountryCode

 

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

geometry

Geometrična ponazoritev prostorskega območja, ki ga pokriva upravna enota.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

name

Uradno nacionalno zemljepisno ime upravne enote, po potrebi v različnih jezikih.

GeographicalName

 

nationalCode

Tematski identifikator, ki ustreza nacionalnim administrativnim oznakam, določenim v vsaki državi.

CharacterString

 

nationalLevel

Raven nacionalne administrativne hierarhije, na kateri je upravna enota ustanovljena.

AdministrativeHierarchyLevel

 

nationalLevelName

Ime ravni v nacionalni administrativni hierarhiji, na kateri je upravna enota ustanovljena.

LocalisedCharacterString

voidable

residenceOfAuthority

Center za nacionalno ali lokalno upravo.

ResidenceOfAuthority

voidableVloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

administeredBy

Upravna enota, ustanovljena na isti ravni nacionalne administrativne hierarhije, ki upravlja to upravno enoto.

AdministrativeUnit

voidable

boundary

Upravne meje med to upravno enoto in vsemi sosednjimi enotami.

AdministrativeBoundary

voidable

coAdminister

Upravna enota, ustanovljena na isti ravni nacionalne administrativne hierarhije, ki jo soupravlja ta upravna enota.

AdministrativeUnit

voidable

condominium

Kondominij, s katerim upravlja ta upravna enota.

Condominium

voidable

lowerLevelUnit

Enote, ustanovljene na nižji ravni nacionalne administrativne hierarhije, ki ji upravna enota pripada.

AdministrativeUnit

voidable

upperLevelUnit

Enota, ustanovljena na višji ravni nacionalne administrativne hierarhije, ki jo upravlja ta upravna enota.

AdministrativeUnit

voidable

Vloga asociacije „kondominij“ se uporablja samo za upravne enote, za katere ima atribut nationalLevel vrednost „1st order“ (nacionalna raven).

Enote na najnižji ravni ne morejo tvoriti asociacij z enotami na nižji ravni.

Enote na najvišji ravni ne morejo tvoriti asociacij z enotami na višji ravni.

4.2.1.3.   Kondominij (Condominium)

Upravno območje, ki je ustanovljeno neodvisno od nacionalne administrativne razdelitve ozemlja in s katerim upravljata dve ali več držav.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

geometry

Geometrična ponazoritev prostorskega območja, ki ga kondominij pokriva.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

name

Uradno zemljepisno ime tega kondominija, po potrebi v različnih jezikih.

GeographicalName

voidableVloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

admUnit

Upravna enota, ki upravlja kondominij.

AdministrativeUnit

voidable

4.2.2.    Podatkovni tipi

4.2.2.1.   Sedež organa (ResidenceOfAuthority)

Podatkovni tip, ki ponazarja naziv in položaj sedeža organa.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

geometry

Položaj sedeža organa.

GM_Point

voidable

name

Naziv sedeža organa.

GeographicalName

 

4.2.3.    Oštevilčenja

4.2.3.1.   Pravni status (LegalStatusValue)

Opis pravnega statusa upravnih meja.Vrednost

Opredelitev

agreed

Razpačena meja je bila dogovorjena med sosednjimi upravnimi enotami in je zdaj stabilna.

notAgreed

Razpačena meja še ni bila dogovorjena med sosednjimi upravnimi enotami in se lahko spremeni.

4.2.3.2.   Tehnični status (TechnicalStatusValue)

Opis tehničnega statusa upravnih meja.Vrednost

Opredelitev

edgeMatched

Meje sosednjih upravnih enot imajo isti niz koordinat.

notEdgeMatched

Meje sosednjih upravnih enot nimajo istega niza koordinat.

4.2.4.    Šifranti

4.2.4.1.   Raven administrativne hierarhije (AdministrativeHierarchyLevel)

Administrativne ravni v nacionalni administrativni hierarhiji. Šifrant odraža raven hierarhične piramide administrativnih struktur, ki temelji na geometričnem razvrščanju ozemelj in ni nujno, da opisuje podrejenost med povezanimi administrativnimi organi.

Šifrant se vodi v skupnem registru šifrantov.

4.3.    Morske enote

4.3.1.    Tipi prostorskega objekta

Paket „Morske enote“ zajema naslednje tipe prostorskih objektov:

 temeljna črta,

 morska meja,

 morsko območje.

4.3.1.1.   Temeljna črta (Baseline)

Črta, od katere se merijo zunanje meje teritorialnega morja in nekatere druge zunanje meje.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidableVloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

segment

Segment temeljne črte.

BaselineSegment

 

4.3.1.2.   Morska meja (MaritimeBoundary)

Črta, ki označuje razmejitev kakršnega koli tipa jurisdikcije na morju.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

geometry

Geometrična ponazoritev morske meje.

GM_Curve

 

country

Država, ki ji pripada morsko območje te meje.

CountryCode

 

legalStatus

Pravni status morske meje.

LegalStatusValue

voidable

technicalStatus

Tehnični status morske meje.

TechnicalStatusValue

voidable

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

4.3.1.3.   Morsko območje (MaritimeZone)

Morski pas, opredeljen z mednarodnimi pogodbami in konvencijami, kjer obalna država izvaja jurisdikcijo.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

geometry

Geometrična ponazoritev prostorskega območja, ki ga pokriva morsko območje.

GM_MultiSurface

 

zoneType

Tip morskega območja.

MaritimeZoneTypeValue

 

country

Država, ki ji pripada morsko območje.

CountryCode

 

name

Imena morskega območja.

GeographicalName

voidable

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifepanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidableVloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

baseline

Temeljne črte, s katerimi se razmeji to morsko območje.

Baseline

voidable

boundary

Meje tega morskega območja.

MaritimeBoundary

voidable

4.3.2.    Podatkovni tipi

4.3.2.1.   Segment temeljne črte (BaselineSegment)

Segment temeljne črte, od katere se merijo zunanje meje teritorialnega morja in nekatere druge zunanje meje.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

geometry

Geometrična ponazoritev segmenta temeljne črte.

GM_Curve

 

segmentType

Tip temeljne črte, ki se uporablja za ta segment.

BaselineSegmentTypeValue

 

4.3.3.    Šifranti

4.3.3.1.   Tip segmenta temeljne črte (BaselineSegmentTypeValue)

Tipi temeljnih črt, ki se uporabljajo za merjenje širine teritorialnega morja.

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.Vrednost

Ime

Opredelitev

normal

normalno

Normalna temeljna črta za merjenje širine teritorialnega morja je črta nizke vode vzdolž obale, kot je označena na kartah velikega merila, ki jih obalna država uradno priznava.

straight

ravno

Temeljna črta za merjenje širine teritorialnega morja je ravna temeljna črta, določena z združitvijo ustreznih točk.

archipelagic

arhipelaško

Temeljna črta za merjenje širine teritorialnega morja je ravna temeljna črta, ki združuje najbolj zunanje točke najbolj zunanjih otokov in nadvodnih grebenov v arhipelagu.

4.3.3.2.   Tip morskega območja (MaritimeZoneTypeValue)

Tip morskega območja.

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.Vrednost

Ime

Opredelitev

internalWaters

Notranje vode

Vode na kopenski strani temeljne črte teritorialnega morja obalne države.

territorialSea

Teritorialno morje

Morski pas določene širine, ki ne presega 12 navtičnih milj, izmerjen od temeljne črte, ki je določena v skladu s Konvencijo Združenih narodov o pravu morja.

contiguousZone

Zunanji pas

Pas, ki leži ob teritorialnem morju obalne države in ki se ne razteza več kot 24 navtičnih milj od temeljne črte, od katere se meri širina teritorialnega morja.

exclusiveEconomicZone

Izključna ekonomska cona

Območje zunaj teritorialnega morja obalne države in ob njem, za katero velja poseben pravni režim, na podlagi katerega so pravice in jurisdikcija obalne države ter pravice in svoboščine drugih držav urejene z ustreznimi določbami Konvencije Združenih narodov o pravu morja.

continentalShelf

Epikontinentalni pas

Morsko območje zunaj teritorialnega morja obalne države in ob njem, katerega zunanja meja je določena v skladu s členom 76 Konvencije Združenih narodov o pravu morja.

4.4.    Zahteve za teme

1. Vsak primerek tipa prostorskega objekta AdministrativeUnit, razen enote na nacionalni ravni, ki predstavlja državo članico in soupravljane enote, se izrecno nanaša na eno enoto na višji ravni upravne hierarhije. To ujemanje se izrazi z vlogo asociacije upperLevelUnit tipa prostorskega objekta AdministrativeUnit.

2. Vsak primerek tipa prostorskega objekta AdministrativeUnit, razen tisti na najnižji ravni, se nanaša na svoje zadevne enote na nižji ravni. To ujemanje se izrazi z vlogo asociacije lowelLevelUnit tipa prostorskega objekta AdministrativeUnit.

3. Če upravno enoto upravljata dve ali več upravnih enot, se uporablja vloga asociacije administeredBy. Enote, ki soupravljajo to enoto, uporabljajo inverzno vlogo coAdminister.

4. Upravne enote na isti ravni upravne hierarhije si konceptualno ne delijo skupnih območij.

5. Primerki tipa prostorskega objekta AdministrativeBoundary ustrezajo robovom v topološki strukturi celotnega mejnega grafa (z vsemi ravnmi).

6. Prostorski obseg kondominija je lahko izven geometrije, ki ponazarja prostorski obseg upravne enote.

7. Kondominije lahko upravljajo samo upravne enote na nacionalni ravni.

4.5.    Sloji

Sloji teme prostorskih podatkov „Upravne enote“Ime sloja

Naziv sloja

Tip prostorskega objekta

AU.AdministrativeUnit

Upravna enota

AdministrativeUnit

AU.AdministrativeBoundary

Upravna meja

AdministrativeBoundary

AU.Condominium

Kondominij

Condominium

AU.Baseline

Temeljna črta

Baseline

AU.<VrednostŠifranta> (1)

Primer: AU.ContiguousZone

<človeku razumljivo ime>

Primer: Zunanji pas

MaritimeZone (zoneType: MaritimeZoneTypeValue)

AU.MaritimeBoundary

Morska meja

MaritimeBoundary

(1)   V skladu s členom 14(3) je za vsako vrednost šifranta na voljo en sloj.

▼B

5.   NASLOVI

5.1.    Opredelitev pojmov

Poleg opredelitev pojmov iz člena 2 se uporablja še naslednja opredelitev:

 „naslovljiv objekt“ pomeni prostorski objekt, ki mu je smiselno dodeliti naslov.

5.2.    Tipi prostorskega objekta

Naslednji tipi prostorskega objekta se uporabljajo za izmenjavo in razvrščanje prostorskih objektov iz zbirke podatkov, ki se nanašajo na temo prostorskih podatkov „Naslovi“:

 naslov,

 ime naslovnega območja,

 komponenta naslova,

 ime upravne enote,

 poštni deskriptor,

 ime prometnice.

5.2.1.    Naslov (Address)

Oznaka nespremenljive lokacije nepremičnine z uporabo strukturirane zloženke iz zemljepisnih imen in identifikatorjev.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

alternativeIdentifier

Zunanji, tematski identifikator prostorskega objekta Address, ki omogoča medopravilnost z obstoječimi podedovanimi sistemi ali aplikacijami.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

locator

Človeku razumljiv označevalec ali ime.

AddressLocator

 

position

Položaj karakteristične točke, ki ponazarja lokacijo naslova v skladu z določenim podrobnim opisom, vključno z informacijami o položaju izhodišča.

GeographicPosition

 

status

Veljavnost naslova med življenjskim ciklom (različica) prostorskega objekta Address.

StatusValue

voidable

validFrom

Datum in čas, ko je ta različica naslova bila ali bo veljavna v stvarnem svetu.

DateTime

voidable

validTo

Datum in čas, ko je ta različica naslova prenehala ali bo prenehala veljati v stvarnem svetu.

DateTime

voidableVloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

building

Stavba, ki ji je naslov dodeljen ali s katero je povezan.

Tip, ki se opredeli v temi prostorskih podatkov „Stavbe“.

voidable

component

Označuje, da je komponenta naslova del naslova.

AddressComponent

 

parcel

Katastrska parcela, ki ji je naslov dodeljen ali s katero je povezan.

CadastralParcel

voidable

parentAddress

Glavni (matični) naslov, s katerim je ta (pod)naslov tesno povezan.

Address

voidable

Naslov ima prostorski objekt s komponento naslova upravne enote, ki je na ravni 1 (Country).

Naslov ima natanko eden privzeti geografski položaj (atribut „default“ prostorskega objekta GeographicPosition mora imeti vrednost „true“).

5.2.2.    Ime naslovnega območja (AddressAreaName)

Komponenta naslova, ki ponazarja ime geografskega območja ali kraja, ki zaradi dodeljevanja naslova združuje več naslovljivih objektov in ni upravna enota.

Tip je podtip tipa AddressComponent.Atributi tipa prostorskega objekta AddressAreaName

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

name

Lastno ime, ki se uporablja za naslovno območje.

GeographicalName

 Vloge asociacij tipa prostorskega objekta AddressAreaName

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

namedPlace

Poimenovani kraj, ki ga to naslovno območje ponazarja.

NamedPlace

voidable

5.2.3.    Komponenta naslova (AddressComponent)

Identifikator ali zemljepisno ime določenega geografskega območja, lokacije ali drugega prostorskega objekta, ki določa obseg naslova.

Tip je abstrakten.Atributi tipa prostorskega objekta AddressComponent

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

alternativeIdentifier

Zunanji, tematski identifikator prostorskega objekta Address Component, ki omogoča medopravilnost z obstoječimi podedovanimi sistemi ali aplikacijami.

CharacterString

voidable

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

status

Veljavnost komponente naslova med življenjskim ciklom (različica) prostorskega objekta Address Component.

StatusValue

voidable

validFrom

Datum in čas, ko je ta različica komponente naslova bila ali bo veljavna v stvarnem svetu.

DateTime

voidable

validTo

Datum in čas, ko je ta različica komponente naslova prenehala veljati ali ko bo prenehala veljati v stvarnem svetu.

DateTime

voidableVloge asociacij tipa prostorskega objekta AddressComponent

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

situatedWithin

Druga komponenta naslova, v kateri je prostorski objekt, ki ga ponazarja ta komponenta naslova.

AddressComponent

voidable

5.2.4.    Ime upravne enote (AdminUnitName)

Komponenta naslova, ki ponazarja ime upravne enote za lokalno, regionalno in nacionalno upravo, kjer država članica ima in/ali izvaja svojo jurisdikcijo.

Tip je podtip tipa AddressComponent.Atributi tipa prostorskega objekta AdminUnitName

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

level

Administrativna raven v nacionalni administrativni hierarhiji.

AdministrativeHierarchyLevel

 

name

Uradno zemljepisno ime upravne enote, po potrebi v različnih jezikih.

GeographicalName

 Vloge asociacij tipa prostorskega objekta AdminUnitName

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

adminUnit

Upravna enota, ki je vir vsebine imena upravne enote.

AdministrativeUnit

voidable

5.2.5.    Poštni deskriptor (PostalDescriptor)

Komponenta naslova, ki za poštne namene ponazarja identifikacijo razčlenitev naslovov in poštnih dostavnih točk v državi, regiji ali mestu.

Tip je podtip tipa AddressComponent.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

postCode

Koda, ki se ustvari in vzdržuje za poštne namene za identifikacijo razdelitev naslovov in poštnih dostavnih točk.

CharacterString

 

postName

Eno ali več imen, ki se ustvarijo in vzdržujejo za poštne namene za identifikacijo razčlenitev naslovov in poštnih dostavnih točk.

GeographicalName

 

Če ni poštne številke, se zahteva ime pošte.

Če ni imena pošte, se zahteva poštna številka.

