EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020R0560

Uredba (EU) 2020/560 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2020 o spremembi uredb (EU) št. 508/2014 in (EU) št. 1379/2013 glede posebnih ukrepov za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture

PE/9/2020/REV/1

OJ L 130, 24.4.2020, p. 11–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/560/oj

24.4.2020   

SL

Uradni list Evropske unije

L 130/11


UREDBA (EU) 2020/560 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 23. aprila 2020

o spremembi uredb (EU) št. 508/2014 in (EU) št. 1379/2013 glede posebnih ukrepov za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 43(2) in člena 175 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Motnja na trgu, ki jo povzroča znatno upadanje povpraševanja zaradi izbruha COVID-19, je še posebej močno prizadela sektor ribištva in akvakulture. Cene in količine so se zaradi zaprtja prodajnih mest, tržnic, veleprodajnih mest in distribucijskih verig znatno znižale. Ribiške flote in sektor proizvodnje morske hrane zaradi upada povpraševanja in cen v povezavi z ranljivostjo in zapletenostjo dobavne verige poslujejo z izgubo. Ribiči so zato prisiljeni ostati v pristaniščih, ribogojci pa bodo morali v nekaj tednih proizvode zavreči ali uničiti.

(2)

Treba bi bilo omogočiti, da se v okviru Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo (ESPR), ustanovljenega z Uredbo (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (2), do 31. decembra 2020 podpirajo posebni ukrepi za ublažitev vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture. Ti ukrepi bi morali vključevati podporo za začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti, tudi za ribolov v celinskih vodah in za ribolov, ki se izvaja brez plovil, ter za nekatere gospodarske izgube za proizvajalce na področju akvakulture in predelovalna podjetja ter v najbolj oddaljenih regijah, če so ti posledica izbruha COVID-19. Ti ukrepi bi morali vključevati tudi zagotovitev obratnega kapitala proizvajalcem na področju akvakulture in predelovalnim podjetjem ter podporo organizacijam proizvajalcev in združenjem organizacij proizvajalcev za skladiščenje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture v skladu z Uredbo (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3). Odhodki za operacije, ki prejemajo podporo v okviru teh ukrepov, bi morali biti upravičeni od 1. februarja 2020.

(3)

Razpoložljiva sredstva za prevzem obveznosti iz ESPR v okviru deljenega upravljanja bi morala biti razčlenjena na način, ki zagotavlja, da se določijo fiksni zneski za nadzor ribištva in za zbiranje znanstvenih podatkov, pri čemer se lahko deset odstotkov teh zneskov uporabi za ukrepe, povezane z ublažitvijo izbruha COVID-19, ter za nadomestilo za dodatne stroške v najbolj oddaljenih regijah. Druga sredstva v okviru deljenega upravljanja bi morale države članice dodeliti glede na svoje potrebe.

(4)

Zaradi znatnih družbeno-gospodarskih posledic izbruha COVID-19 in potrebe po likvidnosti v gospodarstvu bi moralo biti mogoče podpreti začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti, ki ga je povzročila kriza zaradi izbruha COVID-19, z najvišjo stopnjo sofinanciranja v višini 75 % upravičene javne porabe.

(5)

Glede na potrebo po prožnosti pri prerazporeditvi finančnih sredstev za obravnavanje posledic izbruha COVID-19 zagotavljanje podpore začasnemu prenehanju ribolovnih dejavnosti, ki ga je povzročil ta izbruh, ne bi smelo biti predmet finančnega omejevanja. To ne bi smelo posegati v obstoječe finančne omejitve za druge primere začasnega prenehanja ribolovnih dejavnosti. Obveznost odbitka podpore, ki je bila dodeljena za začasno prenehanje, od podpore, dodeljene za trajno prenehanje ribolovnih dejavnosti, za isto plovilo, bi se morala uporabljati še naprej. Za lastnike plovil, ki so registrirana manj kot dve leti, in za ribiče, ki so začeli dejavnost izvajati manj kot dve leti pred predložitvijo vloge za podporo, bi bilo treba zahtevo o 120-dnevnem opravljanju dejavnosti sorazmerno zmanjšati za ukrepe, povezane z ublažitvijo izbruha COVID-19.

