EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0864

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/864 z dne 4. junija 2015 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 340/2008 o pristojbinah in taksah, plačljivih Evropski agenciji za kemikalije na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Besedilo velja za EGP)

OJ L 139, 5.6.2015, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/864/oj

5.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 139/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/864

z dne 4. junija 2015

o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 340/2008 o pristojbinah in taksah, plačljivih Evropski agenciji za kemikalije na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (1), ter zlasti člena 74(1) in člena 132 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 22(1) Uredbe Komisije (ES) št. 340/2008 (2) se pristojbine in takse, določene v tej uredbi pregledajo letno glede na stopnjo inflacije, izmerjeno po evropskem indeksu cen življenjskih potrebščin, ki ga je objavil Eurostat v skladu z Uredbo (ES) št. 2494/95 (3).

(2)

Na podlagi letnega pregleda, opravljenega leta 2014, bi bilo treba navedene pristojbine prilagoditi v skladu z veljavno povprečno letno stopnjo inflacije, ki jo je objavil Eurostat in je za leto 2013 znašala 1,5 %.

(3)

Prilagoditev pristojbin in taks je določena tako, da prihodki iz pristojbin in taks skupaj z drugimi viri prihodkov Agencije na podlagi člena 96(1) Uredbe (ES) št. 1907/2006 zadostujejo za kritje stroškov opravljenih storitev.

(4)

Upravni odbor Agencije bi moral v okviru pooblastil, ki so mu podeljene v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, še naprej spremljati prizadevanja Agencije za boljšo učinkovitost, da se doseže najboljše razmerje med uporabljenimi sredstvi in doseženimi rezultati. Komisija bi morala pri naslednjem pregledu pristojbin in taks Agencije iz člena 22(1) Uredbe Komisije (ES) št. 340/2008 upoštevati mnenje upravnega odbora.

(5)

Uredbo (ES) št. 340/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Zaradi pravne varnosti se ta uredba ne bi smela uporabljati za veljavne predložitve, ki so še v obravnavi na dan začetka veljavnosti te uredbe.

(7)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloge I do VIII k Uredbi (ES) št. 340/2008 se nadomestijo z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba se ne uporablja za veljavne predložitve, ki na dan začetka veljavnosti te uredbe niso rešene.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. junija 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 340/2008 z dne 16. aprila 2008 o pristojbinah in taksah, plačljivih Evropski agenciji za kemikalije na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (UL L 107, 17.4.2008, str. 6).

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 2494/95 z dne 23. oktobra 1995 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin (UL L 257, 27.10.1995, str. 1).


PRILOGA

PRILOGA I

Pristojbine za registracije, predložene po členih 6, 7 ali 11 Uredbe (ES) št. 1907/2006

Preglednica 1

Standardne pristojbine

 

Posamezna predložitev

Skupna predložitev

Pristojbina za snovi v količinskem razponu od 1 do 10 ton

1 739 EUR

1 304 EUR

Pristojbina za snovi v količinskem razponu od 10 do 100 ton

4 674 EUR

3 506 EUR

Pristojbina za snovi v količinskem razponu od 100 do 1 000 ton

12 501 EUR

9 376 EUR

Pristojbina za snovi nad 1 000 ton

33 699 EUR

25 274 EUR


Preglednica 2

Znižane pristojbine za mala in srednja podjetja

 

Srednje podjetje

(Posamezna predložitev)

Srednje podjetje

(Skupna predložitev)

Malo podjetje

(Posamezna predložitev)

Malo podjetje

(Skupna predložitev)

Mikropodjetje

(Posamezna predložitev)

Mikropodjetje

(Skupna predložitev)

Pristojbina za snovi v količinskem razponu od 1 do 10 ton

1 131 EUR

848 EUR

609 EUR

457 EUR

87 EUR

65 EUR

Pristojbina za snovi v količinskem razponu od 10 do 100 ton

3 038 EUR

2 279 EUR

1 636 EUR

1 227 EUR

234 EUR

175 EUR

Pristojbina za snovi v količinskem razponu od 100 do 1 000 ton

8 126 EUR

6 094 EUR

4 375 EUR

3 282 EUR

625 EUR

469 EUR

Pristojbina za snovi nad 1 000 ton

21 904 EUR

16 428 EUR

11 795 EUR

8 846 EUR

1 685 EUR

1 264 EUR

PRILOGA II

Pristojbine za registracije, predložene po členih 17(2), 18(2) in 18(3) ali členu 19 Uredbe (ES) št. 1907/2006

Preglednica 1

Standardne pristojbine

 

