EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 01998L0083-20151027

Consolidated text: Direktiva Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1998/83/2015-10-27

1998L0083 — SL — 27.10.2015 — 003.001


Ta dokument je mišljen zgolj kot dokumentacijsko orodje in institucije za njegovo vsebino ne prevzemajo nobene odgovornosti

►B

DIREKTIVA SVETA 98/83/ES

z dne 3. novembra 1998

o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi

(UL L 330 5.12.1998, str. 32)

spremenjena z:

 

 

Uradni list

  št.

stran

datum

►M1

UREDBA (ES) št. 1882/2003 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 29. septembra 2003

  L 284

1

31.10.2003

►M2

UREDBA (ES) št. 596/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 18. junija 2009

  L 188

14

18.7.2009

►M3

DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2015/1787 z dne 6. oktobra 2015

  L 260

6

7.10.2015
▼B

DIREKTIVA SVETA 98/83/ES

z dne 3. novembra 1998

o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudiSVET EVROPSKE UNIJE JE

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 130s(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije ( 1 ),

ob upoštevanju mnenja Ekonomsko-socialnega odbora ( 2 ),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij ( 3 )

v skladu s postopkom iz člena 189c ( 4 )

(1)

ker je treba Direktivo Sveta 80/778/EGS z dne 15. julija 1980 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi ( 5 ), prilagoditi znanstvenemu in tehnološkemu napredku; ker izkušnje, pridobljene pri izvajanju Direktive kažejo, da je treba oblikovati ustrezno prilagodljiv in pregleden pravni okvir za to, da bodo države članice odpravile pomanjkljivosti in tako izpolnile standarde; ker bi bilo treba nadalje Direktivo ponovno proučiti glede na Pogodbo o Evropski uniji in predvsem načelo subsidiarnosti;

(2)

ker je v skladu s členom 3b Pogodbe, ki predvideva, da ne bi smel noben ukrep Skupnosti presegati mere, ki je potrebna za dosego ciljev Pogodbe, treba popraviti Direktivo 80/778/EGS, tako da bi se osredotočila na izpolnjevanje bistvenih parametrov kakovosti in zdravja, pri čemer lahko države članice prosto dodajo druge parametre, če se jim zdi primerno;

(3)

ker mora v skladu z načelom subsidiarnosti ukrepanje Skupnosti podpreti in dopolniti ukrepe pristojnih organov držav članic;

(4)

ker v skladu z načelom subsidiarnosti naravne in družbeno ekonomske razlike med regijami Unije zahtevajo, da se večina odločitev v zvezi s spremljanjem stanja, analizo in potrebnimi ukrepi za odpravo pomanjkljivosti sprejema na lokalni, regionalni ali nacionalni ravni, v kolikor te razlike ne smejo ovirati vzpostavitve okvira zakonov in drugih predpisov, določenih s to direktivo;

(5)

ker so standardi Skupnosti za bistvene in preventivne parametre pitne vode potrebni za dosego minimalnih ciljev okoljske kakovosti v zvezi z drugimi ukrepi, ki jih je treba opredeliti, da bi lahko varovali in pospeševali trajnostno uporabo vode, namenjene za prehrano ljudi;

(6)

ker je treba glede na pomen kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, za človekovo zdravje na ravni Skupnosti predpisati bistvene standarde kakovosti, ki jih mora izpolnjevati voda, predvidena za ta namen;

(7)

ker je treba vključiti vodo, uporabljeno v živilski industriji, razen če je mogoče ugotoviti, da uporaba take vode ne vpliva na zdravstveno ustreznost končnega proizvoda;

(8)

ker bi bilo treba, da bi podjetjem za oskrbo z vodo omogočili izpolnjevanje standardov kakovosti za pitno vodo, uporabiti ustrezne varstvene ukrepe za zagotovitev, da se površinska in podzemna voda ohranjata čisti; ker je mogoče isti cilj doseči z ustreznimi ukrepi za čiščenje vode, ki se uporabijo pred oskrbo;

(9)

ker skladnost evropske vodne politike predvideva, da se pravočasno sprejme primerno okvirno direktivo za vodo;

(10)

ker je treba iz področja uporabe te direktive izključiti naravne mineralne vode in vode, ki so medicinski proizvodi, saj so bila za te vrste vode določena posebna pravila;

(11)

ker so ukrepi potrebni za vse parametre, pomembne za zdravje, in za druge parametre, če je prišlo do poslabšanja kakovosti; ker bi bilo treba nadalje te ukrepe skrbno uskladiti z izvajanjem Direktive Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ( 6 ) in Direktivo 98/8/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 o dajanju biocidnih pripravkov v promet ( 7 );

(12)

ker je treba določiti posamezne vrednosti parametrov za snovi, pomembne v vsej Skupnosti, na raven, ki je dovolj stroga, da zagotovi dosego namena te direktive;

(13)

ker vrednosti parametrov temeljijo na razpoložljivih znanstvenih znanjih in upoštevajo tudi previdnostno načelo; ker so bile te vrednosti izbrane zato, da se zagotovi varno uživanje vode, namenjene za prehrano ljudi, za celo življenje in tako predstavlja visoko raven varovanja zdravja;

(14)

ker bi bilo treba najti ravnovesje, da bi preprečili tako mikrobiološka kot kemična tveganja; ker bi morala v ta namen določitev vrednosti parametrov, uporabljenih za vodo, namenjeno za prehrano ljudi, temeljiti na upoštevanju pomislekov glede javnega zdravja in na metodi ocenjevanja tveganja;

(15)

ker zdaj ni dovolj dokazov, na katerih bi temeljile vrednosti parametrov za kemikalije — povzročitelje motenj endokrinih žlez na ravni Skupnosti, vendar pa narašča zaskrbljenost glede morebitnega vpliva zdravju škodljivih snovi na ljudi ter prosto živeče živali in rastline;

(16)

ker zlasti standardi v Prilogi I splošno temeljijo na „Smernicah za kakovost pitne vode“ Svetovne zdravstvene organizacije in na mnenju Znanstvenega svetovalnega odbora Komisije za proučitev strupenosti in strupenosti za ekosisteme kemičnih spojin;

(17)

ker morajo države članice določiti vrednosti za druge dodatne parametre, ki niso vključeni v Prilogo I, kjer je to na njihovih ozemljih potrebno za zaščito zdravja ljudi;

(18)

ker lahko države članice določijo vrednosti za dodatne parametre, ki niso vključeni v Prilogo I, kjer se to zdi potrebno za zagotavljanje kakovosti proizvodnje, distribucije in inšpekcijskega pregleda vode, namenjene za prehrano ljudi;

(19)

ker morajo države, kadar se jim zdi potrebno, da sprejmejo standarde, strožje od standardov, določenih v Prilogi I, del A in B, ali standarde za dodatne parametre, ki niso vključeni v Prilogi I, vendar potrebni za zaščito zdravja ljudi, obvestiti Komisijo o teh standardih;

(20)

ker morajo države članice pri uvajanju ali ohranjanju strožjih varstvenih ukrepov spoštovati načela in pravila Pogodbe, kot jih razlaga Evropsko sodišče;

(21)

ker morajo vrednosti parametrov ustrezati na mestih, kjer je voda, namenjena za prehrano ljudi, dostopna uporabnikom;

(22)

ker na kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi, lahko vpliva hišno vodovodno omrežje; ker se nadalje priznava, da za hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje ne morejo biti odgovorne države članice;

(23)

ker bi morala vsaka država članica vzpostaviti programe spremljanja stanja, da bi preverila, če voda, namenjena za prehrano ljudi, izpolnjuje zahteve te direktive; ker bi morali ti programi spremljanja stanja ustrezati lokalnim potrebam in izpolnjevati minimalne zahteve spremljanja stanja, predpisane v tej direktivi;

(24)

ker bi morale biti metode, uporabljene za analizo kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi take, da zagotovijo zanesljivost in primerljivost dobljenih rezultatov;

(25)

ker bi morale države članice v primeru neizpolnjevanja zahtev te direktive raziskati vzrok in zagotoviti, da se čimprej izvedejo sanacijski ukrepi za ponovno vzpostavitev kakovosti vode;