(6)

Glede na nujnost zagotavljanja potrebne podpore bi bilo treba omogočiti, da se področje uporabe poenostavljenega postopka razširi na spremembe operativnih programov, ki se nanašajo na posebne ukrepe, in na prerazporeditev finančnih sredstev v ta namen, da bi se obravnavale posledice izbruha COVID-19. Ta poenostavljeni postopek bi moral zajemati spremembe, potrebne za polno izvajanje zadevnih ukrepov, vključno z njihovo uvedbo in opisom metod za izračun podpore.

(7)

Glede na ključno vlogo, ki jo imajo organizacije proizvajalcev pri obvladovanju krize, bi bilo treba zgornjo mejo za podporo za načrte proizvodnje in trženja povečati na 12 % povprečne letne vrednosti proizvodnje, dane na trg. Države članice bi morale imeti tudi možnost, da za to vrsto podpore organizacijam proizvajalcev odobrijo predplačila v višini do 100 % finančne podpore.

(8)

Zaradi nenadnih motenj v dejavnostih ribištva in akvakulture zaradi izbruha COVID-19, in posledičnega tveganja ogroženosti trgov ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture je primerno, da se vzpostavi mehanizem za skladiščenje ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture za prehrano ljudi. S tem bi prispevali k večji stabilnosti trga, zmanjšali tveganje, da bi bili takšni proizvodi zavrženi ali preusmerjeni v hrano, ki ni namenjena za prehrano ljudi, ter prispevali k zmanjšanju vpliva krize na donosnost proizvodov. Ta mehanizem bi moral proizvajalcem ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture omogočiti uporabo enakih tehnik ohranjanja ali konzerviranja za podobne vrste, da se zagotovi ohranitev poštene konkurence med proizvajalci.

(9)

Glede na nenadnost in obseg zmanjšanja povpraševanja po ribiških proizvodih in proizvodih iz akvakulture, ki je rezultat izbruha COVID-19, bi bilo treba omogočiti povečanje količin, upravičenih do pomoči za skladiščenje, na 25 % letnih količin zadevnih proizvodov, ki jih je zadevna organizacija proizvajalcev dala v prodajo.

(10)

Da bi se države članice lahko hitro odzvale na nenadnost in nepredvidljivost izbruha COVID-19, bi morale imeti pravico, da za svoje organizacije proizvajalcev določijo sprožitvene cene za sprožitev mehanizma skladiščenja. Te sprožitvene cene bi morale biti določene tako, da se ohrani poštena konkurenca med gospodarskimi subjekti.

(11)

Podpora ESPR bi morala biti na voljo tudi za ukrepe za nadomestilo gospodarskih izgub zaradi izbruha COVID-19, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij, zlasti tistih, ki so posledica poslabšanja cenovnih pogojev za ribe ali povečanja stroškov skladiščenja. Komisija bi morala takšne ukrepe, ki jih predlagajo države članice, odobriti brez odlašanja.

(12)

Ker cilja te uredbe, in sicer ublažitev socialno-ekonomskega vpliva izbruha COVID-19 na sektor ribištva in akvakulture, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega ali učinkov predlaganega ukrepa lažje doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji (PEU). V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(13)

Glede na nujnost zagotavljanja potrebne podpore bi morala ta uredba začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(14)

Zaradi izbruha COVID-19 in nujnosti obravnave s tem povezanega socialno-ekonomskega vpliva na sektor ribištva in akvakulture je bilo primerno določiti izjemo od roka osmih tednov iz člena 4 Protokola št. 1 o vlogi nacionalnih parlamentov v Evropski uniji, ki je priložen PEU, Pogodbi o delovanju Evropske unije in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo.

(15)

Uredbi (EU) št. 508/2014 in (EU) št. 1379/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (EU) št. 508/2014

Uredba (EU) št. 508/2014 se spremeni:

(1)

člen 13 se nadomesti z naslednjim:

Člen 13

Proračunska sredstva v okviru deljenega upravljanja

1.   Razpoložljiva sredstva za prevzem obveznosti iz ESPR za obdobje od 2014 do 2020 v okviru deljenega upravljanja znašajo 5 749 331 600 EUR v trenutnih cenah v skladu z letno razdelitvijo iz Priloge II.