5.2.6.    Ime prometnice (ThoroughfareName)

Komponenta naslova, ki ponazarja ime prehoda ali poti od ene lokacije do druge.

Tip je podtip tipa AddressComponent.Atributi tipa prostorskega objekta ThoroughfareName

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

name

Ime prometnice.

ThoroughfareNameValue

 Vloge asociacij tipa prostorskega objekta ThoroughfareName

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

transportLink

Ena ali več povezav prometnega omrežja, ki jim je bil dodeljen prostorski objekt Thoroughfare Name.

TransportLink

voidable

5.3.    Podatkovni tipi

5.3.1.    Lokator naslova (AddressLocator)

Človeku razumljiv označevalec ali ime, ki uporabniku ali aplikaciji omogoča, da se v področju uporabe imena prometnice, imena naslovnega območja, imena upravne enote ali poštnega deskriptorja, kjer je naslov lociran, sklicuje na naslov oziroma naslov razlikuje od sosednjih naslovov.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

designator

Številka ali zaporedje znakov, ki enolično določa lokator v ustreznih področjih uporabe.

LocatorDesignator

 

level

Raven, na katero se lokator nanaša.

LocatorLevelValue

 

name

Zemljepisno ime ali opisno besedilo, ki se nanaša na nepremičnino, določeno z lokatorjem.

LocatorName

 Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

withinScopeOf

Komponenta naslova, ki opredeljuje področje uporabe, v katerem se lokator naslova dodeljuje v skladu s pravili za zagotavljanje nedvoumnosti.

AddressComponent

voidable

Če ni označevalca, se zahteva ime.

Če ni imena, se zahteva označevalec.

5.3.2.    Ponazoritev naslova (AddressRepresentation)

Ponazoritev prostorskega objekta Address za uporabo v zunanjih aplikacijskih shemah, ki morajo vsebovati berljive osnovne informacije in informacije o naslovu.Atributi podatkovnega tipa AddressRepresentation

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

addressArea

Ime ali imena geografskega območja ali kraja, ki združuje več naslovljivih objektov zaradi dodeljevanja naslova in ni upravna enota.

GeographicalName

voidable

adminUnit

Ime ali imena upravne enote, na območju katere država članica ima in/ali izvaja pristojnosti na lokalni, regionalni in državni ravni.

GeographicalName

 

locatorDesignator

Številka ali zaporedje znakov, ki uporabniku ali aplikaciji omogoča, da lokator v ustreznem področju uporabe razlaga, razčlenjuje in oblikuje. Lokator lahko vsebuje več označevalcev lokatorja.

CharacterString

 

locatorName

Lastna imena, ki se uporabljajo za entiteto v stvarnem svetu, določeno z lokatorjem.

GeographicalName

 

postCode

Koda, ki se ustvari in vzdržuje za poštne namene za identifikacijo razčlenitev naslovov in poštnih dostavnih točk.

CharacterString

voidable

postName

Eno ali več imen, ki se ustvarijo in vzdržujejo za poštne namene za identifikacijo razčlenitev naslovov in poštnih dostavnih točk.

GeographicalName

voidable

thoroughfare

Ime ali imena prehoda ali poti od ene lokacije do druge, npr. ceste ali vodotoka.

GeographicalName

voidablePovezovalne vloge podatkovnega tipa AddressRepresentation

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

addressFeature

Referenca na prostorski objekt Address.

Address

voidable

5.3.3.    Geografski položaj (GeographicPosition)

Položaj karakteristične točke, ki ponazarja lokacijo naslova glede na podroben opis, vključno z informacijami o položaju izhodišča.Atributi podatkovnega tipa GeographicalPosition

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

default

Določa, ali je treba ta položaj uporabljati kot privzeti.

Boolean

 

geometry

Položaj točke, izražen s koordinatami izbranega prostorskega referenčnega sistema.

GM_Point

 

method

Opis, kako in kdo je ustvaril ali izpeljal geografski položaj naslova.

GeometryMethodValue

voidable

specification

Informacija o podrobnem opisu, ki se uporablja za ustvarjanje ali izpeljavo tega geografskega položaja naslova.

GeometrySpecificationValue

voidable

5.3.4.    Označevalec lokatorja (LocatorDesignator)

Številka ali zaporedje znakov, ki enolično določa lokator v ustreznih področjih uporabe.Za popolno označevanje lokatorja je lahko potreben eden ali več označevalcev lokatorja.Atributi podatkovnega tipa LocatorDesignator

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

designator

Identifikacijski del označevalca lokatorja, sestavljen iz ene ali več številk ali drugih znakov.

CharacterString

 

type

Vrsta vrednosti lokatorja, ki aplikaciji omogoča, da razlaga, razčlenjuje in oblikuje na podlagi določenih pravil.

LocatorDesignatorTypeValue

 

5.3.5.    Ime lokatorja (LocatorName)

Lastno ime, ki se uporablja za entiteto v stvarnem svetu, določeno z lokatorjem.Atributi podatkovnega tipa LocatorName

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

name

Identifikacijski del imena lokatorja.

GeographicalName

 

type

Vrsta vrednosti lokatorja, ki aplikaciji omogoča, da razlaga, razčlenjuje in oblikuje na podlagi določenih pravil.

LocatorNameTypeValue

 

5.3.6.    Del imena (PartOfName)

Del polnega imena, ki je nastal iz razčlenitve imena prometnice v ločene, semantične dele z uporabo istega jezika in pisave, v katerem je zapisano polno ime prometnice.Atributi podatkovnega tipa PartOfName

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

part

Niz znakov, ki izraža ločeni del imena z uporabo istega jezika in pisave, v katerem je zapisano polno ime prometnice.

CharacterString

 

type

Razvrstitev dela imena na podlagi njegovega pomena v popolnem imenu prometnice.

PartTypeValue

 

5.3.7.    Vrednost imena prometnice (ThoroughfareNameValue)

Lastno ime, ki se lahko uporablja za prometnico, vključno z razčlenitvijo imena na dele.Atributi podatkovnega tipa ThoroughfareNameValue

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

name

Lastno ime, ki se uporablja za prometnico.

GeographicalName

 

nameParts

Eden ali več delov, v katere se lahko razdeli ime prometnice.

PartOfName

voidable

5.4.    Šifranti

5.4.1.    Geometrična metoda (GeometryMethodValue)

Opis, kako in kdo je ustvaril ali izpeljal ta geografski položaj naslova.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ GeometryMethodValue

Vrednost

Opredelitev

byAdministrator

Določil ali ročno evidentiral uradni organ, pristojen za dodeljevanje naslovov, ali skrbnik zbirke podatkov.

byOtherParty

Določila in ročno evidentirala druga oseba.

fromFeature

Samodejno izpeljano iz drugega prostorskega objekta INSPIRE, ki je povezan z naslovom ali komponento naslova.

▼B

5.4.2.    Podroben opis geometrije (GeometrySpecificationValue)

Informacija o podrobnem opisu, ki se uporablja za ustvarjanje ali izpeljavo tega geografskega položaja naslova.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ GeometrySpecificationValue

Vrednost

Opredelitev

addressArea

Položaj, izpeljan iz povezanega naslovnega območja.

adminUnit1stOrder

Položaj, izpeljan iz povezane upravne enote prvega reda.

adminUnit2ndOrder

Položaj, izpeljan iz povezane upravne enote drugega reda.

adminUnit3rdOrder

Položaj, izpeljan iz povezane upravne enote tretjega reda.

adminUnit4thOrder

Položaj, izpeljan iz povezane upravne enote četrtega reda.

adminUnit5thOrder

Položaj, izpeljan iz povezane upravne enote petega reda.

adminUnit6thOrder

Položaj, izpeljan iz povezane upravne enote šestega reda.

building

Položaj za identifikacijo povezane stavbe.

entrance

Položaj za identifikacijo vhodnih vrat ali vhoda.

parcel

Položaj za identifikacijo povezanih zemljiških parcel.

postalDelivery

Položaj za identifikacijo dostavne točke pošte.

postalDescriptor

Položaj, izpeljan iz povezane poštne številke.

segment

Položaj, izpeljan iz povezanega segmenta prometnice.

thoroughfareAccess

Položaj za identifikacijo dostopne točke s prometnice.

utilityService

Položaj za identifikacijo točke komunalne storitve.

▼B

5.4.3.    Tip označevalca lokatorja (LocatorDesignatorTypeValue)

Opis pomena označevalca lokatorja.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ LocatorDesignatorTypeValue

Vrednost

Opredelitev

addressIdentifierGeneral

Identifikator naslova, sestavljen iz številk in/ali znakov.

addressNumber

Identifikator naslova, sestavljen samo iz številk.

addressNumber2ndExtension

Drugi dodatek k številki naslova.

addressNumberExtension

Dodatek k številki naslova.

buildingIdentifier

Identifikator stavbe, sestavljen iz številk in/ali znakov.

buildingIdentifierPrefix

Predpona številke stavbe.

cornerAddress1stIdentifier

Identifikator naslova, povezan s primarnim imenom prometnice v kotu naslova.

cornerAddress2ndIdentifier

Identifikator naslova, povezan s sekundarnim imenom prometnice v kotu naslova.

entranceDoorIdentifier

Identifikator vhodnih vrat, vhoda ali nadkritega vhoda.

floorIdentifier

Identifikator nadstropja ali ravni v stavbi.

kilometrePoint

Cestna oznaka, na kateri je številka, ki vzdolž ceste označuje njeno oddaljenost od izhodišča ceste.

postalDeliveryIdentifier

Identifikator dostavne točke pošte.

staircaseIdentifier

Identifikator stopnišča, ki je navadno v stavbi.

unitIdentifier

Identifikator vrat, stanovanja, apartmaja ali sobe v stavbi.

▼B

5.4.4.    Raven lokatorja (LocatorLevelValue)

Raven, na katero se lokator nanaša.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ LocatorLevelValue

Vrednost

Opredelitev

accessLevel

Lokator identificira določen dostop do zemljiške parcele, stavbe ali podobne nepremičnine s številko vhoda ali podobnega identifikatorja.

postalDeliveryPoint

Lokator identificira dostavno točko pošte.

siteLevel

Lokator identificira določeno zemljiško parcelo, stavbo ali podobno nepremičnino s številko naslova, številko stavbe, imenom stavbe ali nepremičnine.

unitLevel

Lokator identificira določen del stavbe.

▼B

5.4.5.    Tip imena označevalca (LocatorNameTypeValue)

Opis pomena imena označevalca.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ LocatorNameTypeValue

Vrednost

Opredelitev

buildingName

Ime stavbe ali njenega dela.

descriptiveLocator

Besedilni opis lokacije ali naslovljivega objekta.

roomName

Identifikator stanovanja, apartmaja ali sobe v stavbi.

siteName

Ime nepremičnine, stavbnega kompleksa ali lokacije.

▼B

5.4.6.    Tip dela (PartTypeValue)

Razvrstitev dela imena na podlagi njegovega pomena v polnem imenu prometnice.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ PartTypeValue

Vrednost

Opredelitev

name

Del imena je jedro ali koren imena prometnice.

namePrefix

Del imena se uporablja za ločevanje nepolnopomenskih povezovalnih besed od jedra imena prometnice.

qualifier

Del imena, ki kvalificira ime prometnice.

type

Del imena, ki označuje kategorijo ali vrsto prometnice.

▼B

5.4.7.    Status (StatusValue)

Trenutna veljavnost naslova ali komponente naslova v stvarnem svetu.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ StatusValue

Vrednost

Opredelitev

alternative

Naslov ali komponenta naslova v splošni rabi, ki pa se razlikuje od glavnega naslova ali komponente naslova, kot ju je določil uradni organ, pristojen za dodeljevanje naslovov, ali skrbnik zbirke podatkov.

current

Trenutni ali veljavni naslov ali komponenta naslova, ki je po mnenju uradnega organa, pristojnega za dodeljevanje naslovov, ali po mnenju skrbnika zbirke podatkov najprimernejši pogosto uporabljeni naslov.

proposed

Naslov ali komponenta naslova, za katera se pričakuje odobritev skrbnika zbirke podatkov ali uradnega organa, pristojnega za dodeljevanje naslovov.

reserved

Naslov ali komponenta naslova, ki ju je odobril uradni organ, pristojen za dodeljevanje naslovov, ali skrbnik zbirke podatkov, in ki še ni veljaven.

retired

Naslov ali komponenta naslova, ki se ne uporabljata več ali ju je ukinil uradni organ, pristojen za dodeljevanje naslovov, ali skrbnik zbirke podatkov.

▼B

5.5.    Zahteve za teme

5.5.1.    Položaj naslova

1. V zbirki podatkov se položaj naslova ponazori s koordinatami dejanske lokacije z najboljšo razpoložljivo natančnostjo. Pri tem se uporabljajo najbolj natančne, neposredno zajete koordinate ali, če takih ni, koordinate, izpeljane iz ene od komponent naslova, pri čemer se da prednost komponenti, ki omogoča najbolj natančno določanje položaja.

2. Če naslov vsebuje več kot eden položaj, se atributu specification dodelijo različne vrednosti za vsak položaj.

5.5.2.    Vloge asociacij

1. Vloga asociacije withinScopeOf mora vsebovati vrednosti za vse lokatorje, ki so dodeljeni na podlagi pravil za zagotavljanje nedvoumnosti v posamezni komponenti naslova (tj. imenu prometnice, imenu naslovnega območja, poštnem označevalcu in imenu upravne enote).

2. Vloga asociacije parentAddress mora vsebovati za vse naslove, ki so povezani z matičnim (ali glavnim) naslovom.

3. Naslov tvori asociacijo na ime države, v kateri se nahaja. Poleg tega tvori naslov asociacijo tudi na dodatne komponente naslova, ki so potrebne za nedvoumno označevanje in lociranje primerka naslova.

5.6.    SlojiSloj teme prostorskih podatkov „Naslovi“

Ime sloja

Naziv sloja

Tip prostorskega objekta

AD.Address

Naslovi

Address

6.   KATASTRSKE PARCELE

6.1.    Tipi prostorskega objekta

Naslednji tipi prostorskega objekta se uporabljajo za izmenjavo in razvrščanje prostorskih objektov iz zbirke podatkov, ki se nanašajo na temo prostorskih podatkov „Katastrske parcele“:

 osnovna zemljiška nepremičninska enota,

 katastrska meja,

 katastrska parcela,

 delitev na katastrske enote.

Katastrske parcele so vedno dostopne.

Osnovne zemljiške nepremičninske enote zagotavljajo države članice, pri čemer se enolični katastrski identifikatorji navedejo samo za osnovne zemljiške nepremičninske enote in ne za parcele.

Katastrske meje zagotavljajo države članice, pri čemer se za katastrsko mejo evidentirajo informacije o absolutni natančnosti položaja.

6.1.1.    Osnovna zemljiška nepremičninska enota (BasicPropertyUnit)

Osnovna enota lastnine, ki je evidentirana v zemljiških knjigah, katastrih nepremičnin ali enakovrednih registrih. Opredeljena je z enoličnimi lastninskimi pravicami in homogenimi stvarnimi pravicami na nepremičninah in je sestavljena iz ene ali več sosednjih ali geografsko ločenih parcel.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

areaValue

Velikost – površina evidentiranega območja, ki kvantificira območje, projicirano na vodoravno ravnino katastrskih parcel, ki sestavljajo osnovno zemljiško nepremičninsko enoto.

Area

voidable

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta evidentirana v zbirki prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

nationalCadastralReference

Tematski identifikator na nacionalni ravni, navadno popoln nacionalni identifikator osnovne zemljiške nepremičninske enote. Zagotavljati mora povezavo z nacionalnim zemljiškim katastrom ali enakovrednim registrom.

CharacterString

 

validFrom

Datum in čas, ko je bila ali bo osnovna zemljiška nepremičninska enota uradno evidentirana.

DateTime

voidable

validTo

Datum in čas, ko je bila ali bo osnovna zemljiška nepremičninska enota uradno izbrisana.

