EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D1545

Sklep (EU) 2017/1545 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. septembra 2017 o spremembi Sklepa št. 445/2014/EU o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 (Besedilo velja za EGP. )

OJ L 237, 15.9.2017, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/1545/oj

15.9.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 237/1


SKLEP (EU) 2017/1545 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 13. septembra 2017

o spremembi Sklepa št. 445/2014/EU o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 167 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Cilj Sklepa št. 445/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2) je ohranjati in spodbujati bogastvo in raznolikost kultur v Evropi ter poudarjati njihove skupne značilnosti in hkrati povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru, ter tako spodbujati vzajemno razumevanje in medkulturni dialog ter poudarjati pomen skupne kulturne dediščine. Nadalje je cilj navedenega sklepa spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest, kar lahko vključuje tudi njihova okoliška območja, v skladu z njihovimi ustreznimi strategijami in prednostnimi nalogami, za spodbujanje pametne, trajnostne in vključujoče rasti.

(2)

Evropske prestolnice kulture bistveno prispevajo k spodbujanju vrednot Unije.

(3)

Dodatno bi bilo treba spodbujati dejavnosti mreženja med nekdanjimi, sedanjimi in prihodnjimi mesti, ki nosijo naziv Evropska prestolnica kulture, da bi spodbujali izmenjavo izkušenj in dobrih praks.

(4)

Sklep št. 445/2014/EU določa, da imajo dostop do aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture (v nadaljnjem besedilu: aktivnost) zgolj mesta iz države članice, države kandidatke ali potencialne kandidatke ali, pod pogoji, določenimi v navedenem sklepu, iz države, ki pristopa k Uniji.

(5)

Da bi okrepili kulturne vezi med državami Evropskega združenja za prosto trgovino, ki so pogodbenice Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (3) (v nadaljnjem besedilu: države Efte/EGP), in Unijo, bi morala biti aktivnost v skladu z navedenim sporazumom in ob upoštevanju pogojev dostopna tudi za mesta iz teh držav.

(6)

Vendar bi moralo biti v obdobju, zajetem v Sklepu št. 445/2014/EU, in sicer od leta 2020 do leta 2033, zaradi enakosti z mesti v državah članicah, ki sodelujejo v aktivnosti, mestom v državah Efte/EGP dovoljeno sodelovati le na enem natečaju za naziv. Zaradi enakosti z državami članicami bi moralo biti vsaki državi Efte/EGP dovoljeno, da gosti naziv le enkrat v navedenem obdobju, kot velja za države kandidatke in potencialne kandidatke.

(7)

Ker morajo biti razpisi za predložitev prijav objavljeni najpozneje šest let pred letom naziva, bi morala država kandidatka, potencialna kandidatka ali država Efte/EGP namesto leta 2027 naziv Evropska prestolnica kulture gostiti leta 2028, da se navedenim državam omogoči izvesti pogajanja o njihovem sodelovanju v programu Unije, ki podpira kulturo in sledi programu Ustvarjalna Evropa za obdobje od leta 2021 do leta 2027.

(8)

Sklep št. 445/2014/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep št. 445/2014/EU se spremeni:

(1)

člen 3 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Število mest, ki v danem letu nosijo naziv (v nadaljnjem besedilu: leto naziva), ne presega tri.

Vsako leto se naziv podeli največ enemu mestu v vsaki od dveh držav članic, ki sta navedeni na koledarju iz Priloge (v nadaljnjem besedilu: koledar), in v zadevnih letih enemu mestu iz države Evropskega združenja za prosto trgovino, ki je pogodbenica Sporazuma o Evropskem gospodarskem prostoru (v nadaljnjem besedilu: država Efte/EGP), države kandidatke ali potencialne kandidatke ali enemu mestu iz države, ki pristopa k Uniji, pod pogoji iz odstavka 5.“;

(b)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Mesta v državah Efte/EGP, državah kandidatkah in potencialnih kandidatkah, ki na dan objave razpisa za predložitev prijav iz člena 10(2) sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa ali v poznejših programih Unije, ki podpirajo kulturo, se lahko v okviru javnega natečaja, ki se organizira v skladu s koledarjem iz Priloge, prijavijo za naziv za eno leto.

Mestom v državah Efte/EGP, državah kandidatkah in potencialnih kandidatkah je v obdobju od leta 2020 do leta 2033 dovoljeno sodelovati le na enem natečaju.

Vsaki državi Efte/EGP, državi kandidatki ali potencialni kandidatki je dovoljeno gostiti naziv samo enkrat v obdobju od leta 2020 do leta 2033.“;

(2)

člen 10 se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim:

„Predizbor in izbor v državah Efte/EGP, državah kandidatkah in potencialnih kandidatkah“;

(b)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Komisija je odgovorna za organizacijo natečaja med mesti v državah Efte/EGP, državah kandidatkah in potencialnih kandidatkah.“;

(c)

v odstavku 6 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„6.   Svet izda poročilo o izboru glede prijav mest, ki kandidirajo, v ožjem izboru, skupaj s priporočilom za imenovanje največ enega mesta v eni državi Efte/EGP, državi kandidatki ali potencialni kandidatki.“;

(3)

v členu 11 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   V primeru držav Efte/EGP, držav kandidatk in potencialnih kandidatk Komisija imenuje eno mesto, ki bo nosilo naziv v zadevnih letih, na podlagi priporočil iz poročila o izboru sveta in o tem imenovanju najpozneje štiri leta pred letom naziva uradno obvesti Evropski parlament, Svet in Odbor regij.“;

(4)

člen 13 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Zadevna država članica, država Efte/EGP, država kandidatka ali potencialna kandidatka lahko imenuje opazovalca, ki se udeleži navedenih sestankov.“;

(b)

v odstavku 3 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Svet predloži svoja poročila o spremljanju Komisiji, imenovanim mestom in njihovim državam članicam, pa tudi imenovanim mestom in zadevni državi Efte/EGP, državi kandidatki ali potencialni kandidatki.“;

(5)

Priloga se nadomesti z besedilom iz Priloge k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 13. septembra 2017

Za Evropski parlament

Predsednik

A. TAJANI

Za Svet

Predsednik

M. MAASIKAS


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 13. junija 2017 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 17. julija 2017.

(2)  Sklep št. 445/2014/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi aktivnosti Unije za Evropske prestolnice kulture za leta od 2020 do 2033 in o razveljavitvi Sklepa št. 1622/2006/ES (UL L 132, 3.5.2014, str. 1).

(3)  UL L 1, 3.1.1994, str. 3.


PRILOGA

„KOLEDAR

2020

Hrvaška

Irska

 

2021

Romunija

Grčija

država kandidatka ali potencialna kandidatka

2022

Litva

Luksemburg

 

2023

Madžarska

Združeno kraljestvo

 

2024

Estonija

Avstrija

država Efte/EGP, država kandidatka ali potencialna kandidatka (1)

2025

Slovenija

Nemčija

 

2026

Slovaška

Finska

 

2027

Latvija

Portugalska

 

2028

Češka

Francija

država Efte/EGP, država kandidatka ali potencialna kandidatka

2029

Poljska

Švedska

 

2030

Ciper

Belgija

država Efte/EGP, država kandidatka ali potencialna kandidatka

2031

Malta

Španija

 

2032

Bolgarija

Danska

 

2033

Nizozemska

Italija

država Efte/EGP, država kandidatka ali potencialna kandidatka


(1)  Pod pogojem, da ta sklep začne veljati pred objavo razpisa za predložitev prijav za natečaj za leto 2024, tj. šest let pred letom naziva.“


Top