EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 02001R2580-20171115

Consolidated text: Uredba Sveta (ES) št. 2580/2001 z dne 27. decembra 2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2001/2580/2017-11-15

02001R2580 — SL — 15.11.2017 — 011.001


To besedilo je zgolj informativne narave in nima pravnega učinka. Institucije Unije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti. Verodostojne različice zadevnih aktov, vključno z uvodnimi izjavami, so objavljene v Uradnem listu Evropske unije. Na voljo so na portalu EUR-Lex. Uradna besedila so neposredno dostopna prek povezav v tem dokumentu

►B

UREDBA SVETA (ES) št. 2580/2001

z dne 27. decembra 2001

o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu

(UL L 344 28.12.2001, str. 70)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 745/2003 z dne 28. aprila 2003

  L 106

22

29.4.2003

►M2

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1207/2005 z dne 27. julija 2005

  L 197

16

28.7.2005

►M3

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1957/2005 z dne 29. novembra 2005

  L 314

16

30.11.2005

►M4

UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1461/2006 z dne 29. septembra 2006

  L 272

11

3.10.2006

►M5

UREDBA SVETA (ES) št. 1791/2006 z dne 20. novembra 2006

  L 363

1

20.12.2006

►M6

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1250/2012 z dne 20. decembra 2012

  L 352

40

21.12.2012

►M7

UREDBA SVETA (EU) št. 517/2013 z dne 13. maja 2013

  L 158

1

10.6.2013

►M8

IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 646/2013 z dne 4. julija 2013

  L 187

4

6.7.2013

 M9

UREDBA SVETA (EU) 2016/1710 z dne 27. septembra 2016

  L 259I

1

27.9.2016

►M10

UREDBA SVETA (EU) 2017/2061 z dne 13. novembra 2017

  L 295

3

14.11.2017


spremenjena z:

►A1

AKT o pogojih pristopa Češke republike, Republike Estonije, Republike Cipra, Republike Latvije, Republike Litve, Republike Madžarske, Republike Malte, Republike Poljske, Republike Slovenije in Slovaške republike in prilagoditvah Pogodb, na katerih temelji Evropska unija

  L 236

33

23.9.2003
▼B

UREDBA SVETA (ES) št. 2580/2001

z dne 27. decembra 2001

o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmuČlen 1

V tej uredbi veljajo naslednje opredelitve:

1. „Denarna sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri“ pomenijo vse vrste sredstev, bodisi materialnih ali nematerialnih, premičninskih ali nepremičninskih, pridobljenih na kakršenkoli način, in zakonite dokumente ali listine v kakršnikoli obliki vključno z elektronskimi ali digitalnimi, ki dokazujejo pravico do takih sredstev ali udeležbo pri njih, vključno, vendar ne omejeno na, z bančnimi krediti, potovalnimi čeki, bančnimi čeki, denarnimi nakaznicami, delnicami, vrednostnimi papirji, obveznicami, menicami in kreditnimi pismi.

2. „Zamrznitev denarnih sredstev, drugega finančnega premoženja in gospodarskih virov“ pomeni preprečitev vsakršnega gibanja, prenosa, spremembe, uporabe ali kakršnega koli ravnanja s sredstvi, kar bi povzročilo spremembe njihove količine, zneska, lokacije, lastništva, posedovanja, vrste, namembnosti ali druge spremembe, ki bi omogočile uporabo sredstev vključno z upravljanjem portfeljev.

3. „Finančne storitve“ pomenijo vse storitve finančnega značaja vključno z zavarovanjem in z zavarovanjem povezanimi storitvami ter vse bančne in druge finančne storitve (razen zavarovanja):

Zavarovanje in z zavarovanjem povezane storitve

(i) neposredno zavarovanje (skupaj s pozavarovanjem):

(A) življenjsko zavarovanje;

(B) neživljenjsko zavarovanje;

(ii) pozavarovanje in retrocesija;

(iii) zavarovalniško posredovanje, npr. brokerstvo in dejavnost agencij;

(iv) zavarovalniške pomožne storitve, npr. posvetovanje, aktuarske storitve, ocene tveganja in storitve škodnih likvidacij.

