EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0901

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 901/2014 z dne 18. julija 2014 o izvajanju Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede upravnih zahtev za homologacijo in tržni nadzor dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov Besedilo velja za EGP

OJ L 249, 22.8.2014, p. 1–202 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/03/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/901/oj

22.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 249/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 901/2014

z dne 18. julija 2014

o izvajanju Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede upravnih zahtev za homologacijo in tržni nadzor dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2013 o odobritvi in tržnem nadzoru dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (1) ter zlasti členov 22(7), 27(4), 29(4), 30(2), (3), in (6), 32(1), 38(2), 39(3), 40(4), 50(2), 51(3), 57(8) in člena 72 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zaradi jasnosti, predvidljivosti, racionalnosti in poenostavitve ter za zmanjšanje bremena za proizvajalce vozil, bi bilo treba s to uredbo, glede na to, da temelji na sedanji praksi, dodatno poenostaviti in standardizirati dokumente, ki se uporabljajo za homologacijske postopke.

(2)

Odkar so bile v Direktivi 2002/24/ES Evropskega parlamenta in Sveta (2) določene predloge, ki se uporabljajo za homologacijske postopke, so bile v vozila uvedene nove tehnologije (npr. električni motorji ali uporaba ravni emisij Euro). Zato bi jih bilo treba prilagoditi.

(3)

Uvesti bi bilo treba novo predlogo za „list iz opisne mape“, v kateri bo proizvajalec ob vložitvi vloge za homologacijo navedel, kateri postopek je izbral.

(4)

Da se zagotovi izdelava vozil, ki ostanejo varna razumno časovno obdobje, bi bilo treba ustvariti predloge za izjave proizvajalcev v zvezi z vzdržljivostjo sistemov, delov in opreme, bistvenih za funkcionalno varnost, in celovitostjo konstrukcije vozila v skladu z Uredbo (EU) št. 168/2013.

(5)

Da se neodvisnim izvajalcem zagotovi razumen dostop do informacij o popravilu vozil, vključno z informacijami o vgrajenih sistemih za diagnostiko na vozilu (OBD) in njihovo interakcijo z drugimi sistemi vozila, proizvajalci zagotovijo neomejen dostop do teh informacij in homologacijskim organom predložijo dokaz o njihovi skladnosti z navedeno zahtevo. Določiti bi bilo treba predlogo za ustrezno potrdilo proizvajalca.

(6)

Na voljo bi morali biti trije vzorci potrdila o skladnosti glede na homologacijske postopke za dokončana, dodelana in nedodelana vozila.

(7)

Za omogočanje pretvorbe ravni učinkovitosti podkategorij (L3e/L4e)-A2 v (L3e/L4e)-A3 in obratno bi bilo treba določiti predlogo ustrezne izjave proizvajalca, ki se priloži opisni mapi. Poleg tega bi bilo treba v potrdilo o skladnosti dodati nekaj novih informacij in navedb ter določiti značilnosti posebne predpisane tablice za zadevne podkategorije.

(8)

Proizvajalci lahko v skladu s členom 82(2) Uredbe (EU) št. 168/2013 za EU-homologacijo ali nacionalno homologacijo za nove tipe vozil zaprosijo na podlagi navedene uredbe že pred začetkom uporabe. Za lažjo predčasno uporabo navedene uredbe bi bilo treba do 31. decembra 2015 v skladu s pogoji iz člena 5(2) omogočiti uporabo potrdila o skladnosti iz Priloge IV k Direktivi 2002/24/ES.

(9)

Da se poenostavi nadzor ob zmanjšanju upravnega bremena proizvajalcem, kontrolna tablica o nepooblaščenih posegih ni več potrebna, ustrezne informacije, ki jih je vsebovala, pa bi se morale vključiti v predpisano tablico.

(10)

Da se poenostavi najpogostejše potrdilo o EU-homologaciji, bi bilo treba pripraviti nov vzorec izključno za potrdilo o EU-homologaciji celotnega dokončanega vozila, medtem ko bi bilo treba za druge kombinacije tipov vozil določiti drugačen vzorec potrdila o EU-homologaciji celotnega vozila.

(11)

Če proizvajalec izbere postopek homologacije v enem delu, bi bilo treba potrdilu o EU-homologaciji celotnega vozila dodati seznam veljavnih zahtev ali aktov, s katerimi je vozilo skladno.

Določiti bi bilo treba predlogo potrdila o EU-homologaciji za uskladitev različnih predlog, ki so bile prej določene za sisteme, sestavne dele ali samostojne tehnične enote v različnih ločenih direktivah Unije.

(12)

Spremeniti bi bilo treba sistem številčenja potrdil o EU-homologaciji iz Priloge V k Direktivi 2002/24/ES, da bi se upoštevala nova pravna ureditev aktov, ki vsebujejo zahteve za homologacijo, s katerimi se potrjuje skladnost.

(13)

Da se uskladi predstavitev najpomembnejših informacij v poročilih o preskusih, bi bilo treba določiti osnovni sklop zahtev za obliko poročil o preskusih.

(14)

Da bi zlahka prepoznali rezultate preskusov, opravljenih na homologiranem vozilu, bi moral biti obrazec rezultatov preskusa, ki vsebuje zahtevani osnovni sklop informacij, priložen potrdilu o EU-homologaciji.

(15)

Določiti bi bilo treba seznam delov ali opreme, ki lahko pomenijo resno tveganje za pravilno delovanje sistemov, bistvenih za varnost vozila ali njegove okoljske značilnosti.

(16)

Določiti bi bilo treba predlogo potrdila o soglasju za dajanje na trg in začetek uporabe delov ali opreme, ki lahko pomenijo resno tveganje za pravilno delovanje sistemov, bistvenih za varnost vozila ali njegove okoljske značilnosti, skupaj s sistemom številčenja potrdil.

(17)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora iz člena 73(1) Uredbe (EU) št. 168/2013 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa izvedbene ukrepe iz člena 72 Uredbe (EU) št. 168/2013 za določitev enotnih pogojev za izvajanje upravnih zahtev za homologacijo novih dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov, pa tudi sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, zasnovanih in izdelanih za takšna vozila. Določa tudi upravne zahteve za dajanje na trg ter začetek uporabe delov ali opreme, ki lahko pomenijo resno tveganje za pravilno delovanje bistvenih sistemov.

Člen 2

Predloge opisnega lista in opisne mape

Proizvajalci, ki vložijo vlogo za EU-homologacijo, predložijo opisni list in opisno mapo iz člena 27(1) in člena 27(2)(a) Uredbe (EU) št. 168/2013 na podlagi predlog iz Priloge I k tej uredbi.

Člen 3

Predloge izjav proizvajalca o preskušanju vzdržljivosti in celovitosti konstrukcije vozila

Proizvajalci, ki vložijo vlogo za EU-homologacijo, predložijo izjave o vzdržljivosti sistemov, delov ter opreme, ki so ključni za funkcionalno varnost, iz člena 22(2) Uredbe (EU) št. 168/2013 in celovitosti konstrukcije vozila iz Priloge XIX k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 3/2014 (3) navedene uredbe na podlagi predlog iz Priloge II k tej uredbi.

Člen 4

Predloge potrdil proizvajalca, ki homologacijskemu organu dokazujejo skladnost dostopa do informacij o vgrajenem sistemu za diagnostiko na vozilu (OBD) ter popravilu in vzdrževanju vozila

Proizvajalci, ki vložijo vlogo za EU-homologacijo, homologacijskemu organu predložijo potrdilo o dostopu do informacij o sistemu OBD ter popravilu in vzdrževanju v skladu s členom 57(8) Uredbe (EU) št. 168/2013 na podlagi predlog iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 5

Predloge potrdil o skladnosti

1.   Proizvajalci izdajo potrdilo o skladnosti iz člena 38(1) Uredbe (EU) št. 168/2013 v skladu s predlogami iz Priloge IV k tej uredbi.

2.   V skladu s členom 82(2) Uredbe (EU) št. 168/2013, ki proizvajalcem omogoča, da za homologacije zaprosijo že na podlagi navedene uredbe od začetka veljavnosti te izvedbene uredbe do 31. decembra 2015, lahko proizvajalci za takšna novo homologirana vozila namesto predloge potrdila o skladnosti iz Dodatka 1 k Prilogi IV uporabijo predlogo potrdila o skladnosti iz Priloge IV k Direktivi 2002/24/ES, ki mora v svojih navedbah št. 0.4 z naslovom „Kategorija vozila“ in št. 50 z naslovom „Opombe:“ vsebovati informacije in navedbe iz Dodatka 2 k Prilogi IV.

Člen 6

Vzorci predpisane tablice in oznake EU-homologacije

Proizvajalci namestijo predpisano tablico in oznako EU-homologacije iz člena 39(1) in (2) Uredbe (EU) št. 168/2013 v skladu z vzorci iz Priloge V k tej uredbi.

Člen 7

Predloge potrdila o EU-homologaciji

Homologacijski organi izdajo potrdila o EU-homologaciji iz člena 30(1) Uredbe (EU) št. 168/2013 na podlagi predlog iz Priloge VI k tej uredbi.

Člen 8

Sistem številčenja potrdil o EU-homologaciji

Potrdila o EU-homologaciji se v skladu s členom 29(4) Uredbe (EU) št. 168/2013 oštevilčijo po usklajenem sistemu iz Priloge VII k tej uredbi.

Člen 9

Predloga obrazca rezultatov preskusa

Homologacijski organi izdajo obrazec rezultatov preskusa iz člena 30(3) Uredbe (EU) št. 168/2013 na podlagi predloge iz Priloge VIII k tej uredbi.

Člen 10

Oblika poročil o preskusu

Oblika poročil o preskusu iz člena 32(1) Uredbe (EU) št. 168/2013 je v skladu s splošnimi zahtevami iz Priloge VIII k tej uredbi.

Člen 11

Seznam delov ali opreme, ki lahko pomenijo resno tveganje za pravilno delovanje bistvenih sistemov

Seznam delov ali opreme, ki lahko pomenijo resno tveganje za pravilno delovanje sistemov, ključnih za varnost vozila ali njegove okoljske značilnosti, iz člena 50(2) Uredbe (EU) št. 168/2013, je določen v Prilogi X k tej uredbi.

Člen 12

Predloga in sistem številčenja potrdila za dajanje na trg ter začetek uporabe delov ali opreme, ki lahko pomenijo resno tveganje za pravilno delovanje bistvenih sistemov

Homologacijski organi izdajo potrdilo o soglasju za dajanje na trg in začetek uporabe delov ali opreme, ki lahko pomenijo resno tveganje za pravilno delovanje sistemov, ključnih za varnost vozila ali njegove okoljske značilnosti iz člena 51(2) Uredbe (EU) št. 168/2013 na podlagi predloge in v skladu s sistemom številčenja iz Priloge IX k tej uredbi.

Člen 13

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporabljati se začne 1. januarja 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. julija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 60, 2.3.2013, str. 52.

(2)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2002/24/ES z dne 18. marca 2002 o homologaciji dvo- in trikolesnih motornih vozil in o razveljavitvi Direktive Sveta 92/61/EGS (UL L 124, 9.5.2002, str. 1).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 3/2014 z dne 24. oktobra 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami glede funkcionalne varnosti vozil za homologacijo dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (UL L 7, 10.1.2014, str. 1).


SEZNAM PRILOG

Številka priloge

Naslov priloge

Stran

I

Predloge opisnega lisa in opisne mape

6

II

Predloge izjav proizvajalca o preskušanju vzdržljivosti in celovitosti konstrukcije vozila

128

III

Predloge potrdil proizvajalca, ki homologacijskemu organu dokazujejo skladnost dostopa do informacij o vgrajenem sistemu za diagnostiko na vozilu (OBD) ter popravilu in vzdrževanju vozila

130

IV

Predloge potrdil o skladnosti

134

V

Vzorci predpisane tablice in oznake EU-homologacije

149

VI

Predloge potrdila o EU-homologaciji

158

VII

Sistem številčenja potrdil o EU-homologaciji

175

VIII

Oblika poročil o preskusih in predloge obrazca rezultatov preskusov

179

IX

Predloga in sistem številčenja potrdila za dajanje na trg ter začetek uporabe delov ali opreme, ki lahko pomenijo resno tveganje za pravilno delovanje bistvenih sistemov

198

X

Seznam delov ali opreme, ki lahko pomenijo resno tveganje za pravilno delovanje bistvenih sistemov

202

PRILOGA I

Predloge opisnega lisa in opisne mape

SEZNAM DODATKOV

Številka dodatka

Naslov dodatka

Stran

1

Vzorec opisnega lista glede EU-homologacije sistema za uravnavanje onesnaževanja iz izpušne cevi (ali vozila glede na ta sistem)

59

2

Vzorec opisnega lista glede EU-homologacije sistema za uravnavanje emisij plinov iz okrova ročične gredi in emisij zaradi izhlapevanja (ali vozila glede na ta sistem)

62

3

Vzorec opisnega lista glede EU-homologacije sistema za diagnostiko na vozilu (ali vozila glede na ta sistem)

64

4

Vzorec opisnega lista glede EU-homologacije sistema za uravnavanje ravni hrupa (ali vozila glede na ta sistem)

68

5

Vzorec opisnega lista glede EU-homologacije za zmogljivost pogonskega sistema (ali vozila glede na ta sistem)

70

6

Vzorec opisnega lista glede EU-homologacije naprave za uravnavanje onesnaževanja kot samostojne tehnične enote

72

7

Vzorec opisnega lista glede EU-homologacije naprave za zmanjševanje hrupa kot samostojne tehnične enote

76

8

Vzorec opisnega lista glede EU-homologacije izpuha (naprave za uravnavanje onesnaževanja in naprave za zmanjševanje hrupa) kot samostojne tehnične enote

78

9

Vzorec opisnega lista glede EU-homologacijo zavornega sistema (ali vozila glede na ta sistem)

82

10

Vzorec opisnega lista glede EU-homologacije vgradnje sistema svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav (ali vozila glede na ta sistem)

85

11

Vzorec opisnega lista glede EU-homologacije sistema varnostne konstrukcije proti prevrnitvi (ROPS) (ali vozila glede na ta sistem)

87

12

Vzorec opisnega lista glede EU-homologacije sistema montaže pnevmatik (ali vozila glede na ta sistem)

89

13

Vzorec opisnega lista glede EU-homologacije zvočne opozorilne naprave kot sestavnega dela

92

14

Vzorec opisnega lista glede EU-homologacije nezastekljenega vetrobranskega stekla kot sestavnega dela/samostojne tehnične enote

94

15

Vzorec opisnega lista glede EU-homologacije naprave za pranje vetrobranskega stekla kot sestavnega dela/samostojne tehnične enote

96

16

Vzorec opisnega lista glede EU-homologacije naprave za vidljivost za vozilom kot sestavnega dela/samostojne tehnične enote

98

17

Vzorec opisnega lista glede EU-homologacije za varnostne pasove kot samostojne tehnične enote

100

18

Vzorec opisnega lista glede EU-homologacije sedeža (sedišča) kot sestavnega dela/samostojne tehnične enote

102

19

Vzorec opisnega lista glede EU-homologacije naprave za spenjanje priklopnih vozil kot samostojne tehnične enote

104

20

Vzorec opisnega lista glede EU-homologacije naprav za preprečevanje nepooblaščene uporabe kot samostojnih tehničnih enot

106

21

Vzorec opisnega lista glede EU-homologacije držal kot samostojnih tehničnih enot

108

22

Vzorec opisnega lista glede EU-homologacije opor za noge kot samostojnih tehničnih enot

110

23

Vzorec opisnega lista glede EU-homologacije bočne prikolice kot samostojne tehnične enote

111

24

Izjava proizvajalca za vozila, katerih raven zmogljivosti je mogoče predelati iz podkategorije (L3e/L4e)-A2 v (L3e/L4e)-A3 in obratno

120

25

Izjava proizvajalca o ukrepih za preprečevanje nedovoljenih sprememb pogonskega sistema

123

DEL A

OPISNE MAPE

1.   Splošne zahteve

1.1

Proizvajalec pri vložitvi vloge za EU-homologacijo za vozilo, sistem, sestavni del ali samostojno tehnično enoto v skladu s členom 27 Uredbe (EU) št. 168/2013 predloži opisno mapo, ki vključuje:

1.1.1

kazalo;

1.1.2

informacije o homologacijskem postopku, izbranem v skladu s členom 25(1) Uredbe (EU) št. 168/2013, za katerega je predloga določena v točki 2 (list iz opisne mape);

1.1.3

opisni list iz dela B te priloge;

1.1.4

vse pomembne podatke, risbe, fotografije in druge informacije, kot se to zahteva v opisnem listu;

1.1.5

izjavo proizvajalca v zvezi z vzdržljivostjo sistemov, delov in opreme, ki so ključni za funkcionalno varnost, kot je navedeno v členu 22(2) Uredbe (EU) št. 168/2013 in določeno v Prilogi II k tej uredbi;

1.1.6

izjavo proizvajalca o celovitosti konstrukcije vozila iz člena 22(5) Uredbe (EU) št. 168/2013 in točke 1.1 Priloge XIX k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 3/2014 z dne 24. oktobra 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami glede funkcionalne varnosti vozil za homologacijo dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (1), kot je navedeno v točki 1.4 Priloge II k tej uredbi;

1.1.7

potrdilo proizvajalca, ki homologacijskemu organu zagotavlja dokaz o skladnost dostopa do informacij o vgrajenem sistemu za diagnostiko na vozilu (OBD) ter popravilu in vzdrževanju vozila, kot je navedeno v členu 57(8) Uredbe (EU) št. 168/2013 in določeno v Prilogi III k tej uredbi;

1.1.8

(h) izjavo proizvajalca o spremembi značilnosti motornih koles kategorije (L3e/L4e)-A2 v (L3e/L4e)-A3 in obratno, kot je navedeno v členu 25(8) Uredbe (EU) št. 168/2013 in točki 4.2.6 Priloge III k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 44/2014 z dne 21. novembra 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z zahtevami za konstrukcijo vozil in splošnimi zahtevami za odobritev dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov (2), kot je navedeno v Dodatku 24 k tej prilogi;

1.1.9

izjavo proizvajalca o ukrepih za preprečevanje nedovoljenih sprememb pogonskega sistema, kot je navedeno v členu 20(2) Uredbe (EU) št. 168/2013 ter točkah 2.2, 2.6 in 5.2 Priloge II k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 44/2014 glede na vzorce, določene v Dodatku 25 k tej prilogi;

1.1.10

vse dodatne informacije, ki jih homologacijski organ zahteva v okviru homologacijskega postopka.

