EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2422

Uredba (EU, Euratom) 2015/2422 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015 o spremembi Protokola št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije

OJ L 341, 24.12.2015, p. 14–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2422/oj

24.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 341/14


UREDBA (EU, Euratom) 2015/2422 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 16. decembra 2015

o spremembi Protokola št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti prvega odstavka člena 254 in drugega odstavka člena 281 Pogodbe,

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo in zlasti člena 106a(1) Pogodbe,

ob upoštevanju zahteve Sodišča,

ob upoštevanju mnenj Evropske komisije (1),

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Kot posledica postopnega širjenja pristojnosti Splošnega sodišča od njegove ustanovitve se število zadev, predloženih temu sodišču, zdaj stalno veča.

(2)

Trenutno je trajanje postopkov težko sprejemljivo za stranke, zlasti glede na zahteve iz člena 47 Listine Evropske unije o temeljnih pravicah in člena 6 Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin.

(3)

Vzroki za položaj, v katerem je Splošno sodišče, so med drugim povezani z večanjem števila in raznolikosti pravnih aktov institucij, organov, uradov in agencij Unije kot tudi z obsegom in zapletenostjo zadev, predloženih Splošnemu sodišču, zlasti na področjih konkurence, državnih pomoči in intelektualne lastnine.

(4)

Možnost ustanovitve specializiranih sodišč, kakor je določeno v členu 257 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), ni bila uporabljena.

(5)

Zato bi bilo treba sprejeti ustrezne organizacijske, strukturne in postopkovne ukrepe za obravnavo tega položaja, zlasti bi bilo treba povečati število sodnikov. Uporaba možnosti povečanja števila sodnikov Splošnega sodišča, določene v Pogodbah, bi omogočila hitro zmanjšanje števila nerešenih zadev in skrajšanje čezmernega trajanja postopkov na Splošnem sodišču.

(6)

Ob upoštevanju razvoja obsega dela bi morali število sodnikov Splošnega sodišča določiti tako, da bo ob koncu tristopenjskega procesa znašalo 56, s tem da se na predlog posamezne države članice imenuje po dva sodnika, pri čemer se razume, da ne moreta biti na Splošnem sodišču v nobenem trenutku več kot dva sodnika, imenovana na predlog iste države članice.

(7)

Odbor iz člena 255 PDEU upošteva zlasti neodvisnost, nepristranskost, strokovno znanje ter poklicno in osebno primernost kandidatov.

(8)

Da bi hitro zmanjšali sodni zaostanek, bi moralo ob začetku veljavnosti te uredbe mandat nastopiti dvanajst dodatnih sodnikov.

(9)

Septembra 2016 bi bilo treba pristojnost za odločanje na prvi stopnji v zadevah v zvezi z javnimi uslužbenci Evropske unije in mesta sedmih sodnikov na Sodišču za uslužbence Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Sodišče za uslužbence) na podlagi že objavljene zakonodajne zahteve Sodišča prenesti na Splošno sodišče. Navedena zahteva bo obravnavala podrobnosti prenosa mest sedmih sodnikov Sodišča za uslužbence, vključno z osebjem in viri.

(10)

Septembra 2019 bi moralo mandat nastopiti preostalih devet sodnikov. Da bi zagotovili stroškovno učinkovitost, to ne bi smelo povzročiti zaposlitve dodatnih strokovnih sodelavcev ali drugega podpornega osebja. Z notranjimi ukrepi za reorganizacijo institucije bi bilo treba zagotoviti učinkovito uporabo obstoječih človeških virov, ki bi morali biti razdeljeni enakopravno med vse sodnike, brez poseganja v sklepe Splošnega sodišča glede svoje notranje organizacije.

(11)

Zelo pomembno je zagotoviti, da bosta na Splošnem sodišču uravnoteženo zastopana oba spola. Da bi dosegli ta cilj, bi bilo treba delne zamenjave na tem sodišču organizirati tako, da bodo vlade držav članic postopoma začele predlagati po dva sodnika za posamezno delno zamenjavo, da bi tako lahko izbrale po eno žensko in enega moškega, ob tem pa spoštovale pogoje in postopke, določene v Pogodbah.

