EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R1149

Uredba Komisije (EU) 2020/1149 z dne 3. avgusta 2020 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede diizocianatov (Besedilo velja za EGP)

C/2020/5183

OJ L 252, 4.8.2020, p. 24–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/1149/oj

4.8.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 252/24


UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/1149

z dne 3. avgusta 2020

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede diizocianatov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (1) ter zlasti člena 68(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (2) so diizocianati usklajeno razvrščeni kot povzročitelji preobčutljivosti dihal kategorije 1 in povzročitelji preobčutljivosti kože kategorije 1. Diizocianati se uporabljajo kot kemične sestavine v številnih sektorjih in uporabah, med drugim zlasti v penah, tesnilnih masah in premazih po vsej Uniji.

(2)

6. oktobra 2016 je Nemčija Evropski agenciji za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) predložila dokumentacijo (3) v skladu s členom 69(4) Uredbe (ES) št. 1907/2006 (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija iz Priloge XV) za začetek postopka za omejitev iz členov 69 do 73 navedene uredbe. V dokumentaciji iz Priloge XV je navedeno, da preobčutljivost dihal zaradi izpostavljenosti kože diizocianatom in izpostavljenosti diizocianatom z vdihavanjem povzroča poklicno astmo pri delavcih, ki je bila opredeljena kot pomembna težava za zdravje pri delu v Uniji. Letno število novih poklicnih bolezni, ki so jih povzročili diizocianati (po ocenah več kot 5 000 primerov), se šteje za nesprejemljivo visoko. V dokumentaciji iz Priloge XV je izraženo, da je potrebno ukrepanje na ravni Unije in se predlaga omejitev industrijske in poklicne uporabe ter dajanja v promet diizocianatov kot takih ter kot sestavin drugih snovi in zmesi.

(3)

Namen omejitve, predlagane v dokumentaciji iz Priloge XV, je omejiti uporabo diizocianatov pri industrijskih in poklicnih uporabah na primere, v katerih je izvedena kombinacija tehničnih in organizacijskih ukrepov ter je bilo opravljeno minimalno standardizirano usposabljanje. Informacije o tem, kako pridobiti dostop do usposabljanja, bi bilo treba sporočiti v celotni dobavni verigi, nosilci dejavnosti, ki te snovi in zmesi dajejo v promet, pa bi morali biti odgovorni za to, da zagotovijo razpoložljivost usposabljanja za prejemnike takih snovi ali zmesi.

(4)

5. decembra 2017 je Odbor Agencije za oceno tveganja (v nadaljnjem besedilu: RAC) sprejel mnenje (4), v katerem je sklenil, da je predlagana omejitev, kakor jo je spremenil RAC, najprimernejši ukrep na ravni Unije za zmanjšanje ugotovljenih tveganj, ki jih pomeni izpostavljenost navedenim snovem glede na učinkovitost pri zmanjševanju tveganja. Poleg tega je RAC ocenil, da bi se z izvajanjem spremenjene predlagane omejitve zmanjšalo tudi število z diizocianati povezanih primerov dermatitisa.

(5)

RAC je sklenil, da je ustrezno usposabljanje nujno in da bi moral imeti vsak delavec, ki ravna z diizocianati, zadostno znanje o nevarnostih teh snovi in se zavedati tveganj, povezanih z njihovo uporabo, ter dovolj dobro poznati dobre delovne prakse in ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganja, vključno s pravilno uporabo ustrezne osebne varovalne opreme. RAC ugotavlja, da so potrebni posebni ukrepi usposabljanja za ozaveščanje o pomenu varovanja zdravja z ustreznimi ukrepi za obvladovanje tveganja in nasveti o varnem ravnanju.