2.   Ukrepom nadzora in izvrševanja iz člena 76 se dodeli 580 000 000 EUR proračunskih sredstev iz odstavka 1.

3.   Ukrepom za zbiranje podatkov iz člena 77 se dodeli 520 000 000 EUR proračunskih sredstev iz odstavka 1.

4.   192 500 000 EUR proračunskih sredstev iz odstavka 1 se dodeli za nadomestilo za najbolj oddaljene regije na podlagi poglavja V naslova V. Navedeno pooblastilo letno ne presega:

(a)

6 450 000 EUR za Azore in Madeiro;

(b)

8 700 000 EUR za Kanarske otoke;

(c)

12 350 000 EUR za francoske najbolj oddaljene regije iz člena 349 PDEU.

5.   Države članice imajo možnost sredstva, ki so na voljo v skladu z odstavkoma 2 in 3 tega člena, uporabiti izmenljivo.

6.   Deset odstotkov proračunskih sredstev iz odstavkov 2 in 3 se lahko dodeli za ukrepe, povezane z ublažitvijo izbruha COVID-19.“;

(2)

v členu 16(1) se uvodni del nadomesti z naslednjim:

„1.   Razpoložljiva sredstva za obveznosti držav članic iz člena 13(1) za obdobje od 2014 do 2020, kot so opredeljena v preglednici v Prilogi II, se določijo na podlagi naslednjih objektivnih meril:“;

(3)

člen 22 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se doda naslednja točka:

„(e)

sprememb operativnih programov v zvezi s podporo iz točke (d) člena 33(1), člena 35, člena 44(4a), točke (b) člena 55(1), členov 57, 66 in 67 ter člena 69(3), vključno s prerazporeditvijo finančnih sredstev zaradi obravnavanja posledic izbruha COVID-19.“;

(b)

odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Odstavek 2 se ne uporablja za podporo iz točk (a), (b) in (c) člena 33(1), člena 34 in člena 41(2).“;

(4)

v členu 25(3) se uvodni del nadomesti z naslednjim:

„3.   Brez poseganja v odstavek 5 tega člena skupni finančni prispevek ESPR za ukrepe iz točk (a), (b) in (c) člena 33(1) in člena 34 ter za menjavo ali posodobitev glavnih ali pomožnih motorjev, kot je določeno v členu 41, ne presega višjega od naslednjih dveh pragov:“;

(5)

člen 33 se spremeni:

(a)

odstavka 1 in 2 se nadomestita z naslednjim:

„1.   ESPR lahko podpira ukrepe za začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti v naslednjih primerih:

(a)

izvajanje ukrepov Komisije ali nujnih ukrepov držav članic iz člena 12 oziroma 13 Uredbe (EU) št. 1380/2013 ali ohranitvenih ukrepov iz člena 7 navedene uredbe, vključno z obdobji biološke obnovitve;

(b)

nepodaljšanje sporazumov o partnerstvu o trajnostnem ribištvu ali protokolov k tem sporazumom;

(c)

kadar je začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti določeno v načrtu upravljanja, sprejetem v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1967/2006 (*1), ali v večletnem načrtu, sprejetem na podlagi členov 9 in 10 Uredbe (EU) št. 1380/2013, kadar je treba zaradi doseganja ciljev iz člena 2(2) in točke (a) člena 2(5) Uredbe (EU) št. 1380/2013 na podlagi znanstvenega mnenja zmanjšati ribolovni napor;

(d)

kadar je do začasnega prenehanja ribolovnih dejavnosti prišlo med 1. februarjem in 31. decembrom 2020 kot posledica izbruha COVID-19, vključno za plovila, ki delujejo na podlagi sporazuma o partnerstvu o trajnostnem ribištvu.

V skladu z drugim pododstavkom člena 65(9) Uredbe (EU) št. 1303/2013 in z odstopanjem od prvega pododstavka navedenega člena so odhodki za dejavnosti, ki prejemajo podporo iz točke (d) prvega pododstavka tega odstavka, upravičeni od 1. februarja 2020.

2.   Podpora iz točk (a), (b) in (c) prvega pododstavka odstavka 1 se lahko dodeli za največ šest mesecev na plovilo v obdobju od 2014 do 2020. To najdaljše trajanje se ne uporablja za podporo iz točke (d) navedenega pododstavka.

