EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0171

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2015/171 z dne 4. februarja 2015 o nekaterih vidikih postopka za izdajo licenc prevoznikom v železniškem prometu Besedilo velja za EGP

OJ L 29, 5.2.2015, p. 3–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/171/oj

5.2.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 29/3


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/171

z dne 4. februarja 2015

o nekaterih vidikih postopka za izdajo licenc prevoznikom v železniškem prometu

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2012/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. novembra 2012 o vzpostavitvi enotnega evropskega železniškega območja (1) in zlasti člena 17(5) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Priporočilu Komisije z dne 7. aprila 2004 o uporabi enotne evropske oblike za licence, izdane v skladu z Direktivo Sveta 95/18/ES o izdaji licenc prevoznikom v železniškem prometu (2), je bila priporočena uporaba standardne oblike za licence, ki jih izdajo nacionalni licenčni organi.

(2)

V skladu s členom 23 Direktive 2012/34/EU licence, ki jih izdajo nacionalni licenčni organi, veljajo na celotnem ozemlju Unije. Nacionalni licenčni organi bi morali Evropsko železniško agencijo obvestiti o licencah, ki so bile izdane, začasno odvzete, preklicane ali spremenjene, slednja pa bi morala o tem ustrezno obvestiti druge države članice. Skupni obrazec za licenco bi olajšal delo nacionalnim licenčnim organom in Evropski železniški agenciji ter vsem zainteresiranim stranem zagotovil lažji dostop do informacij o licencah, zlasti licenčnim organom drugih držav članic in upravljavcem infrastrukture.

(3)

Vse potrebne informacije, ki potrjujejo, da je zadevni prevoznik v železniškem prometu uradno pridobil licenco za opravljanje določene vrste storitev železniškega prevoza, je mogoče navesti v standardiziranem dokumentu. Standardni obrazec za licenco bi olajšal objavljanje vseh pomembnih informacij o licencah na spletišču Evropske železniške agencije. Standardna oblika se lahko v prihodnje spremeni glede na izkušnje z njeno uporabo in od razvoja potreb po nadaljnjih informacijah o licencah.

(4)

Pogoji za izpolnjevanje zahtev iz člena 22 Direktive 2012/34/EU v zvezi s kritjem civilnopravne odgovornosti se lahko med državami članicami razlikujejo glede na nacionalno zakonodajo. Dokaz, da prevoznik v železniškem prometu izpolnjuje te nacionalne zahteve, bi bilo treba predložiti v prilogi k licenci. Uporabiti bi bilo treba standardni obrazec za prilogo. Če želi prevoznik v železniškem prometu izvajati svoje dejavnosti v dveh ali več državah članicah, bi bilo treba kritje za civilnopravno odgovornost za vsako od teh držav članic navesti v dodatni prilogi, ki bi jo moral licenčni organ predložiti v dodatni državi članici, kjer želi prevoznik v železniškem prometu izvajati dejavnosti.

(5)

Licenčni organi lahko znižajo svoje upravne stroške in višino dajatev za izdajo licenc ter skrajšajo čas za odločanje o prošnji za izdajo licence, če si hitro izmenjujejo potrebne podatke z drugimi organi in drugimi javnimi ali zasebnimi subjekti.

(6)

Zaradi majhnih gibanj na trgu se v nekaterih državah članicah v enem ali več zaporednih letih ne sprejme nobena odločitev v zvezi z licencami. Hkrati lahko visoke dajatve predstavljajo oviro za vstop prevoznikov v železniškem prometu na trg.

(7)

Prevozniki v železniškem prometu, ki zaprosijo za novo licenco, ne bi smeli imeti manj ugodnih pogojev za pridobitev licenc v primerjavi s prevozniki v železniškem prometu, ki že delujejo na trgu.

(8)

Nepotrebna upravna bremena, naložena licenčnim organom in podjetjem, bi bilo treba zmanjšati s strogo omejitvijo zahtev v zvezi s pogoji iz Direktive 2012/34/EU.

(9)

Licenčnim organom od prevoznika v železniškem prometu ni treba zahtevati plačila dajatve za izdajo licence. Vendar se lahko države članice odločijo, da tako dajatev naložijo za delo, ki ga licenčni organi opravijo pri proučitvi prošnje. V tem primeru bi morala biti dajatev za izdajo licence naložena brez diskriminacije, biti dejansko zaračunana vsem podjetjem, ki zaprosijo za licenco, in temeljiti na dejanskem obsegu dela licenčnega organa. Če dajatev za izdajo licence presega 5 000 EUR, bi moral licenčni organ v plačilnem nalogu za dajatev določiti število porabljenih delovnih ur in izdatke.

(10)

Za zagotovitev enakih konkurenčnih pogojev med prevozniki v železniškem prometu so bili z Direktivo 2012/34/EU razveljavljeni nekateri dogovori, ki niso združljivi z izboljševanjem tržnih pogojev, pri čemer morajo imeti prevozniki v železniškem prometu sklenjena zavarovanja ali imeti ustrezna jamstva pod tržnimi pogoji. Licenčne organe bi bilo treba pozvati, naj v sodelovanju z drugimi organi držav članic preverijo izvajanje revidiranih pogojev.

