EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L0652

Direktiva Sveta (EU) 2015/652 z dne 20. aprila 2015 o določitvi metod izračuna in zahtev glede poročanja na podlagi Direktive 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva

UL L 107, 25.4.2015, p. 26–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 24/12/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/652/oj

25.4.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 107/26


DIREKTIVA SVETA (EU) 2015/652

z dne 20. aprila 2015

o določitvi metod izračuna in zahtev glede poročanja na podlagi Direktive 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 98/70/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter spremembi Direktive Sveta 93/12/EGS (1) in zlasti člena 7a(5) Direktive,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Metoda izračuna emisij toplogrednih plinov goriv in druge energije iz nebioloških virov, ki jo je treba uvesti na podlagi člena 7a(5) Direktive 98/70/ES, bi morala zagotoviti dovolj natančno poročanje, da lahko Komisija kritično oceni uspešnost dobaviteljev pri izpolnjevanju njihovih obveznosti v skladu s členom 7a(2) navedene Direktive. Metoda izračuna bi morala zagotoviti natančnost in pri tem upoštevati zapletenost s tem povezanih upravnih zahtev. Hkrati bi morala spodbujati dobavitelje, naj zmanjšajo intenzivnost toplogrednih plinov goriva, ki ga dobavljajo. Skrbno bi bilo treba premisliti o vplivu metode izračuna na rafinerije v Uniji. Zato bi morala metoda izračuna temeljiti na povprečni intenzivnosti toplogrednih plinov, ki pomeni panožno povprečno vrednost, značilno za posamezno gorivo. Prednost tega bi bilo zmanjšanje upravnega bremena za dobavitelje in države članice. V tej fazi predlagana metoda izračuna ne bi smela zahtevati razlikovanja intenzivnosti toplogrednih plinov goriva na podlagi vira surovine, saj bi to vplivalo na tekoče naložbe v nekaterih rafinerijah v Uniji.

(2)

Zahteve glede poročanja za dobavitelje, ki so mala in srednja podjetja (MSP), kot so opredeljena v Priporočilu Komisije 2003/361/ES (2), bi bilo treba v smislu člena 7a(1) Direktive 98/70/ES čim bolj zmanjšati. Tudi od uvoznikov bencina in dizelskega goriva, rafiniranega zunaj Unije, se ne bi smele zahtevati podrobne informacije o virih surove nafte, uporabljene pri proizvodnji navedenega goriva, saj morda te informacije niso na voljo ali jih je težko pridobiti.

(3)

Za spodbujanje nadaljnjega zmanjševanja emisij toplogrednih plinov bi bilo treba v izračun emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu vključiti prihranke, ki se uveljavljajo zaradi zmanjšanj primarnih emisij (upstream emission reductions (UER)), vključno s sežigom in izpustom. Zaradi lažjega uveljavljanja UER bi bilo treba dobaviteljem dovoliti, da za izračun in potrditev zmanjšanja emisij uporabijo različne sisteme emisij. Upravičeni bi morali biti samo projekti UER, ki so se začeli izvajati po datumu določitve izhodiščnega standarda za goriva iz člena 7a(5)(b) Direktive 98/70/ES, to je 1. januarja 2011.

(4)

Ponderirane povprečne privzete vrednosti toplogrednih plinov, ki predstavljajo surovo nafto, porabljeno v Uniji, pomenijo preprosto metodo izračuna, s katero lahko dobavitelji določijo vsebnost toplogrednih plinov v gorivu, ki ga dobavljajo.

(5)

UER bi bilo treba oceniti in potrditi v skladu z načeli in standardi, določenimi z mednarodnimi standardi, zlasti ISO 14064, ISO 14065 in ISO 14066.

(6)

Poleg tega je primerno državam članicam olajšati izvajanje zakonodaje na področju UER, vključno zaradi sežiga in izpusta. Zato bi bilo treba pod okriljem Komisije pripraviti nezakonodajne smernice za pristope, s katerimi bi taka UER (vključno z zmanjšanji pri sežigu in izpustu na črpališčih) kvantificirali, preverili, potrdili, spremljali in jih sporočili, preden se konča rok za prenos, določen v členu 7 te direktive.

(7)

Člen 7a(5)(b) Direktive 98/70/ES zahteva uvedbo metode za določitev izhodiščnega standarda za goriva na podlagi emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu fosilnih goriv na enoto energije v 2010. Izhodiščni standard za goriva bi moral temeljiti na količinah porabljenega dizelskega goriva, bencina, necestnega plinskega olja, utekočinjenega naftnega plina (UNP) in stisnjenega zemeljskega plina (SZP) z uporabo podatkov, ki so jih leta 2010 države članice uradno sporočile Okvirni konvenciji Združenih narodov o podnebnih spremembah (UNFCCC). Izhodiščni standard za goriva ne bi smel biti primerjalno fosilno gorivo, ki se uporablja za izračun prihrankov toplogrednih plinov zaradi uporabe biogoriv, ampak bi moral ostati takšen, kot je določen v Prilogi IV k Direktivi 98/70/ES.

(8)

Ker se sestava ustrezne mešanice fosilnih goriv iz leta v leto le malo spreminja, so tudi spremembe agregirane intenzivnosti toplogrednih plinov fosilnih goriv iz leta v leto majhne. Zato je smiselno, da izhodiščni standard za goriva temelji na podatkih o povprečni porabi v Uniji za leto 2010, ki so jih države članice sporočile UNFCCC.

(9)

Izhodiščni standard za goriva bi moral pomeniti povprečno intenzivnost primarnih emisij toplogrednih plinov in intenzivnost goriva v povprečno kompleksnih rafinerijah za fosilna goriva. Izhodiščni standard za goriva bi moral biti zato izračunan na podlagi ustreznih povprečnih privzetih vrednosti za goriva. Izhodiščni standardi za goriva se ne bi smel spremeniti do leta 2020, da bi bila dobaviteljem zagotovljena regulativna varnost glede njihovih obveznosti zmanjšanja intenzivnosti toplogrednih plinov goriv, ki jih dobavljajo.

(10)

Člen 7a(5)(d) Direktive 98/70/ES določa, da je treba sprejeti metodo za izračun prispevka električnih cestnih vozil, da se zmanjšajo emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv. Na podlagi navedenega člena bi morala biti metoda izračuna skladna s členom 3(4) Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3). Za zagotovitev te skladnosti bi se moral isti prilagoditveni faktor uporabiti tudi za učinkovitost pogonskega sistema.

(11)

Podatke o elektriki, dobavljeni za uporabo v cestnem prometu, lahko dobavitelji sporočijo državam članicam v skladu s členom 7a(1) Direktive 98/70/ES v okviru letnih poročil. Da bi se znižali upravni stroški, je smiselno, da se za potrebe poročanja dobaviteljev vzpostavi metoda izračuna na podlagi ocene namesto na podlagi dejanskega merjenja porabe električne energije v električnem cestnem vozilu ali motornem kolesu.

(12)

Smiselno je vključiti podroben pristop za oceno količine in intenzivnosti toplogrednih plinov biogoriv v primeru hkratne predelave biogoriva in fosilnega goriva med istim procesom. Ker dobljene količine biogoriva ni mogoče izmeriti, na primer med soobdelavo rastlinskih olj in fosilnega goriva z vodikom, je potrebna posebna metoda. Člen 7d(1) Direktive 98/70/ES določa, da so emisije toplogrednih plinov v življenjskem ciklu biogoriv za namene člena 7a in člena 7b(2) navedene direktive izračunane z isto metodo. Zato je certificiranje emisij toplogrednih plinov s priznanimi prostovoljnimi sistemi veljavno za namene člena 7a, pa tudi člena 7b(2) Direktive 98/70/ES.

(13)

Zahtevo glede poročanja dobaviteljev, določeno v členu 7a(1) Direktive 98/70/ES, bi bilo treba dopolniti s harmonizirano obliko in harmoniziranimi opredelitvami podatkov, o katerih je treba poročati. Harmonizacija opredelitev podatkov je potrebna zaradi pravilnega izračuna intenzivnosti toplogrednih plinov, povezanega z obveznostmi poročanja posameznega dobavitelja, saj so podatki ključni vložek v metodo izračuna, harmonizirano na podlagi člena 7a(5)(a) Direktive 98/70/ES. Ti podatki vključujejo identifikacijo dobavitelja, količino goriva ali energije, dane na trg, in vrsto goriva ali energije, dane na trg.

(14)

Zahtevo glede poročanja dobaviteljev, določeno v členu 7a(1) Direktive 98/70/ES, bi bilo treba dopolniti s harmoniziranimi zahtevami glede poročanja, poročevalno obliko in harmoniziranimi opredelitvami pojmov za državo članico, ki poroča Komisiji o učinku toplogrednih plinov goriv, porabljenih v Uniji. Te zahteve glede poročanja bodo zlasti omogočile posodobitev primerjalnega fosilnega goriva, opisanega v točki 19 dela C Priloge IV k Direktivi 98/70/ES in točki 19 dela C Priloge V k Direktivi 2009/28/ES, olajšale poročanje, zahtevano na podlagi členov 8(3) in 9(2) Direktive 98/70/ES, ter prilagajanje metode izračuna tehničnemu in znanstvenemu napredku, da se zagotovi izpolnitev njegovega predvidenega namena. Ti podatki bi morali vključevati količino goriva ali energije, dane na trg, vrsto goriva ali energije, kraj nakupa in izvor goriva ali energije, dane na trg.

(15)

Če se poročanje izvede v skladu z zahtevami iz Priloge IV in opredelitvami iz prilog I in III, je smiselno, da države članice dobaviteljem dovolijo izpolnitev zahtev glede poročanja, kjer uporabijo enakovredne podatke, zbrane na podlagi druge zakonodaje Unije ali nacionalne zakonodaje, da se tako zmanjša upravno breme.