(26)

ker je pomembno preprečiti, da onesnažena voda povzroča možno nevarnost za zdravje ljudi; ker bi bilo treba oskrbo s tako vodo prepovedati ali omejiti njeno uporabo;

(27)

ker mora zadevna država članica v primeru neizpolnjevanja določenega indikatorskega parametra proučiti, ali neizpolnjevanje predstavlja tveganje za zdravje ljudi; ker bi morala sanacijsko ukrepati za ponovno vzpostavitev kakovosti vode, kjer je to potrebno za varovanje zdravja ljudi;

(28)

ker bi bilo treba v primeru potrebe po sanacijskem ukrepu za ponovno vzpostavitev kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, v skladu s členom 130r(2) Pogodbe, dati prednost ukrepom, ki urejajo problem pri viru;

(29)

ker bi bilo treba države članice pooblastiti, da pod določenimi pogoji dovolijo odstopanja od te direktive; ker je nadalje treba vzpostaviti primeren okvir za taka odstopanja, pod pogojem da ne smejo predstavljati možne nevarnosti za zdravje ljudi in da oskrbe vode, namenjene za prehrano ljudi, na določenem območju ni mogoče ohranjati na drug sprejemljiv način;

(30)

ker priprava ali distribucija vode, namenjene za prehrano ljudi terja uporabo določenih snovi ali materialov, so potrebna pravila, ki urejajo njihovo uporabo, da bi se izognili možnim škodljivim vplivom na zdravje ljudi;

(31)

ker lahko znanstveni in tehnični napredek zahteva hitro prilagajanje tehničnih zahtev, predpisanih v prilogah II in III; ker je treba nadalje za lažjo uporabo ukrepov, potrebnih v ta namen, predpisati postopek, po katerem lahko Komisija sprejema te prilagoditve ob pomoči odbora, sestavljenega iz predstavnikov držav članic;

(32)

ker bi bilo treba potrošnike ustrezno in primerno obveščati o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, o vseh odstopanjih, ki jih dovolijo države članice, ter o vseh sanacijskih ukrepih, ki jih sprejmejo pristojni organi; ker bi bilo treba nadalje upoštevati tehnične in statistične potrebe Komisije ter pravice posameznika, da pridobi ustrezne informacije v zvezi s kakovostjo vode, namenjene za prehrano ljudi;

(33)

ker je morda v izjemnih okoliščinah in za zemljepisno opredeljena območja potrebno državam članicam dopustiti daljši časovni okvir za izpolnjevanje določenih določb te direktive;

(34)

ker ta direktiva ne bi smela vplivati na obveznosti držav članic glede rokov za prenos v nacionalno zakonodajo ali glede uporabe, prikazane v Prilogi IV,

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:Člen 1

Cilj

1.  Ta direktiva ureja kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi.

2.  Cilj te direktive je varovanje zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi vsakršnega onesnaženja vode, namenjene za prehrano ljudi, z zagotavljanjem, da je zdravstveno ustrezna in čista.

Člen 2

Opredelitve

Za namene te direktive pomeni izraz:

1. „voda, namenjena za prehrano ljudi“:

(a) vso vodo v svojem prvotnem stanju ali po čiščenju, namenjeno pitju, kuhanju, pripravi hrane ali za druge gospodinjske namene, ne glede na svoje poreklo in ne glede na to, ali se zagotavlja iz vodovodnega omrežja, cisterne, steklenic ali posod;

(b) vso vodo, ki se v podjetjih za proizvodnjo hrane uporablja za proizvodnjo, predelavo, konzerviranje ali trženje proizvodov ali snovi, namenjenih za prehrano ljudi, razen če se pristojni nacionalni organi prepričajo, da kakovost vode ne vpliva na zdravstveno ustreznost živil v končni obliki;

2. „hišno vodovodno omrežje“ cevi, opremo in naprave, ki so nameščene med pipami, ki se običajno uporabljajo pri prehrani ljudi in distribucijskim omrežjem, vendar samo, če zanje ni odgovoren dobavitelj vode v svoji vlogi dobavitelja vode v skladu z ustrezno nacionalno zakonodajo.

Člen 3

Izjeme

1.  Ta direktiva se ne uporablja za:

(a) naravne mineralne vode, ki so jih za take priznali pristojni nacionalni organi v skladu z Direktivo Sveta 80/777/EGS z dne 15. julija 1980 o približevanju zakonodaj držav članic v zvezi z izkoriščanjem in trženjem naravnih mineralnih voda ( 8 );

(b) vode, ki so zdravila v pomenu Direktive Sveta 65/65/EGS z dne 26. januarja 1965 o približevanju določb zakonov ali drugih predpisov v zvezi z lastniškimi zdravili ( 9 ).

2.  Države članice lahko izvzamejo iz določb te direktive:

(a) vodo, namenjeno izključno za namene, za katere so se pristojni organi prepričali, da njena kakovost nima nobenega neposrednega ali posrednega vpliva na zdravje zadevnih potrošnikov;

(b) vodo, namenjeno za prehrano ljudi, iz individualnega vira, ki zagotavlja v povprečju manj kot 10 m3 vode na dan ali oskrbuje manj kot 50 oseb, razen če se voda uporablja kot del gospodarske ali javne dejavnosti.

3.  Države članice, ki uporabijo izjeme iz odstavka 2(b), zagotovijo, da se zadevne prebivalce ustrezno obvesti o tem in o ukrepih, ki se lahko sprejmejo za varstvo zdravja ljudi pred škodljivimi vplivi, ki so posledica onesnaženja vode, namenjene za prehrano ljudi. Poleg tega je treba zadevnemu prebivalstvu takoj dati ustrezen nasvet, kadar je morebitna nevarnost, ki izhaja iz kakovosti take vode, očitna.

Člen 4

Splošne obveznosti

1.  Ne da bi to vplivalo na obveznosti po drugih določbah Skupnosti, sprejmejo države članice potrebne ukrepe za zagotovitev, da je voda, namenjena za prehrano ljudi, zdravstevno ustrezna in čista. Za namene minimalnih zahtev te direktive je voda, namenjena za prehrano ljudi, zdravstveno ustrezna in čista, če:

(a) je brez mikroorganizmov in parazitov ter brez snovi, ki lahko v količini ali koncentraciji predstavljajo morebitno nevarnost za zdravje ljudi, in

(b) izpolnjuje minimalne zahteve iz Priloge I, del A in B;

ter če v skladu z ustreznimi določbami členov 5 do 8 in člena 10 ter v skladu s Pogodbo države članice sprejmejo vse druge ukrepe, potrebne za zagotovitev, da voda, namenjena za prehrano ljudi, izpolnjuje zahteve te direktive.

2.  Države članice zagotovijo, da ukrepi, sprejeti za izvajanje te direktive, v nobenem primeru nimajo za posledico, neposredno ali posredno poslabšanje sedanje kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, v kolikor je to pomembno za varovanje zdravja ljudi, ali povečanje onesnaženosti voda, ki se uporabljajo za pripravo pitne vode.

Člen 5

Standardi kakovosti

1.  Države članice določijo vrednosti za parametre, navedene v Prilogi I, ki veljajo za vodo, namenjeno za prehrano ljudi.

2.  Vrednosti parametrov, določene v skladu z odstavkom 1, ne smejo biti manj stroge od vrednosti, določenih v Prilogi I. Kar zadeva parametre, določene v Prilogi I, del C, je treba vrednosti določiti samo za namene spremljanja stanja in za izpolnitev obveznosti, določenih v členu 8.

3.  Država članica določi vrednosti za dodatne parametre, ki niso vključeni v Prilogo I, kjer to zahteva varstvo zdravja ljudi na njenem nacionalnem ozemlju ali delu le-tega. Določene vrednosti bi morale zadostiti najmanj zahtevam člena 4(1)(a).

Člen 6

Mesto ustrezanja

1.  Vrednosti parametrov, določene v skladu s členom 5, morajo ustrezati vrednostim:

(a) za vodo iz vodovodnega omrežja v prostorih ali ustanovi na mestu, kjer voda izteka iz pip, ki se običajno uporabljajo za prehrano ljudi;

(b) za vodo, ki se oskrbuje iz cisterne, na mestu, kjer izteka iz cisterne;

(c) za vodo, ki se toči v steklenice ali v posode, namenjene prodaji, na mestu, kjer se voda toči v steklenice ali posode;

(d) za vodo, ki se uporablja v podjetju za proizvodnjo hrane, na mestu, kjer se voda uporablja v podjetju.