(11)

Podelitev licence prevoznikom v železniškem prometu ne bi smela biti odvisna od tega, ali imajo varnostno spričevalo iz člena 10 Direktive 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) ali ne.

(12)

Novi prevozniki v železniškem prometu so ključnega pomena za konkurenco, vendar imajo lahko praktične težave pri zagotavljanju evidence o svoji finančni sposobnosti, ki jim omogoča realistična predvidevanja za prihodnjih 12 mesecev, kot je določeno v členu 20(1) in (2) Direktive 2012/34/EU. Medtem ko so zakonodajalci EU v zvezi s tem nekaterim manjšim letalskim prevoznikom dali možnost poenostavljenega dokazovanja v skladu s členom 5(3) Uredbe (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (4), se lahko te praktične težave upoštevajo pri postopku za pridobitev licence, in sicer s poenostavitvijo postopka za dokazovanje finančne sposobnosti za prevoznike v železniškem prometu, ki zaprosijo za licenco.

(13)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 62(1) Direktive 2012/34/EU –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa podrobna pravila za uporabo skupnega obrazca za licenco. Določa tudi nekatere vidike postopka za podelitev licence.

Člen 2

Opredelitev pojmov

V tej uredbi pojem „licenca“ pomeni izpolnjen in uradno podpisan skupni obrazec, določen v prilogah I in II k tej uredbi, ki ga je treba predložiti Evropski železniški agenciji.

Člen 3

Uporaba skupnega obrazca za licenco

1.   Za licence, izdane v skladu s poglavjem III Direktive 2012/34/EU, se uporablja standardna oblika, določena v prilogah I in II k tej uredbi.

Licenčni organ v primeru izdaje nove licence dodeli notifikacijsko številko licence ES v skladu z usklajenim sistemom številčenja, t. i. evropsko identifikacijsko številko (EIŠ), kot je določen v Dodatku 2 k Odločbi Komisije 2007/756/ES (5).

Licenčni organ licenco vsakič, ko se ta podeli, spremeni, začasno odvzame, prekliče ali zamenja z začasno licenco, izda v navedeni obliki.

2.   Licenčni organi v skladu s členom 24(8) Direktive 2012/34/EU o tem obvestijo Evropsko železniško agencijo tako, da zagotovijo izvod licence, kot je določeno v protokolu komuniciranja, o katerem so se medsebojno dogovorili.

3.   Informacije v zvezi s finančnim kritjem civilnopravne odgovornosti iz člena 22 Direktive 2012/34/EU se navedejo v prilogi k licenci, pri čemer se uporabi standardna oblika iz Priloge II k tej uredbi. Organ, ki izda licenco, k licenci priloži prilogo. Ta priloga se oštevilči s številko ena (1).

4.   Licenčni organ v posamezni državi članici ali upravljavec infrastrukture lahko na podlagi informacij iz prilog o odgovornosti, kot so določene v Prilogi II k tej uredbi, preveri, ali kritje civilnopravne odgovornosti, ki ga ima prevoznik v železniškem prometu in ki so ga odobrili drugi licenčni organi, zadostuje v tej določeni državi članici. Če licenčni organ ugotovi, da višina kritja ni zadostna, lahko od prevoznika v železniškem prometu zahteva dodatno kritje. Prevoznik v železniškem prometu licenčnemu organu predloži zahtevane informacije o svojem kritju.

5.   Ko je licenčni organ zadovoljen s kritjem, o tem obvesti Evropsko železniško agencijo, tako da posodobi veljavno prilogo, ki jo je predložil licenčni organ zadevne države članice, ali k licenci priloži dodatno prilogo, pri čemer uporabi standardno obliko iz Priloge II in prilogi dodeli naslednjo zaporedno številko (2, 3, 4 itd.).

6.   V vsaki prilogi o odgovornosti se navedejo znesek, obseg kritja, kot so geografsko kritje ali vrste storitev, ter datum začetka in prenehanja kritja, kjer je to primerno. Za vzpostavitev jasne povezave s prevoznikom v železniškem prometu, ki ima licenco, se notifikacijska številka licence navede v vsaki prilogi. Licenčni organ po tem, ko je obveščen o spremembi kritja za civilnopravno odgovornost, pripravi posodobljeno prilogo in o tem obvesti Evropsko železniško agencijo.

Člen 4

Dajatve za izdajo licence

Države članice lahko za proučitev vsake prošnje zahtevajo dajatev za izdajo licence. Dajatev za izdajo licence se naloži brez diskriminacije.

Člen 5

Nekateri vidiki, ki se nanašajo na zahteve v zvezi s kritjem civilnopravne odgovornosti in ustreznimi jamstvi

1.   Licenčni organ zahtevane minimalne višine kritja objavi tudi, če je znesek takega kritja določen v nacionalni zakonodaji.

2.   Licenčni organ ne sme zahtevati, da kritje začne veljati, preden prevoznik v železniškem prometu začne opravljati železniške storitve.

