EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R1212

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/1212 z dne 3. septembra 2018 o določitvi minimalnih zahtev za izvajanje določb Direktive 2007/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede identifikacije delničarjev, posredovanja informacij in olajšanja uveljavljanja pravic delničarjev (Besedilo velja za EGP.)

C/2018/5722

OJ L 223, 4.9.2018, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1212/oj

4.9.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 223/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/1212

z dne 3. septembra 2018

o določitvi minimalnih zahtev za izvajanje določb Direktive 2007/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede identifikacije delničarjev, posredovanja informacij in olajšanja uveljavljanja pravic delničarjev

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2007/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. julija 2007 o uveljavljanju določenih pravic delničarjev družb, ki kotirajo na borzi (1), in zlasti členov 3a(8), 3b(6) in 3c(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2007/36/ES družbam, ki kotirajo na borzi, daje pravico, da identificirajo svoje delničarje, in od posrednikov zahteva, da sodelujejo v tem postopku identifikacije. Namen navedene direktive je tudi izboljšati komunikacijo družb, ki kotirajo na borzi, z njihovimi delničarji, zlasti s posredovanjem informacij po verigi posrednikov, in od posrednikov zahteva, da olajšajo uveljavljanje pravic delničarjev. Te pravice vključujejo pravico do udeležbe in glasovanja na skupščinah delničarjev ter finančne pravice, kot je pravica do prejemanja razdelitve dobička ali udeležba pri drugih korporacijskih dogodkih, ki jih je začel izdajatelj ali tretja stranka.

(2)

Namen te uredbe je preprečiti različno izvajanje določb Direktive 2007/36/ES, ki bi lahko privedlo do sprejetja nezdružljivih nacionalnih standardov, s čimer bi se povečala tveganja in stroški čezmejnih dejavnosti, kar bi posledično ogrozilo njihovo uspešnost in učinkovitost, to pa bi povzročilo dodatno breme za posrednike. Uporaba skupnih oblik podatkov in struktur sporočil pri posredovanju informacij bi morala omogočati učinkovito in zanesljivo obdelavo ter interoperabilnost med posredniki, izdajateljem in njegovimi delničarji, s čimer bi se zagotovilo učinkovito delovanje kapitalskih trgov Unije za delnice.

(3)

V skladu z obsegom pooblastil in načeli sorazmernosti ta uredba vključuje le minimalne zahteve. Posrednike in druge udeležence na trgu se spodbuja, da sami nadalje regulirajo te oblike v skladu s potrebami različnih trgov. Prav tako bi si lahko prizadevali za nadaljnjo standardizacijo sporočil iz te uredbe in vseh drugih vrst sporočil, potrebnih za olajšanje uveljavljanja pravic delničarjev ter za sprejemanje novih tehnologij, ki bi lahko izboljšale preglednost in zaupanje.

(4)

Za olajšanje uveljavljanja pravic delničarjev in njegovo večjo učinkovitost, zlasti v čezmejnih primerih, bi bilo treba pri komunikaciji med izdajatelji in njihovimi delničarji ter posredniki, vključno z ponudniki drugih storitev, ki se uporabljajo za te postopke, spodbujati uporabo sodobnih tehnologij. V kolikor je to mogoče, bi morala vsa komunikacija med posredniki potekati z uporabo strojno berljivih in standardiziranih formatov, ki so interoperabilni med subjekti in ki omogočajo avtomatsko obdelavo. Vendar bi morali posredniki delničarjem, ki niso posredniki, omogočiti dostop do informacij in sredstev za odzivanje na splošno dostopne načine, ki omogočajo avtomatsko obdelavo s strani posrednikov.

(5)

Določiti bi bilo treba minimalne zahteve v zvezi z zahtevkom za razkritje informacij o delničarjih in odgovorom, ki ga je treba posredovati, da se zagotovi enotna, avtomatizirana in nemotena uporaba pravice izdajatelja, da poznajo svoje delničarje.

(6)

Brez poseganja v sklic skupščine delničarjev je za zagotovitev avtomatske obdelave podatkov treba določiti minimalne zahteve glede vrste in oblike informacij na standardiziranem obvestilu o skupščini, ki se po potrebi posreduje po verigi posrednikov do delničarjev. Cilj je tudi olajšati ravnanje z navodili o elektronskem glasovanju od delničarjev do izdajatelja.

(7)

Ta uredba zajema različne modele posedovanja delnic, ki obstajajo v državah članicah, ne da bi pri tem posameznim modelom dajala prednost.

(8)

Konkretne obveznosti, ki jih morajo izpolnjevati posredniki, da bi olajšali uveljavljanje pravic delničarjev, se določijo z nacionalno zakonodajo registriranega sedeža izdajatelja. Te bodo po potrebi vključevale obveznost, da se potrdi upravičenost delničarja do udeležbe na skupščini delničarjev, in obveznost posredovanja obvestila o udeležbi izdajatelju. V ta namen je treba določiti minimalne vrste informacij, ki jih je treba vključiti v tako obvestilo o udeležbi.

(9)

Še vedno obstaja potreba po standardizaciji potrditve upravičenosti do udeležbe na skupščini delničarjev, saj izdajatelju točne informacije glede upravičenj morda niso znane ali učinkovito sporočene, zlasti zaradi čezmejnega komuniciranja. Potrditev upravičenosti do udeležbe se sporočijo na različne načine, na primer v elektronski obliki prek verige posrednikov, lahko jo zadnji posrednik neposredno sporoči izdajatelju ali zadnji posrednik v papirni ali elektronski obliki delničarju ali stranki, odvisno od modela posedovanja vrednostnih papirjev na zadevnem trgu. Ta uredba določa minimalne vrste informacij, ki jih je treba vključiti v potrditev ali prejem glasov ter evidentiranje in štetje glasov.

(10)

Hitra obdelava posredovanj informacij v verigi posrednikov, zlasti kadar jo sestavljajo skrbniki ali drugi upravljavci na več ravneh in kadar se uporabljajo zbirni računih strank, je bistvena za zagotovitev, da informacije dosežejo čezmejne delničarje in da se ti lahko odzovejo v razumnem času in rokih, ki jih za korporacijske dogodke določijo izdajatelji in posredniki. Za zaščito in izravnavo razumnih interesov delničarjev z interesi izdajateljev in posrednikov je pomembno opredeliti roke, ki jih je treba upoštevati pri posredovanju informacij o korporacijskih dogodkih in dejanjih delničarjev.

(11)

Ker se prostovoljni tržni standardi za obdelavo korporacijskih dejanj, ki zajemajo korporacijske dogodke finančne narave, kot so razdelitve dobička in prestrukturiranja podjetij, ki vplivajo na osnovni delež, večinoma uporabljajo, ta uredba določa le ključne elemente in načela, ki jih je treba upoštevati pri teh postopkih.

(12)

Bistveno je, da se predložijo zanesljivi podatki in da se zaupni podatki prenašajo varno. Izdajatelji, posredniki in ponudniki storitev izdajateljev bi morali imeti vzpostavljene ustrezne postopke, da zagotovijo zlasti celovitost in varnost teh postopkov, ki zajemajo osebne podatke za namene, opredeljene v Direktivi 2007/36/ES.