(16)

Da bi se skupinam dobaviteljev olajšalo poročanje na podlagi člena 7a(4) Direktive 98/70/ES, člen 7a(5)(c) navedene direktive dopušča določitev vseh potrebnih pravil. Zaželeno je olajšati takšno poročanje, da se preprečijo motnje fizičnega prenosa goriva, saj dajejo različni dobavitelji na trg različna goriva v različnih deležih in bi zato morda morali uvesti različne ravni virov, da bi lahko izpolnili cilj zmanjšanja toplogrednih plinov. Zato je treba harmonizirati opredelitve naslednjih pojmov: identifikacija dobavitelja, količina goriva ali energije, dane na trg, vrsta goriva ali energije, kraj nakupa in izvor goriva ali energije, dane na trg. Da se pri skupnem poročanju dobaviteljev na podlagi člena 7a(4) prepreči dvojno upoštevanje, je primerno metodo izračuna in poročanja, ki jih izvajajo države članice, vključno s poročanjem Komisiji, harmonizirati tako, da se zahtevane informacije skupine dobaviteljev nanašajo na določeno državo članico.

(17)

Na podlagi člena 8(3) Direktive 98/70/ES morajo države članice predložiti letno poročilo z nacionalnimi podatki o kakovosti goriv za predhodno koledarsko leto v skladu z obliko, določeno v Odločbi Komisije 2002/159/ES (4). Da se zajame spremembe Direktive 98/70/ES, ki jih uvaja Direktiva 2009/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5), in poznejše dodatne zahteve glede poročanja za države članice, ter zaradi učinkovitosti in harmonizacije, je treba pojasniti, katere informacije bi bilo treba poročati, ter določiti obliko za predložitev podatkov dobaviteljev in držav članic.

(18)

Komisija je 23. februarja 2012 predložila osnutek ukrepa Odboru, ustanovljenemu z Direktivo 98/70/ES. Odbor ni mogel sprejeti mnenja s potrebno kvalificirano večino. Zato je primerno, da Komisija na podlagi člena 5a(4) Sklepa Sveta 1999/468/ES (6) predloži predlog Svetu –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

1.   Ta direktiva določa pravila za metode izračuna ter zahteve glede poročanja v skladu z Direktivo 98/70/ES.

2.   Ta direktiva se uporablja za goriva, ki se uporabljajo za pogon cestnih vozil, necestnih premičnih strojev (vključno s plovili za plovbo po celinskih plovnih poteh, ko niso na morju), kmetijskih in gozdarskih traktorjev, plovil za rekreacijo, ko niso na morju, ter za električno energijo za uporabo v cestnih vozilih.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Za namene te direktive se poleg opredelitev pojmov iz Direktive 98/70/ES uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„primarne emisije“ pomenijo vse emisije toplogrednih plinov, ki nastanejo pred dostavo surovin v rafinerijo ali predelovalni obrat, v katerem je bilo proizvedeno gorivo, kot je določeno v Prilogi I;

2.

„naravni bitumen“ pomeni kateri koli vir rafinerijskih surovin,

(a)

katerega gostota Ameriškega inštituta za nafto (API) je 10 stopinj ali manj, kadar je v obliki bazena na kraju pridobivanja, kot je opredeljena na podlagi preskusne metode Ameriškega združenja za testiranje in materiale (ASTM) (7) D287;

(b)

katerega letna povprečna viskoznost pri temperaturi bazena je višja kot viskoznost, izračunana z enačbo: viskoznost (v centipoise) = 518,98e-0,038T, pri čemer je T temperatura v stopinjah Celzija;

(c)

ki ustreza opredelitvi katranskega peska iz oznake kombinirane nomenklature (KN) 2714, kakor je opisano v Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 (8), in

(d)

kadar se vir surovin pridobiva z rudarjenjem ali toplotnim gravitacijskim odvodnjavanjem, pri čemer se toplotna energija pridobiva večinoma iz drugih virov in ne iz virov surovin;

3.

„naftni skrilavec“ pomeni kateri koli rafinerijski vir surovin v obliki kamnine, ki vsebuje kerogen v trdnem stanju in ustreza opredelitvi naftnega skrilavca pod oznako KN 2714, kakor je opisano v Uredbi (EGS) št. 2658/87. Vir surovin se pridobiva z rudarjenjem ali toplotnim gravitacijskim odvodnjavanjem;

4.

„izhodiščni standard za goriva“ pomeni izhodiščni standard za goriva na podlagi emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu fosilnih goriv na enoto energije v 2010;

5.

„konvencionalna surova nafta“ pomeni kateri koli rafinerijski vir surovin z gostoto API, večjo od 10 stopinj, kadar je v obliki bazena na kraju izvora in je izmerjena v skladu s preskusno metodo ASTM D287 ter ne ustreza opredelitvi pod oznako KN 2714, kakor je določeno v Uredbi (EGS) št. 2658/87.

Člen 3

Metoda izračuna intenzivnosti toplogrednih plinov dobavljenih goriv in energije, ki niso biogoriva, in poročanje dobaviteljev

1.   Za namene člena 7a(2) Direktive 98/70/ES države članice zagotovijo, da dobavitelji za določitev intenzivnosti toplogrednih plinov dobavljenih goriv uporabljajo metodo izračuna, določeno v Prilogi I k tej direktivi.

2.   Za namene drugega pododstavka člena 7a(1) in člena 7a(2) Direktive 98/70/ES države članice od dobaviteljev zahtevajo, da pri sporočanju podatkov uporabijo opredelitve pojmov in metodo izračuna iz Priloge I k tej direktivi. Podatki se sporočajo letno z uporabo predloge iz Priloge IV k tej direktivi.

3.   Za namene člena 7a(4) Direktive 98/70/ES vsaka država članica zagotovi, da skupina dobaviteljev, ki se odloči, da velja za edinega dobavitelja, svoje obveznosti v skladu s členom 7a(2) izpolni v zadevni državi članici.

4.   Za dobavitelje, ki so MSP, države članice uporabijo poenostavljeno metodo, določeno v Prilogi I k tej direktivi.

Člen 4

Izračun izhodiščnega standarda za goriva in zmanjšanja intenzivnosti toplogrednih plinov

Za namene preverjanja izpolnjevanja obveznosti dobaviteljev iz člena 7a(2) Direktive 98/70/ES države članice od dobaviteljev zahtevajo, da doseženo zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v življenjskem ciklu goriv in električne energije primerjajo z izhodiščnim standardom za goriva iz Priloge II k tej direktivi.

Člen 5

Poročanje držav članic

1.   Kadar države članice predložijo poročila Komisiji v skladu s členom 8(3) Direktive 98/70/ES, Komisiji posredujejo podatke o skladnosti s členom 7a navedene direktive, kot je opredeljeno v Prilogi III k tej direktivi.

2.   Države članice za predložitev podatkov, določenih v Prilogi III k tej direktivi, uporabijo orodja ReportNet Evropske agencije za okolje, ki so zagotovljena na podlagi Uredbe (ES) št. 401/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (9). Države članice podatke elektronsko prenesejo v osrednjo zbirko podatkov, ki jo upravlja Evropska agencija za okolje.

3.   Podatki se posredujejo letno v predlogi, določeni v Prilogi IV. Države članice sporočijo Komisiji datum prenosa in ime kontaktne osebe pristojnega organa, odgovornega za preverjanje in sporočanje podatkov Komisiji.

Člen 6

Kazni

Države članice določijo pravila o kaznih za kršitve nacionalnih predpisov, sprejetih na podlagi te direktive, in sprejmejo vse potrebne ukrepe, da zagotovijo njihovo izvajanje. Predvidene kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne. Države članice Komisijo obvestijo o navedenih določbah do 21. aprila 2017 in ji nemudoma sporočijo vse naknadne spremembe, ki vplivajo nanje.

Člen 7

Prenos

1.   Države članice uveljavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje 21. aprila 2017. O tem takoj obvestijo Komisijo.

2.   Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

3.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih predpisov nacionalnega prava, sprejetega na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 8

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 9

Naslovniki

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Luxembourgu, 20. aprila 2015

Za Svet

Predsednik

J. DŪKLAVS


(1)  UL L 350, 28.12.1998, str. 58.

(2)  Priporočilo Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 glede opredelitve mikro, malih in srednjih podjetij (UL L 124, 20.5.2003, str. 36).

(3)  Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L 140, 5.6.2009, str. 16).

(4)  Odločba Komisije 2002/159/ES z dne 18. februarja 2002 o skupnem formatu za predložitev povzetkov podatkov o kakovosti nacionalnega goriva (UL L 53, 23.2.2002, str. 30).

(5)  Direktiva 2009/30/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spremembah Direktive 98/70/ES glede specifikacij motornega bencina, dizelskega goriva in plinskega olja ter o uvedbi mehanizma za spremljanje in zmanjševanje emisij toplogrednih plinov ter o spremembi Direktive Sveta 1999/32/ES glede specifikacij goriva, ki ga uporabljajo plovila za plovbo po celinskih plovnih poteh, in o razveljavitvi Direktive 93/12/EGS (UL L 140, 5.6.2009, str. 88).

(6)  Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (UL L 184, 17.7.1999, str. 23).

(7)  Ameriško združenje za testiranje in materiale: http://www.astm.org/index.shtml

(8)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).

(9)  Uredba (ES) št. 401/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju (UL L 126, 21.5.2009, str. 13).


PRILOGA I

METODA IZRAČUNA IN POROČANJA GLEDE INTENZIVNOSTI TOPLOGREDNIH PLINOV V ŽIVLJENJSKEM CIKLU GORIV IN ENERGIJE ZA DOBAVITELJE

Del 1

Izračun intenzivnosti toplogrednih plinov goriv in energije, ki jih dobavijo dobavitelji

Intenzivnost toplogrednih plinov pri gorivih in energiji se izrazi v gramih ekvivalenta ogljikovega dioksida na megajoule goriva (gCO2eq/MJ).

1.

Toplogredni plini, ki se upoštevajo pri izračunu intenzivnosti toplogrednih plinov pri gorivu, so ogljikov dioksid (CO2), dušikov oksid (N2O) in metan (CH4). Ocena emisij teh plinov pri izračunu ekvivalence CO2 glede na emisije ekvivalenta CO2 je:

CO2: 1;

CH4: 25;

N2O: 298

2.

