EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2418

Sklep Komisije (EU) 2015/2418 z dne 18. decembra 2015 o spremembi Sklepa 1999/352/ES, ESPJ, Euratom o ustanovitvi Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF)

OJ L 333, 19.12.2015, p. 148–149 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2418/oj

19.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 333/148


SKLEP KOMISIJE (EU) 2015/2418

z dne 18. decembra 2015

o spremembi Sklepa 1999/352/ES, ESPJ, Euratom o ustanovitvi Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije, zlasti člena 249 Pogodbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 (1), zlasti členov 65 in 197 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 65 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 je Komisija pristojna za določitev uslužbencev, na katere prenese svoje naloge, obsega prenesenih pooblastil in omejitev pri prenosu na odredbodajalce. Pri tem bi morala ustrezno upoštevati svojo splošno politično odgovornost za upravljanje proračuna Unije.

(2)

V skladu s členom 15(8) Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) bi moral sekretariat nadzornega odbora še naprej zagotavljati urad OLAF v tesnem sodelovanju z nadzornim odborom, generalni direktor urada OLAF pa bi moral biti še naprej odredbodajalec na podlagi prenosa pooblastil, pristojen za vse odobritve v zvezi s člani sekretariata. Generalni direktor urada OLAF lahko navedena pooblastila prenese naprej na uslužbence, za katere veljajo kadrovski predpisi ali pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Unije.

(3)

Da bi se zagotovil učinkovit sistem notranje kontrole v skladu s členom 32 Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012 in da bi se preprečil vtis, da se Evropski urad za boj proti goljufijam morebiti vmešava v naloge članov nadzornega odbora, bi bilo treba opredeliti ustrezen okvir za izvrševanje odobritev v zvezi s člani nadzornega odbora. Zlasti prenos pooblastil odredbodajalca v zvezi s člani bi moral biti organiziran tako, da bi preprečeval vtis glede morebitnega vmešavanja.

(4)

Ta sklep bi se moral začeti uporabljati 1. januarja 2016 skupaj z novo Prilogo I k notranjim pravilom. Zato bi moral začeti veljati čim prej.

(5)

Sklep Komisije 1999/352/ES, ESPJ, Euratom (3) bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V členu 6 Sklepa 1999/352/ES, ESPJ, Euratom se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Razen za izvrševanje odobritev v zvezi s člani nadzornega odbora je generalni direktor odredbodajalec na podlagi prenosa pooblastil, pristojen za izvrševanje odobritev, vpisanih v prilogi, ki se nanaša na Urad, k splošnemu proračunu Evropske unije – oddelek Komisija, in odobritev, vpisanih pod postavke proračuna za preprečevanje goljufij, za katere je pooblaščen v skladu z notranjimi pravili za izvrševanje splošnega proračuna. Generalni direktor je pooblaščen za nadaljnji prenos svojih pooblastil na uslužbence, za katere veljajo kadrovski predpisi ali pogoji za zaposlovanje drugih uslužbencev Unije v skladu z navedenimi notranjimi pravili.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati prvi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2016.

V Bruslju, 18. decembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 298, 26.10.2012, str. 1.

(2)  Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. septembra 2013 o preiskavah, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF), ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1073/1999 Evropskega parlamenta in Sveta in Uredbe Sveta (Euratom) št. 1074/1999 (UL L 248, 18.9.2013, str. 1).

(3)  Sklep Komisije 1999/352/ES, ESPJ, Euratom z dne 28. aprila 1999 o ustanovitvi Evropskega urada za boj proti goljufijam (OLAF) (UL L 136, 31.5.1999, str. 20).


Top