EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32018R0033

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2018/33 z dne 28. septembra 2017 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardizirano obliko predstavitve obračuna nadomestil in njegovega skupnega simbola v skladu z Direktivo 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/6453

OJ L 6, 11.1.2018, p. 26–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 11/01/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/33/oj

11.1.2018   

SL

Uradni list Evropske unije

L 6/26


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2018/33

z dne 28. septembra 2017

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi s standardizirano obliko predstavitve obračuna nadomestil in njegovega skupnega simbola v skladu z Direktivo 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o primerljivosti nadomestil, povezanih s plačilnimi računi, zamenjavi plačilnih računov in dostopu do osnovnih plačilnih računov (1) ter zlasti drugega pododstavka člena 5(4) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2014/92/EU zahteva, da države članice zagotovijo, da ponudniki plačilnih storitev potrošniku vsaj enkrat letno brezplačno izdajo obračun vseh zaračunanih nadomestil ter, če je ustrezno, informacije o obrestnih merah za storitve, povezane s plačilnim računom. Ponudniki plačilnih storitev morajo uporabljati standardizirane izraze s končnega seznama najbolj reprezentativnih storitev, povezanih s plačilnim računom. Države članice morajo objaviti končne sezname in vanje vključiti standardizirano terminologijo Unije iz Delegirane uredbe Komisije (EU) 2018/32 (2).

(2)

Da bi zagotovili, da obračun nadomestil izpolnjuje cilje Direktive 2014/92/EU in hkrati potrošniku zagotavlja vse ustrezne informacije na način, ki povečuje primerljivost in preglednost, bi morali ponudniki plačilnih storitev za obračun nadomestil uporabljati standardizirano predlogo.

(3)

V zvezi s predstavitvijo paketov storitev, povezanih s plačilnim računom, je treba upoštevati, da ponudniki plačilnih storitev ponujajo različne vrste paketov. Zagotavljanje nekaterih paketov je vključeno v splošno nadomestilo, na primer za vodenje ali upravljanje računa, za druge pakete se nadomestilo zaračuna ločeno od tega splošnega nadomestila, nekateri paketi pa vsebujejo določeno količino storitev. Da bi potrošniki lažje razumeli vsebino različnih vrst paketov in nadomestila zanje, bi morali biti paketi v obračunu nadomestil navedeni ločeno. Zlasti bi morali biti paketi, ki so zajeti v splošno nadomestilo, navedeni skupaj s tem nadomestilom.

(4)

Države članice lahko zahtevajo, da se z obračunom nadomestil zagotovijo tudi ključni kazalniki, kot je celovit kazalnik stroškov. Zato bi morala predloga za obračun nadomestil vsebovati ločeno tabelo, ki jo bodo uporabljali ponudniki plačilnih storitev, za katere veljajo taki pogoji.

(5)

Poleg tega bi morali imeti ponudniki plačilnih storitev jasna navodila o tem, kako izpolniti obračun nadomestil, saj bi moralo biti to zanje preprosto.

(6)

Ta uredba temelji na osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je Komisiji predložil evropski nadzorni organ (Evropski bančni organ, v nadaljnjem besedilu: EBA).

(7)

EBA je o osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, izvedla odprta javna posvetovanja, analizirala morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosila za mnenje interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3) –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predloga za obračun nadomestil in njegov skupni simbol

1.   Ponudniki plačilnih storitev uporabljajo predlogo iz Priloge in jo izpolnijo, kot je določeno v členih 2 do 18.

2.   Ponudniki plačilnih storitev predloge za obračun nadomestil pri izpolnjevanju ne spreminjajo, razen na način, ki je določen v tej uredbi. Ponudniki plačilnih storitev upoštevajo vrstni red informacij, naslovov in podnaslovov iz predloge.