Posamezna predložitev

Skupna predložitev

Pristojbina

1 739 EUR

1 304 EUR


Preglednica 2

Znižane pristojbine za mala in srednja podjetja

 

Srednje podjetje

(Posamezna predložitev)

Srednje podjetje

(Skupna predložitev)

Malo podjetje

(Posamezna predložitev)

Malo podjetje

(Skupna predložitev)

Mikropodjetje

(Posamezna predložitev)

Mikropodjetje

(Skupna predložitev)

Pristojbina

1 131 EUR

848 EUR

609 EUR

457 EUR

87 EUR

65 EUR

PRILOGA III

Pristojbine za posodobitev registracij po členu 22 Uredbe (ES) št. 1907/2006

Preglednica 1

Standardne pristojbine za posodobitev količinskega razpona

 

Posamezna predložitev

Skupna predložitev

Z razpona 1–10 ton na razpon 10–100 ton

2 935 EUR

2 201 EUR

Z razpona 1–10 ton na razpon 100–1 000 ton

10 762 EUR

8 071 EUR

Z razpona 1–10 ton na razpon čez 1 000 ton

31 960 EUR

23 970 EUR

Z razpona 10–100 ton na razpon 100–1 000 ton

7 827 EUR

5 870 EUR

Z razpona 10–100 ton na razpon čez 1 000 ton

29 025 EUR

21 768 EUR

Z razpona 100–1 000 ton na razpon čez 1 000 ton

21 198 EUR

15 898 EUR


Preglednica 2

Znižane pristojbine za mala in srednja podjetja za posodobitev količinskega razpona

 

Srednje podjetje

(Posamezna predložitev)

Srednje podjetje

(Skupna predložitev)

Malo podjetje

(Posamezna predložitev)

Malo podjetje

(Skupna predložitev)

Mikropodjetje

(Posamezna predložitev)

Mikropodjetje

(Skupna predložitev)

Z razpona 1–10 ton na razpon 10–100 ton

1 908 EUR

1 431 EUR

1 027 EUR

770 EUR

147 EUR

110 EUR

Z razpona 1–10 ton na razpon 100–1 000 ton

6 995 EUR

5 246 EUR

3 767 EUR

2 825 EUR

538 EUR

404 EUR

Z razpona 1–10 ton na razpon čez 1 000 ton

20 774 EUR

15 580 EUR

11 186 EUR

8 389 EUR

1 598 EUR

1 198 EUR

Z razpona 10–100 ton na razpon 100–1 000 ton

5 087 EUR

3 816 EUR

2 739 EUR

2 055 EUR

391 EUR

294 EUR

Z razpona 10–100 ton na razpon čez 1 000 ton

18 866 EUR

14 150 EUR

10 159 EUR

7 619 EUR

1 451 EUR

1 088 EUR

Z razpona 100–1 000 ton na razpon čez 1 000 ton

13 779 EUR

10 334 EUR

7 419 EUR

5 564 EUR

1 060 EUR

795 EUR


Preglednica 3

Pristojbine za druge posodobitve

Vrsta posodobitve

Sprememba v identiteti registracijskega zavezanca, ki zajema spremembo pravne osebe

1 631 EUR

Vrsta posodobitve

Posamezna predložitev

Skupna predložitev

Sprememba odobrenega dostopa do informacij v predložitvi:

Stopnja čistote snovi in/ali določitev nečistot ali dodatkov

4 892 EUR

3 669 EUR

Ustrezni količinski razpon

1 631 EUR

1 223 EUR

Povzetek študije ali grobi povzetek študije

4 892 EUR

3 669 EUR

Informacije z varnostnega lista

3 261 EUR

2 446 EUR

Blagovno ime snovi

1 631 EUR

1 223 EUR

Ime po nomenklaturi IUPAC za snovi iz člena 119(1)(a) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki niso v postopnem uvajanju

1 631 EUR

1 223 EUR

Ime po nomenklaturi IUPAC za snovi iz člena 119(1)(a) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki se uporabljajo kot intermediati, pri znanstvenih raziskavah in razvoju ali pri v proizvod in proces usmerjenih znanstvenih raziskavah in razvoju

1 631 EUR

1 223 EUR


Preglednica 4

Znižane pristojbine za mala in srednja podjetja za druge posodobitve

Vrsta posodobitve

Srednje podjetje

Malo podjetje

Mikropodjetje

Sprememba v identiteti registracijskega zavezanca, ki zajema spremembo pravne osebe

1 060 EUR

571 EUR

82 EUR

Vrsta posodobitve

Srednje podjetje

(Posamezna predložitev)

