EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R2030

Uredba (EU, Euratom) 2016/2030 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. oktobra 2016 o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 glede sekretariata nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF)

UL L 317, 23.11.2016, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/2030/oj

23.11.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/1


UREDBA (EU, Euratom) 2016/2030 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 26. oktobra 2016

o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 glede sekretariata nadzornega odbora Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 325 navedene pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a navedene pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Računskega sodišča (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 15(1) Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3) je nadzorni odbor Evropskega urada za boj proti goljufijam (v nadaljnjem besedilu: Urad) zadolžen za redno spremljanje izvajanja preiskovalne funkcije Urada, da bi okrepili njegovo neodvisnost.

(2)

Okvir za izvrševanje proračunskih odobritev v zvezi s člani nadzornega odbora bi bilo treba oblikovati na način, ki preprečuje vtis, da se Urad morda vmešava v njihove naloge. Uredbo (EU, Euratom) št. 883/2013 bi bilo treba prilagoditi tako, da se omogoči vzpostavitev takega okvira, pri tem pa zagotovi enaka preglednost sredstev za delovanje nadzornega odbora kot pred tem.

(3)

Da se zagotovi učinkovito in uspešno delovanje nadzornega odbora, bi morala njegov sekretariat zagotavljati neposredno Komisija, neodvisno od Urada, sekretariatu pa bi morala dati tudi ustrezna sredstva za izpolnjevanje njegovih nalog. Da se ohrani neodvisnost nadzornega odbora, bi se Komisija morala vzdržati vmešavanja v naloge spremljanja nadzornega odbora.

(4)

Ko Urad imenuje uradno osebo za varstvo podatkov v skladu s členom 10(4) Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013, bi morala ta uradna oseba za varstvo podatkov obdržati pristojnost za obdelavo podatkov, ki jo opravlja sekretariat nadzornega odbora.

(5)

Za osebje sekretariata nadzornega odbora bi se morale še naprej uporabljati obveznosti glede zaupnosti.

(6)

V skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (4) je bilo opravljeno posvetovanje z Evropskim nadzornikom za varstvo podatkov, ki je 18. marca 2016 sklenil, da ne bo podal mnenja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 se spremeni:

1.

člen 10 se spremeni:

(a)

v odstavku 4 se doda naslednji pododstavek:

„Uradna oseba za varstvo podatkov je pristojna za obdelavo podatkov, ki jo opravljata Urad in sekretariat nadzornega odbora.“;

(b)

v odstavku 5 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„V skladu s Kadrovskimi predpisi se osebje Urada in osebje sekretariata nadzornega odbora vzdrži vsakega neodobrenega razkritja informacij, ki jih pridobi pri izvajanju svojih dolžnosti, razen če so bile že zakonito objavljene ali dostopne javnosti, navedena obveznost pa velja tudi po prenehanju zaposlitve.

Člane nadzornega odbora pri izvajanju dolžnosti zavezuje enaka obveznost varovanja poslovne skrivnosti, navedena obveznost pa velja tudi po poteku njihovega mandata.“;

2.

v členu 15 se odstavek 8 nadomesti z naslednjim:

„8.   Nadzorni odbor imenuje svojega predsednika. Sprejme tudi svoj poslovnik, ki ga pred tem posreduje v vednost Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Evropskemu nadzorniku za varstvo podatkov. Sestanki nadzornega odbora se sklicujejo na pobudo njegovega predsednika ali generalnega direktorja. Nadzorni odbor se sestane najmanj desetkrat na leto. Svoje sklepe sprejema z večino glasov svojih članov. Njegov sekretariat zagotavlja Komisija, in sicer neodvisno od Urada in v tesnem sodelovanju z nadzornim odborom. Pred imenovanjem osebja sekretariata se opravi posvetovanje z nadzornim odborom, njegovo mnenje pa upošteva pri imenovanju. Sekretariat deluje po navodilih nadzornega odbora in neodvisno od Komisije. Ne glede na to, da ima Komisija nadzor nad proračunom nadzornega odbora in njegovega sekretariata, ne posega v naloge spremljanja nadzornega odbora.

Uradniki, imenovani v sekretariat nadzornega odbora, pri izvajanju nadzornih nalog nadzornega odbora ne smejo zahtevati ali sprejemati nikakršnih navodil od posameznih vlad oziroma institucij, organov, uradov ali agencij.“;

3.

člen 18 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 18

Financiranje

Skupna proračunska sredstva za Urad so prikazana pod posebno proračunsko postavko v oddelku splošnega proračuna Evropske unije, ki se nanaša na Komisijo, ter so podrobneje razčlenjena v prilogi k navedenemu oddelku. Proračunska sredstva za nadzorni odbor in njegov sekretariat so prikazana v oddelku splošnega proračuna Evropske unije, ki se nanaša na Komisijo.

Kadrovski načrt Urada je priložen kadrovskemu načrtu Komisije. Kadrovski načrt Komisije zajema sekretariat nadzornega odbora.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati prvi dan meseca, ki sledi mesecu njene objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 26. oktobra 2016

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

I. LESAY


(1)  UL C 150, 27.4.2016, str. 1.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 6. julija 2016 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 20. septembra 2016.

(3)  Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

(4)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).


Top