EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1192

Uredba (EU, Euratom) 2016/1192 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. julija 2016 o prenosu pristojnosti za odločanje o sporih med Evropsko unijo in njenimi uslužbenci na prvi stopnji na Splošno sodišče

UL L 200, 26.7.2016, p. 137–139 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1192/oj

26.7.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 200/137


UREDBA (EU, Euratom) 2016/1192 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 6. julija 2016

o prenosu pristojnosti za odločanje o sporih med Evropsko unijo in njenimi uslužbenci na prvi stopnji na Splošno sodišče

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 256(1), prvega in drugega odstavka člena 257 ter drugega odstavka člena 281 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a(1) Pogodbe,

ob upoštevanju zahteve Sodišča,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropske komisije (1),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 48 Protokola št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije, kakor je bil spremenjen z Uredbo (EU, Euratom) 2015/2422 Evropskega parlamenta in Sveta (3), določa, da Splošno sodišče, ki ima s 25. decembrom 2015 40 sodnikov, s 1. septembrom 2016 sestavlja 47 sodnikov, s 1. septembrom 2019 pa ga sestavljata po dva sodnika na državo članico.

(2)

Kakor je navedeno v uvodni izjavi 9 Uredbe (EU, Euratom) 2015/2422, bi povečanje števila sodnikov Splošnega sodišča za sedem 1. septembra 2016 moral spremljati prenos pristojnosti na Splošno sodišče za odločanje na prvi stopnji o sporih med Unijo in njenimi uslužbenci na podlagi člena 270 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU). V skladu s členom 256(1) PDEU ta prenos pristojnosti predpostavlja razpustitev Sodišča za uslužbence Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Sodišče za uslužbence).

(3)

Zato bi bilo treba pristojnost za odločanje na prvi stopnji o sporih med vsemi institucijami, organi, uradi ali agencijami na eni strani ter njihovimi uslužbenci na drugi, za katere je pristojnost podeljena Sodišču Evropske unije, prenesti na Splošno sodišče.

(4)

Sklep Sveta 2004/752/ES, Euratom (4) in Uredbo (EU, Euratom) št. 979/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (5) je treba razveljaviti, Protokol št. 3 pa spremeniti.

(5)

Splošno sodišče bi moralo v zadevah v zvezi z javnimi uslužbenci Evropske unije odločati ob upoštevanju posebnih značilnosti sporov na tem področju, vključno s preučitvijo možnosti za mirno rešitev spora v vseh fazah postopka.

(6)

Poleg tega bi bilo treba, da se zagotovi učinkovit potek postopkov v zadevah pred Sodiščem za uslužbence na dan prenosa in da se določijo pravila, ki se uporabijo za pritožbe, ki so v obravnavi na ta datum ali so vložene pozneje, zoper odločbe navedenega sodišča sprejeti določbe o ustreznih prehodnih rešitvah v zvezi s prenosom zadev v zvezi z javnimi uslužbenci Evropske unije na Splošno sodišče Evropske unije –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sklep 2004/752/ES, Euratom in Uredba (EU, Euratom) št. 979/2012 se razveljavita.

Člen 2

Protokol št. 3 se spremeni:

1.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 50a

1.   Splošno sodišče na prvi stopnji izvršuje pristojnost za odločanje v sporih med Unijo in njenimi uslužbenci na podlagi člena 270 Pogodbe o delovanju Evropske unije, vključno s spori med vsemi institucijami, organi, uradi ali agencijami na eni strani ter njihovim osebjem na drugi, za katere je pristojnost podeljena Sodišču Evropske unije.

2.   Splošno sodišče lahko v vseh fazah postopka od predložitve vloge preučuje možnosti za mirno rešitev spora in si lahko prizadeva omogočiti takšno rešitev.“;

2.

člen 62c se nadomesti z naslednjim:

„Člen 62c

Določbe o pristojnostih, sestavi, organizaciji in postopkih morebitnih specializiranih sodišč, ustanovljenih na podlagi člena 257 Pogodbe o delovanju Evropske unije, so vsebovane v prilogi k temu statutu.“;

3.

Priloga I se črta.

Člen 3

Zadeve pred Sodiščem za uslužbence, o katerih do 31. avgusta 2016 še ni odločeno, se prenesejo na Splošno sodišče. Splošno sodišče jih nadalje obravnava v stanju, v kakršnem so na ta dan, in v skladu s svojim poslovnikom. Če se zadeva prenese na Splošno sodišče po koncu ustnega postopka, se ta del postopka ponovno odpre.

Člen 4

Ne glede na točko 3 člena 2 te uredbe se členi 9 do 12 Priloge I k Protokolu št. 3 še naprej uporabljajo za pritožbe, ki se zoper odločbe Sodišča za uslužbence vložijo pri Splošnem sodišču do 31. avgusta 2016 ali po tem datumu. Če Splošno sodišče razveljavi odločbo Sodišča za uslužbence in hkrati meni, da stanje postopka odločbe ne dopušča, zadevo vrne v razsojanje senatu, ki ni odločal o pritožbi.

Člen 5

Ta uredba začne veljati prvi dan v mesecu po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. septembra 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 6. julija 2016

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

I. KORČOK


(1)  Mnenje z dne 22. februarja 2016 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 9. junija 2016 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 24. junija 2016.

(3)  Uredba (EU, Euratom) 2015/2422 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Protokola št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije (UL L 341, 24.12.2015, str. 14).

(4)  Sklep Sveta 2004/752/ES, Euratom z dne 2. novembra 2004 o ustanovitvi Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL L 333, 9.11.2004, str. 7).

(5)  Uredba (EU, Euratom) št. 979/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o začasnih sodnikih Sodišča za uslužbence Evropske unije (UL L 303, 31.10.2012, str. 83).


Top