EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0920

Sklep Sveta (EU) 2016/920 z dne 20. maja 2016 o podpisu Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o varstvu osebnih podatkov pri preprečevanju, preiskovanju, odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj, v imenu Evropske unije

OJ L 154, 11.6.2016, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/920/oj

11.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 154/1


SKLEP SVETA (EU) 2016/920

z dne 20. maja 2016

o podpisu Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o varstvu osebnih podatkov pri preprečevanju, preiskovanju, odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj, v imenu Evropske unije

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 16 v povezavi s členom 218(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 3. decembra 2010 pooblastil Komisijo, da začne pogajanja z vlado Združenih držav Amerike (v nadaljnjem besedilu: Združene države) o sporazumu o varstvu osebnih podatkov pri prenosu in obdelavi za namen preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj, vključno s terorizmom.

(2)

Pogajanja z vlado Združenih držav so se zaključila in besedilo Sporazuma je bilo parafirano 8. septembra 2015.

(3)

Cilj Sporazuma je vzpostaviti celovit okvir načel in zaščitnih ukrepov za varstvo podatkov, kadar se osebni podatki prenesejo za namene kazenskega pregona med Združenimi državami na eni strani ter Evropsko unijo ali njenimi državami članicami na drugi strani. Cilj je zagotoviti visoko stopnjo varstva podatkov in s tem okrepiti sodelovanje med pogodbenicama. Sporazum sam po sebi sicer ni pravna podlaga za noben prenos osebnih podatkov v Združene države, vendar po potrebi dopolnjuje zaščitne ukrepe za varstvo podatkov v okviru obstoječih in prihodnjih sporazumov ali nacionalnih določb, ki take prenose dopuščajo.

(4)

Unija je pristojna za vse določbe Sporazuma. Unija je zlasti sprejela Direktivo (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta (1) o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov. Prenosi držav članic, za katere se uporabljajo zaščitni ukrepi,so predvideni v členu 37(1)(a) navedene direktive.

(5)

V skladu s členom 6a Protokola št. 21 o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji (PEU) in Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU), pravila iz Sporazuma, ki se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov s strani držav članic pri izvajanju dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe poglavja 4 ali 5 naslova V tretjega dela PDEU, ne zavezujejo Združenega kraljestva in Irske, če ju ne zavezujejo pravila, ki urejajo oblike pravosodnega sodelovanja v kazenskih zadevah ali policijskega sodelovanja, v okviru katerih je treba upoštevati določbe iz Sporazuma.

(6)

V skladu s členoma 2 in 2a Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen PEU in PDEU, Danske ne zavezujejo in se zanjo ne uporabljajo pravila, ki so določena v tem sporazumu in se nanašajo na obdelavo osebnih podatkov s strani držav članic, kadar izvajajo dejavnosti, ki spadajo na področje uporabe poglavja 4 ali 5 naslova V tretjega dela PDEU.

(7)

Vsako obvestilo na podlagi člena 27 Sporazuma v zvezi z Združenim kraljestvom, Irsko ali Dansko bi moralo biti dano v skladu s statusom navedenih držav članic, ki ga imajo na podlagi zadevnih določb prava Unije, in v tesnem posvetovanju z njimi.

(8)

Sporazum bi bilo treba podpisati, s pridržkom njegove poznejše sklenitve –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Podpis Sporazuma med Združenimi državami Amerike in Evropsko unijo o varstvu osebnih podatkov pri preprečevanju, preiskovanju, odkrivanju in pregonu kaznivih dejanj v imenu Unije se odobri, s pridržkom sklenitve navedenega sporazuma (2).

Člen 2

Predsednik Sveta je pooblaščen, da imenuje osebo(-e), pooblaščeno(-e) za podpis Sporazuma v imenu Unije.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 20. maja 2016

Za Svet

Predsednik

K.H.D.M. DIJKHOFF


(1)  Direktiva (EU) 2016/680 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov, ki jih pristojni organi obdelujejo za namene preprečevanja, preiskovanja, odkrivanja ali pregona kaznivih dejanj ali izvrševanja kazenskih sankcij, in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Okvirnega sklepa Sveta 2008/977/PNZ (UL L 119, 4.5.2016, str. 89).

(2)  Besedilo Sporazuma bo objavljeno skupaj s sklepom o njegovi sklenitvi.


Top