DateTime

voidableVloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

administrativeUnit

Upravna enota na najnižji upravni ravni, v kateri se ta osnovna zemljiška nepremičninska enota nahaja.

AdministrativeUnit

voidable

Vrednost atributa areaValue se izrazi v kvadratnih metrih.

6.1.2.    Katastrska meja (CadastralBoundary)

Del obrisa katastrske parcele. Eno katastrsko parcelo si lahko delita dve sosednji katastrski parceli.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirki prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Ocenjena absolutna natančnost položaja katastrske meje v uporabljenem koordinatnem referenčnem sistemu INSPIRE. Absolutna natančnost položaja je srednja vrednost položajne natančnosti za nabor položajev, pri čemer so položajne natančnosti razdalje med izmerjenim položajem in položajem, ki šteje za pravi položaj.

Length

voidable

geometry

Geometrija katastrske meje.

GM_Curve

 

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

validFrom

Datum in čas, ko je bila ali bo katastrska meja uradno evidentirana.

DateTime

voidable

validTo

Datum in čas, ko je bila ali bo katastrska meja uradno izbrisana.

DateTime

voidableVloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

parcel

Katastrske parcele, obrisane s to katastrsko mejo. Katastrska meja lahko obriše eno ali več katastrskih parcel.

CadastralParcel

voidable

Vrednost atributa estimatedAccuracy se izrazi v metrih.

6.1.3.    Katastrska parcela (CadastralParcel)

Območja, ki jih opredeljujejo zemljiški kataster ali enakovredni registri.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

areaValue

Velikost – površina evidentiranega območja, ki kvantificira območje, projicirano na vodoravno ravnino katastrske parcele.

Area

voidable

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

geometry

Geometrija katastrske parcele.

GM_Object

 

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

label

Besedilo, ki se splošno uporablja za identifikacijo katastrske parcele.

CharacterString

 

nationalCadastralReference

Tematski identifikator na nacionalni ravni, navadno popoln nacionalni identifikator katastrske parcele. Zagotavljati mora povezavo z nacionalnim zemljiškim katastrom ali enakovrednim registrom.

CharacterString

 

referencePoint

Točka na katastrski parceli.

GM_Point

voidable

validFrom

Datum in čas, ko je bila ali bo katastrska parcela uradno evidentirana.

DateTime

voidable

validTo

Datum in čas, ko je bila ali bo katastrska parcela uradno izbrisana.

DateTime

voidableVloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

administrativeUnit

Upravna enota na najnižji upravni ravni, v kateri se ta katastrska parcela nahaja.

AdministrativeUnit

voidable

basicPropertyUnit

Osnovna zemljiška nepremičninska enota, v kateri se ta katastrska parcela nahaja.

BasicPropertyUnit

voidable

zoning

Delitev na katastrske enote najnižje ravni, na katerem se ta katastrska parcela nahaja.

CadastralZoning

voidable

Vrednost atributa areaValue se izrazi v kvadratnih metrih.

Tip geometrije je GM_Surface ali GM_MultiSurface.

6.1.4.    Delitev na katastrske enote (CadastralZoning)

Vmesna območja, ki se uporabljajo za razdelitev državnega ozemlja na katastrske parcele.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

beginLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta dodana v zbirko prostorskih podatkov ali v njej spremenjena.

DateTime

voidable

endLifespanVersion

Datum in čas, ko je bila ta različica prostorskega objekta spremenjena v zbirki prostorskih podatkov ali iz nje izbrisana.

DateTime

voidable

estimatedAccuracy

Ocenjena absolutna natančnost položaja katastrskih parcel v delitvi na katastrske enote v uporabljenem koordinatnem referenčnem sistemu INSPIRE. Absolutna natančnost položaja je srednja vrednost položajne natančnosti za nabor položajev, pri čemer so položajne natančnosti razdalje med izmerjenim položajem in položajem, ki šteje za pravi položaj.

Length

voidable

geometry

Geometrija delitve na katastrske enote.

GM_MultiSurface

 

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

label

Besedilo, ki se splošno uporablja za identifikacijo delitve na katastrske enote.

CharacterString

 

level

Raven delitve na katastrske enote v nacionalni katastrski hierarhiji.

CadastralZoningLevelValue

voidable

levelName

Ime ravni delitve na katastrske enote v nacionalni katastrski hierarhiji, vsaj v enem uradnem Evropske unije.

LocalisedCharacterString

voidable

name

Ime delitve na katastrske enote.

GeographicalName

voidable

nationalCadastalZoningReference

Tematski identifikator na nacionalni ravni, navadno popoln nacionalni identifikator delitve na katastrske enote.

CharacterString

 

originalMapScaleDenominator

Imenovalec merila izvirne papirne karte (če obstaja), na katerega se delitev na katastrske enote nanaša.

Integer

voidable

referencePoint

Točka v delitvi na katastrske enote.

GM_Point

voidable

validFrom

Datum in čas, ko je bila ali bo delitev na katastrske enote uradno evidentirana.

DateTime

voidable

validTo

Datum in čas, ko je bila ali bo delitev na katastrske enote uradno izbrisana.

DateTime

voidableVloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

upperLevelUnit

Naslednja višja raven delitve na katastrske enote, pod katero spada to delitev na katastrske enote.

CadastralZoning

voidable

Vrednost atributa estimatedAccuracy se izrazi v metrih.

Delitev na katastrske enote na nižji ravni je del delitve na višji ravni.

6.2.    Šifranti

6.2.1.    Delitev na katastrske enote (CadastralZoningLevelValue)

Hierarhične ravni delitve na katastrske enote.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ CadastralZoningLevelValue

Vrednost

Opredelitev

1stOrder

Najvišja raven (največja območja) v hierarhiji delitve na katastrske enote, ki je enaka ali enakovredna občinam.

2ndOrder

Druga raven v hierarhiji delitve na katastrske enote.

3rdOrder

Tretja raven v hierarhiji delitve na katastrske enote.

▼B

6.3.    Zahteve za teme

6.3.1.    Ponazoritev geometrije

1. Zaloga vrednosti prostorskih značilnosti, opredeljena v tem oddelku, ni omejena na podatkovno shemo Simple Feature po standardu EN ISO 19125-1.

2. Če so katastrske meje zagotovljene, morajo katastrske meje, ki ustrezajo obrisu katastrske parcele, tvoriti zaključene poligone.

6.3.2.    Modeliranje reference objekta

Za vse primerke tipa prostorskega objekta CadastralParcel se atribut nationalCadastralReference uporablja kot tematski identifikator. Ta atribut mora uporabnikom omogočati, da ustvarjajo povezave do pravic, lastnikov in drugih katastrskih informacij, ki so v nacionalnih zemljiških katastrih ali enakovrednih registrih.

6.3.3.    Koordinatni referenčni sistemi

Če so podatki, ki se nanašajo na temo prostorskih podatkov „Katastrske parcele“, na voljo v ravninskih koordinatah z uporabo Lambertove konformne konusne projekcije, morajo biti na voljo tudi v najmanj enem dodatnem koordinatnem referenčnem sistemu iz oddelkov 1.3.1, 1.3.2 in 1.3.3.

6.4.    Pravila za prikazovanje

6.4.1.    SlojiSloj teme prostorskih podatkov „Katastrske parcele“

Ime sloja

Naziv sloja

Tip prostorskega objekta

CP.CadastralParcel

Katastrska parcela

CadastralParcel

CP.CadastralZoning

Delitev na katastrske enote

CadastralZoning

CP.CadastralBoundary

Katastrska meja

CadastralBoundary

7.   PROMETNA OMREŽJA

7.1.    Opredelitev pojmov

Poleg opredelitev pojmov iz člena 2 se uporabljajo še naslednje opredelitve:

 „referenčna točka aerodroma“ pomeni določeni geografski položaj letališča, ki je blizu začetnega ali načrtovanega geometrijskega središča aerodroma in navadno ostaja tam, kjer je bila izvirno določena,

 „letališče/heliport“ pomeni točno določeno območje na kopnem ali vodi (vključno z zgradbami, napeljavami in opremo), ki je delno ali v celoti namenjeno za prihode in odhode zrakoplovov/helikopterjev in za njihovo gibanje na tleh,

 „globokomorska pot“ pomeni pot na točno določenem območju znotraj opredeljenih meja, kjer je bilo morsko dno natančno izmerjeno in ki zagotavlja, da potopljene prepreke ne presežejo najmanjše dovoljene globine,

 „intermodalna povezava“ pomeni povezavo med dvema elementoma v različnih prometnih omrežjih, ki uporabljajo različne načine prevoza in tako omogočajo prestopanje prevažanega medija (ljudi, blago itd.) z enega na drug način prevoza,

 „linijski element“ pomeni enorazsežni objekt, ki se uporablja kot os za linearno referenciranje,

 „linearno referenciranje“ pomeni navedbo podatkov o lokaciji glede na enorazsežni objekt kot meritve vzdolž (lahko tudi odmaknjeno od) tega elementa,

 „oprema za pomoč pri navigaciji “ pomeni fizično opremo za pomoč pri navigaciji, ki je na zemeljskem površju, npr. Very High Frequency Omnidirectional Radio Range (VOR), Distance Measuring Equipment (DME), lokalizator in Tactical Air Navigation Beacon (TACAN), ki omogočajo varno vodenje zračnega prometa po obstoječih zračnih poteh,

 „objektno referenciranje“ pomeni zagotavljanje prostorskega obsega objekta s sklicevanjem na obstoječi prostorski objekt ali zbirko prostorskih objektov,

 „ranžirna postaja“ pomeni območje, ki ga sekajo številni vzporedni, medsebojno povezani železniški tiri (navadno več kot dva) in ki se uporablja za zaustavljanje vlakov zaradi natovarjanja ali raztovarjanja tovora brez oviranja prometa na glavni železniški progi,

 „pomembna točka“ pomeni določeno geografsko lokacijo, ki se uporablja za opredelitev poti službe zračnega prometa (Air Traffic Service, ATS), pot leta zrakoplova ali druge navigacijske namene/namene ATS,

▼M1

 „Area Navigation (RNAV)“ pomeni način navigacije, ki zrakoplovu omogoča letenje na kateri koli poti leta v okviru pokritosti z zemeljskimi navigacijskimi pripomočki ali v mejah zmogljivosti opreme na krovu zrakoplova ali kombinacijo obeh,

 „navigacija TACAN“ pomeni način navigacije, ki zrakoplovu omogoča letenje na kateri koli želeni poti leta v okviru pokritosti z zemeljskimi navigacijskimi pripomočki Tactical Air Navigation Beacon (TACAN).

▼B

7.2.    Struktura teme prostorskih podatkov „Prometna omrežja“

Tipi, določeni za temo prostorskih podatkov „Prometna omrežja“, so strukturirani v naslednje pakete:

 skupni elementi prometa,

 omrežje zračnega prometa,

 omrežje žičničnega prometa,

 omrežje železniškega prometa,

 omrežje cestnega prometa,

 omrežje vodnega prometa.

7.3.    Skupni elementi prometa

7.3.1.    Tipi prostorskega objekta

Naslednji tipi prostorskih objektov se uporabljajo za izmenjavo in razvrščanje prostorskih objektov, ki se nanašajo na skupne elemente prometa:

 omejitev dostopa,

 stanje objekta,

 vzdrževalni organ,

 označevalni stebriček,

 lastniški organ,

 omejitev za vozila,

 smer toka prometa,

 območje prometa,

 prometni odsek,

 zaporedje prometnih odsekov,

 nabor prometnih odsekov,

 prometno omrežje,

 prometno vozlišče,

 prometni objekt,

 prometna točka,

 lastnost prometa,

 vertikalni položaj.

7.3.1.1.   Omejitev dostopa (AccessRestriction)

Omejitev dostopa do elementa prometa.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atributi tipa prostorskega objekta AccessRestriction

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

restriction

Vrsta omejitve dostopa.

AccessRestrictionValue

 

7.3.1.2.   Stanje objekta (ConditionOfFacility)

Stanje elementa prometnega omrežja v smislu njegove dokončanosti in uporabe.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atributi tipa prostorskega objekta ConditionOfFacility

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

currentStatus

Trenutna vrednost stanja elementa prometnega omrežja v smislu njegove dokončanosti in uporabe.

ConditionOfFacilityValue

 

7.3.1.3.   Vzdrževalni organ (MaintenanceAuthority)

Organ, pristojen za vzdrževanje elementa prometa.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atributi tipa prostorskega objekta MaintenanceAuthority

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

authority

Naziv vzdrževalnega organa.

CI_Citation

 

7.3.1.4.   Označevalni stebriček (MarkerPost)

Označevalec oddaljenosti, postavljen vzdolž poti v prometnem omrežju, večinoma v rednih presledkih, ki označuje razdaljo od začetka poti ali druge referenčne točke do točke, kjer je označevalec.

Tip je podtip tipa TransportPoint.Atributi tipa prostorskega objekta MarkerPost

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

location

Razdalja od začetka poti ali druge referenčne točke do točke, kjer je označevalni stebriček.

Distance

 Vloge asociacij tipa prostorskega objekta MarkerPost

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

route

Pot v prometnem omrežju, vzdolž katerega je postavljen označevalni stebriček.

TransportLinkSet

voidable

7.3.1.5.   Lastniški organ (OwnerAuthority)

Organ, ki je lastnik elementa prometa.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atributi tipa prostorskega objekta OwnerAuthority

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

authority

Naziv lastniškega organa.

CI_Citation

 

7.3.1.6.   Omejitev za vozila (RestrictionForVehicles)

Omejitev za vozila na elementu prometa.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atributi tipa prostorskega objekta RestrictionForVehicles

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

measure

Ukrep omejitve.

Measure

 

restrictionType

Tip omejitve.

RestrictionTypeValue

 

7.3.1.7.   Smer toka prometa (TrafficFlowDirection)

Kaže smer pretoka prometa glede na smer vektorja prometne povezave.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

direction

Kaže smer pretoka prometa.

LinkDirectionValue

 

Lastnost se lahko nanaša samo na prostorski objekt tipa Link ali LinkSequence.

7.3.1.8.   Območje prometa (TransportArea)

Površina, ki ponazarja prostorski obseg elementa prometnega omrežja.

Tip je podtip tipa NetworkArea.

Tip je podtip tipa TransportObject.

Tip je abstrakten.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

validFrom

Čas, ko je območje prometa začelo obstajati v stvarnem svetu.

DateTime

voidable

validTo

Čas, od katerega območje prometa v stvarnem svetu ne obstaja več.

DateTime

voidable

Vsa območja prometa imajo zunanji identifikator objekta.

7.3.1.9.   Prometni odsek (TransportLink)

Linijski prostorski objekt, ki opisuje geometrijo in povezljivost prometnega omrežja med dvema točkama v omrežju.

Tip je podtip tipa Link.

Tip je podtip tipa TransportObject.

Tip je abstrakten.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

validFrom

Čas, ko je prometni odsek začel obstajati v stvarnem svetu.

DateTime

voidable

validTo

Čas, od katerega prometni odsek v stvarnem svetu ne obstaja več.

DateTime

voidable

Vsi prometni odseki imajo zunanji identifikator objekta.

7.3.1.10.   Zaporedje prometnih odsekov (TransportLinkSequence)

Linijski prostorski objekt, sestavljen iz urejene zbirke prometnih odsekov, ki ponazarja neprekinjeno nerazvejano pot v omrežju. Element ima določen začetek in konec, vsak položaj v zaporedju prometnih odsekov je določljiv z enim samim parametrom, npr. dolžino. Opisuje element prometnega omrežja, za katerega je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti.

Tip je podtip tipa LinkSequence.

Tip je podtip tipa TransportObject.

Tip je abstrakten.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

validFrom

Čas, ko je zaporedje prometnih odsekov začelo obstajati v stvarnem svetu.