3.   Obračun nadomestil:

(a)

se pripravi v pokončnem formatu A4;

(b)

ima na vrhu prve strani na sredini med logotipom ponudnika plačilnih storitev, ki je na zgornji levi strani, in skupnim simbolom, ki je na zgornji desni strani, naslov „Obračun nadomestil“;

(c)

ima skupni simbol, ki ni večji od 2,5 cm × 2,5 cm in je prikazan v skladu s predlogo iz Priloge;

(d)

uporablja pisavo Arial ali drugo podobno pisavo z velikostjo pisave 11, razen za naslov „Obračun nadomestil“, kjer se uporabi velikost pisave 16 v krepkem tisku, velikost pisave 14 v krepkem tisku za naslove in velikost pisave 12 v krepkem tisku za podnaslove, razen če je v nacionalnem pravu ali v skladu z dogovorom med potrošnikom in ponudnikom plačilnih storitev zahtevano povečanje velikosti pisave ali uporaba Braillove pisave za slabovidne osebe;

(e)

se natisne v črni in beli barvi, razen logotipa ponudnika plačilnih storitev in skupnega simbola, ki sta lahko barvna, kot je določeno v členu 2;

(f)

ima naslove v delno zatemnjeni sivi barvi z uporabo barvnega vzorca z referenčno številko 166,166,166 barvnega modela RGB in podnaslove v svetlo sivi barvi z uporabo barvnega vzorca z referenčno številko 191,191,191 barvnega modela RGB;

(g)

ima oštevilčene strani.

Člen 2

Skupni simbol in logotip ponudnika plačilnih storitev

1.   Če je skupni simbol prikazan v barvi, se uporabljata barvni vzorec z referenčno številko 0/51/153 (heksadecimalna vrednost: 003399) barvnega modela RGB za ozadje in barvni vzorec 255/204/0 (heksadecimalna vrednost: FFCC00) barvnega modela RGB za simbol.

2.   Logotip ponudnika plačilnih storitev je enake velikosti kot skupni simbol.

3.   Logotip je lahko barven samo, če je barven tudi skupni simbol. Če je skupni simbol natisnjen v črni in beli, mora biti jasno čitljiv.

Člen 3

Ime in kontaktni podatki ponudnika računa

1.   Ponudniki plačilnih storitev nadomestijo navedbe v oglatih oklepajih z levo poravnanim imenom ponudnika računa v krepkem tisku.

2.   Ponudniki plačilnih storitev nadomestijo navedbe v oglatih oklepajih s svojimi kontaktnimi podatki, kot so geografski naslov, telefonska številka, elektronski naslov, številka telefaksa, spletni naslov in kontaktna oseba/točka, ki jih lahko imetnik plačilnega računa uporablja za nadaljnjo korespondenco.

Ti kontaktni podatki so poravnani levo.

Člen 4

Ime in kontaktni podatki imetnika plačilnega računa

1.   Ponudniki plačilnih storitev nadomestijo navedbe v oglatih oklepajih z levo poravnanim imenom imetnika plačilnega računa.

Ime je poravnano levo in v krepkem tisku.

2.   Ponudniki plačilnih storitev nadomestijo navedbe v oglatih oklepajih z geografskim naslovom imetnika plačilnega računa.

Geografski naslov je poravnan levo in je z izjemo prve črke vsake besede natisnjen z malimi črkami.

Člen 5

Naziv in identifikacija računa

1.   Ponudniki plačilnih storitev navedejo naziv plačilnega računa.

Naziv je poravnan levo in v krepkem tisku ter prikazan takoj za zadevnimi besedami.

2.   Ponudniki plačilnih storitev navedejo identifikacijske podatke o plačilnem računu, kot so poslovna identifikacijska koda (BIC), mednarodna številka bančnega računa (IBAN), nacionalna številka računa in nacionalna identifikacijska oznaka.

Ti podatki so poravnani levo.

Člen 6

Koledarsko obdobje

Ponudniki plačilnih storitev v vrstici „Obdobje“ levo poravnano navedejo koledarsko obdobje, ki je zajeto v obračunu nadomestil.

Člen 7

Datum

Ponudniki plačilnih storitev v vrstici „Datum“ levo poravnano navedejo koledarski datum, na katerega izdajo obračun nadomestil.

Člen 8

Uvodno pojasnilo

Besedilo uvodnega pojasnila iz predloge se navede v obračunu nadomestil z razmikom med vrsticami 1,15 ter 0 točk pred besedilom in 10 točk za njim.

Člen 9

Povzetek nadomestil in obresti

1.   Ponudniki plačilnih storitev v krepkem tisku in desno poravnano navedejo skupne zneske nadomestil in obresti, ki se navedejo v štirih različnih tabelah pod naslovom „Povzetek nadomestil in obresti“.