1.2

Vloge, predložene v papirni obliki, morajo biti v treh izvodih. Vse risbe morajo biti dovolj podrobne ter predložene v ustreznem merilu in formatu A4 ali zložene na ta format. Morebitne fotografije morajo biti dovolj podrobne.

1.3

Če so sistemi, sestavni deli ali samostojne tehnične enote upravljani elektronsko, se predložijo informacije o njihovem delovanju.

2.   Predloga lista iz opisne mape

Informacije

o homologacijskem postopku, izbranem v skladu s členom 25(1) Uredbe (EU) št. 168/2013

List iz opisne mape

Ustrezno izpolnjena različica te izjave se vključi v opisno mapo.

Spodaj podpisani(-a): [… (ime in priimek ter položaj v podjetju)]

Ime podjetja in naslov proizvajalca: …

Ime in naslov zastopnika proizvajalca (če obstaja): …

S tem vlagam vlogo za homologacijski postopek (4):

(a)

homologacija po delih;

(b)

homologacija v enem delu;

(c)

mešana homologacija.

Če je izbran postopek pod točko (a) ali (c), se navede skladnost z zahtevami pod točko (b) za vse sisteme, sestavne dele in samostojne tehnične enote.

Večstopenjska homologacija, izbrana v skladu s členom 25(5) Uredbe (EU) št. 168/2013: da/ne (4)

Informacije o vozilih, ki jih je treba izpolniti pri vlogi za EU-homologacijo celotnega vozila (3) :

0.1

Znamka (tovarniško ime proizvajalca): …

0.2

Tip (17): …

0.2.1

Variante (17): …

0.2.2

Izvedenke (17): …

0.2.3

Trgovska imena (če obstajajo): …

0.3

Kategorija, podkategorija in podpodkategorija vozila (2): …

Informacije o vozilu, ki jih je treba izpolniti pri vlogi za homologacijo sistema/sestavnega dela/samostojne tehnične enote (3) (4) :

0.7

Znamke (tovarniška imena proizvajalca): …

0.8

Tip: …

0.8.1

Trgovska imena (če obstajajo): …

1.6

Virtualno preskušanje in/ali samopreskušanje (3)

1.6.1

Pregledni seznam sistemov, sestavnih delov ali samostojnih tehničnih enot, preskušenih z virtualnim preskušanjem in/ali samopreskušanjem, v skladu s točko 6 Priloge III k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 44/2014:

Preglednica virtualnega preskušanje in/ali samopreskušanja

Delegirani akt

Priloga

Predmet

Virtualno preskušanje in/ali samopreskušanje: da/ne (4)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 134/2014 (3)

IX

Preskusni postopki za največjo konstrukcijsko določeno hitrost

Samopreskušanje: da/ne (4)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 3/2014

II

Zvočne opozorilne naprave

Samopreskušanje: da/ne (4)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 3/2014

VIII

Naprave za upravljanje, s katerimi upravlja voznik, vključno z oznakami upravljalnih elementov, kontrolnih svetilk in kazalnih instrumentov

Samopreskušanje: da/ne (4)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 3/2014

IX

Vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav

Virtualno preskušanje: da/ne (4)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 3/2014

X

Vidljivost za vozilom

Virtualno preskušanje da/ne (4)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 3/2014

XIV

Montaža pnevmatik

Virtualno preskušanje da/ne (4)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 44/2014

XIV

Prostor za pritrditev registrske tablice

Samopreskušanje in virtualno preskušanje da/ne (4)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 44/2014

XVI

Stojala

Samopreskušanje: da/ne (4)

Ta izvedbena uredba Komisije

VIII

Predpisana tablica in oznaka EU-homologacije

Samopreskušanje da/ne (4)

1.6.2

Dodano podrobno poročilo o potrditvi virtualnega preskušanja in/ali samopreskušanja: da/ne (4)

Kraj: …

Datum: …

Podpis: …

Ime in položaj v podjetju: …

DEL B

OPISNEGA LISTA

1.   Splošne zahteve

1.1   Na opisnem listu mora biti referenčna številka, ki jo zagotovi vlagatelj.

1.2   Če so bili spremenjeni podatki, navedeni v opisnem listu za homologacijo vozila, proizvajalec homologacijskemu organu predloži popravljene strani, iz katerih sta jasno razvidna vrsta spremembe in datum ponovne izdaje.

1.3   Homologacijske številke

1.3.1

Proizvajalec v spodnji preglednici navede informacije o predmetih homologacije za vozilo, skladno z zahtevami iz Priloge II k Uredbi (EU) št. 168/2013. Za vsak predmet homologacije je treba vključiti ustrezne homologacije in poročila o preskusih (če obstajajo). Vendar informacij o sistemih, sestavnih delih ali samostojnih tehničnih enotah tukaj ni treba navesti, če so zajete v ustreznem potrdilu o homologaciji.

Homologacijska številka in pregledno poročilo o preskusu

Številka dela in predmet

Homologacijska številka ali številka poročila o preskusu (6)

Datum izdaje homologacije ali njene razširitve oziroma poročila o preskusu

Država članica ali država pogodbenica (4), ki je izdala homologacijo (5), ali tehnična služba, ki je izdala poročilo o preskusu (6)

Sklic na regulativni akt in njegovo zadnjo spremembo

Variante/izvedenke

Npr.

B1 zvočne opozorilne naprave

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podpisani(-a): …

Položaj v podjetju: …

Datum: …

2.   Vsebina opisnega lista

Vsi opisni list morajo vsebovati naslednje:

2.1   Proizvajalec za homologacijo celotnega vozila izpolni:

matriko v točki 2.3 za določitev izvedenk in variant vozila, predvidenega za homologacijo,

seznam delov, ki se uporabljajo za (pod)kategorijo in tehnične značilnosti vozila, iz vsebine katerih je narejen izvleček, in imajo enak sistem številčenja kot popoln seznam iz točke 2.6.

2.2   Proizvajalec za sistem, sestavni del ali samostojno tehnično enoto, kot so navedeni v preglednici 1, izpolni ustrezni dodatek k tej prilogi.

Sistemi, sestavni deli in samostojen tehnične enote morajo poleg zahtev iz prilog, navedenih v preglednici 1, izpolnjevati še naslednje zahteve:

priprave za homologacijske postopke (Priloga III k Uredbi št. 44/2014),

skladnost proizvodnje (CoP) (Priloga IV k Uredbi št. 44/2014),

dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju (Priloga XV k Uredbi št. 44/2014).

Preglednica 1

Seznami sistemov, sestavnih delov in samostojnih tehničnih enot, za katere je morda treba pridobiti EU-homologacijo

SEZNAM I – Zahteve za okoljske značilnosti in zmogljivost pogonskega sistema

Dodatek

Sistem ali sestavni del/samostojna tehnična enota

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 134/2014 Številka priloge

kakor je bila spremenjena s fazo in/ali v fazi izvajanja

1

Sistem: sistem za uravnavanje onesnaževanja iz izpušne cevi

II, III, V, VI

 

2

Sistem: emisije plinov iz okrova ročične gredi in emisije zaradi izhlapevanja

IV, V

 

3

Sistem: okoljske značilnosti sistema OBD in delovanje

VIII

(in Priloga XII k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 44/2014)

 

4

Sistem: raven hrupa

IX

 

5

Sistem: zmogljivost pogonskega sistema

X

 

6

Samostojna tehnična enota: naprava za uravnavanje onesnaževanja

II, III, IV, V, VI

 

7

Samostojna tehnična enota: naprava za zmanjševanje hrupa

IX

 

8

Samostojna tehnična enota: izpušna naprava (naprava za uravnavanje onesnaževanja in zmanjševanje hrupa)

II, III, V, VI, IX

 


SEZNAM II – Zahteve za funkcionalno varnost vozila

Dodatek

Sistem ali sestavni del/samostojna tehnična enota

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 3/2014 Številka Priloge

kakor je bila spremenjena s fazo in/ali v fazi izvajanja

9

Sistem: zavorni sistem

III

 

10

Sistem: vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav

IX

 

11

Sistem: varnostna konstrukcija proti prevrnitvi (ROPS)

XI

 

12

Sistem: montaža pnevmatik

XV

 

13

Sestavni del: zvočna opozorilna naprava

II

 

14

Sestavni del/samostojna tehnična enota: nezastekljeno vetrobransko steklo

VII

 

15

Sestavni del/samostojna tehnična enota: naprava za pranje vetrobranskega stekla

VII

 

16

Sestavni del/samostojna tehnična enota: naprava za vidljivost za vozilom

X

 

17

Samostojna tehnična enota: varnostni pasovi

XII

 

18

Sestavni del/samostojna tehnična enota: sedež (sedišče/sedež)

XIII

 


SEZNAM III – Zahteve za konstrukcijo vozila in splošne zahteve za homologacijo

Dodatek

Sistem ali sestavni del/samostojna tehnična enota

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 44/2014 Številka Priloge

kakor je bila spremenjena s fazo in/ali v fazi izvajanja

19

Samostojna tehnična enota: naprave za spenjanje priklopnih vozil

V

 

20

Samostojna tehnična enota: naprave za preprečevanje nepooblaščene uporabe

VI

 

21

STU: držala

XIII

 

22

Samostojna tehnična enota: opore za noge

XIII

 

23

Samostojna tehnična enota: bočna prikolica

Priloge VIII, XI, XIII

In Priloge III, V, VII, IX, X, XII, XIII, XIV, XV, XVII in XIX k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 3/2014)

 

2.3   Matrika, ki kaže kombinacije navedb iz točke 2.6 za vsako izvedenko in varianto tipa vozila

Matrika variant in izvedenk

Št. dela

Vsi

Izvedenka 1

Izvedenka 2

Izvedenka 3

Izvedenka n

 

 

 

 

 

 

2.3.1

Za vsako varianto tipa vozila je treba izdelati ločeno matriko.

2.3.2

Vnosi, za katere ni omejitev pri kombinacijah v okviru ene variante, so navedeni v stolpcu z naslovom „Vsi“.

2.3.3

Zgornje informacije so lahko predstavljene v drugačni obliki ali združene z informacijami iz točke 2.6.

2.4   Oznake tipa, variante in izvedenke

2.4.1   Proizvajalec vsakemu tipu vozila, varianti in izvedenki dodeli alfanumerično kodo, ki je sestavljena iz latinskih črk in/ali arabskih številk in je navedena tudi v potrdilu o skladnosti (glej Prilogo IV) zadevnega vozila.

Uporaba oklepajev in vezajev je dovoljena, če ne nadomeščajo črke ali številke.

2.4.2   Celotna koda se označi tako: tip-varianta-izvedenka ali „TVI“.

2.4.3   Koda TVI jasno in nedvoumno opredeljuje enkratno kombinacijo tehničnih značilnosti v zvezi z merili iz dela B te priloge.

2.4.4   Isti proizvajalec lahko isto kodo uporabi za opredelitev tipa vozila, ki spada v dve ali več kategorij.

2.4.5   Isti proizvajalec za opredelitev tipa vozila ne sme uporabiti iste kode pri več kot eni homologaciji v isti kategoriji vozil.

2.4.6   Število znakov za označevanje kode TVI

2.4.6.1

Število znakov ne sme presegati:

(a)

15 znakov za kodo tipa vozila;

(b)

25 znakov za kodo variante;

(c)

35 znakov za kodo izvedenke.

2.4.6.2

Celotna alfanumerična koda TVI ne sme presegati 75 znakov.

2.4.6.3

Če se koda TVI uporablja kot celota, mora biti med tipom, varianto in izvedenko presledek.

Primer take kode TVI: 159AF[… presledek]0054[… presledek]977K(BE).

2.5   Proizvajalec za tiste predmete iz Priloge II Uredbe (EU) št. 168/2013, za katere so bile homologacije podeljene v skladu s pravilniki UNE/CE iz člena 54 Uredbe (EU) št. 168/2013 (homologacije UNE/CE), predloži informacije, zahtevane v točki 2.7, le, če še niso bile predložene v ustreznem potrdilu o homologaciji in/ali poročilu o preskusu. Vendar je treba v vsakem primeru predložiti potrdilo o skladnosti (Priloga IV).

2.6   Proizvajalec izpolni številke delov, ki se uporabljajo, iz predloge iz točke 2.8 in ta izpolnjeni seznam predloži homologacijskemu organu, ki podeli homologacijo v dveh ločenih dokumentih. Deli, ki se uporabljajo in so označeni z *, ostanejo pri homologacijskem organu, ki podeli homologacijo, vsi drugi deli pa se vključijo v opisno mapo. V stolpcu „(pod)kategorije“ je navedeno, na katere podkategorije se nanaša posamezna navedba (npr. „L1e–L7e“ pomeni, da se navedba nanaša na vse kategorije in podkategorije).

2.7   Naslednje vrste navedb podatkov se lahko v opisni mapi izpustijo, če je opisni mapi dodana tehnična risba, kot papirni dokument ali datoteka pdf in na kateri so ti navedeni deli jasno prikazani in berljivi:

2.7.1

Znamka (razen dela št. 0.1);;

2.7.2

Tip (razen dela št. 0.2);

2.7.3

Mesto/kje;

2.7.4

Način delovanja (razen dela št. 3.2.1.2);

2.7.5

Značilnosti;

2.7.6

Število (razen delov št. 1.3, 3.2.1.1 in 6.16.1);

2.7.7

Identifikacijska številka/številka dela;

2.7.8

(Kratek)/(Tehnični) opis;

2.7.9

Zasnova;

2.7.10

Shematična risba/shema;

2.7.11

Uporabljeni (konstrukcijski) material;

2.7.12

Koti/nagib in druge mere (višina, dolžina, širina, razdalja); (razen delov št. 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, 2.2.17, 7.6.1 in 7.6.2);

2.7.13

Dovoljeno odstopanje;

2.7.14

Referenčna oznaka;

2.7.15

Velikost (razen točk 6.18.1.1.1, 6.18.1.1.2 in 6.18.1.1.3);

2.7.16

Konfiguracija;

2.8   VNOSI INFORMACIJ V OPISNO MAPO

Del št.

(Pod)kategorije

Podrobne informacije

0.

 

SPLOŠNE INFORMACIJE

A.

 

Splošne informacije o vozilih

0.1

L1e–L7e

Znamka (tovarniško ime proizvajalca): …

0.2

L1e–L7e

Tip (17) : …

0.2.1

L1e–L7e

Variante (17): …

0.2.2

L1e–L7e

Izvedenke (17): …

0.2.3

L1e–L7e

Trgovska imena (če obstajajo): …

0.3

L1e–L7e

Kategorija, podkategorija in podpodkategorija vozila (2) : …

0.4

L1e–L7e

Ime in naslov proizvajalca: …

0.4.1

L1e–L7e

Imena in naslovi proizvodnih obratov: …

0.4.2

L1e–L7e

Ime in naslov pooblaščenega zastopnika proizvajalca, če obstaja: …

0.5

L1e–L7e

Predpisane tablice proizvajalca: …

0.5.1

L1e–L7e

Mesto predpisane tablice proizvajalca (15) (18): …

0.5.2

L1e–L7e

Način pritrditve: …

0.5.3

L1e–L7e

Fotografije in/ali risbe predpisane tablice (izpolnjen primer z merami): …

0.6

L1e–L7e

Mesto identifikacijske številke vozila (15) : …

0.6.1

L1e–L7e

Fotografije in/ali risbe mest identifikacijske številke vozila (izpolnjen primer z merami): …

0.6.1.1

L1e–L7e

Serijska številka tipa se začne z: …

B.

 

Splošne informacije o sistemih, sestavnih delih ali samostojnih tehničnih enotah

0.7

L1e–L7e

Znamke (tovarniška imena proizvajalca): …

0.8

L1e–L7e

Tip: …

0.8.1

L1e–L7e

Trgovska imena (če obstajajo): …

0.8.2

L1e–L7e

Homologacijske številke (če so na voljo): …

0.8.3

L1e–L7e

Homologacije, ki so bile izdane dne (datum, če je na voljo): …

0.9

L1e–L7e

Ime in naslov proizvajalca: …

0.9.1

L1e–L7e

Imena in naslovi proizvodnih obratov: …

0.9.2

L1e–L7e

Ime in naslov pooblaščenega zastopnika proizvajalca, če obstaja: …

0.10

 

Vozila, za katera je namenjen sistem/samostojna tehnična enota (21) : …

0.10.1

L1e–L7e

Tip (17): …

0.10.2

L1e–L7e

Varianta (17): …

0.10.3

L1e–L7e

Izvedenka (17): …

0.10.4

L1e–L7e

Trgovska imena (če obstajajo): …

0.10.5

L1e–L7e

Kategorija, podkategorija in podpodkategorija vozila (2): …

0.11

L1e–L7e

Homologacijska oznaka za sestavne dele in samostojne tehnične enote (19) : …

0.11.1

L1e–L7e

Način pritrditve: …

0.11.2

L1e–L7e

Fotografije in/ali risbe mesta homologacijske oznake (izpolnjen primer z merami): …

C.