Emisije, ki nastanejo pri proizvodnji strojev in opreme, ki se uporabljajo pri pridobivanju, proizvodnji, rafiniranju in porabi fosilnih goriv, se pri izračunu toplogrednih plinov ne upoštevajo.

3.

Intenzivnost toplogrednih plinov pri dobavitelju na podlagi življenjskega cikla vseh dobavljenih goriv se izračuna z uporabo naslednje formule:

Formula

pri čemer:

(a)

„#“ pomeni identifikacijo dobavitelja (to je identifikacijo subjekta, zavezanega za plačilo trošarine), ki je v Uredbi Komisije (ES) št. 684/2009 (1) opredeljena kot trošarinska številka gospodarskega subjekta (evidenčna številka sistema za izmenjavo podatkov o trošarinah (System for Exchange of Excise Data (SEED)) ali identifikacijska številka za davek na dodano vrednost (DDV) iz točke 5(a) tabele 1 Priloge I k navedeni uredbi za oznake vrste namembnega kraja 1 do 5 in 8), ki je tudi subjekt, zavezan za plačilo trošarine v skladu s členom 8 Direktive Sveta 2008/118/ES (2), ko nastane obveznost za plačilo trošarine v skladu s členom 7(2) Direktive 2008/118/ES. Če ta identifikacija ni na voljo, države članice zagotovijo, da v skladu z nacionalnim sistemom sporočanja trošarine uvedejo drugo enakovredno identifikacijo;

(b)

„x“ pomeni vrste goriv in energije, ki spadajo na področje uporabe te direktive, kot je opredeljeno v točki 17(c) tabele 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 684/2009. Če ti podatki niso na voljo, države članice zberejo enakovredne podatke v skladu z nacionalnim sistemom sporočanja trošarine;

(c)

„MJx“ pomeni skupno dobavljeno količino energije, pretvorjeno iz sporočenih količin goriva „x“ in izraženo v megajoulih. Izračuna se tako:

(i)

Količina posameznega goriva na vrsto goriva

Pridobi se iz podatkov, sporočenih na podlagi točk 17(d), (f) in (o) tabele 1 Priloge I k Uredbi (ES) št. 684/2009. Količine biogoriva se pretvorijo v njihovo spodnjo kurilno vrednost energijske vsebnosti na podlagi energijskih gostot iz Priloge III k Direktivi 2009/28/ES. Količine goriv nebiološkega izvora se pretvorijo v njihovo spodnjo kurilno vrednost energijske vsebnosti na podlagi energijskih gostot iz Dodatka 1 k poročilu (verzija 4) iz julija 2013 Skupnega raziskovalnega centra – EUCAR – CONCAWE (JEC) (3)„Od izvora do rezervoarja“ (4);

(ii)

Hkratna sopredelava fosilnih goriv in biogoriv

Predelava vključuje vse spremembe v življenjskem ciklu dobavljenega goriva ali energije, zaradi katere se spremeni molekulska struktura proizvoda. Dodajanje denaturantov ni del tega procesa. Pri določanju količine biogoriva, sopredelanega z gorivi nebiološkega izvora, se upošteva stanje biogoriva po predelavi. Količina pri sopredelanem biogorivu se določi glede na energetsko bilanco in učinkovitost procesa sopredelave iz točke 17 dela C Priloge IV k Direktivi 98/70/ES.

Če je več biogoriv mešanih s fosilnimi gorivi, se pri izračunu upoštevata količina in vrsta posameznega biogoriva, dobavitelji pa ju sporočijo državam članicam.

Količina dobavljenega biogoriva, ki ne izpolnjuje trajnostnih meril iz člena 7b(1) Direktive 98/70/ES, se šteje kot fosilno gorivo.

Za namene člena 6 Uredbe (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (5) se mešanica bencina in etanola E85 izračuna kot ločeno gorivo.

Če količine niso zbrane na podlagi Uredbe (ES) št. 684/2009, države članice zberejo enakovredne podatke v skladu z nacionalnim sistemom sporočanja trošarine;

(iii)

Količina porabljene električne energije

To je količina električne energije, ki jo porabijo cestna vozila ali motorna kolesa, pri čemer to količino dobavitelji energije sporočijo ustreznemu organu v vsaki državi članici v skladu z naslednjo formulo:

porabljena električna energija = prevožena razdalja (v km) × učinkovitost porabe električne energije (MJ/km);

(d)

zmanjšanje primarnih emisij (UER)

„UER“ pomeni zmanjšanje primarnih emisij toplogrednih plinov, ki jih navede dobavitelj in so izmerjeni v gCO2eq, če se količinsko opredeli in sporoči v skladu z naslednjimi zahtevami:

(i)

Upravičenost

UER se uporabijo samo za del privzetih vrednosti za bencin, dizelsko gorivo, SZP ali UNP, ki se nanaša na primarne emisije.

UER, ki izvirajo iz katere koli države, se lahko štejejo kot zmanjšanja emisij toplogrednih plinov pri gorivih, pridobljenih iz katerega koli vira surovine katerega koli dobavitelja.

UER se upoštevajo samo, če so povezana s projekti, ki so se začeli izvajati po 1. januarju 2011.

Dokazovanje, da do UER ne bi prišlo, če ne bi bila sprejeta zahteva glede poročanja iz člena 7a Direktive 98/70/ES, ni potrebno;

(ii)

Izračun

UER so ocenjena in potrjena v skladu z načeli in standardi, določenimi z mednarodnimi standardi, zlasti ISO 14064, ISO 14065 in ISO 14066.

UER in izhodiščne emisije se spremljajo, sporočajo in preverjajo v skladu s standardom ISO 14064, zagotovijo pa se rezultati, ki so z vidika Uredbe Komisije (EU) št. 600/2012 (6) in Uredbe Komisije (EU) št. 601/2012 (7) enakovredno zanesljivi. Metode izračuna za oceno UER se morajo preverjati v skladu s standardom ISO 14064-3, organizacija, ki izvaja preverjanja, pa mora biti akreditirana v skladu s standardom ISO 14065.

(e)

„GHGix“ pomeni intenzivnost toplogrednih plinov goriva ali energije „x“, izraženo v gCO2eq/MJ. Dobavitelji izračunajo intenzivnost toplogrednih plinov posameznega goriva ali energije tako:

(i)

intenzivnost toplogrednih plinov goriv nebiološkega izvora je „ponderirana intenzivnost toplogrednih plinov v življenjskem ciklu na enoto“ na vrsto goriva, navedenega v zadnjem stolpcu tabele iz točke 5 dela 2 te priloge;

(ii)

električna energija se izračuna, kot je opisano v točki 6 dela 2;

(iii)

Intenzivnost toplogrednih plinov biogoriv

Intenzivnost toplogrednih plinov biogoriv, ki izpolnjujejo trajnostna merila iz člena 7b(1) Direktive 98/70/ES, se izračuna v skladu s členom 7d navedene direktive. Če so bili podatki o emisijah toplogrednih plinov v življenjskem ciklu biogoriv pridobljeni v skladu s sporazumom ali sistemom, za katerega je bila sprejeta odločitev na podlagi člena 7c(4) Direktive 98/70/ES, ki zajema člen 7b(2) navedene direktive, se ti podatki uporabijo tudi za določitev intenzivnosti toplogrednih plinov biogoriv v skladu s členom 7b(1) navedene direktive. Intenzivnost toplogrednih plinov biogoriv, ki ne izpolnjuje trajnostnih meril iz člena 7b(1) Direktive 98/70/ES, je enaka intenzivnosti toplogrednih plinov ustreznega fosilnega goriva, pridobljenega iz konvencionalne surove nafte ali plina;

(iv)

Hkratna sopredelava goriv nebiološkega izvora in biogoriv

Intenzivnost toplogrednih plinov biogoriv, sopredelanih s fosilnimi gorivi, izraža stanje biogoriva po predelavi.

(f)

„AF“ pomeni prilagoditvene faktorje za učinkovitost pogonskega sistema:

Prevladujoča tehnologija za pretvorbo

Faktor učinkovitosti

Motor z notranjim zgorevanjem

1

Električni baterijski pogonski sistem

0,4

Pogonski sistem z vodikovimi gorivnimi celicami

0,4

Del 2

Poročanje dobaviteljev za goriva, ki niso biogoriva

1.   UER iz fosilnih goriv

Da bi bila UER upravičena za namene metodo poročanja in izračuna, dobavitelji organom, ki ga določijo države članice, sporočijo naslednje:

(a)

začetni datum projekta, ki se mora začeti po 1. januarju 2011;

(b)

letno zmanjšanje emisij v gCO2eq;

(c)

trajanje obdobja, za katero velja navedeno zmanjšanje emisij;

(d)

lokacijo projekta najbližje viru emisij glede na koordinate zemljepisne širine in dolžine v stopinjah na štiri decimalna mesta natančno;

(e)

izhodiščne letne emisije pred sprejetjem ukrepov za zmanjšanje emisij in letne emisije po začetku izvajanja ukrepov za zmanjšanje v gCO2eq/MJ proizvedene surovine;

(f)

številko certifikata, ki je namenjena enkratni uporabi ter nedvomno določa sistem in navedena zmanjšanja toplogrednih plinov;

(g)

številko, ki je namenjena enkratni uporabi ter nedvomno določa metodo izračuna in s tem povezan sistem;

(h)

če je projekt povezan s črpanjem nafte, povprečno letno razmerje med plinom in nafto v raztopini v preteklih letih in v letu poročanja, tlak v bazenu, globino in stopnjo proizvodnje surove nafte pri posamezni vrtini.

2.   Izvor

„Izvor“ pomeni trgovsko ime surovine, navedeno v točki 7 dela 2 te priloge, ampak samo če imajo dobavitelji potrebne informacije na podlagi:

(a)

dejstva, da je oseba ali podjetje, ki uvaža surovo nafto iz tretjih držav ali nabavlja surovo nafto iz druge države članice na podlagi člena 1 Uredbe Sveta (ES) št. 2964/95 (8), ali

(b)

sporazumov o izmenjavi informacij, sklenjenih z drugimi dobavitelji.