Srednje podjetje

(Skupna predložitev)

Malo podjetje

(Posamezna predložitev)

Malo podjetje

(Skupna predložitev)

Mikropodjetje

(Posamezna predložitev)

Mikropodjetje

(Skupna predložitev)

Sprememba odobrenega dostopa do informacij v predložitvi:

Stopnja čistote snovi in/ali določitev nečistot ali dodatkov

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Ustrezni količinski razpon

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Povzetek študije ali grobi povzetek študije

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Informacije z varnostnega lista

2 120 EUR

1 590 EUR

1 141 EUR

856 EUR

163 EUR

122 EUR

Blagovno ime snovi

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Ime po nomenklaturi IUPAC za snovi iz člena 119(1)(a) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki niso v postopnem uvajanju

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Ime po nomenklaturi IUPAC za snovi iz člena 119(1)(a) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki se uporabljajo kot intermediati, pri znanstvenih raziskavah in razvoju ali pri v proizvod in proces usmerjenih znanstvenih raziskavah in razvoju

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

PRILOGA IV

Pristojbine za zahteve po členu 10(a)(xi) Uredbe (ES) št. 1907/2006

Preglednica 1

Standardne pristojbine

Postavka, za katero je zahtevano varovanje poslovnih skrivnosti

Posamezna predložitev

Skupna predložitev

Stopnja čistote snovi in/ali določitev nečistot ali dodatkov

4 892 EUR

3 669 EUR

Ustrezni količinski razpon

1 631 EUR

1 223 EUR

Povzetek študije ali grobi povzetek študije

4 892 EUR

3 669 EUR

Informacije z varnostnega lista

3 261 EUR

2 446 EUR

Blagovno ime snovi

1 631 EUR

1 223 EUR

Ime po nomenklaturi IUPAC za snovi iz člena 119(1)(a) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki niso v postopnem uvajanju

1 631 EUR

1 223 EUR

Ime po nomenklaturi IUPAC za snovi iz člena 119(1)(a) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki se uporabljajo kot intermediati, pri znanstvenih raziskavah in razvoju ali pri v proizvod in proces usmerjenih znanstvenih raziskavah in razvoju

1 631 EUR

1 223 EUR


Preglednica 2

Znižane pristojbine za mala in srednja podjetja

Postavka, za katero je zahtevano varovanje poslovnih skrivnosti

Srednje podjetje

(Posamezna predložitev)

Srednje podjetje

(Skupna predložitev)

Malo podjetje

(Posamezna predložitev)

Malo podjetje

(Skupna predložitev)

Mikropodjetje

(Posamezna predložitev)

Mikropodjetje

(Skupna predložitev)

Stopnja čistote snovi in/ali določitev nečistot ali dodatkov

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Ustrezni količinski razpon

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Povzetek študije ali grobi povzetek študije

3 180 EUR

2 385 EUR

1 712 EUR

1 284 EUR

245 EUR

183 EUR

Informacije z varnostnega lista

2 120 EUR

1 590 EUR

1 141 EUR

856 EUR

163 EUR

122 EUR

Blagovno ime snovi

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Ime po nomenklaturi IUPAC za snovi iz člena 119(1)(a) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki niso v postopnem uvajanju

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

Ime po nomenklaturi IUPAC za snovi iz člena 119(1)(a) Uredbe (ES) št. 1907/2006, ki se uporabljajo kot intermediati, pri znanstvenih raziskavah in razvoju ali pri v proizvod in proces usmerjenih znanstvenih raziskavah in razvoju