Bančniške in druge finančne storitve (razen zavarovanja)

(v) sprejem pologov in drugih vračljivih denarnih sredstev;

(vi) posojila vseh vrst vključno s potrošniškimi krediti, hipotekarnimi krediti, faktoringom in financiranjem poslovnih transakcij;

(vii) finančni zakup;

(viii) vse storitve v zvezi s plačili in nakazili denarja vključno s kreditnimi, plačilnimi in debetnimi karticami, potovalnimi čeki in bančnimi menicami;

(ix) jamstva in obveznosti;

(x) delovanje za lastni račun ali račun strank bodisi na borzi, na trgu prodaje vrednostnih papirjev prek bančnih okenc ali drugače z naslednjim:

(A) instrumenti trga denarja (vključno s čeki, menicami, depozitnimi certifikati);

(B) devizami;

(C) izvedenimi proizvodi, ki vključujejo, vendar niso omejeni na, terminske listine in opcije;

(D) menjalnimi in obrestnimi instrumenti vključno s proizvodi swap in pogodbami o fiksni obrestni meri za določen čas;

(E) prenosljivimi vrednostnimi papirji;

(F) drugimi prenosnimi vrednostnimi papirji in finančnim premoženjem vključno s plemenitimi kovinami;

(xi) sodelovanje pri izdaji vseh vrst vrednostnih papirjev vključno s prevzemom jamstev in plasiranjem prek agenta (javno ali zasebno) in ponujanje storitev v zvezi s temi vprašanji;

(xii) denarno posredništvo;

(xiii) upravljanje sredstev, npr. vodenje gotovinskega poslovanja ali upravljanje portfeljev, vse oblike upravljanja z investicijami, vodenje pokojninskih skladov, skrbniških, depozitarnih in fiduciarnih storitev;

(xiv) plačilne in obračunske storitve za finančno premoženje vključno z vrednostnimi papirji, izvedenimi proizvodi in drugimi prenosnimi vrednostnimi papirji;

(xv) dajanje in posredovanje finančnih informacij ter obdelava finančnih podatkov in pripadajoče programske opreme s strani dobaviteljev drugih finančnih storitev;

(xvi) svetovanje, posredovanje in druge pomožne finančne storitve za vse dejavnosti, naštete v pododstavkih od (v) do (xv) vključno s podatki o kreditih in analizami, raziskavami in svetovanjem glede investicij in portfeljev, svetovanjem o prevzemih in prestrukturiranju podjetij in strategijah.

4. V tej uredbi „teroristično dejanje“ pomeni dejanje, ki je navedeno v členu 1(3) Skupnega stališča 2001/931/SZVP.

5. „Biti lastnik pravne osebe, skupine ali organizacije“ pomeni imeti v lasti 50 % ali več lastniških pravic pravne osebe, skupine ali organizacije ali v njih imeti lastniški delež.

6. „Nadzor nad pravno osebo, skupino ali organizacijo“ pomeni:

(a) imeti pravico imenovati ali odpoklicati večino članov upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa take pravne osebe, skupine ali organizacije;

(b) imenovati, zgolj na podlagi uveljavljanja pravic iz glasovanja, večino članov upravnih, vodstvenih ali nadzornih organov pravne osebe, skupine ali organizacije, ki izvršujejo svoje funkcije v tekočem finančnem letu in so jih izvrševali v preteklem finančnem letu;

(c) sam nadzor, v skladu z dogovorom z drugimi delničarji ali člani pravne osebe, skupine ali organizacije, nad večino glasovalnih pravic delničarjev ali članov v tej pravni osebi, skupini ali organizaciji;

(d) imeti pravico izvajati prevladujoč vpliv nad pravno osebo, skupino ali organizacijo bodisi v skladu z dogovorom, sklenjenim s to pravno osebo, skupino ali organizacijo, bodisi v skladu z določbo iz pridružitvenega sporazuma ali členov, kjer zakonodaja, ki ureja tako pravno osebo, skupino ali organizacijo, dopušča, da se ta ravna po takem dogovoru ali določbi;

(e) imeti pristojnost za izvajanje pravice izvajati prevladujoč vpliv iz točke (d) in ne biti lastnik te pravice;

(f) imeti pravico uporabljati vsa premoženjska sredstva ali njihov del pravne osebe, skupine ali organizacije;

(g) voditi posle pravne osebe, skupine ali organizacije na enotni podlagi in objavljati konsolidirane zaključne račune;

(h) skupaj in solidarno porazdeliti finančne obveznosti pravne osebe, skupine ali organizacije ali jamčiti za njo.