 

Splošne informacije o skladnosti proizvodnje in dostopu do informacij o popravilu in vzdrževanju

0.12

 

Skladnost proizvodnje

0.12.1

L1e–L7e

Opis celotnega sistema zagotavljanja kakovosti.

0.13

 

Dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju

0.13.1

L1e–L7e

Naslov glavne spletne strani za dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozila: …

0.13.2

L1e–L7e

Pri večstopenjski homologaciji naslov glavne spletne strani za dostop do informacij o popravilu in vzdrževanju vozila proizvajalcev na prejšnjih stopnjah:

1.

 

SPLOŠNE KONSTRUKCIJSKE ZNAČILNOSTI

1.1

L1e–L7e

Fotografije in/ali risbe vzorčnega vozila: …

1.2

L1e–L7e

Merska risba celotnega vozila: …

1.3

L1e–L7e

Število osi in koles: …

1.3.1

L1e–L7e

Osi z dvojnimi kolesi (23): …

1.3.2

L1e–L7e

Pogonske osi (23): …

1.4

L1e–L7e

Šasija (če obstaja) (pregledna risba): …

1.5

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C

Material, uporabljen za karoserijo:

1.6

L1e–L7e

Lega in namestitev pogonov: …

1.7

L4e, L5e-B, L6e-B, L7e-A2, L7e-B2, L7e-C

Lega volana: levo/desno/na sredini (4): …

1.7.1

L1e–L7e

Vozilo je opremljeno za vožnjo po desni/levi strani in za države, ki uporabljajo metrske in anglosaške merske enote (4): …

1.8

 

Zmogljivost pogonskega sistema

1.8.1

L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2

Največja hitrost vozila po podatkih proizvajalca: … km/h

1.8.2

L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C

Največja konstrukcijsko določena hitrost vozila (22): … km/h in prestava, v kateri jo je mogoče doseči: …

1.8.3

L1e–L7e

Največja neto moč motorja z notranjim izgorevanjem: … kW pri … min-1 pri razmerju zrak/gorivo: …

1.8.4

L1e–L7e

Največji neto navor motorja z notranjim izgorevanjem: … Nm pri … min-1 pri razmerju zrak/gorivo: …

1.8.5

L1e–L7e

Največja trajna nazivna moč električnega motorja (15/30 (4) moč v minutah (27)): … kW pri … min-1

1.8.6

L1e–L7e

Največji trajni nazivni navor električnega motorja: … Nm pri … min-1

1.8.7

L1e–L7e

Največja skupna trajna moč pogonov: … kW pri … min-1 pri razmerju zrak/gorivo: …

1.8.8

L1e–L7e

Največji trajni nazivni skupni navor pogonov: … Nm pri … min-1 pri razmerju zrak/gorivo: …

1.8.9

L1e–L7e

Največja temenska moč pogonov: … kW pri … min-1 pri razmerju zrak/gorivo: …

2.

 

MASE IN MERE

(v kg in mm) Po potrebi navedite sklic na risbo

2.1

 

Razpon mase vozila (skupaj)

2.1.1

L1e–L7e

Masa vozila v stanju, pripravljenem za vožnjo: … kg

2.1.1.1

L1e–L7e

Porazdelitev mase vozila, pripravljenega za vožnjo, med osema: … kg

2.1.2

L1e–L7e

Dejanska masa: … kg

2.1.2.1

L1e–L7e

Porazdelitev dejanske mase med osema: … kg

2.1.3

L1e–L7e

Največja tehnično dovoljena masa naloženega vozila: … kg

2.1.3.1

L1e–L7e

Največja tehnično dovoljena masa na sprednji osi: … kg

2.1.3.2

L1e–L7e

Največja tehnično dovoljena masa na zadnji osi: … kg

2.1.3.3

L4e

Največja tehnično dovoljena masa na osi bočne prikolice: … kg

2.1.4

L1e–L7e

Največja možnost speljevanja v klanec pri največji tehnično dovoljeni masi po podatkih proizvajalca: … % naklona

2.1.5

L1e–L7e

Največja koristna nosilnost po podatkih proizvajalca: … kg

2.1.6

L1e–L7e

Varna zmogljivost obremenitve ploščadi za tovor po podatkih proizvajalca: … kg

2.1.7

L1e–L7e

Največja tehnično dovoljena masa vlečenega vozila za (4): zavirano: … kg nezavirano: … kg

2.1.7.1

L1e–L7e

Največja tehnično dovoljena masa obremenjene skupine vozil: … kg

2.1.7.2.

L1e — L7e

Največja tehnično dovoljena masa v točki spenjanja: … kg

2.1.8

L1e–L7e

Masa dodatne opreme: … kg

2.1.9

L1e–L7e

Masa nadgradnje: … kg

2.1.10

L1e–L7e

Masa pogonskega akumulatorja: … kg

2.1.11

L2e, L4e, L5e, L6e, L7e

Masa vrat: … kg

2.1.12

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-CU

Masa naprav ali opreme, nameščene na ploščadi za tovor: … kg

2.1.13

L1e–L7e

Masa sistema za plinasta goriva in posod za shranjevanje plinastega goriva: … kg

2.1.14

L1e–L7e

Masa posod za shranjevanje stisnjenega zraka: … kg

2.2

 

Razpon mer vozila (zunanje mere)

2.2.1

L1e–L7e

Dolžina: … mm

2.2.2

L1e–L7e

Širina: … mm

2.2.3

L1e–L7e

Višina: … mm

2.2.4

L1e–L7e

Medosna razdalja: … mm

2.2.4.1

L4e

Medosna razdalja bočne prikolice (28): … mm

2.2.5.

 

Kolotek

2.2.5.1

L1e–L7e, če je opremljena z dvojnimi koles

L2e, L4e, L5e, L6e, L7e

Širina sprednjega koloteka: … mm

2.2.5.2

L1e–L7e če je opremljena z dvojnimi kolesi

Širina zadnjega koloteka: … mm.

2.2.5.3

L2e, L4e, L5e, L6e, L7e

Širina koloteka bočne prikolice: … mm.

2.2.6

L7e-B

Sprednji previs: … mm.

2.2.7

L7e-B

Zadnji previs: … mm.

2.2.8

 

Mere ploščadi za tovor

2.2.8.1

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU

Dolžina ploščadi za tovor: … mm

2.2.8.2

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU

Širina ploščadi za tovor: … mm

2.2.8.3

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU

Višina ploščadi za tovor: … mm

2.2.9

 

Težišče

2.2.9.1

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU

Položaj težišča pred zadnjo osjo: … mm.

2.2.9.2

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU

Položaj težišča nad tlemi (Hcg): … mm.

2.2.9.3

L2e-U, L5e-B, L6e-BU, L7e-B2, L7e-CU

Položaj težišča naložene ploščadi pred zadnjo osjo (Lcg): … mm.

2.2.10

 

Razne mere

2.2.10.1

L7e-B2

Sprednji pristopni kot (11): … stopinj.

2.2.10.2

L7e-B2

Zadnji pristopni kot (11): … stopinj.

2.2.10.3

L7e-B2

Kot rampe (11): … stopinj.

2.2.10.4

L7e-B2

Najmanjša razdalja od tal pod sprednjo osjo (11): … mm

2.2.10.5

L7e-B2

Najmanjša razdalja od tal pod zadnjo osjo (11): … mm.

2.2.10.6

L3e-AxE (x=1, 2 or 3), L3e-AxT (x=1, 2 or 3)

L7e-B

Najmanjša razdalja od tal med osema (11): … mm

2.2.10.7

L7e-B

Razmerje med medosno razdaljo in najmanjšo oddaljenostjo od tal … [brez enote]

2.2.10.8

L7e-B2

Koeficient statične stabilnosti – Kst: … [brez enote]

2.2.10.9

L3e-AxE, L3e-AxT

Višina sedeža: … mm

2.2.10.10

L3e-AxE, L3e-AxT

Oddaljenost od tal: … mm

3.

 

SPLOŠNE ZNAČILNOSTI POGONSKEGA SISTEMA

3.1

 

Proizvajalec pogonskega sistema

3.1.1

 

Motor z notranjim izgorevanjem

3.1.1.1

L1e–L7e

Proizvajalec motorja z notranjim izgorevanjem: …

3.1.1.2

L1e–L7e

Proizvajalčeva oznaka motorja z notranjim izgorevanjem (kot je označena na motorju ali drugi načini identifikacije): …

3.1.1.3

L1e–L7e

Oznaka goriva (če je na voljo): …

3.1.2

 

Elektromotor

3.1.2.1

L1e–L7e

Proizvajalec: …

3.1.2.2

L1e–L7e

Proizvajalčeva oznaka elektromotorja (kot je označena na motorju ali drugi načini identifikacije): …

3.1.3

 

Hibridna izvedba

3.1.3.1

L1e–L7e

Proizvajalec hibridne izvedbe motorja: …

3.1.3.2

L1e–L7e

Proizvajalčeva oznaka hibridne izvedbe motorja (kot je označena na motorju ali drugi načini identifikacije): …

3.1.3.3

L1e–L7e

Oznaka goriva (če je na voljo): …

3.1.3.4

L1e–L7e

Fotografije in/ali risbe mesta oznak in/ali homologacijskih številk (izpolnjen primer z merami) (20): …

3.2

 

Motor z notranjim izgorevanjem

3.2.1

 

Posebne informacije o motorju

3.2.1.1

L1e–L7e

Število motorjev z notranjim izgorevanjem: …

3.2.1.2

L1e–L7e

Način delovanja: motor z notranjim izgorevanjem/prisilni vžig/kompresijski vžig/motor z zunanjim izgorevanjem/turbinski motor/motor na stisnjeni zrak (4): …

3.2.1.3

L1e–L7e

Cikel: štiritaktni/dvotaktni/rotacijski/drugo (4): …

3.2.1.4

L1e–L7e

Valji

3.2.1.4.1

L1e–L7e

Število: …

3.2.1.4.2

L1e–L7e

Razporeditev (26): …

3.2.1.4.3

L1e–L7e

Vrtina (12): … mm

3.2.1.4.4

L1e–L7e

Gib (12): … mm

3.2.1.4.5

L1e–L7e

Število in konfiguracija statorjev pri rotacijskem batnem motorju: …

3.2.1.4.6

L1e–L7e

Prostornina zgorevalne komore pri rotacijskem batnem motorju: … cm3

3.2.1.4.7

L1e–L7e

Zaporedje vžiga: …

3.2.1.5

L1e–L7e

Delovna prostornina motorja (6): … cm3

3.2.1.6

L1e–L7e

Kompresijsko razmerje (7): …

3.2.1.7

L1e–L7e

Število sesalnih in izpušnih ventilov

* 3.2.1.7.1

L1e–L7e

Število in najmanjše površine presekov sesalnih in izpušnih odprtin: …

* 3.2.1.7.2

L1e–L7e

Krmiljenje ventilov ali enakovredni podatki: …

* 3.2.1.7.3

L1e–L7e

Največji gib ventilov, koti odpiranja in zapiranja ali podatki o časih odpiranja in zapiranja glede na mrtve točke batov pri alternativnih distribucijskih sistemih. Za spremenljive sisteme določanja časa, najkrajši in najdaljši čas: …

* 3.2.1.7.4

L1e–L7e

Referenčno območje in/ali območje nastavitve (4): …

3.2.1.8

L1e–L7e

Risbe zgorevalne komore, glave velja, bata, batnih obročkov: …

3.2.1.9

L1e–L7e

Običajna vrtilna frekvenca ogretega motorja v prostem teku: … min-1

3.2.1.10

L1e–L7e

Sistem zagon/zaustavitev: da/ne (4)

* 3.2.2

 

Sistem za upravljanje pogonskega sistema/pogona/sistema za prenos moči

3.2.2.1

L1e–L7e

Identifikacijske številke programske opreme krmilne enote pogonskega sistema/motorja (4): … in številke za preverjanje umerjanja: …

3.2.3

 

Gorivo

3.2.3.1

L1e–L7e

Vrsta goriva: (9)

3.2.3.2

L1e–L7e

Tip goriva: enogorivno/dvogorivno/prilagodljiv tip goriva (4)

3.2.3.2.1

L1e–L7e

Največja količina biogoriva, sprejemljiva v gorivu: … vol. %

3.2.4

 

Tlak, pod katerim se dovaja gorivo, in krmiljenje

3.2.4.1

L1e–L7e

Kratek opis in shematična risba nizko- in/ali visokotlačnih mokrih sistemov za dovajanje goriva (4): …

3.2.4.2

L1e–L7e

Nizko- in/ali visokotlačne črpalke za gorivo: da/ne (4)

3.2.4.2.1

L1e–L7e

Nadzor črpalke za gorivo: mehansko/vključitev/izključitev – električno/ brezstopenjsko delovanje/elektronsko spremenljivo krmiljenje (4): …

3.2.4.2.2

L1e–L7e

Za motorje z notranjim izgorevanjem in na kombinirano gorivo le največja količina vbrizga goriva (4) (7): … g/s ali mm3/gib ali takt pri vrtilni frekvenci motorja: … min-1 ali, alternativno, karakteristika vbrizga: …

(če ima motor samodejno krmiljenje vbrizgane količine goriva v odvisnosti od tlaka, navedite značilno količino vbrizga in tlak glede na vrtilno frekvenco motorja)

3.2.4.3

L1e–L7e

Skupni vod: da/ne (4)

3.2.4.4

L1e–L7e

Naprava za razdeljevanje goriva/vod/cevi (4): da/ne (4)

3.2.4.5

L1e–L7e

Regulatorji tlaka goriva in/ali pretoka goriva: da/ne (4)

3.2.5

 

Merjenje mase goriva in krmiljenje

3.2.5.1

L1e–L7e

Z uplinjačem: da/ne (4)

* 3.2.5.1.1

L1e–L7e

Način delovanja in konstrukcija: …

* 3.2.5.1.2

L1e–L7e

Največji pretok goriva: … g/s pri največji moči in navoru: …

3.2.5.1.3

L1e–L7e

Nastavitev uplinjačev (7): …

* 3.2.5.1.4

L1e–L7e

Difuzorji uplinjača: …

* 3.2.5.1.5

L1e–L7e

Nivo goriva v posodi plovca v uplinjaču: …

* 3.2.5.1.5.1

L1e–L7e

Masa plovca uplinjača: …

3.2.5.1.6

L1e–L7e

Uplinjač s sistemom za hladni zagon: ročnim/avtomatskim (4): da/ne (4)

3.2.5.1.6.1

L1e–L7e

Načini delovanja uplinjača s sistemom za hladni zagon: …

3.2.5.1.7

L1e–L7e

Vstopna odprtina valja za zmes: da/ne (4):

3.2.5.1.7.1

L1e–L7e

Mere vstopne odprtine valja za zmes: …

3.2.5.2

L1e–L7e

Z mehansko/hidravlično krmiljenim vbrizgavanjem goriva (4): da/ne (4)

3.2.5.2.1

L1e–L7e

Način delovanja: …

3.2.5.2.2

L1e–L7e

Mehanska/elektronska (4) nastavitev največje mase dovajanja goriva: da/ne (4)

3.2.5.3

L1e–L7e

Z elektronsko upravljanim sistemom vbrizgavanja goriva: da/ne (4)

3.2.5.3.1

L1e–L7e

Način delovanja: prek vstopne dovodne odprtine/neposredno vbrizgavanje/predkomora/vrtinčna komora (4): …

3.2.5.3.2

L1e–L7e

Vbrizgalne šobe za gorivo: eno-/večtočkovno/neposredno vbrizgavanje/drugo (navedite) (4): …

3.2.5.3.3

L1e–L7e

Skupno število vbrizgalnih šob za gorivo in število šob na valj: …

3.2.5.4

L1e–L7e

Vbrizgalna šoba za gorivo s pnevmatsko pomočjo: da/ne (4)

3.2.5.4.1

L1e–L7e

Opis in delovanje pnevmatske pomoči: …

3.2.5.5

L1e–L7e

Sistem za hladni zagon: da/ne (4)

3.2.5.5.1

L1e–L7e

Opis sistema za hladni zagon: …

3.2.5.6

L1e–L7e

Pomožna naprava za pomoč pri zagonu: da/ne (4)

3.2.5.7.

