Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009R0272-20130321

Uredba Komisije (ES) št. 272/2009 z dne 2. aprila 2009 o dopolnitvi skupnih osnovnih standardov na področju varovanja v civilnem letalstvu iz Priloge k Uredbi (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/272/2013-03-21

2009R0272 — SL — 21.03.2013 — 003.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 272/2009

z dne 2. aprila 2009

o dopolnitvi skupnih osnovnih standardov na področju varovanja v civilnem letalstvu iz Priloge k Uredbi (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 091, 3.4.2009, p.7)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  No

page

date

►M1

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 297/2010 z dne 9. aprila 2010

  L 90

1

10.4.2010

 M2

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 720/2011 z dne 22. julija 2011

  L 193

19

23.7.2011

►M3

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1141/2011 z dne 10. novembra 2011

  L 293

22

11.11.2011

►M4

UREDBA KOMISIJE (EU) št. 245/2013 z dne 19. marca 2013

  L 77

5

20.3.2013
▼B

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 272/2009

z dne 2. aprila 2009

o dopolnitvi skupnih osnovnih standardov na področju varovanja v civilnem letalstvu iz Priloge k Uredbi (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in SvetaKOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 300/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2008 o skupnih pravilih na področju varovanja civilnega letalstva in o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 2320/2002 ( 1 ) ter zlasti člena 4(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija mora na podlagi člena 4(2) Uredbe (ES) št. 300/2008 sprejeti splošne ukrepe, namenjene spreminjanju nebistvenih določb skupnih osnovnih standardov na področju varovanja v civilnem letalstvu iz Priloge k navedeni uredbi z njihovim dopolnjevanjem.

(2)

Člen 4(3) Uredbe (ES) št. 300/2008 nadalje določa, da mora Komisija sprejeti podrobne ukrepe za izvajanje skupnih osnovnih standardov na področju varovanja v civilnem letalstvu iz Priloge k Uredbi (ES) št. 300/2008, kakor jih dopolnjujejo splošni ukrepi, ki jih je Komisija sprejela na podlagi člena 4(2).

(3)

Splošni ukrepi, ki dopolnjujejo skupne osnovne standarde na področju varovanja v civilnem letalstvu, se morajo zato sprejeti na področju varnostnega pregleda, nadzora dostopa in drugega varnostnega nadzora kot tudi na področju prepovedanih predmetov, priznavanja enakovrednosti varnostnih standardov v tretjih državah, zaposlovanja in usposabljanja osebja, posebnih varnostnih postopkov in izvzetja iz varnostnega nadzora.

(4)

Ti splošni ukrepi so nujni za dosego stopnje varnosti letalstva v Evropski uniji, enakovredne standardom, ki jih predpisuje Uredba (ES) št. 2320/2002 ( 2 ), razveljavljena z Uredbo (ES) št. 300/2008.

(5)

V skladu s členom 24 Uredbe (ES) št. 300/2008 se Priloga k navedeni uredbi začne uporabljati z datumom, ki je določen v izvedbenih pravilih, vendar najpozneje v 24 mesecih po začetku veljavnosti Uredbe (ES) št. 300/2008. Zato je treba uporabo splošnih ukrepov, sprejetih v skladu s členom 4(2) Uredbe (ES) št. 300/2008, odložiti do sprejetja izvedbenih pravil v skladu s členom 4(3), vendar najpozneje do 29. aprila 2010.

(6)

Metode in tehnologije za zaznavanje tekočih eksplozivov je treba čim hitreje uvesti na letališčih po vsej EU, in sicer najpozneje do 29. aprila 2010, da bodo lahko potniki s seboj na letalo odnesli neškodljive tekočine brez omejitev. Če metode in tehnologije za zaznavanje tekočih eksplozivov ne bodo pravočasno uvedene po vsej EU, bo Komisija predlagala potrebno dopolnitev kategorij predmetov, ki se lahko prepovejo (del B Priloge). Če teh metod in tehnologij na nekaterih letališčih ni mogoče uvesti iz objektivnih razlogov, bo Komisija v izvedbenih pravilih določila načine prenosa tekočin, ki ne bodo ogrožali varnostnih standardov.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za varnost civilnega letalstva –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:Člen 1

