EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1795

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1795 z dne 20. novembra 2018 o določitvi postopka in meril za uporabo preskusa ekonomskega ravnovesja v skladu s členom 11 Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP.)

C/2018/7569

OJ L 294, 21.11.2018, p. 5–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1795/oj

21.11.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 294/5


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1795

z dne 20. novembra 2018

o določitvi postopka in meril za uporabo preskusa ekonomskega ravnovesja v skladu s členom 11 Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (1) in zlasti drugega pododstavka člena 11(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2012/34/EU, kakor je bila spremenjena z Direktivo (EU) 2016/2370 (2), je odprla trg notranjih storitev železniškega potniškega prometa, da se dokonča enotni evropski železniški prostor. To lahko vpliva na organiziranje in financiranje storitev železniškega potniškega prometa, ki se opravljajo na podlagi pogodbe o izvajanju javne službe. Države članice lahko v svoji zakonodaji uvedejo možnost, da zavrnejo dostop do infrastrukture, kadar bi odprt dostop novih storitev železniškega potniškega prometa ogrozil ekonomsko ravnovesje takih pogodb o izvajanju javne službe.

(2)

Po drugi strani take storitve, ki so odvisne od posebnih značilnosti, kot so kakovost, čas, namembni kraji in potencialne ciljne stranke, javnim službam ne konkurirajo nujno neposredno, zato imajo le omejen učinek na ekonomsko ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe. Poleg tega lahko prinesejo pozitivne učinke na omrežje za izvajalce javne službe, neto koristi za potnike ali širše družbene koristi, ki bi jih bilo treba upoštevati.

(3)

Zato je treba legitimne interese izvajalcev, ki izvajajo pogodbo o izvajanju javne službe, in pristojnih organov uravnotežiti tako s krovnimi cilji dokončanja enotnega evropskega železniškega prostora kot tudi z zagotavljanjem širših družbenih koristi. Preskus ekonomskega ravnovesja bi moral uravnotežiti navedene nasprotujoče si interese.

(4)

Uredba (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta (3) določa, da se lahko izvajalcem kot nagrada za izvajanje obveznosti opravljanja železniških potniških storitev dodeli finančno nadomestilo ali izključne pravice ali oboje. Vendar pa dodelitev izključnih pravic prevoznikom v železniškem prometu ne bi smela omejiti dostopa do trgov notranjih storitev železniškega potniškega prometa.

(5)

Take izključne pravice ne bi smele preprečiti pravice dostopa drugim prevoznikom v železniškem prometu, razen če preskus ekonomskega ravnovesja pokaže, da bi nova storitev železniškega potniškega prometa ob upoštevanju vrednosti izključnih pravic bistveno negativno vplivala na dobičkonosnost storitev, ki se opravljajo na podlagi pogodbe o izvajanju javne službe, ali na neto strošek njihovega izvajanja za pristojni organ ali oboje, odvisno od dogovorov o delitvi tveganja, določenih v pogodbi o izvajanju javne službe.

(6)

Preskus ekonomskega ravnovesja bi se moral zahtevati le za storitve železniškega potniškega prometa, ki se ne zagotavljajo na podlagi pogodbe o izvajanju javne službe in so bodisi popolnoma nove ali pomenijo bistveno spremembo obstoječe storitve. Ta pojem zajema tudi komercialne storitve, ki jih opravlja isti izvajalec, ki izvaja pogodbo o izvajanju javne službe.

(7)

Ali bi bilo treba predlagano spremembo storitve železniškega potniškega prometa šteti za bistveno, bi moral oceniti regulatorni organ. Povečanje pogostosti ali števila postankov bi se lahko štelo za bistveno spremembo. Razlika v cenah se ne bi smela šteti za bistveno spremembo, razen če ni v skladu z običajnim tržnim ravnanjem ter, kadar je ustrezno, s poslovnim načrtom, predloženim regulatornemu organu v času, ko je bil opravljen prejšnji preskus ekonomskega ravnovesja.

(8)

Sklep regulatornega organa bi moral vključevati oceno neto koristi za stranke, ki izhajajo iz nove storitve železniškega potniškega prometa v kratkoročnem in srednjeročnem obdobju, ter upoštevati tehnične informacije, ki jih upravljavec infrastrukture zagotovi v zvezi z ustreznimi infrastrukturnimi zahtevami, in pričakovane učinke na delovanje omrežja in optimalno izkoriščenost zmogljivosti s strani vseh prosilcev.

(9)

Regulatorni organ bi moral imeti pravico, da oceni verjetni učinek nove storitve potniškega prometa in oceni, ali bi bil takšen učinek bistven ter ali bi tako ogrozil ekonomsko ravnotežje obstoječe pogodbe o izvajanju javne službe.

