EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0699

Delegirana uredba Komisije (EU) 2021/699 z dne 21. decembra 2020 o spremembi in popravku Uredbe (EU) št. 748/2012 v zvezi z navodili za stalno plovnost, proizvodnjo delov, ki jih je treba uporabljati pri vzdrževanju, in upoštevanjem vidikov starajočih se zrakoplovov pri certificiranju

C/2020/9326

OJ L 145, 28.4.2021, p. 1–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/699/oj

28.4.2021   

SL

Uradni list Evropske unije

L 145/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2021/699

z dne 21. decembra 2020

o spremembi in popravku Uredbe (EU) št. 748/2012 v zvezi z navodili za stalno plovnost, proizvodnjo delov, ki jih je treba uporabljati pri vzdrževanju, in upoštevanjem vidikov starajočih se zrakoplovov pri certificiranju

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2018 o skupnih pravilih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu ter spremembi uredb (ES) št. 2111/2005, (ES) št. 1008/2008, (EU) št. 996/2010, (EU) št. 376/2014 ter direktiv 2014/30/EU in 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi uredb (ES) št. 552/2004 in (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 (1) in zlasti člena 19(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 748/2012 (2) določa zahteve za pripravo in razpoložljivost navodil za stalno plovnost, proizvodnjo delov in naprav, ki se bodo vgradili v civilne zrakoplove, predložitev podatkov, postopkov, navodil in priročnikov, potrebnih za zagotovitev stalne plovnosti civilnih zrakoplovov, s strani nosilcev odobritve projekta ter odobritev sprememb in popravil za certifikate tipa in certifikate tipa z omejitvami.

(2)

Nosilci odobritve projekta morajo v okviru certificiranja proizvoda ali dela pripraviti navodila za stalno plovnost, ki bi morala ob ustreznem izvajanju zagotavljati, da proizvod ali del v predvideni življenjski dobi ostane ploven. Ker obstoječa pravila niso dovolj jasna, si lahko nosilci certifikatov tipa različno razlagajo, kaj je celoten sklop navodil za stalno plovnost in na kakšni ravni morajo nadzorovati podatke, ki jih vsebujejo navodila za stalno plovnost.

(3)

Zato je treba zagotoviti opredelitev pojma „navodila za stalno plovnost“, ta navodila pa določiti za del certifikata tipa, da bi se okrepil nadzor nosilca odobritve projekta nad njimi, vključno s spremembami navodil za stalno plovnost.

(4)

Zahteve glede vodenja evidenc, priročnikov in navodil za stalno plovnost so porazdeljene med različne poddele Priloge I (del 21) k Uredbi (EU) št. 748/2012, kar povzroča podvajanje podobnih zahtev. Zato bi bilo treba navedene zahteve združiti v eno samo zahtevo za vsako od navedenih tem.

(5)

Del ali naprava je ustrezna za vgradnjo v proizvod s certifikatom tipa le, če je varna za uporabo in če je bil zanjo izdan obrazec EASA 1, ki dokazuje, da je bil del ali naprava proizvedena v skladu z odobrenimi projektnimi podatki, razen če je standardni del ali če izpolnjuje nekatere zahteve in je vgrajen v evropski lahki zrakoplov ELA 1 ali ELA 2.

(6)

Obrazec EASA 1 lahko izda le proizvodna organizacija, ki je odobrena v skladu s poddelom G Priloge I (del 21) k Uredbi (EU) št. 748/2012 ali ki dokaže skladnost delov in naprav z veljavnimi projektnimi podatki v skladu s postopki iz poddela F Priloge I (del 21) k Uredbi (EU) št. 748/2012. V slednjem primeru mora obrazec EASA 1, ki ga je izdala proizvodna organizacija, validirati tudi pristojni organ. Pri delih in napravah, ki v primeru neskladnosti s projektom zanemarljivo vplivajo na varnost delovanja zrakoplova, visok proizvodni standard, ki ga potrjuje obrazec EASA 1, ne zagotavlja dodatne varnosti za letalske operacije, izdaja obrazca EASA 1 pa ustvarja nepotrebno upravno breme.

(7)

Zato bi bilo treba dovoliti proizvodnjo nekaterih delov in naprav, ne da bi bilo treba njihovo skladnost z odobrenimi projektnimi podatki potrditi z izdajo obrazca EASA 1, ter dovoliti vgradnjo takih delov in naprav v proizvode s certifikatom tipa.

(8)

Za vsak zrakoplov bi se lahko štelo, da se stara od dneva izdelave. Staranje zrakoplova je odvisno od dejavnikov, kot so starost, število ciklov letenja in število ur letenja. Izkušnje pri servisiranju so pokazale, da je treba znanje o integriteti strukture starajočih se zrakoplovov stalno posodabljati. Z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/1159 (3) so bile uvedene nove zahteve za zrakoplove v uporabi, da bi se na podlagi operativnih izkušenj v realnem času in s sodobnimi orodji za analizo in preizkušanje posodabljalo znanje o dejavnikih staranja. Z navedenimi zahtevami bi bilo treba zagotoviti, da nosilci odobritve projekta upoštevajo postopke, predložijo podatke ter operatorjem dajo na voljo navodila in priročnike za obstoječi projekt, da jih bodo ti pravočasno začeli izvajati in s tem preprečili odpovedi starajočih se konstrukcij.

(9)

Če se konstrukcija velikega letala s certifikatom tipa spremeni in če je bila zagotovljena skladnost z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1159, za odobritev takih prihodnjih sprememb ali popravil ne veljajo te zahteve glede stalne integritete strukture. Poleg tega v primeru vložitve vloge za nov certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami za velika letala ni zahtev za zagotovitev, da program za stalno integriteto strukture ostane veljaven v celotni obratovalni dobi letala.

(10)

Zato je treba spremeniti obstoječa pravila, da bi se dosegla enaka raven varnosti, ko se bodo na konstrukciji velikega letala v prihodnosti izvedle spremembe ali popravila, načrtovana in odobrena v skladu z Uredbo (EU) št. 748/2012, ter dodati zahtevo, da vsak prihodnji nosilec certifikata tipa ali certifikata tipa z omejitvami za veliko letalo zagotovi, da program za stalno integriteto strukture ostane veljaven v celotni obratovalni dobi letala.

(11)

Poleg tega je bilo z nedavno Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2019/1383 (4) uvedeno pravilo, da oseba ali organizacija, ki opravi pregled plovnosti letala, za katerega veljajo zahteve iz Priloge Vb (dela ML) k Uredbi Komisije (EU) št. 1321/2014 (5), izda tudi certifikat pregleda plovnosti. Zato bi bilo treba točki 21.A.174 in 21.B.325 Priloge I k Uredbi (EU) št. 748/2012 spremeniti zaradi uskladitve z zahtevami iz Uredbe (EU) št. 1321/2014.

