EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1100

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1100 z dne 7. julija 2015 o obveznostih poročanja držav članic v okviru spremljanja trga storitev v železniškem prometu (Besedilo velja za EGP)

OJ L 181, 9.7.2015, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1100/oj

9.7.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 181/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1100

z dne 7. julija 2015

o obveznostih poročanja držav članic v okviru spremljanja trga storitev v železniškem prometu

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (1) in zlasti člena 15(6) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 15(5) Direktive 2012/34/EU za potrebe spremljanja trga storitev v železniškem prometu državam članicam nalaga obveznost poročanja o uporabi omrežij in razvoju okvirnih pogojev v sektorju železniškega prometa.

(2)

Na podlagi informacij, ki jih predložijo države članice, bi morala Komisija vsaki dve leti poročati Evropskemu parlamentu in Svetu o zadevah iz člena 15(4) Direktive 2012/34/EU.

(3)

Države članice so Komisiji prostovoljno zagotavljale potrebne informacije že več let pred tem. Za zagotovitev skladnosti in primerljivosti podatkov, ki jih predložijo države članice, bi bilo treba določiti podrobna pravila o vsebini in obliki navedenih podatkov.

(4)

Ta uredba določa vprašalnik, ki bi ga morale države članice izpolnjevati letno za potrebe spremljanja tehničnih in ekonomskih pogojev ter razvoja trga v sektorju železniškega prometa v Uniji.

(5)

Za pripravo podatkov, zahtevanih v vprašalniku, bi morale države članice sodelovati s socialnimi partnerji, uporabniki, regulatornimi organi in drugimi ustreznimi pristojnimi organi na nacionalni ravni.

(6)

Pri odločanju o vsebini podatkov, ki bi se morali predložiti z vprašalnikom, Komisija upošteva obstoječe vire podatkov in podatke, ki se že zagotavljajo v skladu z obstoječimi obveznostmi poročanja, da bi se čim bolj zmanjšala dodatna obremenitev železniške industrije in držav članic. Kadar je mogoče, Komisija uporablja zlasti podatke, ki se sporočajo v skladu z naslednjimi akti:

Uredba Sveta (EGS) št. 1108/70 (2) glede podatkov o naložbah v železniško infrastrukturo,

Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 91/2003 (3) glede podatkov o obsegu prometa v železniškem omrežju in podatkov o nesrečah,

Uredba Komisije (ES) št. 1708/2005 (4), zlasti prilogi I in II Uredbe, glede podatkov o železniškem potniškem prometu,

Uredba (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta (5) glede letnih poročil o doseženi kakovosti storitev, ki jih objavljajo prevozniki v železniškem prometu, in

Uredba Komisije (EU) št. 1300/2014 (6) glede popisa sredstev, ki ga vzpostavijo države članice za spremljanje in vrednotenje dostopnosti železniškega sistema Unije za invalide in osebe z omejeno mobilnostjo.

(7)

Evropska mreža železniških regulatornih organov bi morala tesno sodelovati pri izvajanju obveznosti poročanja iz člena 15 Direktive 2012/34/EU ter posodabljanju metodologije za zbiranje podatkov.

(8)

Za zbiranje podatkov od leta poročanja 2015 dalje bi bilo treba uporabljati vprašalnik iz Priloge. Za prvi dve leti poročanja bi bilo potrebno prehodno obdobje, saj bodo države članice po začetku veljavnosti te uredbe morda morale prilagoditi obstoječe mehanizme za zbiranje podatkov. Da bi preprečili napačno razlaganje, bi bilo pomembno, da države članice v prehodnem obdobju obveščajo Komisijo o razlikah v vsebini in obliki podatkov v ustreznih oddelkih vprašalnika.

(9)

Na zahtevo zadevnega prevoznika v železniškem prometu in če to upravičuje potreba po poslovni tajnosti, bi lahko države članice Komisiji podatke, zahtevane v točki 7 vprašalnika, predložile psevdonimno.

(10)

Podatki, zbrani v skladu s to uredbo, bi morali biti na voljo vsem zainteresiranim stranem, razen če to izključuje potreba po varovanju poslovne tajnosti.

(11)

Metodologije, opredelitve in metode za zbiranje podatkov bi se lahko zaradi tehničnega in znanstvenega napredka spreminjale. Poleg tega bi bilo lahko na podlagi razvoja trga storitev v železniškem prometu in izboljševanja razpoložljivosti podatkov zaželeno zmanjševanje ali povečevanje področja uporabe vprašalnika. Za upoštevanje tega razvoja v skladu s postopkom pregleda iz člena 62(3) Direktive 2012/34/EU bi bilo treba Prilogo k tej uredbi redno posodabljati.

(12)

Komisija se je v okviru delovne skupine za spremljanje trga storitev v železniškem prometu posvetovala s socialnimi partnerji in uporabniki v železniškem sektorju. Posvetovala se je tudi z evropsko mrežo železniških regulatornih organov.

(13)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora iz člena 62(1) Direktive 2012/34/EU –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa vsebino in obliko podatkov, ki jih morajo države članice predložiti Komisiji v skladu s svojimi obveznostmi poročanja za potrebe spremljanja trga storitev v železniškem prometu.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo opredelitve iz člena 2(e) Uredbe (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta (7), člena 2(2)(a) Uredbe (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (8) in člena 3 Direktive 2012/34/EU.