2.  Za vodo po odstavku 1(a) velja, da so države članice izpolnile svoje obveznosti po tem členu ter po členih 4 in 8(2), če se lahko ugotovi, da prihaja do neizpolnjevanja vrednosti parametrov, določenih v členu 5, zaradi hišnega vodovodnega omrežja ali njegovega vzdrževanja, razen v prostorih in ustanovah, kjer je oskrba vode namenjena javnosti, kot v šolah, bolnicah in restavracijah.

3.  Če se uporablja odstavek 2 in obstaja tveganje, da voda iz odstavka 1(a) ne bo ustrezala vrednostim parametrov, določenih v skladu s členom 5, države članice kljub temu zagotovijo, da:

(a) se sprejmejo ustrezni ukrepi za zmanjšanje ali odpravo tveganja zaradi neizpolnjevanja vrednosti parametrov, kot svetovanje lastnikom o možnostih sanacijskih ukrepov, ki bi jih lahko sprejeli, in/ali

se sprejmejo drugi ukrepi, kot ustrezne metode čiščenja za spremembo narave ali lastnosti vode pred dobavo, tako da se zmanjša ali odpravi tveganje, da voda po dobavi ne bi ustrezala vrednostim parametrov;

in

(b) so zadevni potrošniki primerno obveščeni in se jim svetuje o vseh možnih dodatnih sanacijskih ukrepih, ki bi jih morali sprejeti.

Člen 7

Spremljanje stanja

1.  Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo redno spremljanje stanja vode, namenjene za prehrano ljudi zato, da se preveri, ali voda, ki je na voljo potrošnikom, izpolnjuje zahteve iz te direktive ter zlasti vrednosti parametrov, določene v skladu s členom 5. Vzorci morajo biti vzeti tako, da so reprezentativni za kakovost vode, ki se uporablja vse leto. Poleg tega države članice sprejmejo vse ukrepe, da zagotovijo, da se preverja učinkovitost uporabljenega postopka, kjer je razkuževanje del priprave ali distribucije vode, namenjene za prehrano ljudi, in da je vsako onesnaženje s stranskimi proizvodi razkuževanja kolikor mogoče na nizki ravni, ne da bi se pri tem oviralo razkuževanje.

2.  Da bi izpolnili obveznosti iz odstavka 1, pristojni organi vzpostavijo ustrezne programe spremljanja stanja za vso vodo, namenjeno za prehrano ljudi. Ti programi spremljanja stanja morajo izpolnjevati minimalne zahteve, določene v Prilogi II.

3.  Mesta vzorčenja ki jih določijo pristojni organi, morajo izpolnjevati ustrezne zahteve, določene v Prilogi II.

▼M2

4.  Smernice Skupnosti za spremljanje stanja, predpisane v tem členu, se lahko oblikujejo v skladu z upravljalnim postopkom iz člena 12(2).

▼B

5.  

(a) Države članice izpolnjujejo tehnične zahteve za analize parametrov, določene v Prilogi III.

(b) Lahko se uporabi drugačne metode od prepisanih v Prilogi III, del 1, če se lahko dokaže, da so dobljeni rezultati vsaj toliko zanesljivi kot rezultati, ki jih dajejo navedene metode. Države članice, ki uporabijo drugačne metode, Komisiji zagotovijo vse ustrezne informacije v zvezi s temi metodami in njihovo enakovrednostjo.

(c) Za parametre, navedene v Prilogi III, dela 2 in 3, se lahko uporabi katera koli metoda analize, pod pogojem, da izpolnjuje zahteve, ki so tam določene.

6.  Države članice zagotovijo, da se dodatno spremljanje stanja od primera do primera izvaja za snovi in mikroorganizme, za katere ni bila določena vrednost parametra v skladu s členom 5, če obstaja razlog za domnevo, da so lahko prisotne v količinah ali številu, ki predstavlja morebitno nevarnost za zdravje ljudi.

Člen 8

Sanacijski ukrepi in omejitve uporabe

1.  Države članice zagotovijo, da se takoj razišče vsako neizpolnjevanje vrednosti parametrov, določenih v skladu s členom 5, da bi določili vzrok.

2.  Če kljub ukrepom, sprejetim za izpolnjevanje obveznosti iz člena 4(1), voda, namenjena za prehrano ljudi, ne doseže vrednosti parametrov, določenih v skladu s členom 5, zadevna država članica ob upoštevanju člena 6(2) zagotovi, da se, kakor hitro je mogoče, sprejme ustrezen sanacijski ukrep za obnovitev njene kakovosti ter se da prednost njegovemu uveljavljanju ob upoštevanju, med drugim, stopnje prekoračitve, vrednosti parametra in morebitne nevarnosti za zdravje ljudi.

3.  Ne glede na to, ali so bile dosežene vrednosti parametra ali ne, države članice zagotovijo, da se vsaka oskrba z vodo, namenjeno za prehrano ljudi, ki predstavlja možno nevarnost za zdravje ljudi, prepove ali omeji njena uporaba ali pa se sprejme tak ukrep, ki je potreben za varovanje zdravja ljudi. V takih primerih se o tem takoj obvesti potrošnike in se jim ustrezno svetuje.

4.  Pristojni ali drugi ustrezni organi odločijo, kateri ukrep naj se sprejme v skladu z odstavkom 3, pri čemer je treba upoštevati tudi tveganja za zdravje ljudi, ki bi jih povzročila prekinitev dobave ali omejitev uporabe vode, namenjene za prehrano ljudi.

5.  Države članice lahko določijo smernice za pomoč pristojnim organom pri izpolnjevanju njihovih obveznosti po odstavku 4.

6.  V primeru neizpolnjevanja vrednosti parametrov ali specifikacij, določenih v Prilogi I, del C, države članice proučijo, ali to neizpolnjevanje predstavlja tveganje za zdravje ljudi. Če je to potrebno za varovanje zdravja ljudi, sprejmejo sanacijske ukrepe za obnovitev kakovosti vode.

7.  Države članice zagotovijo, da so potrošniki obveščeni o potrebnih sanacijskih ukrepih, razen kjer pristojni organi menijo, da je neizpolnjevanje vrednosti parametrov nepomembno.

Člen 9

Odstopanja

1.  Države članice lahko dovolijo odstopanja od vrednosti parametrov, določenih v Prilogi I, del B, ali določenih s členom 5(3), do največje vrednosti, ki jo določijo tako, da nobeno odstopanje ne predstavlja možne nevarnosti za zdravje ljudi in pod pogojem, da oskrbe vode, namenjene za prehrano ljudi na določenem območju, ni mogoče vzdrževati na drug sprejemljiv način. Odstopanja se omejijo na čim krajše časovno obdobje in ne smejo presegati treh let; proti koncu časovnega obdobja se preveri, ali je bil dosežen zadosten napredek. Če namerava država članica dovoliti drugo odstopanje, sporoči Komisiji preveritev, skupaj z razlogi za svojo odločitev o drugem odstopanju. Tako drugo odstopanje ne sme presegati treh let.

2.  V izjemnih okoliščinah lahko država članica zaprosi Komisijo za tretje odstopanje za obdobje, ki ne presega treh let. Komisija v treh mesecih odloči o vsaki taki zahtevi.

3.  Vsako odstopanje, odobreno v skladu z odstavkoma 1 ali 2, mora navajati naslednje:

(a) razloge za odstopanje;

(b) zadeven parameter, predhodne ustrezne rezultate spremljanja stanja ter najvišjo dovoljeno vrednost pri odstopanju;

(c) zemljepisno območje, količino dobavljene vode, zadevno prebivalstvo in ali bo prizadeto kako podjetje za proizvodnjo hrane;

(d) ustrezen program spremljanja stanja s povečano pogostnostjo spremljanja, kjer je potrebno;

(e) povzetek načrta za potrebno sanacijsko ukrepanje vključno z roki ter oceno stroškov in ukrepov za preverjanje;

(f) zahtevano trajanje odstopanja.