V vseh drugih primerih se izvor nanaša na to, ali je izvor goriva v EU ali zunaj EU.

Informacije o izvoru goriv, ki jih dobavitelji zberejo in sporočijo državam članicam, so zaupne, vendar to Komisiji ne preprečuje objave splošnih informacij ali povzetkov informacij, ki ne vsebujejo podrobnosti o posameznih podjetjih.

Pri biogorivih pomeni izvor proizvodni proces pridobivanja biogoriv, določen v Prilogi IV k Direktivi 98/70/ES.

Če se uporabi več surovin, dobavitelji poročajo o količini, ki se navede v tonah končnega proizvoda za posamezno surovino, proizvedeno v ustreznem predelovalnem obratu v letu poročanja.

3.   Kraj nakupa

„Kraj nakupa“ pomeni državo in naziv predelovalnega obrata, kjer sta bila gorivo ali energija nazadnje znatno obdelana ali predelana za pridobitev izvora goriva ali energije v skladu z Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 (9).

4.   MSP

Z odstopanjem za dobavitelje, ki so MSP, sta „izvor“ in „kraj nakupa“ EU ali pa države zunaj EU, kakor je ustrezno, ne glede na to, ali uvažajo surovo nafto ali dobavljajo naftne proizvode in olja iz bituminoznih materialov.

5.   Povprečne privzete vrednosti intenzivnosti toplogrednih plinov v življenjskem ciklu za goriva, ki niso biogoriva in električna energija

Vir surovin in proces

Vrsta goriva, danega na trg

Intenzivnost toplogrednih plinov v življenjskem ciklu (gCO2eq/MJ)

Ponderirana intenzivnost toplogrednih plinov v življenjskem ciklu (gCO2eq/MJ)

Konvencionalna surova nafta

bencin

93,2

93,3

Pretvorba zemeljskega plina v tekoče gorivo

94,3

Pretvorba premoga v tekoče gorivo

172

Naravni bitumen

107

Naftni skrilavec

131,3

Konvencionalna surova nafta

dizelsko gorivo ali plinsko olje

95

95,1

Pretvorba zemeljskega plina v tekoče gorivo

94,3

Pretvorba premoga v tekoče gorivo

172

Naravni bitumen

108,5

Naftni skrilavec

133,7

Kateri koli vir fosilnih goriv

utekočinjeni naftni plin v motorju s prisilnim vžigom

73,6

73,6

Zemeljski plin, mešanica EU

stisnjeni zemeljski plin v motorju s prisilnim vžigom

69,3

69,3

Zemeljski plin, mešanica EU

utekočinjeni zemeljski plin v motorju s prisilnim vžigom

74,5

74,5

Sabatierova reakcija vodika z elektrolizo iz nebioloških obnovljivih virov energije

stisnjeni sintetični metan v motorju s prisilnim vžigom

3,3

3,3

Zemeljski plin s parnim reformingom

stisnjeni vodik v gorivni celici

104,3

104,3

Elektroliza, ki jo v celoti poganjajo nebiološki obnovljivi viri energije

stisnjeni vodik v gorivni celici

9,1

9,1

Premog

stisnjeni vodik v gorivni celici

234,4

234,4

Premog z zajemanjem in shranjevanjem ogljikovega dioksida pri emisijah iz proizvodnih procesov

stisnjeni vodik v gorivni celici

52,7

52,7

Odpadna plastika, pridobljena iz fosilnih surovin

bencin, dizelsko gorivo ali plinsko olje

86

86

6.   Električna energija

Za poročanje dobaviteljev energije o električni energiji, porabljeni v električnih vozilih in motornih kolesih, bi morale države članice v skladu z ustreznimi mednarodnimi standardi izračunati nacionalne povprečne privzete vrednosti v življenjskem ciklu.

Druga možnost pa je, da države članice svojim dobaviteljem dovolijo, da določijo vrednosti intenzivnosti toplogrednih plinov (gCO2eq/MJ) za električno energijo iz podatkov, ki jih sporočijo države članice na podlagi:

(a)

Uredbe (ES) št. 1099/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (10);

(b)

Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (11), ali

(c)

Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 666/2014 (12).

7.   Trgovsko ime surovine

Država

Trgovsko ime surovine

API

Žveplo (masni delež %)

Abu Dabi

Al Bunduq

38,5

1,1

Abu Dabi

Mubarraz

38,1

0,9

Abu Dabi

Murban

40,5

0,8

Abu Dabi

Zakum (Lower Zakum/Abu Dhabi Marine)

40,6

1

Abu Dabi

Umm Shaif (Abu Dhabi Marine)

37,4

1,5

Abu Dabi

Arzanah

44

0

Abu Dabi

Abu Al Bu Khoosh

31,6

2

Abu Dabi

Murban Bottoms

21,4

ni podatka

Abu Dabi

Top Murban

21

ni podatka

Abu Dabi

Upper Zakum

34,4

1,7

Alžirija

Arzew

44,3

0,1

Alžirija

Hassi Messaoud

42,8

0,2

Alžirija

Zarzaitine

43

0,1

Alžirija

Algerian

44

0,1

Alžirija

Skikda

44,3

0,1

Alžirija

Saharan Blend

45,5

0,1

Alžirija

Hassi Ramal

60

0,1

Alžirija

Algerian Condensate

64,5

ni podatka

Alžirija

Algerian Mix

45,6

0,2

Alžirija

Algerian Condensate (Arzew)

65,8

0

Alžirija

Algerian Condensate (Bejaia)

65,0

0

Alžirija

Top Algerian

24,6

ni podatka

Angola

Cabinda

31,7

0,2

Angola

Takula

33,7

0,1

Angola

Soyo Blend

33,7

0,2

Angola

Mandji

29,5

1,3

Angola

Malongo (West)

26

ni podatka

Angola

Cavala-1

42,3

ni podatka

Angola

Sulele (South-1)

38,7

ni podatka

Angola

Palanca

40

0,14

Angola

Malongo (North)

30

ni podatka

Angola

Malongo (South)

25

ni podatka

Angola

Nemba

38,5

0

Angola

Girassol

31,3

ni podatka

Angola

Kuito

20

ni podatka

Angola

Hungo

28,8

ni podatka

Angola

Kissinje

30,5

0,37

Angola

Dalia

23,6

1,48

Angola

Gimboa

23,7

0,65

Angola

Mondo

28,8

0,44

Angola

Plutonio

33,2

0,036

Angola

Saxi Batuque Blend

33,2

0,36

Angola

Xikomba

34,4

0,41

Argentina

Tierra del Fuego

42,4

ni podatka

Argentina

Santa Cruz

26,9

ni podatka

Argentina

Escalante

24

0,2

Argentina

Canadon Seco

27

0,2

Argentina

Hidra

51,7

0,05

Argentina

Medanito

34,93

0,48

Armenija

Armenian Miscellaneous

ni podatka

ni podatka

Avstralija

Jabiru

42,3

0,03

Avstralija

Kooroopa (Jurassic)

42

ni podatka

Avstralija

Talgeberry (Jurassic)

43

ni podatka

Avstralija

Talgeberry (Up Cretaceous)

51

ni podatka

Avstralija

Woodside Condensate

51,8

ni podatka

Avstralija

Saladin-3 (Top Barrow)

49

ni podatka

Avstralija

Harriet

38

ni podatka

Avstralija

Skua-3 (Challis Field)

43

ni podatka

Avstralija

Barrow Island

36,8

0,1

Avstralija

Northwest Shelf Condensate

53,1

0

Avstralija

Jackson Blend

41,9

0

Avstralija

Cooper Basin

45,2

0,02

Avstralija

Griffin

55

0,03

Avstralija

Buffalo Crude

53

ni podatka

Avstralija

Cossack

48,2

0,04

Avstralija

Elang

56,2

ni podatka

Avstralija

Enfield

21,7

0,13

Avstralija

Gippsland (Bass Strait)

45,4

0,1

Azerbajdžan

Azeri Light

34,8

0,15

Bahrajn

Bahrain Miscellaneous

ni podatka

ni podatka

Belorusija

Belarus Miscellaneous

ni podatka

ni podatka

Benin

Seme

22,6

0,5

Benin

Benin Miscellaneous

ni podatka

ni podatka

Belize

Belize Light Crude

40

ni podatka

Belize

Belize Miscellaneous

ni podatka

ni podatka

Bolivija

Bolivian Condensate

58,8

0,1

Brazilija

Garoupa

30,5

0,1

Brazilija

Sergipano

25,1

0,4

Brazilija

Campos Basin

20

ni podatka

Brazilija

Urucu (Upper Amazon)