(12)

Poleg tega se izraz „stalna plovnost“ v Uredbi (EU) št. 748/2012 pri sklicevanju na podatke, ki jih določi nosilec odobritve projekta, ne uporablja dosledno. Zato je treba popraviti točke 21.A.181, 21.A.211 in 21.A.431B Priloge I k Uredbi (EU) št. 748/2012.

(13)

Z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2019/897 (6) so bile spremenjene točke 21.A.15, 21.A.93 in 21.A.432C Priloge I k Uredbi (EU) št. 748/2012. V točkah (b) in (d) točke 21.A.15, točki (b) točke 21.A.93 in točki (b) točke 21.A.432C je prišlo do slovnične napake pri navajanju možnosti poznejše dopolnitve prvotno vložene vloge s programom certifikacije. Zato bi bilo treba Uredbo (EU) št. 748/2012 popraviti.

(14)

Za zagotovitev ustreznega izvajanja te uredbe bi morale imeti države članice in zadevne zainteresirane strani pred začetkom uporabe te uredbe dovolj časa za prilagoditev svojih postopkov novemu regulativnemu okviru.

(15)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjema št. 12/2016 (7) in št. 07/2019 (8) Agencije Evropske unije za varnost v letalstvu, predloženima v skladu s členom 76(1) Uredbe (EU) 2018/1139 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU) št. 748/2012 se spremeni:

1.

v členu 9 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Organizacija, pristojna za izdelavo proizvodov, delov in naprav, dokazuje svojo sposobnost v skladu z določbami Priloge I (dela 21). To dokazovanje sposobnosti ni potrebno pri delih ali napravah, ki jih proizvaja organizacija in ki so v skladu z določbami Priloge I (dela 21) ustrezne za vgradnjo v proizvod s certifikatom tipa, pri čemer se ne zahteva, da jim je priloženo dovoljenje za sprostitev v uporabo (tj. obrazec EASA 1).“;

2.

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Priloga I k Uredbi (EU) št. 748/2012 se popravi v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba se uporablja od 18. maja 2022, z izjemo člena 2 ter točk 4, 6, 9 in 15 Priloge I, ki se uporabljajo od 18. maja 2021.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. decembra 2020

Za Komisijo

predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 212, 22.8.2018, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 748/2012 z dne 3. avgusta 2012 o določitvi izvedbenih določb za certificiranje zrakoplovov in sorodnih proizvodov, delov in naprav glede plovnosti in okoljske ustreznosti ter potrjevanje projektivnih in proizvodnih organizacij (UL L 224, 21.8.2012, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1159 z dne 5. avgusta 2020 o spremembi uredb (EU) št. 1321/2014 in (EU) 2015/640 v zvezi z uvedbo novih dodatnih plovnostnih zahtev (UL L 257, 6.8.2020, str. 14).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1383 z dne 8. julija 2019 o spremembi in popravku Uredbe (EU) št. 1321/2014 glede sistemov upravljanja varnosti pri organizacijah za vodenje stalne plovnosti in olajšavah za zrakoplove splošnega letalstva glede vzdrževanja in vodenja stalne plovnosti (UL L 228, 4.9.2019, str. 1).

(5)  Uredba Komisije (EU) št. 1321/2014 z dne 26. novembra 2014 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L 362, 17.12.2014, str. 1).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/897 z dne 12. marca 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 748/2012 glede vključitve preverjanja skladnosti na podlagi tveganja v Prilogo I in izvajanja zahtev glede varstva okolja (UL L 144, 3.6.2019, str. 1).

(7)  Mnenje št. 12/2016: Konstrukcije starajočih se zrakoplovov.

(8)  Mnenje št. 07/2019: Navodila za stalno plovnost – Vgradnja delov in naprav, ki se sprostijo brez obrazca EASA 1 ali enakovrednega dokumenta.


PRILOGA I

Priloga I (del 21) k Uredbi (EU) št. 748/2012 se spremeni:

(1)

vsebina se nadomesti z naslednjim:

Vsebina

21.1

Splošno

ODDELEK A – TEHNIČNE ZAHTEVE

PODDEL A – SPLOŠNE DOLOČBE

21.A.1

Področje uporabe

21.A.2

Delovanje oseb, ki niso prosilci za certifikat ali njegovi nosilci

21.A.3A

Napake, motnje v delovanju in okvare

21.A.3B

Plovnostne zahteve

21.A.4

Usklajevanje med projektiranjem in proizvodnjo

21.A.5

Vodenje evidenc

21.A.6

Priročniki

21.A.7

Navodila za stalno plovnost

PODDEL B – CERTIFIKATI TIPA IN CERTIFIKATI TIPA Z OMEJITVAMI

21.A.11

Področje uporabe

21.A.13

Upravičenost

21.A.14

Dokazovanje sposobnosti

21.A.15

Vloga

21.A.19

Spremembe, zaradi katerih je potreben nov certifikat tipa

21.A.20

Dokazovanje skladnosti z osnovo za certifikacijo tipa, osnovo za certifikacijo podatkov o operativni ustreznosti in zahtevami glede varstva okolja

21.A.21

Zahteve glede izdaje certifikata tipa ali certifikata tipa z omejitvami

21.A.31

Projekt tipa

21.A.33

Inšpekcijski pregledi in testiranje

21.A.35

Testni leti

21.A.41

Certifikat tipa

21.A.44

Obveznosti nosilca

21.A.47

Prenosljivost

21.A.51

Trajanje in stalna veljavnost

21.A.62

Razpoložljivost podatkov o operativni ustreznosti

21.A.65

Stalna integriteta strukture za konstrukcije letal

(PODDEL C – SE NE UPORABLJA)

PODDEL D – SPREMEMBE CERTIFIKATOV TIPA IN CERTIFIKATOV TIPA Z OMEJITVAMI

21.A.90A

Področje uporabe

21.A.90B

Standardne spremembe

21.A.90C

Samostojne spremembe navodil za stalno plovnost

21.A.91

Razvrstitev sprememb certifikata tipa

21.A.92

Upravičenost

21.A.93

Vloga

21.A.95

Zahteve glede odobritve malih sprememb

21.A.97

Zahteve glede odobritve velikih sprememb

21.A.101

Osnova za certifikacijo tipa, osnova za certifikacijo podatkov o operativni ustreznosti in zahteve glede varstva okolja pri veliki spremembi certifikata tipa