4.  Če pristojni organi menijo, da je neskladnost z vrednostmi parametrov nepomembna, ter če ukrepanje v skladu s členom 8(2) zadostuje za odstranitev problema v 30 dneh, ni treba uporabiti zahtev odstavka 3.

V tem primeru določijo pristojni ali drugi ustrezni organi samo najvišjo dovoljeno vrednost za ustrezen parameter ter rok za odstranitev problema.

5.  Če je prišlo do neskladnosti ene od vrednosti parametrov za določeno vodno oskrbo za skupno več kot 30 dni v predhodnih 12 mesecih, ni več mogoče uporabiti odstavka 4.

6.  Vsaka država članica, ki uveljavlja odstopanja, predvidena v tem členu, zagotovi, da je prebivalstvo, ki je prizadeto zaradi odstopanja, takoj ustrezno obveščeno o odstopanju in o pogojih urejanja. Poleg tega države članice, kjer je treba, zagotovijo, da se svetuje posebnim skupinam prebivalstva, za katere bi lahko odstopanje predstavljalo posebno tveganje.

Te obveznosti se ne uporabijo v okoliščinah, opisanih v členu 4, razen če se pristojni organi drugače odločijo.

7.  Z izjemo odstopanj, odobrenih v skladu z odstavkom 4, država članica v dveh mesecih obvesti Komisijo o vsakem odstopanju v zvezi s posamezno oskrbo vode, ki presega povprečno 1 000 m3 na dan ali oskrbuje več kot 5 000 oseb, vključno s podatki, opredeljenimi v odstavku 3.

8.  Ta člen se ne uporablja za vodo, namenjeno za prehrano ljudi, ki se ponuja v prodajo v steklenicah ali posodah.

Člen 10

Zagotavljanje kakovosti obdelave, opreme in materialov

Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da v vodi, namenjeni za prehrano ljudi, ne ostanejo snovi ali materiali za nove napeljave, uporabljene med pripravo ali distribucijo vode, namenjene za prehrano ljudi, ali nečistoče, povezane s temi snovmi ali materiali za nove napeljave, v koncentracijah, višjih kot je potrebno za namene njihove uporabe, ter da neposredno ali posredno ne zmanjšajo varstva zdravja ljudi, predvidenega s to direktivo; razlagalni dokument in tehnične zahteve v skladu s členom 3 in členom 4(1) Direktive Sveta 89/106/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic, ki se nanašajo na gradbene proizvode ( 10 ), morajo spoštovati zahteve te direktive.

Člen 11

Pregled prilog

1.  Komisija vsaj vsakih pet let pregleda Prilogo I glede na znanstveni in tehnični napredek ter izdela predloge za popravke, kjer je treba, po postopku iz člena 189c Pogodbe.

▼M2

2.  Komisija prilogi II in III vsaj vsakih pet let prilagodi znanstvenemu in tehničnemu napredku.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3).

▼M1

Člen 12

1.  Komisiji pomaga odbor.

2.  Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člena 4 in 7 Sklepa 1999/468/ES ( 11 ), ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje, določeno v členu 4(3) Sklepa 1999/468/ES, znaša tri mesece.

▼M2

3.  Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

▼B

Člen 13

Obveščanje in poročanje

1.  Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za zagotavljanje, da so potrošnikom na voljo ustrezne in aktualne informacije o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi.

2.  Brez vpliva na Direktivo Sveta 90/313/EGS z dne 7. junija 1990 o prostem dostopu do informacij o okolju ( 12 ) vsaka država članica vsaka tri leta objavi poročilo o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi, z namenom obvestiti potrošnike. Prvo poročilo zajema leta 2002, 2003 in 2004. Vsako poročilo vključuje vsaj vse posamezne sisteme za oskrbo z vodo, ki presegajo povprečno 1 000 m3 dnevno ali oskrbujejo več kot 5 000 oseb, zajema tri koledarska leta in se objavi v koledarskem letu po zaključku obdobja poročanja.

3.  Države članice svoja poročila pošljejo Komisiji v dveh mesecih od njihove objave.

▼M2

4.  Oblika in minimalne informacije za poročila iz odstavka 2 se določi zlasti ob upoštevanju ukrepov, navedenih v členu 3(2), členu 5(2) in (3), členu 7(2), členu 8, členu 9(6) in (7) ter členu 15(1), ter se, če je treba, spremeni v skladu z upravljalnim postopkom iz člena 12(2).

▼B

5.  Komisija prouči poročila držav članic in vsaka tri leta objavi skupno poročilo o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi v Skupnosti. Poročilo se objavi v devetih mesecih od prejema poročil držav članic.

▼M2

6.  Skupaj s prvim poročilom o tej direktivi, kot je navedeno v odstavku 2, izdelajo države članice tudi poročilo, ki se posreduje Komisiji, o ukrepih, ki so jih sprejele ali jih načrtujejo sprejeti za izpolnjevanje svojih obveznosti v skladu s členom 6(3) in opombo 10 dela B Priloge I. Predlog o obliki tega poročila se predloži v skladu z upravljalnim postopkom iz člena 12(2).

▼B

Člen 14

Časovni okvir za izpolnjevanje zahtev

Države članice sprejmejo ukrepe, potrebne za zagotovitev, da bo kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi, izpolnjevala zahteve te direktive v petih letih od začetka njene veljavnosti, ne da bi to vplivalo na Opombe 2, 4 in 10 v Prilogi I, del B.

Člen 15

Izjemne okoliščine

1.  Država članica lahko v izjemnih okoliščinah ter za zemljepisno opredeljena območja predloži Komisiji posebno zahtevo za obdobje, daljše od tistega, ki je predpisano v členu 14. Dodatno obdobje naj ne presega treh let, proti koncu tega obdobja pa se opravi preverjanje in se posreduje Komisiji, ki lahko na podlagi tega preverjanja dovoli drugo dodatno obdobje do treh let. Ta določba se ne uporablja za vodo, namenjeno za prehrano ljudi, ki se prodaja v steklenicah ali posodah.

2.  Vsaka taka zahteva, za katero se podajo razlogi, podrobno razloži dejanske probleme ter vključi najmanj vse podatke, določene v členu 9(3).

▼M2

3.  Komisija prouči zahtevo v skladu z upravljalnim postopkom iz člena 12(2).

▼B

4.  Vsaka država članica, ki uveljavlja ta člen, zagotovi, da je prebivalstvo, ki je prizadeto zaradi te zahteve, takoj ustrezno obveščeno o rezultatu te zahteve. Poleg tega država članica, kjer je treba, zagotovi, da se svetuje določeni skupini prebivalstva, za katero bi zahteva lahko pomenila posebno tveganje.

Člen 16

Razveljavitev

1.  Direktiva 80/778/EGS se s tem razveljavi z učinkom pet let po začetku veljavnosti te direktive. Ob upoštevanju odstavka 2 ta razveljavitev ne bo vplivala na obveznosti držav članic, predvidenih v Prilogi IV, v zvezi z roki za prenos v nacionalno zakonodajo in za uporabo.

Vsako sklicevanje na razveljavljeno direktivo se razlaga kot sklic na to direktivo in se bere v skladu s korelacijsko tabelo, določeno v Prilogi V.

2.  Kakor hitro država članica sprejme zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, ter sprejme ukrepe, predvidene v členu 14, se za kakovost vode, namenjene za prehrano ljudi, v tej državi članici uporablja ta direktiva in ne Direktiva 80/778/EGS.

Člen 17

Prenos v nacionalno zakonodajo

1.  Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, v dveh letih po začetku veljavnosti te direktive. O tem takoj obvestijo Komisijo.

Ko države sprejmejo te predpise, se sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.  Države članice sporočijo Komisiji besedila določb nacionalne zakonodaje, sprejete na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 18

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropskih skupnosti.

Člen 19

Naslovniki

Direktiva je naslovljena na države članice.
PRILOGA I

PARAMETRI IN VREDNOSTI PARAMETROV

DEL A

Mikrobiološki parametriParameter

Vrednost parametra

(število/100 ml)

Escherichia coli (E. coli)

0

Enterokoki

0

Naslednje velja za vodo, ki se ponuja v prodajo v steklenicah ali posodah:Parameter

Vrednost parametra

Escherichia coli (E. coli)

0/250 ml

Enterokoki

0/250 ml

Pseudomonas aeruginosa

0/250 ml

Število kolonij 22 °C

100/ml.