Člen 2

1.  Razen izjem dopustnih v skladu s členoma 5 in 6:

(a) se zamrznejo vsa denarna sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri, ki pripadajo fizični ali pravni osebi, skupini ali organizaciji, navedeni na seznamu iz odstavka 3, ki so v njeni lasti ali s katerimi ta razpolaga;

(b) se nobena denarna sredstva, drugo finančno premoženje in gospodarski viri ne dajo v razpolaganje, bodisi neposredno ali posredno, ali v korist fizični ali pravni osebi, skupini ali organizaciji s seznama iz odstavka 3.

2.  Razen izjem dopustnih v skladu s členoma 5 in 6 je fizični ali pravni osebi, skupini ali organizaciji s seznama iz odstavka 3 prepovedano omogočati finančne storitve ali storitve v njeno korist.

3.  Svet soglasno določi, pregleda in spremeni seznam oseb, skupin in organizacij, za katere velja ta uredba, v skladu z določbami člena 1(4), (5) in (6) Skupnega stališča 2001/931/SZVP; ta seznam vsebuje:

i) fizične osebe, ki izvajajo ali poskušajo izvajati kakršno koli teroristično dejanje, sodelujejo pri njem ali omogočajo njegovo izvajanje;

ii) pravne osebe, skupine ali organizacije, ki izvajajo ali poskušajo izvajati kakršno koli teroristično dejanje, sodelujejo pri njem ali omogočajo njegovo izvajanje;

iii) pravne osebe, skupine ali organizacije, ki so bodisi v lasti ene ali več fizičnih ali pravnih oseb, skupin ali organizacij, navedenih v točkah (i) in (ii), bodisi jih te nadzorujejo; ali

iv) fizične ali pravne osebe, skupine ali organizacije, ki delujejo v imenu ali pod vodstvom ene ali več fizičnih ali pravnih oseb, skupin ali organizacij, navedenih v točkah (i) in (ii).

▼M10 —————

▼B

Člen 3

1.  Prepovedano je zavestno in namerno sodelovanje v dejavnostih, katerih cilj ali rezultat je neposredno ali posredno zaobiti člen 2.

2.  Vse informacije o potekajoči ali pretekli zaobitvi določb te uredbe se uradno sporočijo pristojnim organom držav članic, ki so navedeni v seznamu v prilogi, in Komisiji.

Člen 4

1.  Brez poseganja v veljavna pravila o poročanju, zaupnosti in poklicni skrivnosti in določbe člena 284 Pogodbe banke, druge finančne institucije, zavarovalne družbe in drugi organi ter osebe:

 nemudoma priskrbijo vse informacije, ki bi pripomogle k skladnosti s to uredbo, kakor npr. račune in zneske, zamrznjene v skladu s členom 2, in transakcije, izvedene v skladu s členoma 5 in 6:

 

 pristojnim organom držav članic, navedenim v prilogi, v katerih imajo sedež ali na ozemlju katerih so, in

 prek teh pristojnih organov Komisiji,

 sodelujejo s pristojnimi organi, navedenimi v prilogi, pri vsakem preverjanju takih informacij.

2.  Vse podane ali prejete informacije v skladu s tem členom se uporabljajo samo za namene, za katere so bile podane ali prejete.

3.  Vse informacije, ki jih Komisija neposredno prejme, se dajo na voljo pristojnim organom držav članic in Svetu.

Člen 5

1.  Člen 2(1)(b) ne velja za dodatek obresti k zamrznjenim računom za te račune. Zamrznejo se tudi obresti.