21.A.108

Razpoložljivost podatkov o operativni ustreznosti

21.A.109

Obveznosti in oznake EPA

PODDEL E – DODATNI CERTIFIKATI TIPA

21.A.111

Področje uporabe

21.A.112A

Upravičenost

21.A.112B

Dokazovanje sposobnosti

21.A.113

Vloga za dodatni certifikat tipa

21.A.115

Zahteve glede odobritve velikih sprememb v obliki dodatnega certifikata tipa

21.A.116

Prenosljivost

21.A.117

Spremembe tistega dela proizvoda, za katerega velja dodatni certifikat tipa

21.A.118A

Obveznosti in oznake EPA

21.A.118B

Trajanje in stalna veljavnost

21.A.120B

Razpoložljivost podatkov o operativni ustreznosti

PODDEL F – PROIZVODNJA BREZ ODOBRITVE PROIZVODNE ORGANIZACIJE

21.A.121

Področje uporabe

21.A.122

Upravičenost

21.A.124

Vloga

21.A.125A

Izdaja izjave o soglasju

21.A.125B

Ugotovitve

21.A.125C

Trajanje in stalna veljavnost

21.A.126

Sistem kontrole proizvodnje

21.A.127

Testi: zrakoplovi

21.A.128

Testi: motorji in propelerji

21.A.129

Obveznosti proizvajalca

21.A.130

Izjava o skladnosti

PODDEL G – ODOBRITEV PROIZVODNE ORGANIZACIJE

21.A.131

Področje uporabe

21.A.133

Upravičenost

21.A.134

Vloga

21.A.135

Izdaja odobritve proizvodne organizacije

21.A.139

Sistem kakovosti

21.A.143

Predstavitev

21.A.145

Zahteve za odobritev

21.A.147

Spremembe v odobreni proizvodni organizaciji

21.A.148

Spremembe lokacije

21.A.149

Prenosljivost

21.A.151

Pogoji odobritve

21.A.153

Spremembe pogojev odobritve

21.A.157

Preiskave

21.A.158

Ugotovitve

21.A.159

Trajanje in stalna veljavnost

21.A.163

Privilegiji

21.A.165

Obveznosti nosilca

PODDEL H – SPRIČEVALA O PLOVNOSTI IN SPRIČEVALA O PLOVNOSTI Z OMEJITVAMI

21.A.171

Področje uporabe

21.A.172

Upravičenost

21.A.173

Razvrstitev

21.A.174

Vloga

21.A.175

Jezik

21.A.177

Sprememba ali dopolnitev

21.A.179

Prenosljivost in ponovna izdaja v državah članicah

21.A.180

Inšpekcijski pregledi

21.A.181

Trajanje in stalna veljavnost

21.A.182

Identifikacija zrakoplova

PODDEL I – SPRIČEVALA O HRUPU

21.A.201

Področje uporabe

21.A.203

Upravičenost

21.A.204

Vloga

21.A.207

Sprememba ali dopolnitev

21.A.209

Prenosljivost in ponovna izdaja v državah članicah

21.A.210

Inšpekcijski pregledi

21.A.211

Trajanje in stalna veljavnost

PODDEL J – ODOBRITEV PROJEKTIVNE ORGANIZACIJE

21.A.231

Področje uporabe

21.A.233

Upravičenost

21.A.234

Vloga

21.A.235

Izdaja odobritve projektivne organizacije

21.A.239

Sistem zagotavljanja projektov

21.A.243

Podatki

21.A.245

Zahteve za odobritev

21.A.247

Spremembe v sistemu zagotavljanja projektov

21.A.249

Prenosljivost

21.A.251

Pogoji odobritve

21.A.253

Spremembe pogojev odobritve

21.A.257

Preiskave

21.A.258

Ugotovitve

21.A.259

Trajanje in stalna veljavnost

21.A.263

Privilegiji

21.A.265

Obveznosti nosilca

PODDEL K – DELI IN NAPRAVE

21.A.301

Področje uporabe

21.A.303

Izpolnjevanje veljavnih zahtev

21.A.305

Odobritev delov in naprav

21.A.307

Ustreznost delov in naprav za vgradnjo

(PODDEL L – SE NE UPORABLJA)

PODDEL M – POPRAVILA

21.A.431A

Področje uporabe

21.A.431B

Standardna popravila

21.A.432A

Upravičenost

21.A.432B

Dokazovanje sposobnosti

21.A.432C

Vloga za odobritev projekta popravila

21.A.433

Zahteve glede odobritve projekta popravila

21.A.435

Klasifikacija in odobritev projekta popravila

21.A.439

Proizvodnja delov za popravila

21.A.441

Vključitev popravil

21.A.443

Omejitve

21.A.445

Nepopravljena škoda

21.A.451

Obveznosti in oznake EPA

(PODDEL N – SE NE UPORABLJA)

PODDEL O – DOVOLJENJA PO ODREDBI O EVROPSKEM TEHNIČNEM STANDARDU

21.A.601

Področje uporabe

21.A.602A

Upravičenost

21.A.602B

Dokazovanje sposobnosti

21.A.603

Vloga

21.A.604

Dovoljenje ETSO za pomožno pogonsko enoto (PPE)

21.A.605

Zahteve glede podatkov

21.A.606

Zahteve glede izdaje dovoljenja ETSO

21.A.607

Privilegiji dovoljenja ETSO

21.A.608

Deklaracija o projektu in izvedbi (DPI)