2.   Če se za posamezni račun obresti ne uporabljajo in če navedbo teh informacij omogočajo ali zahtevajo nacionalni predpisi, ki prenašajo Direktivo 2014/92/EU, ponudniki plačilnih storitev uporabijo besedilo „obresti se ne uporabljajo“, ki ga navedejo z malimi črkami in poravnano desno.

3.   Če se obresti uporabljajo, vendar je njihov znesek za določeno obdobje enak nič, in če navedbo teh informacij omogočajo ali zahtevajo nacionalni predpisi, ki prenašajo Direktivo 2014/92/EU, ponudniki plačilnih storitev to v ustrezni tabeli označijo z „0“.

4.   Ponudniki plačilnih storitev v ločeni tabeli navedejo celovit kazalnik stroškov, ki povzema skupne letne stroške plačilnega računa, če tako zahtevajo nacionalni predpisi, ki prenašajo Direktivo 2014/92/EU. Če te nacionalne določbe od ponudnikov plačilnih storitev ne zahtevajo, naj navedejo celovit kazalnik stroškov, ponudniki plačilnih storitev to tabelo izbrišejo.

Člen 10

Podroben obračun nadomestil, plačanih za storitve, vezane na račun

1.   Ponudniki plačilnih storitev v tabeli z naslovom „Podroben obračun nadomestil, plačanih za storitve, vezane na račun“ navedejo vsa nadomestila, zaračunana v zadevnem obdobju za zadevne storitve.

Nadomestila za zagotavljanje ali vodenje računa se navedejo pod podnaslovom „Splošne storitve, vezane na račun“.

2.   Ponudniki plačilnih storitev navedejo storitve v podstolpcu „Storitev“, in sicer poravnano levo, v krepkem tisku, z enojnim razmikom med vrsticami ter 0 točk pred vsako storitvijo in za njo.

3.   Ponudniki plačilnih storitev v podstolpcu „Kolikokrat je bila storitev uporabljena“ za vsako storitev navedejo, kolikokrat je bila uporabljena v zadevnem obdobju obračuna nadomestil, in sicer poravnano desno z uporabo pisave, določene v členu 1(3)(d).

Ponudniki plačilnih storitev pustijo podstolpec „Kolikokrat je bila storitev uporabljena“ prazen, če:

(a)

je bila storitev uporabljena, vendar ponudnik plačilnih storitev zanjo ni zaračunal nadomestila, in

(b)

vključitev takšnih informacij omogočajo ali zahtevajo nacionalni predpisi, s katerimi se prenaša Direktiva 2014/92/EU.

4.   Ponudniki plačilnih storitev v podstolpcu „Nadomestilo na enoto“ desno poravnano navedejo strukturo in stroške nadomestila na enoto za vsako uporabljeno storitev.

5.   Ponudniki plačilnih storitev v podstolpcu „Kolikokrat je bila storitev zaračunana“ za vsako storitev desno poravnano navedejo, kolikokrat je bila zaračunana v zadevnem obdobju obračuna nadomestil. Ponudniki plačilnih storitev to navedejo v ustreznem podstolpcu z uporabo besedila „Nadomestilo ni bilo zaračunano“, če:

(a)

je bila storitev uporabljena, vendar nadomestilo ni bilo zaračunano, in

(b)

vključitev takšnih informacij omogočajo ali zahtevajo nacionalni predpisi, s katerimi se prenaša Direktiva 2014/92/EU.

6.   Ponudniki plačilnih storitev v podstolpcu „Skupaj“ v krepkem tisku navedejo skupni znesek plačanih nadomestil za uporabo te storitve v zadevnem obdobju.

7.   Če podnaslov ne vsebuje nobenih storitev, ponudniki plačilnih storitev ta podnaslov izbrišejo. Ponudniki plačilnih storitev podnaslov izbrišejo tudi, če imetnik plačilnega računa v zadevnem obdobju nobenih storitev ni uporabil v obsegu, ki presega količine, navedene v paketu storitev.

8.   Ponudniki plačilnih storitev v krepkem tisku v vrstici „Skupaj plačana nadomestila“ navedejo vsoto vseh nadomestil, ki jih je imetnik plačilnega računa plačal v zadevnem obdobju.

