EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0421

Uredba (EU) št. 421/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti zaradi izvajanja mednarodnega sporazuma o uporabi enotnega globalnega tržnega ukrepa za emisije iz mednarodnega letalstva do leta 2020 Besedilo velja za EGP

UL L 129, 30.4.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/04/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/421/oj

30.4.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 129/1


UREDBA (EU) št. 421/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 16. aprila 2014

o spremembi Direktive 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti zaradi izvajanja mednarodnega sporazuma o uporabi enotnega globalnega tržnega ukrepa za emisije iz mednarodnega letalstva do leta 2020

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 192(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Letalski sektor ima izrazito mednaroden značaj. Globalni pristop k obravnavi emisij v mednarodnem letalstvu nudi največ možnosti za zagotovitev dolgoročne trajnosti.

(2)

Unija si prizadeva doseči prihodnji mednarodni sporazum, da bi nadzorovala emisije toplogrednih plinov iz letalstva, medtem pa z neodvisnim ukrepanjem omejuje vpliv podnebnih sprememb iz letalskih dejavnosti na letališča v Uniji in z njih. Za zagotovitev, da se ti cilji medsebojno dopolnjujejo in si ne nasprotujejo, je primerno upoštevati razvoj na mednarodnih forumih in stališča, sprejeta na tem forumih, ter zlasti upoštevati resolucijo, ki vsebuje „Konsolidirano izjavo o nadaljevanju politik in praks organizacije ICAO v zvezi z okoljsko zaščito“, sprejeto dne 4. oktobra 2013 na 38. zasedanju skupščine Mednarodne organizacije za civilno letalstvo (ICAO).

(3)

Da bi ohranili zagon, dosežen na 38. zasedanju skupščine ICAO leta 2013, in omogočili napredek na naslednjem 39. zasedanju leta 2016, je zaželeno, da se zahteve iz Direktive 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3) začasno štejejo kot izpolnjene za obdobje do 31. decembra 2016 v zvezi z leti na letališča v državah zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in z njih. Unija pri tem poudarja, da se pravne zahteve lahko uporabijo v zvezi z leti na letališča v državah EGP in z njih na enak način kot se lahko pravne zahteve uporabijo v zvezi z emisijami iz letov med takšnimi letališči. Za zagotovitev pravne varnosti bi bilo treba za namene tega odstopanja lete med letališči v državah EGP in letališči v državah, ki so k Uniji pristopile leta 2013, obravnavati kot lete med državami EGP.

(4)

Spomniti je treba, da v okviru Direktive 2003/87/ES države članice same določijo, kako se porabijo prihodki, ustvarjeni z dražbo pravic. Te prihodke ali njihovo enakovredno finančno vrednost bi bilo treba uporabiti za obvladovanje podnebnih sprememb v Uniji in tretjih državah, med drugim za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, za prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v Uniji in tretjih državah, zlasti državah v razvoju, za financiranje raziskav in razvoja s ciljem ublažitve in prilagajanja, zlasti na področjih letalstva in letalskega prometa, za zmanjšanje emisij s prometom z nizkimi emisijami ter za kritje stroškov v zvezi z upravljanjem sistema Unije. Prihodke z dražbe ali njihovo enakovredno finančno vrednost bi bilo treba uporabiti tudi za financiranje prispevkov v Svetovni sklad za energetsko učinkovitost in obnovljive vire energije ter za ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov. Preglednost uporabe prihodkov, ustvarjenih z dražbo pravic v skladu z Direktivo 2003/87/ES, je ključna za podporo zavez Unije. Države članice morajo v okviru Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4) Komisiji predložiti poročilo o uporabi prihodkov, ustvarjenih z dražbo takih pravic.

(5)

Odstopanja v tej uredbi upoštevajo rezultate dvostranskih in večstranskih stikov s tretjimi državami, za katere si bo Komisija v imenu Unije še naprej prizadevala, da bi spodbudila uporabo tržnih mehanizmov za zmanjšanje emisij iz letalstva.

(6)

Spomniti je treba, da je v Direktivi 2003/87/ES predvidena možnost sprejemanja ukrepov za spremembo letalskih dejavnosti, uvrščenih na seznam v Prilogi I k navedeni direktivi, kadar tretja država uvede ukrepe za zmanjšanje vplivov letalskih dejavnosti na podnebne spremembe.

(7)

Cilj pogajanj vseh sporazumov med Unijo in tretjimi državami na področju letalstva bi moral biti, da Unija ohrani prožnost pri ukrepanju v zvezi z okoljskimi vprašanji, vključno glede ukrepov za ublažitev vpliva letalstva na podnebne spremembe.