Število kolonij 37 °C

20/ml

DEL B

Kemijski parametriParameter

Vrednost parametra

Enota

Opombe

Akrilamid

0,10

μg/l

Opomba 1

Antimon

5,0

μg/l

 

Arzen

10

μg/l

 

Benzen

1,0

μg/l

 

Benzo(a)piren

0,010

μg/l

 

Bor

1,0

mg/l

 

Bromat

10

μg/I

Opomba 2

Kadmij

5,0 .

μg/I

 

Krom

50

μg/l

 

Baker

2,0

mg/l

Opomba 3

Cianid

50

μg/l

 

1,2-dikloroetan

3,0

μg/l

 

Epiklorohidrin

0,10

μg/l

Opomba 1

Fluorid

1,5

mg/l

 

Svinec

10

μg/l

Opombi 3 in 4

Živo srebro

1,0

μg/l

 

Nikelj

20

μg/l

Opomba 3

Nitrat

50

mg/l

Opomba 5

Nitrit

0,50

mg/l

Opomba 5

Pesticidi

0,10

μg/l

Opombi 6 in 7

Vsota pesticidov

0,50

μg/l

Opombi 6 in 8

Policiklični aromatski ogljikovodiki

0,10

μg/l

Vsota koncentracij spojin, navedenih v opombi 9

Selen

10

μg/l

 

Tetrakloroeten in trikloroeten

10

μg/l

Vsota koncentracij navedenih parameterov

Vsota trihalometanov

100

μg/l

Vsota koncentracij spojin, navedenih v opombi 10

Vinil klorid

0,50

ug/l

Opomba 1

Opomba 1:

Vrednost parametra se nanaša na koncentracijo preostalega monomera v vodi, izračunano v skladu s specifikacijami največje sprostitve iz ustreznega polimera v stiku z vodo.

Opomba 2:

Kjer je mogoče, bi si morale države članice brez oviranja razkuževanja prizadevati za nižjo vrednost.

Za vodo, navedeno v členu 6(1)(a), (b) in (d), morajo vrednosti parametrov ustrezati najkasneje 10 koledarskih let po začetku veljavnosti te direktive. Vrednost parametra za bromat pet let po začetku veljavnosti te direktive je do 10 let po njenem začetku veljavnosti 25 μg/l.

Opomba 3:

Vrednost velja za vzorec vode, namenjene za prehrano ljudi, dobljen z ustrezno metodo vzorčenja ( 13 ) pri pipi in odvzet tako, da predstavlja tedensko povprečno vrednost, ki jo zaužijejo potrošniki. Kjer je to primerno, je treba metode vzorčenja in spremljanja stanja izvesti na usklajen način, skladno s členom 7(4). Države članice morajo upoštevati pojav najvišjih ravni obremenitve, ki lahko škodljivo vpliva na zdravje ljudi.

Opomba 4:

Za vodo iz člena 6(1)(a), (b) in (d) mora vrednost ustrezati najkasneje 15 koledarskih let po začetku veljavnosti te direktive. Vrednost parametra za svinec pet let po začetku veljavnosti te direktive je do 15 let po njenem začetku veljavnosti 25 μg/l.

Države članice morajo zagotoviti, da se v obdobju, potrebnem za dosego izpolnitev vrednosti parametra, sprejmejo vsi potrebni ukrepi za čim večje znižanje koncentracije svinca v vodi, namenjeni za prehrano ljudi.

Pri izvajanju ukrepov za izpolnjevanje te vrednosti morajo države članice postopno dati prednost območjem, kjer so koncentracije svinca v vodi, namenjeni za prehrano ljudi, najvišje.

Opomba 5:

Države članice morajo zagotoviti, da se izpolni pogoj, da je [nitrat]/50 + [nitrit]/3 ≤ 1, pri čemer oglati oklepaji pomenijo koncentracije v mg/l za nitrat (NO3) in nitrit (NO2), ter da se izpolni vrednost 0,10 mg/l za nitrite za vodo iz naprav za čiščenje vode.

Opomba 6:

„Pesticidi“ pomeni:

 organski insekticidi,

 organski herbicidi,

 organski fungicidi,

 organski nematocidi,

 organski akaricidi,

 organski algicidi,

 organski rodenticidi

 organski slimicidi,

 sorodni proizvodi (med drugim regulatorji rasti)

in njihovi ustrezni metaboliti, proizvodi razgradnje in reakcije.

Spremljati je treba samo stanje tistih pesticidov, katerih obstoj v določeni preskrbi z vodo je verjeten.

Opomba 7:

Vrednost parametra velja za vsak posamezni pesticid. Za aldrin, dieldrin, heptaklor in heptaklor epoksid je vrednost parametra 0,030 μg/l.

Opomba 8:

„Vsota pesticidov“ pomeni vsoto vseh posameznih najdenih in količinsko določenih pesticidov v postopku spremljanja stanja.

Opomba 9:

Določene spojine so:

 benzo(b)fluoranten,

 benzo(k)fluoranten,

 benzo(ghi)perilen,

 indeno(1,2,3-cd)piren.

Opomba 10:

Kjer je mogoče, bi si morale države članice brez oviranja razkuževanja prizadevati za nižjo vrednost.

Določene spojine so: kloroform, bromoform, dibromoklorometan, bromodiklorometan.

Za vodo iz člena 6(1)(a), (b) in (d) mora vrednost ustrezati najkasneje 10 koledarskih let po začetku veljavnosti te direktive. Vrednost parametra za vsoto trihalometanov (THM) pet let po začetku veljavnosti te direktive je do 10 let po njenem začetku veljavnosti 150 μg/l.

Države članice morajo zagotoviti, da se sprejmejo vsi potrebni ukrepi za čim večje zmanjšanje koncentracije trihalometanov (THM) v vodi, namenjeni za prehrano ljudi, v obdobju, potrebnem za izpolnitev vrednosti parametra.

Pri izvajanju ukrepov za dosego te vrednosti morajo države članice postopoma dati prednost tistim območjem, kjer so koncentracije THM-jev v vodi, namenjeni za prehrano ljudi, najvišje.

DEL C

Indikatorski parametriParameter

Vrednost parametra

Enota

Opombe

Aluminij

200

μg/l

 

Amonij

0,50

mg/l

 

Klorid

250

mg/t

Opomba 1

Clostridium perfringens(vključno s sporami)

0

število/100 ml

Opomba 2

Barva

Sprejemljiva za potrošnike in brez neobičajne spremembe

 

 

Električna prevodnost

2 500

μS cm -1 pri 20 °C

Opomba 1

Koncentracija vodikovih ionov (vrednost pH)

≥ 6,5 in ≤ 9,5

enote pH

Opombi 1 in 3

Železo

200

μg/l

 

Mangan

50

μg/l

 

Vonj

Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajne spremembe

 

 

Sposobnost oksidacije

5,0

mg/l O2

Opomba 4

Sulfat

250

mg/l

Opomba 1

Natrij

200

mg/l

 

Okus

Sprejemljiv za potrošnike in brez neobičajne spremembe

 

 

Število kolonij 22o

Brez neobičajne spremembe

 

 

Koliformne bakterije

0

število/100 ml

Opomba 5

Celotni organski ogljik (TOC)

Brez neobičajne spremembe

 

Opomba 6

Motnost

Sprejemljiva za potrošnike in brez neobičajne spremembe

 

Opomba 7RADIOAKTIVNOST

Parameter

Vrednost parametra

Enota

Opombe

Tricij

100

Bq/l

Opombi 8 in 10

Skupna prejeta doza

0,10

mSv/leto

Opombi 9 in 10

▼M3
PRILOGA II

SPREMLJANJE STANJA

DEL A

Splošni cilji in programi spremljanja stanja za vodo, namenjeno za prehrano ljudi

1. S programi spremljanja stanja za vodo, namenjeno za prehrano ljudi, je treba:

(a) preveriti, da sprejeti ukrepi za nadzorovanje tveganja za zdravje ljudi po vsej verigi oskrbe z vodo, od zajetja, odvzema in obdelave vode do shranjevanja in distribucije, delujejo učinkovito in da je voda na mestu ustrezanja zdravstveno ustrezna in čista;

(b) zagotoviti informacije o kakovosti vode, dobavljene za prehrano ljudi, da se dokaže izpolnjevanje zahtev iz členov 4 in 5 ter vrednosti parametrov iz Priloge I;

(c) opredeliti najprimernejši način za zmanjšanje tveganja za zdravje ljudi.