21.A.609

Obveznosti nosilcev dovoljenj ETSO

21.A.610

Odobritev odstopanj

21.A.611

Spremembe projektov

21.A.615

Inšpekcijski pregled agencije

21.A.619

Trajanje in stalna veljavnost

21.A.621

Prenosljivost

PODDEL P – DOVOLJENJE ZA LETENJE

21.A.701

Področje uporabe

21.A.703

Upravičenost

21.A.705

Pristojni organ

21.A.707

Vloga za pridobitev dovoljenja za letenje

21.A.708

Pogoji letenja

21.A.709

Vloga za odobritev pogojev letenja

21.A.710

Odobritev pogojev letenja

21.A.711

Izdaja dovoljenja za letenje

21.A.713

Spremembe

21.A.715

Jezik

21.A.719

Prenosljivost

21.A.721

Inšpekcijski pregledi

21.A.723

Trajanje in stalna veljavnost

21.A.725

Podaljšanje dovoljenja za letenje

21.A.727

Obveznosti nosilca dovoljenja za letenje

21.A.729

Vodenje evidenc

PODDEL Q – IDENTIFIKACIJA PROIZVODOV, DELOV IN NAPRAV

21.A.801

Identifikacija proizvodov

21.A.803

Ravnanje z identifikacijskimi podatki

21.A.804

Identifikacija delov in naprav

21.A.805

Identifikacija kritičnih delovIdentifikacija kritičnih delov

21.A.807

Identifikacija artiklov ETSO

ODDELEK B – POSTOPKI ZA PRISTOJNE ORGANE

PODDEL A – SPLOŠNE DOLOČBE

21.B.5

Področje uporabe

21.B.20

Obveznosti pristojnega organa

21.B.25

Zahteve glede organizacije pristojnega organa

21.B.30

Dokumentirani postopki

21.B.35

Spremembe v organizaciji in postopkih

21.B.40

Reševanje sporov

21.B.45

Poročanje/koordinacija

21.B.55

Vodenje evidenc

21.B.60

Plovnostne zahteve

PODDEL B – CERTIFIKATI TIPA IN CERTIFIKATI TIPA Z OMEJITVAMI

21.B.70

Certifikacijske specifikacije

21.B.75

Posebni pogoji

21.B.80

Osnova za certifikacijo tipa za certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami

21.B.82

Osnova za certifikacijo podatkov o operativni ustreznosti za certifikat tipa za zrakoplov ali certifikat tipa z omejitvami

21.B.85

Določitev veljavnih zahtev glede varstva okolja in certifikacijskih specifikacij za certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami

21.B.100

Stopnja vključenosti

21.B.103

Izdaja certifikata tipa ali certifikata tipa z omejitvami

(PODDEL C – SE NE UPORABLJA)

PODDEL D – SPREMEMBE CERTIFIKATOV TIPA IN CERTIFIKATOV TIPA Z OMEJITVAMI

21.B.105

Osnova za certifikacijo tipa, zahteve glede varstva okolja in osnova za certifikacijo podatkov o operativni ustreznosti pri veliki spremembi certifikata tipa

21.B.107

Izdaja odobritve spremembe certifikata tipa

PODDEL E – DODATNI CERTIFIKATI TIPA

21.B.109

Osnova za certifikacijo tipa, zahteve glede varstva okolja in osnova za certifikacijo podatkov o operativni ustreznosti pri dodatnem certifikatu tipa

21.B.111

Izdaja dodatnega certifikata tipa

PODDEL F – PROIZVODNJA BREZ ODOBRITVE PROIZVODNE ORGANIZACIJE

21.B.120

Preiskave

21.B.125

Ugotovitve

21.B.130

Izdaja izjave o soglasju

21.B.135

Ohranitev izjave o soglasju

21.B.140

Sprememba izjave o soglasju

21.B.145

Omejitev, začasna razveljavitev in preklic izjave o soglasju

21.B.150

Vodenje evidenc

PODDEL G – ODOBRITEV PROIZVODNE ORGANIZACIJE

21.B.220

Preiskave

21.B.225

Ugotovitve

21.B.230

Izdaja potrdila

21.B.235

Stalen nadzor

21.B.240

Sprememba odobritve proizvodne organizacije

21.B.245

Začasna razveljavitev in preklic odobritve proizvodne organizacije

21.B.260

Vodenje evidenc

PODDEL H – SPRIČEVALA O PLOVNOSTI IN SPRIČEVALA O PLOVNOSTI Z OMEJITVAMI

21.B.320

Preiskave

21.B.325

Izdaja spričeval o plovnosti

21.B.326

Spričevalo o plovnosti

21.B.327

Spričevalo o plovnosti z omejitvami

21.B.330

Začasna razveljavitev in preklic spričeval o plovnosti in spričeval o plovnosti z omejitvami

21.B.345

Vodenje evidenc

PODDEL I – SPRIČEVALA O HRUPU

21.B.420

Preiskave

21.B.425

Izdaja spričeval o hrupu

21.B.430

Začasna razveljavitev in preklic spričevala o hrupu

21.B.445

Vodenje evidenc

PODDEL J – ODOBRITEV PROJEKTIVNE ORGANIZACIJE

PODDEL K – DELI IN NAPRAVE

(PODDEL L – SE NE UPORABLJA)

PODDEL M – POPRAVILA

21.B.450

Osnova za certifikacijo tipa in zahteve glede varstva okolja pri odobritvi projekta velikega popravila

21.B.453

Izdaja odobritve projekta popravila

(PODDEL N – SE NE UPORABLJA)

PODDEL O – DOVOLJENJA PO ODREDBI O EVROPSKEM TEHNIČNEM STANDARDU

21.B.480

Izdaja dovoljenja ETSO

PODDEL P – DOVOLJENJE ZA LETENJE

21.B.520

Preiskave

21.B.525

Izdaja dovoljenj za letenje

21.B.530

Preklic dovoljenj za letenje

21.B.545

Vodenje evidenc

PODDEL Q – IDENTIFIKACIJA PROIZVODOV, DELOV IN NAPRAV

Dodatki

Dodatek I – obrazec EASA 1 – Dovoljenje za sprostitev v uporabo

Dodatek II – obrazca EASA 15 – Certifikat pregleda plovnosti

Dodatek III – obrazec EASA 20a – Dovoljenje za letenje

Dodatek IV – obrazec EASA 20b – Dovoljenje za letenje (izdano s strani odobrenih organizacij)

Dodatek V – obrazec EASA 24 – Spričevalo o plovnosti z omejitvami

Dodatek VI – obrazec EASA 25 – Spričevalo o plovnosti

Dodatek VII – obrazec EASA 45 – Spričevalo o hrupu

Dodatek VIII – obrazec EASA 52 – Izjava o skladnosti zrakoplova

Dodatek IX – obrazec EASA 53 – Dovoljenje za sprostitev v uporabo

Dodatek X – obrazec EASA 55 – Potrdilo o odobritvi proizvodne organizacije

Dodatek XI – obrazec EASA 65 – Izjava o soglasju za proizvodnjo brez odobritve proizvodne organizacije

Dodatek XII – Kategorije testnih letov in s tem povezane kvalifikacije posadke za testne lete 85“

(2)

vstavijo se naslednje točke 21.A.5, 21.A.6 in 21.A.7:

„21.A.5   Vodenje evidenc

Vse pomembne projektne informacije, načrte in poročila o testiranjih, vključno z dokumentacijo o inšpekcijskih pregledih za proizvod ali artikel, testiran za namene certificiranja, hrani nosilec certifikata tipa, certifikata tipa z omejitvami, dodatnega certifikata tipa, odobritve spremembe projekta ali odobritve projekta popravila ali dovoljenja ETSO, tako da so na voljo agenciji in da je mogoče zagotoviti informacije, potrebne za zagotavljanje stalne plovnosti, stalne veljavnosti podatkov o operativni ustreznosti in skladnosti z veljavnimi zahtevami glede varstva okolja za proizvod ali artikel.