DateTime

voidable

validTo

Čas, od katerega zaporedje prometnih odsekov v stvarnem svetu ne obstaja več.

DateTime

voidable

Zaporedje prometnih odsekov mora biti sestavljeno iz prometnih odsekov, ki pripadajo istemu prometnemu omrežju.

Vsa zaporedja prometnih odsekov imajo zunanji identifikator objekta.

7.3.1.11.   Nabor prometnih odsekov (TransportLinkSet)

Zbirka zaporedij prometnih odsekov in/ali posameznih prometnih odsekov, ki ima v prometnem omrežju posebno funkcijo ali pomen.

Tip je podtip tipa LinkSet.

Tip je podtip tipa TransportObject.

Tip je abstrakten.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

validFrom

Čas, ko je nabor prometnih odsekov začel obstajati v stvarnem svetu.

DateTime

voidable

validTo

Čas, od katerega nabor prometnih odsekov v stvarnem svetu ne obstaja več.

DateTime

voidableVloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

post

Označevalni stebriček vzdolž poti v prometnem omrežju.

MarkerPost

voidable

Nabor prometnih odsekov mora biti sestavljen iz prometnih odsekov ali zaporedij prometnih odsekov, ki pripadajo istemu prometnemu omrežju.

Vsi nabori prometnih odsekov imajo zunanji identifikator objekta.

7.3.1.12.   Prometno omrežje (TransportNetwork)

Zbirka elementov omrežja, ki pripada enemu načinu prevoza.

Tip je podtip tipa Network.Atributi tipa prostorskega objekta TransportNetwork

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

inspireId

Zunanji identifikator objekta prostorskega objekta.

Identifier

 

typeOfTransport

Tip prometnega omrežja, temelječ na tipu infrastrukture, ki jo omrežje uporablja.

TransportTypeValue

 

7.3.1.13.   Prometno vozlišče (TransportNode)

Točkovni prostorski objekt, ki se uporablja za povezljivost.

Tip je podtip tipa Node.

Tip je podtip tipa TransportObject.

Tip je abstrakten.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

validFrom

Čas, ko je prometno vozlišče začelo obstajati v stvarnem svetu.

DateTime

voidable

validTo

Čas, od katerega prometno vozlišče v stvarnem svetu ne obstaja več.

DateTime

voidable

Vsa prometna vozlišča imajo zunanji identifikator objekta.

7.3.1.14.   Prometni objekt (TransportObject)

Osnova identitete objektov prometnega omrežja v stvarnem svetu.

Tip je abstrakten.Atributi tipa prostorskega objekta TransportObject

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

geographicalName

Zemljepisno ime, ki se uporablja za identifikacijo objekta prometnega omrežja v stvarnem svetu. Zagotavlja „ključ“ za implicitno povezovanje različnih ponazoritev objekta.

GeographicalName

voidable

7.3.1.15.   Prometna točka (TransportPoint)

Točkovni prostorski objekt (ni vozlišče), ki ponazarja položaj elementa prometnega omrežja.

Tip je podtip tipa NetworkElement.

Tip je podtip tipa TransportObject.

Tip je abstrakten.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

geometry

Lokacija prometne točke.

GM_Point

 

validFrom

Čas, ko je prometna točka začela obstajati v stvarnem svetu.

DateTime

voidable

validTo

Čas, od katerega prometna točka v stvarnem svetu ne obstaja več.

DateTime

voidable

Vse prometne točke imajo zunanji identifikator objekta.

7.3.1.16.   Lastnost prometa (TransportProperty)

Referenca na lastnost, ki se nanaša na omrežje. Lastnost lahko velja za celoten element omrežja, na katerega se nanaša; pri linijskih prostorskih objektih je lahko opisana z linearnim referenciranjem.

Tip je podtip tipa NetworkProperty.

Tip je abstrakten.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

validFrom

Čas, ko je lastnost prometa začela obstajati v stvarnem svetu.

DateTime

voidable

validTo

Čas, od katerega lastnost prometa v stvarnem svetu ne obstaja več.

DateTime

voidable

Vse lastnosti prometa imajo zunanji identifikator objekta.

7.3.1.17.   Vertikalni položaj (VerticalPosition)

Vertikalna raven glede na druge elemente prometnega omrežja.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atributi tipa prostorskega objekta VerticalPosition

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

verticalPosition

Relativni vertikalni položaj elementa prometa.

VerticalPositionValue

 

7.3.2.    Oštevilčenja

7.3.2.1.   Tip prometa (TransportTypeValue)

Možni tipi prometnih omrežij.Vrednosti, dovoljene za oštevilčenje TransportTypeValue

Vrednost

Opredelitev

air

Prometno omrežje s prevozom po zraku.

cable

Prometno omrežje s prevozom z žičnico.

rail

Prometno omrežje s prevozom po tirih.

road

Prometno omrežje s prevozom po cesti.

water

Prometno omrežje s prevozom po vodi.

7.3.3.    Šifranti

7.3.3.1.   Omejitev dostopa (AccessRestrictionValue)

Tipi omejitve dostopa za element prometa.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ AccessRestrictionValue

Vrednost

Opredelitev

forbiddenLegally

Dostop do elementa prometa je prepovedan z zakonom.

physicallyImpossible

Dostop do elementa prometa je fizično nemogoč zaradi ovir ali drugih fizičnih preprek.

private

Dostop do elementa prometa je omejen, ker je v zasebni lasti.

publicAccess

Element prometa je javno dostopen.

seasonal

Dostop do elementa prometa je odvisen od letnega časa.

toll

Za dostop do elementa prometa se plačuje cestnina.

▼B

7.3.3.2.   Tip omejitve (RestrictionTypeValue)

Možne omejitve za vozila, ki imajo dostop do elementa prometa.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ RestrictionTypeValue

Vrednost

Opredelitev

maximumDoubleAxleWeight

Največja dovoljena teža na dvojno os vozila na elementu prometa.

maximumDraught

Največji dovoljeni ugrez vozila na elementu prometa.

maximumFlightLevel

Najvišji dovoljeni nivo letenja vozila na elementu prometa.

maximumHeight

Največja višina vozila, ki lahko zapelje pod drugi objekt.

maximumLength

Največja dovoljena dolžina vozila na elementu prometa.

maximumSingleAxleWeight

Največja dovoljena teža na eno os vozila na elementu prometa.

maximumTotalWeight

Največja dovoljena skupna teža vozila na elementu prometa.

maximumTripleAxleWeight

Največja dovoljena teža na trojno os vozila na elementu prometa.

maximumWidth

Največja dovoljena širina vozila na elementu prometa.

minimumFlightLevel

Najnižji dovoljeni nivo letenja vozila na elementu prometa.

▼B

7.4.    Omrežje zračnega prometa

7.4.1.    Tipi prostorskega objekta

Naslednji tipi prostorskih objektov se uporabljajo za izmenjavo in razvrščanje prostorskih objektov, ki se nanašajo na omrežje zračnega prometa:

 območje aerodroma,

 kategorija aerodroma,

 vozlišče aerodroma,

 tip aerodroma,

 zračni odsek,

 zaporedje zračnih odsekov,

 zračno vozlišče,

 zračna pot,

 odsek zračne poti,

 območje zračnega prostora,

 območje ploščadi,

 stanje zračnega objekta,

 določena točka,

 dolžina elementa,

 širina elementa,

 nadmorska višina letališča,

 postopek instrumentalnega prileta,

 spodnja meja nadmorske višine,

 pomoč pri navigaciji,

 postopkovni odsek,

 območje vzletno-pristajalne steze,

 točka središčnice vzletno-pristajalne steze,

 standardni instrumentalni prihod,

 standardni instrumentalni odhod,

 sestava površine,

 območje vozne steze,

 območje pristanka in vzleta,

 zgornja meja nadmorske višine,

 omejitev uporabe.

7.4.1.1.   Območje aerodroma (AerodromeArea)

Določeno območje na kopnem ali vodi (vključno z zgradbami, napeljavami in opremo), ki je delno ali v celoti namenjeno za prihode in odhode zrakoplovov in/ali helikopterjev in za njihovo gibanje na tleh.

Tip je podtip tipa TransportArea.

7.4.1.2.   Kategorija aerodroma (AerodromeCategory)

Kategorija aerodroma glede na področje uporabe in pomembnost služb zračnega prometa, ki se ponujajo od aerodroma in do njega.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

aerodromeCategory

Vrednost za kategorijo aerodroma.

AerodromeCategoryValue

 

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je vozlišče aerodroma ali območje aerodroma.

7.4.1.3.   Vozlišče aerodroma (AerodromeNode)

Vozlišče na referenčni točki aerodroma na letališču/heliportu, ki se uporablja za njegovo poenostavljeno ponazarjanje.

Tip je podtip tipa AirNode.Atributi tipa prostorskega objekta AerodromeNode

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

designatorIATA

Tričrkovni oznaka IATA za aerodrom (letališče/heliport).

CharacterString

Voidable

locationIndicatorICAO

Štiričrkovna oznaka lokacije ICAO za aerodrom (letališče/heliport) po dokumentu ICAO DOC 7910.

CharacterString

voidableVloge asociacij tipa prostorskega objekta AerodromeNode

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

controlTowers

Niz kontrolnih stolpov, ki pripadajo aerodromu (letališče/heliport).

Tip, ki se opredeli v temi prostorskih podatkov „Stavbe“.

voidable

7.4.1.4.   Tip aerodroma (AerodromeType)

Oznaka za tip aerodroma.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

aerodromeType

Tip aerodroma.

AerodromeTypeValue

 

Lastnost se lahko nanaša samo na prostorski objekt, ki je vozlišče aerodroma ali območje aerodroma.

7.4.1.5.   Zračni odsek (AirLink)

Linijski prostorski objekt, ki opisuje geometrijo in povezljivost zračnega omrežja med dvema točkama v omrežju.

Tip je podtip tipa TransportLink.

Tip je abstrakten.

7.4.1.6.   Zaporedje zračnih odsekov (AirLinkSequence)

Linijski prostorski objekt, sestavljen iz urejene zbirke zračnih odsekov, ki ponazarja neprekinjeno nerazvejano pot v zračnem omrežju.

Tip je podtip tipa TransportLinkSequence.

7.4.1.7.   Zračno vozlišče (AirNode)

Vozlišče, ki se pojavi v zračnem omrežju.

Tip je podtip tipa TransportNode.

Tip je abstrakten.Atributi tipa prostorskega objekta AirNode

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

significantPoint

Atribut, ki kaže, ali je zračno vozlišče pomembna točka.

Boolean

 

7.4.1.8.   Zračna pot (AirRoute)

Določena pot od konca vzleta in začetnega vzpenjanja do začetka prileta in pristajanja, namenjena usmerjanju prometa, ki je potrebno zaradi zagotavljanja službe zračnega prometa.

Tip je podtip tipa TransportLinkSet.Atributi tipa prostorskega objekta AirRoute

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

airRouteType

Razvrstitev poti.

AirRouteTypeValue

voidable

designator

Oznaka ali označevalec zračne poti.

CharacterString

voidable

7.4.1.9.   Odsek zračne poti (AirRouteLink)

Del poti, kot ga določata dve zaporedni pomembni točki, ki se navadno preleti brez vmesnega postanka.

Tip je podtip tipa AirLink.Atributi tipa prostorskega objekta AirRouteLink

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

airRouteLinkClass

Razred ali tip odseka zračne poti.

AirRouteLinkClassValue

voidable

7.4.1.10.   Območje zračnega prostora (AirspaceArea)

Določen obseg zračnega prostora, ki je opisan kot horizontalna projekcija z vertikalnimi mejami.

Tip je podtip tipa TransportArea.Atributi tipa prostorskega objekta AirspaceArea

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

AirspaceAreaType

Oznaka, ki ponazarja splošno strukturo ali značilnosti posameznega zračnega prostora.

AirspaceAreaTypeValue

 

7.4.1.11.   Območje ploščadi (ApronArea)

Točno določeno območje kopenskega aerodroma/heliporta, namenjeno vkrcavanju ali izkrcavanju potnikov, nakladanju ali razkladanju pošte ali tovora, polnjenju z gorivom, parkiranju ali vzdrževanju.

Tip je podtip tipa TransportArea.

7.4.1.12.   Stanje zračnega objekta (ConditionOfAirFacility)

Stanje zračnega elementa prometnega omrežja v smislu njegove dokončanosti in uporabe.

Tip je podtip tipa ConditionOfFacility.

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je vozlišče aerodroma, območje aerodroma ali območje vzletno-pristajalne steze.

7.4.1.13.   Določena točka (DesignatedPoint)

Geografska lokacija, ki ni označena s krajem radio-navigacijskega sredstva in se uporablja za določanje poti ATS, poti leta zrakoplova ali za druge navigacijske namene ali namene ATS.

Tip je podtip tipa AirNode.Atributi tipa prostorskega objekta DesignatedPoint

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

designator

Označevalec točke.

CharacterString

voidable

7.4.1.14.   Dolžina elementa (ElementLength)

Fizična dolžina elementa.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

length

Fizična dolžina elementa.

Measure

 

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je območje vzletno-pristajalne steze, območje vozne steze ali območje pristanka in vzleta.

7.4.1.15.   Širina elementa (ElementWidth)

Fizična širina elementa.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

width

Fizična širina elementa.

Measure

 

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je območje vzletno-pristajalne steze, območje vozne steze ali območje pristanka in vzleta.

7.4.1.16.   Nadmorska višina letališča (FieldElevation)

Nadmorska višina aerodroma kot vertikalna razdalja med najvišjo točko pristajalnega območja aerodroma in srednjo višino morske gladine.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

altitude

Vrednost nadmorske višine letališča

Measure

 

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je vozlišče aerodroma ali območje aerodroma.

7.4.1.17.   Instrumentni prilet (InstrumentApproachProcedure)

Niz vnaprej določenih manevrov glede na letalske instrumente z določeno zaščito pred ovirami iz točke začetnega prileta, ali po potrebi od začetka točno določene poti prihoda do točke, iz katere je mogoče opraviti pristanek, in nato, če pristanek ni bil opravljen, do položaja, kjer veljajo merila za čakanje ali merila za višino ovir na poti prileta.

Tip je podtip tipa ProcedureLink.

7.4.1.18.   Spodnja meja nadmorske višine (LowerAltitudeLimit)

Nadmorska višina, ki določa spodnjo mejo objekta v omrežju zračnega prometa.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

altitude

Vrednost meje nadmorske višine.

Measure

 

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je odsek zračne poti ali območje zračnega prostora.

7.4.1.19.   Pomoč pri navigaciji (Navaid)

Eden ali več sistemov za pomoč pri navigaciji, ki zagotavljajo storitve navigacijske službe.

Tip je podtip tipa AirNode.Atributi tipa prostorskega objekta Navaid

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

designator

Identifikator sistema za pomoč pri navigaciji.

CharacterString

voidable

navaidType

Tip pomoči pri navigaciji.

NavaidTypeValue

voidable

7.4.1.20.   Postopkovni odsek (ProcedureLink)

Niz vnaprej določenih manevrov z določeno zaščito pred ovirami.

Tip je podtip tipa AirLink.

7.4.1.21.   Območje vzletno-pristajalne steze (RunwayArea)

Točno določeno pravokotno območje na kopenskem aerodromu/heliportu, pripravljeno za pristajanje in vzletanje zrakoplovov.

Tip je podtip tipa TransportArea.Atributi tipa prostorskega objekta RunwayArea

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

designator

Polni tekstovni označevalec vzletno-pristajalne steze, ki se uporablja za njeno enolično označevanje na aerodromu/heliportu z več kot eno stezo.

CharacterString

voidable

runwayType

Tip vzletno-pristajalne steze, tj. vzletno-pristajalna steza za letala ali območje končnega prileta in vzleta (FATO) za helikopterje.

RunwayTypeValue

voidable

7.4.1.22.   Točka središčnice vzletno-pristajalne steze (RunwayCentrelinePoint)

Operativno pomemben položaj na središčnici v smeri vzletno-pristajalne steze.