(13)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Evropskega odbora za vrednostne papirje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(1)

„izdajatelj“ pomeni družbo, ki ima registrirani sedež v državi članici in katere delnice so sprejete v trgovanje na reguliranem trgu, ki je ali deluje v državi članici, ali tretja oseba, ki jo taka družba imenuje za naloge, določene v tej uredbi;

(2)

„izdajateljska CDD“ pomeni centralno depotno družbo, ki opravlja osnovno storitev, kot je opredeljena v točki 1 ali 2 oddelka A Priloge k Uredbi (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (2), v zvezi z delnicami, s katerimi se trguje na reguliranem trgu;

(3)

„korporacijski dogodek“ pomeni dejanje, ki ga začne izdajatelj ali tretja oseba in ki vključuje uveljavljanje pravic, ki izhajajo iz delnic, in ki lahko vpliva ali ne vpliva na osnovni delež, kot je razdelitev dobička ali skupščina delničarjev;

(4)

„posrednik“ pomeni osebo, kot je opredeljena v točki (d) člena 2 Direktive 2007/36/ES, in posrednika iz tretje države v smislu člena 3e Direktive 2007/36/ES;

(5)

„dejanje delničarja“ pomeni vsak odgovor, navodilo ali drugi odziv delničarja ali tretje osebe, ki jo imenuje delničar, kot določa veljavna zakonodaja, za namene uveljavljanja pravic delničarjev, ki izhajajo iz delnic, v okviru korporacijskega dogodka;

(6)

„zadnji posrednik“ pomeni posrednika, ki delničarju zagotavlja račune vrednostnih papirjev v verigi posrednikov;

(7)

„referenčni datum“ pomeni datum, ki ga določi izdajatelj in na katerega se določijo pravice, ki izhajajo iz delnic, vključno s pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini delničarjev, ter identiteta delničarja, in sicer na podlagi poravnanih pozicij, ki so v nematerializirani obliki v knjigah izdajateljske CDD ali drugega prvega posrednika ob zaključku njegovega poslovanja;

(8)

„upravičenje“ pomeni stanje lastniškega deleža na „referenčni datum“, na katerega so vezane pravice, ki izhajajo iz delnic, vključno s pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini delničarjev;

(9)

„prvi posrednik“ pomeni „izdajateljsko CDD“ ali drugega posrednika, ki ga imenuje izdajatelj in ki vodi evidenco delnic izdajatelja v nematerializirani obliki na najvišji ravni za delnice, s katerimi se trguje na reguliranem trgu, ali te delnice hrani na najvišji ravni v imenu delničarjev izdajatelja. Prvi posrednik lahko deluje tudi kot zadnji posrednik;

(10)

„datum plačila“ pomeni datum, ko plačilo v zvezi s prihodki od korporacijskega dogodka, če je ustrezno, zapade v plačilo delničarju;

(11)

„obdobje izbire“ pomeni obdobje, v katerem lahko delničar izbere med razpoložljivimi možnostmi v okviru korporacijskega dogodka;

(12)

„zadnji dan z upravičenjem“ pomeni zadnji datum, na katerega se kupi ali prenese delnice s povezano pravico do udeležbe v korporacijskem dogodku, z izjemo pravice do udeležbe na skupščini delničarjev;

(13)

„zadnji dan možnosti izbire“ pomeni zadnji dan in čas, do katerega mora kupec, ki še ni prejel osnovnega deleža korporacijskega dogodka, ki vključuje možnosti za delničarja, dati prodajalcu navodila glede izbire med možnostmi;

(14)

„izdajateljev rok“ pomeni zadnji dan in čas, kot ga določi izdajatelj, za obveščanje izdajatelja, tretje osebe, ki jo imenuje izdajatelj ali izdajateljska CDD, glede dejanj delničarja v zvezi s korporacijskim dogodkom, v okviru korporacijskega dogodka, ki ga začne tretja oseba, pa se ta rok uporablja za kateri koli rok za obveščanje tretje osebe ali tretje osebe, ki jo je ta tretja stranka imenovala, o dejanjih v zvezi s korporacijskim dogodkom, ki ga je začela;

(15)

„dan brez upravičenja“ pomeni datum, od katerega se z delnicami trguje brez pravic, ki izhajajo iz njih, vključno s pravico do udeležbe in glasovanja na skupščini delničarjev;

(16)

„ISIN“ pomeni mednarodno identifikacijsko številko vrednostnega papirja, dodeljeno vrednostnim papirjem, opredeljenim s standardom ISO 6166 ali združljivo metodologijo;

(17)

„LEI“ pomeni identifikator pravnega subjekta v skladu z ISO 17442 iz Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1247/2012 (3).

Člen 2

Standardizirane oblike, interoperabilnost in jezik

1.   Posredniki informacije iz členov 3 do 8 te uredbe posredujejo na standardiziranih obrazcih, določenih v Prilogi, in vključujejo minimalne vrste informacij ter so v skladu z zahtevami iz Priloge.

2.   Podatki, ki jih morajo izdajatelji zagotoviti posrednikom in ki se po verigi posrednikov posredujejo delničarjem, so v obliki, ki omogoča obdelavo v skladu z odstavkom 3.

Izdajatelj informacije zagotovi v jeziku, v katerem objavlja svoje finančne informacije v skladu z Direktivo 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4), in, razen če to ni upravičeno ob upoštevanju delničarske baze izdajatelja, tudi v jeziku, ki se običajno uporablja na področju mednarodnih financ.

3.   Posredovanje informacij med posredniki se opravi v elektronski in strojno berljivi obliki, ki omogoča interoperabilnost in avtomatsko obdelavo ter uporabo mednarodno uporabljenih industrijskih standardov, kot je ISO ali metodologija, združljiva z ISO.

4.   Posredniki delničarjem, ki niso posredniki, omogočijo dostop do vseh informacij in do kakršnih koli načinov za dejanja delničarja prek splošno dostopnih orodij in instrumentov, razen če se delničar ne dogovori drugače. Posredniki zagotovijo, da takšna orodja in instrumenti omogočajo obdelavo dejanj delničarja s strani posrednika v skladu z odstavkom 3.

Člen 3

Zahtevek za razkritje informacij o identiteti in odgovoru delničarja

1.   Minimalne zahteve glede oblike zahtevka za razkritje informacij o identiteti delničarja v skladu s členom 3a(1) Direktive 2007/36/ES so določene v razpredelnici 1 Priloge.

2.   Minimalne zahteve glede oblike zahtevka za razkritje odgovora na zahtevek iz odstavka 1 s strani posrednika v skladu s tem so določene v razpredelnici 2 Priloge.

3.   Minimalne zahteve iz odstavkov 1 in 2 se v potrebni meri prav tako uporabljajo za kakršne koli posodobitve in preklice teh zahtevkov ali odgovorov.

