Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02009D0442-20090605

Odločba Komisije z dne 5. junija 2009 o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede spremljanja in poročanja (notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 4199) (Besedilo velja za EGP) (2009/442/ES)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/442/2009-06-05

2009D0442 — SL — 05.06.2009 — 000.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 5. junija 2009

o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede spremljanja in poročanja

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 4199)

►C1  ————— ◄

(2009/442/ES)

(UL L 148, 11.6.2009, p.18)


popravljena z:

►C1

Popravek, UL L 322, 9.12.2009, str. 40  (442/09)
▼B

ODLOČBA KOMISIJE

z dne 5. junija 2009

o izvajanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede spremljanja in poročanja

(notificirano pod dokumentarno številko C(2009) 4199)

►C1  ————— ◄

(2009/442/ES)KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) ( 1 ) in zlasti člena 21(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2007/2/ES od držav članic zahteva, da spremljajo vzpostavitev in uporabo svojih infrastruktur za prostorske informacije ter da poročajo o izvajanju navedene direktive.

(2)

Države članice morajo za zagotovitev skladnega pristopa k takemu spremljanju in poročanju vzpostaviti seznam zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, razvrščenih po temi in prilogi, ter omrežnih storitev iz člena 11(1) Direktive 2007/2/ES, razvrščenih po vrsti storitve, in navedeni seznam poslati Komisiji.

(3)

Spremljanje mora temeljiti na nizu kazalnikov, izračunanih na podlagi podatkov, zbranih pri ustreznih upravljavcih na različnih ravneh javne uprave.

(4)

Podatke, zbrane za izračun kazalnikov spremljanja, je treba zagotoviti Komisiji.

(5)

Rezultate spremljanja in poročanja je treba zagotoviti Komisiji in jih dati na voljo javnosti.

(6)

Ukrepi, predvideni s to odločbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 22 Direktive 2007/2/ES –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina

Ta odločba določa podrobna pravila, po katerih države članice spremljajo vzpostavitev in uporabo svojih infrastruktur za prostorske informacije ter poročajo o izvajanju Direktive 2007/2/ES.

Člen 2

Skupne določbe o spremljanju in poročanju

1.  Države članice vzpostavijo seznam zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, razvrščenih po temi in prilogi, ter omrežnih storitev iz člena 11(1) navedene direktive, razvrščenih po vrsti storitve.

Navedeni seznam sporočijo Komisiji in ga letno posodabljajo.

2.  Države članice za zbiranje podatkov za spremljanje in poročanje uporabijo koordinacijsko strukturo iz člena 19(2) Direktive 2007/2/ES.

3.  Točke za stike držav članic zagotovijo Komisiji rezultate spremljanja iz člena 21(1) Direktive 2007/2/ES in poročilo iz člena 21(2) in (3) navedene direktive.

4.  Vsi rezultati spremljanja in poročanja se objavijo na internetu ali se dajo na voljo javnosti prek drugega ustreznega telekomunikacijskega sredstva.POGLAVJE II

SPREMLJANJE IZVAJANJA ZAHTEV GLEDE METAPODATKOV

Člen 3

Spremljanje obstoja metapodatkov

1.  Spodnji kazalniki se uporabljajo za merjenje obstoja metapodatkov za zbirke prostorskih podatkov in storitve v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES:

(a) splošni kazalnik (MDi1), ki meri obstoj metapodatkov za zbirke prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES;

(b) naslednji posebni kazalniki:

(i) MDi1.1, ki meri obstoj metapodatkov za zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge I k Direktivi 2007/2/ES;

(ii) MDi1.2, ki meri obstoj metapodatkov za zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge II k Direktivi 2007/2/ES;

(iii) MDi1.3, ki meri obstoj metapodatkov za zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES;

(iv) MDi1.4, ki meri obstoj metapodatkov za storitve v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES.

2.  Države članice za vsako zbirko prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki s seznama iz člena 2(1) ugotovijo, ali metapodatki obstajajo, in zbirki prostorskih podatkov ali storitev v zvezi s prostorskimi podatki dodelijo naslednji vrednosti:

(a) vrednost 1, če metapodatki obstajajo;

(b) vrednost 0, če metapodatki ne obstajajo.

3.  Države članice izračunajo splošni kazalnik MDi1, tako da delijo število zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, za katere metapodatki obstajajo, s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz navedenih prilog.

