EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1973

Uredba Komisije (EU) 2017/1973 z dne 30. oktobra 2017 o spremembi Uredbe (ES) št. 2074/2005 glede uradnega nadzora ribiških proizvodov, ki jih ulovijo plovila, ki plujejo pod zastavo države članice, in so vneseni v Unijo po tem, ko so bili preneseni v tretjih državah, ter o določitvi vzorca veterinarskega spričevala za navedene proizvode (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/7177

OJ L 281, 31.10.2017, p. 21–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1973/oj

31.10.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 281/21


UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/1973

z dne 30. oktobra 2017

o spremembi Uredbe (ES) št. 2074/2005 glede uradnega nadzora ribiških proizvodov, ki jih ulovijo plovila, ki plujejo pod zastavo države članice, in so vneseni v Unijo po tem, ko so bili preneseni v tretjih državah, ter o določitvi vzorca veterinarskega spričevala za navedene proizvode

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (1) in zlasti drugega odstavka člena 9 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 854/2004 z dne 29. aprila 2004 o določitvi posebnih predpisov za organizacijo uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi (2), in zlasti drugega odstavka člena 16 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Da bi zaščitili javno zdravje in zdravje živali, se proizvodi iz Unije, ki se prenesejo, s skladiščenjem ali brez njega, v tretjih državah, obravnavajo, kot da več ne izpolnjujejo zahtev za navedene proizvode iz zakonodaje Unije. Zato Direktiva Sveta 97/78/ES (3) določa, da morajo države članice zagotoviti, da se na pošiljkah teh proizvodov, vnesenih v Unijo iz tretjih držav, izvajajo veterinarski pregledi.

(2)

Uredba (ES) št. 853/2004 določa posebna pravila o higieni živil živalskega izvora za nosilce živilske dejavnosti, vključno s pravili za ribiške proizvode. Poleg tega Uredba (ES) št. 854/2004 določa pravila za izvajanje uradnega nadzora proizvodov živalskega izvora, namenjenih za prehrano ljudi. Uredba (ES) št. 854/2004 določa, da mora pošiljke proizvodov živalskega izvora, ko vstopijo v Unijo, spremljati dokument o izpolnjevanju nekaterih zahtev, uradni nadzor navedenih proizvodov pa se mora izvajati v skladu z navedeno uredbo.

(3)

V Uredbi Komisije (ES) št. 2074/2005 (4) so določeni vzorci veterinarskih spričeval in dokumenti za uvoz nekaterih proizvodov živalskega izvora za namene uredb (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004, vključno z vzorcem veterinarskega spričevala za uvoz ribiških proizvodov v Prilogi VI k navedeni uredbi.

(4)

Države članice in organizacije zainteresiranih strani so Komisijo zaprosile, da določi vzorec veterinarskega spričevala za pošiljke ribiških proizvodov, namenjenih za prehrano ljudi, ki jih ulovijo plovila, ki plujejo pod zastavo države članice, in so preneseni, s skladiščenjem ali brez njega, v tretjih državah, ki ga mora podpisati pristojni organ v tretji državi, da se uskladijo informacije, ki morajo biti navedene ob vstopu takih pošiljk na ozemlje Unije.

(5)

Vzorec veterinarskega spričevala bi se moral izrecno sklicevati na ustrezne določbe o iztovarjanju, raztovarjanju in skladiščenju ribiških proizvodov iz poglavij II in VII oddelka VIII Priloge III k Uredbi (ES) št. 853/2004.

(6)

Vzorec zdravstvenega spričevala bi moral biti primeren za uporabo v elektronskem sistemu TRACES (5), ki se uporablja za izmenjavo veterinarskih spričeval med tretjimi državami in državami članicami.

(7)

Zato je primerno določiti usklajen vzorec veterinarskega spričevala, ki ga mora podpisati pristojni organ v tretji državi, v kateri se prenesejo ribiški proizvodi, preden so odpremljeni v Unijo.

(8)

Uredbo (ES) št. 2074/2005 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 2074/2005 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji člen 6c:

„Člen 6c

Zahteve glede uradnega nadzora ribiških proizvodov, ki jih ulovijo plovila, ki plujejo pod zastavo države članice, in vstopajo v Unijo po tem, ko so bili preneseni, s skladiščenjem ali brez njega, v tretjih državah

1.   Ribiške proizvode, namenjene za prehrano ljudi, ki jih ulovijo plovila, ki plujejo pod zastavo države članice, in so raztovorjeni, s skladiščenjem ali brez njega, v tretjih državah, preden vstopijo v Unijo z drugačnim prevoznim sredstvom, mora spremljati veterinarsko spričevalo, ki ga izda pristojni organ zadevne tretje države in ki mora biti izpolnjeno v skladu z vzorcem veterinarskega spričevala iz dodatka VIII k Prilogi VI.

2.   Tretja država, v kateri poteka prenos, mora biti na seznamu, kot je določeno v členu 11(1) Uredbe (ES) št. 854/2004.

3.   Če se ribiški proizvodi iz odstavka 1 raztovorijo in prepeljejo v skladiščne prostore v tretji državi iz navedenega odstavka, morajo biti skladiščni prostori na seznamu, kot je določeno v členu 12 Uredbe (ES) št. 854/2004.

4.   Če se ribiški proizvodi iz odstavka 1 natovorijo na plovilo, ki pluje pod zastavo tretje države, mora biti navedena tretja država na seznamu, kot je določeno v členu 11(1) Uredbe (ES) št. 854/2004, plovilo pa mora biti na seznamu, kot je določeno v členu 12 Uredbe (ES) št. 854/2004.

Kontejnerska plovila, ki se uporabljajo za prevoz ribiških proizvodov v kontejnerjih, so izvzeta iz te zahteve.“;

(b)

Priloga VI se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. julija 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. oktobra 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(2)  UL L 139, 30.4.2004, str. 206.

(3)  Direktiva Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (UL L 24, 30.1.1998, str. 9).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 2074/2005 z dne 5. decembra 2005 o določitvi izvedbenih ukrepov za nekatere proizvode iz Uredbe (ES) št. 853/2004 in za organizacijo uradnega nadzora po uredbah (ES) št. 854/2004 in (ES) št. 882/2004, o odstopanju od Uredbe (ES) št. 852/2004 ter spremembi uredb (ES) št. 853/2004 in (ES) št. 854/2004 (UL L 338, 22.12.2005, str. 27).

(5)  Odločba Komisije 2004/292/ES (UL L 94, 31.3.2004, str. 63).


PRILOGA

V Prilogi VI k Uredbi (ES) št. 2074/2005 se doda naslednji dodatek VIII:

Dodatek VIII k Prilogi VI

Vzorec veterinarskega spričevala za ribiške proizvode, namenjene za prehrano ljudi, ki jih ulovijo plovila, ki plujejo pod zastavo države članice, in so preneseni, s skladiščenjem ali brez njega, v tretjih državah

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

Top