2.  Pristojni organi držav članic, navedeni na seznamu v prilogi, zaradi preprečevanja financiranja terorističnih dejanj, pod pogoji, za katere so mnenja, da so primerni, lahko izdajo posebna dovoljenja glede

1. uporabe zamrznjenih sredstev v Skupnosti za nujne potrebe fizične osebe s seznama iz člena 2(3) ali njenih družinskih članov, kar vključuje zlasti plačilo živil, zdravil, stanarine, hipotekarnih odplačil za družinsko prebivališče ter prispevkov in dajatev za zdravniško oskrbo članov te družine;

2. izplačil z zamrznjenih računov za:

(a) plačilo davkov, obveznih premij za zavarovanje in pristojbin za službe javnih storitev, npr. plin, voda, elektrika in telekomunikacije, ki se plačajo v Skupnosti; in

(b) plačilo stroškov za vodenje računov finančnim institucijam v Skupnosti;

3. plačila osebi, organizaciji ali skupini s seznama iz člena 2(3) na podlagi pogodb, dogovorov ali obveznosti, ki so bile sklenjene ali so se pojavile pred začetkom veljavnosti te uredbe pod pogojem, da se ta plačila nakažejo na zamrznjeni račun v Skupnosti.

3.  Vloge za dovoljenje se pošljejo pristojnemu organu države članice, na ozemlju katere so denarna sredstva, drugo finančno premoženje ali drugi gospodarski viri bili zamrznjeni.

Člen 6

1.  Ne glede na določbe člena 2 in zaradi zaščite interesov Skupnosti, ki vključujejo tudi interese njenih državljanov in oseb z bivališčem v Skupnosti, pristojni organi države članice lahko izdajo posebna dovoljenja za:

 odmrznitev denarnih sredstev, drugega finančnega premoženja ali drugih gospodarskih virov,

 dostop do denarnih sredstev, drugega finančnega premoženja ali drugih gospodarskih virov osebi, organizaciji ali skupini s seznama iz člena 2(3), ali

 opravilo finančnih storitev taki osebi, organizaciji ali skupini,

po posvetovanju z drugimi državami članicami, Svetom in Komisijo v skladu z odstavkom 2.

2.  Pristojni organ, ki prejme vlogo za dovoljenje iz odstavka 1, obvesti pristojne organe drugih držav članic, Svet in Komisijo, kakor so navedeni v prilogi, o razlogih, zaradi katerih namerava bodisi zavrniti vlogo ali izdati posebno dovoljenje, in zahtevah, za katere je mnenja, da so potrebne zaradi preprečevanja financiranja terorističnih dejanj.

Pristojni organ, ki namerava izdati posebno dovoljenje, na primeren način upošteva pripombe in ugotovitve, ki jih v dveh tednih izrazijo druge države članice, Svet in Komisija.

Člen 7

Komisija je pooblaščena, da na podlagi informacij, ki jih dajo države članice, lahko spremeni prilogo.

Člen 8

Države članice, Svet in Komisija se medsebojno obveščajo o ukrepih, sprejetih v skladu s to uredbo, in se obveščajo o ustreznih informacijah, ki so jim na voljo v zvezi s to uredbo, zlasti informacijah, ki so jih prejele v skladu s členoma 3 in 4, in o kršitvah in problemih pri izvajanju ali razsodbah, ki so jih izrekla nacionalna sodišča.

Člen 9

Vsaka država članica določi sankcije, ki se jih uvede, zaradi kršitve določb te uredbe. Take sankcije morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Člen 10

Ta uredba velja:

1. na ozemlju Skupnosti, vključno z njenim zračnim prostorom,

2. na vseh zrakoplovih ali krovih vseh plovil, ki so pod jurisdikcijo držav članic,

3. za vse osebe, ki so državljani držav članic, ne glede na to kje se nahajajo,

4. za vse pravne osebe, skupine ali organizacije, registrirane ali ustanovljene v skladu z zakonodajo držav članic,

5. za vse pravne osebe, skupine ali organizacije, ki poslujejo znotraj Skupnosti.