Člen 4

Posredovanje obvestil o skupščinah

1.   Minimalne zahteve glede vrst in oblike informacij, ki jih je treba posredovati v skladu s členom 3b(1), (2), (3) in (5) Direktive 2007/36/ES v zvezi s sklicevanjem skupščin delničarjev, so določene v razpredelnici 3 Priloge.

2.   Zahteve iz prvega odstavka se po potrebi uporabljajo tudi za posodobitve in preklice takih obvestil o skupščinah.

Člen 5

Potrditev upravičenosti do uveljavljanja pravic delničarjev na skupščini delničarjev

1.   Da bi se olajšalo uveljavljanje pravic delničarjev na skupščini delničarjev, vključno s pravico do udeležbe in glasovanja, iz člena 3c(1) Direktive 2007/36/ES, zadnji posrednik na zahtevo delničarju ali tretji osebi, ki jo je imenoval delničar, potrdi upravičenje, ki je v njegovih evidencah. Kadar je v verigi posrednikov več kot en posrednik, zadnji posrednik zagotovi, da so upravičenja v njegovih evidencah usklajena z evidencami prvega posrednika.

Takšna potrditev zadnjega posrednika delničarju se ne zahteva, če je upravičenje izdajatelju ali prvemu posredniku znano ali se mu bo posredovalo, kot je ustrezno.

2.   Minimalne vrste informacij in podatkovnih elementov, ki jih vključuje potrditev upravičenosti, kot so relevantne za vrsto posredovanja, so določene v razpredelnici 4 Priloge.

3.   Minimalne vrste informacij in podatkovnih elementov iz drugega pododstavka se po potrebi uporabljajo tudi za posodobitve in preklice takih potrditev upravičenosti.

Člen 6

Obvestilo o udeležbi delničarja na skupščini delničarjev

1.   Za olajšanje uveljavljanja pravic delničarjev na skupščini delničarjev, vključno s pravico do udeležbe in glasovanja, iz člena 3c(1) Direktive 2007/36/ES, posredniki, če to zahteva izdajatelj in na zahtevo delničarja, izdajatelju posredujejo obvestilo o udeležbi, da lahko delničar sam uveljavlja pravice, ali mu omogočijo, da imenuje tretjo osebo za uveljavljanje teh pravic na podlagi njegovega izrecnega pooblastila in navodil v korist delničarja.

2.   Kadar obvestilo o udeležbi vključuje sklicevanje na glasove, zadnji posrednik zagotovi, da so informacije o številu delnic, o katerih se glasuje, skladne z upravičenjem. Če se obvestilo med posredniki posreduje pred referenčnim datumom, zadnji posrednik po potrebi posodobi obvestilo, da se informacije uskladijo.

3.   Minimalne vrste informacij in podatkovnih elementov, ki jih vsebuje obvestilo o udeležbi delničarja na skupščini delničarjev, so določene v razpredelnici 5 Priloge.

Minimalne vrste informacij in podatkovnih elementov iz prvega pododstavka se po potrebi uporabljajo tudi za sporočila o vseh posodobitvah in razveljavitvah obvestil o udeležbi.

Člen 7

Oblika potrditve prejema ter zabeleženja in štetja glasov

1.   Minimalne vrste informacij in podatkovnih elementov, ki jih vsebuje potrditev prejema glasov, oddanih v elektronski obliki, kakor je določeno v prvem pododstavku člena 3c(2) Direktive 2007/36/ES, so določene v razpredelnici 6 Priloge.

2.   Minimalne vrste informacij in podatkovnih elementov, ki jih vsebuje potrditev zabeleženja in štetja glasov, ki jo izdajatelj zagotovi delničarju ali tretji osebi, ki jo imenuje delničar, kot je določeno v drugem pododstavku člena 3c(2) Direktive 2007/36/ES, so določene v razpredelnici 7 Priloge.

Člen 8

Posredovanje informacij, ki se nanašajo na korporacijske dogodke, ki niso skupščine delničarjev

1.   Informacije, ki jih izdajatelj posreduje prvemu ali drugim posrednikom, ter obvestila, ki jih je treba posredovati po verigi posrednikov, vsebujejo vse ključne informacije o korporacijskem dejanju, ki ni skupščina delničarjev, ki so potrebne, da lahko posrednik izpolni svoje obveznosti do delničarja v skladu z Direktivo 2007/36/ES ali da lahko delničar uveljavlja svoje pravice.

2.   V zvezi z zaporedjem posredovanja, datumi in roki za korporacijski dogodek veljajo naslednje minimalne zahteve:

(a)

izdajatelj prvega posrednika in po potrebi druge posrednike obvesti o informacijah o korporacijskem dogodku dovolj zgodaj, da se udeležencem na trgu omogoči, da se odzovejo na informacije in jih posredujejo, ter da se lahko še neizvršeni posli ali tržni zahtevki ustrezno obdelajo pred vsemi zadevnimi roki ali začetkom obdobja izbire, kot je ustrezno;

(b)

datum plačila se določi čim bližje referenčnemu datumu, izdajateljevemu roku ali roku, ki ga določi tretja oseba, ki začne korporacijski dogodek, kot je ustrezno, da se omogoči čim hitrejša obdelava plačil delničarjem;

(c)

pri korporacijskem dogodku, ki vključuje možnosti za delničarja, bi moralo biti obdobje izbire dovolj dolgo, da imajo delničarji in posredniki razumno dovolj časa, da se odzovejo;

(d)

pri korporacijskem dogodku, ki vključuje možnosti za delničarja, bi morala biti zadnji dan z upravičenjem in zadnji dan možnosti izbire, v tem vrstnem redu, pred izdajateljevim rokom, da se kupcu omogoči, da se njegovi zahtevki ustrezno obdelajo pred koncem obdobja izbire;

(e)

pri pogojnem korporacijskem dogodku izdajatelj najprej obvesti prvega posrednika o izidu korporacijskega dogodka v najkrajšem možnem času po izdajateljevem roku in pred kakršnim koli plačilom v okviru korporacijskega dogodka.

3.   Po datumu plačila za korporacijski dogodek prvi posrednik ali, če je v verigi več kot en posrednik, vsi posredniki posredujejo informacije o sprejetih ukrepih ali poslih, ki jih je posrednik opravil za račun delničarja. Informacije, ki jih mora posredovati posrednik, vključujejo vsaj rezultate, ki temeljijo na dejanju delničarja v korporacijskem dogodku z možnostmi, upravičenja ali poravnane pozicije, vse prejete prihodke, pa tudi o rezultate morebitnih tržnih zahtevkih v obsegu, ki je pomemben za delničarja.

4.   Minimalne vrste informacij in podatkovnih elementov, ki jih je treba v obsegu, ki je pomemben za korporacijsko dejanje, zagotoviti in posredovati v skladu s členom 3b(1), (2), (3) in (5) Direktive 2007/36/ES v zvezi s korporacijskimi dogodki, ki niso skupščine delničarjev, so določene v razpredelnici 8 Priloge.

Zahteve iz prvega pododstavka se po potrebi uporabljajo tudi za posodobitve in preklice takih obvestil.