(12)

Ustrezno je treba prilagoditi določbe Statuta Sodišča Evropske unije o delni zamenjavi sodnikov in generalnih pravobranilcev, ki se izvede vsaka tri leta.

(13)

Kot je Sodišče Evropske unije že oznanilo, bo kot nadaljnji ukrep po reformi Splošnega sodišča vsako leto predstavilo podatke o svoji sodni dejavnosti in po potrebi predlagalo ustrezne ukrepe. V drugi in tretji fazi širitve Splošnega sodišča bo izvedena ocena stanja navedenega sodišča, na podlagi katere bi bile lahko po potrebi sprejete določene prilagoditve, zlasti z vidika upravnih izdatkov Sodišča.

(14)

Protokol št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Protokol št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije se spremeni:

1.

člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Ko se vsaka tri leta izvede delna zamenjava sodnikov, se zamenja polovica sodnikov. Če je število sodnikov neparno, je število sodnikov, ki se jih zamenja, izmenično število, ki je prvo nad eno polovico števila sodnikov, in število, ki je prvo pod eno polovico.

Prvi odstavek se uporabi tudi pri delni zamenjavi generalnih pravobranilcev, ki se izvede vsaka tri leta.“;

2.

člen 48 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 48

Splošno sodišče ima:

(a)

40 sodnikov od 25. decembra 2015;

(b)

47 sodnikov od 1. septembra 2016;

(c)

dva sodnika na državo članico od 1. septembra 2019.“.

Člen 2

Mandat dodatnih sodnikov Splošnega sodišča, imenovanih v skladu s členom 48 Protokola št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije, je naslednji:

(a)

mandat šestih od dvanajstih dodatnih sodnikov, ki so imenovani po 25. decembru 2015, se izteče 31. avgusta 2016. Teh šest sodnikov se izbere tako, da vlade šestih držav članic predlagajo vsaka po dva sodnika za delno zamenjavo v sestavi Splošnega sodišča v letu 2016. Mandat preostalih šestih sodnikov se izteče 31. avgusta 2019;

(b)

mandat treh od sedmih dodatnih sodnikov, ki so imenovani s 1. septembrom 2016, se izteče 31. avgusta 2019. Ti trije sodniki se izberejo tako, da vlade treh držav članic predlagajo vsaka po dva sodnika za delno zamenjavo v sestavi Splošnega sodišča v letu 2019. Mandat preostalih štirih sodnikov se izteče 31. avgusta 2022;

(c)

mandat štirih od devetih dodatnih sodnikov, ki so imenovani s 1. septembrom 2019, se izteče 31. avgusta 2022. Ti štirje sodniki se izberejo tako, da vlade štirih držav članic predlagajo vsaka po dva sodnika za delno zamenjavo v sestavi Splošnega sodišča v letu 2022. Mandat preostalih petih sodnikov se izteče 31. avgusta 2025.

Člen 3

1.   Sodišče skupaj z zunanjim svetovalcem do 26. decembra 2020 za Evropski parlament, Svet in Komisijo pripravi poročilo o delovanju Splošnega sodišča.

V tem poročilu je poudarek zlasti na uspešnosti Splošnega sodišča, na nujnosti in učinkovitosti povečanja števila sodnikov na 56, uporabi in učinkovitosti virov ter ustanovitvi nadaljnjih specializiranih senatov in/ali drugih strukturnih spremembah.

Sodišče po potrebi pripravi zakonodajne zahteve za ustrezno spremembo svojega statuta.

2.   Sodišče do 26. decembra 2017 za Evropski parlament, Svet in Komisijo pripravi poročilo o morebitnih spremembah dodelitve pristojnosti za predhodno odločanje iz člena 267 PDEU. Poročilu se po potrebi priložijo zakonodajne zahteve.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 16. decembra 2015

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

N. SCHMIT


(1)  Mnenje z dne 30. septembra 2011 (UL C 335, 16.11.2011, str. 20) in mnenje z dne 12. novembra 2015 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 15. aprila 2014 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in stališče Sveta v prvi obravnavi z dne 23. junija 2015 (UL C 239. 21.7.2015, str. 14). Stališče Evropskega parlamenta z dne 28. oktobra 2015 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 3. decembra 2015.


Top