4.  Države članice izračunajo posebne kazalnike, tako da:

(a) število zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge I k Direktivi 2007/2/ES, za katere metapodatki obstajajo, delijo s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedene priloge (MDi1.1);

(b) število zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge II k Direktivi 2007/2/ES, za katere metapodatki obstajajo, delijo s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedene priloge (MDi1.2);

(c) število zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES, za katere metapodatki obstajajo, delijo s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedene priloge (MDi1.3);

(d) število storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, za katere metapodatki obstajajo, delijo s skupnim številom storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz navedenih prilog (MDi1.4).

Člen 4

Spremljanje skladnosti metapodatkov

1.  Spodnji kazalniki se uporabljajo za merjenje skladnosti metapodatkov za zbirke prostorskih podatkov in storitve v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive:

(a) splošni kazalnik (MDi2), ki meri skladnost metapodatkov za zbirke prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive;

(b) naslednji posebni kazalniki:

(i) MDi2.1, ki meri skladnost metapodatkov za zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge I k Direktivi 2007/2/ES, z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive;

(ii) MDi2.2, ki meri skladnost metapodatkov za zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge II k Direktivi 2007/2/ES, z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive;

(iii) MDi2.3, ki meri skladnost metapodatkov za zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES, z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive;

(iv) MDi2.4, ki meri skladnost metapodatkov za storitve v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive.

2.  Države članice za vsako zbirko prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki s seznama iz člena 2(1) te odločbe ugotovijo, ali so ustrezni metapodatki skladni z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) Direktive 2007/2/ES, ter zbirki podatkov ali storitvi dodelijo naslednji vrednosti:

(a) vrednost 1, če so ustrezni metapodatki skladni z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) Direktive 2007/2/ES;

(b) vrednost 0, če ustrezni metapodatki niso skladni z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) Direktive 2007/2/ES.

3.  Države članice izračunajo splošni kazalnik MDi2, tako da delijo število zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, za katere so metapodatki skladni z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive, s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz navedenih prilog.

4.  Države članice izračunajo posebne kazalnike, tako da:

(a) število zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge I k Direktivi 2007/2/ES, za katere so metapodatki skladni z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive, delijo s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedene priloge (MDi2.1);

(b) število zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge II k Direktivi 2007/2/ES, za katere so metapodatki skladni z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) Direktive 2007/2/ES, delijo s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedene priloge (MDi2.2);

(c) število zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES, za katere so metapodatki skladni z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) Direktive 2007/2/ES, delijo s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedene priloge (MDi2.3);

(d) število storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, za katere so metapodatki skladni z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) Direktive 2007/2/ES, delijo s skupnim številom storitev v zvezi s prostorskimi podatki (MDi2.4).POGLAVJE III

SPREMLJANJE IZVAJANJA ZAHTEV ZA INTEROPERABILNOST ZBIRK PROSTORSKIH PODATKOV

Člen 5

Spremljanje prostorskega obsega zbirk prostorskih podatkov

1.  Spodnji kazalniki se uporabljajo za merjenje prostorskega obsega zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES:

(a) splošni kazalnik (DSi1), ki meri pokritost ozemlja države članice z zbirkami prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES;

(b) naslednji posebni kazalniki:

(i) DSi1.1, ki meri pokritost ozemlja države članice z zbirkami prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge I k Direktivi 2007/2/ES;

(ii) DSi1.2, ki meri pokritost ozemlja države članice z zbirkami prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge II k Direktivi 2007/2/ES;

(iii) DSi1.3, ki meri pokritost ozemlja države članice z zbirkami prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES.

2.  Države članice za zbirke prostorskih podatkov s seznama iz člena 2(1) ugotovijo:

(a) površino v km2, ki naj bi jo dana zbirka prostorskih podatkov pokrivala (v nadaljnjem besedilu: območje obravnave);

(b) površino v km2, ki jo dana zbirka prostorskih podatkov pokriva (v nadaljnjem besedilu: dejansko območje obravnave).

3.  Države članice izračunajo splošni kazalnik DSi1, tako da delijo seštevek dejanskih območij obravnave, ki jih pokrivajo vse zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, s seštevkom območij obravnave za vse zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedenih prilog.