(*1)  Uredba Sveta (ES) št. 1967/2006 z dne 21. decembra 2006 o ukrepih za upravljanje za trajnostno izkoriščanje ribolovnih virov v Sredozemskem morju, spremembi Uredbe (EGS) št. 2847/93 in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1626/94 (UL L 409, 30.12.2006, str. 11).“;"

(b)

vstavi se naslednji odstavek:

„3a.   Za namene točke (d) odstavka 1 se uporabljajo naslednja odstopanja:

(a)

z odstopanjem od točke (a) odstavka 3 lahko države članice, kadar je ribiško plovilo na dan predložitve vloge za podporo manj kot dve leti registrirano v registru flote ribiških plovil Unije, izračunajo najmanjše število dni ribolovne dejavnosti, ki jih mora opraviti zadevno plovilo, kot delež 120 dni v zadnjih dveh koledarskih letih;

(b)

z odstopanjem od točke (b) odstavka 3 lahko države članice, kadar je ribič začel delati na krovu ribiškega plovila Unije manj kot dve leti pred dnevom predložitve vloge za podporo, izračunajo najmanjše število delovnih dni, ki jih mora zadevni ribič opraviti, kot delež 120 dni v zadnjih dveh koledarskih letih.

(c)

z odstopanjem od odstavka 3 se podpora dodeli tudi ribičem brez plovil, ki so delali vsaj 120 dni v zadnjih dveh koledarskih letih pred dnevom predložitve vloge za podporo. Kadar je ribič brez plovila na dan predložitve vloge za podporo delal manj kot dve leti, lahko države članice izračunajo najmanjše število delovnih dni, ki jih mora opraviti zadevni ribič brez plovila, kot delež 120 dni v zadnjih dveh koledarskih letih.“;

(6)

člen 44 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji odstavek:

„4a.   ESPR lahko podpira ukrepe za začasno prenehanje ribolovnih dejavnosti, ki ga je povzročil izbruh COVID-19, kot je določeno v točki (d) člena 33(1), pod pogoji iz člena 33.“;

(b)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Za namene odstavkov 1 in 4a:

(a)

se sklicevanja na ribiška plovila v členih 30, 32, 33, 38, 39, 41 in 42 štejejo kot sklicevanja na plovila, ki delujejo izključno v celinskih vodah;

(b)

se sklicevanje na morsko okolje v členu 38 šteje kot sklicevanje na okolje, v katerem delujejo plovila za ribolov v celinskih vodah.“;

(7)

člen 55 se nadomesti z naslednjim:

Člen 55

Ukrepi v zvezi z javnim zdravjem

1.   ESPR lahko podpira naslednje sheme nadomestil:

(a)

nadomestila za gojitelje mehkužcev za začasno ustavitev pridobivanja gojenih mehkužcev, kadar taka ustavitev nastopi izključno zaradi javnega zdravja;

(b)

dodelitev obratnega kapitala in nadomestil za gojitelje vodnih organizmov.

Nadomestila iz točke (b) prvega pododstavka se lahko dodelijo za začasno ustavitev ali zmanjšanje proizvodnje in prodaje ali za dodatne stroške skladiščenja, ki so nastali med 1. februarjem in 31. decembrom 2020 kot posledica izbruha COVID-19.

2.   Podpora iz točke (a) odstavka 1 se lahko dodeli le, kadar je začasna ustavitev pridobivanja gojenih mehkužcev zaradi okuženosti posledica širjenja planktona, ki proizvaja toksine, ali prisotnosti planktona, ki vsebuje biotoksine, in pod pogojem, da:

(a)

okuženost traja več kot štiri zaporedne mesece ali

(b)

izguba zaradi začasne ustavitve pridobivanja gojenih mehkužcev presega 25 % letnega prometa zadevnega podjetja, izračunanega na podlagi povprečnega prometa navedenega podjetja v treh koledarskih letih pred letom, v katerem se pridobivanje začasno ustavi.

Za namene točke (b) prvega pododstavka lahko države članice vzpostavijo posebna pravila za izračun v podjetjih, dejavnih manj kot tri leta.