2. V skladu s členom 7(2) pristojni organi vzpostavijo programe spremljanja stanja, ki so skladni s parametri in pogostnostmi iz dela B te priloge, ki vključuje:

(a) zbiranje in analizo ločenih vzorcev vode; ali

(b) meritve, pridobljene s postopkom stalnega spremljanja.

Dodatno lahko programi spremljanja vključujejo:

(a) preglede registrov o funkcionalnosti in statusu vzdrževanja opreme; in/ali

(b) preglede zajetij ter infrastrukture za odvzem, obdelavo, shranjevanje in distribucijo vode.

3. Programi spremljanja stanja lahko temeljijo na oceni tveganja iz dela C.

4. Države članice zagotovijo, da se programi spremljanja stanja redno pregledujejo ter posodobijo ali ponovno potrdijo vsaj na pet let.

DEL B

Parametri in pogostnosti

1.    Splošni okvir

Programi spremljanja stanja morajo upoštevati parametre iz člena 5, vključno s tistimi, ki so pomembni za oceno učinka hišnih vodovodnih omrežij na kakovost vode na mestu ustrezanja, kot je navedeno v členu 6(1). Pri izbiri ustreznih parametrov za spremljanje je treba upoštevati lokalne razmere za vsak sistem oskrbe z vodo.

Države članice zagotovijo, da se parametri iz točke 2 spremljajo z ustrezno pogostim vzorčenjem, kot je določeno v točki 3.

2.    Seznam parametrov

Parametri skupine A

Naslednji parametri (skupina A) se spremljajo po pogostnosti spremljanja iz tabele 1 iz točke 3:

(a)  Escherichia coli (E. coli), koliformne bakterije, število kolonij 22 °C, barva, motnost, okus, vonj, pH, prevodnost;

(b) drugi parametri, ki so opredeljeni kot pomembni v programu spremljanja stanja v skladu s členom 5(3) in, če je primerno, v oceni tveganja iz dela C.

V posebnih okoliščinah se k parametrom skupine A dodajo naslednji parametri:

(a) amonij in nitrit, če se uporablja kloraminacija;

(b) aluminij in železo, če se uporabljata kot kemikaliji za čiščenje vode.

Parametri skupine B

Za določitev skladnosti z vsemi vrednostmi parametrov iz te direktive se vsaj po pogostnosti iz tabele 1 iz točke 3 spremlja vse druge parametre, ki niso analizirani v skupini A in so določeni v skladu s členom 5.

3.    Pogostnost vzorčenjaTabela 1

Najmanjša pogostnost vzorčenja in analiz za spremljanje skladnosti

Količina vode, ki se vsak dan dobavi ali proizvede v območju oskrbe

(glej opombi 1 in 2)

m3

Parametri skupine A

število vzorcev na leto

(Glej opombo 3)

Parametri skupine B

število vzorcev na leto

 

≤ 100

> 0

(Glej opombo 4)

> 0

(Glej opombo 4)

> 100

≤ 1 000

4

1

> 1 000

≤ 10 000

4

+ 3

za vsakih 1 000 m3/d in del skupne količine

1

+ 1

za vsakih 4 500 m3/d in del skupne količine

> 10 000

≤ 100 000

3

+ 1

za vsakih 10 000 m3/d in del skupne količine

> 100 000

 

12

+ 1

za vsakih 25 000 m3/d in del skupne količine

Opomba 1:  Območje oskrbe je zemljepisno opredeljeno območje, na katerem voda, namenjena za prehrano ljudi, prihaja iz enega ali več virov, znotraj katerega je kakovost vode približno enaka.

Opomba 2:  Količine so izračunane kot povprečja v koledarskem letu. Namesto količine vode se za določitev najmanjše pogostnosti lahko uporabi število prebivalcev na območju oskrbe, pri čemer se predvideva, da je poraba vode 200 l na dan na prebivalca.

Opomba 3:  Navedena pogostnost se izračuna tako: npr. 4 300 m3/d = 16 vzorcev (štirje za prvih 1 000 m3/d + 12 za dodatnih 3 300 m3/d).

Opomba 4:  Države članice, ki so se pri posameznih sistemih za oskrbo z vodo odločile za izvzetje v skladu s členom 3(2)(b) te direktive, te pogostnosti uporabljajo samo za območja oskrbe, na katerih se dobavi med 10 in 100 m3 vode na dan.

DEL C

Ocena tveganja

1. Države članice lahko dovolijo odstopanje od parametrov in pogostnosti vzorčenja iz dela B, če se opravi ocena tveganja v skladu s tem delom.

2. Ocena tveganja iz točke 1 temelji na splošnih načelih ocenjevanja tveganja, določenih glede na mednarodne standarde, kot je standard EN 15975-2 o zanesljivosti oskrbe s pitno vodo (smernice za obvladovanje tveganja in krizno vodenje).

3. Pri oceni tveganja se upoštevajo rezultati programov spremljanja stanja, vzpostavljenih v skladu z drugim pododstavkom člena 7(1) in členom 8 Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES ( 14 ), za vodna telesa iz člena 7(1), ki povprečno zagotovijo več kot 100 m3 na dan, v skladu s Prilogo V k navedeni direktivi.

4. Na podlagi rezultatov ocene tveganja se razširi seznam parametrov iz točke 2 dela B in/ali poveča pogostnost vzorčenja iz točke 3 dela B, če so izpolnjeni kateri koli od naslednjih pogojev:

(a) seznam parametrov ali pogostnosti iz te priloge ne zadostuje za izpolnjevanje obveznosti v skladu s členom 7(1);

(b) za namene člena 7(6) se zahteva dodatno spremljanje;

(c) treba je predložiti potrebna zagotovila iz točke 1(a) dela A.

5. Na podlagi rezultatov ocene tveganja se lahko seznam parametrov iz točke 2 dela B in pogostnost vzorčenja iz točke 3 dela B zmanjšata, če so izpolnjeni kateri koli od naslednjih pogojev:

(a) pogostnost vzorčenja za bakterijo E. coli v nobenem primeru ne sme biti manjša od tiste, določene v točki 3 dela B;

(b) za vse parametre:

(i) lokacija in pogostnost vzorčenja se določita glede na izvor parametra ter glede na spremenljivost in dolgoročno gibanje koncentracije ob upoštevanju člena 6;

(ii) za zmanjšanje najmanjše pogostnosti vzorčenja parametra iz točke 3 dela B morajo vsi rezultati, pridobljeni iz vzorcev, ki so bili z mest vzorčenja, reprezentativnih za celotno območje oskrbe, zbrani v rednih intervalih v obdobju vsaj treh let, doseči manj kot 60 % vrednosti parametra;

(iii) za črtanje parametra s seznama parametrov, ki jih je treba spremljati, iz točke 2 dela B, morajo vsi rezultati, pridobljeni iz vzorcev, ki so bili z mest, reprezentativnih za celotno območje oskrbe, zbrani v rednih intervalih v obdobju vsaj treh let, doseči manj kot 30 % vrednosti parametra;

(iv) črtanje določenega parametra iz točke 2 dela B s seznama parametrov, ki jih je treba spremljati, temelji na rezultatih ocene tveganja in rezultatih spremljanja virov vode, namenjene za prehrano ljudi, ki potrjujejo, da je v skladu s členom 1 zdravje ljudi zaščiteno pred škodljivimi vplivi vsakršnega onesnaženja vode, namenjene za prehrano ljudi;

(v) pogostnost vzorčenja se lahko zmanjša in določen parameter se lahko črta s seznama parametrov, ki jih je treba spremljati, kot je določeno v točkah (ii) in (iii), samo, če ocena tveganja potrdi, da ni verjetno, da bi kateri koli dejavnik, ki ga je mogoče razumno predvideti, povzročil poslabšanje kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi.