Uporabljajo se tudi naslednje opredelitve:

(a)

„uporabnine za dostop do tirov“ (TAC) pomenijo uporabnine, ki se pobirajo za minimalni paket storitev dostopa iz točke 1 Priloge II k Direktivi 2012/34/EU;

(b)

„visokohitrostne storitve“ pomenijo železniške storitve v potniškem prometu, ki se zagotavljajo s tirnimi vozili za visoke hitrosti, vključno z vlaki z nagibno tehniko, ki vsaj del storitve opravijo s hitrostjo najmanj 200 km/h. Uporaba infrastrukture za visoke hitrosti ni vedno potrebna;

(c)

„konvencionalne storitve na dolge razdalje“ pomenijo železniške prevozne storitve v potniškem prometu, ki niso storitve mestnega, primestnega ali regionalnega prometa ali visokohitrostne storitve;

(d)

„postaja“ pomeni lokacijo na železnici, kjer potniški vlak lahko začne vožnjo, ustavi ali konča vožnjo;

(e)

„tovorni terminal“ pomeni mesto, opremljeno za pretovarjanje in skladiščenje intermodalnih prevoznih enot, kadar je vsaj eden od načinov prevoza železniški prevoz;

(f)

„skupno nadomestilo države“ v okviru pogodbenih dogovorov pomeni skupni znesek, ki se ga je država zavezala plačati upravljavcu infrastrukture za celotno pogodbeno obdobje;

(g)

„organ spremljanja“ pomeni organ, ki v skladu z nacionalno zakonodajo preverja skladnost upravljavca infrastrukture s pogodbenim dogovorom;

(h)

„tir“ pomeni tirnici, po katerih lahko vozijo železniška vozila;

(i)

„posebna proga za visoke hitrosti“ pomeni progo, ki je zgrajena posebej za vožnjo pri povprečni hitrosti najmanj 250 km/h na najpomembnejših odsekih. Lahko vključuje povezovalne odseke, kjer se hitrost zaradi upoštevanja lokalnih pogojev zmanjša;

(j)

„vozlišče“ pomeni pomembno točko v železniškem omrežju, kjer je med seboj povezanih več železniških prog;

(k)

„storitev v mednarodnem potniškem prometu“ pomeni storitev v potniškem prometu, kjer vlak prečka najmanj eno mejo države članice in prevaža potnike med postajami, ki se nahajajo v različnih državah članicah;

(l)

„storitev v notranjem potniškem prometu“ pomeni storitev v potniškem prometu izključno znotraj meja ene države članice;

(m)

„storitev v notranjem tovornem prometu“ pomeni storitev v tovornem prometu izključno znotraj meja ene države članice;

(n)

„dodelitev poti“ pomeni odločitev o dodelitvi posamezne vlakovne poti za izvajanje storitev. Vsaka dodelitev poti za posamezno vlakovno storitev kot del načrtovane redne storitve se šteje kot ločena dodelitev poti;

(o)

„načrtovana vlakovna pot“ pomeni pot, ki se dodeli glede na pravila načrtovanja iz člena 45 Direktive 2012/34/EU;

(p)

ad hoc vlakovna pot“ pomeni pot, ki se dodeli glede na prošnjo za vlakovno pot iz člena 48 Direktive 2012/34/EU;

(q)

„zavrnjena dodelitev poti“ pomeni prošnjo za pot, ki jo upravljavec infrastrukture zavrne po postopku usklajevanja iz člena 46(1) Direktive 2012/34/EU. Vsaka odpoved vlakovne storitve kot dela načrtovane redne storitve se šteje kot zavrnjena dodelitev poti;

(r)

„vzdrževanje“ pomeni ostale izdatke, ki nastanejo upravljavcu infrastrukture za ohranitev stanja in zmogljivosti obstoječe infrastrukture;

(s)

„obnova“ pomeni investicijske izdatke za večja obnovitvena dela na obstoječi infrastrukturi, ki ne spremenijo njenega splošnega delovanja;

(t)

„nadgradnja“ pomeni investicijske izdatke za večjo spremembo infrastrukture, s katero se izboljša njeno splošno delovanje;

(u)

„nova infrastruktura“ pomeni investicijske izdatke za projekte za izgradnjo novih infrastrukturnih objektov;

(v)

„javna sredstva“ v okviru izdatkov za infrastrukturo pomenijo sredstva, ki izvirajo neposredno iz javne investicijske podpore;

(w)

„lastna sredstva“ pomenijo sredstva od prihodkov, ki jih pridobijo upravljavci infrastrukture ali upravljavci objektov za izvajanje železniških storitev, z uporabninami za dostop in iz drugih virov;

(x)

„prihodki“ pomenijo skupni znesek pristojbin, ki se poberejo za zagotavljanje storitev v železniškem prometu v obdobju poročanja. Izključujejo ostale dohodke, kot so prihodki od oskrbovalnih storitev, storitev na postaji in storitev na vlaku;

(y)

„tranzit“ pomeni prevoz skozi državo med krajem natovarjanja/vkrcanja in krajem raztovarjanja/izkrcanja, ki se nahajata zunaj zadevne države;

(z)

„notranji železniški promet“ pomeni kakršno koli premikanje železniških vozil znotraj meja ene države, ne glede na državo, v kateri so vozila registrirana;

(aa)

„zamuda“ pomeni časovno razliko med časom, navedenim v voznem redu vlaka, in dejanskim časom, ko vlak prevozi določeno lokacijo na svoji progi, kjer se beležijo podatki o potovanju;

(bb)

„odpovedana storitev“ pomeni odpoved vlaka v fazi izvajanja storitve zaradi razlogov, povezanih z železniškimi storitvami, vključno z izpustitvijo načrtovanega postanka v primeru preusmeritve vlaka ali zamenjave železniškega prevoza s cestnim;

(cc)

„povprečna hitrost glede na vozni red“ pomeni hitrost, ki se izračuna z delitvijo celotne dolžine proge s predvidenim časom vožnje glede na vozni red;

(dd)

„nadomestilo za obveznost javne službe“ ali „nadomestilo za PSO“ pomeni finančne koristi, ki jih pristojni organ v obdobju poročanja neposredno ali posredno dodeli iz javnih sredstev za izvajanje železniških storitev v okviru obveznosti javne službe;

(ee)

„komercialne storitve“ pomenijo vse storitve v potniškem prometu, ki ne spadajo na področje uporabe storitev, ki se izvajajo v okviru obveznosti javne službe;

(ff)

„glavni prevoznik v železniškem prometu“ pomeni največjega prevoznika v smislu zagotovljenih potniških ali tonskih kilometrov;

(gg)

„aktivna licenca“ pomeni licenco, izdano prevozniku v železniškem prometu, ki začne izvajati storitve in ne preneha izvajati storitev v obdobjih, ki jih določi država članica v skladu s členom 24(4) Direktive 2012/34/EU;

(hh)

