EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R1123

Uredba Sveta (EU, Euratom) 2017/1123 z dne 20. junija 2017 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020

OJ L 163, 24.6.2017, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1123/oj

24.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 163/1


UREDBA SVETA (EU, Euratom) 2017/1123

z dne 20. junija 2017

o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1311/2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 312 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Posebni instrumenti so se v prvih letih izvajanja večletnega finančnega okvira 2014–2020, določenega v Uredbi Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 (1), obsežno uporabljali za spopadanje z novimi izzivi, ki so se pojavili v evropskem sosedstvu in ki so terjali hitre in celovite ukrepe Unije za odpravljanje njihovih daljnosežnih humanitarnih in varnostnih posledic.

(2)

Okoliščine, zaradi katerih so bili sprejeti navedeni izredni ukrepi, in potreba po nadaljnjih ukrepih še vedno obstajajo, kot dokazuje ponovna uporaba razlik do zgornje meje in posebnih instrumentov v okviru proračuna za leto 2017, to pa zmanjšuje razpoložljiva proračunska sredstva za spopadanje s takšnimi situacijami v preostalem obdobju večletnega finančnega okvira.

(3)

Za vzpostavitev specifične in največje možne prožnosti ter zagotovitev zadostnih odobritev plačil, da bi lahko Unija izpolnjevala svoje obveznosti v skladu s členom 323 Pogodbe o delovanju Evropske unije, je treba povečati najvišje zneske, določene za prilagoditev zgornjih mej za plačila za obdobje 2019–2020 na področju skupne razlike v okviru zgornje meje za plačila.

(4)

Da bi Unija ohranila zadostno zmogljivost za odzivanje na nepredvidene okoliščine in zlasti na nove izzive, bi bilo treba okrepiti rezervo za nujno pomoč in instrument prilagodljivosti, odpraviti časovne omejitve pri določanju skupne razlike v okviru obveznosti ter razširiti področje uporabe skupne razlike v okviru obveznosti.

(5)

Zagotoviti bi bilo treba tudi specifično in največjo možno prožnost, in sicer tako da se neporabljeni zneski iz Solidarnostnega sklada Evropske unije in rezerve za nujno pomoč dajo na razpolago instrumentu prilagodljivosti.

(6)

Uredbo (EU, Euratom) št. 1311/2013 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU, Euratom) št. 1311/2013 se spremeni:

1.

v členu 3 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Posebni instrumenti iz členov 9 do 15 zagotavljajo prožnost večletnega finančnega okvira in so zasnovani tako, da omogočajo nemoten potek proračunskega postopka. V proračun se lahko vključijo odobritve za prevzem obveznosti nad zgornjimi mejami ustreznih razdelkov iz večletnega finančnega okvira, kadar je treba uporabiti sredstva iz rezerve za nujno pomoč, Solidarnostnega sklada Evropske unije, instrumenta prilagodljivosti, Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji, varnostne rezerve, posebne prožnosti za odpravljanje brezposelnosti mladih in krepitev raziskav ter skupne razlike v okviru obveznosti za rast in zaposlovanje, zlasti zaposlovanje mladih, ter za ukrepe na področju migracij in varnosti, v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2012/2002 (*1), Uredbo (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (*2) ter Medinstitucionalnim sporazumom o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (*3).

(*1)  Uredba Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije (UL L 311, 14.11.2002, str. 3)."

(*2)  Uredba (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 855)."

(*3)  Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju (UL C 373, 20.12.2013, str. 1).“;"

2.

v členu 5 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Letne prilagoditve za leta 2018 do 2020 v primerjavi s prvotnimi zgornjimi mejami plačil za zadevna leta ne presegajo naslednjih najvišjih zneskov (v cenah iz leta 2011):

 

2018 – 7 milijard EUR

 

2019 – 11 milijard EUR

 

2020 – 13 milijard EUR.“;

3.

v členu 6(1) se doda naslednja točka:

„(f)

izračun zneskov, ki se dajo na razpolago instrumentu prilagodljivosti na podlagi drugega pododstavka člena 11(1).“;

4.

v členu 9 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Letni znesek rezerve je določen na 300 milijonov EUR (cene iz leta 2011) in se lahko v skladu s Finančno uredbo porabi do leta n + 1. Rezerva je vključena v splošni proračun Unije kot rezervacija. Najprej se porabi del letnega zneska iz prejšnjega leta. Navedeni del letnega zneska iz leta n, ki se ne porabi v letu n + 1, zapade.“;

5.

člen 11 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 11

Instrument prilagodljivosti

‚1.   Instrument prilagodljivosti je namenjen zagotavljanju financiranja, in sicer v danem proračunskem letu, jasno opredeljenih odhodkov, ki jih ni mogoče financirati v okviru zgornjih mej, ki so na razpolago za enega ali več drugih razdelkov. Ob upoštevanju drugega pododstavka znaša letna zgornja meja, ki je na razpolago instrumentu prilagodljivosti, 600 milijonov EUR (cene iz leta 2011).

Letni znesek, ki je na razpolago instrumentu prilagodljivosti, se vsako leto, začenši z letom 2017, poveča za:

(a)

znesek, enak delu letnega zneska za Solidarnostni sklad Evropske unije, ki je zapadel v preteklem letu v skladu s členom 10(1);

(b)

znesek, enak delu letnega zneska za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji, ki je zapadel v preteklem letu.

Zneski, ki so na razpolago instrumentu prilagodljivosti v skladu z drugim pododstavkom, se uporabljajo v skladu s pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Neporabljeni del letnega zneska instrumenta prilagodljivosti se lahko porabi do leta n + 3. Najprej se porabi del letnega zneska iz prejšnjih let, od najstarejšega dalje. Navedeni del letnega zneska iz leta n, ki se ne porabi v letu n + 3, zapade.“;

6.

člen 14 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 14

Skupna razlika v okviru obveznosti za rast in zaposlovanje, zlasti zaposlovanje mladih, ter za ukrepe na področju migracij in varnosti

1.   Razpoložljive razlike v okviru zgornjih mej večletnega finančnega okvira za odobritve za prevzem obveznosti tvorijo skupno razliko večletnega finančnega okvira v okviru obveznosti, ki je na razpolago nad zgornjimi mejami, določenimi v večletnem finančnem okviru za leta od 2016 do 2020 za cilje politik, povezane z rastjo in zaposlovanjem, zlasti zaposlovanjem mladih, ter migracijami in varnostjo.

2.   Komisija v okviru tehnične prilagoditve iz člena 6 vsako leto izračuna razpoložljivi znesek. Evropski parlament in Svet lahko skupno razliko večletnega finančnega okvira ali del te razlike porabita v okviru proračunskega postopka iz člena 314 PDEU.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Luxembourgu, 20. junija 2017

Za Svet

Predsednica

H. DALLI


(1)  Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).


Top