3.   Obdobje, za katero se lahko dodeli nadomestilo iz točke (a) odstavka 1, znaša v celotnem programskem obdobju največ 12 mesecev. V ustrezno utemeljenih primerih se lahko enkrat podaljša za največ dodatnih 12 mesecev na skupaj največ 24 mesecev.

V skladu z drugim pododstavkom člena 65(9) Uredbe (EU) št. 1303/2013 in z odstopanjem od prvega pododstavka navedenega člena so odhodki za dejavnosti, ki prejemajo podporo iz točke (b) odstavka 1 tega člena, upravičeni od 1. februarja 2020.“;

(8)

v členu 66 se odstavka 3 in 4 nadomestita z naslednjim:

„3.   Podpora, ki se za posamezno organizacijo proizvajalcev na leto odobri v skladu s tem členom, ne presega 12 % povprečne letne vrednosti proizvodnje, ki jo je v predhodnih treh koledarskih letih dala na trg ta organizacija proizvajalcev. Ta podpora za vsako na novo priznano organizacijo proizvajalcev ne presega 12 % povprečne letne vrednosti proizvodnje, ki so jo v predhodnih treh koledarskih letih dali na trg člani te organizacije proizvajalcev.

4.   Zadevna država članica lahko po odobritvi načrta proizvodnje in trženja dodeli predplačilo v višini 50 % do 100 % finančne podpore v skladu s členom 28(3) Uredbe (EU) št. 1379/2013.“;

(9)

v členu 67 se odstavka 1 in 2 nadomestita z naslednjim:

„1.   Kadar je to potrebno za odziv na izbruh COVID-19, lahko ESPR podpira nadomestila za priznane organizacije proizvajalcev in združenja organizacij proizvajalcev, ki skladiščijo ribiške proizvode ali proizvode iz akvakulture, navedene v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 1379/2013, ali proizvode pod oznako KN 0302, kot so navedeni v točki (a) Priloge I k navedeni uredbi, če se ti proizvodi skladiščijo v skladu s členoma 30 in 31 navedene uredbe, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

(a)

znesek pomoči za skladiščenje ne presega zneska tehničnih stroškov in stroškov financiranja za ukrepe, ki so potrebni za stabilizacijo in skladiščenje zadevnih proizvodov;

(b)

količine, upravičene do pomoči za skladiščenje, ne presegajo 25 % letnih količin zadevnih proizvodov, ki jih organizacije proizvajalcev dajo v prodajo;

(c)

letna finančna podpora ne presega 20 % povprečne letne vrednosti proizvodnje, ki so jo v obdobju od 2017 do 2019 na trg dali člani organizacije proizvajalcev.

Za namene točke (c) prvega pododstavka se v primeru, da član organizacije proizvajalcev v obdobju od 2017 do 2019 na trg ni dal nobenih proizvodov, upošteva povprečna letna vrednost proizvodnje, dane na trg v prvih treh letih proizvodnje tega člana.

2.   Podpora iz odstavka 1 se ukine 31. decembra 2020.

V skladu z drugim pododstavkom člena 65(9) Uredbe (EU) št. 1303/2013 in z odstopanjem od prvega pododstavka navedenega člena so odhodki za dejavnosti, ki prejemajo podporo iz tega člena, upravičeni od 1. februarja 2020.“;

(10)

v členu 69 se doda naslednji odstavek:

„3.   ESPR lahko podpira dodeljevanje obratnega kapitala in nadomestil predelovalnim podjetjem v obsegu, določenem v drugem pododstavku člena 55(1) za gojitelje vodnih organizmov.“;

(11)

v členu 70 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   ESPR lahko podpira nadomestila za dodatne stroške, ki jih imajo gospodarski subjekti pri ribolovu, gojenju, predelavi in trženju nekaterih ribiških proizvodov in proizvodov iz akvakulture iz najbolj oddaljenih regij iz člena 349 PDEU.