„pasivna licenca“ pomeni licenco, izdano prevozniku v železniškem prometu, ki ne začne izvajati storitev ali preneha izvajati storitve v obdobjih, ki jih določi država članica v skladu s členom 24(4) Direktive 2012/34/EU, ter licence, ki so začasno odvzete ali preklicane;

(ii)

„pristojbina za pridobitev licence“ pomeni vse pristojbine, ki jih zaračuna licenčni organ v zvezi z obravnavo vloge;

(jj)

„čas, potreben za pridobitev licence“ pomeni časovno obdobje med datumom predložitve popolne vloge za izdajo licence in datumom končne odločitve;

(kk)

„ekvivalent polnega delovnega časa“ pomeni skupno število delovnih ur na leto, vključno z nadurami, deljeno s povprečnim številom delovnih ur na leto pri zaposlitvi s polnim delovnim časom;

(ll)

„ranžirna postaja“ pomeni območje ali del območja, opremljenega s številnimi tiri ali drugo opremo, ki se uporablja za ranžiranje železniških vozil, vključno s preklapljanjem.

Člen 3

Zbiranje in predložitev podatkov

1.   Države članice vsako leto do 31. decembra predložijo Komisiji podatke za preteklo leto, določene v vprašalniku iz Priloge.

2.   Vsaka država članica Komisiji predloži podatke o železniškem prometu na svojem ozemlju.

3.   Kadar prevoznik v železniškem prometu izvaja storitve v več kot eni državi članici, nacionalnim organom zagotovi ločene podatke za vsako državo članico, v kateri izvaja storitve.

4.   Države članice lahko pridobijo potrebne podatke iz kombinacije naslednjih virov:

(a)

obvezne raziskave;

(b)

upravni podatki, vključno s podatki, ki jih zberejo statistični uradi in drugi organi;

(c)

statistične ocene s pojasnitvijo uporabljenih metod;

(d)

podatki, ki jih predložijo ustrezne industrijske organizacije ali druge zadevne strani, in

(e)

priložnostne študije.

Subjekti, ki imajo ustrezne podatke, jih zagotovijo na zahtevo.

5.   Da bi pomagala državam članicam pri zagotavljanju kakovosti in primerljivosti njihovih podatkov, Komisija lahko pripravi metodološke smernice, pri čemer upošteva najboljše prakse, ki jih sprejmejo nacionalni organi in strokovne organizacije v železniški industriji.

6.   Države članice Komisiji predložijo podatke z uporabo vprašalnika v elektronski obliki, ki je na voljo na spletnem mestu Komisije.

7.   Države članice in Komisija spoštujejo poslovno tajnost informacij, ki jih pridobijo.

Člen 4

Prehodne določbe

1.   Države članice zagotovijo, da njihova ureditev zbiranja podatkov omogoča, da se najpozneje za leto poročanja 2017 podatki sporočijo v skladu v vsebino in obliko iz Priloge. Če države članice ugotovijo velike težave pri usklajevanju ureditve zbiranja podatkov ali izrazijo pomisleke glede ustreznosti ali nujnosti nekaterih kategorij podatkov, se oceni potreba po prilagoditvi Priloge.

2.   Če v prehodnem obdobju države članice podatkov ne morejo zagotoviti v skladu z vsebino in obliko iz Priloge, jih sporočijo v najustreznejši razpoložljivi obliki in pri njihovi predložitvi navedejo odstopanja.

Člen 5

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. julija 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 32.

(2)  Uredba Sveta (EGS) št. 1108/70 z dne 4. junija 1970 o uvedbi računovodskega sistema izdatkov za infrastrukturo v železniškem in cestnem prometu ter prometu po celinskih plovnih poteh (UL L 130, 15.6.1970, str. 4).

(3)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 91/2003 z dne 16. decembra 2002 o statistiki železniškega prevoza (UL L 14, 21.1.2003, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 1708/2005 z dne 19. oktobra 2005 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 2494/95 glede skupnega indeksnega referenčnega obdobja za harmonizirani indeks cen življenjskih potrebščin in o spremembi Uredbe (ES) št. 2214/96 (UL L 274, 20.10.2005, str. 9).

(5)  Uredba (ES) št. 1371/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o pravicah in obveznostih potnikov v železniškem prometu (UL L 315, 3.12.2007, str. 14).

(6)  Uredba Komisije (EU) št. 1300/2014 z dne 18. novembra 2014 o tehničnih specifikacijah za interoperabilnost v zvezi z dostopnostjo železniškega sistema Unije za invalide in funkcionalno ovirane osebe (UL L 356, 12.12.2014, str. 110).

(7)  Uredba (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in (EGS) št. 1107/70 (UL L 315, 3.12.2007, str. 1).

(8)  Uredba (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet (UL L 276, 20.10.2010, str. 22).


PRILOGA

VPRAŠALNIK ZA SPREMLJANJE TRGA STORITEV V ŽELEZNIŠKEM PROMETU

Osnovne informacije

Država članica:

☐ BE ☐ BG ☐ CZ ☐ DK ☐ DE ☐ EE ☐ IE ☐ EL ☐ ES ☐ FR ☐ HR ☐ IT ☐ CY ☐ LV ☐ LT ☐ LU ☐ HU ☐ MT ☐ NL ☐ AT ☐ PL ☐ PT ☐ RO ☐ SI ☐ SK ☐ FI ☐ SE ☐ UK

☐ NE

Obdobje poročanja: ☐☐/☐☐/☐☐ – ☐☐/☐☐/☐☐

Pristojni organ:

Kontaktni elektronski naslov:

Države članice, katerih nacionalna valuta ni evro, morajo za pretvorbo denarnih vrednosti iz svoje valute v evre uporabiti povprečni menjalni tečaj v obdobju poročanja. Uporabljeni menjalni tečaj je treba navesti spodaj.

1 ☐☐☐ = ☐,☐☐☐☐ EUR

Na vprašanja, označena z zvezdico (*), ni treba odgovoriti.

Če se obveznosti poročanja v tej prilogi nanašajo na prevoznike v železniškem prometu, se ne uporabljajo za prevoznike v železniškem prometu, katerih dejavnost je omejena samo na storitve mestnega, primestnega ali regionalnega prometa v samostojnih lokalnih in regionalnih omrežjih iz člena 2(1) Direktive 2012/34/EU.