Tip je podtip tipa AirNode.Atributi tipa prostorskega objekta RunwayCentrelinePoint

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

pointRole

Vloga točke vzdolž središčnice v smeri vzletno-pristajalne steze.

PointRoleValue

 

7.4.1.23.   Standardni instrumentalni prihod (StandardInstrumentArrival)

Točno določena pot prihoda po pravilih instrumentalnega letenja (instrument flight rule, IFR), ki pomembno točko, navadno pot ATS, povezuje s točko, od katere se lahko začne objavljeni postopek instrumentalnega prileta.

Tip je podtip tipa ProcedureLink.Atributi tipa prostorskega objekta StandardInstrumentArrival

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

designator

Tekstovni označevalec standardnega instrumentnega prihoda.

CharacterString

voidable

7.4.1.24.   Standardni instrumentalni odhod (StandardInstrumentDeparture)

Točno določena pot odhoda po pravilih instrumentalnega letenja (instrument flight rule, IFR), ki povezuje aerodrom ali posamezno vzletno-pristajalno stezo aerodroma z določeno pomembno točko, ki se navadno nahaja na točno določeni ATS poti, kjer se začne en-route faza poleta.

Tip je podtip tipa ProcedureLink.Atributi tipa prostorskega objekta StandardInstrumentDeparture

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

designator

Tekstovni označevalec standardnega instrumentnega odhoda.

CharacterString

voidable

7.4.1.25.   Sestava površine (SurfaceComposition)

Sestava površine na aerodromu/heliportu.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

surfaceComposition

Oznaka za sestavo površine na aerodromu/heliportu.

SurfaceCompositionValue

 

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je območje vzletno-pristajalne steze, območje vozne steze, območje ploščadi ali območje pristanka in vzleta.

7.4.1.26.   Območje vozne steze (TaxiwayArea)

Točno določena pot na kopenskem aerodromu/heliportu, namenjena vožnji zrakoplovov/helikopterjev po letaliških manevrskih površinah in povezovanju enega dela aerodroma z drugim.

Tip je podtip tipa TransportArea.Atributi tipa prostorskega objekta TaxiwayArea

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

designator

Tekstualni označevalec vozne steze.

CharacterString

voidable

7.4.1.27.   Območje pristanka in vzleta (TouchDownLiftOff)

Utrjeno območje, na katerem helikopter lahko pristane ali vzleti.

Tip je podtip tipa AirNode.Atributi tipa prostorskega objekta TouchDownLiftOff

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

designator

Tekstovni označevalec območja pristanka in vzleta.

CharacterString

voidable

7.4.1.28.   Zgornja meja nadmorske višine (UpperAltitudeLimit)

Nadmorska višina, ki določa zgornjo mejo objekta v omrežju zračnega prometa.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

altitude

Vrednost meje nadmorske višine.

Measure

 

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je odsek zračne poti ali območje zračnega prostora.

7.4.1.29.   Omejitev uporabe (UseRestriction)

Omejitve uporabe objekta zračnega omrežja.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

restriction

Tip omejitve uporabe objekta zračnega omrežja.

AirUseRestrictionValue

 

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je zračna pot, zračni odsek (ali posebni zračni odsek), zračno vozlišče (ali posebno zračno vozlišče) ali območje aerodroma.

7.4.2.    Šifranti

7.4.2.1.   Kategorija aerodroma (AerodromeCategoryValue)

Možne kategorije aerodroma glede na področje uporabe in pomembnost služb zračnega prometa, ki se ponujajo od aerodroma in do njega.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ AerodromeCategoryValue

Vrednost

Opredelitev

domesticNational

Aerodrom za domači nacionalni zračni promet.

domesticRegional

Aerodrom za domači regionalni zračni promet.

international

Aerodrom za mednarodni zračni promet.

▼B

7.4.2.2.   Tip aerodroma (AerodromeTypeValue)

Oznaka, ki ponazarja, ali je pojavna oblika entitete aerodrom ali heliport.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ AerodromeTypeValue

Vrednost

Opredelitev

aerodromeHeliport

Aerodrom s pristajalnim območjem heliporta.

aerodromeOnly

Izključno aerodrom.

heliportOnly

Izključno heliport.

landingSite

Pristajalni kraj.

▼B

7.4.2.3.   Razred odseka zračne poti (AirRouteLinkClassValue)

Tip poti z navigacijskega stališča.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ AirRouteLinkClassValue

Vrednost

Opredelitev

conventional

Konvencionalna navigacijska pot: zračna pot, ki za izvajanje službe zračnega prometa ne uporablja navigacije tipa Area Navigation ali TACAN.

RNAV

Area Navigation Route: zračna pot, ki za izvajanje službe zračnega prometa uporablja navigacijo tipa Area Navigation (RNAV).

TACAN

TACAN Route: zračna pot, ki za izvajanje službe zračnega prometa uporablja navigacijo tipa TACAN.

▼B

7.4.2.4.   Tip zračne poti (AirRouteTypeValue)

Razvrstitev poti kot ATS poti ali severno-atlantske poti (North Atlantic Tracks).

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ AirRouteTypeValue

Vrednost

Opredelitev

ATS

Pot ATS, kot je opisana v Prilogi 11 k ICAO.

NAT

Poti North Atlantic Track (del sistema poti Organized Track System).

▼B

7.4.2.5.   Omejitev zračne uporabe (AirUseRestrictionValue)

Omejitev uporabe objekta zračnega omrežja.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ AirUseRestrictionValue

Vrednost

Opredelitev

reservedForMilitary

Objekt zračnega omrežja, ki se uporablja izključno v vojaške namene.

temporalRestrictions

Časovne omejitve, ki veljajo za uporabo objekta zračnega omrežja.

▼B

7.4.2.6.   Tip območja zračnega prostora (AirspaceAreaTypeValue)

Uveljavljeni tipi zračnega prostora.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ AirspaceAreaTypeValue

Vrednost

Opredelitev

ATZ

Airport Traffic Zone (cona letališča). Zračni prostor določenih razsežnosti okoli letališča, namenjen varovanju letališkega prometa.

CTA

Control area (kontrolirano območje). Kontroliran zračni prostor, ki se razteza navpično od določene višine nad površino zemelje.

CTR

Control zone (kontrolirana cona). Kontroliran zračni prostor, ki se razteza navpično od površine zemlje do določene višine nad njo.

D

Danger area (nevarno območje). Zračni prostor določenih razsežnosti, v katerem lahko v določenem času potekajo aktivnosti, nevarne za promet zrakoplovov.

FIR

Flight information region (letalsko informacijsko področje). Zračni prostor določenih razsežnosti, v katerem so zagotovljene letalske informacijske službe in alarmne službe. Na primer, lahko se uporablja, če storitev zagotavlja več kot ena enota.

P

Prohibited area (prepovedano območje). Zračni prostor določenih razsežnosti nad kopnim ter obalnim morjem in notranjimi vodami države, v katerem je promet zrakoplovov prepovedan.

R

Restricted area (območje omejitev). Zračni prostor določenih razsežnosti nad kopnim ter obalnim morjem in notranjimi vodami države, v katerem je promet zrakoplovov omejen v skladu s z določenimi posebnimi pogoji.

TMA

Terminal control area (terminalno kontrolirano območje). Kontrolirano območje, navadno vzpostavljeno ob sotočju poti ATS v bližini enega ali več večjih letališč. Večinoma se uporablja v Evropi v okviru koncepta prilagodljive uporabe zračnega prostora.

UIR

Upper flight information region (UIR, zgornje letalsko informacijsko področje). Zgornji del zračnega prostora določenih razsežnosti, v katerem so zagotovljene letalske informacijske službe in alarmne službe. Vsaka država sama določi zgornji del svojega zračnega prostora.

▼B

7.4.2.7.   Tip pomoči pri navigaciji (NavaidTypeValue)

Tipi pomoči pri navigaciji.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ NavaidTypeValue

Vrednost

Opredelitev

DME

Distance Measuring Equipment (merilnik razdalje).

ILS

Instrument Landing System (sistem za instrumentalno pristajanje).

ILS-DME

ILS s kolociranim DME.

LOC

Localizer (radijski lokator).

LOC-DME

Kolocirana LOC in DME.

MKR

Marker Beacon (označevalnik).

MLS

Microwave Landing System (mikrovalovni pristajalni sistem).

MLS-DME

MLS s kolociranim DME.

NDB

Non-Directional Radio Beacon (neusmerjeni radijski svetilnik).

NDB-DME

Kolocirana NDB in DME.

NDB-MKR

Non-Directional Radio Beacon (neusmerjeni radijski svetilnik) in Marker Beacon (označevalnik).

TACAN

Tactical Air Navigation Beacon (taktični letalski navigacijski sistem).

TLS

Transponder Landing System (transponderski pristajalni sistem).

VOR

VHF Omnidirectional Radio Range (visokofrekvenčno vsesmerno radijsko območje).

VOR-DME

Kolocirana VOR in DME.

VORTAC

Kolocirana VOR in TACAN.

▼B

7.4.2.8.   Vloga točke (PointRoleValue)

Vloga točke središčnice vzletno-pristajalne steze.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ PointRoleValue

Vrednost

Opredelitev

end

Fizični konec smeri vzletno-pristajalne steze.

mid

Srednja točka vzletno-pristajalne steze.

start

Fizični začetek smeri vzletno-pristajalne steze.

threshold

Začetek dela vzletno-pristajalne steze, uporabne za pristajanje.

▼B

7.4.2.9.   Tip vzletno-pristajalne steze (RunwayTypeValue)

Oznaka, s katero se ločuje med vzletno-pristajalnimi stezami za letala in območji končnega prileta in vzleta (FATO) za helikopterje.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ RunwayTypeValue

Vrednost

Opredelitev

FATO

Final Approach and Take Off Area (območje končnega prileta in vzleta) za helikopterje.

runway

Vzletno-pristajalna steza za letala.

▼B

7.4.2.10.   Sestava površine (SurfaceCompositionValue)

Oznaka za sestavo površine.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ SurfaceCompositionValue

Vrednost

Opredelitev

asphalt

Površina je asfaltna.

concrete

Površina je betonska.

grass

Površina je travnata.

▼B

7.5.    Omrežje žičničnega prometa

7.5.1.    Tipi prostorskega objekta

Naslednji tipi prostorskih objektov se uporabljajo za izmenjavo in razvrščanje prostorskih objektov, ki se nanašajo na omrežje žičničnega prometa:

 žičnični odsek,

 zaporedje žičničnih odsekov,

 nabor žičničnih odsekov,

 žičnično vozlišče.

7.5.1.1.   Žičnični odsek (CablewayLink)

Linijski prostorski objekt, ki opisuje geometrijo in povezljivost žičničnega omrežja med dvema točkama v omrežju žičničnega prometa.

Tip je podtip tipa TransportLink.Atributi tipa prostorskega objekta CablewayLink

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

cablewayType

Tip žičničnega prevoza.

CablewayTypeValue

voidable

7.5.1.2.   Zaporedje žičničnih odsekov (CablewayLinkSequence)

Urejena zbirka žičničnih odsekov, za katere je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti.

Tip je podtip tipa TransportLinkSequence.

7.5.1.3.   Nabor žičničnih odsekov (CablewayLinkSet)

Zbirka zaporedij žičničnih odsekov in/ali posameznih žičničnih odsekov, ki ima v omrežju žičničnega prometa posebno funkcijo ali pomen.

Tip je podtip tipa TransportLinkSet.

7.5.1.4.   Žičnično vozlišče (CablewayNode)

Točkovni prostorski objekt, ki ponazarja povezljivost med dvema zaporednima žičničnima odsekoma.

Tip je podtip tipa TransportNode.

7.5.2.    Šifranti

7.5.2.1.   Tip žičnice (CablewayTypeValue)

Možni tipi žičničnega prevoza.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ CablewayTypeValue

Vrednost

Opredelitev

cabinCableCar

Žičnični prevoz z napravami, ki sestojijo iz viseče kabine za prevoz skupin ljudi in/ali blaga z ene lokacije na drugo.

chairLift

Žičnični prevoz z napravami, ki sestojijo iz visečih sedežev za prevoz posameznikov ali skupin ljudi z ene lokacije na drugo prek jeklene vrvi, napete med dvema točkama.

skiTow

Žičnični prevoz za vlečenje smučarjev in deskarjev na snegu navkreber.

▼B

7.6.    Omrežje železniškega prometa

7.6.1.    Tipi prostorskega objekta

Naslednji tipi prostorskih objektov se uporabljajo za izmenjavo in razvrščanje prostorskih objektov, ki se nanašajo na omrežje železniškega prometa:

 računska hitrost,

 nazivna tirna širina,

 število tirov,

 območje železnice,

 elektrifikacija železnice,

 železniška proga,

 železniški odsek,

 zaporedje železniških odsekov,

 železniško vozlišče,

 območje železniške postaje,

 oznaka železniške postaje,

 vozlišče železniške postaje,

 tip železnice,

 uporaba železnice,

 območje ranžirne postaje,

 vozlišče ranžirne postaje.

7.6.1.1.   Računska hitrost (DesignSpeed)

Navedba največje hitrosti, za katero je bila železniška proga načrtovana.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

speed

Navedba največje hitrosti, za katero je bila železniška proga načrtovana.

Velocity

 

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja železniškega prometa.

7.6.1.2.   Nazivna tirna širina (NominalTrackGauge)

Nazivna razdalja med dvema zunanjima tirnicama železniškega tira.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

nominalGauge

Enotna vrednost, ki označuje tirno širino.

Measure

voidable

nominalGaugeCategory

Tirna širina, izražena kot nejasna kategorija glede na standardno evropsko tirno širino.

TrackGaugeCategoryValue

voidable

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja železniškega prometa.

7.6.1.3.   Število tirov (NumberOfTracks)

Število tirov za železniškem odseku.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

minMaxNumberOfTracks

Navaja, ali predstavlja število tirov največjo ali najmanjšo vrednost.

MinMaxTrackValue

voidable

numberOfTracks

Število obstoječih tirov.

Integer

 

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja železniškega prometa.

7.6.1.4.   Območje železnice (RailwayArea)

Površina, ki jo zaseda železniški tir, vključno z balastom.

Tip je podtip tipa TransportArea.

7.6.1.5.   Elektrifikacija železnice (RailwayElectrification)

Navedba, ali ima železnica električnim sistem za napajanje vozil, ki se po njej premikajo.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

electrified

Navaja, ali ima železnica električni sistem za napajanje vozil, ki se po njej premikajo.

Boolean

 

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja železniškega prometa.

7.6.1.6.   Železniška proga (RailwayLine)

Zbirka zaporedij železniških odsekov in/ali posameznih železniških odsekov, za katere je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti.

Tip je podtip tipa TransportLinkSet.Atributi tipa prostorskega objekta RailwayLine

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

railwayLineCode

Enolična oznaka železniške proge v državi članici.

CharacterString

voidable

7.6.1.7.   Železniški odsek (RailwayLink)

Linijski prostorski objekt, ki opisuje geometrijo in povezljivost železniškega omrežja med dvema točkama v omrežju.

Tip je podtip tipa TransportLink.Atributi tipa prostorskega objekta RailwayLink

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

fictitious

Železniški odsek ne ponazarja resničnega in obstoječega železniškega tira, ampak njegov navidezni potek.

Boolean

voidable

7.6.1.8.   Zaporedje železniških odsekov (RailwayLinkSequence)

Linijski prostorski objekt, sestavljen iz urejene zbirke železniških odsekov, ki ponazarja neprekinjeno nerazvejano pot v železniškem omrežju. Element ima določen začetek in konec, vsak položaj v zaporedju železniških odsekov je določljiv z enim samim parametrom, npr. dolžino. Opisuje element železniškega omrežja, za katerega je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti.

Tip je podtip tipa TransportLinkSequence.