4.  Države članice izračunajo posebne kazalnike, tako da:

(a) seštevek dejanskih območij obravnave, ki jih pokrivajo zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge I k Direktivi 2007/2/ES, delijo s seštevkom območij obravnave za zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedene priloge (DSi1.1);

(b) seštevek dejanskih območij obravnave, ki jih pokrivajo zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge II k Direktivi 2007/2/ES, delijo s seštevkom območij obravnave za zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedene priloge (DSi1.2);

(c) seštevek dejanskih območij obravnave, ki jih pokrivajo zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES, delijo s seštevkom območij obravnave za zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedene priloge (DSi1.3).

Člen 6

Spremljanje skladnosti zbirk prostorskih podatkov

1.  Spodnji kazalniki se uporabljajo za merjenje skladnosti zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, z izvedbenimi pravili iz člena 7(1) navedene direktive in skladnosti njihovih ustreznih metapodatkov z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive:

(a) splošni kazalnik (DSi2), ki meri skladnost zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, z izvedbenimi pravili iz člena 7(1) navedene direktive in skladnost njihovih ustreznih metapodatkov z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive;

(b) naslednji posebni kazalniki:

(i) DSi2.1, ki meri skladnost zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge I k Direktivi 2007/2/ES, z izvedbenimi pravili iz člena 7(1) navedene direktive in skladnost njihovih ustreznih metapodatkov z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive;

(ii) DSi2.2, ki meri skladnost zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge II k Direktivi 2007/2/ES, z izvedbenimi pravili iz člena 7(1) navedene direktive in skladnost njihovih ustreznih metapodatkov z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive;

(iii) DSi2.3, ki meri skladnost zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES, z izvedbenimi pravili iz člena 7(1) navedene direktive in skladnost njihovih ustreznih metapodatkov z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive.

2.  Države članice za vsako zbirko prostorskih podatkov s seznama iz člena 2(1) te odločbe ugotovijo, ali je skladna z izvedbenimi pravili iz člena 7(1) Direktive 2007/2/ES in ali so njeni ustrezni metapodatki skladni z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive, ter zbirki podatkov dodelijo naslednji vrednosti:

(a) vrednost 1, če je zbirka prostorskih podatkov skladna z izvedbenimi pravili iz člena 7(1) Direktive 2007/2/ES, njeni ustrezni metapodatki pa z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive;

(b) vrednost 0, če zbirka prostorskih podatkov ni skladna z izvedbenimi pravili iz člena 7(1) Direktive 2007/2/ES ali če njeni ustrezni metapodatki niso skladni z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive.

3.  Države članice izračunajo splošni kazalnik DSi2, tako da delijo število zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES in so skladne z izvedbenimi pravili iz člena 7(1) navedene direktive ter katerih ustrezni metapodatki so skladni z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive, s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedenih prilog.

4.  Države članice izračunajo posebne kazalnike, tako da:

(a) število zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge I k Direktivi 2007/2/ES in so skladne z izvedbenimi pravili iz člena 7(1) navedene direktive ter katerih ustrezni metapodatki so skladni z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive, delijo s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedene priloge (DSi2.1);

(b) število zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge II k Direktivi 2007/2/ES in so skladne z izvedbenimi pravili iz člena 7(1) navedene direktive ter katerih ustrezni metapodatki so skladni z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive, delijo s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedene priloge (DSi2.2);

(c) število zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz Priloge III k Direktivi 2007/2/ES in so skladne z izvedbenimi pravili iz člena 7(1) navedene direktive ter katerih ustrezni metapodatki so skladni z izvedbenimi pravili iz člena 5(4) navedene direktive, delijo s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedene priloge (DSi2.3).POGLAVJE IV

SPREMLJANJE IZVAJANJA ZAHTEV GLEDE OMREŽNIH STORITEV

Člen 7

Spremljanje dostopnosti metapodatkov s storitvami iskanja

1.  Spodnji kazalniki se uporabljajo za merjenje dostopnosti metapodatkov za zbirke prostorskih podatkov in storitve v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, s storitvami iskanja iz točke (a) člena 11(1) navedene direktive:

(a) splošni kazalnik (NSi1), ki meri obseg, do katerega je s storitvami iskanja mogoče iskati zbirke prostorskih podatkov in storitve v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, na podlagi njihovih ustreznih metapodatkov;

(b) naslednji posebni kazalniki:

(i) NSi1.1, ki meri obseg, do katerega je s storitvami iskanja mogoče iskati zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, na podlagi njihovih ustreznih metapodatkov;

(ii) NSi1.2, ki meri obseg, do katerega je s storitvami iskanja mogoče iskati storitve v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, na podlagi njihovih ustreznih metapodatkov.