1.   Zaračunavanje uporabnin za infrastrukturo

1.1   Povprečne uporabnine za dostop do tirov (TAC) na vlakovni kilometer za različne kategorije vlakov

Preglednico je treba izpolniti samo za kategorije vlakov, ki se uporabljajo v državi članici poročevalki. Če aritmetičnih povprečnih vrednosti ni mogoče izračunati, se lahko navedejo ocenjene vrednosti TAC za različne kategorije vlakov. Metodo, uporabljeno za izračun ali oceno TAC, je treba pojasniti v polju 1.5 (1).

Kategorija vlaka

(samo če se uporablja v državi članici poročevalki)

Uporabnina za dostop do tirov, brez pribitkov

(EUR/vlakovni km)

Storitve v potniškem prometu:

Potniški vlak, ki opravlja storitve v primestnem in regionalnem prometu

☐☐☐,☐☐

Potniški vlak, ki opravlja konvencionalne storitve na dolge razdalje

☐☐☐,☐☐

Potniški vlak, ki opravlja visokohitrostne storitve na posebnih progah za visoke hitrosti

☐☐☐,☐☐

Storitve v tovornem prometu:

Tovorni vlak 1 000 bruto ton

☐☐☐,☐☐

Tovorni vlak 1 600 bruto ton

☐☐☐,☐☐

Tovorni vlak 6 000 bruto ton

☐☐☐,☐☐

1.2   Prihodki upravljavcev infrastrukture od uporabnin za infrastrukturo ter pristojbin na postajah in terminalih

Poročati je treba samo o uporabninah in pristojbinah, ki so jih pobrali upravljavci infrastrukture. Te vključujejo pristojbine, pobrane za postajne objekte in tovorne terminale v lasti ali pod upravljanjem upravljavcev infrastrukture.

 

Prihodki

(v tisoč EUR)

Storitve v potniškem prometu:

Skupni prihodki od uporabnin za dostop do tirov, vključno s pribitki

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Skupni prihodki od pristojbin na postajah

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

od tega:

pristojbine na postajah za primestne in regionalne vlake (*)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

pristojbine na postajah za konvencionalne vlake na dolge razdalje in vlake za visoke hitrosti (*)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Druge pristojbine, ki so jih pobrali upravljavci potniških vlakov

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Storitve v tovornem prometu:

Skupni prihodki od uporabnin za dostop do tirov, vključno s pribitki

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Skupni prihodki od pristojbin na tovornih terminalih

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Druge pristojbine, ki so jih pobrali upravljavci tovornih vlakov

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Skupni prihodki, ki so jih zbrali upravljavci infrastrukture

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

1.3   Glavne značilnosti pogodbenih dogovorov, sklenjenih v skladu s členom 30(2) Direktive 2012/34/EU

Upravljavec infrastrukture

(naziv)

Dolžina zajetega omrežja

(km)

Datum začetka

Datum konca

Ali so dogovorjeni kazalniki uspešnosti (2)?

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite natančneje

Skupno nadomestilo države (v tisoč EUR)

Ali obstaja organ spremljanja skladnosti s pogodbo?

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite natančneje

(naziv)

 

 

 

 

☐ DA ☐ NE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ DA ☐ NE

 

 

 

 

 

☐ DA ☐ NE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ DA ☐ NE

 

 

 

 

 

☐ DA ☐ NE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ DA ☐ NE

 

 

 

 

 

☐ DA ☐ NE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ DA ☐ NE

 

 

 

 

 

☐ DA ☐ NE

 

☐☐☐☐☐☐

☐ DA ☐ NE

 

1.4   Zmanjševanje hrupa

Ali obstajajo obvezni predpisi (v veljavi ali pred uvedbo), ki prevoznike v železniškem prometu in/ali upravljavce infrastrukture zavezujejo k sprejetju ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti prebivalstva hrupu železniškega prometa? Ti ukrepi bi lahko vključevali omejitve obsega prometa, protihrupne ograje ali uporabnine za dostop do tirov, diferencirane na podlagi hrupa, s katerimi bi pospešili opremljanje tovornih vagonov s „tihimi“ zavornjaki.

☐ DA ☐ NE

Če ste odgovorili pritrdilno, navedite natančneje:

1.5   Dodatne pripombe (*):

Navedite morebitne nadaljnje pripombe v zvezi z naslednjimi točkami:

v prehodnem obdobju iz člena 4 Uredbe navedite informacije, če sporočeni podatki niso v celoti skladni z zahtevano vsebino in/ali obliko,

pojasnite izračun povprečnih TAC na vlakovni kilometer iz preglednice 1.1 ter navedite vključene uporabnine in pristojbine,

navedite, ali so se uporabili pribitki na TAC, o katerih poročate,

če so bili podatki zbrani na podlagi vzorčenja ali ocen, na kratko pojasnite pristop, ki ste ga uporabili,

navedite, ali so bile uporabljene TAC, diferencirane na podlagi opremljenosti z ERTMS (3).

 

2.   Dodeljevanje zmogljivosti

2.1   Preobremenjeni odseki infrastrukture

Navedite naslednje informacije v zvezi s preobremenjenimi odseki, kot je opredeljeno v členu 47(1) Direktive 2012/34/EU, glede na stanje ob koncu obdobja poročanja.

Skupna dolžina preobremenjenih prog (km)

☐☐☐☐☐☐

od tega:

posebne proge za visoke hitrosti (km)

☐☐☐☐☐☐

železniški tovorni koridorji (km)

☐☐☐☐☐☐

 

Število preobremenjenih vozlišč

☐☐☐

2.2   Prednostne storitve

Razvrstite železniške storitve (1 pomeni najpomembnejšo nalogo), kadar mora država članica poročevalka prednostno razvrstiti storitve pri dodeljevanju infrastrukturnih zmogljivosti, npr. v okviru načrtovanja voznega reda in postopka usklajevanja ter v primeru začasnih omejitev zmogljivosti ali motenj. Če za katero od navedenih storitev ne veljajo prednostna pravila, jo označite s križcem („x“) v polju.