(6)

RAC je menil, da mejna vrednost 0,1 % masnega odstotka, ki je določena za diizocianate v snovi ali zmesi, ustreza najnižji mejni koncentraciji, ki obstaja za posebne diizocianate, razvrščene kot povzročitelji preobčutljivosti dihal kategorije 1. RAC se je tudi strinjal z vložnikom dokumentacije, da izvajanje okvirne ali zavezujoče mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost ne bi zadostovalo za to, da bi se število primerov poklicne astme zmanjšalo na čim nižjo raven, saj trenutno za diizocianate ni znan prag povzročanja preobčutljivosti.

(7)

Odbor Agencije za socialno-ekonomsko analizo (v nadaljnjem besedilu: SEAC) je 15. marca 2018 sprejel mnenje (5), v katerem je potrdil sklep RAC, da je predlagana omejitev glede na svoje socialno-ekonomske koristi in stroške najprimernejši ukrep na ravni Unije za obravnavanje ugotovljenih tveganj. Poleg tega je SEAC ugotovil, da je predlagana omejitev cenovno dostopna za prizadete dobavne verige.

(8)

SEAC je priporočil oseminštiridesetmesečni odlog uporabe omejitve, da se vsem akterjem zagotovi dovolj časa za popolno izvajanje zahtev omejitve.

(9)

Za mnenje RAC in SEAC o predlagani omejitvi in njenih priporočilih je bil zaprošen forum Agencije za izmenjavo informacij o izvrševanju iz člena 76(1)(f) Uredbe (ES) št. 1907/2006, njegova priporočila pa so bila upoštevana.

(10)

Agencija je mnenji RAC in SEAC 9. maja 2018 predložila Komisiji. Na podlagi teh mnenj Komisija ugotavlja, da uporaba ali dajanje v promet diizocianatov kot takih ter kot sestavin drugih snovi in zmesi predstavlja nesprejemljivo tveganje za zdravje ljudi. Komisija meni, da je navedena tveganja treba obravnavati na ravni Unije.

(11)

Ob upoštevanju dokumentacije iz Priloge XV ter mnenj RAC in SEAC Komisija meni, da bi bilo treba določiti minimalno zahtevo za usposabljanje za industrijske in poklicne uporabnike brez poseganja v strožje nacionalne obveznosti v državah članicah. Komisija prav tako meni, da bi bilo treba informacijo o tej zahtevi vključiti v embalažo.

(12)

Države članice bi morale za namene morebitnih prihodnjih revizij sedanje omejitve v skladu s členom 117(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006 Komisiji poročati o vzpostavljenih zahtevah glede usposabljanja, številu prijavljenih primerov poklicne astme ter poklicnih boleznih dihal in kože, nacionalnih ravneh poklicne izpostavljenosti in dejavnostih izvrševanja.

(13)

Brez poseganja v zakonodajo Unije o varnosti in zdravju pri delu, zlasti Direktivo Sveta 98/24/ES o kemičnih dejavnikih (6), je namen te omejitve povečati sposobnost delodajalcev za doseganje višje stopnje obvladovanja tveganj. Ta akt bo koristil malim in srednjim podjetjem, saj bo dodatno izboljšal izvajanje sedanjih zahtev glede varnosti in zdravja pri delu, tako da bo v celotni dobavni verigi zagotovil posebna usposabljanja v zvezi z diizocianati.

(14)

Gospodarskim subjektom bi bilo treba odobriti dovolj dolgo obdobje, da se lahko prilagodijo novim zahtevam. Triletno prehodno obdobje je primerno, da se zadevni delovni sili omogoči opravljanje zahtevanega usposabljanja.

(15)

Uredbo (ES) št. 1907/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(16)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. avgusta 2020

Za Komisijo

Predsednica

Ursula VON DER LEYEN


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

(3)  https://echa.europa.eu/documents/10162/63c411e5-cf0f-dc5e-ff83-1e8de7e4e282

(4)  https://echa.europa.eu/documents/10162/737bceac-35c3-77fb-ba7a-0e417a81aa4a

(5)  https://echa.europa.eu/documents/10162/d6794aa4-8e3a-6780-d079-77237244f5f9

(6)  Direktiva Sveta 98/24/ES z dne 7. aprila 1998 o varovanju zdravja in zagotavljanju varnosti delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti kemičnim dejavnikom pri delu (UL L 131, 5.5.1998, str. 11).