Člen 9

Roki, ki jih morajo upoštevati izdajatelji in posredniki pri korporacijskih dogodkih in v postopkih za identifikacijo delničarjev

1.   Izdajatelj, ki začne korporacijski dogodek, posrednikom informacije o korporacijskem dogodku zagotovi pravočasno, najpozneje isti delovni dan, na katerega v skladu z veljavnim pravom najavi korporacijski dogodek.

2.   Kadar posrednik obdeluje in posreduje informacije o korporacijskih dogodkih, po potrebi zagotovi, da imajo delničarji na voljo dovolj časa, da se odzovejo na prejete informacije, da upoštevajo izdajateljev rok ali referenčni datum.

Prvi posrednik in vsak drug posrednik, ki prejme informacije o korporacijskem dogodku, take informacije naslednjemu posredniku v verigi posreduje brez odlašanja in najpozneje do zaključka istega delovnega dne, ko je prejel informacije. Če posrednik prejme informacije na delovni dan po 16.00, jih posreduje brez odlašanja in najpozneje do 10.00 naslednji delovni dan.

Kadar se stanje v zadevnem deležu po prvem posredovanju spremeni, prvi posrednik in vsak drug posrednik v verigi do referenčnega datuma dodatno posreduje informacije novim delničarjem v svojih knjigah, in sicer glede na stanje na vsak delovni dan, do referenčnega datuma.

3.   Zadnji posrednik delničarju informacije o korporacijskem dogodku posreduje brez odlašanja in najpozneje do konca istega delovnega dne, ko je prejel informacije. Če posrednik prejme informacije na delovni dan po 16.00, jih posreduje brez odlašanja in najpozneje do 10.00 naslednji delovni dan. Poleg tega potrdi, da je delničar upravičen do udeležbe v korporacijskem dogodku, in sicer brez nepotrebnega odlašanja in v roku, ki je v skladu z izdajateljevim rokom ali referenčnim datumom.

4.   Vsak posrednik izdajatelju posreduje vse informacije v zvezi z dejanji delničarja takoj, ko jih prejme, v skladu s postopkom, ki omogoča spoštovanje izdajateljevega roka ali referenčnega datuma.

Posrednik brez nepotrebnega odlašanja in pravočasno, da je mogoče spoštovati izdajateljev rok ali referenčni datum, posreduje vse dodatne zahteve, ki se nanašajo na dejanje delničarja, ki jih izdajatelj zahteva od delničarja v skladu z veljavnim pravom in ki jih ni mogoče obdelati v strojno berljivi obliki ali z avtomatsko obdelavo, kakor je določeno v členu 2(3).

Zadnji posrednik ne sme določiti roka, ki bi zahteval dejanje delničarja prej kot tri delovne dni pred izdajateljevim rokom ali referenčnim datumom. Zadnji posrednik lahko delničarja opozori na tveganja, povezana s spremembami stanja deležev blizu referenčnega datuma.

5.   Potrditev prejema elektronsko oddanih glasov, kakor je določeno v členu 7(1), se osebi, ki glasuje, zagotovi takoj po glasovanju.

Izdajatelj pravočasno in najpozneje 15 dni po zahtevku ali skupščini delničarjev, kar je pozneje, zagotovi potrditev zabeleženja in štetja glasov, kot je določeno v členu 7(2), razen če so informacije že na voljo.

6.   Posredniki zahtevek za razkritje identitete delničarja s strani izdajatelja ali tretje osebe, ki jo imenuje izdajatelj, v skladu z obsegom zahtevka posredujejo naslednjemu posredniku v verigi, in sicer brez odlašanja in najpozneje do zaključka delovnega dne, ko so prejeli zahtevek. Če posrednik prejme zahtevek na delovni dan po 16.00, ga posreduje brez odlašanja in najpozneje do 10.00 naslednji delovni dan.

Vsak posrednik zagotovi odgovor na zahtevek po razkritju identitete delničarja in ga posreduje naslovniku, opredeljenemu v zahtevku, brez odlašanja in najpozneje delovni dan, ki sledi referenčnemu datumu ali datumu prejema zahtevka posrednika, ki odgovarja, kar je pozneje.

Rok iz drugega pododstavka se ne uporablja za odgovore na zahtevke ali tiste dele zahtevkov, če je to primerno, ki jih ni mogoče obdelati v strojno berljivi obliki in z avtomatsko obdelavo, kot je določeno v členu 2(3). Prav tako se ne uporablja za odgovore na zahtevke, ki jih posrednik prejme več kot sedem delovnih dni po referenčnem datumu. V takih primerih posrednik odgovor zagotovi in posreduje brez nepotrebnega odlašanja, v vsakem primeru pa do izdajateljevega roka.

7.   Roki iz odstavkov 1 do 6 se po potrebi uporabljajo za razveljavitve ali posodobitve zadevnih informacij.

8.   Posrednik zagotovi časovni žig pri vseh posredovanjih iz tega člena.

Člen 10

Minimalne varnostne zahteve

1.   Izdajatelj in posrednik pri posredovanju informacij posrednikom, delničarjem ali tretjim osebam, ki jih imenujejo delničarji v skladu s členi 3a, 3b in 3c Direktive 2007/36/ES, uporabita ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev varnosti, celovitosti in avtentikacije informacij, ki jih da izdajatelj ali tretja stranka, ki začne korporacijski dogodek. Posredniki take ukrepe izvajajo tudi v zvezi s posredovanjem informacij izdajatelju ali tretji osebi, ki jo imenuje izdajatelj.

2.   Posrednik, ki od izdajatelja ali tretje osebe, ki jo imenuje izdajatelj, prejme zahtevek za razkritje identitete delničarja ali katero koli drugo sporočilo iz te uredbe, ki se posreduje po verigi posrednikov ali delničarjem, preveri, ali poslani zahtevek ali informacije izvirajo od izdajatelja.

Člen 11

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 3. septembra 2020.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. septembra 2018

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 184, 14.7.2007, str. 17.

(2)  Uredba (EU) št. 909/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o izboljšanju ureditve poravnav vrednostnih papirjev v Evropski uniji in o centralnih depotnih družbah ter o spremembi direktiv 98/26/ES in 2014/65/EU in Uredbe (EU) št. 236/2012 (UL L 257, 28.8.2014, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1247/2012 z dne 19. decembra 2012 o izvedbenih tehničnih standardih glede oblike in pogostosti poročanja o trgovanju repozitorijem sklenjenih poslov v skladu z Uredbo (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 352, 21.12.2012, str. 20).

(4)  Direktiva 2004/109/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. decembra 2004 o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na reguliranem trgu, in o spremembah Direktive 2001/34/ES (UL L 390, 31.12.2004, str. 38).


PRILOGA

Razpredelnica 1

Zahtevek za razkritje informacij o identiteti delničarja

Vrsta informacij

Opis

Oblika

Originator podatkov

A.   Podatki o zahtevku (za vsako kodo ISIN se pošlje ločen zahtevek)

1.

Edinstveni identifikator zahtevka

Edinstvena številka, ki označuje vsak zahtevek za razkritje

[24 alfanumeričnih znakov]

Izdajatelj ali tretja oseba, ki jo imenuje

2.