Člen 11

1.  Ta uredba začne veljati z dnem njene objave v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

2.  V času enega leta po začetku veljavnosti te uredbe Komisija predstavi poročilo o učinkih te uredbe in po potrebi predloži predloge za njene spremembe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.
PRILOGA

SEZNAM PRISTOJNIH ORGANOV IZ ČLENOV 3, 4 IN 5

BELGIJA

Ministère des finances

Trésorerie

avenue des Arts 30

B- 1040 Bruselj

Faks (32-2) 233 75 18

▼M5

BOLGARIJA

Министерство на финансите

ул. „Г.С. Раковски“ № 102

София 1000

Тел: (359-2) 985 91

Факс: (359-2) 988 1207

Е-mail: feedback@minfin.bg

Ministry of Finance

102 „G.S. Rakovsky“ street

Sofia 1000

Tel. (359-2) 985 91

Fax: (359-2) 988 1207

E-mail: feedback@minfin.bg

▼A1

ČEŠKA

▼M4

Ministerstvo financí/Ministry of Finance

Finanční analytický útvar/Financial Analytical Unit

PO BOX 675

Jindřišská 14

111 21 Praha 1

Tel.: (420-2) 570 44 501

Fax: (420-2) 570 44 502

E-mail: fau@mfcr.cz

▼B

DANSKA

Erhvervsfremmestyrelsen

Dahlerups Pakhus

Langelinie Alle 17

DK- 2100 Kopenhagen

Tel.: (45) 35 46 60 00

Faks (45) 35 46 60 01

NEMČIJA

▼M3

  za sredstva in finančne storitve:

 
Deutsche Bundesbank
Servicezentrum Finanzsanktionen
D-80281 München
Tel. (49-89) 28 89 38 00
Faks (49-89) 35 01 63 38 00

  za gospodarske vire:

 

 za obvestila v skladu s členoma 3(2) in (4):

 
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
Referat V B 2
Scharnhorststraße 34—37
D-10115 Berlin
Tel. (49-1888) 61 59
Faks (49-1888) 61 55 358
E-naslov: BUERO-VB2@bmwa.bund.de

 za zagotovitev izjem v skladu s členoma 5(2) in 6(1):

 
Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA)
Frankfurter Straße 29—35
D-65760 Eschborn
Tel. (49-6196) 90 80
Faks (49-6196) 90 88 00

