EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0179

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/179 z dne 1. februarja 2017 o postopkovnih ureditvah, potrebnih za delovanje skupine za sodelovanje v skladu s členom 11(5) Direktive (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji

C/2017/0438

OJ L 28, 2.2.2017, p. 73–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/179/oj

2.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 28/73


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/179

z dne 1. februarja 2017

o postopkovnih ureditvah, potrebnih za delovanje skupine za sodelovanje v skladu s členom 11(5) Direktive (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive (EU) 2016/1148 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o ukrepih za visoko skupno raven varnosti omrežij in informacijskih sistemov v Uniji (1) in zlasti člena 11(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Strateško sodelovanje med državami članicami ter izmenjava informacij, izkušenj in dobrih praks v zvezi z varnostjo omrežij in informacijskih sistemov je ključnega pomena za učinkovito odzivanje na izzive incidentov in tveganj, povezanih z varnostjo teh sistemov v Uniji.

(2)

Da bi se podprla in olajšala strateško sodelovanje in izmenjava informacij med državami članicami ter okrepilo zaupanje med njimi, člen 11 Direktive (EU) 2016/1148 vzpostavlja skupino za sodelovanje, ki jo sestavljajo predstavniki držav članic, Komisije in Agencije Evropske unije za varnost omrežij in informacij.

(3)

V skladu s členom 11 Direktive (EU) 2016/1148 skupina za sodelovanje opravlja svoje naloge na podlagi dvoletnih delovnih programov in prvi od njih mora biti pripravljen do 9. februarja 2018. Naloge skupine za sodelovanje so med drugim strateško usmerjanje dejavnosti mreže skupin za odzivanje na incidente na področju računalniške varnosti, izmenjava informacij in dobrih praks ter razpravljanje o zmogljivostih in pripravljenosti držav članic. Skupina za sodelovanje mora do 9. avgusta 2018 in vsako naslednje leto in pol pripraviti poročilo, v katerem oceni izkušnje, pridobljene s strateškim sodelovanjem na podlagi tega člena.

(4)

Skupina za sodelovanje mora v skladu s členom 24(2) Direktive (EU) 2016/1148 z namenom, da bi države članice spodbudila k uporabi skladnega pristopa pri določanju izvajalcev bistvenih storitev, v obdobju od 9. februarja 2017 do 9. novembra 2018 obravnavati postopek, vsebino in vrsto nacionalnih ukrepov, ki omogočajo določitev izvajalcev bistvenih storitev v določenem sektorju. Skupina za sodelovanje mora na zahtevo države članice obravnavati tudi specifičen osnutek nacionalnih ukrepov te države članice glede določitve izvajalcev bistvenih storitev v določenem sektorju.

(5)

V skladu s členom 14(7) Direktive (EU) 2016/1148 lahko pristojni organi, ki sodelujejo v okviru skupine za sodelovanje, lahko oblikujejo in sprejmejo smernice o okoliščinah, v katerih morajo izvajalci bistvenih storitev priglasiti incidente, vključno s parametri, na podlagi katerih se določi, kako pomemben je vpliv incidenta.

(6)

V skladu s členom 11(2) Direktive (EU) 2016/1148 Komisija zagotovi sekretariat skupine za sodelovanje. Komisija bi morala podporo sekretariata zagotoviti tudi za podskupine, vzpostavljene v skladu s tem sklepom.

(7)

Skupini za sodelovanje predseduje predstavnik države članice, ki predseduje Svetu Evropske unije. Predsedniku bi morala pri izvajanju njegovih nalog pomagati predstavnik države članice, ki je Svetu EU predsedovala v predhodnem mandatu, in predstavnik države članice, ki mu bo predsedovala v naslednjem. Predsednik lahko opredeli, v zvezi s katerimi nalogami bo morda potreboval tako pomoč. Če se država članica, ki predseduje Svetu, vzdrži predsedovanja skupini, bi moral namestnika predsednika izvoliti Evropski svet z dvotretjinsko večino članov skupine.

(8)

Predsednik bi moral pri opravljanju svojih nalog upoštevati načela vključevanja, sodelovanja, spoštovanja raznolikosti in doseganja soglasja. Predsednik skupine za sodelovanje bi moral zlasti spodbujati sodelovanje vseh članov, dovoliti izražanje različnih pogledov in stališč ter si prizadevati, da se poiščejo rešitve, ki bodo v okviru skupine za sodelovanje deležne največje možne podpore.