Vrsta zahtevka

Vrsta zahtevka (zahtevek za razkritje identitete delničarja)

[4 alfanumerični znaki]

Izdajatelj ali tretja oseba, ki jo imenuje

3.

Obseg zahtevka

Navedba, ali naj se zahtevek posreduje drugim posrednikom v verigi posrednikov in ali naj nanj odgovorijo. Če je odgovor ne, se polje pusti prazno.

[Neobvezno polje. Če je relevantno, potem se izpolni z: DA]

Izdajatelj ali tretja oseba, ki jo imenuje

4.

Koda ISIN

Opredelitev

[12 alfanumeričnih znakov]

Izdajatelj

5.

Referenčni datum

Opredelitev

[Datum (LLLLMMDD)]

Izdajatelj

6.

Izdajateljev rok

Opredelitev. Izdajateljev rok se določi v skladu s členom 9 te uredbe.

[Datum (LLLLMMDD); UTC (usklajeni svetovni čas)]

Izdajatelj

7.

Mejna količina, s katero je omejen zahtevek

Če je relevantno. Izrazi se kot absolutno število delnic.

[Neobvezno polje. Če je relevantno, potem se izpolni z:

15 numeričnimi znaki]

Izdajatelj

8.

Datum, od katerega so delnice v lasti

Če je relevantno. Če se izdajatelj odloči, da v svoj zahtevek vključi datum, od katerega so delnice v lasti, v svojem zahtevku navede, kako se ta datum določi.

Taka zahteva lahko vpliva na avtomatsko obdelavo zahtevka.

[Neobvezno polje. Če je relevantno, potem se izpolni z: DA]

Izdajatelj

B.   Podatki v zvezi s prejemnikom, ki se mu mora poslati odgovor

1.

Edinstveni identifikator prejemnika odgovora

Enotna nacionalna registrska številka, pred katero je koda države, ki se nanaša na državo, v kateri je registriran sedež, ali koda LEI izdajatelja ali tretje osebe, ki jo imenuje izdajatelj, izdajateljske CDD, drugega posrednika ali ponudnika storitev, odvisno od tega, komu mora posrednik posredovati odgovor.

[20 alfanumeričnih znakov.

Koda države je v obliki dvočrkovne oznake, kot je opredeljena z ISO 3166-1 alpha-2 ali združljivo metodologijo.]

Izdajatelj

2.

Naziv prejemnika odgovora

 

[140 alfanumeričnih znakov]

Izdajatelj

3.

Naslov prejemnika odgovora

Naslov BIC, zavarovan ali potrjen elektronski naslov, naslov URL za varen spletni portal ali drugi podatki o naslovu, ki zagotavljajo prejem in varnost posredovanja.

[alfanumerično polje]

Izdajatelj


Razpredelnica 2

Odgovor na zahtevek za razkritje informacij o identiteti delničarja

Vrsta informacij

Opis

Oblika

Originator podatkov

A.   Podatki o prvotnem zahtevku izdajatelja

1.

Edinstveni identifikator zahtevka

Glej polje A.1 razpredelnice 1

[24 alfanumeričnih znakov]

Izdajatelj ali tretja oseba, ki jo imenuje

2.

Edinstveni identifikator odgovora

Edinstvena številka, ki označuje vsak odgovor.

[24 alfanumeričnih znakov]

Posrednik, ki odgovarja

3.

Vrsta zahtevka

Glej polje A.2 razpredelnice 1

[4 alfanumerični znaki]

Izdajatelj ali tretja oseba, ki jo imenuje

4.

Koda ISIN

Glej polje A.4 razpredelnice 1

[12 alfanumeričnih znakov]

Izdajatelj

5.

Referenčni datum

Glej polje A.5 razpredelnice 1

[Datum (LLLLMMDD)]

Izdajatelj

B.   Informacije v zvezi z lastniškim deležem posrednika, ki odgovarja

1.

Edinstveni identifikator posrednika, ki odgovarja

Enotna nacionalna registrska številka, pred katero je koda države, ki se nanaša na državo, v kateri je registriran sedež, ali koda LEI

[20 alfanumeričnih znakov.

Koda države je v obliki, določeni v polju B.1 razpredelnice 1.]

Posrednik, ki odgovarja

2.

Naziv posrednika, ki odgovarja

 

[140 alfanumeričnih znakov]

Posrednik, ki odgovarja

3.

Skupno število delnic, ki jih ima posrednik, ki odgovarja

Skupno število je enako vsoti števil, navedenih v poljih B.4 in B.5

[15 numeričnih znakov, po potrebi z decimalnim ločilom]

Posrednik, ki odgovarja

4.

Skupno število delnic, ki jih ima posrednik, ki odgovarja, za svoj račun

 

[15 numeričnih znakov, po potrebi z decimalnim ločilom]

Posrednik, ki odgovarja

5.

Skupno število delnic, ki jih ima posrednik, ki odgovarja, za račun druge osebe

 

[15 numeričnih znakov, po potrebi z decimalnim ločilom]

Posrednik, ki odgovarja

6.

Edinstveni identifikator upravljavca računa vrednostnih papirjev

LEI upravljavca računa vrednostnih papirjev, tj. posrednika višje v verigi, pri katerem ima posrednik, ki odgovarja, račun vrednostnih papirjev.

[20 alfanumeričnih znakov]

Posrednik, ki odgovarja

7.

Številka računa vrednostnih papirjev

Številka računa vrednostnih papirjev posrednika, ki odgovarja, pri posredniku, ki je višje v verigi

[20 alfanumeričnih znakov]

Posrednik, ki odgovarja

C.   Informacije, ki jih hrani posrednik, ki odgovarja, v zvezi z identiteto delničarja (ponavljajoči se del, izpolni se ločeno za vsakega delničarja, ki je znan posredniku, ki odgovarja, če je relevantno, tudi za pozicijo za lasten račun, ki jo ima posrednik, ki odgovarja)

1(a)

Edinstveni identifikator delničarja v primeru pravne osebe

(1)

Enotna nacionalna registrska številka, pred katero je koda države, v kateri je registriran sedež, ali koda LEI, ali

[20 alfanumeričnih znakov]

Posrednik, ki odgovarja

(2)

kadar ni na voljo niti koda LEI niti registrska številka, bančna identifikacijska koda (BIC), pred katero je oznaka države, v kateri je registriran sedež, ALI

[11 alfanumeričnih znakov]

(3)

koda stranke, ki nedvoumno identificira vsak pravni subjekt ali strukturo v kateri koli jurisdikciji, pred katerim stoji koda države, v kateri je registriran sedež

[50 alfanumeričnih znakov.]

Koda države je v obliki, določeni v polju B.1 razpredelnice 1.

1(b)

Edinstveni identifikator delničarja v primeru fizične osebe

Nacionalni identifikator v smislu člena 6 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2017/590 (*1).

[35 alfanumeričnih znakov]

Posrednik, ki odgovarja

2(a)

Naziv delničarja v primeru pravne osebe

 

[140 alfanumeričnih znakov]

Posrednik, ki odgovarja

2(b)

Naziv delničarja v primeru fizične osebe

(1)

Ime(-na) delničarja. V primeru več imen se vsa imena ločijo z vejico.