(10)

Da bi se izognili prekinitvi delovanja že začete nove storitve železniškega potniškega prometa in da bila za to novo storitev zagotovljena pravna varnost v zvezi z možnostjo njenega delovanja, bi bilo treba obdobje, v katerem je mogoče zahtevati preskus ekonomskega ravnovesja, omejiti in vezati na datum predložitve uradnega obvestila prosilca o interesu za opravljanje nove storitve železniškega potniškega prometa.

(11)

Da bi bila prošnja za preskus ekonomskega ravnovesja ustrezna, bi morala vsebovati utemeljitev, da bi predlagana nova storitev ogrozila ekonomsko ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe.

(12)

Da se vsem udeleženim stranem zagotovi pravna varnost in upravljavcu infrastrukture omogoči, da obdela prošnje za dodelitev zmogljivosti v skladu s postopkom iz oddelka 3 poglavja IV Direktive 2012/34/EU, bi moral regulatorni organ sprejeti odločitev o ekonomskem ravnovesju v vnaprej določenem časovnem okviru, v vsakem primeru pa pred rokom za prejem prošenj za dodelitev zmogljivosti, ki ga določi upravljavec infrastrukture v skladu s točko 3 Priloge VII k Direktivi 2012/34/EU.

(13)

Vendar če je v času prejema uradnega obvestila prosilca pogodba o izvajanju javne službe v konkurenčnem razpisnem postopku in je bil zaprošen preskus ekonomskega ravnovesja, se lahko regulatorni organ odloči, da začasno ustavi obravnavo vloge za novo storitev železniškega potniškega prometa za časovno obdobje do dodelitve nove pogodbe o izvajanju javne službe. Začasna ustavitev bi morala trajati največ 12 mesecev od prejema uradnega obvestila prosilca ali do zaključka razpisnega postopka, kar koli je prej.

Te posebne določbe ne posegajo v uporabo te uredbe za pogodbo o izvajanju javne službe, ki se izvaja v času prejema uradnega obvestila prosilca. V teh okoliščinah in kadar preskus ekonomskega ravnovesja za obstoječo pogodbo o izvajanju javne službe pokaže, da se dostop lahko odobri, bi moral biti tak dostop časovno omejen do prenehanja obstoječe pogodbe o izvajanju javne službe.

(14)

Ekonomsko ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe bi se moralo šteti za ogroženo, če bi predlagana nova storitev bistveno negativno učinkovala na raven dobička izvajalca javne službe in/ali bi njeno delovanje pomenilo bistveno povečanje neto stroškov za pristojni organ.

(15)

Regulatorni organ bi moral pri ocenjevanju, ali je učinek bistven, upoštevati merila, kot je, ali bi nova storitev ogrozila izvedljivost in kontinuiteto javne službe, ker izvajanje pogodbe ne bi bilo ekonomsko vzdržno za izvajalca javne službe ali ker bi to pomenilo bistveno povišanje neto stroškov pristojnega organa.

(16)

Poleg ekonomske analize bi moral regulatorni organ oceniti in upoštevati tudi kratkoročne in dolgoročne neto koristi za stranke ter kakršne koli učinke na delovanje omrežja in uporabo zmogljivosti. Regulatorni organ bi moral upoštevati tehnične informacije, ki jih je predložil upravljavec infrastrukture v zvezi z ustreznimi infrastrukturnimi zahtevami, o pričakovanih učinkih na delovanje omrežja in optimalno izkoriščenost zmogljivosti s strani vseh prosilcev.

(17)

Ekonomska analiza bi se morala osredotočiti na učinek predlagane nove storitve na pogodbo o izvajanju javne službe kot celoto, vključno s storitvami, ki jih še posebej zadeva, in sicer v celotnem časovnem obdobju ob upoštevanju vrednosti vseh obstoječih izključnih pravic, ki so bile odobrene. Noben vnaprej določen količinsko opredeljen prag v zvezi s škodo se ne bi smel uporabljati strogo ali ločeno niti taki pragovi ne bi smeli biti določeni v nacionalni zakonodaji. Ocena bi morala temeljiti na objektivni metodologiji, ki jo sprejme regulatorni organ ob upoštevanju posebnosti železniškega prometa v zadevni državi članici.

(18)

Kadar regulatorni organ ugotovi, da bi nova storitev železniškega potniškega prometa ogrozila ekonomsko ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe, bi moral v svoji odločitvi navesti, če je ustrezno, možne spremembe nove storitve železniškega potniškega prometa, ki bi omogočile odobritev dostopa. Regulatorni organ lahko pristojnemu organu izda priporočila v zvezi z drugimi mogočimi pogoji, ki bi omogočili odobritev dostopa, zlasti glede na svojo analizo neto koristi za stranke zaradi nove storitve železniškega potniškega prometa.