(9)

Skupina za sodelovanje lahko v skladu s členom 11(2) Direktive (EU) 2016/1148 po potrebi povabi predstavnike ustreznih zainteresiranih strani k udeležbi na zasedanjih skupine. Za zagotovitev, da države pristopnice od dneva pristopa izpolnjujejo zahteve Direktive (EU) 2016/1148, je primerno, da so predstavniki teh držav od datuma podpisa pristopne pogodbe povabljeni k udeležbi na zasedanjih skupine za sodelovanje. Odločitev o povabilu predstavnikov ustreznih zainteresiranih strani ali strokovnjakov k udeležbi na zasedanjih ali delih zasedanj skupine za sodelovanje bi moral sprejeti predsednik, razen če skupina za sodelovanje, z navadno večino svojih članov, nasprotuje sodelovanju predstavnikov ali strokovnjakov na zasedanju ali delu zasedanja.

(10)

V skladu s členom 13 Direktive (EU) 2016/1148 lahko Unija v skladu s členom 218 PDEU s tretjimi državami in mednarodnimi organizacijami sklene mednarodne sporazume, ki bodo omogočali in urejali njihovo sodelovanje pri nekaterih dejavnostih skupine za sodelovanje.

(11)

Zaradi večje učinkovitosti bi skupina za sodelovanje morala imeti možnost, da vzpostavi podskupine.

(12)

Zaradi poenostavitve bi skupina za sodelovanje morala sprejeti podrobnejši poslovnik, ki bi med drugim zadeval načine pošiljanja dokumentov, pisni postopek ali pripravo povzetkov zapisnikov zasedanj.

(13)

Razprave skupine načeloma ne bi smele biti odprte za javnost, saj bi, glede na to, da obravnavane zadeve pogosto zadevajo javno varnost, njihovo razkritje lahko imelo negativne posledice za krepitev medsebojnega zaupanja med člani. Vendar se skupina s soglasjem predsednika lahko odloči, da za nekatera vprašanja svojo razpravo odpre za javnost in da olajša javno razkritje ustrezne dokumentacije.

(14)

Z namenom, da se zagotovi nemoteno delovanje skupine od dneva iz člena 24(1) Direktive (EU) 2016/1148, bi moral ta sklep začeti veljati dan po njegovi objavi v Uradnem listu Evropske unije.

(15)

Ukrepi, predvideni s tem sklepom, so v skladu z mnenjem Odbora za varnost omrežij in informacijskih sistemov, ustanovljenem v skladu s členom 22 Direktive (EU) 2016/1148 –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Cilj

Ta sklep določa postopkovne ureditve, potrebne za delovanje skupine za sodelovanje (v nadaljnjem besedilu: Skupina), vzpostavljene v skladu s členom 11 Direktive (EU) 2016/1148.

Člen 2

Predsednik Skupine

1.   Skupini predseduje predstavnik države članice, ki predseduje Svetu Evropske unije. Predsedniku pri izvajanju njegovih nalog pomagata predstavnik države članice, ki je Svetu EU predsedovala v predhodnem mandatu, in predstavnik države članice, ki mu bo predsedovala v naslednjem.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 in na zahtevo predstavnika države članice, ki predseduje Svetu Evropske unije, se v primeru, da se država članica vzdrži predsedovanja Skupini, Skupina lahko odloči, da z dvotretjinsko večino svojih članov med državami članicami izvoli nadomestnega predsednika, ki predseduje, dokler ga ne nasledi naslednji predsednik v skladu z odstavkom 1.

Člen 3

Sklic zasedanja

1.   Zasedanja Skupine skliče predsednik, in sicer na lastno pobudo ali na zahtevo navadne večine članov. Predsednik zagotovi okvirni časovni razpored zasedanj v času svojega mandata, pri čemer upošteva delovni program Skupine.

2.   Zasedanja Skupine načeloma potekajo v prostorih Komisije.

Člen 4

Načini dela

Delo, ki ga opravlja Skupina, je kombinacija zasedanj v fizični ali virtualni obliki ter pisnih postopkov.

Člen 5

Dnevni red

1.   Predsednik s pomočjo sekretariata pripravi dnevni red in ga pošlje članom Skupine.

2.   Skupina sprejme dnevni red na začetku zasedanja.

Člen 6

Pravila glasovanja in stališča, ki so jih izrazili člani Skupine

1.   Odločitve Skupine se sprejmejo soglasno, razen če ni v tem sklepu predvideno drugače.

2.   Če se izvede glasovanje, imajo člani, ki so glasovali proti ali se vzdržali, pravico, da se povzetek razlogov za njihovo stališče priloži dokumentu, predloženemu v glasovanje.