[140 alfanumeričnih znakov]

Posrednik, ki odgovarja

(2)

Priimek(-ki) delničarja. V primeru več priimkov se vsi priimki ločijo z vejico.

[140 alfanumeričnih znakov]

Posrednik, ki odgovarja

3.

Ulica in številka

 

[140 alfanumeričnih znakov]

Posrednik, ki odgovarja

4.

Poštna številka

 

[10 alfanumeričnih znakov]

Posrednik, ki odgovarja

5.

Mesto

 

[35 alfanumeričnih znakov]

Posrednik, ki odgovarja

6.

Država

Koda države

[Dvočrkovna koda države v obliki, določeni v polju B.1 razpredelnice 1.]

Posrednik, ki odgovarja

7.

Poštna številka poštni predal

 

[10 alfanumeričnih znakov]

Posrednik, ki odgovarja

8.

Številka poštnega predala

 

[10 alfanumeričnih znakov]

Posrednik, ki odgovarja

9.

Elektronski naslov

Elektronski naslov Če ni na voljo, se to polje pusti prazno.

[255 alfanumeričnih znakov]

Posrednik, ki odgovarja

Ponavljajoče se polje (ponovite za različne vrste lastniških deležev ali datume lastniških deležev)

10.

Vrsta lastniškega deleža

Navedba vrste lastniškega deleža.

Izberite: O = lastniški delež za svoj račun, N = zastopništvo v imenu drugega delničarja, B = dejanski delež, U = neznano.

[1 alfanumerični znak]

Posrednik, ki odgovarja

11.

Število delnic, ki jih ima delničar pri posredniku, ki odgovarja

Število delnic, ki jih ima delničar in o katerih poroča posrednik, ki odgovarja

[15 numeričnih znakov, po potrebi z decimalnim ločilom]

Posrednik, ki odgovarja

12.

Začetni datum lastniškega deleža

Če je relevantno.

[Datum (LLLLMMDD)]

Posrednik, ki odgovarja

13.

Ime tretje osebe, ki jo imenuje delničar

Če je relevantno, se v tem polju navede tretja oseba, ki je pooblaščena za sprejemanje naložbenih odločitev v imenu delničarja.

[Neobvezno polje.

Če je relevantno, v obliki iz polja C.2 (a) ali C.2 (b) zgoraj]

Posrednik, ki odgovarja

14.

Edinstveni identifikator tretje osebe, ki jo imenuje delničar

Če je relevantno, se v tem polju navede tretja oseba, ki je pooblaščena za sprejemanje naložbenih odločitev v imenu delničarja.

[Neobvezna polja.

Če je relevantno, edinstveni identifikator v obliki iz polja C.1(a) ali C.1(b) zgoraj]

Posrednik, ki odgovarja


Razpredelnica 3

Obvestilo o skupščini

Kadar so delničarjem informacije iz te razpredelnice v zvezi s sklicem skupščine delničarjev na voljo na spletni strani izdajatelja, se v skladu s točko (b) člena 3b(1) in členom 3b(2) Direktive 2007/36/ES zahteva, da obvestilo o skupščini, ki ga pripravi izdajatelj in ki ga posredujejo posredniki, vsebuje samo dele A, B in C, vključno s hiperpovezavo URL na spletno stran, na kateri je mogoče najti informacije.


Vrsta informacij

Opis

Oblika

Originator podatkov

A.   Podatki o sporočilu

1.

Edinstveni identifikator dogodka

Edinstvena številka

[alfanumerično polje]

Izdajatelj ali tretja oseba, ki jo imenuje

2.

Vrsta sporočila

Vrsta sporočila (kot je obvestilo o skupščini, izbris ali posodobitev sporočila)

[4 alfanumerični znaki]

Izdajatelj ali tretja oseba, ki jo imenuje

B.   Podatki o izdajatelju

1.

Koda ISIN

Opredelitev Koda ISIN tiste delnice, na katero se nanaša obvestilo

Ponavljajoče se polje: v primeru več razredov navedite vse kode ISIN

[12 alfanumeričnih znakov]

Izdajatelj

2.

Naziv izdajatelja

 

[140 alfanumeričnih znakov]

Izdajatelj

C.   Podatki o skupščini

1.

Datum skupščine delničarjev

 

[Datum (LLLLMMDD)]

Izdajatelj

2.

Ura skupščine

Navedba časa začetka skupščine, vključno z ustreznim časovnim pasom

[UTC (usklajeni svetovni čas)]

Izdajatelj

3.

Vrsta skupščine

Navedba vrste sklicane skupščine

[4 alfanumerični znaki]

Izdajatelj

4.

Lokacija skupščine

Navedba naslova kraja skupščine, vključno s URL virtualnega mesta, če je primerno.

V primeru več krajev se lokacija navede za vsak kraj.

[255 alfanumeričnih znakov]

Izdajatelj

5.

Referenčni datum

Opredelitev

[Datum (LLLLMMDD)]

Izdajatelj

6.

Enotni naslov vira (URL – Uniform Resource Locator)

Povezava URL do spletnega mesta, na katerem so dostopne popolne informacije, ki jih je treba delničarjem zagotoviti pred skupščino delničarjev, vključno s postopki za sodelovanje in glasovanje ter uveljavljanje drugih pravic delničarjev, kot je uvrstitev točk na dnevni red.

[255 alfanumeričnih znakov]

Izdajatelj

D.   Udeležba na skupščini delničarjev (ponavljajoč se del; ponovi se za vsak razpoložljiv alternativni način udeležbe)

1.

Način udeležbe s strani delničarja

Način udeležbe, kot so: VI = virtualna udeležba; PH = osebna udeležba; PX = udeležba prek pooblaščenca; EV = glasovanje po pošti.

Vse ostale razpoložljive načine je prav tako treba navesti na standardiziran način.

[2 alfanumerična znaka]

Izdajatelj

2.

Izdajateljev rok za obvestilo o udeležbi

Zadnji dan in ura, do katerega mora delničar obvestiti izdajatelja o svoji udeležbi.

[Datum (LLLLMMDD); UTC (usklajeni svetovni čas)]

Izdajatelj

3.

Izdajateljev rok za glasovanje

Zadnji dan in ura za predložitev glasov delničarja izdajatelju po metodi sodelovanja v ustreznem obsegu.

[Datum (LLLLMMDD); UTC (usklajeni svetovni čas)]

Izdajatelj

E.   Dnevni red (ponavljajoč se del; določi se za vsako točko dnevnega reda)

1.

Edinstveni identifikator točke dnevnega reda

Edinstvena številka

[4 alfanumerični znaki]

Izdajatelj

2.

Naslov točke dnevnega reda

Naslov ali kratek povzetek točke dnevnega reda

[100 alfanumeričnih znakov]

Izdajatelj

3.

Enotni naslov vira (URL) gradiva

Če je relevantno. Poseben URL za gradivo, ki se nanaša na točko dnevnega reda.

Če ni zadevnega gradiva, se polje pusti prazno.