L1e–L7e

Posebno vbrizgavanje CI: da/ne

3.2.5.7.1

L1e–L7e

Statično krmiljenje vbrizga (7): …

3.2.5.7.2

L1e–L7e

Krivulja predvbrizga (7): …

3.2.6

 

Dovajanje plinastega goriva in krmiljenje

3.2.6.1

L1e–L7e

Kratek opis in shematična risba sistemov za dovajanje goriva: …

3.2.6.2

L1e–L7e

Sistem za dovajanje utekočinjenega naftnega plina (UNP): da/ne (4)

3.2.6.2.1

L1e–L7e

Homologacijska številka v skladu s Pravilnikom UN/ECE št. 67 (7): …

3.2.6.2.2

L1e–L7e

Elektronska enota za upravljanje motorja s pogonom na utekočinjeni naftni plin (UNP): da/ne (4)

3.2.6.2.2.1

L1e–L7e

Možnosti nastavljanja glede emisij: …

3.2.6.2.3

L1e–L7e

Dodatna dokumentacija: …

* 3.2.6.2.3.1

L1e–L7e

Opis varovanja katalizatorja pri preklopu z bencina na UNP ali obratno: …

3.2.6.2.3.2

L1e–L7e

Načrt sistema (električne povezave, vakuumske povezave, kompenzacijske cevi itd.): …

3.2.6.2.4

L1e–L7e

Risba simbola: …

3.2.6.3

L1e–L7e

Sistem za dovajanje zemeljskega plina (ZP): da/ne (4)

3.2.6.3.1

L1e–L7e

Homologacijska številka v skladu s Pravilnikom UN/ECE št. 110 (8): …

3.2.6.3.2

L1e–L7e

Elektronska enota za upravljanje motorja s pogonom na ZP: da/ne (4)

3.2.6.3.2.1

L1e–L7e

Možnosti nastavljanja glede emisij: …

3.2.6.3.3

L1e–L7e

Dodatna dokumentacija: …

* 3.2.6.3.3.1

L1e–L7e

Opis varovanja katalizatorja pri preklopu z bencina na ZP ali obratno: …

3.2.6.3.3.2

L1e–L7e

Načrt sistema (električne povezave, vakuumske povezave, kompenzacijske cevi itd.): …

3.2.6.3.4

L1e–L7e

Risba simbola: …

3.2.6.4

L1e–L7e

Plinasto gorivo: UNP/ZP-H/ZP-L/ZP-HL (4): da/ne (4)

3.2.6.4.1

L1e–L7e

Regulatorji tlaka oziroma uparjalniki/regulatorji tlaka (4)

* 3.2.6.4.1.1

L1e–L7e

Število stopenj zmanjševanja tlaka: …

3.2.6.4.1.2

L1e–L7e

Tlak v končni fazi, najmanj: … kPa – največ: … kPa

3.2.6.4.1.3

L1e–L7e

Število glavnih nastavitvenih točk: …

3.2.6.4.1.4

L1e–L7e

Število nastavitvenih točk pri prostem teku: …

3.2.6.4.1.5

L1e–L7e

Homologacijska številka: …

3.2.6.4.2

L1e–L7e

Sistem za dovajanje goriva: mešalna enota/vbrizgavanje plina/vbrizgavanje tekočine/neposredno vbrizgavanje (4)

* 3.2.6.4.2.1

L1e–L7e

Uravnavanje moči zmesi: …

3.2.6.4.2.2

L1e–L7e

Opis sistema in/ali shema in risbe: …

3.2.6.4.2.3

L1e–L7e

Homologacijska številka: …

3.2.6.4.3

L1e–L7e

Mešalna enota: da/ne (4)

3.2.6.4.3.1

L1e–L7e

Številka: …

3.2.6.4.3.2

L1e–L7e

Kraj: …

3.2.6.4.3.3

L1e–L7e

Možnosti nastavitve: …

3.2.6.4.3.4

L1e–L7e

Homologacijska številka: …

3.2.6.4.4

L1e–L7e

Vbrizgavanje v sesalni zbiralnik: da/ne (4)

3.2.6.4.4.1

L1e–L7e

Vbrizgavanje: enotočkovno/večtočkovno (4)

3.2.6.4.4.2

L1e–L7e

Vbrizgavanje: neprekinjeno/simultano/zaporedno (4)

3.2.6.4.5

L1e–L7e

Oprema za vbrizgavanje: da/ne (4)

3.2.6.4.5.1

L1e–L7e

Možnosti nastavitve: …

3.2.6.4.5.2

L1e–L7e

Homologacijska številka: …

3.2.6.4.6

L1e–L7e

Napajalna črpalka: da/ne (4)

3.2.6.4.6.1

L1e–L7e

Homologacijska številka: …

3.2.6.4.7

L1e–L7e

Vbrizgalne šobe: …

3.2.6.4.7.1

L1e–L7e

Homologacijska številka: …

3.2.6.4.8

L1e–L7e

Neposredno vbrizgavanje/vbrizgavanje v odprtino: da/ne (4)

3.2.6.4.9

L1e–L7e

Tlačilka za vbrizgavanje/regulator tlaka: da/ne (4)

3.2.6.4.9.1

L1e–L7e

Homologacijska številka: …

3.2.6.4.10

L1e–L7e

Samostojna elektronska krmilna enota za dovajanje plinastega goriva: da/ne (4)

3.2.6.4.10.1

L1e–L7e

Možnosti nastavitve: …

3.2.6.4.10.2

L1e–L7e

Identifikacijske številke programske opreme: …

3.2.6.4.10.3

L1e–L7e

Številke preverjanja umerjanja: …

3.2.6.5

L1e–L7e

Oprema, značilna za motorje na zemeljski plin: …

3.2.6.5.1

L1e–L7e

Varianta 1 (samo pri homologaciji motorjev za več specifičnih sestav goriva): …

3.2.6.5.2

L1e–L7e

Sestava goriva:

 

 

Pregled

metan (CH4):

osnova: … mol. %

najm. … mol. %

najv. … mol. %

etan (C2H6):

osnova: … mol. %

najm. … mol. %

najv. … mol. %

propan (C3H8):

osnova: … mol. %

najm. … mol. %

najv. … mol. %

butan (C4H10):

osnova: … mol. %

najm. … mol. %

najv. … mol. %

C5/C5+:

osnova: … mol. %

najm. … mol. %

najv. … mol. %

kisik (O2):

osnova: … mol. %

najm. … mol. %

najv. … mol. %

inertni plin (N2, He itd.):

osnova: … mol. %

najm. … mol. %

najv. … mol. %

3.2.6.5.3

L1e–L7e

Vbrizgalne šobe plinastega goriva: …

3.2.6.5.4

L1e–L7e

Varianta 2 (samo pri homologaciji motorjev za več specifičnih sestav goriva): …

3.2.6.6

L1e–L7e

Oprema, značilna za vozila s pogonom na vodikovo gorivno celico: da/ne (4)

3.2.6.6.1

L1e–L7e

Številka EU-homologacije v skladu z Uredbo (ES) št. 79/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (9): 3…

* 3.2.6.6.2

L1e–L7e

Dodatna dokumentacija

3.2.6.6.3

L1e–L7e

Načrt sistema (električne povezave, vakuumske povezave, kompenzacijske cevi itd.): …

* 3.2.6.6.4

L1e–L7e

Opis zaščite katalizatorja pri preklopu z bencina na vodik/H2ZP (4) ali obratno: …

3.2.6.6.5

L1e–L7e

Risba simbola: …

3.2.6.7

L1e–L7e

Sistem za dovod H2ZP: da/ne (4)

3.2.6.7.1

L1e–L7e

Delež vodika v gorivu (največji delež, ki ga je določil proizvajalec): …

3.2.7

 

Sistem za vsesavanje zraka:

3.2.7.1

L1e–L7e

Kratek opis in shematična risba pretoka polnilnega zraka in sistema za vsesavanje: …

3.2.7.2

L1e–L7e

Način delovanja in opis sesalnega kolektorja (npr. določena dolžina/spremenljiva dolžina/vrtinčni ventili) (4) (vključuje podrobne risbe in/ali fotografije): …

* 3.2.7.2.1

L1e–L7e

Opis in risbe sesalnih cevi in njihovih dodatkov (posoda za vsesani zrak, grelna naprava z napravo za uravnavanje, dodatni vstopi za zrak itd.): …

3.2.7.3

L1e–L7e

Nadtlačni polnilnik zraka: da/ne (4)

3.2.7.3.1

L1e–L7e

Kratek opis in shematična risba sistema z nadtlačnim polnilnikom zraka: …

3.2.7.3.2

L1e–L7e

Načela delovanja in krmiljenja: …

3.2.7.3.3

L1e–L7e

Tipi (turbopuhalo ali tlačni polnilnik, drugo) (4): …

3.2.7.3.4

L1e–L7e

Največji tlak polnilnega zraka in pretoka zraka pri največjem navoru in moči: … kPa … in g/s ali diagram polnilnega tlaka in pretoka: … kPa in g/s

3.2.7.4

L1e–L7e

Krmilni obtočni kanal: da/ne (4)

3.2.7.5

L1e–L7e

Hladilnik polnilnega zraka: da/ne (4)

3.2.7.5.1

L1e–L7e

Tip: zrak-zrak/zrak-voda/drugo (4)

* 3.2.7.5.2

L1e–L7e

Podtlak v sesalni cevi pri nazivni vrtilni frekvenci in 100 % obremenitvi (samo pri motorjih s kompresijskim vžigom): … kPa

3.2.7.6

L1e–L7e

Filter za zrak (risbe, fotografije): …

3.2.7.7

L1e–L7e

Opis sesalnega dušilnika zvoka (risbe, fotografije): …

* 3.2.7.7.1

L1e–L7e

Način delovanja: …

3.2.8

 

Merjenje mase zraka in krmiljenje

3.2.8.1

L1e–L7e

Kratek opis in shematična risba sistema za merjenje mase zraka in sistema krmiljenja: …

3.2.8.2

L1e–L7e

Ohišje mehanske lopute za zrak: da/ne (4)

3.2.8.3

L1e–L7e

Elektronsko krmiljenje lopute za zrak: da/ne (4)

3.2.8.3.1

L1e–L7e

Shematična risba elektronskega krmiljenja lopute za zrak: …

* 3.2.8.3.1.2

L1e–L7e

Opis redundanc strojne opreme za elektronsko krmiljene lopute za zrak v zvezi s tipali/sprožilniki/električno močjo/maso/krmilno elektroniko: …

3.2.9

 

Dovajanje iskre in krmiljenje

3.2.9.1

L1e–L7e

Kratek opis in shematična risba sistema iskre in krmiljenja: …

3.2.9.1.1

L1e–L7e

Način delovanja: …

* 3.2.9.1.2

L1e–L7e

Krivulja ali diagram predvžiga (7) pri popolnoma odprti loputi: …

3.2.9.1.3

L1e–L7e

Statični predvžig (7): … stopinj pred GMT pri največjem navoru in moči

3.2.9.2

L1e–L7e

Zmožnost zaznavanja ionov: da/ne (4)

3.2.9.3

L1e–L7e

Vžigalne svečke:

3.2.9.3.1

L1e–L7e

Nastavitev razdalje med elektrodama: … mm

3.2.9.4

L1e–L7e

Vžigalne tuljave:

* 3.2.9.4.1

L1e–L7e

Način delovanja: …

* 3.2.9.4.2

L1e–L7e

Kot prekinitve prekinjalnika toka in časovna krivulja pri popolnoma odprti loputi: …

3.2.10

 

Hlajenje pogonskega sistema in krmiljenje

3.2.10.1

L1e–L7e

Kratek opis in shematična risba sistema hlajenja pogonskega sistema in krmiljenja: …

3.2.10.2

L1e–L7e

Hladilni sistem: tekočina: da/ne (4)

3.2.10.2.1

L1e–L7e

Najvišja temperatura na izhodu: … K

3.2.10.2.2

L1e–L7e

Nazivna nastavitev naprave za kontrolo temperature motorja: …

3.2.10.2.3

L1e–L7e

Lastnosti tekočine: …

3.2.10.2.4

L1e–L7e

Vodne črpalke: da/ne (4)

3.2.10.2.4.1

L1e–L7e

Značilnosti: …

3.2.10.2.5

L1e–L7e

Stopnje prenosa pogona: …

3.2.10.2.6

L1e–L7e

Opis ventilatorja in njegovega pogonskega mehanizma: …

3.2.10.3

L1e–L7e

Zračno hlajenje: da/ne (4)

3.2.10.3.1

L1e–L7e

Referenčna točka: …

3.2.10.3.2

L1e–L7e

Najvišja temperatura pri referenčni točki: … K

3.2.10.3.3

L1e–L7e

Ventilator: da/ne (4)

3.2.10.3.3.1

L1e–L7e

Značilnosti: …

3.2.10.3.3.2

L1e–L7e

Stopnje prenosa pogona: …

3.2.11

 

Sistem mazanja pogonskega sistema in krmiljenje

3.2.11.1

L1e–L7e

Kratek opis in shematična risba mazanja pogonskega sistema in sistema krmiljenja: …

3.2.11.2

L1e–L7e

Nastavitve sistema mazanja (mokro mazivo, suho mazivo, drugo, črpanje/vbrizgavanje v sesalni sistem/mešanica z gorivom itd.) (4): …

3.2.11.3

L1e–L7e

Mesto posode za olje (če obstaja): …

3.2.11.4

L1e–L7e

Sistemi dovajanja (črpanje/vbrizgavanje v sesalni sistem/mešanica z gorivom itd.) (4): …

3.2.11.5

L1e–L7e

Črpalka za mazivo: da/ne (4)

3.2.11.6

L1e–L7e

Oljni hladilnik: da/ne (4)

3.2.11.6.1

L1e–L7e

Risba …

3.2.11.7

L1e–L7e

Značilnosti maziva: …

3.2.11.8

L1e–L7e

Mazivo, zmešano z gorivom: da/ne (4): …

3.2.11.8.1

L1e–L7e

Območje odstotka maziva, zmešanega z gorivom: …

3.2.12

 

Izpušni sistem in krmiljenje

3.2.12.1

L1e–L7e

Kratek opis in shematična risba izpušne naprave za zmanjševanje hrupa in emisij iz izpušne cevi: …

3.2.12.2

L1e–L7e

Opis in risbe zbiralnika izpušnega sistema: …

3.2.12.3

L1e–L7e

Opis in risba izpušne naprave: …

3.2.12.4

L1e–L7e

Najvišji dovoljeni protitlak v izpušnem sistemu pri nazivni vrtilni frekvenci motorja in polni obremenitvi: … kPa(29)

3.2.12.5

L1e–L7e

Tip, znak izpušnih dušilnikov zvoka: …

* 3.2.12.6

L1e–L7e

Ukrepi za zmanjšanje zunanjega hrupa v motornem prostoru in na samem motorju, če je to pomembno za zunanji hrup: …

3.2.12.7

L1e–L7e

Mesto izpušne odprtine: …

3.2.12.8

L1e–L7e

Izpušni dušilnik zvoka, ki vsebuje vlaknaste materiale: da ne (4): …

3.2.13

 

Drugi električni sistemi in krmiljenje, ki niso namenjeni električnemu pogonu

3.2.13.1

L1e–L7e

Nazivna napetost: … V, priključek mase pozitivni/negativni(4):

3.2.13.2

L1e–L7e

Alternator: da/ne (4):

3.2.13.2.1

L1e–L7e

Nazivna moč: … VA

3.2.13.3

L1e–L7e

Akumulator: da/ne (4)

3.2.13.3.1.

L1e — L7e

Zmogljivost in druge značilnosti (masa, …): …

3.2.13.4

L1e–L7e

Sistem ogrevanja potniškega prostora: da/ne (4)

3.3

 

Povsem električni, hibridni električni pogon in krmiljenje

3.3.1

L1e–L7e

Električno vozilo: povsem električno/hibridno električno/človeška moč – električno (4):

3.3.2

L1e–L7e

Kratek opis in shematična risba povsem električnega in hibridnega električnega pogona ter njunih sistemov krmiljenja: …

3.3.3

 

Električni pogonski motor

3.3.3.1

L1e–L7e

Število električnih pogonskih motorjev: …

3.3.3.2

L1e–L7e

Tip (način navitja, vzbujanje): …

3.3.3.3

L1e–L7e

Delovna napetost: … V

3.3.4

 

Pogonski akumulator

3.3.4.1

L1e–L7e

Akumulator primarnega pogona

3.3.4.1.1

L1e–L7e

Število celic: …

3.3.4.1.2

L1e–L7e

Masa: … kg

3.3.4.1.3

L1e–L7e

Zmogljivost: … Ah (amper ure)/… V

3.3.4.1.4

L1e–L7e

Napetost: … V

3.3.4.1.5

L1e–L7e

Položaj v vozilu: …

3.3.4.2

L1e–L7e

Akumulator sekundarnega pogona

3.3.4.2.1

L1e–L7e

Število celic: …

3.3.4.2.2

L1e–L7e

Masa: … kg

3.3.4.2.3

L1e–L7e

Zmogljivost: … Ah (amper ure)/… V

3.3.4.2.4

L1e–L7e

Napetost: … V

3.3.4.2.5

L1e–L7e

Položaj v vozilu: …

3.3.5

 

Hibridno električno vozilo

3.3.5.1

L1e–L7e

Motor ali kombinacija motorjev (število električnih motorjev in/ali motorjev z notranjim izgorevanjem/drugo)(4): …

3.3.5.2

L1e–L7e

Kategorija hibridnega električnega vozila: napajanje iz zunanjega vira/napajanje iz notranjega vira:

3.3.5.3

L1e–L7e

Stikalo za izbiro načina delovanja: da/ne (4)

3.3.5.4

L1e–L7e

Izbirni načini: da/ne (4)

3.3.5.5

L1e–L7e

Povsem gorivni: da/ne (4)

3.3.5.6

L1e–L7e

Vozila s pogonom na gorivno celico: da/ne (4)

3.3.5.7

L1e–L7e

Hibridni način: da/ne (4) (če da, kratek opis): …

3.3.6

 

Naprava za shranjevanje energije

3.3.6.1

L1e–L7e

Opis: (akumulator, kondenzator, vztrajnik/generator) (4)