21.A.6   Priročniki

Nosilec certifikata tipa, certifikata tipa z omejitvami ali dodatnega certifikata tipa pripravi, vzdržuje in posodablja izvirnike vseh priročnikov ali variant priročnikov, ki se zahtevajo v skladu z veljavno osnovo za certifikacijo tipa, veljavno osnovo za certifikacijo podatkov o operativni ustreznosti in zahtevami glede varstva okolja za proizvod ali artikel, ter agenciji na zahtevo predloži njihove kopije.

21.A.7   Navodila za stalno plovnost

(a)

Nosilec certifikata tipa, certifikata tipa z omejitvami, dodatnega certifikata tipa, odobritve spremembe projekta ali odobritve projekta popravila pripravi ali se sklicuje na navodila, potrebna za zagotovitev, da se standard plovnosti, povezan s tipom zrakoplova in vsakim povezanim delom, ohrani v celotni dobi uporabe zrakoplova, ko dokazuje skladnost z veljavno osnovo za certifikacijo tipa, ki jo v skladu s točko 21.B.80 določi agencija in o njej uradno obvesti prosilca.

(b)

Vsaj en komplet popolnih navodil za stalno plovnost zagotovijo:

1.

nosilec certifikata tipa ali certifikata tipa z omejitvami vsakemu znanemu lastniku enega ali več proizvodov ob dobavi ali ob izdaji prvega spričevala o plovnosti ali spričevala o plovnosti z omejitvami za zadevni zrakoplov, kar koli se zgodi pozneje;

2.

nosilec dodatnega certifikata tipa ali odobritve spremembe projekta vsem znanim operatorjem proizvoda, na katerega vpliva sprememba, ob sprostitvi spremenjenega proizvoda v uporabo;

3.

nosilec odobritve projekta popravila vsem znanim operatorjem proizvoda, na katerega vpliva popravilo, ob sprostitvi proizvoda, v katerega je vključen projekt popravila, v obratovanje. Popravljen proizvod, del ali naprava se lahko sprosti v obratovanje, preden so z njo povezana navodila za stalno plovnost dokončana, vendar le za omejeno dobo obratovanja in v dogovoru z agencijo.

Nato navedeni nosilci odobritve projekta navedena navodila na zahtevo dajo na voljo kateri koli drugi osebi, ki jih mora upoštevati.

(c)

Z odstopanjem od točke (b) lahko nosilec certifikata tipa ali nosilec certifikata tipa z omejitvami del navodil za stalno plovnost, ki se nanaša na navodila za realizacijo, ki zahtevajo dolgotrajne priprave in temeljijo na časovnem razporedu, da na voljo šele pozneje, ko je proizvod ali spremenjeni proizvod že dan v obratovanje, vendar jih da na voljo, preden je treba za proizvod ali spremenjeni proizvod uporabiti te podatke.

(d)

Nosilec odobritve projekta, ki mora v skladu s točko (b) zagotoviti navodila za stalno plovnost, da tudi spremembe navedenih navodil na voljo vsem znanim operatorjem proizvoda, na katerega vpliva sprememba, in na zahtevo kateri koli drugi osebi, ki mora upoštevati navedene spremembe. Navedeni nosilec odobritve projekta agenciji na zahtevo dokaže ustreznost postopka dajanja na voljo sprememb navodil za stalno plovnost v skladu s to točko.“;

(3)

točka 21.A.41 se nadomesti z naslednjim:

„21.A.41   Certifikat tipa

Certifikat tipa in certifikat tipa z omejitvami vključujeta projekt tipa, obratovalne omejitve, navodila za stalno plovnost, listo podatkov certifikata tipa za plovnost in emisije, veljavno osnovo za certifikacijo tipa in zahteve glede varstva okolja, s katerimi agencija beleži skladnost, ter vse druge pogoje ali omejitve, predpisane za proizvod v veljavnih certifikacijskih specifikacijah in zahtevah glede varstva okolja. Certifikat tipa in certifikat tipa z omejitvami za zrakoplove poleg tega vključujeta tudi veljavno osnovo za certifikacijo podatkov o operativni ustreznosti, podatke o operativni ustreznosti in listo podatkov certifikata tipa za hrup. Lista podatkov certifikata tipa in certifikata tipa z omejitvami za zrakoplov vključuje zapis o skladnosti glede emisij CO2 in lista podatkov certifikata tipa za motor vključuje zapis o skladnosti glede izpušnih emisij.“;

(4)

točka 21.A.44 se nadomesti z naslednjim:

„21.A.44   Obveznosti nosilca

Vsak nosilec certifikata tipa ali certifikata tipa z omejitvami:

(a)

prevzame obveznosti iz točk 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.A.57, 21.A.61, 21.A.62 in 21.A.65, in v ta namen še naprej izpolnjuje zahteve za upravičenost iz točke 21.A.14 ter

(b)

opredeli oznake v skladu s poddelom Q.

Od 18. maja 2022 se za obveznost izpolnjevanja obveznosti iz točke (a) razume, da se nanaša na točke 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7, 21.A.62 in 21.A.65 in v ta namen vsak nosilec certifikata tipa ali certifikata tipa z omejitvami še naprej izpolnjuje zahteve za upravičenost iz točke 21.A.14.“;

(5)

točke 21.A.55, 21.A.57 in 21.A.61 se črtajo;

(6)

vstavi se naslednja točka 21.A.65:

„21.A.65   Stalna integriteta strukture za konstrukcije letal

Nosilec certifikata tipa ali certifikata tipa z omejitvami za veliko letalo zagotovi, da program za stalno integriteto strukture ostane veljaven v celotni obratovalni dobi letala ob upoštevanju obratovalnih izkušenj in trenutnih operacij“;

(7)

v točki 21.A.90B(a) se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

ki so v skladu s projektnimi podatki v certifikacijskih specifikacijah, ki jih je izdala agencija ter vsebujejo sprejemljive metode, tehnike in prakse za izvajanje in opredelitev standardnih sprememb, vključno s povezanimi navodili za stalno plovnost, in“;

(8)

vstavi se naslednja točka 21.A.90C:

„21.A.90C   Samostojne spremembe navodil za stalno plovnost

(a)

Samostojne spremembe navodil za stalno plovnost so spremembe, ki niso neposredno pripravljene zaradi spremembe projekta tipa ali projekta popravila.