2.  Države članice za vsako zbirko prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki s seznam iz člena 2(1) ugotovijo, ali storitve iskanja obstajajo, in zbirki prostorskih podatkov ali storitvi v zvezi s prostorskimi podatki dodelijo naslednji vrednosti:

(a) vrednost 1, če storitve iskanja obstajajo;

(b) vrednost 0, če storitve iskanja ne obstajajo.

3.  Države članice izračunajo splošni kazalnik NSi1, tako da število zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, za katere storitve iskanja obstajajo, delijo s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz navedenih prilog.

4.  Države članice izračunajo posebne kazalnike, tako da:

(a) število zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, za katere storitve iskanja obstajajo, delijo s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedenih prilog (NSi1.1);

(b) število storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, za katere storitve iskanja obstajajo, delijo s skupnim številom storitev v zvezi s prostorskimi podatki, ki ustrezajo temam iz navedenih prilog (NSi1.2).

Člen 8

Spremljanje dostopnosti zbirk prostorskih podatkov s storitvami pregledovanja in prenosa

1.  Spodnji kazalniki se uporabljajo za merjenje dostopnosti zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, s storitvami pregledovanja in prenosa iz točk (b) in (c) člena 11(1) navedene direktive:

(a) splošni kazalnik (NSi2), ki meri obseg, do katerega je s storitvami pregledovanja in prenosa mogoče pregledovati ali prenašati zbirke prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES;

(b) naslednji posebni kazalniki:

(i) NSi2.1, ki meri dostopnost zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, s storitvami pregledovanja;

(ii) NSi2.2, ki meri dostopnost zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, s storitvami prenosa.

2.  Države članice za vsako zbirko prostorskih podatkov s seznama iz člena 2(1) ugotovijo, ali storitev pregledovanja ali storitev prenosa ali obe obstajata, in zbirki prostorskih podatkov dodelijo naslednji vrednosti:

(a) vrednost 1, če storitev pregledovanja obstaja, in vrednost 0, če te storitve ni;

(b) vrednost 1, če storitev prenosa obstaja, in vrednost 0, če te storitve ni;

(c) vrednost 1, če obstajata storitev pregledovanja in storitev prenosa, in vrednost 0, če teh storitev ni.

3.  Države članice izračunajo splošni kazalnik NSi2, tako da delijo število zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, za katere obstajata obe storitvi pregledovanja in prenosa, s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedenih prilog (NSi2).

4.  Države članice izračunajo posebne kazalnike, tako da:

(a) število zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, za katere storitev pregledovanja obstaja, delijo s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedenih prilog (NSi2.1);

(b) število zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, za katere storitev prenosa obstaja, delijo s skupnim številom zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz navedenih prilog (NSi2.2).

Člen 9

Spremljanje uporabe omrežnih storitev

1.  Spodnji kazalniki se uporabljajo za spremljanje uporabe omrežnih storitev iz člena 11(1) Direktive 2007/2/ES:

(a) splošni kazalnik (NSi3), ki meri uporabo vseh omrežnih storitev;

(b) naslednji posebni kazalniki:

(i) NSi3.1, ki meri uporabo storitev iskanja;

(ii) NSi3.2, ki meri uporabo storitev pregledovanja;

(iii) NSi3.3, ki meri uporabo storitev prenosa;

(iv) NSi3.4, ki meri uporabo storitev preoblikovanja;

(v) NSi3.5, ki meri uporabo storitev priklica.

2.  Države članice za vsako omrežno storitev s seznama iz člena 2(1) ugotovijo letno število zahtev za storitve.

3.  Države članice izračunajo splošni kazalnik NSi3, tako da delijo seštevek letnega števila zahtev za storitve za vse omrežne storitve s številom omrežnih storitev.

4.  Države članice izračunajo posebne kazalnike, tako da:

(a) letno število zahtev za storitve za vse storitve iskanja delijo s številom storitev iskanja (NSi3.1);

(b) letno število zahtev za storitve za vse storitve pregledovanja delijo s številom storitev pregledovanja (NSi3.2);

(c) letno število zahtev za storitve za vse storitve prenosa delijo s številom storitev prenosa (NSi3.3);

(d) letno število zahtev za storitve za vse storitve preoblikovanja delijo s številom storitev preoblikovanja (NSi3.4);

(e) letno število zahtev za storitve za vse storitve priklica delijo s številom storitev priklica (NSi3.5).