(19)

Če prošnja za dostop zadeva novo storitev železniškega potniškega prometa, kot je opredeljena v členu 3(36) Direktive 2012/34/EU in bi po objektivni ekonomski analizi regulatornega organa nova storitev potniškega prometa bistveno negativno učinkovala na ekonomsko ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe, bi moral regulatorni organ določiti pogoje, ki bi omogočili odobritev dostopa v skladu s členom 11a Direktive 2012/34/EU.

(20)

Regulatorni organ pri nobenih svojih dejavnostih, povezanih s preskusom ekonomskega ravnovesja, ne bi smel razkriti zaupnih ali poslovno občutljivih informacij, prejetih od zadevnih strani. Zlasti bi moral prikriti take informacije v odločitvi, ki se objavi. Vse odločitve regulatornega organa, vključno z odločitvami o zaupnosti prejetih informacij, so predmet sodnega nadzora v skladu s členom 56(10) Direktive 2012/34/EU.

(21)

Kadar se preskus ekonomskega ravnovesja izvede za novo storitev mednarodnega potniškega prometa, bi si morali zadevni regulatorni organi brez poseganja v načelo neodvisnosti regulatornih organov pri odločanju iz člena 55(1) Direktive 2012/34/EU izmenjevati informacije in sodelovati za razumno razrešitev zadeve.

(22)

Regulatorni organi bi si morali izmenjevati dobre prakse pri uporabi preskusa ekonomskega ravnovesja, da bi sčasoma prilagodili in razvili usklajeno metodologijo v državah članicah, ki je lahko zajeta v členu 57(8) Direktive 2012/34/EU.

(23)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 869/2014 (4) določa merila in postopke za uporabo preskusa glavnega namena in ekonomskega ravnovesja v zvezi z novimi storitvami mednarodnega železniškega potniškega prometa. Vendar je zaradi odpiranja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa preskus glavnega namena zastarel in bi se morala enaka merila in postopki uporabljati za vse nove storitve železniškega potniškega prometa, ne glede na to, ali so notranje ali mednarodne. Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 869/2014 bi bilo zato treba razveljaviti.

(24)

Ker se člena 10 in 11(1) Direktive 2012/34/EU uporabljata od 1. januarja 2019, vendar ne za storitve železniškega prometa, ki se začnejo izvajati pred 12. decembrom 2020, se mora Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 869/2014 po 1. januarju 2019 še naprej uporabljati, a le za nove storitve železniškega potniškega prometa, ki naj bi se začele izvajati pred 12. decembrom 2020. Uporaba Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 869/2014 bi morala biti pogojena s predložitvijo uradnih obvestil prosilcev v roku, ki omogoča razumen čas za dokončanje postopka odobritve in določitve voznega reda, da bi se storitve lahko dejansko začele izvajati pred 12. decembrom 2020.

(25)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora, ustanovljenega v skladu s členom 62(1) Direktive 2012/34/EU –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa podrobnosti postopka in merila, ki jih je treba upoštevati pri ugotavljanju, ali bi nova storitev železniškega potniškega prometa ogrozila ekonomsko ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe v železniškem prometu.

Člen 2

Področje uporabe

Ta uredba se uporablja, kadar se je država članica odločila omejiti pravico dostopa iz člena 10(2) Direktive 2012/34/EU za nove storitve železniškega potniškega prometa med danim odhodnim in namembnim krajem, kadar isto progo pokriva ena ali več pogodb o izvajanju javne službe, kot je določeno v členu 11(1) navedene direktive.

Člen 3

Opredelitve pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„nova storitev železniškega potniškega prometa“ pomeni storitev železniškega potniškega prometa, ki je zasnovana za izvajanje v obliki redne storitve z voznim redom, ki je bodisi popolnoma nova ali pomeni bistveno spremembo obstoječe storitve železniškega potniškega prometa, zlasti v smislu pogostejših storitev ali več postankov, in ki se ne opravlja na podlagi pogodbe o izvajanju javne službe;

(2)

„preskus ekonomskega ravnovesja“ pomeni postopek ocenjevanja, ki je opisan v členu 11(1) do (4) in členu 11a Direktive 2012/34/EU ter podrobneje opisan v členu 10 in ki ga izvede regulatorni organ na prošnjo enega od subjektov iz člena 11(2) Direktive 2012/34/EU, da bi ugotovil, ali bi predlagana nova storitev železniškega potniškega prometa ogrozila ekonomsko ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe;

(3)

„pogodba o izvajanju javne službe“ pomeni pogodbo o izvajanju javne službe, kot je opredeljena v členu 2(i) Uredbe (ES) št. 1370/2007 na področju železniškega prometa;

(4)

„pristojni organ“ pomeni pristojni organ, kakor je opredeljen v členu 2(b) Uredbe (ES) št. 1370/2007;

(5)

„neto finančni učinek“ pomeni učinek nove storitve železniškega potniškega prometa na neto bilanco stroškov in prihodkov, ki nastanejo pri izpolnjevanju obveznosti javne službe, določenih v pogodbi o izvajanju javne službe, kar vključuje razumni dobiček;

(6)

„izključna pravica“ pomeni pravico, kakor je opredeljena v členu 2(f) Uredbe (ES) št. 1370/2007.