(b)

Samostojne spremembe navodil za stalno plovnost lahko izvede samo nosilec odobritve projekta, za katerega so bila določena navedena navodila.

(c)

Točke 21.A.91 do 21.A.109 se ne uporabljajo za samostojne spremembe navodil za stalno plovnost:

1.

ki ne vplivajo na oddelek v navodilih za stalno plovnost o omejitvah glede plovnosti in

2.

pri katerih nosilcu odobritve projekta ni treba dodatno dokazati skladnosti z osnovo za certifikacijo.

(d)

Samostojne spremembe navodil za stalno plovnost iz točke (c) odobri nosilec odobritve projekta v skladu s postopki, dogovorjenimi z agencijo.“;

(9)

točka 21.A.101 se spremeni:

(a)

prvi odstavek točke (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

Razen kot je določeno v točki (h), se lahko z odstopanjem od točke (a) v katerem koli od naslednjih primerov uporabi zgodnejša sprememba certifikacijske specifikacije iz točke (a) in katere koli druge certifikacijske specifikacije, ki je neposredno povezana, razen če se ni zgodnejša sprememba začela uporabljati pred datumom začetka uporabe zadevne certifikacijske specifikacije, ki je kot sklic navedena v certifikatu tipa:“;

(b)

doda se naslednja točka (h):

„(h)

Za velika letala, za katera velja točka 26.300 Priloge I k Uredbi (EU) 2015/640 (*1), prosilec zagotovi skladnost s certifikacijskimi specifikacijami, ki zagotavljajo vsaj enako raven varnosti kot točke 26.300, 26.320 in 26.330 Priloge I k Uredbi (EU) 2015/640, kar pa ne velja za prosilce za dodatne certifikate tipa, ki jim ni treba upoštevati točke 26.303.

(*1)  Uredba Komisije (EU) 2015/640 z dne 23. aprila 2015 o dodatnih plovnostnih specifikacijah za posamezno vrsto operacij in o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 (UL L 106, 24.4.2015, str. 18).“;"

(10)

točki 21.A.105 in 21.A.107 se črtata;

(11)

v točki 21.A.109 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

prevzeti obveznosti iz točk 21.A.4, 21.A.5, 21.A.7 in 21.A.108 ter“;

(12)

v točki 21.A.118A se točka (a)(1) nadomesti z naslednjim:

„1.

določene v točkah 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.6, 21.A.7 in 21.A.120B;“;

(13)

točki 21.A.119 in 21.A.120A se črtata;

(14)

točka 21.A.307 se nadomesti z naslednjim:

„21.A.307   Ustreznost delov in naprav za vgradnjo

(a)

Del ali naprava je ustrezna za vgradnjo v proizvod s certifikatom tipa, če je varna za uporabo in označena v skladu s poddelom Q ter ji je priloženo dovoljenje za sprostitev v uporabo (obrazec EASA 1), ki dokazuje, da je bil element proizveden v skladu z odobrenimi projektnimi podatki.

(b)

Če so izpolnjeni pogoji iz točke (c), z odstopanjem od točke (a) naslednjim delom ali napravam ni treba priložiti obrazca EASA 1, da bi bile ustrezne za vgradnjo v proizvod s certifikatom tipa:

(1)

standardni del;

(2)

v primeru zrakoplova ELA1 ali ELA2 del ali naprava, ki:

(i)

nima omejene življenjske dobe, ni del osnovne konstrukcije in ni del sistemov za krmarjenje leta;

(ii)

je določena za vgradnjo v posamezen zrakoplov;

(iii)

se vgradi v zrakoplov, katerega lastnik je preveril skladnost z veljavnimi pogoji v točkah (i) in (ii) ter sprejel odgovornost za to skladnost;

(3)

del ali naprava, pri kateri posledice neskladnosti z njenimi odobrenimi projektnimi podatki zanemarljivo vplivajo na varnost proizvoda in ki jo je nosilec odobritve projekta v navodilih za stalno plovnost opredelil kot tako. Za določitev učinkov neskladnega dela ali naprave na varnost lahko nosilec odobritve projekta v navodilih za stalno plovnost določi posebne dejavnosti preverjanja, ki jih mora izvesti oseba, ki del ali napravo vgradi v proizvod;

(4)

v primeru vključitve standardne spremembe v skladu s točko 21.A.90B ali standardnega popravila v skladu s točko 21.A.431B del ali naprava, pri kateri posledice neskladnosti z njenimi projektnimi podatki zanemarljivo vplivajo na varnost proizvoda in ki je kot taka opredeljena v certifikacijskih specifikacijah za standardne spremembe in standardna popravila, izdanih v skladu s točko (a)(2) točke 21.A.90B in točko (a)(2) točke 21.A.431B. Za določitev učinkov neskladnega dela ali naprave na varnost se lahko v zgoraj navedenih certifikacijskih specifikacijah določijo posebne dejavnosti preverjanja, ki jih mora izvesti oseba, ki del ali napravo vgradi v proizvod;

(5)

del ali naprava, ki je v skladu z Uredbo Komisije (EU) št. 965/2012 (*2) izvzeta iz odobritve plovnosti, ter

(6)

del ali naprava, ki je element večjega sestava, opredeljenega v točkah (b)(1) do (b)(5).

(c)

Deli in naprave, navedeni v točki (b), so ustrezni za vgradnjo v proizvod s certifikatom tipa, ne da bi jim bil priložen obrazec EASA 1, če ima oseba, ki del ali napravo vgradi, dokument, ki ga je izdala oseba ali organizacija, ki je proizvedla del ali napravo, in v katerem so navedeni ime dela ali naprave, številka dela, skladnost dela ali naprave z njenimi projektnimi podatki in datum izdaje.

(*2)  Uredba Komisije (EU) št. 379/2014 z dne 7. aprila 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 123, 24.4.2014, str. 1).“;"

(15)

v točki 21.A.433 se točka (a) spremeni:

(a)

točka (3) se nadomesti z naslednjim:

„3.

ko ni ugotovljena nobena značilnost ali lastnost, zaradi katere bi bil proizvod nevaren za uporabe, za katere se zahteva certifikacija;“;

(b)

doda se naslednja točka (5):

„5.