Storitve, ki se izvajajo v okviru obveznosti javne službe (PSO)

Visokohitrostne storitve v notranjem prometu

Druge storitve v notranjem potniškem prometu

Storitve v mednarodnem potniškem prometu

Storitve v notranjem tovornem prometu

Storitve v mednarodnem tovornem prometu

Drugo

Navedite:

2.3   Uspešne in zavrnjene dodelitve poti za različne storitve

Preglednico je treba izpolniti samo za kategorije vlakov, ki se uporabljajo v državi članici poročevalki. Navedite naslednje informacije v zvezi s stanjem po načrtovanju voznega reda in postopku usklajevanja iz členov 45 in 46 Direktive 2012/34/EU.

Storitev

Načrtovane vlakovne poti

Ad hoc vlakovne poti

uspešne dodelitve poti

(število)

zavrnjene dodelitve poti

(število)

uspešne dodelitve poti

(število)

zavrnjene dodelitve poti

(število)

Vse storitve v potniškem prometu

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Notranje primestne in regionalne storitve

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Konvencionalne storitve na dolge razdalje v notranjem prometu

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Visokohitrostne storitve v notranjem prometu

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Storitve v mednarodnem prometu

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Vse storitve v tovornem prometu

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Storitve v notranjem prometu

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Storitve v mednarodnem prometu

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

od tega:

poti, dodeljene s strani sistema „vse na enem mestu“ železniških tovornih koridorjev

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

2.4   Dodatne pripombe (*):

Navedite morebitne nadaljnje pripombe, ki vključujejo naslednje točke:

v prehodnem obdobju iz člena 4 Uredbe navedite informacije, če sporočeni podatki niso v celoti skladni z zahtevano vsebino in/ali obliko,

če so bili podatki zbrani na podlagi vzorčenja ali ocen, na kratko pojasnite pristop, ki ste ga uporabili,

na kratko opišite prednostna merila, ki jih uporabljajo upravljavci infrastrukture za dodeljevanje poti, glede na okoliščine, v katerih se ta merila uporabljajo, npr. v okviru načrtovanja voznega reda in postopka usklajevanja ter v primeru začasnih omejitev zmogljivosti ali motenj,

navedite, ali se je uporabila dajatev za nezadostnost zmogljivosti iz člena 31(4) Direktive 2012/34/EU,

navedite, ali so se pripravili in izvedli načrti povečanja zmogljivosti iz člena 51 Direktive 2012/34/EU.

 

3.   Izdatki za infrastrukturo

Navedite izdatke, nastale v obdobju poročanja glavnim upravljavcem železniške infrastrukture ter lastnikom postaj in tovornih terminalov. Na razdrobljenih trgih se obseg poročanja lahko omeji na izdatke lastnikov glavnih postaj in tovornih terminalov (4). Pri intermodalnih postajah in terminalih vključite le del izdatkov, ki se nanašajo na železniški promet.

3.1   Pregled izdatkov za železniško infrastrukturo

(v tisoč EUR)

 

Vzdrževanje

Obnova

Nadgradnja

Nova infrastruktura

Konvencionalne proge

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Posebne proge za visoke hitrosti

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Velike postaje

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Veliki tovorni terminali

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Skupni izdatki

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3.2   Vir financiranja izdatkov za različne komponente infrastrukture  (5)

(v tisoč EUR)

 

Javna sredstva

Sredstva EU

Lastna sredstva

Obstoječa infrastruktura, vključno z velikimi postajami in tovornimi terminali

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nova infrastruktura

Konvencionalne proge in posebne proge za visoke hitrosti

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Velike postaje

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Veliki tovorni terminali

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Skupni izdatki

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

3.3   Dodatne pripombe (*):

Navedite morebitne nadaljnje pripombe, ki vključujejo naslednje točke:

v prehodnem obdobju iz člena 4 Uredbe navedite informacije, če sporočeni podatki niso v celoti skladni z zahtevano vsebino in/ali obliko,

če so bili podatki zbrani na podlagi vzorčenja ali ocen, na kratko pojasnite pristop, ki ste ga uporabili,

navedite sklic na strategijo razvoja nacionalne železniške infrastrukture, objavljeno v skladu s členom 8(1) Direktive 2012/34/EU.

 

4.   Prihodki in obseg prometa

4.1   Prihodki in obseg storitev v potniškem in tovornem prometu

Za zagotovitev skladnosti med obsegom storitev in izkazanimi prihodki je treba v tej preglednici poročati le o prihodkih, ustvarjenih v notranjem železniškem prometu. Po potrebi se lahko uporabijo statistične ocene. Če uradni statistični podatki o obsegu prometa še niso razpoložljivi, se lahko navedejo predhodne vrednosti, ki se pozneje prilagodijo.

Storitve v potniškem prometu:

Skupni prihodki prevoznikov v železniškem prometu od prevoznih storitev (v tisoč EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Skupni obseg storitev (v tisoč vlakovnih km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Skupni obseg storitev (v milijon potniških km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Obseg storitev v notranjem prometu (v milijon potniških km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Obseg storitev v mednarodnem prometu (v milijon potniških km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Obseg tranzitnih storitev (*) (v milijon potniških km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Storitve v okviru PSO in komercialne storitve: prihodki in obseg

Storitve v okviru PSO:

Prihodki od prodaje vozovnic (v tisoč EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Nadomestilo za PSO (v tisoč EUR)  (6)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Obseg storitev (v milijon potniških km)  (7)

☐☐☐☐☐☐,☐

Komercialne storitve

Prihodki od prodaje vozovnic (v tisoč EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Obseg storitev (v milijon potniških km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Storitve v tovornem prometu:

Skupni prihodki prevoznikov v železniškem prometu od prevoznih storitev (v tisoč EUR)

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Skupni obseg storitev (v tisoč vlakovnih km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Skupni obseg storitev (v milijon tonskih km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Obseg storitev v notranjem prometu (v milijon tonskih km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Obseg storitev v mednarodnem prometu (v milijon tonskih km)

☐☐☐☐☐☐,☐

Obseg tranzitnih storitev (*) (v milijon tonskih km)

☐☐☐☐☐☐,☐

4.2   Dodatne pripombe (*):

Navedite morebitne nadaljnje pripombe, ki vključujejo naslednje točke:

v prehodnem obdobju iz člena 4 Uredbe navedite informacije, če sporočeni podatki niso v celoti skladni z zahtevano vsebino in/ali obliko,

navedite, ali so vrednosti prihodkov, ustvarjenih v notranjem železniškem prometu, izkazane vrednosti ali ocene. V primeru vzorčenja ali ocen na kratko pojasnite pristop, ki ste ga uporabili,

navedite morebitne vrzeli ali nedoslednosti pri vhodnih podatkih.