Člen 4

Uradno obvestilo o načrtovani novi storitvi železniškega potniškega prometa

1.   Prosilec uradno obvesti upravljavce infrastrukture in zadevne regulatorne organe o svoji nameri opravljati novo storitev železniškega potniškega prometa v skladu z rokom iz člena 38(4) Direktive 2012/34/EU.

2.   Regulatorni organi pripravijo in na svojem spletišču objavijo standardni obrazec za objavo, ki ga morajo izpolniti in predložiti prosilci in vsebuje le naslednje informacije:

(a)

ime, naslov, pravno obliko in registrsko številko prosilca (če je primerno);

(b)

kontaktne podatke osebe, pristojne za vprašanja;

(c)

podatke o licenci in varnostnem spričevalu prosilca ali navedbo faze v postopku za njuno pridobitev;

(d)

podrobnosti o progi, z navedbo postaj v odhodnem in namembnem kraju ter vmesnih postaj;

(e)

načrtovani datum začetka delovanja predlagane nove storitve železniškega potniškega prometa;

(f)

okvirni vozni red, pogostost in zmogljivost predlagane nove storitve železniškega potniškega prometa, vključno s predlaganimi časi odhoda in prihoda ter povezavami in vsemi odstopanji glede pogostosti ali postankov od standardnega voznega reda v obeh smereh;

(g)

okvirne informacije o tirnih vozilih, ki jih prosilec namerava uporabljati.

3.   Informacije v zvezi z načrtovanim opravljanjem nove storitve železniške potniškega prometa zajemajo najmanj prva tri leta in, kolikor je mogoče, prvih pet let delovanja. Vendar se regulatorni organ lahko strinja s krajšim rokom.

4.   Regulatorni organ na svojem spletišču objavi standardni obrazec za uradno obvestilo, ki ga je predložil prosilec, in brez nepotrebnega odlašanja ter najpozneje v 10 dneh od prejema popolnega obrazca uradnega obvestila uradno obvesti:

(a)

kateri koli pristojni organ, ki je dodelil pogodbo o izvajanju javne službe za storitev železniškega potniškega prometa na navedeni progi v smislu Direktive 2012/34/EU;

(b)

kateri koli drug zainteresirani pristojni organ, ki ima na podlagi člena 11 Direktive 2012/34/EU pravico omejiti dostop;

(c)

vse prevoznike v železniškem prometu, ki opravljajo storitve na podlagi pogodbe o izvajanju javne službe na progi nove storitve železniškega potniškega prometa ali nadomestni progi.

5.   Vse informacije, ki jih je prosilec predložil na standardnem obrazcu za uradno obvestilo, in vsa dokazila se regulatornemu organu in upravljavcem infrastrukture pošljejo elektronsko. Vendar regulatorni organ lahko v ustrezno utemeljenih primerih sprejme, da se dokumenti predložijo v papirni obliki.

6.   Če je uradno obvestilo nepopolno, regulatorni organ obvesti prosilca, da se nepopolne prošnje ne bodo upoštevale, in mu da možnost, da prošnjo dopolni v razumnem roku, ki ni daljši od desetih delovnih dni.

Člen 5

Rok za prošnjo za preskus ekonomskega ravnovesja

1.   Subjekti iz prvega pododstavka člena 11(2) Direktive 2012/34/EU prošnjo za preskus ekonomskega ravnovesja predložijo regulatornemu organu v roku iz navedene določbe.

2.   Kadar je ob prejemu uradnega obvestila prosilca iz člena 4 za pogodbo o izvajanju javne službe, ki zajema isto ali nadomestno progo, ponudba v konkurenčnem razpisnem postopku in je potekel rok za predložitev ponudb pristojnemu organu, lahko subjekti iz člena 11(2) Direktive 2012/34/EU v zvezi s prihodnjo pogodbo o izvajanju javne službe v roku iz odstavka 1 zahtevajo preskus ekonomskega ravnovesja.

To ne posega v uporabo te uredbe za pogodbo o izvajanju javne službe, ki je v času uradnega obvestila prosilca še veljavna.