če je bilo v zvezi s popravilom letala, za katerega velja točka 26.302 Priloge I k Uredbi (EU) 2015/640, dokazano, da je integriteta strukture popravila in zadevne konstrukcije vsaj enakovredna ravni integritete strukture, določene za osnovno konstrukcijo v skladu s točko 26.302 Priloge I k Uredbi (EU) 2015/640.“;

(16)

točki 21.A.447 in 21.A.449 se črtata;

(17)

točka 21.A.451 se spremeni:

(a)

točka (a)(1)(i) se nadomesti z naslednjim:

„(i)

določene v točkah 21.A.3A, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.5, 21.A.7, 21.A.439, 21.A.441 in 21.A.443;“;

(b)

točka (b)(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.

prevzeti obveznosti iz točk 21.A.4, 21.A.5 in 21.A.7 ter“;

(18)

v točki 21.A.609 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

za vsak model artikla, za katerega je bilo izdano dovoljenje ETSO, pripraviti in vzdrževati ažuriran dosje s popolnimi tehničnimi podatki in dokumentacijo v skladu s točko 21.A.5;“;

(19)

točka 21.A.613 se črta;

(20)

točka 21.A.804 se nadomesti z naslednjim:

21.A.804 Identifikacija delov in naprav

(a)

Vsak del ali naprava, ki je ustrezna za vgradnjo v proizvod s certifikatom tipa, je trajno in čitljivo označena z:

1.

imenom, blagovno znamko ali simbolom, ki opredeljuje proizvajalca, kakor je opredeljen v veljavnih projektnih podatkih;

2.

številko dela, kakor je opredeljena v veljavnih projektnih podatkih, ter

3.

črkami EPA za dele ali naprave, proizvedene v skladu z odobrenimi projektnimi podatki, ki ne pripadajo nosilcu certifikata tipa za zadevni proizvod, razen artiklov ETSO ter delov in naprav, zajetih v točki (b) točke 21.A.307.

(b)

Z odstopanjem od točke (a), če se agencija strinja, da je del ali naprava premajhna ali da je sicer ne bi bilo smiselno označiti s podatki, zahtevanimi v točki (a), odobreni dokument o sprostitvi, priložen delu ali napravi ali njegovemu vsebniku, vsebuje podatke, ki jih ni bilo mogoče označiti na samem delu ali napravi.“.


(*1)  Uredba Komisije (EU) 2015/640 z dne 23. aprila 2015 o dodatnih plovnostnih specifikacijah za posamezno vrsto operacij in o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 (UL L 106, 24.4.2015, str. 18).“;

(*2)  Uredba Komisije (EU) št. 379/2014 z dne 7. aprila 2014 o spremembi Uredbe (EU) št. 965/2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 123, 24.4.2014, str. 1).“;“


PRILOGA II

Priloga I (del 21) k Uredbi (EU) št. 748/2012 se popravi:

(1)

točka 21.A.15 se popravi:

(a)

prvi odstavek točke (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

Vloga za certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami vsebuje vsaj predhodne opisne podatke o proizvodu, njegovo nameravano uporabo in vrste operacij, za katere se zahteva certifikacija. Poleg tega vsebuje program certifikacije ali pa se po prvotni vložitvi vloge z njim dopolni zaradi dokazovanja skladnosti v skladu s točko 21.A.20, vanj pa so vključeni:“;

(b)

točka (d) se nadomesti z naslednjim:

„(d)

Zaradi odobritve podatkov o operativni ustreznosti vloga za certifikat tipa ali certifikat tipa z omejitvami za zrakoplov vključuje njene dopolnitve ali se z njimi dopolni po prvotni vložitvi.“;

(2)

točka 21.A.93 se popravi:

(a)

prvi odstavek točke (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

Vloga vsebuje program certifikacije ali pa se po prvotni vložitvi vloge z njim dopolni zaradi dokazovanja skladnosti v skladu s točko 21.A.20, vanj pa so vključeni:“;

(b)

točka (2) točke (c) se nadomesti z naslednjim:

„2.

prosi za podaljšanje roka iz prvega stavka točke (c) glede prvotne vloge in predlaga nov datum za izdajo odobritve. V takem primeru prosilec zagotovi skladnost z osnovo za certifikacijo tipa, osnovo za certifikacijo podatkov o operativni ustreznosti in zahtevami glede varstva okolja, kot jih agencija določi v skladu s točko 21.A.101 in priglasi v skladu s točko 21.B.105 za datum, ki ga izbere prosilec. Vendar datum ne sme biti več kot pet let zgodnejši od novega datuma, ki ga predlaga prosilec za izdajo odobritve za vlogo za spremembo certifikata tipa ali certifikata tipa z omejitvami za veliko letalo ali velik rotoplan, in ne več kot tri leta zgodnejši za vlogo za spremembo katerega koli drugega certifikata tipa ali certifikata tipa z omejitvami.“;

(3)

v točki 21.A.174 se točka (b)(3)(ii) nadomesti z naslednjim:

„(ii)

države nečlanice:

izjavo pristojnega organa države, v kateri je zrakoplov registriran ali je bil registriran, o statusu plovnosti zrakoplova v njegovem registru ob predaji,

poročilo o masi in ravnotežju z razporedom nakladanja,

priročnik za letenje, če ga za ta zrakoplov zahteva veljavna plovnostna koda,

preteklo evidenco, da se ugotovi standard proizvodnje, sprememb in vzdrževanja zrakoplova, vključno z vsemi omejitvami, povezanimi s spričevalom o plovnosti z omejitvami, izdanim v skladu s točko 21.B.327,

priporočilo za izdajo spričevala o plovnosti ali spričevala o plovnosti z omejitvami in certifikat pregleda plovnosti po pregledu plovnosti v skladu s Prilogo I (delom M) k Uredbi Komisije (EU) št. 1321/2014 (*1) ali certifikat pregleda plovnosti v skladu s Prilogo Vb (del ML) k Uredbi (EU) št. 1321/2014,

datum, ko je bilo izdano prvo spričevalo o plovnosti in, če veljajo standardi iz zvezka III Priloge 16 k Čikaški konvenciji, podatke o metrični vrednosti CO2.