Ta uredba določa splošne ukrepe za dopolnitev skupnih osnovnih standardov iz Priloge k Uredbi (ES) št. 300/2008, z namenom da se:

(a) dovolijo metode varnostnih pregledov iz dela A Priloge,

(b) prepovejo kategorije predmetov iz dela B Priloge,

(c) navedejo razlogi za dovoljenje dostopa do nadzorovanega dela letališča in do varnostnih območij omejenega gibanja iz dela C Priloge,

(d) dovolijo metode za preiskavo vozil, varnostno preverjanje zrakoplova in varnostne preiskave zrakoplova iz dela D Priloge,

(e) določijo merila za priznavanje enakovrednosti varnostnih standardov v tretjih državah iz dela E Priloge,

(f) določijo pogoji, pod katerimi se pregledata tovor in pošta ali pod katerimi sta predmet drugega varnostnega nadzora, in postopek odobritve ali imenovanja reguliranih agentov, znanih pošiljateljev in stalnih pošiljateljev iz dela F Priloge,

(g) določijo pogoji, pod katerimi se pregledujeta pošta in material letalskega prevoznika ali pod katerimi sta predmet drugega varnostnega nadzora iz dela G Priloge,

(h) določijo pogoji, pod katerimi se pregledujejo zaloge za oskrbo med letom in zaloge za oskrbo na letališču ali pod katerimi so predmet drugega varnostnega nadzora, in postopek odobritve ali imenovanja reguliranih dobaviteljev in znanih dobaviteljev iz dela H Priloge,

(i) določijo merila za opredelitev kritičnih delov varnostnih območij omejenega gibanja iz dela I Priloge,

(j) določijo merila za zaposlovanje oseb, ki bodo izvajale ali bodo odgovorne za izvajanje varnostnih pregledov, nadzora dostopa ali drugega varnostnega nadzora, in njihovih inštruktorjev ter tudi metode usposabljanja teh oseb in oseb, ki jim bodo izdane identifikacijske priponke za letališče ali identifikacijske priponke za člane posadke iz dela J Priloge, in

(k) določijo pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo posebni varnostni postopki ali izvzetje iz varnostnega nadzora iz dela K Priloge.

Člen 2

Za namene te uredbe se uporabljajo naslednje opredelitve:

1. „zaloge za oskrbo na letališču“ pomeni vse predmete, ki so namenjeni za prodajo ali uporabo ali so na razpolago na letaliških varnostnih območjih omejenega gibanja;

2. „zaloge za oskrbo med letom“ pomeni vse predmete razen

(a) ročne prtljage,

(b) predmetov, ki jih nosijo osebe razen potnikov, in

(c) pošte in materiala letalskega prevoznika,

namenjenih za to, da se vzamejo na krov zrakoplova za uporabo, zaužitje ali prodajo s strani potnikov ali posadke med poletom;

3. „regulirani dobavitelj zalog za oskrbo med letom“ pomeni dobavitelja, katerega postopki ustrezno izpolnjujejo skupna varnostna pravila in standarde, tako da je dovoljena neposredna dostava zalog za oskrbo med letom do zrakoplova;

4. „znani dobavitelj zalog za oskrbo med letom“ pomeni dobavitelja, katerega postopki ustrezno izpolnjujejo skupna varnostna pravila in standarde, tako da je dovoljena dostava zalog za oskrbo med letom do letalskega prevoznika ali reguliranega dobavitelja, vendar ne neposredno do zrakoplova;

5. „znani dobavitelj zalog za oskrbo na letališču“ pomeni dobavitelja, katerega postopki ustrezno izpolnjujejo skupna varnostna pravila in standarde, tako da je dovoljena dostava zalog za oskrbo na letališču do varnostnih območij omejenega gibanja.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Veljati začne z datumom, ki je določen v izvedbenih pravilih, sprejetih v skladu s postopkom iz člena 4(3) Uredbe (ES) št. 300/2008, vendar najpozneje 29. aprila 2010.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA

DEL A:

Dovoljene metode varnostnih pregledov

Izvedbena pravila, ki se sprejmejo v skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 300/2008, lahko dovoljujejo uporabo naslednjih metod varnostnega pregleda bodisi posamezno bodisi v kombinaciji kot primarno ali sekundarno sredstvo pod določenimi pogoji:

1. Za varnostni pregled oseb:

(a) ročna preiskava;

(b) prehodni detektor kovin (WTMD);

(c) detektor kovin za ročno rabo (HHMD);

(d) psi za odkrivanje eksplozivov in

(e) naprave za zaznavanje sledi eksplozivov (ETD);

▼M3

(f) varnostni skenerji, ki ne uporabljajo ionizirajočega sevanja.

▼M4

2. Za varnostno pregledovanje ročne prtljage, predmetov, ki jih nosijo osebe, ki niso potniki, pošte in materiala letalskega prevoznika, razen kadar sta predvidena za prevoz v prtljažnem prostoru zrakoplova, zalog za oskrbo med letom in zalog za oskrbo na letališču:

(a) ročna preiskava;

(b) vizualni pregled;

(c) rentgenski;

(d) sistemi za odkrivanje eksplozivov (EDS);

(e) psi za odkrivanje eksplozivov (EDD);

(f) naprave za zaznavanje sledi eksplozivov (ETD) in

(g) sistemi za odkrivanje tekočih eksplozivov (LEDS).

▼B

3. Za varnostni pregled oddane prtljage, tovora in pošte kot tudi pošte in materiala letalskega prevoznika, ki so predvideni za prevoz v prtljažnem prostoru zrakoplova:

(a) ročna preiskava;

(b) vizualni pregled;

(c) rentgenski aparat;

(d) sistemi za odkrivanje eksplozivov (EDS);

(e) psi za odkrivanje eksplozivov;

▼M1

(f) naprave za zaznavanje sledi eksplozivov (ETD);

(g) simulacijska komora; ter

▼M1

(h) oprema za odkrivanje kovin.

▼B

Za oceno metod varnostnega pregleda ob uporabi novih tehnologij, ki niso bile predvidene v času sprejema te uredbe, izvedbena pravila, sprejeta v skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 300/2008, lahko dovoljujejo poskusno uporabo drugih metod za omejeno obdobje pod pogojem, da splošna stopnja varnosti zaradi teh poskusov ni manjša.

DEL B:

Kategorije predmetov, ki so lahko prepovedani

Izvedbena pravila, ki se sprejmejo v skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 300/2008, lahko pod določenimi pogoji prepovedujejo vnos nekaterih ali vseh spodaj navedenih kategorij predmetov na varnostna območja omejenega gibanja in krov zrakoplova:

(a)  strelno orožje in druge naprave, s katerimi je mogoče sprožiti izstrelek – naprave, s katerimi je mogoče ali se zdi, da je mogoče sprožiti izstrelek in s tem povzročiti resno poškodbo;

(b)  naprave za omamljanje – naprave, ki so posebej namenjene omamljanju ali imobilizaciji;

(c)  predmeti s konico ali ostrim robom – predmeti s konico ali ostrim robom, s katerimi je mogoče povzročiti resno poškodbo;

(d)  delavsko orodje – orodje, s katerim je mogoče povzročiti resno poškodbo ali ogroziti varnost zrakoplova;

(e)  topi predmeti – predmeti, s katerimi je mogoče z udarcem povzročiti resno poškodbo; in

(f)  eksplozivi in zažigalne snovi in naprave – eksplozivi in zažigalne snovi in naprave, s katerimi je mogoče ali se zdi, da je mogoče povzročiti resno poškodbo ali ogroziti varnost zrakoplova.

▼M4

DEL B1:

Tekočine, razpršila in geli

Tekočine, razpršila in geli se lahko vnašajo na varnostna območja omejenega gibanja, če so varnostno pregledani ali izvzeti iz varnostnega pregledovanja v skladu z zahtevami izvedbenih pravil, sprejetih v skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 300/2008.