6. Države članice zagotovijo:

(a) da ocene tveganja potrdijo njihovi pristojni organi; in

(b) da so na voljo informacije, ki kažejo, da je bila opravljena ocena tveganja, dodajo pa se tudi njeni rezultati.

DEL D

Metode vzorčenja in mesta vzorčenja

1. Mesta vzorčenja se določijo tako, da se zagotovi skladnost z mesti ustrezanja, kot je določeno v členu 6(1). V primeru vodovodnega omrežja lahko država članica vzorce za določene parametre odvzame v območju oskrbe ali obratu za obdelavo, če se lahko dokaže, da za zadevne parametre ne bi prišlo do škodljivih sprememb izmerjenih vrednosti. Kolikor je mogoče, bi moralo biti število vzorcev razporejeno enakomerno v času in prostoru.

2. Vzorčenje na mestu ustrezanja mora izpolnjevati naslednje pogoje:

(a) vzorci za preverjanje skladnosti nekaterih kemičnih parametrov (zlasti bakra, svinca in niklja) se odvzamejo iz pip porabnikov brez predhodnega spiranja. Odvzame se vzorec enega litra ob naključnem času podnevi. Druga možnost je, da države članice uporabljajo metode s fiksnim obdobjem zadrževanja vode, ki bolje odražajo njihove nacionalne razmere, če na ravni območja oskrbe to ne pomeni manj primerov neskladnosti kot pri metodi naključnega odvzema podnevi;

(b) vzorci za preverjanje skladnosti mikrobioloških parametrov na mestu ustrezanja se odvzamejo in uporabljajo v skladu s standardom EN ISO 19458, namen vzorčenja B.

3. Vzorčenje v vodovodnem omrežju, razen vzorčenja na pipah porabnikov, je v skladu s standardom ISO 5667-5. Za mikrobiološke parametre se vzorci v vodovodnem omrežju odvzamejo in uporabljajo v skladu s standardom EN ISO 19458, namen vzorčenja A.

▼B
PRILOGA III

TEHNIČNE ZAHTEVE ZA ANALIZO PARAMETROV

▼M3

Države članice zagotovijo, da so metode analize, ki se uporabljajo za spremljanje in dokazovanje skladnosti s to direktivo, potrjene in dokumentirane v skladu s standardom EN ISO/IEC 17025 ali drugimi enakovrednimi mednarodno priznanimi standardi. Države članice zagotovijo, da laboratoriji ali njihovi pogodbeniki uporabljajo sisteme vodenja kakovosti v skladu s standardom EN ISO/IEC 17025 ali drugim enakovrednim mednarodno priznanim standardom.

Če ni analitične metode, ki bi izpolnjevala minimalna izvedbena merila iz dela B, države članice zagotovijo, da se spremljanje opravi z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik, ki ne pomenijo čezmernih stroškov.

DEL A

Mikrobiološki parametri, za katere so določene metode analize

▼M2

Naslednja načela za metode mikrobioloških parametrov so podane bodisi kot referenca, če je navedena metoda CEN/ISO, bodisi kot smernica, dokler Komisija morebiti ne sprejme nadaljnjih mednarodnih metod CEN/ISO za te parametre. Države članice lahko uporabijo druge metode, če so izpolnjene določbe člena 7(5).

Ti ukrepi o nadaljnjih mednarodnih metodah CEN/ISO, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3).

▼M3

Metode za mikrobiološke parametre so:

(a)  Escherichia coli (E. coli) in koliformne bakterije (EN ISO 9308-1 ali EN ISO 9308-2)

(b) Enterokoki (EN ISO 7899-2)

(c)  Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266)

(d) Preštevanje mikroorganizmov, primernih za gojenje – število kolonij 22 °C (EN ISO 6222)

(e) Preštevanje mikroorganizmov, primernih za gojenje – število kolonij 36 °C (EN ISO 6222)

(f)  Clostridium perfringens, vključno s sporami (EN ISO 14189).

DEL B

Kemični parametri in parametri kazalnikov, za katere so opredeljene značilnosti izvedbe

1.    Kemični parametri in parametri kazalnikov

Za parametre iz tabele 1 določene značilnosti izvedbe vključujejo zahtevo, da mora biti z metodo analize možno izmeriti vsaj koncentracije, enake vrednostim parametrov z mejo določljivosti iz člena 2(2) Direktive Komisije 2009/90/ES ( 15 ), ki znaša največ 30 % relevantne vrednosti parametrov, ter merilno negotovostjo, kot je določena v tabeli 1. Rezultati se prikažejo z uporabo vsaj enakega števila relevantnih decimalnih mest kot za vrednost parametrov iz delov B in C Priloge I.

Do 31. decembra 2019 lahko države članice dovolijo, da se kot alternativne značilnosti izvedbe namesto „meje določljivosti“ in „merilne negotovosti“, kot so določene v prvem odstavku oz. tabeli 1, uporabljajo „pravilnost“, „natančnost“ in „meja zaznavnosti“ iz tabele 2.

Merilna negotovost iz tabele 1 se ne uporablja kot dodatno odstopanje od vrednosti parametrov iz Priloge I.Tabela 1

Minimalne značilnosti izvedbe „Merilna negotovost“

Parametri

Merilna negotovost

(Glej opombo 1)

% vrednosti parametra (razen za pH)

Opombe

Aluminij

25

 

Amonij

40

 

Antimon

40

 

Arzen

30

 

Benzo(a)piren

50

Glej opombo 5.

Benzen

40

 

Bor

25

 

Bromat

40

 

Kadmij

25

 

Klorid

15

 

Krom

30

 

Prevodnost

20

 

Baker

25

 

Cianid

30

Glej opombo 6.

1,2-dikloroetan

40

 

Fluorid

20

 

Koncentracija vodikovih ionov pH (v enotah pH)

0,2

Glej opombo 7.

Železo

30

 

Svinec

25

 

Mangan

30

 

Živo srebro

30

 

Nikelj

25

 

Nitrati

15

 

Nitriti

20

 

Oksidacija

50

Glej opombo 8.

Pesticidi

30

Glej opombo 9.

Policiklični aromatski ogljikovodiki

50

Glej opombo 10.

Selen

40

 

Natrij

15

 

Sulfat

15

 

Tetrakloroeten

30

Glej opombo 11.

Trikloroeten

40

Glej opombo 11.

Trihalometani – skupaj

40

Glej opombo 10.

Skupaj organski ogljik (TOC)

30

Glej opombo 12.

Motnost

30

Glej opombo 13.

Akrilamid, epiklorohidrin in vinil klorid se nadzorujejo s pomočjo specifikacije proizvoda.Tabela 2

Minimalne značilnosti izvedbe „Pravilnost“, „natančnost“ in „meja zaznavnosti“ – dovoljena uporaba do 31. decembra 2019

Parametri

Pravilnost

(Glej opombo 2)

% vrednosti parametra (razen za pH)

Natančnost

(Glej opombo 3)

% vrednosti parametra (razen za pH)

Meja zaznavnosti

(Glej opombo 4)

% vrednosti parametra (razen za pH)

Opombe

Aluminij

10

10

10

 

Amonij

10

10

10

 

Antimon

25

25

25

 

Arzen

10

10

10

 

Benzo(a)piren

25

25

25

 

Benzen

25

25

25

 

Bor

10

10

10

 

Bromat

25

25

25

 

Kadmij

10

10

10

 

Klorid

10

10

10

 

Krom

10

10

10

 

Prevodnost

10

10

10

 

Baker

10

10

10

 

Cianid

10

10

10

Glej opombo 6.

1,2-dikloroetan

25

25

10

 

Fluorid

10

10

10

 

Koncentracija vodikovih ionov pH (v enotah pH)

0,2

0,2

 

Glej opombo 7.

Železo

10

10

10

 

Svinec

10

10

10

 

Mangan

10

10

10

 

Živo srebro

20

10

20

 

Nikelj

10

10

10

 

Nitrati

10

10

10

 

Nitriti

10

10

10

 

Oksidacija

25

25

10

Glej opombo 8.