3.   Če se zahteva za preskus ekonomskega ravnovesja ne predloži v roku iz odstavka 1, regulatorni organ o tem nemudoma obvesti prosilca in upravljavca infrastrukture. Upravljavec infrastrukture obdela prošnjo za dostop v skladu z oddelkom 3 poglavja IV Direktive 2012/34/EU.

Člen 6

Pogodbe o izvajanju javne službe z izključnimi pravicami

Če je pristojni organ prevozniku v železniškem prometu, ki izvaja pogodbo o izvajanju javne službe, dodelil izključne pravice v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 1370/2007, obstoj takšnih pravic ne izključuje možnosti, da se prosilcu odobri dostop do izvajanja nove storitve železniškega potniškega prometa, če dostop ne bi ogrozil gospodarskega ravnovesja pogodbe o izvajanju javne službe.

Pri izvajanju preskusa v skladu s členom 10 regulatorni organ ustrezno upošteva vrednost vseh takih izključnih pravic.

Člen 7

Zahteve v zvezi z informacijami za preskus ekonomskega ravnovesja

1.   Subjekt, ki zaprosi za preskus ekonomskega ravnovesja, predloži naslednje informacije:

(a)

ime, naslov, pravno obliko in registrsko številko subjekta prosilca (če je to primerno);

(b)

kontaktne podatke osebe, pristojne za vprašanja;

(c)

utemeljitev, da bi nova storitev železniškega potniškega prometa ogrozila ekonomsko ravnovesje pogodbe;

(d)

kopijo pogodbe o izvajanju javne storitve, če je subjekt prosilec pristojni organ ali prevoznik v železniškem prometu, ki izvaja pogodbo o izvajanju javne službe.

2.   Regulatorni organ lahko zahteva vse potrebne informacije, kar na primer vključuje:

(a)

od pristojnega organa:

(1)

relevantni promet, napovedi povpraševanja in prihodkov, vključno z metodologijo napovedovanja;

(2)

kadar je primerno, metodologijo in podatke, ki se uporabljajo za izračun neto finančnega učinka v skladu s členom 6(1) Uredbe (ES) št. 1370/2007 in Prilogo k navedeni uredbi;

(b)

od prevoznika v železniškem prometu, ki izvaja pogodbo o izvajanju javne službe:

(1)

kopijo pogodbe o izvajanju javne službe, če ni bila predložena na podlagi točke (d) odstavka 1,

(2)

poslovni načrt podjetja za progo, zajeto v pogodbi o izvajanju javne službe, ali nadomestno progo;

(3)

relevantni promet, napovedi povpraševanja in prihodkov, vključno z metodologijo napovedovanja;

(4)

informacije o prihodkih in stopnjah dobička, ki jih podjetje pridobi na progi, ki je zajeta v pogodbi o izvajanju javne službe, ali nadomestni progi;

(5)

informacije o voznem redu za storitve, vključno s časi odhodov, vmesnimi postanki, časi prihodov in povezavami;

(6)

predvideno prožnost storitev (npr. cenovna prožnost, prožnost v zvezi s kakovostjo storitev);

(7)

strošek kapitala in operativni stroški za storitve, opravljene na podlagi pogodbe o izvajanju javne službe, ter spremembe stroškov in povpraševanja zaradi nove storitve železniškega potniškega prometa;

(c)

informacije prosilca o njegovih načrtih za opravljanje nove storitve železniškega potniškega prometa, kar vključuje:

(1)

poslovni načrt;

(2)

napoved potniškega prometa in prihodkov, vključno z metodologijo napovedovanja;

(3)

strategije oblikovanja cen;

(4)

ureditve izdajanja vozovnic;

(5)

specifikacije tirnih vozil (tj. faktor obremenitve, število sedežev, konfiguracija vozil);

(6)

strategijo trženja;

(d)

od upravljavca infrastrukture:

(1)

informacije o zadevnih progah ali odsekih za zagotovitev, da lahko nova storitev železniškega potniškega prometa deluje na zadevni infrastrukturi;

(2)

informacije o morebitnih učinkih na učinkovitost in odpornost predlagane nove storitve železniškega potniškega prometa;

(3)

oceno učinkov na uporabo zmogljivosti,

(4)

načrte za razvoj infrastrukture v zvezi s progami, ki jih zajema predlagana nova storitev železniškega potniškega prometa, vključno z navedbo časa, ko se bodo taki načrti izvajali,

(5)

informacije o zadevnih okvirnih sporazumih, sklenjenih ali v obravnavi, zlasti s podjetjem, ki izvaja pogodbo o izvajanju javne službe.

Te obveznosti upravljavca infrastrukture v zvezi z informacijami iz prvega pododstavka tega odstavka točke (d) ne posegajo v njegove obveznosti na podlagi postopka dodeljevanja iz oddelka 3 poglavja IV Direktive 2012/34/EU.