▼B

DEL C:

Nadzor dostopa: razlogi za dovoljenje dostopa do nadzorovanega dela letališča in do varnostnih območij omejenega gibanja

Dostop do nadzorovanega dela letališča in varnostnih območij omejenega gibanja je dovoljen pod naslednjimi pogoji:

1. Dostop do nadzorovanega dela letališča je dovoljen samo, če imajo osebe in vozila utemeljen razlog, da so tam.

Oseba, ki se ji dovoli dostop do nadzorovanega dela letališča, mora imeti dovolilnico.

Vozilo, ki se mu dovoli dostop do nadzorovanega dela letališča, mora imeti prepustnico za vozilo.

2. Dostop do varnostnih območij omejenega gibanja je dovoljen samo, če imajo osebe in vozila utemeljen razlog, da so tam.

Oseba, ki se ji dovoli dostop do varnostnih območij omejenega gibanja, mora predložiti dovolilnico.

Vozilo, ki se mu dovoli dostop do varnostnih območij omejenega gibanja, mora imeti nameščeno prepustnico za vozilo.

DEL D:

Dovoljene metode za preiskavo vozil, varnostno preverjanje zrakoplova in varnostne preiskave zrakoplova

Izvedbena pravila, ki se sprejmejo v skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 300/2008, lahko dovoljujejo uporabo naslednjih metod za preiskavo vozil, varnostno preverjanje zrakoplova in varnostne preiskave zrakoplova bodisi posamezno bodisi v kombinaciji kot primarno ali sekundarno sredstvo pod določenimi pogoji:

(a) ročna preiskava;

(b) vizualni pregled;

(c) psi za odkrivanje eksplozivov in

(d) naprave za zaznavanje sledi eksplozivov (ETD).

Za oceno metod preiskave ob uporabi novih tehnologij, ki niso bile predvidene v času sprejema te uredbe, izvedbena pravila, sprejeta v skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 300/2008, lahko dovoljujejo poskusno uporabo drugih metod za omejeno obdobje pod pogojem, da splošna stopnja varnosti zaradi teh poskusov ni manjša.

DEL E:

Merila za priznavanje enakovrednosti varnostnih standardov v tretjih državah

Komisija priznava enakovrednost varnostnih standardov v tretjih državah v skladu z naslednjimi merili:

(a) tretja država je v preteklosti dobro sodelovala s Skupnostjo in njenimi državami članicami;

(b) Komisija je preverila, da tretja država uporablja zadovoljive standarde na področju varovanja v letalstvu, vključno z nadzorom kakovosti; in

(c) Komisija je preverila, da:

 se glede potnikov in ročne prtljage uporabljajo varnostni ukrepi, ki so enaki ukrepom iz poglavij 1, 3, 11 in 12 ter točk 4.1 in 4.2 Priloge k Uredbi (ES) št. 300/2008 ter z njimi povezanih izvedbenih aktov;

 se glede oddane prtljage uporabljajo varnostni ukrepi, ki so enaki ukrepom iz poglavij 1, 3, 5, 11 in 12 Priloge k Uredbi (ES) št. 300/2008 ter z njimi povezanih izvedbenih aktov;

 se glede tovora in pošte uporabljajo varnostni ukrepi, ki so enaki ukrepom iz poglavij 1, 3, 6, 11 in 12 Priloge k Uredbi (ES) št. 300/2008 ter z njimi povezanih izvedbenih aktov; in/ali

 se glede varnosti zrakoplova uporabljajo varnostni ukrepi, ki so enaki ukrepom iz poglavij 1, 3, 11 in 12 ter točk 4.1 in 4.2 Priloge k Uredbi (ES) št. 300/2008 ter z njimi povezanih izvedbenih aktov.