▼A1

ESTONIJA

▼M4

Välisministeerium

Islandi väljak 1

15049 Tallinn

Tel: (+372) 6 377 100

Fax: (+372) 6 377 199

Finantsinspektsioon

Sakala 4

15030 Tallinn

Tel: (+372) 66 80 500

Fax: (+372) 66 80 501

▼B

GRČIJA

▼M4

Ministry of National Economy

General Directorate of Economic Policy

5 Nikis str.

GR-105 63 Athens

Tel. (30-210) 333 27 81-2

Fax (30-210) 333 28 10

Yπουργείο Εθνικής Οικονομίας

Γενική Διεύθυνση Οικονομικής Πολιτικής

Νίκης 5

GR-105 63 Αθήνα

Τηλ.: (30-210) 333 27 81-2

Φαξ: (30-210) 333 28 10

▼B

ŠPANIJA

Dirección General de Comercio e Inversiones

Subdirección General de Inversiores Exteriores

Ministerio de Economía

Paseo de la Castellana, 162

E- 28046 Madrid

Tel.: (00) -34 91 349 39 83

Faks (00) -34 91 349 35 62

Dirección General del Tesoro y Política Financiera

Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales

Ministerio de Economía

Paseo del Prado 6,

E-28014 Madrid

Tel.: (00) -34 91 209 95 11

Faks (00) -34 91 209 96 56

FRANCIJA

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction du Trésor

Service des affaires européennes et internationales

Sous-direction E

139, rue du Bercy

F- 75572 Pariz Cedex 12

Tel.: (33-1) 44 87 17 17

Faks (33-1) 53 18 36 15

▼M7

HRVAŠKA

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova

Uprava za multilateralne poslove i globalna pitanja

Trg N. Š. Zrinskog 7-8

10 000 Zagreb

Tel. +385 14569952

Faks +385 14597416

▼B

IRSKA

Central Bank of Ireland

Financial Markets Department

PO Box 559

Dame Street

Dublin 2

Tel.: (353-1) 671 66 66

Department of Foreign Affairs

Bilateral Economic Relations Division

76-78 Harcourt Street

Dublin 2

Tel.: (353-1) 408 24 92

ITALIJA

Ministero dellÈconomia e delle Finanze

▼A1

CIPER

Ministry of Foreign Affairs

Presidential Palace Avenue

1447 Nicosia

Υπουργείο Εξωτερικών

Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου

1447 Λευκωσία

Tel.: +357-22-300600

Faks: +357-22-661881

Unit for Combating Money Laundering

1 Apellis Street

1403 Nicosia

Μονάδα Καταπολέμησης Αδικημάτων Συγκάλυψης (ΜΟΚΑΣ)

Οδός Απελλή Αρ. 1

1403 Λευκωσία

Tel.: +357-22-889100

Faks: +357-22-665080

E-mail: mokas@cytanet.com.cy

Coordinating Body for Combating Terrorism

1 Apellis Street

1403 Nicosia

Συντονιστικό Σώμα Εναντίον της Τρομοκρατίας

Οδός Απελλή Αρ. 1

1403 Λευκωσία

Tel.: +357-22-889100

Faks: +357-22-665080

LATVIJA

▼M8

Latvijas Republikas Ārlietu Ministrija

K.Valdemāra iela 3

Rīga LV-1395, Latvija

Telefon: +371 67016201

Telefaks: +371 67828121

mfa.cha@mfa.gov.lv

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienests

Raiņa bulvāris 15

Rīga LV-1050, Latvija

Telefon: +371 67044430

Telefaks: +371 67324497

kd@kd.gov.lv

▼A1

LITVA

▼M2

Ministry of Foreign Affairs

Security Policy Department

J. Tumo-Vaizganto 2

LT-01511 Vilnius

Tel. 00370 5 2362516

Faks: 00370 5 2313090

▼B

LUKSEMBURG

Ministère des affaires étrangères, du commerce extérieur, de la coopération, de l'action humanitaire et de la défense

Direction des relations économiques internationales

BP 1602

L- 1016 Luksemburg

Tel.: (352) 478-1 ou 478-2350

Faks (352) 22 20 48

Ministre des Finances

3 rue de la Congrégation

L- 1352 Luksemburg

Tel.: (352) 478-2712

Faks (352) 47 52 41

▼A1

MADŽARSKA

Pénzügyminisztérium

József nádor tér 2-4.

1051 Budapest

Tel.: +36-1-327 2100

Faks: +36-1-318 2570

MALTA

Bord ta' Sorveljanza dwar is-Sanzjonijiet

Direttorat ta' l-Affarijiet Multilaterali

Ministeru ta' l-Affarijiet Barranin

Palazzo Parisio

Triq il-Merkanti

Valletta CMR 02

Tel.: +356-21- 24 28 53

Faks: +356-21-25 15 20

▼B

NIZOZEMSKA

▼M2

Minister van Financiën

Directie Financiële Markten/Afdeling Integriteit

Postbus 20201

NL-2500 EE Den Haag

Nizozemska

Tel. (0031-70) 342 8997

Faks: (0031-70) 342 7984

▼B

AVSTRIJA

  Člen 3

 
Bundesministerium für Inneres - Bundeskriminalamt
A- 1090 Dunaj
Josef-Holaubek-Platz 1
Tel.: (+ 431) 313 45-0
Faks (431) 313 45-85 290

  Člen 4

 
Oestereichische Nationalbank
A- 1090 Dunaj
Otto-Wagner-Platz 3
Tel.: (+ 431) 404 20-0
Faks (431) 404 20-73 99

 
Bundesministerium für Inneres - Bundeskriminalamt
A- 1090 Dunaj
Josef-Holaubek-Platz 1
Tel.: (+ 431) 313 45-0
Faks (431) 313 45-85 290