3.   Vse informacije se regulatornemu organu pošljejo elektronsko. Vendar regulatorni organ lahko v ustrezno utemeljenih primerih sprejme, da se dokumenti predložijo v papirni obliki.

Člen 8

Zaupnost

1.   Regulatorni organ ne sme razkriti poslovno občutljivih informacij, ki jih prejme od zadevnih strani v zvezi s preskusom ekonomskega ravnovesja.

2.   Subjekt, ki zahteva preskus ekonomskega ravnovesja, in prosilec utemeljita kakršno koli predlagano nerazkritje poslovno občutljivih informacij v času posredovanja informacij regulatornemu organu. Take informacije lahko zajemajo zlasti tehnične ali finančne informacije v zvezi z znanjem in izkušnjami podjetja, poslovnim načrtom, stroškovnimi strukturami, strategijami trženja in oblikovanja cen, viri dobave in tržnimi deleži. Regulatorni organ vse poslovno občutljive informacije iz svoje odločitve prikrije pred svojim uradnim obvestilom in objavo v skladu s členom 11(5). Informacije, ki so vključene v standardni obrazec za uradno obvestilo in kot so določene v členu 4(2), se ne štejejo za poslovno občutljive.

3.   Če regulatorni organ ugotovi, da razlogov za nerazkritje, predloženih na podlagi odstavka 2, ni mogoče sprejeti, navedeno odločitev pisno utemelji in sporoči stranki, ki zahteva zaupnost, najmanj dva tedna pred sprejetjem odločitve iz člena 11(1).

4.   Odločitev regulatornega organa o zaupnosti je predmet sodnega nadzora v skladu s členom 56(10) Direktive 2012/34/EU. Regulatorni organ spornih informacij ne razkrije, dokler nacionalno sodišče ne izda sodbe o zaupnosti.

Člen 9

Postopek za preskus ekonomskega ravnovesja

1.   Regulatorni organ lahko v enem mesecu od prejema prošnje od subjekta prosilca za preskus ekonomskega ravnovesja zahteva, da mu predloži dodatne informacije, za katere meni, da so potrebne v skladu s členom 7(2). Subjekt prosilec take informacije predloži v razumnem roku, ki ga določi regulatorni organ. Če regulatorni organ meni, da prejete dodatne informacije ne zadostujejo, lahko zahteva še nadaljnje informacije.

2.   Če so šest tednov pred rokom za prejem prošenj za dodelitev zmogljivosti, določenih v skladu s točko 3 Priloge VII k Direktivi 2012/34/EU, informacije, ki jih predloži subjekt prosilec, še vedno nepopolne, regulatorni organ preskus izvede na podlagi razpoložljivih informacij. Vendar če regulatorni organ meni, da informacije ne zadostujejo za izvedbo preskusa, prošnjo zavrne.

3.   Regulatorni organ v enem mesecu po prejemu prošnje za preskus ekonomskega ravnovesja od drugih strank iz člena 7(2) zahteva tudi, da mu predložijo informacije, potrebne za izvedbo preskusa v skladu z navedeno določbo, kolikor je razumno, da zadevna stran take informacije lahko zagotovi. Kadar so tako predložene informacije nepopolne, lahko regulatorni organ zahteva dodatna pojasnila, v katerih določi razumne roke.

4.   Če šest tednov pred končnim datumom za prejem zahtev po zmogljivosti, določenih v skladu s točko 3 Priloge VII k Direktivi 2012/34/EU, informacije, ki jih predloži prosilec, ki prosi za dostop, še vedno niso popolne, regulatorni organ preskus opravi na podlagi razpoložljivih informacij. Vendar če regulatorni organ meni, da informacije prosilca ne zadostujejo za izvedbo preskusa, sprejme odločitev, s katero se dostop zavrne.

5.   Kadar podjetje, ki izvaja pogodbo o izvajanju javne službe, ni subjekt prosilec in kadar so šest tednov pred rokom za prejem prošenj za dodelitev zmogljivosti, določenih v skladu s točko 3 Priloge VII k Direktivi 2012/34/EU, informacije, ki jih predloži to podjetje, še vedno nepopolne, regulatorni organ preskus izvede na podlagi razpoložljivih informacij. Vendar če regulatorni organ meni, da informacije ne zadostujejo za izvedbo preskusa, sprejme odločitev, s katero se dostop odobri.

6.   Regulatorni organ sprejme odločitev v šestih tednih od prejema vseh ustreznih informacij, v vsakem primeru pa pred rokom za prejem prošenj za dodelitev zmogljivosti, določenih v skladu s točko 3 Priloge VII k Direktivi 2012/34/EU. Regulatorni organ o svoji odločitvi brez odlašanja obvesti upravljavca infrastrukture.