PRILOGA

V Prilogi XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se doda naslednji vnos:

„74. Diizocianati, O = C=N-R-N = C=O, v katerih je R enota alifatskega ali aromatskega ogljikovodika nedoločene dolžine

1.

Se ne uporablja kot samostojna snov, kot sestavina drugih snovi ali zmesi za industrijsko in poklicno uporabo po 24. avgustu 2023, razen če:

(a)

je koncentracija diizocianatov posamezno in v kombinaciji manjša od 0,1 mas. % ali

(b)

delodajalec ali samozaposleni zagotovi, da so industrijski ali poklicni uporabniki pred uporabo snovi ali zmesi uspešno opravili usposabljanje o varni uporabi diizocianatov.

2.

Se ne daje v promet kot samostojna snov, kot sestavina drugih snovi ali zmesi za industrijsko in poklicno uporabo po 24. februarju 2022, razen če:

(a)

je koncentracija diizocianatov posamezno in v kombinaciji manjša od 0,1 mas. % ali

(b)

dobavitelj zagotovi, da ima prejemnik snovi ali zmesi informacije o zahtevah iz točke (b) odstavka 1 in da se na embalaži vidno ločeno od ostalih informacij na nalepki navede: „Po 24. avgustu 2023 se pred industrijsko ali poklicno uporabo zahteva ustrezno usposabljanje.“

3.

Za namene tega vnosa „industrijski in poklicni uporabniki“ pomeni delavce in samozaposlene osebe, ki ravnajo z diizocianati kot takimi, kot sestavinami drugih snovi ali zmesi za industrijsko in poklicno uporabo, ali nadzorujejo te naloge.

4.

Usposabljanje iz točke (b) odstavka 1 vključuje navodila za nadzor nad izpostavljenostjo kože diizocianatom in izpostavljenostjo diizocianatom z vdihavanjem na delovnem mestu brez poseganja v nacionalne mejne vrednosti za poklicno izpostavljenost ali druge ustrezne ukrepe za obvladovanje tveganja na nacionalni ravni. Tako usposabljanje opravi strokovnjak za varnost in zdravje pri delu, ki je bil strokovno usposobljen na ustreznem poklicnem usposabljanju. Navedeno usposabljanje zajema vsaj:

(a)

elemente usposabljanja iz točke (a) odstavka 5 za vse industrijske in poklicne uporabe;

(b)

elemente usposabljanja iz točk (a) in (b) odstavka 5 za naslednje uporabe:

ravnanje z odprtimi zmesmi pri sobni temperaturi (vključno s penastimi tuneli),

škropljenje v prezračevani kabini,

nanos z valjem,

nanos s čopičem,

nanos s pomakanjem in vlivanjem,

mehanska naknadna obdelava (npr. rezanje) ne popolnoma strjenih izdelkov, ki niso več topli,

čiščenje in odpadki,

kakršne koli druge uporabe s podobno izpostavljenostjo prek kože in/ali z vdihavanjem;

(c)

elemente usposabljanja iz točk (a), (b) in (c) odstavka 5 za naslednje uporabe:

obdelava ne popolnoma strjenih izdelkov (npr. sveže strjeni, še topli),

uporabe v livarstvu,

vzdrževanje in popravila, ki zahtevajo dostop do opreme,

odprta obdelava toplih ali vročih formulacij (> 45 °C),

škropljenje na prostem, z omejenim ali samo naravnim prezračevanjem (vključno z velikimi industrijskimi proizvodnimi dvoranami) in visokoenergetskim škropljenjem (npr. pene, elastomeri),

in kakršne koli druge uporabe s podobno izpostavljenostjo prek kože in/ali z vdihavanjem.