 

5.   Kakovost železniških storitev

Preglednice je treba izpolniti samo za kategorije vlakov, ki se uporabljajo v državi članici poročevalki.

5.1   Točnost in odpovedi storitev v potniškem prometu

Storitve v potniškem prometu:

Skupno število storitev

Število pravočasno prispelih vlakov

(zamuda 5 minut ali manj)

Število odpovedanih storitev

Primestne in regionalne storitve

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Konvencionalne storitve na dolge razdalje in visokohitrostne storitve

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5.2   Točnost in odpovedi storitev v tovornem prometu  (8)

Storitve v tovornem prometu:

Skupno število storitev

Število pravočasno prispelih vlakov

(zamuda 15 minut ali manj)

Število odpovedanih storitev

Storitve v notranjem prometu

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

Storitve v mednarodnem prometu

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

5.3   Povprečna hitrost storitev v tovornem prometu glede na vozni red (*)

Storitve v tovornem prometu:

Povprečna hitrost glede na vozni red (km/h)

Storitve v notranjem prometu

☐☐☐

Storitve v mednarodnem prometu

☐☐☐

5.4   Dodatne pripombe (*):

Navedite morebitne nadaljnje pripombe, ki vključujejo naslednje točke:

v prehodnem obdobju iz člena 4 Uredbe navedite informacije, če sporočeni podatki niso v celoti skladni z zahtevano vsebino in/ali obliko,

če so bili podatki zbrani na podlagi vzorčenja ali ocen, na kratko pojasnite pristop, ki ste ga uporabili,

pojasnite, kako je bila merjena „zamuda“ vlaka (npr. samo na končni postaji ali kot povprečna vrednost na vseh načrtovanih postankih),

navedite sklice na poročila o učinkovitosti in raziskave o zadovoljstvu, ki jih je objavil upravni odbor železniškega tovornega koridorja v skladu s členom 19 Uredbe (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (9),

navedite sklice na morebitne druge pred kratkim izvedene raziskave o kakovosti storitev v tovornem in potniškem prometu.

 

6.   Obveznosti javne službe (PSO)

6.1   Obseg storitev in nadomestilo za storitve, izvedene v okviru PSO v različnih tržnih segmentih

Preglednico je treba izpolniti samo za kategorije vlakov, ki se uporabljajo v državi članici poročevalki.

 

Obseg storitev

(v milijon potniških km)

Obseg storitev (v tisoč vlakovnih km)

Nadomestilo za PSO (10) (v tisoč EUR)

skupaj

od tega:

dodeljene na podlagi konkurenčnega razpisnega postopka

dodeljene neposredno

Vse storitve v okviru PSO

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

od tega:

primestne in regionalne storitve

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

konvencionalne storitve na dolge razdalje

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

visokohitrostne storitve

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

od tega:

mednarodne storitve, izvedene v okviru PSO

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐,☐

☐☐☐☐☐☐☐☐☐

6.2   Dostop do tirnih vozil za storitve v okviru PSO

Navedite naslednje informacije v zvezi s posamezno pogodbo o PSO, sklenjeno v obdobju poročanja.

 

Opis (zajete regije ali proge)

Trajanje (v letih)

Obseg pogodbe (v tisoč vlakovnih km/leto)

Izvajalec (naziv)

Ali je bila pogodba sklenjena na podlagi konkurenčnega razpisnega postopka?

Ureditev zagotavljanja tirnih vozil

Opredeljeno v razpisnih zahtevah?

Opis (11)

1.

 

 

 

 

☐ DA ☐ NE

☐ DA ☐ NE

 

2.

 

 

 

 

☐ DA ☐ NE

☐ DA ☐ NE

 

3.

 

 

 

 

☐ DA ☐ NE

☐ DA ☐ NE

 

 

 

 

 

☐ DA ☐ NE

☐ DA ☐ NE

 

6.3   Dodatne pripombe (*):

Navedite morebitne nadaljnje pripombe, ki vključujejo naslednje točke:

v prehodnem obdobju iz člena 4 Uredbe navedite informacije, če sporočeni podatki niso v celoti skladni z zahtevano vsebino in/ali obliko,

če so bili podatki zbrani na podlagi vzorčenja ali ocen, na kratko pojasnite pristop, ki ste ga uporabili.

 

7.   Stopnja odprtosti trgov

Navedite prevoznike v železniškem prometu s tržnim deležem najmanj 1 %. Če je prevoznikov s tržnim deležem najmanj 1 % več kot deset, navedite samo deset največjih. Tržni delež ostalih prevoznikov v železniškem prometu se lahko navede kot skupna vrednost pod „Ostali“.

Če naziva prevoznika v železniškem prometu ni mogoče navesti zaradi poslovne tajnosti, uporabite psevdonime, npr. „PŽP 1“, „PŽP 2“. Če to ne zadostuje potrebi po varovanju poslovne tajnosti, se lahko še nadalje združijo tržni deleži prevoznikov v železniškem prometu, razen tržnega deleža glavnega ali uveljavljenega prevoznika v železniškem prometu.