7.   Kadar se prošnja za preskus ekonomskega ravnovesja predloži v skladu s členom 5(2) v zvezi s pogodbo o izvajanju javne službe, ki je v konkurenčnem razpisnem postopku, lahko regulatorni organ začasno ustavi obravnavo predlagane vloge za novo storitev železniškega potniškega prometa za največ 12 mesecev od prejema uradnega obvestila prosilca o novi storitvi železniškega potniškega prometa ali do zaključka razpisnega postopka, kar koli je prej.

Člen 10

Vsebina preskusa ekonomskega ravnovesja in merila za ocenjevanje

1.   Regulatorni organ oceni, ali bi bilo zaradi predlagane nove storitve železniškega potniškega prometa ogroženo ekonomsko ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe. Šteje se, da je ekonomsko ravnovesje ogroženo, kadar bi imela nova storitev železniškega potniškega prometa bistven negativen učinek na najmanj enega od naslednjih elementov:

(a)

dobičkonosnost storitev, ki jih prevoznik v železniškem prometu opravlja po pogodbi o izvajanju javne službe;

(b)

neto stroške pristojnega organa, ki je dodelil pogodbo o izvajanju javne službe.

2.   Analiza se nanaša na celotno pogodbo o izvajanju javne službe za ves čas njenega trajanja in ne na posamezne storitve, ki se opravljajo na njeni podlagi. Uporabljajo se lahko vnaprej določeni pragovi ali posebna merila, vendar ne strogo ali ločeno od drugih meril.

3.   Regulatorni organ oceni neto finančni učinek nove storitve železniškega potniškega prometa na pogodbo o izvajanju javne službe. Analiza stroškov in prihodkov, ustvarjenih z opravljanjem storitev, ki jih zajema pogodba o izvajanju javne službe, po vstopu nove storitve železniškega potniškega prometa na trg vključuje naslednje elemente:

(a)

razliko v stroških in prejetih prihodkih, ki jih ima prevoznik v železniškem prometu, ki izvaja pogodbo o izvajanju javne službe (vključno z vsemi prihranki pri stroških, kot so tisti, ki izhajajo iz nezamenjave tirnih vozil, ki se bližajo koncu svoje življenjske dobe, ali osebja, čigar pogodba se izteče);

(b)

finančne učinke, ki zaradi predlagane nove storitve železniškega potniškega prometa na podlagi pogodbe o izvajanju javne službe nastanejo v omrežju (kot so novi potniki, ki bi bili lahko zainteresirani za povezavo z regionalno storitvijo, ki jo zajema pogodba o izvajanju javne službe);

(c)

morebitne konkurenčne odzive prevoznikov v železniškem prometu, ki izvajajo pogodbo o izvajanju javne službe;

(d)

učinek na ustrezne naložbe prevoznika v železniškem prometu ali pristojnih organov, na primer naložbe v tirna vozila;

(e)

vrednost vseh obstoječih izključnih pravic.

4.   Regulatorni organ oceni pomembnost učinka, pri čemer upošteva zlasti veljavne pogodbene ureditve med pristojnim organom in prevoznikom v železniškem prometu, ki opravlja javno službo, vključno po potrebi višino nadomestila, določenega v skladu s Prilogo k Uredbi (ES) št. 1370/2007 ali na podlagi konkurenčne dodelitve, in vse mehanizme za delitev tveganj, kot so tveganja glede prometa in prihodkov.

5.   Regulatorni organ oceni tudi:

(a)

kratkoročne in dolgoročne neto koristi za stranke zaradi nove storitve železniškega potniškega prometa;

(b)

učinek nove storitve železniškega potniškega prometa na učinkovitost in kakovost storitev železniškega prometa;

(c)

učinek nove storitve železniškega potniškega prometa na načrtovanje voznega reda storitev v železniškem prometu;

6.   Kadar regulatorni organ proučuje več prošenj za dostop, lahko do prejetih prošenj zavzame različna stališča na podlagi njihovih učinkov na ekonomsko ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe, konkurenčne učinke, neto koristi za stranke in učinke na omrežje ter njihove kumulativne učinke na ekonomsko ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe.

7.   Ocena, izvedena v skladu s tem členom, ne posega v obveznost regulatornega organa, da nacionalnim organom sporoči vprašanja državne pomoči v skladu z drugim pododstavkom člena 56(12) Direktive 2012/34/EU.

Člen 11

Rezultat preskusa ekonomskega ravnovesja

1.   Regulatorni organ na podlagi rezultata preskusa ekonomskega ravnovesja, izvedenega v skladu s členoma 9 in 10, sprejme odločitev iz člena 11(2) Direktive 2012/34/EU, na podlagi katere se pravica dostopa do železniške infrastrukture dodeli, spremeni in odobri le pod določenimi pogoji ali se zavrne.