  Člen 5

 
Oestereichische Nationalbank
A- 1090 Dunaj
Otto-Wagner-Platz 3
Tel.: (+ 431) 404 20-0
Faks (431) 404 20-73 99

▼A1

POLJSKA

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Prawno - Traktatowy

Al. J. Ch. Szucha 23

PL-00-580 Warszawa

Tel.: +48 22 523 93 48

Faks: +48 22 523 91 29

▼B

PORTUGALSKA

Ministério das Finanças

Direcçăo Geral dos Assuntos Europeus e Relaçőes Internacionais

Avenida Infante D. Henrique, n.o 1, C 2.o

P- 1100 Lizbona

Tel.: (351-1) 882 32 40/47

Faks: (351-1) 882 32 49

Ministério dos Negócios Estrangeiros

Direcçăo Geral dos Assuntos Multilaterias/Direcçăo dos Serviços das Organizaçőes Políticas Internacionais

Largo do Rilvas

P- 1350-179 Lizbona

Tel.: (351 21) 394 60 72

Faks (351 21) 394 60 73

▼M5

ROMUNIJA

Ministerul Afacerilor Externe

Aleea Alexandru, nr. 31

Sector 1, București

Tel: (40) 21 319 2183

Fax: (40) 21 319 2226

e-mail: cabinet@mae.ro

Ministerul Finanțelor Publice

Strada Apolodor nr. 17,

Sector 5, București

Tel: (40) 21 319 9743

Fax: (40) 21 312 1630

E-mail: cabinet.ministru@mfinante.ro

Ministerul Economiei și Comerțului

Calea Victoriei, nr. 152

Sector 1, București

Tel: +40 21 231 0262

Fax: +40 21 312 0513

▼A1

SLOVENIJA

▼M6

  Člen 4

 
Ministrstvo za zunanje zadeve
Prešernova cesta 25
1001 Ljubljana
Telefon: + 38 614782000
Telefaks: + 38 614782340
E-naslov: gp.mzz@gov.si

  Člena 5 in 6

 
Ministrstvo za finance
Župančičeva 3
1502 Ljubljana
Telefon: +38 613695200
Telefaks: + 38 613696659
E-naslov: gp.mf@gov.si

▼A1

SLOVAŠKA

Ministerstvo financií

Štefanovičova 5

817 82 Bratislava

Tel.: +421 2 5958 2201

Faks: +421 2 5249 3531

Ministerstvo vnútra,

Pribinova 2

812 72 Bratislava

Tel.: +421 2 5292 3659

Faks: +421 2 5296 7746

▼B

FINSKA

Ulkoasiainministeriö/Utrikesministeriet

PL 176

SF- 00161 Helsinki

Tel.: 358-913 41 51

Faks (358-9) 13 41 57 07 in (358-9) 62 98 40

ŠVEDSKA

▼M2

  Člen 3

 
Rikspolisstyrelsen
Box 12256
S-102 26 Stockholm
Tel. (0046-8) 401 90 00
Faks: (0046-8) 401 99 00

  Člena 4 in 6

 
Finansinspektionen
Box 6750
S-113 85 Stockholm
Tel. (0046-8) 787 80 00
Faks: (0046-8) 24 13 35

  Člen 5

 
Försäkringskassan
S-103 51 Stockholm
Tel. (0046-8) 786 90 00
Faks: (0046-8) 411 27 89

▼B

ZDRUŽENO KRALJESTVO

▼M1

HM Treasury

International Financial Services Team

1, Horse Guards Road

London

SW1A 2HQ

United Kingdom

Tel. (44-207) 270 55 50

Faks (44-207) 270 43 65

Bank of England

Financial Sanctions Unit

Threadneedle Street

London

EC2R 8AH

United Kingdom

Tel. (44-207) 601 46 07

Faks (44-207) 601 43 09

▼M6

Naslov za pošiljanje uradnih obvestil Evropski komisiji:

European Commission

Service for Foreign Policy Instruments (FPI)

Office EEAS 02/309

1049 Bruxelles/Brussel (BELGIQUE/BELGIË)

E-naslov: relex-sanctions@ec.europa.eu

Top