(*1)  Uredba Komisije (EU) št. 1321/2014 z dne 26. novembra 2014 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L 362, 17.12.2014, str. 1).“;"

(4)

v točki 21.A.181 se točka (a)(1) nadomesti z naslednjim:

„1.

je v skladu z veljavnim projektom tipa in zahtevami za stalno plovnost ter“;

(5)

v točki 21.A.211 se točka (a)(1) nadomesti z naslednjim:

„1.

je v skladu z veljavnim projektom tipa ter zahtevami glede varstva okolja in za stalno plovnost ter“;

(6)

v točki 21.A.431B se točka (a)(2) nadomesti z naslednjim:

„2.

ki so v skladu s projektnimi podatki v certifikacijskih specifikacijah, ki jih je izdala agencija ter vsebujejo sprejemljive metode, tehnike in prakse za izvajanje in opredelitev standardnih popravil, vključno s povezanimi navodili za stalno plovnost, in“;

(7)

v točki 21.A.432C se prvi odstavek točke (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

Vloga za odobritev projekta velikega popravila vsebuje program certifikacije ali pa se po prvi vložitvi dopolni s programom certifikacije, ki vključuje:“;

(8)

v točki 21.A.711 se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d)

Odobrena organizacija lahko izda dovoljenje za letenje (obrazec EASA 20b, glej Dodatek IV) v skladu s privilegijem, ki izhaja iz točke M.A.711 Priloge I (dela M) k Uredbi (EU) št. 1321/2014 ali točke CAMO.A.125 Priloge Vc (dela CAMO) k Uredbi (EU) št. 1321/2014 ali točke CAO.A.095 Priloge Vd (dela CAO) k Uredbi (EU) št. 1321/2014, kadar so bili pogoji letenja iz točke 21.A.708 te priloge odobreni v skladu s točko 21.A.710 te priloge.“;

(9)

v točki 21.B.325 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

Pristojni organ države članice registracije za zrakoplov s poreklom iz države nečlanice poleg ustreznega spričevala o plovnosti iz točke (a) ali (b) izda tudi:

1.

za nov ali rabljen zrakoplov, za katerega velja Priloga I (del M) k Uredbi Komisije (EU) št. 1321/2014, izvoren certifikat pregleda plovnosti (obrazec EASA 15a, Dodatek II);

2.

za nov zrakoplov, za katerega velja Priloga Vb (del ML) k Uredbi Komisije (EU) št. 1321/2014, izvoren certifikat pregleda plovnosti (obrazec EASA 15c, Dodatek II);

3.

za rabljen zrakoplov, za katerega velja Priloga Vb (del ML) k Uredbi Komisije (EU) št. 1321/2014, izvoren certifikat pregleda plovnosti (obrazec EASA 15c, Dodatek II), če je pristojni organ opravil pregled plovnosti.“;

(10)

V Dodatku II se obrazec EASA 15c – certifikat pregleda plovnosti nadomesti z naslednjim:

Certifikat pregleda plovnosti – obrazec EASA 15c

OPOMBA: osebe in organizacije, ki opravljajo pregled plovnosti hkrati z letnim inšpekcijskim pregledom ali pregledom vsakih 100 ur, lahko uporabijo hrbtno stran tega obrazca za izdajo potrdila o sprostitvi v uporabo iz točke ML.A.801, ki ustreza letnemu pregledu ali pregledu vsakih 100 ur.

CERTIFIKAT PREGLEDA PLOVNOSTI (CPP) (za zrakoplove, ki so skladni z delom ML)

Sklic na PPP: ………..

V skladu z Uredbo (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta:

[IME PRISTOJNEGA ORGANA] (**)

potrjuje:

☐….. da je opravil(-a) pregled plovnosti v skladu z Uredbo (EU) št. 1321/2014 na naslednjem zrakoplovu:

[ali]

☐.…. naslednjem novem zrakoplovu:

Proizvajalec zrakoplova: …………………………………. Oznaka proizvajalca: ………………………..………

Registracija zrakoplova: ……………………………….… Serijska številka zrakoplova: …..…………………….

(in da ta zrakoplov) v času pregleda velja za plovnega.

Datum izdaje: ...................................................................... Datum poteka veljavnosti: …………………….……..

Število ur letenja osnovne konstrukcije zrakoplova na datum pregleda (*): ………………………………………………………………..

Podpis: ................................................................................ Št. dovoljenja (če je ustrezno): ……………………….

[ALI]

[IME ODOBRENE ORGANIZACIJE, NASLOV IN SKLIC NA ODOBRITEV] (**)

[ali]

[POLNO IME POTRDITVENEGA OSEBJA IN ŠTEVILKA LICENCE IZ DELA 66 (ALI ENAKOVREDNO NACIONALNO SPRIČEVALO)] (**)

potrjuje, da je opravil(-a) pregled plovnosti v skladu z Uredbo (EU) št. 1321/2014 na naslednjem zrakoplovu:

Proizvajalec zrakoplova: …………………………………. Oznaka proizvajalca: …………………………………

Registracija zrakoplova: ………………………………….. Serijska številka zrakoplova: …..…………………….

(in da ta zrakoplov) v času pregleda velja za plovnega.

Datum izdaje: ...................................................................... Datum poteka veljavnosti: …………………….……..

Število ur letenja osnovne konstrukcije zrakoplova na datum pregleda (*): ………………………………………………………………..

Podpis: ................................................................................. Št. dovoljenja (če je ustrezno): ……………………….

================================================================================

Prvo podaljšanje: zrakoplov izpolnjuje pogoje iz točke ML.A.901(c) Priloge Vb (dela ML).

Datum izdaje: ................................................................... Datum poteka veljavnosti: ………………………..…..

Število ur letenja osnovne konstrukcije zrakoplova na datum pregleda (*): ……………………………………………………………………

Podpis: ............................................................................. Št. dovoljenja:.……………………………….…………

Ime podjetja: .................................................................... Sklic na odobritev: ……………………………………...

================================================================================

Drugo podaljšanje: zrakoplov izpolnjuje pogoje iz točke ML.A.901(c) Priloge Vb (dela ML).

Datum izdaje: ................................................................... Datum poteka veljavnosti: ………………………….…..

Število ur letenja osnovne konstrukcije zrakoplova na datum pregleda (*): ……………………………………………………………………

Podpis: .............................................................................. Št. dovoljenja: …………………….……………………

Ime podjetja: .................................................................... Sklic na odobritev: ……………………………………...

(*)

Razen za balone in zračne ladje.

(**)

Izdajatelj obrazec lahko prilagodi svojim potrebam tako, da črta ime, potrditveno izjavo, sklic na zadevni zrakoplov in podatke o izdaji, ki niso pomembni za njegovo uporabo.

Obrazec EASA 15c, 4. izdaja.“.


(*1)  Uredba Komisije (EU) št. 1321/2014 z dne 26. novembra 2014 o stalni plovnosti zrakoplovov in letalskih izdelkov, delov in naprav ter o potrjevanju organizacij in osebja, ki se ukvarjajo s temi nalogami (UL L 362, 17.12.2014, str. 1).“;“


Top