2.   Kadar bi bilo ekonomsko ravnovesje pogodbe o izvajanju javne službe zaradi nove storitve železniškega potniškega prometa ogroženo, regulatorni organ:

(a)

kot je ustrezno, navede mogoče spremembe navedene nove storitve železniškega potniškega prometa, kot so sprememba pogostosti, poti, vmesnih postankov ali voznega reda, ki bi zagotovile, da so pogoji za odobritev pravice dostopa iz člena 10(2) Direktive 2012/34/EU izpolnjeni, in/ali

(b)

lahko pristojnim organom izda priporočila, kadar je to ustrezno glede na neto koristi za stranke iz točke (a) člena 10(5) te uredbe, glede drugih sprememb, ki niso povezane z novo storitvijo potniškega prometa in bi zagotovile, da so izpolnjeni pogoji za odobritev pravice dostopa.

3.   Kadar prošnja za dostop zadeva opravljanje nove storitve, kot je opredeljena v členu 3(36) Direktive 2012/34/EU, po postopku in analizi iz te uredbe regulatorni organ ravna v skladu s členom 11a Direktive 2012/34/EU.

4.   V okoliščinah, opisanih v drugem pododstavku člena 5(2), kadar preskus ekonomskega ravnovesja za obstoječo pogodbo o izvajanju javne službe pokaže, da se dostop lahko odobri, je dostop časovno omejen do izida preskusa ekonomskega ravnovesja, ki se opravi v skladu s prvim odstavkom člena 5(2) in členom 9(7).

5.   Regulatorni organ subjektom, navedenim v členu 11(3) Direktive 2012/34/EU, uradno sporoči nezaupno različico svoje odločitve in jo objavi na svojem spletišču.

Člen 12

Sodelovanje med regulatornimi organi, pristojnimi za predlagano novo storitev mednarodnega potniškega prometa

1.   Regulatorni organ po prejemu uradnega obvestila prosilca, da namerava začeti izvajati novo storitev mednarodnega potniškega prometa, o tem obvesti druge regulatorne organe, ki so pristojni za progo predlagane nove storitve. Zadevni regulatorni organi preverijo prejete informacije in se medsebojno obvestijo o kakršnih koli neskladjih.

2.   Po prejemu prošnje subjektov iz člena 11(2) Direktive 2012/34/EU za preskus ekonomskega ravnovesja regulatorni organ o tem obvesti druge pristojne regulatorne organe.

3.   Regulatorni organi si medsebojno izmenjujejo rezultate svojih zadevnih preskusov ekonomskega ravnovesja, da bi drugim regulatornim organom dali dovolj priložnosti za predložitev pripomb k rezultatom navedenih preskusov, preden so zaključeni. Za reševanje zadeve sodelujejo v skladu s členom 57 Direktive 2012/34/EU.

4.   Regulatorni organi pri vsaki izmenjavi informacij o preskusih upoštevajo zaupnost poslovno občutljivih informacij, ki jih posredujejo strani, ki sodelujejo pri teh preskusih. Uporabijo lahko le informacije v zvezi z zadevnim primerom.

Člen 13

Pristojbine

Država članica ali regulatorni organ lahko določi, da subjekt plača pristojbino za preskus ekonomskega ravnovesja, ki ga zahteva.

Člen 14

Metodologija

1.   Regulatorni organ za opravljanje preskusa uporabi jasno, pregledno in nediskriminatorno metodologijo in jo objavi na svojem spletišču.

2.   Regulatorni organi si izmenjujejo izkušnje in dobre prakse uporabe svojih ustreznih metodologij v okviru mreže iz člena 57(1) Direktive 2012/34/EU.

Člen 15

Razveljavitev

Izvedbena uredba (EU) št. 869/2014 se razveljavi z učinkom od 12. decembra 2020. Za uradna obvestila prosilcev, prejeta po 1. januarju 2019, se uporablja le, kadar se predložijo dovolj vnaprej, da bi se nove storitve železniškega potniškega prometa lahko začele izvajati pred 12. decembrom 2020.

Člen 16

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2019, pravočasno za operativni vozni red, ki začne veljati 12. decembra 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 20. novembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 32.

(2)  Direktiva (EU) 2016/2370 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o spremembi Direktive 2012/34/EU glede odprtja trga notranjih storitev železniškega potniškega prometa in upravljanja železniške infrastrukture (UL L 352, 23.12.2016, str. 1).

(3)  Uredba (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 (UL L 315, 3.12.2007, str. 1).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 869/2014 z dne 11. avgusta 2014 o novih storitvah železniškega potniškega prometa (UL L 239, 12.8.2014, str. 1).


Top