7.1   Trg storitev v potniškem prometu – storitve v okviru PSO

Prevoznik v železniškem prometu

(naziv ali psevdonim)

Tržni delež storitev v okviru PSO

(v odstotkih)  (12)

Glavni ali uveljavljeni prevoznik v železniškem prometu:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Drugi prevozniki v železniškem prometu:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Ostali:

☐☐☐,☐ %

7.2   Trg storitev v potniškem prometu – komercialne storitve

Prevoznik v železniškem prometu

(naziv ali psevdonim)

Tržni delež komercialnih storitev

(v odstotkih)  (13)

Glavni ali uveljavljeni prevoznik v železniškem prometu:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Drugi prevozniki v železniškem prometu:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Ostali:

☐☐☐,☐ %

7.3   Trg storitev v tovornem prometu

Prevoznik v železniškem prometu

(naziv ali psevdonim)

Tržni delež storitev v tovornem prometu

(v odstotkih)  (14)

Glavni ali uveljavljeni prevoznik v železniškem prometu:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Drugi prevozniki v železniškem prometu:

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

 

☐☐☐,☐ %

Ostali:

☐☐☐,☐ %

7.4   Dodatne pripombe (*):

Navedite morebitne nadaljnje pripombe, ki vključujejo naslednje točke:

v prehodnem obdobju iz člena 4 Uredbe navedite informacije, če sporočeni podatki niso v celoti skladni z zahtevano vsebino in/ali obliko,

če so bili podatki zbrani na podlagi vzorčenja ali ocen, na kratko pojasnite pristop, ki ste ga uporabili,

navedite, ali so v obdobju poročanja na trg storitev v potniškem ali tovornem prometu vstopili novi veliki prevozniki v železniškem prometu.

 

8.   Stopnja usklajenosti in zakonodajne spremembe (*)

Komisiji so že na voljo informacije o stopnji pravne usklajenosti, saj jo države članice obveščajo o morebitnem prenosu zakonodaje.

Ta oddelek omogoča državam članicam, da podajo pripombe v zvezi z morebitnimi nerešenimi vprašanji glede trga storitev v železniškem prometu EU ali razvoja nacionalne zakonodaje o železnicah.

8.1   Dodatne pripombe (*):

 

9.   Licenciranje

9.1   Število licenc, izdanih prevoznikom v železniškem prometu  (15)

Število aktivnih licenc na začetku obdobja poročanja (A)

☐☐☐☐

Število licenc, začasno odvzetih ali preklicanih v obdobju poročanja (16) (B)

☐☐☐☐

Število licenc, izdanih v obdobju poročanja (C)

☐☐☐☐

Število aktivnih licenc ob koncu obdobja poročanja (A – B + C)

☐☐☐☐

 

Število pasivnih licenc ob koncu obdobja poročanja

☐☐☐☐

9.2   Pristojbine in čas, potreben za pridobitev licence

Povprečna pristojbina za pridobitev licence (v EUR)

☐☐☐☐☐☐

Povprečni čas, potreben za pridobitev licence (v koledarskih dneh)

☐☐☐

9.3   Dodatne pripombe (*):

Navedite morebitne nadaljnje pripombe, ki vključujejo naslednje:

v prehodnem obdobju iz člena 4 Uredbe navedite informacije, če sporočeni podatki niso v celoti skladni z zahtevano vsebino in/ali obliko,

če so bili podatki zbrani na podlagi vzorčenja ali ocen, na kratko pojasnite pristop, ki ste ga uporabili.

 

10.   Zaposlovanje in socialni pogoji

10.1   Zaposleni v železniškem sektorju glede na spol in starostno skupino

Navedite naslednje informacije v zvezi s stanjem ob koncu obdobja poročanja. Če kateri od prevoznikov izvaja storitve tudi za sektorje, ki niso železniški sektor, je število zaposlenih mogoče navesti na podlagi ocenjenega deleža vseh zaposlenih, ki sodelujejo pri izvajanju železniških storitev.

 

Skupaj

(v ekvivalentu polnega delovnega časa)

Moški (%)

Ženske (%)

 

< 30 let (%)

30–50 let (%)

> 50 let (%)

Skupno število zaposlenih pri uveljavljenem ali drugih glavnih prevoznikih v železniškem prometu (17)

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

od tega:

strojevodje

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Skupno število zaposlenih pri drugih prevoznikih v železniškem prometu

☐☐☐☐☐☐

 

od tega:

strojevodje

☐☐☐☐☐☐

Skupno število zaposlenih pri glavnih upravljavcih infrastrukture

☐☐☐☐☐☐

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Skupno število zaposlenih pri drugih upravljavcih infrastrukture

☐☐☐☐☐☐

 

Število zaposlenih v drugih podjetjih, ki izvajajo storitve, povezane z železniškim prometom (*) (18)

☐☐☐☐☐☐

od tega:

 

postaje (*)

☐☐☐☐☐☐

 

tovorni terminali (*)

☐☐☐☐☐☐

vzdrževanje tirnih vozil (*)

☐☐☐☐☐☐

vzdrževanje infrastrukture (*)

☐☐☐☐☐☐

specializirane organizacije za usposabljanje (*)

☐☐☐☐☐☐

zakup storitev strojevodij (*)

☐☐☐☐☐☐

oskrba z energijo (*)

☐☐☐☐☐☐

storitve čiščenja tirnih vozil (*)

☐☐☐☐☐☐

drugo (*)

☐☐☐☐☐☐

10.2   Zaposleni glede na vrsto pogodbe

Navedite naslednje informacije v zvezi s stanjem ob koncu obdobja poročanja.

 

Pogodbe za nedoločen čas

A (19)

(%)

Pogodbe za določen čas

B

(%)

 

Pogodbe za krajši delovni čas

(%)

Vajenci in pripravniki

(%)

Skupno število zaposlenih pri uveljavljenem ali drugih glavnih prevoznikih v železniškem prometu (20)

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

 

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

od tega:

strojevodje

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

Skupno število zaposlenih pri glavnih upravljavcih infrastrukture

☐☐☐,☐ %

☐☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

☐☐,☐ %

10.3   Dodatne pripombe (*):

Navedite morebitne nadaljnje pripombe, ki vključujejo naslednje točke:

v prehodnem obdobju iz člena 4 Uredbe navedite informacije, če sporočeni podatki niso v celoti skladni z zahtevano vsebino in/ali obliko,

če so bili podatki zbrani na podlagi vzorčenja ali ocen, na kratko pojasnite pristop, ki ste ga uporabili,

podrobno opišite programe usposabljanja ali dejavnosti za zaposlene v železniškem sektorju,

navedite, ali je pristojni organ uveljavil pravico iz člena 4(5) Uredbe (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta (21) glede pravic osebja in socialnih standardov, ki se uporabljajo za izvajalce javne službe,

če se v preglednici 10.1 sporočijo podatki o „številu zaposlenih v drugih podjetjih, ki izvajajo storitve, povezane z železniškim prometom“, na kratko pojasnite, katera podjetja so bila vključena.