42

ni podatka

Brazilija

Marlim

20

ni podatka

Brazilija

Brazil Polvo

19,6

1,14

Brazilija

Roncador

28,3

0,58

Brazilija

Roncador Heavy

18

ni podatka

Brazilija

Albacora East

19,8

0,52

Brunej

Seria Light

36,2

0,1

Brunej

Champion

24,4

0,1

Brunej

Champion Condensate

65

0,1

Brunej

Brunei LS Blend

32

0,1

Brunej

Brunei Condensate

65

ni podatka

Brunej

Champion Export

23,9

0,12

Kamerun

Kole Marine Blend

34,9

0,3

Kamerun

Lokele

21,5

0,5

Kamerun

Moudi Light

40

ni podatka

Kamerun

Moudi Heavy

21,3

ni podatka

Kamerun

Ebome

32,1

0,35

Kamerun

Cameroon Miscellaneous

ni podatka

ni podatka

Kanada

Peace River Light

41

ni podatka

Kanada

Peace River Medium

33

ni podatka

Kanada

Peace River Heavy

23

ni podatka

Kanada

Manyberries

36,5

ni podatka

Kanada

Rainbow Light and Medium

40,7

ni podatka

Kanada

Pembina

33

ni podatka

Kanada

Bells Hill Lake

32

ni podatka

Kanada

Fosterton Condensate

63

ni podatka

Kanada

Rangeland Condensate

67,3

ni podatka

Kanada

Redwater

35

ni podatka

Kanada

Lloydminster

20,7

2,8

Kanada

Wainwright-Kinsella

23,1

2,3

Kanada

Bow River Heavy

26,7

2,4

Kanada

Fosterton

21,4

3

Kanada

Smiley-Coleville

22,5

2,2

Kanada

Midale

29

2,4

Kanada

Milk River Pipeline

36

1,4

Kanada

Ipl-Mix Sweet

40

0,2

Kanada

Ipl-Mix Sour

38

0,5

Kanada

Ipl Condensate

55

0,3

Kanada

Aurora Light

39,5

0,4

Kanada

Aurora Condensate

65

0,3

Kanada

Reagan Field

35

0,2

Kanada

Synthetic Canada

30,3

1,7

Kanada

Cold Lake

13,2

4,1

Kanada

Cold Lake Blend

26,9

3

Kanada

Canadian Federated

39,4

0,3

Kanada

Chauvin

22

2,7

Kanada

Gcos

23

ni podatka

Kanada

Gulf Alberta L & M

35,1

1

Kanada

Light Sour Blend

35

1,2

Kanada

Lloyd Blend

22

2,8

Kanada

Peace River Condensate

54,9

ni podatka

Kanada

Sarnium Condensate

57,7

ni podatka

Kanada

Saskatchewan Light

32,9

ni podatka

Kanada

Sweet Mixed Blend

38

0,5

Kanada

Syncrude

32

0,1

Kanada

Rangeland – South L & M

39,5

0,5

Kanada

Northblend Nevis

34

ni podatka

Kanada

Canadian Common Condensate

55

ni podatka

Kanada

Canadian Common

39

0,3

Kanada

Waterton Condensate

65,1

ni podatka

Kanada

Panuke Condensate

56

ni podatka

Kanada

Federated Light and Medium

39,7

2

Kanada

Wabasca

23

ni podatka

Kanada

Hibernia

37,3

0,37

Kanada

BC Light

40

ni podatka

Kanada

Boundary

39

ni podatka

Kanada

Albian Heavy

21

ni podatka

Kanada

Koch Alberta

34

ni podatka

Kanada

Terra Nova

32,3

ni podatka

Kanada

Echo Blend

20,6

3,15

Kanada

Western Canadian Blend

19,8

3

Kanada

Western Canadian Select

20,5

3,33

Kanada

White Rose

31,0

0,31

Kanada

Access

22

ni podatka

Kanada

Premium Albian Synthetic Heavy

20,9

ni podatka

Kanada

Albian Residuum Blend (ARB)

20,03

2,62

Kanada

Christina Lake

20,5

3

Kanada

CNRL

34

ni podatka

Kanada

Husky Synthetic Blend

31,91

0,11

Kanada

Premium Albian Synthetic (PAS)

35,5

0,04

Kanada

Seal Heavy (SH)

19,89

4,54

Kanada

Suncor Synthetic A (OSA)

33,61

0,178

Kanada

Suncor Synthetic H (OSH)

19,53

3,079

Kanada

Peace Sour

33

ni podatka

Kanada

Western Canadian Resid

20,7

ni podatka

Kanada

Christina Dilbit Blend

21,0

ni podatka

Kanada

Christina Lake Dilbit

38,08

3,80

Čad

Doba Blend (Early Production)

24,8

0,14

Čad

Doba Blend (Later Production)

20,8

0,17

Čile

Chile Miscellaneous

ni podatka

ni podatka

Kitajska

Taching (Daqing)

33

0,1

Kitajska

Shengli

24,2

1

Kitajska

Beibu

ni podatka

ni podatka

Kitajska

Chengbei

17

ni podatka

Kitajska

Lufeng

34,4

ni podatka

Kitajska

Xijiang

28

ni podatka

Kitajska

Wei Zhou

39,9

ni podatka

Kitajska

Liu Hua

21

ni podatka

Kitajska

Boz Hong

17

0,282

Kitajska

Peng Lai

21,8

0,29

Kitajska

Xi Xiang

32,18

0,09

Kolumbija

Onto

35,3

0,5

Kolumbija

Putamayo

35

0,5

Kolumbija

Rio Zulia

40,4

0,3

Kolumbija

Orito

34,9

0,5

Kolumbija

Cano-Limon

30,8

0,5

Kolumbija

Lasmo

30

ni podatka

Kolumbija

Cano Duya-1

28

ni podatka

Kolumbija

Corocora-1

31,6

ni podatka

Kolumbija

Suria Sur-1

32

ni podatka

Kolumbija

Tunane-1

29

ni podatka

Kolumbija

Casanare

23

ni podatka

Kolumbija

Cusiana

44,4

0,2

Kolumbija

Vasconia

27,3

0,6

Kolumbija

Castilla Blend

20,8

1,72

Kolumbija

Cupiaga

43,11

0,082

Kolumbija

South Blend

28,6

0,72

Kongo (Brazzaville)

Emeraude

23,6

0,5

Kongo (Brazzaville)

Djeno Blend

26,9

0,3

Kongo (Brazzaville)

Viodo Marina-1

26,5

ni podatka

Kongo (Brazzaville)

Nkossa

47

0,03

Kongo (Kinšasa)

Muanda

34

0,1

Kongo (Kinšasa)

Congo/Zaire

31,7

0,1

Kongo (Kinšasa)

Coco

30,4

0,15

Slonokoščena obala

Espoir

31,4

0,3

Slonokoščena obala

Lion Cote

41,1

0,101

Danska

Dan

30,4

0,3

Danska

Gorm

33,9

0,2

Danska

Danish North Sea

34,5

0,26

Dubaj

Dubai (Fateh)

31,1

2

Dubaj

Margham Light

50,3

0

Ekvador

Oriente

29,2

1

Ekvador

Quito

29,5

0,7

Ekvador

Santa Elena

35

0,1

Ekvador

Limoncoha-1

28

ni podatka

Ekvador

Frontera-1

30,7

ni podatka

Ekvador

Bogi-1

21,2

ni podatka

Ekvador

Napo

19

2

Ekvador

Napo Light

19,3

ni podatka

Egipt

Belayim

27,5

2,2

Egipt

El Morgan

29,4

1,7

Egipt

Rhas Gharib

24,3

3,3

Egipt

Gulf of Suez Mix

31,9

1,5

Egipt

Geysum

19,5

ni podatka

Egipt

East Gharib (J-1)

37,9

ni podatka

Egipt

Mango-1

35,1

ni podatka

Egipt

Rhas Budran

25

ni podatka

Egipt

Zeit Bay

34,1

0,1

Egipt

East Zeit Mix

39

0,87

Ekvatorialna Gvineja

Zafiro

30,3

ni podatka

Ekvatorialna Gvineja

Alba Condensate

55

ni podatka

Ekvatorialna Gvineja

Ceiba

30,1

0,42

Gabon

Gamba

31,8

0,1

Gabon

Mandji

30,5

1,1

Gabon

Lucina Marine

39,5

0,1

Gabon

Oguendjo

35

ni podatka

Gabon

Rabi-Kouanga

34

0,6

Gabon

T'Catamba

44,3

0,21

Gabon

Rabi

33,4

0,06

Gabon

Rabi Blend

34

ni podatka

Gabon

Rabi Light

37,7

0,15

Gabon

Etame Marin

36

ni podatka

Gabon

Olende

17,6

1,54

Gabon

Gabonian Miscellaneous

ni podatka

ni podatka

Gruzija

Georgian Miscellaneous

ni podatka

ni podatka

Gana

Bonsu

32

0,1

Gana

Salt Pond

37,4

0,1

Gvatemala

Coban

27,7

ni podatka

Gvatemala

Rubelsanto

27

ni podatka

Indija

Bombay High

39,4

0,2

Indonezija

Minas (Sumatron Light)

34,5

0,1

Indonezija

Ardjuna

35,2

0,1

Indonezija

Attaka

42,3

0,1

Indonezija

Suri

18,4

0,2

Indonezija

Sanga Sanga

25,7

0,2

Indonezija

Sepinggan

37,9

0,9

Indonezija

Walio

34,1

0,7

Indonezija

Arimbi

31,8

0,2

Indonezija

Poleng

43,2

0,2

Indonezija

Handil

32,8

0,1

Indonezija

Jatibarang

29

0,1

Indonezija

Cinta

33,4

0,1

Indonezija

Bekapai

40

0,1

Indonezija

Katapa

52

0,1

Indonezija

Salawati

38

0,5

Indonezija

Duri (Sumatran Heavy)

21,1

0,2

Indonezija

Sembakung

37,5

0,1

Indonezija

Badak

41,3

0,1

Indonezija

Arun Condensate

54,5

ni podatka

Indonezija

Udang

38

0,1

Indonezija

Klamono

18,7

1

Indonezija

Bunya

31,7

0,1

Indonezija

Pamusian

18,1

0,2

Indonezija

Kerindigan

21,6

0,3

Indonezija

Melahin

24,7

0,3

Indonezija

Bunyu

31,7

0,1

Indonezija

Camar

36,3

ni podatka

Indonezija

Cinta Heavy

27

ni podatka

Indonezija

Lalang

40,4

ni podatka

Indonezija

Kakap

46,6

ni podatka

Indonezija

Sisi-1

40

ni podatka

Indonezija

Giti-1

33,6

ni podatka

Indonezija

Ayu-1

34,3

ni podatka

Indonezija

Bima

22,5

ni podatka

Indonezija

Padang Isle

34,7

ni podatka

Indonezija

Intan

32,8

ni podatka

Indonezija

Sepinggan – Yakin Mixed

31,7

0,1

Indonezija

Widuri

32

0,1

Indonezija

Belida

45,9

0

Indonezija

Senipah

51,9

0,03

Iran

Iranian Light

33,8

1,4

Iran

Iranian Heavy

31

1,7

Iran

Soroosh (Cyrus)

18,1

3,3

Iran

Dorrood (Darius)

33,6

2,4

Iran

Rostam

35,9

1,55

Iran

Salmon (Sassan)

33,9

1,9

Iran

Foroozan (Fereidoon)

31,3

2,5

Iran

Aboozar (Ardeshir)

26,9

2,5

Iran

Sirri

30,9

2,3

Iran

Bahrgansar/Nowruz (SIRIP Blend)