ESPR lahko podpira tudi ukrepe za nadomestila za gospodarske izgube zaradi izbruha COVID-19, zlasti tiste, ki so posledica poslabšanja cenovnih pogojev za ribe ali povečanja stroškov skladiščenja.“;

(12)

v členu 72 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Države članice lahko spremenijo vsebino načrta nadomestil iz odstavka 1. Države članice Komisiji predložijo take spremembe. Komisija sprejme izvedbene akte, s katerimi določi, ali odobri te spremembe. Kadar spremembe zadevajo ukrepe za nadomestila za gospodarske izgube zaradi izbruha COVID-19 na podlagi drugega pododstavka člena 70(1), Komisija sprejme te izvedbene akte v 15 dneh od predložitve spremembe. Ne glede na odstavek 4 tega člena, izvedbeni akti, ki zadevajo ukrepe za nadomestila za gospodarske izgube zaradi izbruha COVID-19, določajo tudi metode za izračun dodatnih stroškov in metode izvajanja za države članice.“;

(13)

v členu 79 se odstavek 2 črta;

(14)

v členu 94(3) se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

50 % javnofinančnih odhodkov, upravičenih do podpore iz točk (a), (b) in (c) člena 33(1), člena 34 in člena 41(2);“;

(15)

v členu 95(2) se točka (e) nadomesti z naslednjim:

„(e)

operacija povezana s podporo na podlagi člena 33 ali 34 ali nadomestil na podlagi člena 54, člena 55 ali člena 56 ali člena 69(3);“.

Člen 2

Spremembe Uredbe (EU) št. 1379/2013

Uredba (EU) št. 1379/2013 se spremeni:

(1)

v členu 8(3) se doda naslednja točka:

„(f)

upravljanje začasnega skladišča za proizvode iz ribogojstva v skladu s členoma 30 in 31 te uredbe.“;

(2)

člen 30 se nadomesti z naslednjim:

Člen 30

Mehanizem skladiščenja

Organizacije proizvajalcev ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva lahko prejmejo finančno podporo za skladiščenje proizvodov iz Priloge II ali proizvodov pod oznako KN 0302, navedenih v točki (a) Priloge I k tej uredbi, pod pogojem, da:

(a)

so izpolnjeni pogoji za pomoč za skladiščenje iz Uredbe (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (*2);

(b)

so organizacije proizvajalcev proizvode dale na trg in zanje ni bilo kupca, ki bi jih kupil po sprožitveni ceni iz člena 31;

(c)

kadar je to ustrezno, so proizvodi skladni s skupnimi tržnimi standardi, določenimi v skladu s členom 33, in so primerne kakovosti za prehrano ljudi;

(d)

so proizvodi stabilizirani ali predelani in skladiščeni v bazenih ali kletkah, z zamrzovanjem na krovu plovil ali v kopenskih obratih, s soljenjem, sušenjem, mariniranjem ali po potrebi s prekuhavanjem in pasterizacijo, ne glede na to, ali so proizvodi filetirani, razkosani ali jim je bila po potrebi odstranjena glava;

(e)

se proizvodi iz ribogojstva ne skladiščijo živi;

(f)

so proizvodi iz skladišč pozneje ponovno dani na trg za prehrano ljudi in

(g)

se proizvodi skladiščijo najmanj pet dni.

(*2)  Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, 20.5.2014, str. 1).“;"

(3)

člen 31 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Vsaka organizacija proizvajalcev lahko pred začetkom vsakega leta predlaga ceno za sprožitev mehanizma skladiščenja iz člena 30 za proizvode iz Priloge II ali proizvode pod oznako KN 0302, navedene v točki (a) Priloge I k tej uredbi.“;

(b)

doda se naslednji odstavek:

„5.   Kadar država članica ni določila sprožitvenih cen na podlagi odstavka 4 pred izbruhom COVID-19, ta država članica brez odlašanja določi zadevne sprožitvene cene na podlagi meril iz odstavkov 2 in 3. Informacije o cenah so na voljo javnosti.“

Člen 3

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 23. aprila 2020

Za Evropski parlament

Predsednik

D.M. SASSOLI

Za Svet

Predsednik

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2020 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 22. aprila 2020.

(2)  Uredba (EU) št. 508/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2328/2003, (ES) št. 861/2006, (ES) št. 1198/2006 in (ES) št. 791/2007 in Uredbe (EU) št. 1255/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 149, 20.5.2014, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1379/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ureditvi trgov za ribiške proizvode in proizvode iz ribogojstva in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1184/2006 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 104/2000 (UL L 354, 28.12.2013, str. 1).


Top