Člen 11

Predstavitev vrst nadomestil

1.   Če se na enega ali več od naslednjih načinov zaračunavajo ločena nadomestila, ponudniki plačilnih storitev v tabeli „Podroben obračun nadomestil, plačanih za storitve, vezane na račun“ v stolpcu „Storitev“ pri zadevni storitvi v ločeni vrstici opišejo vsak primer, način ali pogoj zaračunavanja nadomestila („Vrste nadomestil“):

(a)

za različne primere zaračunavanja nadomestila za zagotavljanje iste storitve, kot so izhodiščno nadomestilo in poznejša nadomestila za izvršitev za isto storitev;

(b)

za različne načine, na katere se zahteva, uporabi ali zagotovi ista storitev, kot so po telefonu, v podružnici ali prek spleta;

(c)

odvisno od tega, ali je izpolnjen določen pogoj za isto storitev, kot je upoštevanje najnižjega ali najvišjega mejnega zneska za kreditna plačila ali dvige gotovine.

Opis je poravnan levo. Nadomestila se poravnana desno navedejo v stolpcu „Nadomestilo na enoto“.

2.   Če se nadomestila zaračunavajo glede na kombinacijo več vrst nadomestil, kot so nadomestila, ki se razlikujejo glede na način in nato še naprej glede na to, ali je upoštevan mejni znesek, ponudniki plačilnih storitev poleg uporabe člena 10(5) opišejo tudi vsako dodatno vrsto nadomestila, in sicer poravnano desno.

3.   Če se je nadomestilo v zadevnem obdobju spremenilo, ponudniki plačilnih storitev nadomestila, uporabljena v vsakem obdobju, navedejo tako, da v stolpcu „Nadomestilo na enoto“ dodajo nove vrstice.

Člen 12

Predstavitev paketov storitev, zaračunanih kot del nadomestil pod podnaslovom „Splošne storitve, vezane na račun“

1.   Če se z računom ponudi paket storitev, vezanih na plačilni račun, in je zaračunan kot del nadomestil pod podnaslovom „Splošne storitve, vezane na račun“, ponudniki plačilnih storitev v tabeli „Podroben obračun nadomestil, plačanih za storitve, vezane na račun“ v vrstici „Paket storitev“ navedejo informacije o storitvah v paketu v stolpcu „Storitev“, v stolpcu „Kolikokrat je bila storitev uporabljena“ pa kolikokrat je bil paket uporabljen. V stolpcih pod „Nadomestilo“ ponudniki plačilnih storitev navedejo nadomestilo, zaračunano za cel paket, oziroma kolikokrat je bilo nadomestilo za paket zaračunano v zadevnem obdobju, kot je določeno v členu 11(1). Vrstica se izbriše, če se paket storitev zaračuna ločeno od nadomestila za splošne storitve, vezane na račun.

2.   Vsako nadomestilo, zaračunano za katero koli storitev, ki presega količino, vključeno v paket, se razkrije v tabeli s seznamom storitev in nadomestil iz členov 1 do 11.

3.   Če je število storitev v paketu neomejeno ali če količine storitev, ki jih zajema paket, niso bile presežene, ponudniki plačilnih storitev izbrišejo izjavo na dnu vrstice „Storitve nad navedeno količino so bile zaračunane ločeno“.

Člen 13

Predstavitev paketov storitev, vezanih na plačilni račun, zaračunanih ločeno od nadomestil pod podnaslovom „Splošne storitve, vezane na račun“

1.   Če ponudnik plačilnih storitev z računom ponuja paket storitev, vezanih na plačilni račun, in se ta paket zaračuna ločeno od nadomestil pod podnaslovom „Splošne storitve, vezane na račun“ za splošne storitve, vezane na račun, kot je navedeno v tabeli s storitvami in nadomestili, ponudniki plačilnih storitev v tabelo o paketu storitev vključijo naslednje informacije:

(a)

v stolpcu o paketu storitev tržno ime, če obstaja, ali vsebino paketa, tako da izbrišejo oglate oklepaje;

(b)

v stolpcu „Nadomestilo“ nadomestilo, zaračunano za celoten paket za obdobje, ki ga zajema obračun nadomestil, poravnano desno;

(c)

v tretjem stolpcu število zaračunanih nadomestil za paket v zadevnem obdobju.