27,1

2,5

Iran

Bahr/Nowruz

25,0

2,5

Iran

Iranian Miscellaneous

ni podatka

ni podatka

Irak

Basrah Light (Pers. Gulf)

33,7

2

Irak

Kirkuk (Pers. Gulf)

35,1

1,9

Irak

Mishrif (Pers. Gulf)

28

ni podatka

Irak

Bai Hasson (Pers. Gulf)

34,1

2,4

Irak

Basrah Medium (Pers. Gulf)

31,1

2,6

Irak

Basrah Heavy (Pers. Gulf)

24,7

3,5

Irak

Kirkuk Blend (Pers. Gulf)

35,1

2

Irak

N. Rumalia (Pers. Gulf)

34,3

2

Irak

Ras el Behar

33

ni podatka

Irak

Basrah Light (Red Sea)

33,7

2

Irak

Kirkuk (Red Sea)

36,1

1,9

Irak

Mishrif (Red Sea)

28

ni podatka

Irak

Bai Hasson (Red Sea)

34,1

2,4

Irak

Basrah Medium (Red Sea)

31,1

2,6

Irak

Basrah Heavy (Red Sea)

24,7

3,5

Irak

Kirkuk Blend (Red Sea)

34

1,9

Irak

N. Rumalia (Red Sea)

34,3

2

Irak

Ratawi

23,5

4,1

Irak

Basrah Light (Turkey)

33,7

2

Irak

Kirkuk (Turkey)

36,1

1,9

Irak

Mishrif (Turkey)

28

ni podatka

Irak

Bai Hasson (Turkey)

34,1

2,4

Irak

Basrah Medium (Turkey)

31,1

2,6

Irak

Basrah Heavy (Turkey)

24,7

3,5

Irak

Kirkuk Blend (Turkey)

34

1,9

Irak

N. Rumalia (Turkey)

34,3

2

Irak

FAO Blend

27,7

3,6

Kazahstan

Kumkol

42,5

0,07

Kazahstan

CPC Blend

44,2

0,54

Kuvajt

Mina al Ahmadi (Kuwait Export)

31,4

2,5

Kuvajt

Magwa (Lower Jurassic)

38

ni podatka

Kuvajt

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Libija

Bu Attifel

43,6

0

Libija

Amna (high pour)

36,1

0,2

Libija

Brega

40,4

0,2

Libija

Sirtica

43,3

0,43

Libija

Zueitina

41,3

0,3

Libija

Bunker Hunt

37,6

0,2

Libija

El Hofra

42,3

0,3

Libija

Dahra

41

0,4

Libija

Sarir

38,3

0,2

Libija

Zueitina Condensate

65

0,1

Libija

El Sharara

42,1

0,07

Malezija

Miri Light

36,3

0,1

Malezija

Tembungo

37,5

ni podatka

Malezija

Labuan Blend

33,2

0,1

Malezija

Tapis

44,3

0,1

Malezija

Tembungo

37,4

0

Malezija

Bintulu

26,5

0,1

Malezija

Bekok

49

ni podatka

Malezija

Pulai

42,6

ni podatka

Malezija

Dulang

39

0,037

Mavretanija

Chinguetti

28,2

0,51

Mehika

Isthmus

32,8

1,5

Mehika

Maya

22

3,3

Mehika

Olmeca

39

ni podatka

Mehika

Altamira

16

ni podatka

Mehika

Topped Isthmus

26,1

1,72

Nizozemska

Alba

19,59

ni podatka

Nevtralno območje

Eocene (Wafra)

18,6

4,6

Nevtralno območje

Hout

32,8

1,9

Nevtralno območje

Khafji

28,5

2,9

Nevtralno območje

Burgan (Wafra)

23,3

3,4

Nevtralno območje

Ratawi

23,5

4,1

Nevtralno območje

Neutral Zone Mix

23,1

ni podatka

Nevtralno območje

Khafji Blend

23,4

3,8

Nigerija

Forcados Blend

29,7

0,3

Nigerija

Escravos

36,2

0,1

Nigerija

Brass River

40,9

0,1

Nigerija

Qua Iboe

35,8

0,1

Nigerija

Bonny Medium

25,2

0,2

Nigerija

Pennington

36,6

0,1

Nigerija

Bomu

33

0,2

Nigerija

Bonny Light

36,7

0,1

Nigerija

Brass Blend

40,9

0,1

Nigerija

Gilli Gilli

47,3

ni podatka

Nigerija

Adanga

35,1

ni podatka

Nigerija

Iyak-3

36

ni podatka

Nigerija

Antan

35,2

ni podatka

Nigerija

OSO

47

0,06

Nigerija

Ukpokiti

42,3

0,01

Nigerija

Yoho

39,6

ni podatka

Nigerija

Okwori

36,9

ni podatka

Nigerija

Bonga

28,1

ni podatka

Nigerija

ERHA

31,7

0,21

Nigerija

Amenam Blend

39

0,09

Nigerija

Akpo

45,17

0,06

Nigerija

EA

38

ni podatka

Nigerija

Agbami

47,2

0,044

Norveška

Ekofisk

43,4

0,2

Norveška

Tor

42

0,1

Norveška

Statfjord

38,4

0,3

Norveška

Heidrun

29

ni podatka

Norveška

Norwegian Forties

37,1

ni podatka

Norveška

Gullfaks

28,6

0,4

Norveška

Oseberg

32,5

0,2

Norveška

Norne

33,1

0,19

Norveška

Troll

28,3

0,31

Norveška

Draugen

39,6

ni podatka

Norveška

Sleipner Condensate

62

0,02

Oman

Oman Export

36,3

0,8

Papua Nova Gvineja

Kutubu

44

0,04

Peru

Loreto

34

0,3

Peru

Talara

32,7

0,1

Peru

High Cold Test

37,5

ni podatka

Peru

Bayovar

22,6

ni podatka

Peru

Low Cold Test

34,3

ni podatka

Peru

Carmen Central-5

20,7

ni podatka

Peru

Shiviyacu-23

20,8

ni podatka

Peru

Mayna

25,7

ni podatka

Filipini

Nido

26,5

ni podatka

Filipini

Philippines Miscellaneous

ni podatka

ni podatka

Katar

Dukhan

41,7

1,3

Katar

Qatar Marine

35,3

1,6

Katar

Qatar Land

41,4

ni podatka

Ras Al Khaimah

Rak Condensate

54,1

ni podatka

Ras Al Khaimah

Ras Al Khaimah Miscellaneous

ni podatka

ni podatka

Rusija

Urals

31

2

Rusija

Russian Export Blend

32,5

1,4

Rusija

M100

17,6

2,02

Rusija

M100 Heavy

16,67

2,09

Rusija

Siberian Light

37,8

0,4

Rusija

E4 (Gravenshon)

19,84

1,95

Rusija

E4 Heavy

18

2,35

Rusija

Purovsky Condensate

64,1

0,01

Rusija

Sokol

39,7

0,18

Saudova Arabija

Light (Pers. Gulf)

33,4

1,8

Saudova Arabija

Heavy (Pers. Gulf) (Safaniya)

27,9

2,8

Saudova Arabija

Medium (Pers. Gulf) (Khursaniyah)

30,8

2,4

Saudova Arabija

Extra Light (Pers. Gulf) (Berri)

37,8

1,1

Saudova Arabija

Light (Yanbu)

33,4

1,2

Saudova Arabija

Heavy (Yanbu)

27,9

2,8

Saudova Arabija

Medium (Yanbu)

30,8

2,4

Saudova Arabija

Berri (Yanbu)

37,8

1,1

Saudova Arabija

Medium (Zuluf/Marjan)

31,1

2,5

Šarjah

Mubarek Šarjah

37

0,6

Šarjah

Sharjah Condensate

49,7

0,1

Singapur

Rantau

50,5

0,1

Španija

Amposta Marina North

37

ni podatka

Španija

Casablanca

34

ni podatka

Španija

El Dorado

26,6

ni podatka

Sirija

Syrian Straight

15

ni podatka

Sirija

Thayyem

35

ni podatka

Sirija

Omar Blend

38

ni podatka

Sirija

Omar

36,5

0,1

Sirija

Syrian Light

36

0,6

Sirija

Souedie

24,9

3,8

Tajska

Erawan Condensate

54,1

ni podatka

Tajska

Sirikit

41

ni podatka

Tajska

Nang Nuan

30

ni podatka

Tajska

Bualuang

27

ni podatka

Tajska

Benchamas

42,4

0,12

Trinidad in Tobago

Galeota Mix

32,8

0,3

Trinidad in Tobago

Trintopec

24,8

ni podatka

Trinidad in Tobago

Land/Trinmar

23,4

1,2

Trinidad in Tobago

Calypso Miscellaneous

30,84

0,59

Tunizija

Zarzaitine

41,9

0,1

Tunizija

Ashtart

29

1

Tunizija

El Borma

43,3

0,1

Tunizija

Ezzaouia-2

41,5

ni podatka

Turčija

Turkish Miscellaneous

ni podatka

ni podatka

Ukrajina

Ukraine Miscellaneous

ni podatka

ni podatka

Združeno kraljestvo

Auk

37,2

0,5

Združeno kraljestvo

Beatrice

38,7

0,05

Združeno kraljestvo

Brae

33,6

0,7

Združeno kraljestvo

Buchan

33,7

0,8

Združeno kraljestvo

Claymore

30,5

1,6

Združeno kraljestvo

S.V. (Brent)

36,7

0,3

Združeno kraljestvo

Tartan

41,7

0,6

Združeno kraljestvo

Tern

35

0,7

Združeno kraljestvo

Magnus

39,3

0,3

Združeno kraljestvo

Dunlin

34,9

0,4

Združeno kraljestvo

Fulmar

40

0,3

Združeno kraljestvo

Hutton

30,5

0,7

Združeno kraljestvo

N.W. Hutton

36,2

0,3

Združeno kraljestvo

Maureen

35,5

0,6

Združeno kraljestvo

Murchison

38,8

0,3

Združeno kraljestvo

Ninian Blend

35,6

0,4

Združeno kraljestvo

Montrose

40,1

0,2

Združeno kraljestvo

Beryl

36,5

0,4

Združeno kraljestvo

Piper

35,6

0,9

Združeno kraljestvo

Forties

36,6

0,3

Združeno kraljestvo

Brent Blend

38

0,4

Združeno kraljestvo

Flotta

35,7

1,1

Združeno kraljestvo

Thistle

37

0,3

Združeno kraljestvo

S.V. (Ninian)