5.

Elementi usposabljanja:

(a)

splošno usposabljanje, vključno s spletnim usposabljanjem, o:

kemiji diizocianatov,

nevarnosti zastrupitve (vključno z akutno strupenostjo),

izpostavljenosti diizocianatom,

mejnih vrednostih za poklicno izpostavljenost,

načinu razvoja preobčutljivosti,

vonju kot kazalcu nevarnosti,

pomenu hlapnosti za tveganje,

viskoznosti, temperaturi in molekulski masi diizocianatov,

osebni higieni,

potrebni osebni varovalni opremi, vključno s praktičnimi navodili za njeno pravilno uporabo in v zvezi z njenimi omejitvami,

tveganju stika s kožo in izpostavljenosti z vdihavanjem,

tveganju glede na uporabljeni postopek uporabe,

načinu zaščite kože in zaščite pred vdihavanjem,

prezračevanju,

čiščenju, puščanju, vzdrževanju,

odlaganju prazne embalaže,

zaščiti drugih prisotnih oseb,

opredelitvi kritičnih faz ravnanja,

posebnih nacionalnih sistemih oznak (če je primerno),

varnosti na podlagi vedenja,

izdaji spričevala ali dokumentiranem dokazilu, da je bilo usposabljanje uspešno zaključeno;

(b)

nadaljnje usposabljanje, vključno s spletnim usposabljanjem, o:

dodatnih vedenjskih vidikih,

vzdrževanju,

upravljanju sprememb,

ocenjevanju obstoječih varnostnih navodil,

tveganju glede na uporabljeni postopek uporabe,

izdaji spričevala ali dokumentiranem dokazilu, da je bilo usposabljanje uspešno zaključeno;

(c)

nadaljnje usposabljanje, vključno s spletnim usposabljanjem, o:

dodatnih potrdilih, potrebnih za zajete naloge,

škropljenju zunaj pršilne kabine,

odprti obdelavi toplih ali vročih formulacij (> 45 °C),

izdaji spričevala ali dokumentiranem dokazilu, da je bilo usposabljanje uspešno zaključeno.

6.

Usposabljanje ustreza določbam države članice, v kateri delujejo industrijski ali poklicni uporabniki. Države članice lahko izvajajo ali še naprej uporabljajo svoje nacionalne zahteve za uporabo snovi ali zmesi, če so izpolnjene minimalne zahteve iz odstavkov 4 in 5.

7.

Dobavitelj iz točke (b) odstavka 2 zagotovi, da se prejemniku zagotovijo gradivo za usposabljanje in tečaji usposabljanja v skladu z odstavkoma 4 in 5 v uradnih jezikih držav članic, v katerih se snovi ali zmesi dobavljajo. Pri usposabljanju se upošteva specifičnost dobavljenih proizvodov, vključno s sestavo, embalažo in zasnovo.

8.

Delodajalec ali samozaposlena oseba dokumentira uspešen zaključek usposabljanja iz odstavkov 4 in 5. Usposabljanje se obnavlja najmanj vsakih pet let.

9.

Države članice v svoja poročila v skladu s členom 117(1) vključijo naslednje informacije:

(a)

vzpostavljene zahteve glede usposabljanja in druge ukrepe za obvladovanje tveganja v zvezi z industrijsko in poklicno uporabo diizocianatov, ki so določeni v nacionalni zakonodaji;

(b)

število prijavljenih in priznanih primerov poklicne astme ter poklicnih bolezni dihal in kože, povezanih z diizocianati;

(c)

nacionalne mejne vrednosti izpostavljenosti diizocianatom, če obstajajo;

(d)

informacije o dejavnostih izvrševanja v zvezi s to omejitvijo.

10.

Ta omejitev se uporablja brez poseganja v ostalo zakonodajo Unije o varovanju varnosti in zdravja delavcev na delovnem mestu.“


Top