[Če se izpolni: 255 alfanumeričnih znakov]

Izdajatelj

4.

Glasovanje

Če je relevantno. Navedba, ali se o točki dnevnega reda glasuje zavezujoče (BV) ali svetovalno (AV).

Če se o točki dnevnega reda ne glasuje, se polje pusti prazno.

[Če se izpolni: 2 alfanumerična znaka]

Izdajatelj

5.

Alternativne možnosti glasovanja

Če je relevantno. Navedba vseh alternativnih možnosti glasovanja za postavko dnevnega reda, ki so na voljo delničarju, kot je na primer glasovanje za (VF); glasovanje proti (VA); vzdržanje (AB); prazno (BL) ali drugo (OT).

Če se o točki dnevnega reda ne glasuje, se polje pusti prazno.

[Če se izpolni: 2 alfanumerična znaka]

Izdajatelj

F.   Podatki o rokih za uveljavljanje drugih pravic delničarjev (ponavljajoči se del; določi se za vsak obstoječi rok)

1.

Predmet roka

Navedba pravice delničarja, za katero velja rok (kot je predložitev osnutkov sklepov ali uvrstitev točk na dnevni red)

[100 alfanumeričnih znakov]

Izdajatelj

2.

Veljavni izdajateljev rok

Navedba roka za uveljavljanje pravic delničarjev, navedenih v zgornjem polju.

[Datum (LLLLMMDD); UTC (usklajeni svetovni čas)]

Izdajatelj


Razpredelnica 4

Potrditev upravičenosti

Vrsta informacij

Opis

Oblika

Originator podatkov

A.   Podatki o generalni skupščini in sporočilu

1.

Edinstveni identifikator potrditve

Edinstvena številka

[12 alfanumeričnih znakov]

Zadnji posrednik

2.

Naziv izdajatelja

 

[140 alfanumeričnih znakov]

Izdajatelj

3.

Edinstveni identifikator dogodka

Edinstveni identifikator skupščine delničarjev, kot ga določi izdajatelj ali tretja oseba, ki jo imenuje

[4 alfanumerični znaki]

Izdajatelj ali tretja oseba, ki jo imenuje

4.

Vrsta sporočila

Vrsta sporočila (potrditev upravičenosti)

[4 alfanumerični znaki]

Zadnji posrednik

5.

Koda ISIN

Opredelitev

[12 alfanumeričnih znakov]

Izdajatelj

B.   Podatki o upravičenju v delnicah (ponavljajoč se del; predloži se za vsak račun vrednostnih papirjev delničarja)

1.

Referenčni datum

Opredelitev

[Datum (LLLLMMDD)]

Izdajatelj

2.

Upravičenje

Opredelitev

[24 numeričnih znakov]

Zadnji posrednik

3.

Številka računa vrednostnih papirjev

 

[20 alfanumeričnih znakov]

Zadnji posrednik

4.

Naziv imetnika računa

 

[140 alfanumeričnih znakov. Oblika iz polja C.2(a) ali C.2(b) razpredelnice 2]

Zadnji posrednik

C.   Podatki o delničarju, pravni ali fizični osebi, odvisno od primera

1.

Naziv delničarja

Za pravne ali fizične osebe

[Oblika iz polja C.2(a) ali C.2(b) razpredelnice 2]

Zadnji posrednik

2.

Edinstveni identifikator delničarja

Za pravne ali fizične osebe

[Oblika iz polja C.1(a) ali C.1(b) razpredelnice 2]

Zadnji posrednik

3.

Ime pooblaščenca ali druge tretje osebe, ki jo imenuje delničar

Če je relevantno

[Oblika iz polja C.2(a) ali C.2(b) razpredelnice 2]

Zadnji posrednik

4.

Edinstveni identifikator pooblaščenca ali druge tretje osebe, ki jo imenuje delničar

Če je relevantno

[Oblika iz polja C.1(a) ali C.1(b) razpredelnice 2]

Zadnji posrednik


Razpredelnica 5

Obvestilo o udeležbi

Vrsta informacij

Opis

Oblika

Originator podatkov

A.   Podatki o obvestilu

1.

Edinstveni identifikator obvestila o udeležbi

Edinstveni identifikator

[alfanumerično polje]

Zadnji posrednik

2.

Vrsta sporočila

Navedba vrste sporočila

[4 alfanumerični znaki]

Zadnji posrednik

3.

Edinstveni identifikator dogodka

Edinstveni identifikator skupščine delničarjev, kot ga določi izdajatelj ali tretja oseba, ki jo imenuje

[4 alfanumerični znaki]

Izdajatelj ali tretja oseba, ki jo imenuje

4.

Koda ISIN

Opredelitev

[12 alfanumeričnih znakov]

Izdajatelj

B.   Udeležba, ki se določi za vsak način udeležbe

1.

Način udeležbe

Navedba načina udeležbe delničarja v ustreznem obsegu.

Če se uporabi več načinov, se navede vsak način, v skladu z razpoložljivimi alternativami iz oddelka D razpredelnice 3, kot so osebna udeležba, udeležba prek pooblaščenca ali elektronsko glasovanje.

 

Zadnji posrednik ali delničar, kot je ustrezno

2.

Naziv delničarja

 

[Oblika iz polja C.2(a) ali C.2(b) razpredelnice 2]

Zadnji posrednik ali delničar

3(a)

Edinstveni identifikator delničarja v primeru pravne osebe

Glej polje C(1)(a) razpredelnice 2

[Oblika iz polja C.(1)(a) razpredelnice 2]

Zadnji posrednik ali delničar

3(b)

Edinstveni identifikator delničarja v primeru fizične osebe

Glej polje C.(1)(b) razpredelnice 2

[Oblika iz polja C.(1)(b) razpredelnice 2]

Zadnji posrednik ali delničar

4.

Naziv pooblaščenca ali druge tretje osebe, ki jo imenuje delničar

Če je relevantno

[Neobvezno. Če se izpolni: oblika iz polja C.2(a) ali C.2(b) razpredelnice 2]

Zadnji posrednik ali delničar

5.

Edinstveni identifikator pooblaščenca ali druge tretje osebe, ki jo imenuje delničar

Če je relevantno

[Neobvezno. Če se izpolni: oblika iz polja C.1(a) ali C.1(b) razpredelnice 2]

Zadnji posrednik ali delničar

C.   Glasovi, če je ustrezno (ponavljajoč se del; določi se za vsako točko dnevnega reda)

1.

Točka dnevnega reda

Edinstveni identifikator točke dnevnega reda, razpredelnica 3

[Oblika iz polja E.1 razpredelnice 3]

 

Ponavljajoč se del, ki se izpolni za vsako glasovalno stališče

2.

Glasovalno stališče

Navedba glasovalnega stališča.

[Oblika iz polja E.5 razpredelnice 3]

Zadnji posrednik ali delničar

3.

Število delnic, o katerih se glasuje

Število delnic, o katerih se glasuje, za točko dnevnega reda za vsako glasovalno stališče.

Če glasovalno stališče velja za vse delnice, se to polje pusti prazno.