DEL F:

Tovor in pošta

1.    Tovor in pošta: pogoji, pod katerimi se pregledata ali pod katerimi sta predmet drugega varnostnega nadzora

Tovor in pošta, ki je predvidena za prevoz na zrakoplovu, se varnostno pregleda, razen če:

(a) je regulirani agent opravil varnostni nadzor pošiljke, pri čemer je bila pošiljka zavarovana pred dejanji nepooblaščenega vmešavanja od takrat, ko je bil navedeni varnostni nadzor opravljen; ali

(b) je znani pošiljatelj opravil varnostni nadzor pošiljke, pri čemer je bila pošiljka zavarovana pred dejanji nepooblaščenega vmešavanja od takrat, ko je bil navedeni varnostni nadzor opravljen; ali

(c) je stalni pošiljatelj opravil varnostni nadzor pošiljke, pri čemer je bila pošiljka zavarovana pred dejanji nepooblaščenega vmešavanja od takrat, ko je bil navedeni varnostni nadzor opravljen, tovor pa se prevaža s tovornim zrakoplovom oziroma pošta s poštnim zrakoplovom; ali

(d) je bil za prenos tovora in pošte opravljen varnostni nadzor iz točke 6.1.2 Priloge k Uredbi (ES) št. 300/2008.

2.    Tovor in pošta: postopek odobritve ali imenovanja reguliranih agentov, znanih pošiljateljev in stalnih pošiljateljev

Za odobritev ali imenovanje reguliranih agentov, znanih pošiljateljev in stalnih pošiljateljev se uporablja naslednji postopek:

1. Regulirane agente potrdi ustrezni organ.

Vlagatelj za odobritev za reguliranega agenta predloži dokumentacijo o standardih s področja varovanja v letalstvu, nato se pri njem opravi preverjanje na kraju samem, da se zagotovi izpolnjevanje zahtevanih standardov.

2. Znane pošiljatelje potrdi ustrezni organ.

Vlagatelj za odobritev za znanega pošiljatelja predloži informacije o standardih s področja varovanja v letalstvu, nato se pri njem opravi preverjanje na kraju samem, da se zagotovi izpolnjevanje zahtevanih standardov.

Namesto odobritve lahko ustrezni organ dovoli, da regulirani agent imenuje znanega pošiljatelja do datuma, ki je določen v izvedbenih pravilih, sprejetih v skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 300/2008.

3. Stalne pošiljatelje imenuje regulirani agent.

Regulirani agent pri imenovanju stalnega pošiljatelja zagotovi, da morebitni stalni pošiljatelj predloži informacije o standardih s področja varnosti v letalstvu, in opravi preverjanje.

DEL G:

Pošta in material letalskega prevoznika: pogoji, pod katerimi se pregledujeta ali pod katerimi sta predmet drugega varnostnega nadzora

Pošta in material letalskega prevoznika, ki sta predvidena za prevoz v prtljažnem prostoru zrakoplova, se varnostno pregledata enako kot oddana prtljaga ali pa se pri njiju opravi enak varnostni nadzor kot pri tovoru in pošti.

Pošta in material letalskega prevoznika, ki sta predvidena za prevoz v katerem koli delu zrakoplova razen v prtljažnem prostoru, se varnostno pregledata enako kot ročna prtljaga.

DEL H:

Zaloge za oskrbo med letom in zaloge za oskrbo na letališču

1.    Zaloge za oskrbo med letom in zaloge za oskrbo na letališču: pogoji, pod katerimi se pregledujejo ali pod katerimi so predmet drugega varnostnega nadzora

1. Zaloge za oskrbo med letom, ki so predvidene za prevoz na zrakoplovu, se varnostno pregledajo, razen če:

(a) je varnostni nadzor zalog opravil letalski prevoznik, ki jih dostavi na lasten zrakoplov, pri čemer so bile zaloge zavarovane pred dejanji nepooblaščenega vmešavanja od takrat, ko je bil navedeni varnostni nadzor opravljen, do dostave na zrakoplov; ali

(b) je regulirani dobavitelj opravil varnostni nadzor zalog, pri čemer so bile zaloge zavarovane pred dejanji nepooblaščenega vmešavanja od takrat, ko je bil navedeni nadzor opravljen, do dostave na zrakoplov ali, kjer je ustrezno, do dostave letalskemu prevozniku ali drugemu reguliranemu dobavitelju; ali

(c) je znani dobavitelj opravil varnostni nadzor zalog, pri čemer so bile zaloge zavarovane pred dejanji nepooblaščenega vmešavanja od takrat, ko je bil navedeni nadzor opravljen, do dostave letalskemu prevozniku ali reguliranemu dobavitelju.