3.3.6.2

L1e–L7e

Identifikacijska številka: …

* 3.3.6.3

L1e–L7e

Vrsta elektrokemičnega člena: …

3.3.6.4

L1e–L7e

Energija (za akumulator: napetost in zmogljivost Ah v dveh urah, za kondenzator: J, …, za vztrajnik/generator: J, … itd.): …

3.3.6.5

L1e–L7e

Polnilnik: v vozilu/zunanji/brez (4)

3.3.7

 

Električni stroji (ločen opis vseh tipov električnega stroja)

3.3.7.1

L1e–L7e

Osnovna uporaba: vlečni motor/generator (4)

3.3.7.2

L1e–L7e

Če se uporablja kot vlečni motor z enim motorjem/več motorji (število) (4): …

3.3.7.3

L1e–L7e

Način delovanja: …

3.3.7.4

L1e–L7e

Enosmerni tok/izmenični tok/število faz: …

3.3.7.5

L1e–L7e

Ločena indukcija/serija/sestavni del (4):

3.3.7.6

L1e–L7e

Sinhrono/nesinhrono (4):

3.3.8

 

Krmilna enota električnega motorja

3.3.8.1

L1e–L7e

Identifikacijska številka: …

3.3.9

 

Regulator moči

3.3.9.1

L1e–L7e

Identifikacijska številka: …

3.4

 

Drugi motorji, električni motorji ali njihove kombinacije (posebne informacije o sestavnih delih teh motorjev)

3.4.1

 

Hladilni sistem (dovoljene temperature po podatkih proizvajalca)

3.4.1.1

L1e–L7e

Tekočinsko hlajenje: …

3.4.1.1.1

L1e–L7e

Najvišja temperatura na izhodu: … K

3.4.1.2

L1e–L7e

Zračno hlajenje: …

3.4.1.2.1

L1e–L7e

Referenčna točka: …

3.4.1.2.2

L1e–L7e

Najvišja temperatura pri referenčni točki: … K

3.4.2

 

Mazalni sistem

3.4.2.1

L1e–L7e

Opis mazalnega sistema: …

3.4.2.2

L1e–L7e

Mesto posode za olje (če obstaja): …

3.4.2.3

L1e–L7e

Sistemi dovajanja (črpanje/vbrizgavanje v sesalni sistem/mešanica z gorivom itd.) (4): …

3.4.2.4

L1e–L7e

Mazivo, zmešano z gorivom: …

3.4.2.4.1

L1e–L7e

Mešalno razmerje: …

3.4.2.5

L1e–L7e

Oljni hladilnik: da/ne (4)

* 3.4.2.5.1

L1e–L7e

Risbe: …

3.5

 

Sistem za prenos moči in krmiljenje (13)

3.5.1

L1e–L7e

Kratek opis in shematična risba sistema za prenos moči in njegovega sistema krmiljenja (krmiljenje menjavanja prestav, krmiljenje sklopke ali katerega koli drugega dela sistema za prenos moči): …

3.5.2

 

Sklopka

3.5.2.1

L1e–L7e

Kratek opis in shematična risba sklopke in njenega sistema krmiljenja: …

3.5.3

 

Prenos moči

3.5.3.1

L1e–L7e

Kratek opis in shematična risba menjalnikov in njihovega krmiljenja: …

3.5.3.2

L1e–L7e

Risba prenosa moči: …

3.5.3.3

L1e–L7e

Tip (mehanski, hidravlični, električni, ročni/ročni samodejni/samodejni/brezstopenjski/drugo (navedite)) (4): …

3.5.3.4

L1e–L7e

Kratek opis električnih/elektronskih sestavnih delov (če obstajajo): …

3.5.3.5

L1e–L7e

Lega glede na motor: …

3.5.3.6

L1e–L7e

Način krmiljenja: …

3.5.4

L1e–L7e

Prestavna razmerja

 

 

Pregled prestavnih razmerij

Mehanizem

Prestavno razmerje menjalnika (prestavno razmerje med motorjem in odgonsko gredjo menjalnika)

Končno prestavno razmerje pogona koles (prestavno razmerje med odgonsko gredjo menjalnika in pogonskim kolesom)

Skupno prestavno razmerje

Razmerje (število vrtljajev motorja/hitrost vozila) le za ročni menjalnik

Najvišja vrednost za brezstopenjski menjalnik (12)

1

2

3

Najnižja vrednost za brezstopenjski menjalnik (12)

 

 

 

 

Vzvratna vožnja

 

 

 

 

3.5.4.1.

L3e-AxE,

L3e-AxT

Končno prestavno razmerje pogona koles: …

3.5.4.2

L3e-AxE,

L3e-AxT

Skupno prestavno razmerje v najvišji prestavi: …

3.6

 

Naprava za varno vožnjo v ovinkih

3.6.1

L1e–L7e, če je opremljena z dvojnimi kolesi, L2e, L5e, L6e, L7e

Naprava za varno vožnjo v ovinkih (Priloga VIII k Uredbi (EU) št. 168/2013: da/ne (4); diferencial/drugo (4))

3.6.2

L1e–L7e, če je opremljena z dvojnimi kolesi, L2e, L5e, L6e, L7e

Zapora diferenciala: da/ne/po izbiri (4)

3.6.3

L1e–L7e

Kratek opis in shematična risba naprave za varno vožnjo v ovinkih, zapore diferenciala in njihovih sistemov krmiljenja: …

3.7

 

Vzmetenje in krmiljenje

3.7.1

L1e–L7e

Kratek opis in shematična risba vzmetenja in njegovega sistema krmiljenja: …

3.7.2

L1e–L7e

Risba vzmetenja: …

3.7.3

L1e–L7e

Nastavitev višine: da/ne/po izbiri (4)

3.7.4

L1e–L7e

Kratek opis električnih/elektronskih sestavnih delov: …

3.7.5

L1e–L7e

Stabilizatorji: da/ne/po izbiri (4)

3.7.6

L1e–L7e

Amortizerji: da/ne/po izbiri (4)

3.8

 

Sistem ogrevanja potniškega prostora in klimatska naprava

3.8.1

 

Sistem ogrevanja potniškega prostora

3.8.1.1

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Celotna risba ogrevalnega sistema in njegova lega na vozilu (in namestitev naprav za dušenje zvoka (vključno z lego točk izmenjevalnika toplote)): …

3.8.1.2

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Celotna risba izmenjevalnika toplote za grelne sisteme, ki kot vir toplote uporabljajo izpušne pline, ali delov, kjer se izmenjuje toplota (za grelne sisteme, ki kot vir toplote uporabljajo hladilni zrak iz pogonskega motorja): …

3.8.1.3

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Risba izmenjevalnika toplote v prerezu ali delov, kjer se izmenjuje toplota, z navedbo debelin sten, uporabljenih materialov in značilnosti površin: …

3.8.1.4

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Specifikacije o proizvodnem postopku in tehničnih podatkih, ki se nanašajo na druge glavne sestavne dele grelnega sistema, kot je ventilator: …

3.8.2

 

Klimatska naprava

3.8.2.1

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Kratek opis in shematična risba klimatske naprave in njenega sistema krmiljenja: …

3.8.2.2

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Plin, uporabljen kot hladilno sredstvo v klimatski napravi: …

3.8.2.3

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Klimatska naprava je zasnovana tako, da vsebuje fluorirane toplogredne pline z globalnim potencialom segrevanja nad 150: da/ne (4). Če je odgovor DA, izpolnite naslednje točke:

3.8.2.3.1

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Risba in kratek opis klimatske naprave, vključno z referenčno številko ali številko dela in materialom, iz katerih so izdelani sestavni deli, pri katerih lahko pride do uhajanja: …

3.8.2.3.2

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Uhajanje iz klimatske naprave

3.8.2.3.3

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Referenčna številka ali številka dela in material delov naprave ter informacije o preskusu (npr. poročilo o preskusu št., homologacijska št. itd.): …

3.8.2.3.4

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Skupno uhajanje iz celotne naprave na leto: … g/leto

3.9

 

Kolesa, zasnovana za uporabo pedal

3.9.1

L1e

Razmerje človeška moč/električna moč: …

3.9.2

L1e

Največji faktor pomoči: …

3.9.3

L1e

Največja hitrost vozila, pri kateri pomaga električni motor: … km/h

3.9.4

L1e

Izklopna razdalja: … km

4.

 

SPLOŠNE INFORMACIJE O OKOLJSKIH ZNAČILNOSTIH IN ZMOGLJIVOSTI POGONA

4.0

 

Splošne informacije o okoljskih značilnostih in zmogljivosti pogona

4.0.1

L1e–L7e

Okoljski standardi (16): Euro … (3/4/5) (4)

4.1

 

Sistem za uravnavanje emisij iz izpušne cevi

4.1.1

L1e–L7e

Kratek opis in shematična risba sistema za uravnavanje emisij iz izpušne cevi in njegovega krmiljenja: …

4.1.2

 

Katalizator

4.1.2.1

L1e–L7e

Konfiguracija, število katalizatorjev in elementov (zagotoviti informacije za posamezno enoto): …

4.1.2.2

L1e–L7e

Risbe z merami, obliko in prostornino katalizatorjev: …

4.1.2.3

L1e–L7e

Katalitična reakcija: …

* 4.1.2.4

L1e–L7e

Skupna količina plemenitih kovin: …

* 4.1.2.5

L1e–L7e

Relativna koncentracija: …

* 4.1.2.6

L1e–L7e

Nosilno telo (struktura in material): …

* 4.1.2.7

L1e–L7e

Gostota celic: …

* 4.1.2.8

L1e–L7e

Tip okrova katalizatorjev: …

4.1.2.9

L1e–L7e

Lega katalizatorjev (mesto in referenčna razdalja v izpušnem sistemu): …

4.1.2.10

L1e–L7e

Ščitnik proti toploti: da/ne (4)

4.1.2.11

L1e–L7e

Kratek opis in shematična risba sistema regeneracije/metode naknadne obdelave izpušnih plinov in njegovega sistema krmiljenja: …

* 4.1.2.11.1

L1e–L7e

Običajen obseg obratovalne temperature: … K

4.1.2.11.2

L1e–L7e

Potrošni reagenti: da/ne (4)

4.1.2.11.3

L1e–L7e

Kratek opis in shematična risba (mokrega) sistema pretoka reagenta in njegovega sistema krmiljenja: …

4.1.2.11.4

L1e–L7e

Tip in koncentracija reagenta, potrebnega za katalitično reakcijo: …

* 4.1.2.11.5

L1e–L7e

Običajen obseg obratovalne temperature reagenta: … K

4.1.2.11.6

L1e–L7e

Pogostost ponovnega polnjenja reagenta: neprekinjeno/vzdrževanje (4)

4.1.2.12

L1e–L7e

Identifikacija številke dela: …

4.1.3

 

Tipala za kisik

4.1.3.1

L1e–L7e

Risbe sestavnih delov tipala za kisik: …

4.1.3.2

L1e–L7e

Risba izpušne naprave z mesti tipala za kisik (mere glede na izpušne ventile): …

4.1.3.3

L1e–L7e

Območja delovanja: …

4.1.3.4

L1e–L7e

Identifikacija številk dela: …

4.1.3.5

L1e–L7e

Opis sistema za segrevanje tipala za kisik in strategije segrevanja: …

4.1.3.6

L1e–L7e

Ščitniki proti toploti tipala za kisik: da/ne (4)

4.1.4

 

Sekundarno vpihavanje zraka (zrak v izpuhu)

4.1.4.1

L1e–L7e

Kratek opis in shematična risba sistema sekundarnega vpihavanja zraka in njegovega sistema krmiljenja: …

4.1.4.2

L1e–L7e

Konfiguracija (mehansko, pulziranje zraka, zračna črpalka itd.) (4): …

4.1.4.3

L1e–L7e

Način delovanja: …

4.1.5

 

Vračanje zunanjih izpušnih plinov (EGR)

4.1.5.1

L1e–L7e

Kratek opis in shematična risba sistema vračanja izpušnih plinov (pretok izpušnih plinov) in njegovega sistema krmiljenja: …

4.1.5.2

L1e–L7e

Značilnosti: …

4.1.5.3

L1e–L7e

Sistem hlajenja z vodo: da/ne (4)

4.1.5.4

L1e–L7e

Sistem hlajenja z zrakom: da/ne (4)

4.1.6

 

Filter za delce

4.1.6.1

L1e–L7e

Risba sestavnih delov filtra za delce z merami, obliko in prostornino: …

4.1.6.2

L1e–L7e

Oblika filtra za delce: …

4.1.6.3

L1e–L7e

Kratek opis in shematična risba filtra za delce in njegovega sistema krmiljenja: …

4.1.6.4

L1e–L7e

Mesto vgradnje (referenčna razdalja v izpušnem sistemu): …

4.1.6.5

L1e–L7e

Način ali sistem regeneracije, opis in risba: …

4.1.6.6

L1e–L7e

Identifikacija številke dela: …

4.1.7

 

Lovilnik za NOx

4.1.7.1

L1e–L7e

Način delovanja lovilnika za NOx: …

4.1.8

 

Dodatne naprave za uravnavanje emisij iz izpušne cevi (če niso zajete pod drugim naslovom)

4.1.8.1

L1e–L7e

Način delovanja: …

4.2

 

Sistem za uravnavanje emisij plinov iz okrova ročične gredi

4.2.1

L1e–L7e

Konfiguracija sistema za recikliranje plinov iz okrova ročične gredi (zračnik, nadtlačno odvajanje, drugo) (4)

4.3

 

Sistem za uravnavanje emisij zaradi izhlapevanja

4.3.1

L1e–L7e

Sistem za uravnavanje emisij zaradi izhlapevanja: da/ne (4)

4.3.2

L1e–L7e

Risba sistema za uravnavanje emisij izhlapevanja

4.3.3

L1e–L7e

Risba posode (vključno z merami ter navedbo mehanizma za prezračevanje in čiščenje)

4.3.4

L1e–L7e

Delovna zmogljivost: … g

4.3.5

L1e–L7e

Adsorpcijski material … (npr. oglje, ogljik, sintetični material itd.)

4.3.6

L1e–L7e

Material za ohišje: … (npr. plastika, jeklo itd.)

4.3.7

L1e–L7e

Shematski prikaz posode za gorivo s podatki o prostornini in materialu: …

4.3.8

L1e–L7e

Risba ščitnika proti toploti med posodo za gorivo in izpušno napravo: …

4.4

 

Dodatne informacije o okoljskih značilnostih in zmogljivosti pogonskega sistema

4.4.1

L1e–L7e

Opis in/ali shematične risbe dodatnih naprav za uravnavanje onesnaževanja: …

4.4.2

L1e–L7e

Mesto simbola absorpcijskega koeficienta (samo motorji na kompresijski vžig): …

4.4.3

L1e–L7e

Opisni list, ki se uporablja, je določen v Pravilniku UN/ECE št. 9, 41 ali 63 in dopolnjuje ta opisni list v zvezi z ravnjo hrupa.

4.4.4

L1e–L7e

Opisni list, ki se uporablja, je določen v Pravilnikih UN/ECE št. 92 in dopolnjuje ta opisni list v zvezi z napravami za zmanjševanje hrupa, vgrajenimi v vozilo.

5.

 

DRUŽINA POGONOV VOZILA

5.1

L1e–L7e

Proizvajalec za določitev družine pogonov vozila predloži informacije, potrebne za opredelitev meril za razvrstitev iz točke 3 Priloge XI k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 134/2014, če jih še ni predložil v opisnem listu.

6.