3.   Skupina sprejme svoj delovni program z dvotretjinsko večino svojih članov.

Člen 7

Tretje osebe in strokovnjaki

1.   Predstavniki držav pristopnic so vabljeni, da se udeležijo zasedanj Skupine od dne podpisa pristopne pogodbe.

2.   Predsednik lahko na lastno pobudo ali na zahtevo katerega od članov Skupine k sodelovanju na zasedanju ali določenem delu zasedanja Skupine povabi predstavnike ustreznih zainteresiranih strani ali strokovnjake. Vendar lahko njihovi udeležbi nasprotuje navadna večina članov Skupine.

3.   Predstavniki tretjih oseb, ustrezne zainteresirane strani in strokovnjaki iz odstavkov 1 in 2 pri glasovanju Skupine niso navzoči in pri njem ne sodelujejo.

Člen 8

Vzpostavitev podskupin

1.   Skupina lahko vzpostavi podskupine za preučitev specifičnih vprašanj, povezanih z njenim delom.

2.   Skupina določi pristojnosti podskupin. Podskupina poroča Skupini in se po zaključku mandata razpusti.

3.   Administrativno podporo podskupinam iz odstavka 1 zagotavlja Komisija.

4.   Za podskupine se uporabljajo pravila o dostopu do dokumentov in zaupnosti iz člena 10, pravila o varstvu osebnih podatkov iz člena 11 in pravila o stroških zasedanj iz člena 12.

Člen 9

Poslovnik

1.   Skupina sprejme svoj poslovnik z dvotretjinsko večino svojih članov.

2.   Predsednik lahko na lastno pobudo ali na zahtevo katerega od članov Skupine predlaga spremembe poslovnika.

Člen 10

Dostop do dokumentov in zaupnost

1.   Zahteve, naslovljene na Skupino, za dostop do dokumentov v zvezi z njenimi dejavnostmi, obravnava Komisija v skladu z Uredbo Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 (2).

2.   Razprave Skupine niso javne. Ob soglasju predsednika se Skupina lahko odloči, da za določene predmete urejanja razprave odpre za javnost.

3.   Dokumenti, ki se predložijo članom Skupine, predstavnikom tretjih oseb in strokovnjakom, se ne razkrijejo javnosti, razen če je dostop do teh dokumentov odobren v skladu z odstavkom 1 ali če jih Komisija ne objavi na drug način.

4.   Pravilo Komisije glede varnosti v zvezi z varstvom tajnih podatkov Unije, določeno v sklepih Komisije (EU, Euratom) 2015/443 (3) in (EU, Euratom) 2015/444 (4), se uporablja za vsak tak podatek, ki ga Skupina prejme, ustvari ali ga obravnava. Podatki, ki jih obravnava Skupina in za katere velja obveznost varovanja poslovne skrivnosti, morajo biti ustrezno varovani.

5.   Člani Skupine pa tudi predstavniki tretjih oseb in strokovnjaki morajo spoštovati obveznosti v zvezi z zaupnostjo iz tega člena. Predsednik zagotovi, da so predstavniki tretjih oseb in strokovnjaki seznanjeni s svojimi obveznostmi v zvezi z zaupnostjo.

Člen 11

Varstvo osebnih podatkov

Skupina obdeluje osebne podatke v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (5).

Člen 12

Stroški zasedanj

1.   Komisija sodelujočih pri dejavnostih Skupine ne plačuje za njihove storitve.

2.   Komisija lahko povrne potne stroške sodelujočih pri dejavnostih Skupine. Povračilo se izplača v skladu z veljavnimi določbami Komisije v mejah razpoložljivih odobrenih sredstev, dodeljenih službam Komisije v okviru letnega postopka razporeditve sredstev.

Člen 13

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Bruslju, 1. februarja 2017

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 194, 19.7.2016, str. 1.

(2)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (UL L 145, 31.5.2001, str. 43).

(3)  Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/443 z dne 13. marca 2015 o varnosti v Komisiji (UL L 72, 17.3.2015, str. 41).

(4)  Sklep Komisije (EU, Euratom) 2015/444 z dne 13. marca 2015 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 72, 17.3.2015, str. 53).

(5)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).


Top