 

11.   Objekti za izvajanje železniških storitev

11.1   Lastništvo in upravljanje glavnih objektov za izvajanje železniških storitev

V tem vprašalniku so objekti za izvajanje železniških storitev objekti, opredeljeni v Prilogi II k Direktivi 2012/34/EU. Navedite število upravljanih objektov glede na vrsto lastništva ali upravljavca

Infrastrukturni objekt

Lastništvo

Upravljavec

uveljavljeni prevoznik v železniškem prometu in z njim povezana podjetja (22)

druga podjetja

uveljavljeni prevoznik v železniškem prometu in z njim povezana podjetja

druga podjetja

upravljavci infrastrukture

prevozniki v železniškem prometu

integrirana podjetja (23)

država (24)

drugo

upravljavci infrastrukture

prevozniki v železniškem prometu

integrirana podjetja

država

drugo

Vse postaje

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Postaje z več kot 25 000 potniki na dan

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Postaje z 10 000–25 000 potniki na dan

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Postaje s 1 000–10 000 potniki na dan

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Postaje z manj kot 1 000 potniki na dan

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

 

Tovorni terminali

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Ranžirne postaje

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Objekti za vzdrževanje

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Objekti v morskih pristaniščih in pristaniščih v notranjosti držav, povezani z železniškimi storitvami

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

Objekti za oskrbo z gorivom

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

☐☐☐

11.2   Število pritožb v zvezi z objekti za izvajanje železniških storitev

Navedite število pritožb glede dostopa do objektov, višine uporabnin in pristojbin ali kakovosti izvedenih storitev.

Pritožbe, ki jih trenutno obravnava regulatorni organ

☐☐☐

Odločitve o pritožbah v obdobju poročanja

☐☐☐

11.3   Opis pritožb:

Na kratko in splošno opišite glavne primere (do deset), za katere je bila sprejeta odločitev v obdobju poročanja. Navedite, ali je katera od pritožb vključevala vprašanje glede razlage evropskega železniškega pravnega reda, ter navedite predlagane ukrepe za izboljšanje stanja.

1.

 

2.

 

3.

 

4.

 

5.

 

6.

 

7.

 

8.

 

9.

 

10.

 

11.4   Dodatne pripombe (*):

Navedite morebitne nadaljnje pripombe, ki vključujejo naslednje:

v prehodnem obdobju iz člena 4 Uredbe navedite informacije, če sporočeni podatki niso v celoti skladni z zahtevano vsebino in/ali obliko,

navedite, ali so bila v katerem primeru opravljena posvetovanja z regulatornimi organi drugih držav članic.

 


(1)  Glede na raznolikost možnih pristopov, ki bi se lahko uporabili pri izračunu TAC, podatki, ki jih v tej preglednici zagotovijo različne države članice, morda ne bodo primerljivi in bodo koristni predvsem za spremljanje trendov v posamezni državi članici.

(2)  Kot je določeno v točki 3 Priloge V k Direktivi 2012/34/EU.

(3)  Evropski sistem za upravljanje železniškega prometa.

(4)  V tem vprašalniku se za „velike postaje“ štejejo postaje z več kot 10 000 potniki na delovni dan, za „velike tovorne terminale“ pa terminali z zmogljivostjo več kot 100 000 zabojnikov na leto ali več kot 1 milijon ton na leto.

(5)  Zneski skupnih izdatkov iz preglednic 3.1 in 3.2 bi morali biti v splošnem približno enaki.

(6)  Ta znesek bi moral biti enak znesku iz preglednice 6.1. Plačila izvajalca koncesije javnemu organu bi se morala obravnavati kot „negativna“ nadomestila za PSO.

(7)  Ta znesek bi moral biti enak znesku iz preglednice 6.1.

(8)  Samo za storitve z voznim redom.

(9)  Uredba (EU) št. 913/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2010 o evropskem železniškem omrežju za konkurenčen tovorni promet (UL L 276, 20.10.2010, str. 22).

(10)  Plačila izvajalca koncesije javnemu organu bi se morala obravnavati kot „negativno“ nadomestilo za PSO.

(11)  Dogovor o ureditvi zagotavljanja tirnih vozil za posamezno pogodbo, npr. so v lasti, subvencionirana ali zanje jamči javni naročnik; jih zagotovi prevoznik v železniškem prometu ali so najeta.

(12)  Na podlagi potniških kilometrov na nacionalnem ozemlju v obdobju poročanja. Skupna vrednost v stolpcu mora biti 100 %.

(13)  Na podlagi potniških kilometrov na nacionalnem ozemlju v obdobju poročanja. Skupna vrednost v stolpcu mora biti 100 %.

(14)  Na podlagi tonskih kilometrov na nacionalnem ozemlju v obdobju poročanja. Skupna vrednost v stolpcu mora biti 100 %.

(15)  Ko bodo informacije o licencah prevoznikov v železniškem prometu za vse države članice razpoložljive v bazi podatkov o interoperabilnosti in varnosti Evropske železniške agencije (ERADIS), izpolnitev tega oddelka za države članice ne bo več obvezna.

(16)  Licence, ponovno aktivirane v obdobju poročanja, so izključene.

(17)  Obseg poročanja mora zajemati najmanj 50 % trga (glede na potniške in tonske kilometre).

(18)  Če niso vključeni v zgoraj navedenem številu zaposlenih pri prevoznikih v železniškem prometu ali upravljavcih infrastrukture.

(19)  A + B = 100 %

(20)  Obseg poročanja mora zajemati najmanj 50 % trga (glede na potniške in tonske kilometre).

(21)  Uredba (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in (EGS) št. 1107/70 (UL L 315, 3.12.2007, str. 1).

(22)  Vključno z integriranimi upravljavci infrastrukture in holdingi.

(23)  Vključno z neuveljavljenimi prevozniki v železniškem prometu in upravljavci infrastrukture, ki so del integriranega podjetja.

(24)  Nacionalni, regionalni ali lokalni organi.


Top