 

INFORMACIJE O FUNKCIONALNI VARNOSTI

6.1

 

Zvočne opozorilne naprave

6.1.1

L1e–L7e

Kratek opis naprav, ki se uporabljajo, in njihovega namena: …

6.1.2

L1e–L7e

Risbe, ki prikazujejo mesto zvočnih opozorilnih naprav na konstrukciji vozila: …

6.1.3

L1e–L7e

Podrobnosti o načinu pritrditve, vključno z delom konstrukcije vozila, na katerega so pritrjene zvočne opozorilne naprave: …

6.1.4

L1e–L7e

Shema električnega/pnevmatskega tokokroga: …

6.1.4.1

L1e–L7e

Napetost: Izmenični/enosmerni tok (4)

6.1.4.2

L1e–L7e

Nazivna napetost ali tlak: …

6.1.5

L1e–L7e

Risba priprave za vgradnjo v vozilo: …

6.2

 

Zaviranje, vključno s protiblokirnimi in kombiniranimi zavornimi sistemi

6.2.1

L1e–L7e

Značilnosti zavornega sistema, vključno s podatki in risbami bobnastih in kolutnih zavor, cevi, znamko in tipom zavornih čeljusti/ploščic in/ali oblog, delovne površine zaviranja, polmerov bobnov, čeljusti ali zavornih diskov, mase bobnov, naprav za nastavljanje, drugih za zavorni sistem pomembnih delov osi in vzmetenja, vzvodov, pedal (4): …

6.2.2

L1e–L7e

Shema delovanja, opis in/ali risba zavornega sistema, vključno s podatki in risbami prenosnih in upravljalnih naprav ter kratek opis električnih in/ali elektronskih sestavnih delov, ki se uporabljajo pri zavornem sistemu (4):

6.2.2.1

L1e–L7e

Sprednje in zadnje zavore ter zavore bočne prikolice, kolutne ali bobnaste zavore (4):

6.2.2.2

L1e–L7e

Parkirna zavora: …

6.2.2.3

L1e–L7e

Dodatna zavora, če obstaja: …

6.2.3

L1e–L7e

Vozilo je opremljeno za vleko priklopnega vozila brez zavore/naletno zavoro/električno/pnevmatsko/hidravlično delovno zavoro: da/ne (4): …

6.2.4

L1e–L7e

Protiblokirni/kombinirani zavorni sistem

6.2.4.1

L1e–L7e

Protiblokirni zavorni sistem: da/ne/po izbiri (4)

6.2.4.2

L1e–L7e

Kombinirani zavorni sistem: da/ne/po izbiri (4)

6.2.4.3

L1e–L7e

Protiblokirni in kombinirani zavorni sistem: da/ne/po izbiri (4)

6.2.4.4

L1e–L7e

Shematične risbe: …

6.2.5

L1e–L7e

Hidravlične posode (prostornina in lega): …

6.2.6

L1e–L7e

Posebne značilnosti zavornih sistemov

6.2.6.1

L1e–L7e

Zavorne čeljusti in/ali obloge (4): …

6.2.6.2

L1e–L7e

Obloge in/ali ploščice (navedite znamko, tip, razred ali oznako materiala): …

6.2.6.3

L1e–L7e

Zavorni vzvodi in/ali pedala (4): …

6.2.6.4

L1e–L7e

Druge naprave (če je primerno): risba in opis: …

6.3

 

Električna varnost

6.3.1

L1e–L7e

Kratek opis vgradnje sestavnih delov električnega tokokroga in risbe/fotografije, ki kažejo mesto vgradnje sestavnih delov električnega tokokroga: …

6.3.2

L1e–L7e

Shema vseh električnih funkcij, vključenih v električni tokokrog: …

6.3.3

L1e–L7e

Delovna napetost (V): …

6.3.4

L1e–L7e

Opis zaščite pred električnim udarom: …

6.3.5

L1e–L7e

Varovalka in/ali odklopnik: da/ne/po izbiri (4)

6.3.5.1

L1e–L7e

Shema, ki prikazuje funkcionalni razpon: …

6.3.6

L1e–L7e

Konfiguracija kabelskega snopa: …

6.4

 

Konstrukcije za zaščito pred podletom od spredaj in zadaj

6.4.1

 

Konstrukcij za zaščito pred podletom od spredaj

6.4.1.1

L1e–L7e

Podrobni tehnični opis (vključno s fotografijami ali risbami): …

6.4.1.2

L1e–L7e

Uporabljeni materiali: …

6.4.2

 

Konstrukcije za zaščito pred podletom od zadaj

6.4.2.1

L1e–L7e

Podrobni tehnični opis (vključno s fotografijami ali risbami): …

6.4.2.2

L1e–L7e

Uporabljeni materiali: …

6.5

 

Zasteklitev, naprave za brisanje in pranje ter naprave za odmrzovanje in sušenje vetrobranskih stekel

6.5.1

 

Vetrobransko steklo

6.5.1.1

L2e, L5e, L6e, L7e

Uporabljeni materiali: …

6.5.1.2

L2e, L5e, L6e, L7e

Način vgradnje: …

6.5.1.3

L2e, L5e, L6e, L7e

Kot naklona: …

6.5.1.4

L2e, L5e, L6e, L7e

Dodatna oprema vetrobranskega stekla, njena namestitev in kratek opis morebitnih električnih/elektronskih sestavnih delov: …

6.5.1.5

L2e, L5e, L6e, L7e

Risba vetrobranskega stekla z merami: …

6.5.2

 

Druga okna

6.5.2.1

L2e, L5e, L6e, L7e

Uporabljeni materiali: …

6.5.2.2

L2e, L5e, L6e, L7e

Kratek opis električnih/elektronskih sestavnih delov (če obstajajo) naprave za dviganje stekla: …

6.5.3

 

Zasteklitev pomične strehe

6.5.3.1

L2e, L5e, L6e, L7e

Uporabljeni materiali: …

6.5.4

 

Druge steklene plošče

6.5.4.1

L2e, L5e, L6e, L7e

Uporabljeni materiali: …

6.6

 

Brisalci vetrobranskega stekla

6.6.1

L2e, L5e, L6e, L7e

Podrobni tehnični opis (vključno s fotografijami ali risbami): …

6.7

 

Naprava za pranje vetrobranskega stekla

6.7.1

L2e, L5e, L6e, L7e

Podrobni tehnični opis (vključno s fotografijami ali risbami): …

6.7.2

L2e, L5e, L6e, L7e

Prostornina posode: … l

6.8

 

Odmrzovanje in sušenje stekla

6.8.1

L2e, L5e, L6e, L7e

Podrobni tehnični opis (vključno s fotografijami ali risbami): …

6.9

 

Naprave za upravljanje, s katerimi upravlja voznik, vključno z oznakami upravljalnih elementov, kontrolnih svetilk in kazalnih instrumentov

6.9.1

L1e–L7e

Razmestitev in oznaka upravljalnih elementov, kontrolnih svetilk in kazalnih instrumentov …

6.9.2

L1e–L7e

Fotografije in/ali risbe razmestitve simbolov in upravljalnih elementov, kontrolnih svetilk in kazalnih instrumentov: …

6.9.3

L1e–L7e

Upravljalni elementi, kontrolne svetilke in kazalni instrumenti, ki morajo biti označeni, kadar so vgrajeni, ter identifikacijski simboli, ki se za to uporabljajo:

6.9.4

L1e–L7e

Zbirna preglednica: vozilo je opremljeno z naslednjimi upravljalnimi elementi, s katerimi upravlja voznik, vključno s kontrolnimi svetilkami in kazalnimi instrumenti (4)

Upravljalni elementi, kontrolne svetilke in kazalni instrumenti, ki morajo biti označeni, kadar so vgrajeni, ter identifikacijski simboli, ki se za to uporabljajo:

Simbol št.

Naprava

Upravljalni element/kazalni instrument vgrajen (13)

Označen s simbolom (13)

Kje (14)

Kontrolna svetilka vgrajena (13)

Označen s simbolom (13)

Kje (14)

1

Glavno stikalo žarometov

 

 

 

 

 

 

2

Žaromet za kratki pramen

 

 

 

 

 

 

3

Žaromet za dolgi pramen

 

 

 

 

 

 

4

Pozicijske (stranske) svetilke

 

 

 

 

 

 

5

Žarometi za meglo

 

 

 

 

 

 

6

Zadnja svetilka za meglo

 

 

 

 

 

 

7

Naprava za nastavitev naklona žarometov

 

 

 

 

 

 

8

Parkirne svetilke

 

 

 

 

 

 

9

Smerne svetilke

 

 

 

 

 

 

10

Varnostne utripalke

 

 

 

 

 

 

11

Brisalci vetrobranskega stekla

 

 

 

 

 

 

12

Pranje vetrobranskega stekla

 

 

 

 

 

 

13

Pranje in brisanje vetrobranskega stekla

 

 

 

 

 

 

14

Naprava za čiščenje žarometov

 

 

 

 

 

 

15

Odmrzovanje in sušenje vetrobranskega stekla

 

 

 

 

 

 

16

Odmrzovanje in sušenje zadnjega stekla

 

 

 

 

 

 

17

Ventilator prezračevanja

 

 

 

 

 

 

18

Predgrevanje dizelskega motorja

 

 

 

 

 

 

19

Hladni zagon

 

 

 

 

 

 

20

Napaka v zavornem sistemu

 

 

 

 

 

 

21

Nivo goriva

 

 

 

 

 

 

22

Kontrola polnjenja akumulatorja

 

 

 

 

 

 

23

Temperatura hladilne tekočine motorja

 

 

 

 

 

 

24

Indikator nepravilnega delovanja (MI)

 

 

 

 

 

 

6.9.5

L1e–L7e

Upravljalni elementi, kontrolne svetilke in kazalni instrumenti, ki so lahko označeni, kadar so vgrajeni, ter simboli, s katerimi se označijo

Simbol št.

Naprava

Upravljalni element/kazalni instrument vgrajen (15)

Označen s simbolom (15)

Kje (16)

Kontrolna svetilka vgrajena (15)

Označen s simbolom (15)

Kje (16)

1

Parkirna zavora

 

 

 

 

 

 

2

Brisalci zadnjega stekla

 

 

 

 

 

 

3

Pranje zadnjega stekla

 

 

 

 

 

 

4

Brisanje in pranje zadnjega stekla

 

 

 

 

 

 

5

Intervalno brisanje

 

 

 

 

 

 

6

Zvočno opozorilo

 

 

 

 

 

 

7

Prednji pokrov vozila (pokrov motorja)

 

 

 

 

 

 

8

Zadnji pokrov vozila (pokrov prtljažnika)

 

 

 

 

 

 

9

Varnostni pas

 

 

 

 

 

 

10

Tlak olja v motorju

 

 

 

 

 

 

11

Neosvinčeni motorni bencin

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

6.10

 

Merilnik hitrosti in števec prevoženih kilometrov

6.10.1

 

Merilnik hitrosti

6.10.1.1

L1e–L7e

Fotografije in/ali risbe celotnega sistema: …

6.10.1.2

L1e–L7e

Prikaz razpona hitrosti vozila: …

6.10.1.3

L1e–L7e

Merilno odstopanje merilnika hitrosti: …

6.10.1.4

L1e–L7e

Tehnična konstanta merilnika hitrosti: …

6.10.1.5

L1e–L7e

Način delovanja in opis pogonskega mehanizma: …

6.10.1.6

L1e–L7e

Skupno prestavno razmerje pogonskega mehanizma: …

6.10.2

 

Števec prevoženih kilometrov

6.10.2.1

L1e–L7e

Merilno odstopanje števca prevoženih kilometrov: …

6.10.2.2

L1e–L7e

Način delovanja in opis pogonskega mehanizma: …

6.11

 

Vgradnja svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav, vključno s samodejnim vklopom osvetlitve

6.11.1

L1e–L7e

Seznam vseh naprav (navedejo se število, znamke in tip, homologacijske oznake sestavnega dela, največja svetilnost žarometov z dolgim svetlobnim pramenom, barva, ustrezna kontrolna svetilka): …

6.11.2

L1e–L7e

Shema, ki prikazuje mesto svetlobne in svetlobno-signalne naprave: …

6.11.3

L1e–L7e

Varnostne utripalke: …

6.11.4

L1e–L7e

Kratek opis električnih in/ali elektronskih sestavnih delov, ki se uporabljajo pri svetlobnem in svetlobno-signalnem sistemu: …

6.11.5

L1e–L7e

Za vsako svetilko in odsevnik je treba predložiti naslednje informacije (pisno in/ali s shemo):

6.11.5.1

L1e–L7e

risbo, ki prikazuje področje svetleče površine: …

6.11.5.2

L1e–L7e

metodo, uporabljeno za opredelitev vidne svetleče površine v skladu s točko 2.10 Pravilnika UN/ECE št. 48 (UL L 323, 6.12.2011, str. 46): …

6.11.5.3

L1e–L7e

referenčno os in referenčno središče: …

6.11.5.4

L1e–L7e

način delovanja pogrezljivih žarometov: …

6.11.6

L1e–L7e

Opis/risba in vrsta regulatorja naklona svetlobnega pramena (npr. samodejno, ročno stopenjsko, ročno brezstopenjsko) (4): …

6.11.6.1

L1e–L7e

Naprava za upravljanje: …

6.11.6.2

L1e–L7e

Referenčne oznake: …

6.11.6.3

L1e–L7e

Oznake za različne pogoje obremenitve: …

6.12

 

Vidljivost za vozilom

6.12.1

 

Vzvratna ogledala (podatki za vsako ogledalo)

6.12.1.1

L1e–L7e

Risbe za identifikacijo ogledala, ki kažejo položaj ogledala glede na konstrukcijo vozila: …

6.12.1.2

L1e–L7e

Podrobnosti o pritrditvi ogledala, vključno z delom vozila, na katerega je pritrjeno: …

6.12.1.3

L1e–L7e

Kratek opis elektronskih sestavnih delov sistema za nastavljanje: …

6.12.2

L1e–L7e

Naprave za posredno gledanje, ki niso ogledala

6.12.2.1

L1e–L7e

Opis naprave: …

6.12.2.2

L1e–L7e

Pri napravi kamera-monitor: razdalja detekcije (mm), kontrast, svetlobni razpon, korekcija odseva, učinkovitost prikaza (črno-bela/barvna (4)), frekvenca ponovitve slik, svetlobni domet monitorja (4): …

6.12.2.3

L1e–L7e

Risbe, ki so dovolj podrobne za prepoznavanje celotne naprave, vključno z navodili za vgradnjo; na risbah mora biti označeno mesto oznake EU-homologacije: …

6.13

 

Varnostna konstrukcija proti prevrnitvi (ROPS)

6.13.1

L7e-B2

Podroben tehnični opis, lega, pritrditev itd. (vključno s fotografijami ali risbami): …

6.13.2

 

Varnostna konstrukcija proti prevrniti z okvirjem (4)

6.13.2.1

L7e-B2

Notranje in zunanje mere: …

6.13.2.2

L7e-B2

Materiali in način konstrukcije: …

6.13.3

 

Varnostna konstrukcija proti prevrnitvi s kabino (4)

6.13.3.1

L7e-B2

Druge naprave za zaščito pred vremenskimi vplivi (opis): …

6.13.3.2

L7e-B2

Notranje in zunanje mere: …

6.13.4.

 

Varnostna konstrukcija proti prevrnitvi z zaščitnimi loki, vgrajenimi spredaj/zadaj (4), zaprtimi/razprtimi (4)

6.13.4.1

L7e-B2

Mere: …

6.13.4.2

L7e-B2

Materiali in način konstrukcije: …

6.14

 

Varnostni pasovi in/ali drugi sistemi za zadrževanje potnikov

6.14.1

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Število in mesto varnostnih pasov ter sistemov za zadrževanje potnikov in sedežev, na katerih se lahko uporabijo (izpolnite spodnjo preglednico):

(L = leva stran, R = desna stran, C = sredina)

 

 

Konfiguracija varnostnih pasov in povezane informacije

 

 

 

Popolna oznaka EU-homologacije

Varianta, po potrebi

Naprava za nastavitev pasu po višini (označite z da/ne/po izbiri)

Prva vrsta sedežev

 

L

 

 

 

S

 

 

 

D

 

 

 

Druga vrsta sedežev

 

L

 

 

 

S

 

 

 

D

 

 

 

L = levi, C = sredinski, R = desni

6.14.2

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Opis posebnega tipa varnostnega pasu, ki ima eno pritrdišče na naslonu sedeža ali ki vključuje napravo za absorpcijo energije: …

6.14.3

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Število in lega pritrdišč: …

6.14.4

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Kratek opis električnih/elektronskih sestavnih delov: …

6.15

 

Pritrdišča varnostnih pasov

6.15.1

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Fotografije in/ali risbe karoserije, ki kažejo mesto in mere dejanskih in efektivnih pritrditev, vključno s točko R: …

6.15.2

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Risbe pritrdišč pasov in mest na karoseriji, na katere so nameščeni (z navedbo vrste uporabljenega materiala): …

6.15.3

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Podatki o tipih pasov (14), ki se lahko vgradijo na pritrdišča v vozilu: …

 

 

Konfiguracija pritrdišč varnostnih pasov in povezane informacije

 

Lega pritrdišča

Na karoseriji vozila

Na ogrodju sedeža

Prva vrsta sedežev

 

 

Desni sedež

 

Spodnja pritrdišča

Zgornja pritrdišča

 

zunanje notranje

 

 

Srednji sedež

 

Spodnja pritrdišča

Zgornja pritrdišča

 

levo desno

 

 

Levi sedež

 

Spodnja pritrdišča

Zgornja pritrdišča

 

zunanje notranje

 

 

Druga vrsta sedežev

 

 

Desni sedež

 

Spodnja pritrdišča

Zgornja pritrdišča

 

zunanje notranje

 

 

Srednji sedež

 

Spodnja pritrdišča

Zgornja pritrdišča

 

levo desno

 

 

Levi sedež

 

Spodnja pritrdišča

Zgornja pritrdišča

 

zunanje notranje

 

 

6.15.4

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Homologacijska oznaka za vsak sedež: …

6.15.5

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Posebne naprave (na primer: za nastavitev višine sedeža, zategovalniki itd.): …

6.15.6

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Fotografije in/ali risbe karoserije, ki kažejo mesto in mere dejanskih in efektivnih pritrditev, vključno s točko R: …

6.15.7.