Vsako dodatno nadomestilo, zaračunano za katero koli storitev, ki presega količino, zajeto v nadomestilo za paket, se razkrije v tabeli s seznamom storitev in nadomestil iz členov 10 in 11.

2.   Kadar se paket redno zaračunava, se pogostost poravnano levo navede v stolpcu „Nadomestilo“, skupni letni stroški pa so prikazani v vrstici takoj pod pogostostjo, in sicer v krepkem tisku in z besedilom „Skupni letni stroški“.

3.   Kadar so za različne pakete v zadevnem obdobju nastali različni stroški, se informacije iz odstavka 1 za vsak paket navedejo v ločeni tabeli.

4.   Ponudniki plačilnih storitev izbrišejo celo tabelo, vključno z naslovom, „Podroben obračun nadomestil, plačanih za paket storitev“, če se paket storitev ne ponudi z računom ali če se paket storitev, ponujenih z računom, zaračuna kot del nadomestila za katere koli splošne storitve, vezane na račun.

5.   Če je število vseh storitev v paketu neomejeno ali če količine storitev, ki jih zajema paket storitev, niso bile presežene, ponudniki plačilnih storitev izbrišejo izjavo na dnu tabele „Storitve nad navedeno količino so bile zaračunane ločeno“.

Člen 14

Podroben prikaz obresti, plačanih za storitve, vezane na račun

1.   Ponudniki plačilnih storitev v tabeli „Podroben prikaz obresti, plačanih za storitve, vezane na račun“, prikažejo obresti, ki jih plača imetnik plačilnega računa v obdobju, ki ga pokriva obračun nadomestil, kadar je to primerno.

2.   Ponudniki plačilnih storitev v stolpcu „Obrestna mera“ navedejo obrestno mero kot odstotek, ki se uporabi na letni osnovi. Če se je obrestna mera v zadevnem obdobju spremenila, ponudniki plačilnih storitev navedejo vse obrestne mere, uporabljene v vsakem obdobju, v ločenih vrsticah.

3.   Ponudniki plačilnih storitev v stolpcu „Obresti“ v krepkem tisku navedejo obresti, ki jih plača imetnik plačilnega računa, izražene v valuti računa. Če se je obrestna mera v zadevnem obdobju spremenila, ponudniki plačilnih storitev posebej za vsako zadevno obdobje navedejo obresti, ki jih je plačal imetnik računa, in sicer v ločenih vrsticah.

4.   Ponudniki plačilnih storitev v krepkem tisku navedejo vsoto vseh obresti, ki jih je imetnik plačilnega računa plačal v zadevnem obdobju, v vrstici „Skupaj plačane obresti“.

5.   Če imetnik plačilnega računa ni plačal nobenih obresti, ker se za račun ne uporabljajo obresti, in če navedbo teh informacij omogočajo ali zahtevajo nacionalni predpisi, ki prenašajo Direktivo 2014/92/EU, ponudniki plačilnih storitev v vrstici „Skupaj plačane obresti“ navedejo „Obresti se ne uporabljajo“, in sicer z malimi črkami, poravnano levo in v krepkem tisku.

Člen 15

Podroben prikaz obresti, prejetih za storitve, vezane na račun

1.   Ponudniki plačilnih storitev v tabeli „Podroben prikaz obresti, prejetih za storitve, vezane na račun“, prikažejo obresti, ki jih prejme imetnik plačilnega računa v obdobju, ki ga pokriva obračun nadomestil, kadar je to primerno.

2.   Ponudniki plačilnih storitev nadomestijo „Naziv računa“ z nazivom zadevnega računa v krepkem tisku.

3.   Ponudniki plačilnih storitev v stolpcu „Obrestna mera“ navedejo obrestno mero kot odstotek, uporabljen na letni osnovi. Če se je obrestna mera v zadevnem obdobju spremenila, ponudniki plačilnih storitev navedejo vse obrestne mere, uporabljene v vsakem obdobju, v ločenih vrsticah.