7.6.1.9.   Železniško vozlišče (RailwayNode)

Točkovni prostorski objekt, ki ponazarja pomembno točko vzdolž železniškega omrežja ali presečišče železniških tirov, ki se uporablja za opisovanje njegove povezljivosti.

Tip je podtip tipa TransportNode.Atributi tipa prostorskega objekta RailwayNode

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

formOfNode

Funkcija železniškega vozlišča v železniškem omrežju.

FormOfRailwayNodeValue

voidable

7.6.1.10.   Območje železniške postaje (RailwayStationArea)

Ploskovni prostorski objekt, ki ponazarja topografske meje objektov na železniških postajah (zgradbe, ranžirne postaje, napeljavo in opremo), namenjene opravljanju dejavnosti železniških postaj.

Tip je podtip tipa TransportArea.

7.6.1.11.   Oznaka železniške postaje (RailwayStationCode)

Enolična oznaka, dodeljena železniški postaji.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

stationCode

Enolična oznaka, dodeljena železniški postaji.

CharacterString

 

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja železniškega prometa.

7.6.1.12.   Vozlišče železniške postaje (RailwayStationNode)

Železniško vozlišče, ki ponazarja lokacijo železniške postaje vzdolž železniškega omrežja.

Tip je podtip tipa RailwayNode.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

numberOfPlatforms

Vrednost, ki ponazarja število razpoložljivih peronov na železniški postaji.

Integer

voidable

Za vozlišče železniške postaje mora biti vrednost atributa formOfNode vedno RailwayStop.

7.6.1.13.   Tip železnice (RailwayType)

Tip železniškega prevoza, za katerega je bila proga načrtovana.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

type

Tip železniškega prevoza, za katerega je bila proga načrtovana.

RailwayTypeValue

 

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja železniškega prometa.

7.6.1.14.   Uporaba železnice (RailwayUse)

Trenutna uporaba železnice.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

use

Trenutna uporaba železnice.

RailwayUseValue

 

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja železniškega prometa.

7.6.1.15.   Območje ranžirne postaje (RailwayYardArea)

Ploskovni prostorski objekt, ki se uporablja za ponazoritev topografskih meja ranžirne postaje.

Tip je podtip tipa TransportArea.

7.6.1.16.   Vozlišče ranžirne postaje (RailwayYardNode)

Železniško vozlišče, ki je na območju ranžirne postaje.

Tip je podtip tipa RailwayNode.

Za vozlišče ranžirne postaje mora biti vrednost atributa formOfNode vedno RailwayStop.

7.6.2.    Oštevilčenja

7.6.2.1.   Najmanjše ali največje število tirov (MinMaxTrackValue)

Vrednosti za označevanje, ali predstavlja število tirov največjo, najmanjšo ali srednjo vrednost.Vrednosti, dovoljene za oštevilčenje MinMaxTrackValue

Vrednost

Opredelitev

average

Število tirov je srednja vrednost za določeni del železniškega omrežja.

maximum

Število tirov je največja vrednost za določeni del železniškega omrežja.

minimum

Število tirov je najmanjša vrednost za določeni del železniškega omrežja.

7.6.2.2.   Kategorija tirne širine (TrackGaugeCategoryValue)

Možne kategorije tirov glede na njihovo nazivno tirno širino.Vrednosti, dovoljene za oštevilčenje TrackGaugeCategoryValue

Vrednost

Opredelitev

broad

Nazivna tirna širina je večja od standardne.

standard

Nazivna tirna širina je enaka evropskemu standardu (1 435 mm).

narrow

Nazivna tirna širina je manjša od standardne.

notApplicable

Opredelitev nazivne tirne širine se ne uporablja za to vrsto železniškega prevoza.

7.6.3.    Šifranti

7.6.3.1.   Oblika železniškega vozlišča (FormOfRailwayNodeValue)

Možne funkcije železniškega vozlišča v železniškem omrežju.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ FormOfRailwayNodeValue

Vrednost

Opredelitev

junction

Železniško vozlišče v železniškem omrežju, ki ima mehanizem iz železniških tirov z dvema premičnima tiroma in potrebnimi povezavami, ki prevoznim sredstvom omogočajo prehod z enega tira na drugi.

levelCrossing

Železniško vozlišče v železniškem omrežju, ki ga prečka cesta v istem nivoju.

pseudoNode

Železniško vozlišče, ki predstavlja točko, v kateri eden ali več atributov železniških odsekov, povezanih z njo, spremenijo svojo vrednost, ali ki je potrebna za opis geometrije omrežja.

railwayEnd

Samo en železniški odsek je povezan z železniškim vozliščem. Označuje konec železniške proge.

railwayStop

Kraj v železniškem omrežju, kjer se vlaki ustavljajo zaradi natovarjanja/raztovarjanja tovora ali vstopanja in izstopanja potnikov.

▼B

7.6.3.2.   Tip železnice (RailwayTypeValue)

Možni tipi železniškega prevoza.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ RailwayTypeValue

Vrednost

Opredelitev

cogRailway

Železniški prevoz, ki omogoča prevoznim sredstvom, da vozijo po strmih pobočjih, in ki sestoji iz zobate letve (navadno med dvema tračnicama), prevozna sredstva pa so opremljena z enim ali več zobniki ali zobatimi kolesci, ki prijemljejo v zobato letev.

funicular

Železniški prevoz, ki sestoji iz vrvi, pritrjene na prevozno sredstvo na tirih, ki se premika po strmem pobočju. Če je mogoče, delujeta prevozni sredstvi, ki se vzpenjata in spuščata, medsebojno kot protiutež.

magneticLevitation

Železniški prevoz z eno tračnico, ki služi kot vodilo za prevozno sredstvo, nosi pa ga mehanizem magnetnega lebdenja.

metro

Mestni sistem železniškega prevoza, ki se uporablja v velikih urbanih središčih, ki ima lastni tirni sistem in je navadno na električni pogon, ponekod pa je speljan tudi pod površjem zemlje.

monorail

Železniški prevoz z eno tračnico, ki služi kot nosilec in vodilo.

suspendedRail

Železniški prevoz z eno tračnico, ki služi kot nosilec in vodilo in na kateri prevozno sredstvo visi, kot se po njej premika.

train

Železniški prevoz, ki navadno sestoji iz dveh vzporednih tirnic, po katerih vlečno ali pogonsko vozilo vleče med seboj povezano skupino prevoznih sredstev po tirih zaradi prevoza tovora ali potnikov od enega namembnega kraja do drugega.

tramway

Sistem železniškega prevoza v urbanih središčih, ki pogosto poteka po cestnih površinah in si deli prostor s cestnimi vozili in pešci. Tramvaji so navadno na električni pogon.

▼B

7.6.3.3.   Uporaba železnice (RailwayUseValue)

Možne uporabe železnice.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ RailwayUseValue

Vrednost

Opredelitev

cargo

Železnica se uporablja izključno za prevoz tovora.

carShuttle

Železnica se uporablja izključno za prevoz avtomobilov.

mixed

Železnica se uporablja za različne namene. Z njo se prevažajo potniki in tovor.

passengers

Železnica se uporablja izključno za prevoz potnikov.

▼B

7.7.    Omrežje cestnega prometa

7.7.1.    Tipi prostorskega objekta

Naslednji tipi prostorskih objektov se uporabljajo za izmenjavo in razvrščanje prostorskih objektov, ki se nanašajo na omrežje cestnega prometa:

 evropska pot,

 oblika ceste,

 kategorija ceste,

 število pasov,

 cesta,

 cestni svet,

 cestni odsek,

 zaporedje cestnih odsekov,

 ime ceste,

 cestno vozlišče,

 cestno počivališče,

 tip cestnega počivališča,

 kategorija cestne površine,

 širina ceste,

 omejitev hitrosti,

 vozišče.

7.7.1.1.   Evropska pot (ERoad)

Zbirka zaporedij cestnih odsekov in/ali posameznih cestnih odsekov, označena s številko evropske poti, ki ponazarja pot, ki je del mednarodnega omrežja evropskih poti.

Tip je podtip tipa TransportLinkSet.Atributi tipa prostorskega objekta ERoad

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

europeanRouteNumber

Oznaka poti v mednarodnem omrežju evropskih poti. Oznaka se vedno začne s črko E, sledi ji eno-, dvo- ali trimestno število.

CharacterString

voidable

7.7.1.2.   Oblika ceste (FormOfWay)

Razvrstitev na podlagi fizičnih lastnosti cestnega odseka.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

formOfWay

Fizična oblika ceste.

FormOfWayValue

 

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja cestnega prometa.

7.7.1.3.   Kategorija ceste (FunctionalRoadClass)

Razvrstitev na podlagi pomembnosti vloge, ki jo ima cesta v cestnem omrežju.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

functionalClass

Kategorija cestnega odseka v cestnem omrežju.

FunctionalRoadClassValue

 

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja cestnega prometa.

7.7.1.4.   Število pasov (NumberOfLanes)

Število pasov cestnega elementa.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

direction

Navaja, na katero smer vožnje se nanaša število pasov.

LinkDirectionValue

voidable

minMaxNumberOfLanes

Navaja, ali število pasov predstavlja največjo ali najmanjšo vrednost.

MinMaxLaneValue

voidable

numberOfLanes

Število pasov.

Integer

 

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja cestnega prometa.

7.7.1.5.   Cesta (Road)

Zbirka zaporedij cestnih odsekov in/ali posameznih cestnih odsekov, za katere je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti.

Tip je podtip tipa TransportLinkSet.Atributi tipa prostorskega objekta Road

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

localRoadCode

Identifikacijska oznaka, ki jo cesti dodeli lokalni organ, pristojen za ceste.

CharacterString

voidable

nationalRoadCode

Državna številka ceste.

CharacterString

voidable

7.7.1.6.   Cestni svet (RoadArea)

Območje, ki se razteza do meje ceste, vključno s prometnimi površinami in drugimi deli ceste.

Tip je podtip tipa TransportArea.

7.7.1.7.   Cestni odsek (RoadLink)

Linijski prostorski objekt, ki opisuje geometrijo in povezljivost cestnega omrežja med dvema točkama v omrežju. Cestni odseki so lahko steze, kolesarske poti, ceste z enojnim voziščem, ceste z več vozišči in celo navidezne prečnice čez trge, prek katerih poteka promet.

Tip je podtip tipa TransportLink.

7.7.1.8.   Zaporedje cestnih odsekov (RoadLinkSequence)

Linijski prostorski objekt, sestavljen iz urejene zbirke cestnih odsekov, ki ponazarja neprekinjeno nerazvejano pot v cestnem omrežju. Element ima določen začetek in konec, vsak položaj v zaporedju cestnih odsekov je določljiv z enim samim parametrom, npr. dolžino. Opisuje element cestnega omrežja, za katerega je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti.

Tip je podtip tipa TransportLinkSequence.

7.7.1.9.   Ime ceste (RoadName)

Ime ceste, ki ji ga je dodelil pristojni organ.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

name

Ime ceste.

GeographicalName

 

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja cestnega prometa.

7.7.1.10.   Cestno vozlišče (RoadNode)

Točkovni prostorski objekt, ki ponazarja povezljivost med dvema cestnima odsekoma ali pomemben prostorski objekt, npr. bencinsko črpalko ali krožišče.

Tip je podtip tipa TransportNode.Atributi tipa prostorskega objekta RoadNode

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

formOfRoadNode

Opis funkcije cestnega vozlišča v omrežju cestnega prometa.

FormOfRoadNodeValue

voidable

7.7.1.11.   Cestno počivališče (RoadServiceArea)

Površina, priključena na cesto in namenjena ponujanju različnih cestnih storitev.

Tip je podtip tipa TransportArea.

7.7.1.12.   Tip cestnega počivališča (RoadServiceType)

Opis tipa cestnega počivališča in razpoložljivih storitev.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

availableFacility

Storitev, ki je na določenem cestnem počivališču.

ServiceFacilityValue

 

type

Tip cestnega počivališča.

RoadServiceTypeValue

 

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt tipa RoadServiceArea ali RoadNode (če je atribut formOfRoadNode enak atributu roadServiceArea).

7.7.1.13.   Kategorija cestne površine (RoadSurfaceCategory)

Navedba stanja površine pripadajočega cestnega elementa. Navaja, ali je cesta asfaltirana ali ne.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

surfaceCategory

Tip cestne površine.

RoadSurfaceCategoryValue

 

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja cestnega prometa.

7.7.1.14.   Širina ceste (RoadWidth)

Širina ceste, merjena kot srednja vrednost.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

measuredRoadPart

Navaja, za kateri del ceste velja atribut width.

RoadPartValue

voidable

width

Širina ceste.

Measure

 

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja cestnega prometa.

7.7.1.15.   Omejitev hitrosti (SpeedLimit)

Omejitev hitrosti za vozila na cesti.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

areaCondition

Omejitev hitrosti je odvisna od okoljskih pogojev.

AreaConditionValue

voidable

direction

Navaja, za katero smer vožnje velja omejitev hitrosti.

LinkDirectionValue

voidable

laneExtension

Število pasov (vključno z začetnim pasom), za katere velja omejitev hitrosti.

Integer

voidable

speedLimitMinMaxType

Navaja, ali je omejitev hitrosti najvišja, najnižja ali priporočena.

SpeedLimitMinMaxValue

 

speedLimitSource

Vir omejitve hitrosti.

SpeedLimitSourceValue

voidable

speedLimitValue

Vrednost omejitve hitrosti.

Velocity

 

startLane

Indeks prvega pasu, za katerega velja omejitev hitrosti. Za države s potekom prometa po desni strani ceste se indeks 1 nanaša na skrajni desni pas, povečuje pa se proti levi; za države s potekom prometa po levi strani se indeks 1 nanaša na skrajni levi pas, indeks pa se povečuje proti desni.

Integer

voidable

validityPeriod

Obdobje omejitve hitrosti.

TM_Period

voidable

vehicleType

Tip vozila, za katerega velja omejitev hitrosti.

VehicleTypeValue

voidable

weatherCondition

Vremenske razmere, od katerih je odvisna omejitev hitrosti.

WeatherConditionValue

voidable

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja cestnega prometa.

7.7.1.16.   Vozišče (VehicleTrafficArea)

Površina, ki ponazarja del ceste, ki se uporablja za običajen promet vozil.

Tip je podtip tipa TransportArea.

7.7.2.    Oštevilčenja

7.7.2.1.   Funkcionalni razred ceste (FunctionalRoadClassValue)

Vrednosti funkcijske razvrstitve cest. Razvrstitev temelji na pomembnosti vloge, ki jo ima cesta v cestnem omrežju.Vrednosti, dovoljene za oštevilčenje FunctionalRoadClassValue

Vrednost

Opredelitev

mainRoad

Najpomembnejše ceste v določenem omrežju.

firstClass

Druge najpomembnejše ceste v določenem omrežju.

secondClass

Tretje najpomembnejše ceste v določenem omrežju.

thirdClass

Četrte najpomembnejše ceste v določenem omrežju.

fourthClass

Pete najpomembnejše ceste v določenem omrežju.

fifthClass

Šeste najpomembnejše ceste v določenem omrežju.

sixthClass

Sedme najpomembnejše ceste v določenem omrežju.

seventhClass

Osme najpomembnejše ceste v določenem omrežju.

eighthClass

Devete najpomembnejše ceste v določenem omrežju.

ninthClass

Najmanj pomembne ceste v določenem omrežju.

7.7.2.2.   Najmanjše ali največje število pasov (MinMaxLaneValue)

Vrednost, ki prikazuje, ali število pasov predstavlja največjo, najmanjšo ali srednjo vrednost.Vrednosti, dovoljene za oštevilčenje MinMaxLaneValue

Vrednost

Opredelitev

maximum

Število pasov je največja vrednost za določeni del cestnega omrežja.

minimum

Število pasov je najmanjša vrednost za določeni del cestnega omrežja.

average

Število pasov je srednja vrednost za določeni del cestnega omrežja.