1 060 EUR

795 EUR

571 EUR

428 EUR

82 EUR

61 EUR

PRILOGA V

Pristojbine in takse za prijave PPORD po členu 9 Uredbe (ES) št. 1907/2006

Preglednica 1

Pristojbine za prijave PPORD

Standardna pristojbina

544 EUR

Znižana pristojbina za srednje podjetje

353 EUR

Znižana pristojbina za malo podjetje

190 EUR

Znižana pristojbina za mikropodjetje

27 EUR


Preglednica 2

Takse za podaljšanje izvzetja PPORD

Standardna taksa

1 087 EUR

Znižana taksa za srednje podjetje

707 EUR

Znižana taksa za malo podjetje

380 EUR

Znižana taksa za mikropodjetje

54 EUR

PRILOGA VI

Pristojbine za vloge za avtorizacijo po členu 62 Uredbe (ES) št. 1907/2006

Preglednica 1

Standardne pristojbine

Osnovna pristojbina

54 100 EUR

Dodatna pristojbina za vsako snov

10 820 EUR

Dodatna pristojbina za vsako uporabo

10 820 EUR

Dodatna pristojbina za vsakega vlagatelja

Dodatni vlagatelj ni malo ali srednje podjetje: 40 575 EUR

Dodatni vlagatelj je srednje podjetje: 30 431 EUR

Dodatni vlagatelj je malo podjetje: 18 259 EUR

Dodatni vlagatelj je mikropodjetje: 4 058 EUR


Preglednica 2

Znižane pristojbine za srednja podjetja

Osnovna pristojbina

40 575 EUR

Dodatna pristojbina za vsako snov

8 115 EUR

Dodatna pristojbina za vsako uporabo

8 115 EUR

Dodatna pristojbina za vsakega vlagatelja

Dodatni vlagatelj je srednje podjetje: 30 431 EUR

Dodatni vlagatelj je malo podjetje: 18 259 EUR

Dodatni vlagatelj je mikropodjetje: 4 058 EUR


Preglednica 3

Znižane pristojbine za mala podjetja

Osnovna pristojbina

24 345 EUR

Dodatna pristojbina za vsako snov

4 869 EUR

Dodatna pristojbina za vsako uporabo

4 869 EUR

Dodatna pristojbina za vsakega vlagatelja

Dodatni vlagatelj je malo podjetje: 18 259 EUR

Dodatni vlagatelj je mikropodjetje: 4 058 EUR


Preglednica 4

Znižane takse za mikropodjetja

Osnovna pristojbina

5 410 EUR

Dodatna pristojbina za vsako snov

1 082 EUR

Dodatna pristojbina za vsako uporabo

1 082 EUR

Dodatna pristojbina za vsakega vlagatelja

Dodatni vlagatelj: 4 057 EUR

PRILOGA VII

Takse za preverjanje avtorizacij po členu 61 Uredbe (ES) št. 1907/2006

Preglednica 1

Standardne takse

Osnovna taksa

54 100 EUR

Dodatna taksa za vsako uporabo

10 820 EUR

Dodatna taksa za vsako snov

10 820 EUR

Dodatna taksa za vsakega vlagatelja

Dodatni vlagatelj ni malo ali srednje podjetje: 40 575 EUR

Dodatni vlagatelj je srednje podjetje: 30 431 EUR

Dodatni vlagatelj je malo podjetje: 18 259 EUR

Dodatni vlagatelj je mikropodjetje: 4 058 EUR


Preglednica 2

Znižane takse za srednja podjetja

Osnovna taksa

40 575 EUR

Dodatna taksa za vsako uporabo

8 115 EUR

Dodatna taksa za vsako snov

8 115 EUR

Dodatna taksa za vsakega vlagatelja

Dodatni vlagatelj je srednje podjetje: 30 431 EUR

Dodatni vlagatelj je malo podjetje: 18 259 EUR

Dodatni vlagatelj je mikropodjetje: 4 058 EUR


Preglednica 3

Znižane takse za mala podjetja

Osnovna taksa

24 345 EUR

Dodatna taksa za vsako uporabo

4 869 EUR

Dodatna taksa za vsako snov

4 869 EUR

Dodatna taksa za vsakega vlagatelja

Dodatni vlagatelj je malo podjetje: 18 259 EUR

Dodatni vlagatelj je mikropodjetje: 4 058 EUR


Preglednica 4

Znižane takse za mikropodjetja

Osnovna taksa

5 410 EUR

Dodatna taksa za vsako uporabo

1 082 EUR

Dodatna taksa za vsako snov

1 082 EUR

Dodatna taksa za vsakega vlagatelja

Dodatni vlagatelj je mikropodjetje: 4 058 EUR

PRILOGA VIII

Pristojbine za pritožbe po členu 92 Uredbe (ES) št. 1907/2006

Preglednica 1

Standardne pristojbine

Pritožba zoper odločitev, sprejeto po:

Pristojbina

členu 9 ali 20 Uredbe (ES) št. 1907/2006

2 392 EUR

členu 27 ali 30 Uredbe (ES) št. 1907/2006

4 783 EUR

členu 51 Uredbe (ES) št. 1907/2006.

7 175 EUR


Preglednica 2

Znižane pristojbine za mala in srednja podjetja

Pritožba zoper odločitev, sprejeto po:

Pristojbina

členu 9 ali 20 Uredbe (ES) št. 1907/2006

1 794 EUR

členu 27 ali 30 Uredbe (ES) št. 1907/2006

3 587 EUR

členu 51 Uredbe (ES) št. 1907/2006.

5 381 EUR


Top