2. Zaloge za oskrbo na letališču je treba pred vnosom v varnostna območja omejenega gibanja varnostno pregledati, razen če je znani dobavitelj že opravil varnostni nadzor, pri čemer so bile zaloge zavarovane pred dejanji nepooblaščenega vmešavanja od takrat, ko je bil navedeni nadzor opravljen, do njihovega vnosa v varnostno območje omejenega gibanja.

2.    Zaloge za oskrbo med letom in zaloge za oskrbo na letališču: postopek odobritve ali imenovanja reguliranih dobaviteljev in znanih dobaviteljev

1. Regulirane dobavitelje zalog za oskrbo med letom potrdi ustrezni organ do datuma, ki je določen v izvedbenih pravilih, sprejetih v skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 300/2008.

Vlagatelj za odobritev za reguliranega dobavitelja zalog za oskrbo med letom predloži dokumentacijo o standardih s področja varovanja v letalstvu, nato se pri njem opravi preverjanje na kraju samem, da se zagotovi izpolnjevanje zahtevanih standardov.

2. Znane dobavitelje zalog za oskrbo med letom imenuje upravljavec ali subjekt, ki prejme pošiljko.

Upravljavec ali subjekt, ki prejme pošiljko, za imenovanje za znanega dobavitelja zalog za oskrbo med letom zagotovi, da potencialni znani dobavitelj predloži informacije o standardih s področja varovanja v letalstvu, in opravi preverjanje.

3. Znane dobavitelje zalog za oskrbo na letališču imenuje upravljavec letališča.

Upravljavec letališča pri imenovanju znanega dobavitelja zalog za oskrbo na letališču zagotovi, da potencialni znani dobavitelj predloži informacije o standardih s področja varovanja v letalstvu, in opravi preverjanje.

DEL I:

Merila za opredelitev kritičnih delov varnostnih območij omejenega gibanja

Z opredelitvijo kritičnih delov varnostnih območij omejenega gibanja se zagotovi, da ne pride do kontaminacije varnostno pregledanih odhajajočih potnikov (tistih, ki začenjajo svoje potovanje, kot tudi tranzitnih), njihove ročne prtljage ali varnostno pregledane oddane prtljage (tako odpremljene kot tudi tranzitne).

DEL J:

Zaposlovanje osebja in metode usposabljanja

1.    Merila za zaposlovanje osebja

Za zaposlovanje oseb, ki bodo izvajale ali bodo odgovorne za izvajanje varnostnih pregledov, nadzora dostopa ali drugega varnostnega nadzora, ter inštruktorjev se uporabljajo naslednja načela:

(a) uspešno opravljeno preverjanje preteklosti ali preverjanje predhodnih zaposlitev v skladu z nacionalnimi pravili in

(b) preverjanje sposobnosti, ki so potrebne za opravljanje nalog, ki so jim dodeljene.

2.    Metode usposabljanja

V izvedbenih pravilih, ki se sprejmejo v skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 300/2008, je lahko zahtevano, da:

(a) osebe, ki bodo izvajale ali bodo odgovorne za izvajanje varnostnih pregledov, nadzora dostopa ali drugega varnostnega nadzora,

(b) inštruktorji in

(c) osebe, ki jim bo izdana identifikacijska priponka za letališče ali identifikacijska priponka za člane posadke,

prejmejo teoretično, praktično usposabljanje in/ali usposabljanje na delovnem mestu.

DEL K:

Pogoji, pod katerimi se lahko uporabijo posebni varnostni postopki ali izvzetje iz varnostnega nadzora

Izvedbena pravila, ki se sprejmejo v skladu s členom 4(3) Uredbe (ES) št. 300/2008, lahko dovoljujejo uporabo posebnih varnostnih postopkov ali izvzetje iz varnostnega nadzora pod pogojem, da:

(a) postopek ali izvzetje določi Komisija ali ustrezni organ in

(b) je postopek ali izvzetje upravičeno iz objektivnih razlogov.( 1 ) UL L 97, 9.4.2008, str. 72.

( 2 ) UL L 355, 30.12.2002, str. 1.

Top