[Če se izpolni: 15 numeričnih znakov, po potrebi z decimalnim ločilom]

Zadnji posrednik ali delničar


Tabela 6

Potrdilo o glasovanju

Vrsta informacij

Opis

Oblika

Originator podatkov

1.

Edinstveni identifikator potrdila o prejemu

Edinstvena številka

[12 alfanumeričnih znakov]

Posrednik ali stranka, ki potrjuje

2.

Vrsta sporočila

Navedba vrste potrditve

[4 alfanumerični znaki]

Posrednik

3.

Edinstveni identifikator dogodka

Enotni identifikator skupščine delničarjev.

[12 alfanumeričnih znakov]

Izdajatelj/posrednik

4.

Koda ISIN

Opredelitev

[12 alfanumeričnih znakov]

Izdajatelj

5.

Datum skupščine delničarjev

 

[Datum (LLLLMMDD)]

Izdajatelj

6.

Naziv izdajatelja

 

[140 alfanumeričnih znakov]

Izdajatelj

7.

Ime stranke, ki potrjuje

 

[140 alfanumeričnih znakov. Oblika iz polja C.2(a) ali C.2(b) razpredelnice 2]

Stranka, ki zagotovi potrdilo o prejemu

8.

Naziv osebe, ki je glasovala

 

[140 alfanumeričnih znakov. Oblika iz polja C.2(a) ali C.2(b) razpredelnice 2]

Stranka, ki potrjuje

9.

Naziv delničarja

 

[Neobvezno polje. Če je relevantno, potem se izpolni z:

[140 alfanumeričnih znakov. Oblika iz polja C.2(a) ali C.2(b) razpredelnice 2]

Posrednik ali stranka, ki potrjuje


Tabela 7

Potrditev zabeleženja in štetja glasov

Vrsta informacij

Opis

Oblika

Originator podatkov

1.

Edinstveni identifikator potrditve

Edinstvena številka

[12 alfanumeričnih znakov]

Izdajatelj/posrednik

2.

Vrsta sporočila

Navedba vrste potrditve

[4 alfanumerični znaki]

Izdajatelj/posrednik

3.

Edinstveni identifikator dogodka

Edinstveni identifikator skupščine delničarjev.

[12 alfanumeričnih znakov]

Izdajatelj/posrednik

4.

Koda ISIN

Opredelitev

[12 alfanumeričnih znakov]

Izdajatelj

5.

Datum skupščine delničarjev

 

[Datum (LLLLMMDD)]

Izdajatelj

6.

Naziv izdajatelja

 

[140 alfanumeričnih znakov]

Izdajatelj

7.

Naziv delničarja

[Neobvezno polje, če je naveden naziv delničarja.]

[140 alfanumeričnih znakov. Oblika iz polja C.2(a) ali C.2(b) razpredelnice 2]

Izdajatelj

8.

Ime tretje osebe, ki jo imenuje delničar

[Neobvezno polje, če je naveden naziv tretje osebe, ki jo imenuje delničar.]

[140 alfanumeričnih znakov. Oblika iz polja C.2(a) ali C.2(b) razpredelnice 2]

 

9.

Način

Navedba načina, na katerega je izdajatelj prejel glasove, ki so bili zabeleženi in prešteti, vključno s tem, ali je to pred skupščino ali med njo.

[70 alfanumeričnih znakov]

Izdajatelj

10.

Datum in čas prejema

[Neobvezno polje, samo če so bili glasovi oddani pred skupščino delničarjev]. Navedba datuma in, kadar je na voljo, časa, ko so bili prejeti glasovi, ki so bili zabeleženi in prešteti.

[Datum (LLLLMMDD); UTC (usklajeni svetovni čas)]

Izdajatelj

11.

Edinstveni identifikator glasov

Če je na voljo, edinstveni identifikator sporočila, ki vsebuje glasove, ki jih je izdajatelj zabeležil in preštel.

[12 alfanumeričnih znakov]

Delničar ali tretja oseba, ki jo imenuje delničar


Tabela 8

Obvestilo o korporacijskih dogodkih, ki niso skupščina delničarjev

V skladu s točko (b) člena 3b(1) in členom 3b(2) Direktive 2007/36/ES, v primeru, če je izdajatelj delničarjem informacije o korporacijskih dogodkih, ki niso skupščina delničarjev, dal na voljo na svojem spletnem mestu, vključno z informacijami in podatkovnimi elementi, vključenimi v spodnjo razpredelnico, v obsegu, pomembnem za korporacijsko dejanje, obvestilo o korporacijskih dogodkih vsebuje samo del A in povezavo URL do spletnega mesta, na katerem je mogoče najti informacije.


Vrsta informacij

Opis

Oblika

Originator podatkov

A.   Podatki o korporacijskem dogodku

1.

Edinstveni identifikator korporacijskega dogodka

Edinstvena številka

[12 alfanumeričnih znakov]

Izdajatelj ali tretja oseba, ki jo imenuje

2.

Vrsta korporacijskega dogodka

Navedba vrste korporacijskega dogodka, kot so razdelitev dobička, reorganizacija izdajateljevih delnic

[42 alfanumeričnih znakov]

Izdajatelj ali tretja oseba, ki jo imenuje

3.

Koda ISIN

Opredelitev Koda ISIN za osnovno delnico

[12 alfanumeričnih znakov]

Izdajatelj

4.

Koda ISIN

Če je primerno, ISIN za začasno delnico ali vrednostni papir

[12 alfanumeričnih znakov]

Izdajatelj

5.

URL

Povezava URL do spletne strani, kjer so na voljo vse informacije o korporacijskem dogodku

[255 alfanumeričnih znakov]

Izdajatelj

B.   Ključni datumi, ki veljajo za korporacijski dogodek (vključijo se samo tisti, ki veljajo za zadevni korporacijski dogodek)

1.

Zadnji dan z upravičenjem

Opredelitev

[Datum (LLLLMMDD)]

Prvi posrednik

2.

Dan brez upravičenja

Opredelitev

[Datum (LLLLMMDD)]

Prvi posrednik

3.

Referenčni datum

Opredelitev

[Datum (LLLLMMDD)]

Izdajatelj

4.

Začetek obdobja izbire

Opredelitev

[Datum (LLLLMMDD)]

Izdajatelj

5.

Zadnji dan obdobja izbire

Opredelitev

[Datum (LLLLMMDD)]

Izdajatelj

6.

Izdajateljev rok

Opredelitev

[Datum (LLLLMMDD); UTC (usklajeni svetovni čas)]

Izdajatelj

7.

Datum plačila

Opredelitev

[Datum (LLLLMMDD)]

Izdajatelj

8.

Zadnji dan možnosti izbire

Opredelitev

[Datum (LLLLMMDD)]

Posrednik

C.   Podatki o izbirah, ki so na voljo delničarju (ponavljajoč se del; navede se za vsako kodo ISIN, če je relevantno)

1.

Alternativne možnosti za delničarja

Opredelitev možnosti

[100 alfanumeričnih znakov]

Izdajatelj


(*1)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/590 z dne 28. julija 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za poročanje o poslih pristojnim organom (UL L 87, 31.3.2017, str. 449).


Top