38

0,3

Združeno kraljestvo

Argyle

38,6

0,2

Združeno kraljestvo

Heather

33,8

0,7

Združeno kraljestvo

South Birch

38,6

ni podatka

Združeno kraljestvo

Wytch Farm

41,5

ni podatka

Združeno kraljestvo

Cormorant North

34,9

0,7

Združeno kraljestvo

Cormorant South (Cormorant „A“)

35,7

0,6

Združeno kraljestvo

Alba

19,2

ni podatka

Združeno kraljestvo

Foinhaven

26,3

0,38

Združeno kraljestvo

Schiehallion

25,8

ni podatka

Združeno kraljestvo

Captain

19,1

0,7

Združeno kraljestvo

Harding

20,7

0,59

Aljaska ZDA

ANS

ni podatka

ni podatka

Kolorado ZDA

Niobrara

ni podatka

ni podatka

Nova Mehika ZDA

Four Corners

ni podatka

ni podatka

Severna Dakota ZDA

Bakken

ni podatka

ni podatka

Severna Dakota ZDA

North Dakota Sweet

ni podatka

ni podatka

Teksas ZDA

WTI

ni podatka

ni podatka

Teksas ZDA

Eagle Ford

ni podatka

ni podatka

Utah ZDA

Covenant

ni podatka

ni podatka

Zvezni OCS (zunanji epikontinentalni pas) ZDA

Beta

ni podatka

ni podatka

Zvezni OCS ZDA

Carpinteria

ni podatka

ni podatka

Zvezni OCS ZDA

Dos Cuadras

ni podatka

ni podatka

Zvezni OCS ZDA

Hondo

ni podatka

ni podatka

Zvezni OCS ZDA

Hueneme

ni podatka

ni podatka

Zvezni OCS ZDA

Pescado

ni podatka

ni podatka

Zvezni OCS ZDA

Point Arguello

ni podatka

ni podatka

Zvezni OCS ZDA

Point Pedernales

ni podatka

ni podatka

Zvezni OCS ZDA

Sacate

ni podatka

ni podatka

Zvezni OCS ZDA

Santa Clara

ni podatka

ni podatka

Zvezni OCS ZDA

Sockeye

ni podatka

ni podatka

Uzbekistan

Uzbekistan Miscellaneous

ni podatka

ni podatka

Venezuela

Jobo (Monagas)

12,6

2

Venezuela

Lama Lamar

36,7

1

Venezuela

Mariago

27

1,5

Venezuela

Ruiz

32,4

1,3

Venezuela

Tucipido

36

0,3

Venezuela

Venez Lot 17

36,3

0,9

Venezuela

Mara 16/18

16,5

3,5

Venezuela

Tia Juana Light

32,1

1,1

Venezuela

Tia Juana Med 26

24,8

1,6

Venezuela

Officina

35,1

0,7

Venezuela

Bachaquero

16,8

2,4

Venezuela

Cento Lago

36,9

1,1

Venezuela

Lagunillas

17,8

2,2

Venezuela

La Rosa Medium

25,3

1,7

Venezuela

San Joaquin

42

0,2

Venezuela

Lagotreco

29,5

1,3

Venezuela

Lagocinco

36

1,1

Venezuela

Boscan

10,1

5,5

Venezuela

Leona

24,1

1,5

Venezuela

Barinas

26,2

1,8

Venezuela

Sylvestre

28,4

1

Venezuela

Mesa

29,2

1,2

Venezuela

Ceuta

31,8

1,2

Venezuela

Lago Medio

31,5

1,2

Venezuela

Tigre

24,5

ni podatka

Venezuela

Anaco Wax

41,5

0,2

Venezuela

Santa Rosa

49

0,1

Venezuela

Bombai

19,6

1,6

Venezuela

Aguasay

41,1

0,3

Venezuela

Anaco

43,4

0,1

Venezuela

BCF-Bach/Lag17

16,8

2,4

Venezuela

BCF-Bach/Lag21

20,4

2,1

Venezuela

BCF-21,9

21,9

ni podatka

Venezuela

BCF-24

23,5

1,9

Venezuela

BCF-31

31

1,2

Venezuela

BCF Blend

34

1

Venezuela

Bolival Coast

23,5

1,8

Venezuela

Ceuta/Bach 18

18,5

2,3

Venezuela

Corridor Block

26,9

1,6

Venezuela

Cretaceous

42

0,4

Venezuela

Guanipa

30

0,7

Venezuela

Lago Mix Med.

23,4

1,9

Venezuela

Larosa/Lagun

23,8

1,8

Venezuela

Menemoto

19,3

2,2

Venezuela

Cabimas

20,8

1,8

Venezuela

BCF-23

23

1,9

Venezuela

Oficina/Mesa

32,2

0,9

Venezuela

Pilon

13,8

2

Venezuela

Recon (Venez)

34

ni podatka

Venezuela

102 Tj (25)

25

1,6

Venezuela

Tjl Cretaceous

39

0,6

Venezuela

Tia Juana Pesado (Heavy)

12,1

2,7

Venezuela

Mesa-Recon

28,4

1,3

Venezuela

Oritupano

19

2

Venezuela

Hombre Pintado

29,7

0,3

Venezuela

Merey

17,4

2,2

Venezuela

Lago Light

41,2

0,4

Venezuela

Laguna

11,2

0,3

Venezuela

Bach/Ceuta Mix

24

1,2

Venezuela

Bachaquero 13

13

2,7

Venezuela

Ceuta – 28

28

1,6

Venezuela

Temblador

23,1

0,8

Venezuela

Lagomar

32

1,2

Venezuela

Taparito

17

ni podatka

Venezuela

BCF-Heavy

16,7

ni podatka

Venezuela

BCF-Medium

22

ni podatka

Venezuela

Caripito Blend

17,8

ni podatka

Venezuela

Laguna/Ceuta Mix

18,1

ni podatka

Venezuela

Morichal

10,6

ni podatka

Venezuela

Pedenales

20,1

ni podatka

Venezuela

Quiriquire

16,3

ni podatka

Venezuela

Tucupita

17

ni podatka

Venezuela

Furrial-2 (E. Venezuela)

27

ni podatka

Venezuela

Curazao Blend

18

ni podatka

Venezuela

Santa Barbara

36,5

ni podatka

Venezuela

Cerro Negro

15

ni podatka

Venezuela

BCF22

21,1

2,11

Venezuela

Hamaca

26

1,55

Venezuela

Zuata 10

15

ni podatka

Venezuela

Zuata 20

25

ni podatka

Venezuela

Zuata 30

35

ni podatka

Venezuela

Monogas

15,9

3,3

Venezuela

Corocoro

24

ni podatka

Venezuela

Petrozuata

19,5

2,69

Venezuela

Morichal 16

16

ni podatka

Venezuela

Guafita

28,6

0,73

Vietnam

Bach Ho (White Tiger)

38,6

0

Vietnam

Dai Hung (Big Bear)

36,9

0,1

Vietnam

Rang Dong

37,7

0,5

Vietnam

Ruby

35,6

0,08

Vietnam

Su Tu Den (Black Lion)

36,8

0,05

Jemen

North Yemeni Blend

40,5

ni podatka

Jemen

Alif

40,4

0,1

Jemen

Maarib Lt.

49

0,2

Jemen

Masila Blend

30-31

0,6

Jemen

Shabwa Blend

34,6

0,6

Vsi

Naftni skrilavci

ni podatka

ni podatka

Vsi

Nafta iz skrilavcev

ni podatka

ni podatka

Vsi

Zemeljski plin: iz vira

ni podatka

ni podatka

Vsi

Zemeljski plin: iz utekočinjenega zemeljskega plina (UZP)

ni podatka

ni podatka

Vsi

Plin iz skrilavcev: iz vira

ni podatka

ni podatka

Vsi

Premog

ni podatka

ni podatka


(1)  Uredba Komisije (ES) št. 684/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Direktive Sveta 2008/118/ES v zvezi z računalniškimi postopki za gibanje trošarinskega blaga pod režimom odloga plačila trošarine (UL L 197, 29.7.2009, str. 24).

(2)  Direktiva Sveta 2008/118/ES z dne 16. decembra 2008 o splošnem režimu za trošarino in o razveljavitvi Direktive 92/12/EGS (UL L 9, 14.1.2009, str. 12).

(3)  Konzorcij JEC združuje Skupni raziskovalni center Evropske komisije (JRC), EUCAR (Evropski svet za avtomobilske raziskave in razvoj) ter CONCAWE (Evropsko združenje naftnih družb za okolje, zdravje in varnost pri predelavi in distribuciji).

(4)  http://iet.jrc.ec.europa.eu/about-jec/sites/about-jec/files/documents/report_2013/wtt_report_v4_july_2013_final.pdf

(5)  Uredba (ES) št. 443/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o določitvi standardov emisijskih vrednosti za nove osebne avtomobile kot del celostnega pristopa Skupnosti za zmanjšanje emisij CO2 iz lahkih tovornih vozil (UL L 140, 5.6.2009, str. 1).

(6)  Uredba Komisije (EU) št. 600/2012 z dne 21. junija 2012 o preverjanju poročil o emisijah toplogrednih plinov in poročil o tonskih kilometrih ter o akreditaciji preveriteljev v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 181, 12.7.2012, str. 1).

(7)  Uredba Komisije (EU) št. 601/2012 z dne 21. junija 2012 o spremljanju emisij toplogrednih plinov in poročanju o njih v skladu z Direktivo 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 181, 12.7.2012, str. 30).

(8)  Uredba Sveta (ES) št. 2964/95 z dne 20. decembra 1995 o uvedbi registracije za uvoz in nabavo surove nafte v Skupnosti (UL L 310, 22.12.1995, str. 5).