Člen 10

Spremljanje skladnosti omrežnih storitev

1.  Spodnji kazalniki se uporabljajo za merjenje skladnosti omrežnih storitev iz člena 11(1) Direktive 2007/2/ES z izvedbenimi pravili iz člena 16 navedene direktive:

(a) splošni kazalnik (NSi4), ki meri skladnost vseh omrežnih storitev z izvedbenimi pravili iz člena 16 Direktive 2007/2/ES;

(b) naslednji posebni kazalniki:

(i) NSi4.1, ki meri skladnost storitev iskanja z izvedbenimi pravili iz člena 16 Direktive 2007/2/ES;

(ii) NSi4.2, ki meri skladnost storitev pregledovanja z izvedbenimi pravili iz člena 16 Direktive 2007/2/ES;

(iii) NSi4.3, ki meri skladnost storitev prenosa z izvedbenimi pravili iz člena 16 Direktive 2007/2/ES;

(iv) NSi4.4, ki meri skladnost storitev preoblikovanja z izvedbenimi pravili iz člena 16 Direktive 2007/2/ES;

(v) NSi4.5, ki meri skladnost storitev priklica z izvedbenimi pravili iz člena 16 Direktive 2007/2/ES.

2.  Države članice za vsako omrežno storitev s seznama iz člena 2(1) te odločbe ugotovijo, ali je skladna z izvedbenimi pravili iz člena 16 Direktive 2007/2/ES, in omrežni storitvi dodelijo naslednji vrednosti:

(a) vrednost 1, če je omrežna storitev skladna z izvedbenimi pravili iz člena 16 Direktive 2007/2/ES;

(b) vrednost 0, če omrežna storitev ni skladna z izvedbenimi pravili iz člena 16 Direktive 2007/2/ES.

3.  Države članice izračunajo splošni kazalnik NSi4, tako da število omrežnih storitev, ki so skladne z izvedbenimi pravili iz člena 16 Direktive 2007/2/ES, delijo s skupnim številom omrežnih storitev.

4.  Države članice izračunajo posebne kazalnike, tako da:

(a) število storitev iskanja, ki so skladne z izvedbenimi pravili iz člena 16 Direktive 2007/2/ES, delijo s skupnim številom storitev iskanja (NSi4.1);

(b) število storitev pregledovanja, ki so skladne z izvedbenimi pravili iz člena 16 Direktive 2007/2/ES, delijo s skupnim številom storitev pregledovanja (NSi4.2);

(c) število storitev prenosa, ki so skladne z izvedbenimi pravili iz člena 16 Direktive 2007/2/ES, delijo s skupnim številom storitev prenosa (NSi4.3);

(d) število storitev preoblikovanja, ki so skladne z izvedbenimi pravili iz člena 16 Direktive 2007/2/ES, delijo s skupnim številom storitev preoblikovanja (NSi4.4);

(e) število storitev priklica, ki so skladne z izvedbenimi pravili iz člena 16 Direktive 2007/2/ES, delijo s skupnim številom storitev priklica (NSi4.5).

Člen 11

Informacije, ki se sporočajo

1.  Države članice sporočijo Komisiji naslednje informacije:

(a) vrednosti vseh splošnih in posebnih kazalnikov, izraženih v odstotkih;

(b) števce in imenovalce vseh splošnih in posebnih kazalnikov;

(c) podatke, zbrane na podlagi členov 3(2), 4(2), 5(2), 6(2), 7(2), 8(2), 9(2) in 10(2).

2.  Rezultati spremljanja iz člena 21(1) Direktive 2007/2/ES se nanašajo na spremljanje, opravljeno v koledarskem letu, in se objavijo do 15. maja naslednjega leta. Nato se rezultati posodabljajo vsaj letno.

Rezultati, ki se nanašajo na spremljanje, opravljeno leta 2009, pokrivajo obdobje, ki se začne z datumom iz člena 18 in konča z navedenim letom.POGLAVJE V

POROČANJE

Člen 12

Usklajevanje in zagotavljanje kakovosti

1.  Kratki opis iz točke (a) člena 21(2) Direktive 2007/2/ES v zvezi z usklajevanjem vsebuje:

(a) ime, kontaktne podatke, vlogo in odgovornosti točke za stike države članice;

(b) ime, kontaktne podatke, vlogo in odgovornosti, organizacijsko shemo koordinacijske strukture, ki zagotavlja podporo točki za stike države članice;

(c) opis razmerja s tretjimi osebami;

(d) pregled delovne prakse in postopkov usklajevalnega organa;

(e) pripombe o procesu spremljanja in poročanja.