Pesticidi

25

25

25

Glej opombo 9.

Policiklični aromatski ogljikovodiki

25

25

25

Glej opombo 10.

Selen

10

10

10

 

Natrij

10

10

10

 

Sulfat

10

10

10

 

Tetrakloroeten

25

25

10

Glej opombo 11.

Trikloroeten

25

25

10

Glej opombo 11.

Trihalometani – skupaj

25

25

10

Glej opombo 10.

Motnost

25

25

25

 

Akrilamid, epiklorohidrin in vinil klorid se nadzorujejo s pomočjo specifikacije proizvoda.

2.    Opombe k tabelama 1 in 2Opomba 1

Merilna negotovost je nenegativen parameter, ki označuje raztros kvantitativnih vrednosti, ki jih je na podlagi uporabljenih informacij mogoče pripisati merjeni veličini. Izvedbeno merilo za merilno negotovost (k = 2) je vsaj odstotek vrednosti parametra iz tabele. Merilna negotovost se oceni pri vrednosti parametra, razen če je določeno drugače.

Opomba 2

Točnost je meritev sistematske napake in predstavlja razliko med povprečno vrednostjo velikega števila ponovljenih meritev in pravo vrednostjo. Dodatne specifikacije so navedene v standardu ISO 5725.

Opomba 3

Natančnost je meritev naključne napake in je običajno izražena kot standardno odstopanje (znotraj serije meritev in med njimi) razpona rezultatov od povprečja. Sprejemljiva natančnost je dvakratna vrednost standardnega odstopanja. Ta pojem je dodatno opisan v standardu ISO 5725.

Opomba 4

Meja zaznavnosti je:

— trikratna vrednost standardnega odstopanja znotraj serije naravnega vzorca, ki vsebuje nizko koncentracijo parametra, ali

— petkratna vrednost standardnega odstopanja slepega vzorca (znotraj serije).

Opomba 5

Če vrednosti merilne negotovosti ni mogoče doseči, je treba izbrati najboljšo razpoložljivo tehniko (do 60 %).

Opomba 6

Metoda določa celotni cianid v vseh oblikah.

Opomba 7

Vrednosti za pravilnost, natančnost in merilno negotovost se izrazijo v enotah pH.

Opomba 8

Referenčna metoda: EN ISO 8467.

Opomba 9

Značilnosti izvedbe za posamezne pesticide so navedene kot primeri. Za številne pesticide lahko vrednosti merilne negotovosti dosežejo samo 30 %, za številne druge pa se lahko dovolijo vrednosti do 80 %.

Opomba 10

Značilnosti izvedbe veljajo za posamezne snovi, ki so določene pri 25 % vrednosti parametrov iz dela B Priloge I.

Opomba 11

Značilnosti izvedbe veljajo za posamezne snovi, ki so določene pri 50 % vrednosti parametrov iz dela B Priloge I.

Opomba 12

Merilna negotovost se oceni pri 3 mg/l skupnega organskega ogljika (TOC). Za določitev TOC in raztopljenega organskega ogljika (DOC) se uporabijo smernice CEN 1484.

Opomba 13

Merilna negotovost se v skladu s standardom EN ISO 7027 oceni pri 1,0 NTU (enote nefelometrijske motnosti).

▼M3 —————

▼B
PRILOGA IVROKI ZA PRENOS V NACIONALNO ZAKONODAJO IN ZA UPORABO

Direktiva 80/778/EGS

Prenos 17.7.1982

Uporaba 17.7.1985

Vse države članice, razen Španije, Portugalske in novih dežel Nemčije

Direktiva 81/858/EGS

(Sprememba zaradi pristopa Grčije)

Akt o pristopu Španije in PortugalskeŠpanija:

prenos

1.1.1986

uporaba

1.1.1986

Portugalska:

prenos

1.1.1986

uporaba

1.1.1989

Direktiva 90/656/EGS za nove dežele Nemčije

Akt o pristopu Avstrije, Finske in ŠvedskeAvstrija:

Prenos

1.1.1995

uporaba

1.1.1995

Finska:

prenos

1:1.1995

uporaba

1.1.1995

Švedska:

prenos

1.1.1995

uporaba

1.1.1995

Direktiva 91/692/EGS

Členi 1 do 14

 

 

Uporaba 31.12.1995

 

 

Člen 15

Spremenjena z učinkom od 1.1.1981

Spremenjen z učinkom od 1.1.1986

 

Spremenjen z učinkom od 1.1.1995

 

Člen 16

 

 

 

 

 

Člen 17

 

 

 

 

vstavljen Člen 17(a)

Člen 18

 

 

 

 

 

Člen 19

 

Spremenjen

Spremenjena

 

 

Člen 20

 

 

 

 

 

Člen 21

 

 

 

 

 
PRILOGA VKORELACIJSKA TABELA

Ta direktiva

Direktiva 80/778/EGS

Člen 1(1)

Člen 1(1)

Člen 1(2)

Člen 2(1)

(a) in (b)

Člen 2

Člen 2(2)

Člen 3(1)

(a) in (b)

Člen 4(1)

Člen 3(2)

(a) in (b)

Člen 3(3)

Člen 4(1)

Člen 7(6)

Člen 4(2)

Člen 11

Člen 5(1)

Člen 7(1)

Člen 5(2) prvi stavek

Člen 7(3)

Člen 5(2) drugi stavek

Člen 5(3)

Člen 6(1)

Člen 12(2)

Člen 6(2) do (3)

Člen 7(1)

Člen 12(1)

Člen 7(2)

Člen 7(3)

Člen 12(3)

Člen 7(4)

Člen 7(5)

Člen 12(5)

Člen 7(6)

Člen 8

Člen 9(1)

Člen 9(1) in Člen 10(1)

Člen 9(2) do (6)

Člen 9(7)

Člen 9(2) in Člen 10(3)

Člen 9(8)

Člen 10

Člen 8

Člen 11(1)

Člen 11(2)

Člen 13

Člen 12(1)

Člen 14

Člen 12(2) in (3)

Člen 15

Člen 13(1)

Člen 13(2) do (5)

Člen 17(a) (vstavljen z Direktivo 91/692/EGS)

Člen 14

Člen 19

Člen 15

Člen 20

Člen 16

Člen 17

Člen 18

Člen 18

Člen 19

Člen 21( 1 ) UL C 131, 30.5.1995, str. 5 in

UL C 213, 15.7.1997, str. 8.

( 2 ) UL C 82, 19.3.1996, str. 64.

( 3 ) UL C 100, 2.4.1996, str. 134

( 4 ) Mnenje Evropskega parlamenta z dne 12. decembra 1996 (UL C 20, 20.1.1997, str. 133), Skupno stališče Sveta z dne 19. decembra 1997 (UL C 91, 26.3.1998, str. 1) in Sklep Evropskega parlamenta z dne 13. maja 1998 (UL C 167, 1.6.1998, str. 92).

( 5 ) UL L 229, 30.8.1980, str. 11. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Aktom o pristopu iz leta 1994.

( 6 ) UL L 230, 19.8.1991, str. 1. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo Komisije 96/68/ES (UL L 277, 30.10.1996, str. 25).

( 7 ) UL L 123, 24.4.1998, str. 1.

( 8 ) UL L 229, 30.8.1980. str. 1. Direktiva kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 96/70/ES (UL L 299, 23.11.1996, str. 26).

( 9 ) UL L 22, 9.2.1965, str. 369. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 93/39/EGS (UL L 214, 24.8.1993, str. 22).

( 10 ) UL L 40, 11.2.1989, str. 12. Direktiva, kakor je bila nazadnje spremenjena z Direktivo 93/68/EGS (UL L 220, 30.8.1993, str. 1).

( 11 ) Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

( 12 ) UL L 158, 23.6.1990, str. 56.

( 13 ) Potrebno dodati glede na izid študije, ki se trenutno izvaja.

( 14 ) Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).

( 15 ) Direktiva Komisije 2009/90/ES z dne 31. julija 2009 o določitvi strokovnih zahtev za kemijsko analiziranje in spremljanje stanja voda v skladu z Direktivo Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES (UL L 201, 1.8.2009, str. 36).

Top