3.   Licenčni organ, ki je izdal licenco, najpozneje 25. avgusta 2015 od vseh prevoznikov v železniškem prometu, ki imajo licenco, zahteva, naj predložijo dokaze o višini in obsegu njihovega sedanjega kritja odgovornosti v primeru nesreč, razen če imajo sklenjeno zavarovanje ali če organ že ima informacije o tem. Prav tako lahko od prevoznikov v železniškem prometu zahteva take dokaze, če dvomi, da kritje izpolnjuje zahteve iz člena 22 Direktive 2012/34/EU.

4.   Če podjetje ne dokaže, da je ustrezno zavarovano, vendar ima ustrezna jamstva za kritje, licenčni organ po posvetovanju z regulatornim organom, kadar je to primerno, prouči, ali so pogoji, pod katerimi je podjetje pridobilo taka jamstva, v skladu s tržnimi pogoji, ki bi jih pridobilo katero koli drugo podjetje z enakim finančnim položajem in izpostavljenostjo tveganju.

5.   Če licenčni organ v skladu s členom 24(1) Direktive 2012/34/EU licenco začasno odvzame ali v skladu s členom 24(3) navedene direktive podeli začasno licenco, o tem obvesti vse druge pristojne organe iz Uredbe (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta (6), za katere ve, da ima prevoznik v železniškem prometu z njimi sklenjeno pogodbo za opravljanje storitev. Če licenčni organ dvomi o združljivosti jamstev za kritje obveznosti s pravili Unije o državni pomoči, lahko potrebne informacije posreduje organom, pristojnim za nadzor takih pravil o državni pomoči.

Člen 6

Povezava z varnostnimi spričevali

1.   Podelitev licence ne sme biti pogojena s tem, da ima podjetje varnostno spričevalo iz člena 10 Direktive 2004/49/ES.

2.   Če podjetje ima varnostno spričevalo, licenčni organ pri podeljevanju licence ne preveri zahtev za varnostna spričevala.

Člen 7

Nekateri vidiki postopka za izdajo licence

1.   Licenčni organ v enem mesecu po prejemu prošnje obvesti podjetje o tem, da je dokumentacija popolna, ali pa zaprosi za dodatne informacije. Ta rok se lahko v izjemnih okoliščinah podaljša za dva tedna, pri čemer je treba o tem obvestiti podjetje. Licenčni organ po prejemu dodatnih informacij najpozneje v enem mesecu obvesti podjetje o tem, ali je dokumentacija popolna.

2.   Licenčni organ lahko zahteva samo dokumente iz poglavja III Direktive 2012/34/EU ali tiste dokumente, ki se zahtevajo v skladu z nacionalno zakonodajo. Licenčni organ objavi seznam vseh navedenih dokumentov in njihovo vsebino, pri čemer od podjetij ne zahteva nobenih dodatnih dokumentov. Če se seznam posodobi in objavi, se lahko podjetja v zvezi s prošnjami, ki so jih predložila pred posodobitvijo, še vedno oprejo na predhodni seznam.

3.   V zvezi s podjetji, katerih letni prihodki iz naslova dejavnosti železniškega prevoza so manjši od 5 milijonov EUR, lahko licenčni organ zahteve v zvezi z njihovimi sposobnostmi za izpolnitev dejanskih in morebitnih obveznosti v 12 mesecih od začetka opravljanja dejavnosti v skladu s členom 20(1) Direktive 2012/34/EU šteje za izpolnjene, če podjetja lahko dokažejo, da njihov čisti kapital znaša najmanj 100 000 EUR ali da gre za znesek, o katerem so se dogovorila z regulatornim organom. Licenčni organ ta znesek objavi.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba se uporablja od 16. junija 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 4. februarja 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 343, 14.12.2012, str. 32.

(2)  Direktiva Sveta 95/18/ES z dne 19. junija 1995 o izdaji licence prevoznikom v železniškem prometu (UL L 113, 20.4.2004, str. 37).

(3)  Direktiva 2004/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o varnosti na železnicah Skupnosti (UL L 164, 30.4.2004, str. 44).

(4)  Uredba (ES) št. 1008/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 2008 o skupnih pravilih za opravljanje zračnih prevozov v Skupnosti (UL L 293, 31.10.2008, str. 3).

(5)  Odločba Komisije 2007/756/ES z dne 9. novembra 2007 o sprejetju skupne specifikacije nacionalnega registra vozil v skladu s členom 14(4) in (5) direktiv 96/48/ES in 2001/16/ES (UL L 305, 23.11.2007, str. 30).

(6)  Uredba (ES) št. 1370/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o javnih storitvah železniškega in cestnega potniškega prevoza ter o razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 1191/69 in št. 1107/70 (UL L 315, 3.12.2007, str. 1).


PRILOGA I

Standardna oblika za licenco

Image

Image


PRILOGA II

Standardna oblika za prilogo o odgovornosti, ki se priloži licenci za opravljanje storitev železniškega prevoza

Image

Image


Top