(9)  UREDBA KOMISIJE (EGS) št. 2454/93 z dne 2. julija 1993 o določbah za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št. 2913/92 o carinskem zakoniku Skupnosti (UL L 253, 11.10.1993, str. 1).

(10)  Uredba (ES) št. 1099/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o statistiki energetike (UL L 304, 14.11.2008, str. 1).

(11)  Uredba (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije ter o razveljavitvi Sklepa št. 280/2004/ES (UL L 165, 18.6.2013, str. 13).

(12)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 666/2014 z dne 12. marca 2014 o določitvi vsebinskih zahtev glede sistema evidenc Unije ter upoštevanju sprememb potencialov globalnega segrevanja in mednarodno dogovorjenih smernic o evidencah v skladu z Uredbo (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 179, 19.6.2014, str. 26).


PRILOGA II

IZRAČUN IZHODIŠČNEGA STANDARDA ZA GORIVA PRI FOSILNIH GORIVIH

Metoda izračuna

(a)

Izhodiščni standard za goriva se izračuna na podlagi povprečne porabe fosilnih goriv v Uniji, in sicer bencina, dizelskega goriva, plinskega olja, UNP in SZP, pri čemer velja naslednje:

Formula

pri čemer:

 

„x“ pomeni različna goriva in energijo, ki spadajo na področje uporabe te direktive in so opredeljeni v tabeli v nadaljevanju;

 

„GHGix“ pomeni intenzivnost toplogrednih plinov pri letni dobavi, prodani na trgu, za gorivo x ali energijo, ki spada na področje uporabe te direktive, izraženo v gCO2eq/MJ. Uporabijo se vrednosti za fosilna goriva iz točke 5 dela 2 Priloge I;

 

„MJx“ pomeni skupno dobavljeno količino energije, pretvorjeno iz sporočenih količin goriva „x“ in izraženo v megajoulih.

(b)

Podatki o porabi

Podatki o porabi, ki se uporabijo za izračun vrednosti:

Gorivo

Poraba energije (MJ)

Vir

dizelsko gorivo

7 894 969 × 106

Poročila, ki so jih države članice sporočile UNFCCC leta 2010

necestno plinsko olje

240 763 × 106

bencin

3 844 356 × 106

UNP

217 563 × 106

SZP

51 037 × 106

Intenzivnost toplogrednih plinov

Izhodiščni standard za goriva za leto 2010 je: 94,1 gCO2eq/MJ


PRILOGA III

POROČANJE DRŽAV ČLANIC KOMISIJI

1.

Države članice do 31. decembra vsako leto sporočijo podatke, navedene v točki 3. Sporočiti je treba podatke za vso gorivo in energijo, dana na trg v vsaki državi članici. Če je več biogoriv v mešanici s fosilnimi gorivi, se predložijo podatki za posamezno biogorivo.

2.

Podatki, navedeni v točki 3, se sporočijo ločeno za gorivo ali energijo, ki jo dobavitelji dajo na trg v določeni državi članici (vključno s skupnimi dobavitelji, ki poslujejo v eni državi članici).

3.

Države članice za posamezno gorivo in energijo Komisiji sporočijo naslednje podatke, agregirane v skladu s točko 2 in kot je opredeljeno v Prilogi I:

(a)

vrsto goriva ali energije;

(b)

količino goriva ali električne energije;

(c)

intenzivnost toplogrednih plinov;

(d)

UER;

(e)

izvor;

(f)

kraj nakupa.


PRILOGA IV

PREDLOGA ZA SPOROČANJE INFORMACIJ ZA SKLADNOST SPOROČENIH PODATKOV

Gorivo – Posamezni dobavitelji

Vnos

Skupno poročanje (DA/NE)

Država

Dobavitelj1

Vrsta goriva7

Oznaka KN7 goriva

Količina2

Povprečna intenzivnost TPG

Zmanjšanje primarnih emisij5

Zmanjšanje povprečja iz leta 2010

po litrih

na energijo

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaka KN

Intenzivnost TPG4

Surovina

Oznaka KN

Intenzivnost TPG4

Trajnostno (DA/NE)

 

Sestavina F.1 (sestavina fosilnega goriva)

Sestavina B.1 (sestavina biogoriva)

 

 

 

 

 

 

 

Sestavina F.n (sestavina fosilnega goriva)

Sestavina B.m (sestavina biogoriva)

 

 

 

 

 

 

 

 

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaka KN2

Intenzivnost TPG4

Surovina

Oznaka KN2

Intenzivnost TPG4

Trajnostno (DA/NE)

 

Sestavina F.1 (sestavina fosilnega goriva)

Sestavina B.1 (sestavina biogoriva)

 

 

 

 

 

 

 

Sestavina F.n (sestavina fosilnega goriva)

Sestavina B.m (sestavina biogoriva)

 

 

 

 

 

 

 

 


Gorivo – Skupni dobavitelji

Vnos

Skupno poročanje (DA/NE)

Država

Dobavitelj1

Vrsta goriva7

Oznaka KN goriva7

Količina2

Povprečna intenzivnost TPG

Zmanjšanje primarnih emisij5

Zmanjšanje povprečja iz leta 2010

po litrih

na energijo

I

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vmesna vsota

 

 

 

 

 

 

Oznaka KN

Intenzivnost TPG4

Surovina

Oznaka KN

Intenzivnost TPG4

Trajnostno (DA/NE)

 

Sestavina F.1 (sestavina fosilnega goriva)

Sestavina B.1 (sestavina biogoriva)

 

 

 

 

 

 

 

Sestavina F.n (sestavina fosilnega goriva)

Sestavina B.m (sestavina biogoriva)

 

 

 

 

 

 

 

 

X

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vmesna vsota

 

 

 

 

 

 

Oznaka KN2

Intenzivnost TPG4

Surovina

Oznaka KN2

Intenzivnost TPG4

Trajnostno (DA/NE)

 

Sestavina F.1 (sestavina fosilnega goriva)

Sestavina B.1 (sestavina biogoriva)

 

 

 

 

 

 

 

Sestavina F.n (sestavina fosilnega goriva)

Sestavina B.m (sestavina biogoriva)

 

 

 

 

 

 

 

 


Električna energija

Skupno poročanje (DA/NE)

Država

Dobavitelj1

Vrsta energije7

Količina6

Intenzivnost TPG

Zmanjšanje povprečja iz leta 2010

na energijo

NE

 

 

 

 

 

 


Informacije skupnih dobaviteljev

 

Država

Dobavitelj1

Vrsta energije7

Količina6

Intenzivnost TPG

Zmanjšanje povprečja iz leta 2010

na energijo

DA

 

 

 

 

 

 

DA

 

 

 

 

 

 

 

Vmesna vsota

 

 

 

 

 


Izvor – Posamezni dobavitelji8

Vnos 1

Sestavina F.1

Vnos 1

Sestavina F.n

Vnos k

Sestavina F.1

Vnos k

Sestavina F.n

Trgovsko ime surovine

Gostota API3

Tone

Trgovsko ime surovine

Gostota API3

Tone

Trgovsko ime surovine

Gostota API3

Tone

Trgovsko ime surovine

Gostota API3

Tone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vnos 1

Sestavina B.1

Vnos 1

Sestavina B.m

Vnos k

Sestavina B.1

Vnos k

Sestavina B.m

Biološki potek

Gostota API3

Tone

Biološki potek

Gostota API3

Tone

Biološki potek

Gostota API3

Tone

Biološki potek

Gostota API3

Tone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Izvor – Skupni dobavitelji8

Vnos 1

Sestavina F.1

Vnos 1

Sestavina F.n

Vnos X

Sestavina F.1

Vnos X

Sestavina F.n

Trgovsko ime surovine

Gostota API3

Tone

Trgovsko ime surovine

Gostota API3

Tone

Trgovsko ime surovine

Gostota API3

Tone

Trgovsko ime surovine

Gostota API3

Tone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vnos 1

Sestavina B.1

Vnos 1

Sestavina B.m

Vnos X

Sestavina B.1

Vnos X

Sestavina B.m

Biološki potek

Gostota API3

Tone

Biološki potek

Gostota API3

Tone

Biološki potek

Gostota API3

Tone

Biološki potek

Gostota API3

Tone

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kraj nakupa9

Vnos

Sestavina

Naziv rafinerije/predelovalnega obrata

Država

Naziv rafinerije/predelovalnega obrata

Država

Naziv rafinerije/predelovalnega obrata

Država

Naziv rafinerije/predelovalnega obrata

Država

Naziv rafinerije/predelovalnega obrata

Država

Naziv rafinerije/predelovalnega obrata

Država

1

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

k

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

l

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

F.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

F.n

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

B.m

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Skupaj sporočena energija in zmanjšanje, ki ga je dosegla posamezna država članica

Količina (na energijo)10

Intenzivnost TPG

Povprečno zmanjšanje glede na leto 2010

 

 

 

Opombe o obliki

Predloga za sporočanje podatkov dobavitelja je enaka predlogi za sporočanje podatkov držav članic.

Osenčenih polj ni treba izpolniti.

1.

Identifikacija dobavitelja je opredeljena v točki 3(a) dela 1 Priloge I.

2.

Količina goriva je opredeljena v točki 3(c) dela 1 Priloge I.

3.

Gostota Ameriškega inštituta za nafto (API) je opredeljena na podlagi preskusne metode ASTM D287.

4.

Intenzivnost toplogrednih plinov je opredeljena v točki 3(e) dela 1 Priloge I.

5.

UER je opredeljeno v točki 3(d) dela 1 Priloge I; specifikacije poročanja so opredeljene v točki 1 dela 2 Priloge I.

6.

Količina električne energije je opredeljena v točki 6 dela 2 Priloge I.

7.

Vrste goriva in ustrezne oznake KN so opredeljene v točki 3(b) dela 1 Priloge I.

8.

Izvor je opredeljen v točkah 2 in 4 dela 2 Priloge I.

9.

Kraj nakupa je opredeljen v točkah 3 in 4 dela 2 Priloge I.

10.

Celotna porabljena količina energije (gorivo in elektrika).


Top