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Opomba: …

6.16

 

Sedeži (sedišča in sedeži)

6.16.1

L1e–L7e

Število sedežev: …

6.16.1.1

L2e, L5e, L6e, L7e

Lega in namestitev (8): …

6.16.2

L1e–L7e

Konfiguracija sedeža: sedeža/sedišča (4)

6.16.3

L1e–L7e

Opis in risbe:

6.16.3.1

L1e–L7e

Sedeži in njihova pritrdišča: …

6.16.3.2

L1e–L7e

Sistem nastavitve: …

6.16.3.3

L1e–L7e

Sistemi za premikanje in blokiranje: …

6.16.3.4

L1e–L7e

Pritrdišča varnostnih pasov, če so vgrajena v konstrukcijo sedeža: …

6.16.3.5

L1e–L7e

Deli vozila, uporabljeni kot pritrdišča: …

6.16.4

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Koordinate ali risba točke R vseh sedežev: …

6.16.4.1

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Voznikov sedež: …

6.16.4.2

L2e, L4e, L5e-B, L6e-B, L7e

Vsi drugi sedeži: …

6.16.5

L1e–L7e

Konstrukcijsko določen naklon trupa: …

6.16.5.1

L1e–L7e

Voznikov sedež: …

6.16.5.2

L1e–L7e

Vsi drugi sedeži: …

6.16.6

L1e–L7e

Območje nastavitve sedeža: …

6.16.6.1

L1e–L7e

Voznikov sedež: …

6.16.6.2

L1e–L7e

Vsi drugi sedeži: …

6.17

 

Upravljivost, vožnja v ovinkih in zavijanje

6.17.1

L1e–L7e

Shematski prikaz krmiljenih osi, ki prikazuje krmilno geometrijo: …

6.17.2

 

Krmilni mehanizem in naprava za upravljanje krmilja

6.17.2.1

L1e–L7e

Konfiguracija krmilnega mehanizma (navedite podatke za prednja in zadnja kolesa): …

6.17.2.2

L1e–L7e

Povezava s kolesi (vključno s sredstvi, ki niso mehanska; navedite za prednja in zadnja kolesa): …

6.17.2.2.1

L1e–L7e

Kratek opis električnih/elektronskih sestavnih delov: …

6.17.2.3

L1e–L7e

Shematski prikaz krmilnega mehanizma: …

6.17.2.4

L2e, L5e, L6e, L7e

Shematski prikazi naprav za upravljanje krmilja: …

6.17.2.5

L2e, L5e, L6e, L7e

Območje in način nastavitve naprave za upravljanje krmilja: …

6.17.2.6

L2e, L5e, L6e, L7e

Vrsta pomoči pri krmiljenju: …

6.17.3

 

Največji odklon krmiljenih koles

6.17.3.1

L1e–L7e

V desno: … stopinj; število obratov volana (ali drugi ustrezni podatki): …

6.17.3.2

L1e–L7e

V levo: … stopinj; število obratov volana (ali drugi ustrezni podatki): …

6.18

 

Kombinacija pnevmatik/koles:

6.18.1

 

Pnevmatike:

6.18.1.1

 

Mere

6.18.1.1.1

L1e–L7e

Os 1: …

6.18.1.1.2

L1e–L7e

Os 2: …

6.18.1.1.3

L4e

Kolo bočne prikolice: …

6.18.1.2

L1e–L7e

Indeks najmanjše nosilnosti: … z največjo obremenitvijo vsake pnevmatike: … kg

6.18.1.3

L1e–L7e

Simbol najnižjega hitrostnega razreda, združljivega z največjo teoretično konstrukcijsko določeno hitrostjo vozila: …

6.18.1.4

L1e–L7e

Tlak v pnevmatikah, ki ga priporoča proizvajalec vozila: … kPa

6.18.2

 

Kolesa:

6.18.2.1

L1e–L7e

Velikost platišča: …

6.18.2.2

L1e–L7e

Kategorije uporabe, združljive z vozilom: …

6.18.2.3

L1e–L7e

Nazivna vrednost kotalnega oboda: …

6.19

 

Tablica z omejitvijo hitrosti in mesto namestitve na vozilo

6.19.1

L7e-B1 in L7e-B2

Tablica z omejitvijo hitrosti (navedite odsevni material, ki se uporablja; po potrebi se lahko uporabijo risbe in fotografije): …

6.19.2

L7e-B1 in L7e-B2

Mesto namestitve tablice z omejitvijo hitrosti (po potrebi navedite variante; lahko se uporabijo risbe in fotografije): …

6.19.3

L7e-B1 in L7e-B2

Višina nad cestiščem, zgornji rob: … mm

6.19.4

L7e-B1 in L7e-B2

Višina nad cestiščem, spodnji rob: … mm

6.19.5

L7e-B1 in L7e-B2

Razdalja srednjice od vzdolžne srednje ravnine vozila: … mm

6.19.6

L7e-B1 in L7e-B2

Razdalja od levega roba vozila: … mm

6.20

 

Zaščita oseb v vozilu, vključno z notranjo opremo in vrati vozila

6.20.1

 

Karoserija

6.20.1.1

L2e, L5e-B, L6e-B, L7e

Uporabljeni materiali in konstrukcijske metode: …

6.20.2

 

Vrata za potnike, ključavnice in tečaji

6.20.2.1

L2e, L5e, L6e, L7e

Število vrat, njihova namestitev, mere in največji kot odpiranja vrat (5): …

6.20.2.2

L2e, L5e, L6e, L7e

Risba ključavnic in tečajev ter njihovega položaja v vratih: …

6.20.2.3

L2e, L5e, L6e, L7e

Tehnični opis ključavnic in tečajev: …

6.20.2.4

L2e, L5e, L6e, L7e

Podroben opis, vključno z merami, vstopov, stopnic in potrebnih ročajev ali oprijemnega drogovja (kadar je to ustrezno): …

6.20.3

 

Zaščita potnikov v vozilu

6.20.3.1

L2e, L5e, L6e, L7e

Fotografije, risbe in/ali eksplozijska slika notranje opreme, ki kaže dele v potniškem prostoru in uporabljeni material (razen notranjih vzvratnih ogledal, razporeditve upravljalnih elementov, sedežev in zadnjih delov sedežev), streho in pomično streho, naslone sedežev: …

6.20.4

 

Nasloni za glavo

6.20.4.1

L2e, L5e, L6e, L7e

Nasloni za glavo: vgrajeni/snemljivi/ločeni (4)

6.20.4.2

L2e, L5e, L6e, L7e

Podroben opis naslonov za glavo, zlasti glede na vrsto materiala ali materialov za oblazinjenje, in kjer je primerno, glede na lego in lastnosti opor in pritrdišč za tip sedeža, za katerega se zahteva homologacija: …

6.20.4.3

L2e, L5e, L6e, L7e

Pri „ločenem“ naslonu za glavo

6.20.4.3.1

L2e, L5e, L6e, L7e

Podroben opis strukturnega dela, na katerega se bo predvidoma pritrdil naslon za glavo: …

6.20.4.3.2

L2e, L5e, L6e, L7e

Merske risbe bistvenih delov konstrukcije in naslona za glavo: …

6.21

 

Največja skupna trajna moč in/ali največja konstrukcijsko določena hitrost vozila

6.21.1

 

Pogon in/ali regulatorji izhodne moči sistema za prenos moči

6.21.1.1

L1e–L7e

Številka (najmanj dve, razen L3e-A3 in L4e-A3):

6.21.1.2

L1e–L7e

Kako je zagotovljena redundanca vrtilne frekvence prenosa? …

6.21.1.3

L1e–L7e

Nazivna vrtilna frekvenca št. 1, pri kateri krmilnik zapre dovod goriva: …

6.21.1.3.1

L1e–L7e

Vrtilna frekvenca motorja/sistema za prenos moči, pri kateri se pri polni obremenitvi začne zapiranje dovoda goriva: … min-1

6.21.1.3.2

L1e–L7e

Največja vrtilna frekvenca pri najmanjši obremenitvi motorja: … min-1

6.21.1.4

L1e–L7e

Nazivna vrtilna frekvenca št. 2, pri kateri krmilnik zapre dovod goriva: …

6.21.1.4.1

L1e–L7e

Vrtilna frekvenca motorja/sistema za prenos moči, pri kateri se pri polni obremenitvi (4) začne zapiranje dovoda goriva: … min-1

6.21.1.4.2

L1e–L7e

Največja vrtilna frekvenca pri najmanjši obremenitvi motorja: … min-1

6.21.1.5

L1e–L7e

Naveden namen regulatorjev vrtilne frekvence: največja konstrukcijsko določena hitrost vozila/največja omejitev moči/zaščita motorja pred preveliko hitrostjo (4): …

7.

 

INFORMACIJE O KONSTRUKCIJI VOZILA

7.1

 

Naprave za spenjanje in priključki

7.1.1

L1e–L7e

Vozila kategorije L z napravami za spenjanje: da/ne/po izbiri (4)

7.1.2

L1e–L7e

Smernice in informacije za potrošnike v vseh jezikih EU glede učinka na težavnost vožnje vozila kategorije L s priklopnim vozilom, vključene v priročnik za uporabo: da/ne/ (4)

7.1.3

L1e–L7e

Za naprave za spenjanje, homologirane kot samostojna tehnična enota: navodila za vgradnjo in uporabo so priložena dokumentaciji: da/ne (4)

7.1.4

L1e–L7e

Fotografije in/ali risbe karoserije, ki kažejo mesto in konstrukcijo naprav za spenjanje: …

7.1.5

L1e–L7e

Navodila za pritrditev naprave za spenjanje na vozilo in fotografije ali risbe mest pritrditve na vozilo po podatkih proizvajalca; dodatne informacije, če je uporaba tega tipa vlečne naprave omejena na določene variante ali izvedenke določenega tipa vozil: …

7.1.6

L1e–L7e

Pritrdilne točke za pomožno napravo za spenjanje in/ali zaviralni kabel (risbe in/ali fotografije, ki se lahko uporabijo po potrebi): da/ne (4)

7.2

 

Naprave za preprečevanje nepooblaščene uporabe

7.2.1

 

Zaščitna naprava

7.2.1.1

L1e–L7e

Kratek opis zaščitnih naprav, ki se uporabljajo: …

7.2.2

 

Naprava za imobilizacijo vozila

7.2.2.1

L1e–L7e

Tehnični opis naprave za imobilizacijo vozila in ukrepov za preprečevanje nenamerne vključitve: …

7.2.3

 

Alarmni sistem

7.2.3.1

L1e–L7e

Opis alarmnega sistema in delov vozila, ki so povezani z vgrajenim alarmnim sistemom: …

7.2.3.2

L1e–L7e

Seznam glavnih sestavnih delov alarmnega sistema: …

7.3

 

Elektromagnetna združljivost (EMC)

7.3.1

L1e–L7e

Zahteve Pravilnika UN/ECE št. 10 (UL L 254, 20.9.2012, str. 1) so izpolnjene z ustrezno dokumentacijo, vključeno v opisni list: da/ne (4)

7.3.2

L1e–L7e

Preglednica ali risba naprav za odpravo radijskih motenj: …

7.3.3

L1e–L7e

Podrobnosti o nazivni vrednosti uporov enosmernega toka in nazivna upornost na meter dolžine za uporovne vžigalne kable: …

7.4

 

Zunanji štrleči deli

7.4.1

L1e–L7e Vozila s karoserijo

Splošna razporeditev (risba ali fotografije, ki so po potrebi dopolnjenje s podatki o merah in/ali besedilom), ki kaže mesta priloženih risb prerezov ali pogledov vseh delov zunanje površine, ki se lahko štejejo za ključne za zunanje štrleče dele, na primer in po potrebi odbijačev, talnih črt vozila, stebričkov vrat in oken, rež za vstop zraka, rešetk hladilnika, brisalcev vetrobranskega stekla, kanalov za odtok vode, ročajev, drsnih letev, loput, tečajev vrat in ključavnic, kljuk, ušes, vitlov, okrasnih letev, značk, emblemov in poglobitev ter vseh delov zunanje površine, ki se lahko štejejo za ključne (npr. svetlobna oprema): …

7.5

 

Shranjevanje goriva

7.5.1

 

Posode za gorivo

7.5.1.1

 

Glavna posoda za gorivo

7.5.1.1.1

L1e–L7e

Največja prostornina: …

7.5.1.1.2

L1e–L7e

Uporabljeni materiali: …

7.5.1.1.3

L1e–L7e

Nalivno grlo posode za gorivo: zožen premer/označba (4)

7.5.1.2

 

Posode za rezervno gorivo

7.5.1.2.1

L1e–L7e

Največja prostornina: …

7.5.1.2.2

L1e–L7e

Uporabljeni materiali: …

7.5.1.2.3

L1e–L7e

Nalivno grlo posode za gorivo: zožen premer/označba (4)

7.5.1.3

L1e–L7e

Risba in tehnični opis posod za gorivo z vsemi povezavami in priključki za dovod in odvod zraka, zaporami, ventili in pritrdilnimi napravami: …

7.5.1.4

L1e–L7e

Risba, ki jasno kaže položaj posod za gorivo v vozilu: …

7.5.1.5

L1e–L7e

Risba ščitnika proti toploti med posodo za gorivo in izpušno napravo: …

7.5.2

 

Posode za stisnjeni zemeljski plin (CNG)

7.5.2.1

L1e–L7e

Opisni list, ki se uporablja, je določen v Pravilniku UN/ECE št. 110 (10), kot je predpisan za kategorijo vozil M1 , in ga dopolnjuje v zvezi s posodami za stisnjeni zemeljski plin, vgrajenimi v vozilo.

7.5.3

L1e–L7e

Posode za utekočinjeni naftni plin

7.5.3.1

L1e–L7e

Opisni list, ki se uporablja, je določen v Pravilniku UN/ECE št. 67 (11), kot je predpisan za kategorijo vozil M1 , in ga dopolnjuje v zvezi s posodami za utekočinjeni naftni plin, vgrajenimi v vozilo.

7.6

 

Zahteve za delovanje sistema OBD

7.6.1

 

Sistem OBD

7.6.1.1

L1e–L7e

Stopnja I: da/ne (4) in/ali

7.6.1.2

L1e–L7e

Stopnja II: da/ne (4)

7.6.2

 

Splošne informacije o sistemu OBD

7.6.2.1

L3e–L7e (10)

Pisni opis in/ali risba indikatorja nepravilnega delovanja (MI): …

7.6.2.2

L3e–L7e (10)

Seznam in vloga vseh sestavnih delov, ki jih nadzira sistem OBD: …

7.6.2.3

L3e–L7e (10)

Pisni opis (splošni način delovanja) za celoten tokokrog stopnje I sistema OBD (odprti tokokrog, kratek stik zaradi previsoke ali prenizke napetosti, racionalizacija) in diagnostike elektronike (notranje, med krmilno enoto pogonskega sistema/motorja, in komunikacije): …

7.6.2.4

L3e–L7e (10)

Pisni opis (splošni način delovanja) za delovanje diagnostike sistema OBD stopnje I za vsak način delovanja, ki znatno zmanjša navor motorja, če se odkrije napaka: …

7.6.2.5

L3e–L7e (10)

Pisni opis podprtih komunikacijskih protokolov: …

7.6.2.6

L3e–L7e (10)

Fizična lokacija diagnostičnega priključka (dodajte risbe in fotografije): …

7.6.2.7

L3e–L7e (10)

Pisni opis pri prostovoljni skladnosti s sistemom OBD stopnje II (splošna načela delovanja):

7.6.2.7.1

L3e–L7e (10)

Motorji na prisilni vžig

7.6.2.7.1.1

L3e–L7e (10)

Spremljanje katalizatorja: …

7.6.2.7.1.2

L3e–L7e (10)

Odkrivanje neuspelih vžigov: …

7.6.2.7.1.3

L3e–L7e (10)

Spremljanje tipala za kisik: …

7.6.2.7.1.4

L3e–L7e (10)

Drugi sestavni deli, ki jih nadzira sistem OBD: …

7.6.2.7.2

L3e–L7e (10)

Motorji na kompresijski vžig

7.6.2.7.2.1

L3e–L7e (10)

Spremljanje katalizatorja: …

7.6.2.7.2.2

L3e–L7e (10)

Spremljanje filtra za delce: …

7.6.2.7.2.3

L3e–L7e (10)

Spremljanje elektronskega sistema za dovajanje goriva: …

7.6.2.7.2.4

L3e–L7e (10)

Spremljanje sistema za odstranjevanje NOx: …

7.6.2.7.2.5

L3e–L7e (10)

Drugi sestavni deli, ki jih nadzira sistem OBD: …

7.6.2.7.3

L3e–L7e (10)

Merila za vključitev indikatorja napake (stalno število voznih ciklov ali statistična metoda): …

7.6.2.7.4

L3e–L7e (10)

Seznam vseh izhodnih kod in formatov, ki jih uporablja sistem OBD (z ustreznimi pojasnili): …

7.6.3

 

Združljivost s sistemom OBD

Proizvajalec vozila zagotovi naslednje dodatne informacije, da se omogoči proizvodnja nadomestnih ali servisnih delov, diagnostičnih orodij in preskusne opreme, združljivih s sistemom OBD:

7.6.3.1

L3e–L7e (10)

Obsežen dokument, ki opisuje vse zaznane dele, ki se nanašajo na strategijo ugotavljanja napak in vključitev indikatorja nepravilnega delovanja (stalno število voznih ciklov ali statistična metoda). Ta vključuje seznam pomembnih sekundarnih zaznanih parametrov za posamezni sestavni del, ki ga nadzira sistem OBD. V dokumenti je tudi seznam vseh izhodnih kod in formatov (z razlago vsakega od njih), ki se uporabljajo v povezavi s posameznimi sestavnimi deli pogonskega sistema, ki vplivajo na emisije, in posameznimi sestavnimi deli, ki niso povezani z emisijami, če se nadzor sestavnega dela uporabi za določanje vključitve indikatorja nepravilnega delovanja. To vključuje zlasti podrobno razlago podatkov, navedenih v modulu $05 Test ID $ 21 do FRF, in podatkov, navedenih v modulu $06: …

7.6.3.2

L3e–L7e (10)

Pri tipih vozila, ki uporabljajo komunikacijsko povezavo v skladu s standardom ISO 15765-4 „Cestna vozila – Diagnostika na omrežju CAN – del 4: Zahteve za sisteme, povezane z emisijami“, mora proizvajalec podrobno obrazložiti podatke, navedene v modulu $06 Test ID $00 do FRF za vsak nadzorovani ID sistema OBD: …

7.6.3.3

L3e–L7e (10)

Zgoraj zahtevani podatki se lahko navedejo v preglednici, kot je opisano v nadaljevanju.