7.7.2.3.   Vrsta omejitve hitrosti (SpeedLimitMinMaxValue)

Možne vrednosti za ponazoritev vrste omejitve hitrosti.Vrednosti, dovoljene za oštevilčenje SpeedLimitMinMaxValue

Vrednost

Opredelitev

maximum

Omejitev hitrosti je največja vrednost.

minimum

Omejitev hitrosti je najmanjša vrednost.

recommendedMaximum

Omejitev hitrosti je največja priporočena vrednost.

recommendedMinimum

Omejitev hitrosti je najmanjša priporočena vrednost.

7.7.3.    Šifranti

7.7.3.1.   Krajevni pogoj (AreaConditionValue)

Omejitev hitrosti, ki je odvisna od območja.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ AreaConditionValue

Vrednost

Opredelitev

inNationalPark

Omejitev hitrosti v narodnem parku.

insideCities

Omejitev hitrosti v naselju.

nearRailroadCrossing

Omejitev hitrosti v bližini železniških prehodov.

nearSchool

Omejitev hitrosti v bližini šol.

outsideCities

Omejitev hitrosti izven naselja.

trafficCalmingArea

Omejitev hitrosti v območju mirujočega prometa.

▼B

7.7.3.2.   Oblika cestnega vozlišča (FormOfRoadNodeValue)

Funkcija cestnih vozlišč.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ FormOfRoadNodeValue

Vrednost

Opredelitev

enclosedTrafficArea

Cestno vozlišče je v zaključenem območju prometa in/ali ga ponazarja. Območje prometa je področje brez notranje strukture zakonsko opredeljene smeri vožnje. Najmanj dve cesti sta povezani z območjem.

junction

Cestno vozlišče, kjer se sekajo trije ali več cestnih odsekov.

levelCrossing

Cestno vozlišče v cestnem omrežju, ki ga prečkajo tiri v istem nivoju.

pseudoNode

Natančno dva cestna odseka sta povezana s cestnim vozliščem.

roadEnd

Samo en cestni odsek je povezan s cestnim vozliščem. Označuje konec ceste.

roadServiceArea

Površina, povezana s cesto in namenjena zagotavljanju določenih storitev.

roundabout

Cestno vozlišče je krožišče ali njegov del. Krožišče je cesta v obliki prstana, na katerem je promet dovoljen samo v eni smeri.

trafficSquare

Cestno vozlišče je v prometnem trgu in/ali ga ponazarja. Prometni trg je območje, (delno) obdano s cestami, ki se ne uporabljajo za promet, in ki ni krožišče.

▼B

7.7.3.3.   Oblika ceste (FormOfWayValue)

Razvrstitev na podlagi fizičnih lastnosti cestnega odseka.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ FormOfWayValue

Vrednost

Opredelitev

bicycleRoad

Cesta, namenjena izključno kolesom.

dualCarriageway

Cesta s fizično ločenimi vozišči ne glede na število voznih pasov, ki ni hitra cesta ali avtocesta.

enclosedTrafficArea

Območje brez notranje strukture zakonsko opredeljene smeri vožnje. Najmanj dve cesti sta povezani z območjem.

entranceOrExitCarPark

Cesta za vstop na parkirišče ali izstop iz njega.

entranceOrExitService

Cesta samo za vstop na počivališče ali izstop iz njega.

freeway

Cesta brez enonivojskega križanja z drugimi cestami.

motorway

Cesta, za katero navadno veljajo predpisi glede dostopa do nje in njene uporabe. Ima dva ali več ločenih vozišč in je brez enonivojskih križanj.

pedestrianZone

Območje s cestnim omrežjem, posebej namenjenim pešcem.

roundabout

Cesta v obliki prstana, na katerem je promet dovoljen samo v eni smeri.

serviceRoad

Cesta, ki poteka vzporedno in je namenjena povezovanju ceste z relativno visoko povezljivostjo s cestami z nižjo povezljivostjo.

singleCarriageway

Cesta, na kateri promet ni ločen s fizičnim objektom.

slipRoad

Cesta, posebej zasnovana za vstop na drugo cesto ali izstop z nje.

tractorRoad

Urejena cesta samo za traktorska (kmetijska ali gozdarska mehanizacija) ali terenska vozila (višja vozila z velikimi pnevmatikami in pogonom na vsa štiri kolesa).

trafficSquare

Območje, (delno) obdano s cestami, ki se ne uporabljajo za promet, in ki ni krožišče.

walkway

Cesta, rezervirana za pešce in s fizičnimi ovirami zaprta za promet vozil.

▼B

7.7.3.4.   Del ceste (RoadPartValue)

Navedba, za kateri del ceste velja vrednost meritve.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ RoadPartValue

Vrednost

Opredelitev

carriageway

Del ceste, rezerviran za promet.

pavedSurface

Del ceste z utrjeno površino.

▼B

7.7.3.5.   Tip cestnega počivališča (RoadServiceTypeValue)

Tipi cestnih počivališč.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ RoadServiceTypeValue

Vrednost

Opredelitev

busStation

Cestno počivališče je avtobusna postaja.

parking

Cestno počivališče je parkirišče.

restArea

Cestno počivališče je počivališče.

toll

Območje s cestninskimi storitvami, kot so avtomati za cestninske listke ali avtomati za plačilo cestnine.

▼B

7.7.3.6.   Kategorija cestne površine (RoadSurfaceCategoryValue)

Vrednost, ki označuje, ali je cesta asfaltirana ali ne.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ RoadSurfaceCategoryValue

Vrednost

Opredelitev

paved

Cesta ima utrjeno površino.

unpaved

Cesta nima utrjene površine.

▼B

7.7.3.7.   Storitve na počivališču (ServiceFacilityValue)

Možne storitve na cestnem počivališču.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ ServiceFacilityValue

Vrednost

Opredelitev

drinks

Pijača je na voljo.

food

Hrana je na voljo.

fuel

Gorivo je na voljo.

picnicArea

Prostor za piknik je na voljo.

playground

Igrišče je na voljo.

shop

Trgovina je na voljo.

toilets

Stranišča so na voljo.

▼B

7.7.3.8.   Vir omejitve hitrosti (SpeedLimitSourceValue)

Možni viri omejitve hitrosti.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ SpeedLimitSourceValue

Vrednost

Opredelitev

fixedTrafficSign

Vir je fiksni prometni znak (upravni akt o kraju, eksplicitna omejitev hitrosti).

regulation

Vir je predpis (nacionalna zakonodaja, pravilo ali „implicitna omejitev hitrosti“).

variableTrafficSign

Vir je spremenljiv prometni znak.

▼B

7.7.3.9.   Tip vozila (VehicleTypeValue)

Možni tipi vozil.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ VehicleTypeValue

Vrednost

Opredelitev

allVehicle

Katero koli vozilo, tudi pešci.

bicycle

Dvokolesno vozilo s pogonom na pedala.

carWithTrailer

Potniški avtomobil s prikolico.

deliveryTruck

Relativno majhno tovorno vozilo, ki je namenjeno dostavi blaga.

emergencyVehicle

Vozilo za posredovanje v nujnih primerih, vključno s policijskimi, reševalnimi in gasilskimi vozili, vendar ni omejeno samo na ta.

employeeVehicle

Vozilo, s katerim upravlja zaposleni v organizaciji in ki se uporablja v skladu s postopki navedene organizacije.

facilityVehicle

Vozilo za uporabo na krajevno omejenem območju na zasebnem zemljišču ali zemljišču z omejitvijo dostopa.

farmVehicle

Vozilo za kmetijske namene.

highOccupancyVehicle

Vozilo s številom potnikov, ki je enako (ali presega) najmanjše predpisano število potnikov.

lightRail

Vlaku podobno prevozno sredstvo, ki se uporablja v železniškem omrežju na omejenem območju.

mailVehicle

Vozilo, ki se uporablja za pobiranje, prevoz in dostavo poštnih pošiljk.

militaryVehicle

Vozilo z dovoljenjem vojaških organov.

moped

Dvo- ali trikolesno vozilo na motor z notranjim izgorevanjem, ki je manjši od 50 ccm in dosega hitrosti do 45 km/h (28 mph).

motorcycle

Dvo- ali trikolesno vozilo na motor z notranjim izgorevanjem, ki je večji od 50 ccm in dosega hitrosti nad 45 km/h (28 mph).

passengerCar

Majhno vozilo za zasebni prevoz oseb.

pedestrian

Pešec.

privateBus

Vozilo za prevoz večjih skupin ljudi, v zasebni lasti ali najeto.

publicBus

Vozilo za prevoz večjih skupin ljudi, za katero so splošno značilne objavljene proge in vozni redi.

residentialVehicle

Vozilo, katerega lastnik je stanovalec (ali obiskovalec) določene ulice ali dela mesta.

schoolBus

Vozilo, ki za potrebe šole prevaža učence ali dijake.

snowChainEquippedVehicle

Katero koli vozilo, opremljeno s snežnimi verigami.

tanker

Tovorno vozilo z več kot dvema osema, ki se uporablja za prevoz nepakirane tekočine ali plina.

taxi

Vozilo, ki se najame in je navadno opremljeno z napravo za merjenje prevožene pot in določanje voznine.

transportTruck

Tovorno vozilo za prevoz blaga na velike razdalje.

trolleyBus

Avtobusu podobno električno prevozno sredstvo.

vehicleForDisabledPerson

Vozilo, ki je vidno označeno, da je namenjeno prevozu invalidnih oseb.

vehicleWithExplosiveLoad

Vozilo za prevoz razstreliva.

vehicleWithOtherDangerousLoad

Vozilo za prevoz nevarnega tovora, ki ni razstrelivo, ali tovora, ki lahko onesnaži vodo

vehicleWithWaterPollutingLoad

Vozilo za prevoz tovora, ki lahko onesnaži vodo.

▼B

7.7.3.10.   Vremenske razmere (WeatherConditionValue)

Vrednosti za navajanje vremenskih razmer, ki vplivajo na omejitev hitrosti.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ WeatherConditionValue

Vrednost

Opredelitev

fog

Omejitev hitrosti velja, ko je megla.

ice

Omejitev hitrosti velja, ko je poledica.

rain

Omejitev hitrosti velja, ko dežuje.

smog

Omejitev hitrosti velja, ko količina smoga doseže določeno vrednost.

snow

Omejitev hitrosti velja u snežnih razmerah.

▼B

7.8.    Omrežje vodnega prometa

7.8.1.    Tipi prostorskega objekta

Naslednji tipi prostorskih objektov se uporabljajo za izmenjavo in razvrščanje prostorskih objektov, ki se nanašajo na omrežje vodnega prometa:

 navigacijska oznaka,

 boja,

 razred CEMT,

 stanje vodnega objekta,

 območje plovne poti,

 trajektna povezava,

 uporaba trajekta,

 notranja plovna pot,

 pomorska plovna pot,

 pristaniško območje,

 pristaniško vozlišče,

 omejitev za plovila,

 shema ločene plovbe,

 območje sheme ločene plovbe,

 povezava sheme ločene plovbe,

 pot sheme ločene plovbe,

 krožišče sheme ločene plovbe,

 separator sheme ločene plovbe,

 zaporedje vodnih odsekov,

 vodno vozlišče,

 smer toka vodnega prometa,

 plovna pot,

 odsek plovne poti,

 vozlišče plovne poti.

7.8.1.1.   Navigacijska oznaka (Beacon)

Izpostavljen, posebej zgrajen objekt, ki je dobro vidno znamenje na fiksni lokaciji, kot pomoč pri navigaciji ali hidrografskih meritvah.

Tip je podtip tipa TransportPoint.

7.8.1.2.   Boja (Buoy)

Plavajoči objekt, pritrjen na dno na posebnem mestu (označenem na karti), kot pomoč pri navigaciji ali drugih posebnih vrstah uporabe.

Tip je podtip tipa TransportPoint.

7.8.1.3.   Razred CEMT (CEMTClass)

Razvrstitev notranje plovne poti po sistemu CEMT (Evropska konferenca ministrov za promet).

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

CEMTClass

Vrednost, ki označuje razvrstitev notranje plovne poti po sistemu CEMT (Evropska konferenca ministrov za promet).

CEMTClassValue

 

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja vodnega prometa.

7.8.1.4.   Stanje vodnega objekta (ConditionOfWaterFacility)

Stanje elementa omrežja vodnega prometa v smislu njegove dokončanosti in uporabe.

Tip je podtip tipa ConditionOfFacility.

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja vodnega prometa.

7.8.1.5.   Območje plovne poti (FairwayArea)

Glavni del plovne poti, po katerem se največ pluje.

Tip je podtip tipa TransportArea.

7.8.1.6.   Trajektna povezava (FerryCrossing)

Posebna plovna pot, ki naj bi olajšala prevoz potnikov, vozil ali drugega tovora prek vodnega telesa in ki se navadno uporablja za povezovanje dveh ali več vozlišč kopenskega prometnega omrežja.

Tip je podtip tipa Waterway.

7.8.1.7.   Uporaba trajekta (FerryUse)

Tip prevoza, ki se izvaja na trajektni povezavi.

Tip je podtip tipa TransportProperty.Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

ferryUse

Vrednost, ki označuje tip prevoza, ki se izvaja na trajektni povezavi.

FerryUseValue

 

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja vodnega prometa.

7.8.1.8.   Notranja plovna pot (InlandWaterway)

Plovna pot, ki je opredeljena v notranjih celinskih vodah.

Tip je podtip tipa Waterway.

7.8.1.9.   Pomorska plovna pot (MarineWaterway)

Plovna pot, ki je opredeljena v morskih vodah.

Tip je podtip tipa Waterway.Atributi tipa prostorskega objekta MarineWaterway

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

deepWaterRoute

Atribut, ki označuje, ali je pomorska plovna pot globokomorska pot.

Boolean

voidable

7.8.1.10.   Pristaniško območje (PortArea)

Ploskovni prostorski objekt, ki ponazarja fizične meje vseh objektov, ki so del kopenske cone morskega ali celinskega pristanišča.

Tip je podtip tipa TransportArea.

7.8.1.11.   Pristaniško vozlišče (PortNode)

Točkovni prostorski objekt, ki poenostavljeno ponazarja morsko ali celinsko pristanišče, ki se nahaja blizu obrežja vodnega telesa, kjer je pristanišče.

Tip je podtip tipa Network.

7.8.1.12.   Omejitev za plovila (RestrictionForWaterVehicles)

Omejitev za plovila na elementu vodnega prometa.

Tip je podtip tipa RestrictionForVehicles.

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja vodnega prometa.

7.8.1.13.   Shema ločene plovbe (TrafficSeparationScheme)

Shema, ki naj bi zmanjšala nevarnost trčenja na prezasičenih in/ali stekajočih se območjih, tako da ločuje promet, ki se premika protismerno ali skoraj protismerno.

Tip je abstrakten.Vloge asociacij tipa prostorskega objekta TrafficSeparationScheme

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

component

Sestavni del sheme ločene plovbe.

TrafficSeparationSchemeArea

 

marineWaterRoute

Zbirka pomorskih plovnih poti, povezanih s shemo ločene plovbe.

MarineWaterway

 

markerBeacon

Označevalec, ki je sestavni del sheme ločene plovbe.

Beacon

 

markerBuoy

Označevalec, ki je sestavni del sheme ločene plovbe.

Buoy

 

7.8.1.14.   Območje sheme ločene plovbe (TrafficSeparationSchemeArea)

Ploskovni prostorski objekt, ki je sestavni del sheme ločene plovbe.

Tip je podtip tipa TransportArea.

Tip je abstrakten.

7.8.1.15.   Povezava sheme ločene plovbe (TrafficSeparationSchemeCrossing)

Točno določeno območje, kjer se plovne poti križajo.