2.  Kratki opis iz točke (a) člena 21(2) Direktive 2007/2/ES v zvezi z ureditvijo za zagotavljanje kakovosti vsebuje:

(a) opis postopkov za zagotavljanje kakovosti, vključno z vzdrževanjem infrastrukture za prostorske informacije;

(b) analizo težav pri zagotavljanja kakovosti, povezanih z razvojem infrastrukture za prostorske informacije, ob upoštevanju splošnih in posebnih kazalnikov;

(c) opis ukrepov, sprejetih za izboljšanje zagotavljanja kakovosti infrastrukture;

(d) opis certifikacijskega mehanizma, če je bil vzpostavljen.

Člen 13

Prispevanje delovanju in usklajevanju infrastrukture

Kratki opis iz točke (b) člena 21(2) Direktive 2007/2/ES vsebuje:

(a) pregled različnih upravljavcev, ki prispevajo k vzpostavljanju infrastrukture za prostorske informacije, po naslednji tipologiji: uporabniki, proizvajalci podatkov, ponudniki storitev, usklajevalni organi;

(b) opis vloge različnih upravljavcev pri razvoju in vzdrževanju infrastrukture za prostorske informacije, vključno z njihovo vlogo pri usklajevanju nalog, zagotavljanju podatkov in metapodatkov ter pri upravljanju, razvoju in izvajanju storitev;

(c) splošni opis glavnih ukrepov za omogočanje lažje souporabe zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki med javnimi organi ter opis, kako se je souporaba na podlagi tega izboljšala;

(d) opis načina sodelovanja med upravljavci;

(e) opis dostopa do storitev prek geoportala Inspire, kot je določeno v členu 15(2) Direktive 2007/2/ES.

Člen 14

Uporaba infrastrukture za prostorske informacije

Informacije o uporabi infrastrukture za prostorske informacije iz točke (c) člena 21(2) Direktive 2007/2/ES zajemajo:

(a) uporabo storitev v zvezi s prostorskimi podatki infrastrukture za prostorske informacije, ob upoštevanju splošnih in posebnih kazalnikov;

(b) uporabo zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES, s strani javnih organov, s posebnim poudarkom na dobrih primerih na področju okoljske politike;

(c) dokazila, če so na voljo, ki kažejo uporabo infrastrukture za prostorske informacije s strani širše javnosti;

(d) primere čezmejne uporabe in vloženih prizadevanj za izboljšanje čezmejne skladnosti zbirk prostorskih podatkov, ki ustrezajo temam iz prilog I, II in III k Direktivi 2007/2/ES;

(e) načine uporabe storitev preoblikovanja za doseganje interoperabilnosti podatkov.

Člen 15

Dogovori o souporabi podatkov

Kratki opis iz točke (d) člena 21(2) Direktive 2007/2/ES vsebuje:

(a) pregled dogovorov o souporabi podatkov, ki so jih javni organi že sklenili ali so v pripravi;

(b) pregled dogovorov o souporabi podatkov, ki so že sklenjeni med javnimi organi ter institucijami in organi Skupnosti ali so v pripravi, vključno s primeri dogovorov o souporabi podatkov za določeno zbirko prostorskih podatkov;

(c) seznam ovir pri souporabi zbirk prostorskih podatkov in storitev v zvezi s prostorskimi podatki med javnimi organi ter institucijami in organi Skupnosti, ter opis sprejetih ukrepov za njihovo premostitev.

Člen 16

Stroški in koristi

Kratki opis iz točke (e) člena 21(2) Direktive 2007/2/ES vsebuje:

(a) oceno stroškov, ki izhajajo iz izvajanja Direktive 2007/2/ES;

(b) primere koristi, vključno s primeri pozitivnih učinkov na pripravo, izvajanje in ocenjevanje politike, primere izboljšanih storitev za državljane in primere čezmejnega sodelovanja.

Člen 17

Posodabljanje poročil

Poročilo iz člena 21(3) Direktive 2007/2/ES pokriva tri koledarska leta pred letom objave poročila.POGLAVJE VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 18

Začetek uporabe

Ta odločba se uporablja od 5. junija 2009.

Člen 19

Naslovniki

Ta odločba je naslovljena na države članice.( 1 ) UL L 108, 25.4.2007, str. 1.

Top