 

Primer preglednega seznama kode napake sistema OBD

Sestavni del

Koda napake

Strategija spremljanja

Merila za odkrivanje napak

Merila za vključitev indikatorja napake

Sekundarni parametri

Predkondicioniranje

Demonstracijski preskus

Tipalo temperature vsesanega zraka odprtega tokokroga

P0xxxxzz

Primerjava z modelom temperature po hladnem zagonu

> 20 stopinj razlike med izmerjeno in modelirano temperaturo vsesanega zraka

3. cikel

Signali tipala temperature hladilne tekočine in vsesanega zraka

Dva cikla tipa I

Tip I

7.6.3.4

L3e–L7e (10)

Opis diagnostičnih kod napak elektronsko krmiljene lopute: …

7.6.4

 

Informacije o komunikacijskih protokolih

Naslednje informacije se navedejo za določeno znamko, model in varianto vozila ali pa se vozila označijo po drugi uporabni opredelitvi, na primer identifikacijski številki vozila (VIN) ali identifikaciji vozila in sistema:

7.6.4.1

L3e–L7e (10)

morebitni dodatni informacijski sistem za spremljanje protokolov, ki je potreben za izvedbo popolne diagnostike, poleg standardov iz točke 3.8 Dodatka 1 k Prilogi XII k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 44/2014, kot so dodatne informacije o protokolih strojne ali programske opreme, prepoznavanje parametrov, funkcije prenosa, zahteve za ohranjanje povezave („keep alive“) ali stanje napake;

7.6.4.2

L3e–L7e (10)

podatki, kako pridobiti ali razumeti vse kode napak, ki niso skladne s standardi iz točke z točke 3.11 Dodatka 1 k Prilogi XII k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 44/2014;

7.6.4.3

L3e–L7e (10)

seznam vseh razpoložljivih parametrov živih podatkov, vključno z informacijami o primerjanju in dostopu;

7.6.4.4

L3e–L7e (10)

seznam vseh razpoložljivih preskusov delovanja, vključno z vključitvijo ali upravljanjem naprave in načinom za njihovo izvajanje;

7.6.4.5

L3e–L7e (10)

podrobnosti o pridobivanju vseh informacij o sestavnih delih in stanju, časovnih oznak, DTC (kod diagnostičnih napak) in zamrznjenih nizov;

7.6.4.6

L3e–L7e (10)

identifikacija krmilne enote pogonskega sistema/motorja in kodiranje različic;

7.6.4.7

L3e–L7e (10)

podrobnosti o ponastavitvi servisnih lučk;

7.6.4.8

L3e–L7e (10)

položaj diagnostičnega priključka in podrobnosti o priključku;

7.6.4.9

L3e–L7e (10)

identifikacija kode motorja.

7.6.5

 

Preskus in diagnosticiranje sestavnih delov, ki jih spremlja sistem OBD

7.6.5.1.

L3e — L7e(10)

Opis preskusov za potrditev njegove funkcionalnosti, v sestavnem delu ali snopu:

7.7

 

Držala in opore za noge

7.7.1

 

Držala

7.7.1.1

L1e–L7e

Konfiguracija: pas in/ali držalo (4)

7.7.1.3

L1e–L7e

Fotografije in/ali risbe karoserije, ki kažejo mesto in konstrukcijo:

7.7.2

 

Opore za noge

7.7.2.1

L1e–L7e

Fotografije in/ali risbe karoserije, ki kažejo mesto in konstrukcijo:

7.8

 

Prostor za pritrditev registrske tablice

7.8.1

L1e–L7e

Mesto namestitve zadnje registrske tablice (po potrebi navedite variante; lahko se uporabijo tudi risbe): …

7.8.1.1

L1e–L7e

Višina nad cestiščem, zgornji rob: … mm

7.8.1.2

L1e–L7e

Višina nad cestiščem, spodnji rob: … mm

7.8.1.3

L1e–L7e

Razdalja srednjice od vzdolžne srednje ravnine vozila: … mm

7.8.1.4

L1e–L7e

Mere (dolžina x širina): … mm x … mm

7.8.1.5

L1e–L7e

Naklon površine proti navpičnici: … stopinj

7.8.1.6

L1e–L7e

Kot vidnosti v vodoravni ravnini: … stopinj

7.9

 

Stojala

7.9.1

L1e, L3e

Konfiguracija: na sredini in/ali ob strani (4): …

7.9.2

L1e, L3e

Uporabljeni konstrukcijski material: …

7.9.3

L1e, L3e

Fotografije in risbe, ki prikazujejo mesto stojal na konstrukciji vozila: …

7.9.4

L1e, L3e

Opis metode za preprečevanje stika stojala s tlemi, ko se vozilo premika: …


(1)  UL L 7, 10.1.2014, str. 1.

(2)  UL L 25, 28.1.2014, str. 1.

(3)  Z dne 16. decembra 2013 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 168/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljske značilnosti in zmogljivost pogonskega sistema ter o spremembi njene Priloge V (UL L 53, 21.2.2014, str. 1).

(4)  Države pogodbenice revidiranega sporazuma iz leta 1958.

(5)  Navedite, če ni razvidno iz homologacijske številke.

(6)  Homologacijski organ izpolni polja, ki se nanašajo na poročila o preskusih, določena v regulativnih aktih, za katera potrdilo o homologaciji ni na voljo.

(7)  UL L 72, 14.3.2008, str. 1.

(8)  UL L 120, 7.5.2011, str. 1.

(9)  Direktiva (ES) 79/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o ročajih za potnika na dvokolesnih motornih vozilih (kodificirana različica) (UL L 201, 1.8.2009, str. 29).

(10)  UL L 120, 7.5.2011, str. 1.

(11)  UL L 72, 14.3.2008, str. 1.

(12)  

(+)

Zvezno spremenljiv prenos

(13)  

(+)

x

=

da

-

=

ne ali ne kot samostojna enota

o

=

neobvezno

(14)  

(++)

d

=

neposredno na upravljalnem elementu, kazalnem instrumentu ali kontrolni svetilki

c

=

v neposredni bližini

(15)  

(+)

x

=

da

-

=

ne ali ne kot samostojna enota

o

=

neobvezno

(16)  

(++)

d

=

neposredno na upravljalnem elementu, kazalnem instrumentu ali kontrolni svetilki

c

=

v neposredni bližini

Dodatek 1

Vzorec opisnega lista glede EU-homologacije sistema/vozila glede na(4) uravnavanje onesnaževanja iz izpušne cevi

Del št.

(Pod)kategorije

Podrobne informacije

B.

 

Splošne informacije o sistemih, sestavnih delih ali samostojnih tehničnih enotah

0.7

L1e–L7e

Znamke (tovarniška imena proizvajalca):

0.8

L1e–L7e

Tip:

0.8.1

L1e–L7e

Trgovska imena (če obstajajo): …

0.8.2

L1e–L7e

Homologacijske številke (če so na voljo): …

0.8.3

L1e–L7e

Homologacije, ki so bile izdane dne (datum, če je na voljo): …

0.9

L1e–L7e

Ime in naslov proizvajalca:

0.9.1

L1e–L7e

Imena in naslovi proizvodnih obratov: …

0.9.2

L1e–L7e

Ime in naslov pooblaščenega zastopnika proizvajalca, če obstaja: …

0.10

 

Vozila, za katera je namenjen sistem/samostojna tehnična enota (21):

0.10.1

L1e–L7e

Tip (17): …

0.10.2

L1e–L7e

Varianta (17): …

0.10.3

L1e–L7e

Izvedenka (17): …

0.10.4

L1e–L7e

Trgovska imena (če obstajajo): …

0.10.5

L1e–L7e

Kategorija, podkategorija in podpodkategorija vozila (2): …

0.11

L1e–L7e

Homologacijska oznaka za sestavne dele in samostojne tehnične enote (19):

0.11.1

L1e–L7e

Način pritrditve: …

0.11.2

L1e–L7e

Fotografije in/ali risbe mesta homologacijske oznake (izpolnjen primer z merami): …

C.

 

Splošne informacije o vozilu, sistemih, sestavnih delih ali samostojnih tehničnih enotah

0.12

 

Skladnost proizvodnje

0.12.1

L1e–L7e

Opis celotnega sistema zagotavljanja kakovosti.

1.

 

SPLOŠNE KONSTRUKCIJSKE ZNAČILNOSTI

1.8

 

Zmogljivost pogonskega sistema

1.8.1

L3e, L4e, L5e, L7e-A, L7e-B2

Navedena največja hitrost vozila: … km/h

1.8.2

L1e, L2e, L6e, L7e-B1, L7e-C

Največja konstrukcijsko določena hitrost vozila (22): … km/h in prestava, v kateri jo je mogoče doseči: …

1.8.3

L1e–L7e

Največja neto moč motorja z notranjim izgorevanjem: … kW pri … min–1 pri razmerju zrak/gorivo: …

1.8.4

L1e–L7e

Največji neto navor motorja z notranjim izgorevanjem: … Nm pri … min–1 pri razmerju zrak/gorivo: …

1.8.5

L1e–L7e

Največja trajna nazivna moč električnega motorja (15/30(4) minutna moč (27)): … kW pri … min–1

1.8.6

L1e–L7e

Največji trajni nazivni navor električnega motorja: … Nm pri … min–1

1.8.7

L1e–L7e

Največja skupna trajna moč pogonov: … kW pri … min–1 pri razmerju zrak/gorivo: …

1.8.8

L1e–L7e

Največji trajni nazivni skupni navor pogonov: … Nm pri … min–1 pri razmerju zrak/gorivo: …

1.8.9

L1e–L7e

Največja temenska moč pogonov: … kW pri … min–1 pri razmerju zrak/gorivo: …

4.

 

SPLOŠNE INFORMACIJE O OKOLJSKIH ZNAČILNOSTIH IN ZMOGLJIVOSTI POGONSKEGA SISTEMA

4.1

 

Sistem za uravnavanje emisij iz izpušne cevi

4.1.1

L1e–L7e

Kratek opis in shematična risba sistema za uravnavanje emisij iz izpušne cevi in njegovega krmiljenja:

4.1.2

 

Katalizator

4.1.2.1

L1e–L7e

Konfiguracija, število katalizatorjev in elementov (zagotoviti informacije za posamezno enoto): …

4.1.2.2

L1e–L7e

Risbe z merami, obliko in prostornino katalizatorjev: …

4.1.2.3

L1e–L7e

Katalitična reakcija: …

* 4.1.2.4

L1e–L7e

Skupna količina plemenitih kovin: …

* 4.1.2.5

L1e–L7e

Relativna koncentracija: …

* 4.1.2.6

L1e–L7e

Nosilno telo (struktura in material): …

* 4.1.2.7

L1e–L7e

Gostota celic: …

* 4.1.2.8

L1e–L7e

Tip okrova katalizatorjev: …

4.1.2.9

L1e–L7e

Lega katalizatorjev (mesto in referenčna razdalja v izpušnem sistemu): …

4.1.2.10

L1e–L7e

Ščitnik proti toploti: da/ne (4)

4.1.2.11

L1e–L7e

Kratek opis in shematična risba sistema regeneracije/metode naknadne obdelave izpušnih plinov in njegovega sistema krmiljenja: …

4.1.2.11.1

L1e–L7e

Običajen obseg obratovalne temperature: … K

4.1.2.11.2

L1e–L7e

Potrošni reagenti: da/ne (4)

4.1.2.11.3

L1e–L7e

Kratek opis in shematična risba (mokrega) sistema pretoka reagenta in njegovega sistema krmiljenja: …

4.1.2.11.4

L1e–L7e

Tip in koncentracija reagenta, potrebnega za katalitično reakcijo: …

4.1.2.11.5

L1e–L7e

Običajen obseg obratovalne temperature reagenta: … K

4.1.2.12

L1e–L7e

Identifikacija številke dela: …

4.1.3

 

Tipala za kisik

4.1.3.1

L1e–L7e

Risbe sestavnih delov tipala za kisik: …

4.1.3.2

L1e–L7e

Risba izpušne naprave z mesti tipala za kisik (mere glede na izpušne ventile): …

4.1.3.3

L1e–L7e

Območja delovanja: …

4.1.3.4

L1e–L7e

Identifikacija številk dela: …

4.1.3.5

L1e–L7e

Opis sistema za segrevanje tipala za kisik in strategije segrevanja: …

4.1.3.6

L1e–L7e

Ščitniki proti toploti tipala za kisik: da/ne (4)

4.1.4

 

Sekundarno vpihavanje zraka (zrak v izpuhu)

4.1.4.1

L1e–L7e

Kratek opis in shematična risba sistema sekundarnega vpihavanja zraka in njegovega sistema krmiljenja: …

4.1.4.2

L1e–L7e

Konfiguracija (mehansko, pulziranje zraka, zračna črpalka itd.) (4): …

4.1.4.3

L1e–L7e

Način delovanja: …

4.1.5

 

Vračanje zunanjih izpušnih plinov (EGR)

4.1.5.1

L1e–L7e

Kratek opis in shematična risba sistema vračanja izpušnih plinov (pretok izpušnih plinov) in njegovega sistema krmiljenja: …

4.1.6

 

Filter za delce

4.1.6.1

L1e–L7e

Risba sestavnih delov filtra za delce z merami, obliko in prostornino: …

4.1.6.2

L1e–L7e

Oblika filtra za delce: …

4.1.6.3

L1e–L7e

Kratek opis in shematična risba filtra za delce in njegovega sistema krmiljenja: …

4.1.6.4

L1e–L7e

Mesto vgradnje (referenčna razdalja v izpušnem sistemu): …

4.1.6.5

L1e–L7e

Način ali sistem regeneracije, opis in risba: …

4.1.6.6

L1e–L7e

Identifikacija številke dela: …

4.1.7

 

Lovilnik za NOx

4.1.7.1

L1e–L7e

Način delovanja lovilnika za NOx: …

4.1.8

 

Dodatne naprave za uravnavanje emisij iz izpušne cevi (če niso zajete pod drugim naslovom)

4.1.8.1

L1e–L7e

Način delovanja: …

5.

 

DRUŽINA POGONOV VOZILA

5.1

L1e–L7e

Proizvajalec za določitev družine pogonov vozila predloži informacije, potrebne za opredelitev meril za razvrstitev iz točke 3 Priloge XI k Delegirani uredbi Komisije (EU) št. 134/2014, če jih še ni predložil v opisnem listu.

Dodatek 2

Vzorec opisnega lista glede EU-homologacije sistema/vozila glede na(4) uravnavanje emisij plinov iz okrova ročične gredi in emisij zaradi izhlapevanja

Del št.

(Pod)kategorije

Podrobne informacije

B.

 

Splošne informacije o sistemih, sestavnih delih ali samostojnih tehničnih enotah

0.7

L1e–L7e

Znamke (tovarniška imena proizvajalca): …

0.8

L1e–L7e

Tip: …

0.8.1

L1e–L7e

Trgovska imena (če obstajajo): …

0.8.2

L1e–L7e

Homologacijske številke (če so na voljo): …

0.8.3

L1e–L7e

Homologacije, ki so bile izdane dne (datum, če je na voljo): …

0.9

L1e–L7e

Ime in naslov proizvajalca: …

0.9.1

L1e–L7e

Imena in naslovi proizvodnih obratov: …

0.9.2

L1e–L7e

Ime in naslov pooblaščenega zastopnika proizvajalca, če obstaja: …

0.10

 

Vozila, za katera je namenjen sistem/samostojna tehnična enota (21) : …

0.10.1

L1e–L7e

Tip (17): …

0.10.2

L1e–L7e

Varianta (17): …

0.10.3

L1e–L7e

Izvedenka (17): …

0.10.4

L1e–L7e

Trgovska imena (če obstajajo): …

0.10.5

L1e–L7e

Kategorija, podkategorija in podpodkategorija vozila (2): …

0.11

L1e–L7e

Homologacijska oznaka za sestavne dele in samostojne tehnične enote (19) : …

0.11.1

L1e–L7e

Način pritrditve: …

0.11.2

L1e–L7e

Fotografije in/ali risbe mesta homologacijske oznake (izpolnjen primer z merami): …

C.

 

Splošne informacije o vozilu, sistemih, sestavnih delih ali samostojnih tehničnih enotah

0.12

 

Skladnost proizvodnje

0.12.1

L1e–L7e

Opis celotnega sistema zagotavljanja kakovosti.

4.

 

SPLOŠNE INFORMACIJE O OKOLJSKIH ZNAČILNOSTIH IN ZMOGLJIVOSTI POGONSKEGA SISTEMA

4.2

 

Sistem za uravnavanje emisij plinov iz okrova ročične gredi

4.2.1

L1e–L7e

Konfiguracija sistema za recikliranje plinov iz okrova ročične gredi (zračnik, nadtlačno odvajanje, drugo) (4)

4.3

 

Sistem za uravnavanje emisij zaradi izhlapevanja

4.3.1

L1e–L7e

Sistem za uravnavanje emisij zaradi izhlapevanja: da/ne (4)

4.3.2

L1e–L7e

Risba sistema za uravnavanje emisij izhlapevanja: …

4.3.3

L1e–L7e

Risba posode (vključno z merami ter navedbo mehanizma za prezračevanje in čiščenje): …

4.3.4

L1e–L7e

Delovna zmogljivost: … g

4.3.5

L1e–L7e

Adsorpcijski material … (npr. oglje, ogljik, sintetični material itd.)

4.3.6

L1e–L7e

Material za ohišje: … (npr. plastika, jeklo itd.)

4.3.7

L1e–L7e

Shematski prikaz posode za gorivo s podatki o prostornini in materialu: …

4.3.8

L1e–L7e

Risba ščitnika proti toploti med posodo za gorivo in izpušno napravo: …