4.   Ponudniki plačilnih storitev v stolpcu „Obresti“ v krepkem tisku navedejo obresti, ki jih prejme imetnik plačilnega računa, izražene v valuti računa. Če se je obrestna mera v obdobju, ki ga pokriva obračun nadomestil, spremenila, ponudniki plačilnih storitev navedejo obresti, ki jih je prejel imetnik računa, ločeno za vsako zadevno obdobje, in sicer v ločenih vrsticah. Če se obrestna mera uporablja, vendar v določenem obdobju znaša nič, ponudniki plačilnih storitev v stolpcu „Obresti“ navedejo „0“.

5.   Če se na določenem računu ne obračunavajo obresti, ker se obresti zanj ne plačujejo, ponudniki plačilnih storitev v vrstici „Obresti“ navedejo „Obresti se ne uporabljajo“, in sicer z malimi črkami in poravnano levo.

6.   Ponudniki plačilnih storitev v vrstici „Skupaj prejete obresti“ v krepkem tisku navedejo vsoto obresti, ki jih je prejel imetnik plačilnega računa v obdobju, ki ga pokriva obračun nadomestil.

7.   Če se na določenem računu ne obračunavajo obresti, ker se za račun obresti ne uporabljajo, in če navedbo teh informacij omogočajo ali zahtevajo nacionalni predpisi, ki prenašajo Direktivo 2014/92/EU, ponudniki plačilnih storitev v vrstici „Skupaj prejete obresti“ navedejo „Obresti se ne uporabljajo“, in sicer z malimi črkami, poravnano levo in v krepkem tisku.

Člen 16

Dodatne informacije

1.   Ponudniki plačilnih storitev v tabeli „Dodatne informacije“ navedejo dodatne informacije, ki so obsežnejše od informacij iz členov 2 do 15 in so neposredno povezane s storitvami ali plačanimi nadomestili ali zaračunanimi ali prejetimi obrestmi ali uporabljenimi obrestnimi merami, kot je določeno v členu 5(2) Direktive 2014/92/EU, v obdobju, ki ga pokriva obračun nadomestil. Dodatne informacije, navedene v tej tabeli, vključujejo informacije, ki jih zahtevajo nacionalni predpisi.

2.   Ponudniki plačilnih storitev pri izpolnjevanju tabele upoštevajo obliko predstavitve iz te uredbe, kjer je to primerno.

3.   Če ponudniki plačilnih storitev ne zagotovijo informacij iz odstavka 1, to tabelo izbrišejo.

Člen 17

Tržna imena

Če se uporablja tržno ime, se to navede takoj za imenom storitve, pri čemer se uporabijo pisava iz člena 1(3)(d) in oglati oklepaji.

Člen 18

Uporaba elektronskih sredstev

1.   Če se obračun nadomestil zagotovi z elektronskimi sredstvi, lahko ponudniki plačilnih storitev, če potrošnik hkrati prejme izvod obračuna nadomestil v skladu s predlogo iz Priloge, ki je izpolnjen, kot je določeno v členih 2 do 17, spremenijo predlogo le na naslednje načine:

(a)

z odstopanjem od točke (d) člena 1(3) se lahko povečajo velikosti pisave, če se ohrani razmerje med velikostmi, kot je določeno v členu 1(3);

(b)

če so dimenzije elektronskih orodij take, da bi bilo zaradi uporabe več tabel in stolpcev obračun nadomestili težko brati, se lahko uporabi en stolpec ali ena tabela, če se ohrani vrstni red informacij, naslovov in podnaslovov;

(c)

uporabijo se lahko elektronska orodja, kot so plastenje in pojavna okna, če so vidno prikazani naslov obračuna nadomestil, skupni simbol, naslovi in podnaslovi ter se ohrani vrstni red informacij.

2.   Uporaba elektronskih orodij iz točke (c) odstavka 1 ni tako vsiljiva, da bi pozornost potrošnika odvračala od informacij v obračunu nadomestil. Informacije, zagotovljene s plastenjem in pojavnimi okni, se omejijo na informacije iz te uredbe.

Člen 19

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 28. septembra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 257, 28.8.2014, str. 214.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2018/32 z dne 28. septembra 2017 o dopolnitvi Direktive 2014/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za standardizirano terminologijo Unije za najbolj reprezentativne storitve, vezane na plačilni račun (glej stran 3 tega Uradnega lista).

(3)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).


PRILOGA

Predloga za obračun nadomestil

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

Top