Tip je podtip tipa TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.16.   Pot sheme ločene plovbe (TrafficSeparationSchemeLane)

Območje s točno določenimi mejami, kjer poteka enosmerni promet.

Tip je podtip tipa TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.17.   Krožišče sheme ločene plovbe (TrafficSeparationSchemeRoundabout)

Shema ločene plovbe, v kateri se promet premika v nasprotni smeri urinega kazalca okoli določene točke ali cone.

Tip je podtip tipa TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.18.   Separator sheme ločene plovbe (TrafficSeparationSchemeSeparator)

Cona, ki ločuje poti, po katerih ladje plujejo protismerno ali skoraj protismerno, ali ki ločuje plovne poti, namenjene posebnim razredom ladij, ki plujejo v isti smeri.

Tip je podtip tipa TrafficSeparationSchemeArea.

7.8.1.19.   Zaporedje vodnih odsekov (WaterLinkSequence)

Linijski prostorski objekt, sestavljen iz urejene zbirke odsekov plovnih poti ali vodotokov (če je to potrebno), ki ponazarja neprekinjeno nerazvejano pot v vodnem omrežju.

Tip je podtip tipa TransportLinkSequence.

7.8.1.20.   Vodno vozlišče (WaterNode)

Točkovni prostorski objekt, ki ponazarja povezljivost med dvema različnima odsekoma plovnih poti ali med odsekom plovne poti in odsekom vodotoka v omrežju vodnega prometa.

Tip je podtip tipa TransportNode.

Tip je abstrakten.

7.8.1.21.   Smer pretoka vodnega prometa (WaterTrafficFlowDirection)

Kaže smer pretoka vodnega prometa glede na smer vektorja odseka vodnega prometa.

Tip je podtip tipa TrafficFlowDirection.

Lastnost se lahko nanaša na prostorski objekt, ki je del omrežja vodnega prometa.

7.8.1.22.   Plovna pot (Waterway)

Zbirka zaporedij vodnih odsekov in/ali posameznih odsekov plovnih poti in/ali odsekov vodotokov (po potrebi), za katere je značilen eden ali več tematskih identifikatorjev in/ali lastnosti, ki tvorijo plovne poti na vodnih telesih (oceani, morja, reke, jezera, kanali ali prekopi).

Tip je podtip tipa TransportLinkSet.

Tip je abstrakten.

7.8.1.23.   Odsek plovne poti (WaterwayLink)

Linijski prostorski objekt, ki opisuje geometrijo in povezljivost omrežja vodnega prometa med dvema zaporednima vozliščema plovne poti ali vodotoka. Ponazarja linijski odsek na vodnem telesu, ki se uporablja za ladijski prevoz.

Tip je podtip tipa TransportLink.

7.8.1.24.   Vozlišče plovne poti (WaterwayNode)

Točkovni prostorski objekt, ki ponazarja povezljivost med dvema različnima odsekoma plovnih poti ali med odsekom plovne poti in odsekom vodotoka v omrežju vodnega prometa.

Tip je podtip tipa Network.Atributi tipa prostorskega objekta WaterwayNode

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

formOfWaterwayNode

Opis funkcije vozlišča plovne poti v omrežju vodnega prometa.

FormOfWaterwayNodeValue

voidable

7.8.2.    Oštevilčenja

7.8.2.1.   Razred CEMT (CEMTClassValue)

Razvrstitev notranje plovne poti po resoluciji CEMT št. 92/2 (Evropska konferenca ministrov za promet).Vrednosti, dovoljene za oštevilčenje CEMTClassValue

Vrednost

Opredelitev

I

Notranja plovna pot, ki pripada CEMT-razredu I, kot ga je opredelila Evropska konferenca ministrov za promet, resolucija št. 92/2 – tabela 1.

II

Notranja plovna pot, ki pripada CEMT-razredu II, kot ga je opredelila Evropska konferenca ministrov za promet, resolucija št. 92/2 – tabela 1.

III

Notranja plovna pot, ki pripada CEMT-razredu III, kot ga je opredelila Evropska konferenca ministrov za promet, resolucija št. 92/2 – tabela 1.

IV

Notranja plovna pot, ki pripada CEMT-razredu IV, kot ga je opredelila Evropska konferenca ministrov za promet, resolucija št. 92/2 – tabela 1.

Va

Notranja plovna pot, ki pripada CEMT-razredu Va, kot ga je opredelila Evropska konferenca ministrov za promet, resolucija št. 92/2 – tabela 1.

Vb

Notranja plovna pot, ki pripada CEMT-razredu Vb, kot ga je opredelila Evropska konferenca ministrov za promet, resolucija št. 92/2 – tabela 1.

VIa

Notranja plovna pot, ki pripada CEMT-razredu VIa, kot ga je opredelila Evropska konferenca ministrov za promet, resolucija št. 92/2 – tabela 1.

VIb

Notranja plovna pot, ki pripada CEMT-razredu VIb, kot ga je opredelila Evropska konferenca ministrov za promet, resolucija št. 92/2 – tabela 1.

VIc

Notranja plovna pot, ki pripada CEMT-razredu VIc, kot ga je opredelila Evropska konferenca ministrov za promet, resolucija št. 92/2 – tabela 1.

VII

Notranja plovna pot, ki pripada CEMT-razredu VII, kot ga je opredelila Evropska konferenca ministrov za promet, resolucija št. 92/2 – tabela 1.

7.8.3.    Šifranti

7.8.3.1.   Uporaba trajekta (FerryUseValue)

Tip prevoza, ki se izvaja s trajektom.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ FerryUseValue

Vrednost

Opredelitev

Cars

Trajekt prevaža avtomobile.

other

Trajekt prevaža druga prevozna sredstva in ne prevaža ljudi, avtomobilov, tovornjakov ali vlakov.

passengers

Trajekt prevaža ljudi.

train

Trajekt prevaža vlake.

trucks

Trajekt prevaža tovornjake.

▼B

7.8.3.2.   Oblika vozlišča plovne poti (FormOfWaterwayNodeValue)

Funkcija vozlišča plovne poti v omrežju vodnega prometa.

▼M2

Dovoljene vrednosti za ta šifrant zajemajo le vrednosti iz spodnje tabele.

▼M1►M2  Vrednosti za šifrant ◄ FormOfWaterwayNodeValue

Vrednost

Opredelitev

junctionFork

Infrastrukturni elementi, kjer en tok prometa plovil prečka drugega, ali točke, v katerih se tokovi prometa plovil delijo ali združujejo.

lockComplex

Splavnica ali skupina splavnic, namenjena dvigovanju ali spuščanju ladij med vodnimi odseki različnih vodostajev na rečnih plovnih poteh in v prekopih.

movableBridge

Most, ki se lahko dvigne ali zavrti, da se ladjam omogoči prehod.

shipLift

Naprava za prevoz ladij med dvema vodnima telesoma na različnih nadmorskih višinah, ki se uporablja namesto splavnic na prekopih.

waterTerminal

Lokacija, kjer se blago pretovarja.

turningBasin

Kraj, kjer se prekop ali ozka vodna pot razširi, da se ladjam omogoči obračanje.

▼B

7.9.    Zahteve glede teme „Promet“

7.9.1.    Usklajenost zbirk prostorskih podatkov

1. Upodobitve središčnice in vozlišč v prometnih omrežjih so vedno znotraj območja istega objekta.

2. Povezljivost prometnih omrežij prek državnih meja in, če je potrebno, tudi prek regionalnih meja (in zbirk podatkov) v državah članicah vzpostavijo in vzdržujejo ustrezni organi, pri čemer uporabljajo mehanizme za čezmejno povezljivost, ki jih zagotavlja tip NetworkConnection.

7.9.2.    Modeliranje reference objekta

1. Če se v podatkih prometnih omrežjih uporabi linearno referenciranje, se položaj referenciranih lastnosti na odsekih in zaporedjih odsekov izrazi kot razdalja, merjena vzdolž zagotovljene geometrije temeljnih odsekov.

2. Intermodalna povezava se vedno nanaša na dva elementa, ki pripadata različnima omrežjema.

7.9.3.    Ponazoritev geometrije

1. Zaključki prometnih odsekov se povezujejo vedno, ko obstaja presečišče med pojavi v stvarnem svetu, ki jih te ponazarjajo. Povezave se ne ustvarjajo pri križajočih se elementih omrežja, pri katerih ni mogoč prehod z enega na drugi element.

2. V zbirki podatkov o prometnih omrežjih, ki vsebuje vozlišča, se ta vozlišča prisotna samo, kjer se prometni odseki stikajo ali končajo.

7.9.4.    Modeliranje reference objekta

Pri vodnih prometnih omrežjih se ponovno uporabi geometrija središčnice vodnega omrežja teme „Hidrografija“, če ta obstaja in je izvedljivo. Zato se objektno referenciranje uporabi za povezovanje poti vodnega prometa z obstoječo geometrijo vodnega omrežja v temi „Hidrografija“.

7.9.5.    Središčnice

Središčnice cestnih in železniških objektov so del obsega fizičnega objekta stvarnega sveta, ki ga ponazarjajo, če navedeni odsek ni označen s „fictitious“.

7.9.6.    Zagotavljanje povezljivosti omrežja

1. Kadarkoli obstaja povezava v prometnem omrežju, morajo biti vsi povezani zaključki odsekov in neobvezna vozlišča, ki so del te povezave, pozicionirani na razdalji, ki je manjša od tolerance povezljivosti med njima.

2. Zaključki odsekov in vozlišča, ki niso povezani, so vedno ločeni z razdaljo, ki je večja od tolerance povezljivosti.

3. V zbirkah podatkov, ki vsebujejo prometne odseke in vozlišča, mora relativni položaj vozlišč in zaključkov odsekov glede na navedeno toleranco povezljivosti ustrezati asociacijam, ki obstajajo med njimi v zbirki podatkov.

7.10.    SlojiSloji teme prostorskih podatkov „Prometna omrežja“

Tip sloja

Naziv sloja

Tip prostorskega objekta

TN.CommonTransportElements.TransportNode

Generično prometno vozlišče

TransportNode

TN.CommonTransportElements.TransportLink

Generični prometni odsek

TransportLink

TN.CommonTransportElements.TransportArea

Generično območje prometa

TransportArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadLink

Cestni odsek

RoadLink

TN.RoadTransportNetwork.VehicleTrafficArea

Vozišče

VehicleTrafficArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadServiceArea

Cestno počivališče

RoadServiceArea

TN.RoadTransportNetwork.RoadArea

Cestni svet

RoadArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayLink

Železniški odsek

RailwayLink

TN.RailTransportNetwork.RailwayStationArea

Območje železniške postaje

RailwayStationArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayYardArea

Območje ranžirne postaje

RailwayYardArea

TN.RailTransportNetwork.RailwayArea

Območje železnice

RailwayArea

TN.WaterTransportNetwork.WaterwayLink

Odsek plovne poti

WaterwayLink

TN.WaterTransportNetwork.FairwayArea

Območje plovne poti

FairwayArea

TN.WaterTransportNetwork.PortArea

Pristaniško območje

PortArea

TN.AirTransportNetwork.AirLink

Zračni odsek

AirLink

TN.AirTransportNetwork.AerodromeArea

Območje aerodroma

AerodromeArea

TN.AirTransportNetwork.RunwayArea

Območje vzletno-pristajalne steze

RunwayArea

TN.AirTransportNetwork.AirspaceArea

Območje zračnega prostora

AirspaceArea

TN.AirTransportNetwork.ApronArea

Območje ploščadi

ApronArea

TN.AirTransportNetwork.TaxiwayArea

Območje vozne steze

TaxiwayArea

TN.CableTransportNetwork.CablewayLink

Žičnični odsek

CablewayLink

8.   HIDROGRAFIJA

8.1.    Opredelitev pojmov

Poleg opredelitev pojmov iz člena 2 se uporabljajo še naslednje opredelitve:

 „vodonosnik“ pomeni kamninski sloj ali sloje ali druge geološke plasti pod zemeljsko površino, ki so dovolj porozne ali prepustne, da omogočajo pomemben tok podzemne vode ali odvzem pomembnih količin podzemne vode,

 „podzemna voda“ pomeni vso vodo pod zemeljskim površjem v zasičenem območju in v neposrednem stiku s tlemi ali podtaljem,

 „porečje“ pomeni območje kopnega, s katerega ves površinski odtok teče skozi vrsto potokov, rek in lahko tudi jezer v določeno točko vodotoka (običajno v jezero ali sotočje rek).

8.2.    Struktura teme prostorskih podatkov „Hidrografija“

Tipi, določeni za temo prostorskih podatkov „Hidrografija“, so strukturirani v naslednje skupine:

 hidrografija – baza,

 hidrografija – mreža,

 hidrografija – fizične vode,

▼M2 —————

▼B

8.3.    Hidrografija - baza

8.3.1.    Tipi prostorskega objekta

Naslednji tip prostorskega objekta se uporablja za izmenjavo in razvrstitev prostorskih objektov, ki se nanašajo na skupino „hidrografija – baza“:

 hidrografski objekt.

8.3.1.1.   Hidrografski objekt (HydroObject)

Osnova identitete hidrografskih objektov (vključno z umetnimi) v stvarnem svetu.

Tip je abstrakten.Atributi tipa prostorskega objekta HydroObject

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

geographicalName

Zemljepisno ime, ki se uporablja za identifikacijo hidrografskega objekta v stvarnem svetu. Zagotavlja „ključ“ za implicitno povezovanje različnih ponazoritev objekta.

GeographicalName

voidable

hydroId

Identifikator, ki se uporablja za identifikacijo hidrografskega objekta v stvarnem svetu. Zagotavlja „ključ“ za implicitno povezovanje različnih ponazoritev objekta.

HydroIdentifier

 Vloge asociacij tipa prostorskega objekta HydroObject

Vloga asociacije

Opredelitev

Tip

Voidability

relatedHydroObject

Povezani hidrografski objekt, ki ponazarja isto entiteto iz stvarnega sveta.

HydroObject

voidable

8.3.2.    Podatkovni tipi

8.3.2.1.   Hidrografski identifikator (HydroIdentifier)

Hidrografski tematski identifikator.Atributi podatkovnega tipa HydroIdentifier

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

classificationScheme

Opis identifikacijske sheme (nacionalne, evropske itd.), ki se uporablja.

CharacterString

 

localId

Lokalni identifikator, ki ga dodeli določen organ.

CharacterString

 

namespace

Kazalnik področja uporabe lokalnega identifikatorja.

CharacterString

 

8.4.    Hidrografija - mreža

8.4.1.    Tipi prostorskega objekta

Naslednji tipi prostorskih objektov se uporabljajo za izmenjavo in razvrstitev prostorskih objektov, ki se nanašajo na skupino „hidrografija – mreža“:

 hidrografsko vozlišče,

 odsek vodotoka,

 zaporedje odsekov vodotoka,

 izvennivojsko križanje vodotoka.

8.4.1.1.   Hidrografsko vozlišče (HydroNode)

Vozlišče v hidrografski mreži.

Tip je podtip tipa Node.

Tip je podtip tipa HydroObject.Atributi tipa prostorskega objekta HydroNode

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

hydroNodeCategory

Vrsta hidrografskega vozlišča.

HydroNodeCategoryValue

voidable

8.4.1.2.   Odsek vodotoka (WatercourseLink)

Segment vodotoka v hidrografski mreži.

Tip je podtip tipa Link.

Tip je podtip tipa HydroObject.Atributi tipa prostorskega objekta WatercourseLink

Atribut

Opredelitev

Tip

Voidability

flowDirection

Smer vodnega toka na segmentu glede na digitalizacijo geometrije segmenta.

LinkDirectionValue

voidable

length

Dolžina segmenta mreže.

Length

voidable

8.4.1.3.   Zaporedje odsekov vodotoka (WatercourseLinkSequence)

Zaporedje odsekov vodotoka, ki ponazarja nerazvejano pot skozi hidrografsko mrežo.