(8)

V izogib izkrivljanju konkurence je pomembno, da se vsi leti na isti progi obravnavajo na enak način.

(9)

Da bi se dodatno izognili nesorazmernemu upravnemu bremenu za najmanjše operatorje zrakoplovov, bi bilo treba v Prilogi I k Direktivi 2003/87/ES dodati začasno izvzetje. Nekomercialne operatorje zrakoplovov, ki letno povzročijo manj kot 1 000 ton emisij CO2, bi bilo zato treba izvzeti iz področja uporabe navedene direktive za obdobje od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2020.

(10)

Ustrezno je, da se operatorjem zrakoplovov, ki so majhni onesnaževalci, omogoči uporaba alternativnega pristopa za preverjanje njihovih emisij, da bi se njihovo upravno breme še zmanjšalo. Države članice bi morale imeti možnost za izvajanje ukrepov za poenostavitev, s katerimi bi upoštevali zlasti potrebe nekomercialnih operatorjev, ki so majhnimi onesnaževalci.

(11)

Posebno pozornost bi bilo treba nameniti zajezitvi ali celo odpravljanju vseh težav, povezanih z dostopnostjo in konkurenčnostjo najbolj oddaljenih regij Unije. V zvezi s tem bi bilo treba v odstopanje, vzpostavljeno s to uredbo, vključiti tudi lete med letališčem v najbolj oddaljeni regiji s seznama v smislu člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU), in letališčem, ki se nahaja v drugi regiji EGP.

(12)

Za zagotovitev pravne varnosti za operatorje zrakoplovov in nacionalne organe, je ustrezno, da se za roke za predajo pravic in poročanje v zvezi z emisijami v letu 2013 določi leto 2015.

(13)

V zvezi z uporabo tega odstopanja je pomembno spomniti, da se za dodelitev in izdajo pravic operaterjem zrakoplovov še naprej uporabljajo metode iz Direktive 2003/87/ES, to je na podlagi podatkov o preverjenih tonskih kilometrih glede na ustrezna obdobja iz navedene direktive.

(14)

Po zasedanju skupščine ICAO leta 2016 in glede na njegov izid bi morala Komisija Evropskemu parlamentu in Svetu predložiti celovito poročilo. V tem poročilu bi morala Komisija med drugim preučiti vse možne rešitve za kritje emisij iz letalskih dejavnosti in po potrebi čim prej predlagati ukrepe za to, da bi se lahko upošteval razvoj na mednarodni ravni in obravnavala vprašanja v zvezi z uporabo odstopanja. Komisija bi morala posebno pozornost nameniti tudi okoljski učinkovitosti sistema Evropske unije za trgovanje z emisijami (v nadaljnjem besedilu: EU ETS) in v zvezi s tem posebnemu prispevku letalskega sektorja, med drugim tudi temu, na kakšen način bolje uskladiti pravila, ki se uporabljajo za letalske dejavnosti, oziroma pravila, ki se uporabljajo za nepremične naprave.

(15)

Ker ciljev te uredbe, in sicer uvedbe začasnega odstopanja za spremljanje, poročanje in predajo pravic za lete v države zunaj EGP in iz teh držav od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2016, zmanjšanja upravnega bremena in poenostavitve upravljanja sistema, države članice ne morejo zadovoljivo doseči, temveč se zaradi obsega in učinka ukrepa lažje dosežejo na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za dosego navedenih ciljev.

(16)

Glede na rok za predajo 30. aprila 2014, kot je določeno v Direktivi 2003/87/ES, je bistveno, da se zagotovi pravna varnost za operatorje zrakoplovov in nacionalne organe. Skladno s tem bi bilo treba to uredbo uporabljati od datuma njenega sprejetja.

(17)

Direktivo 2003/87/ES bi bilo treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Direktiva 2003/87/ES se spremeni:

1.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 28a

Odstopanja, ki se uporabljajo pred izvajanjem mednarodnega sporazuma o uporabi enotnega svetovnega tržnega ukrepa do leta 2020

1.   Države članice z odstopanjem od člena 12(2a), člena 14(3) in člena 16 zahteve iz navedenih določb obravnavajo kot izpolnjene in ne ukrepajo proti operatorjem zrakoplovov, kar zadeva:

(a)

vse emisije iz letov na letališča v državah zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in z njih v vsakem koledarskem letu od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2016;

(b)

vse emisije iz letov med letališčem v najbolj oddaljeni regiji s seznama v smislu člena 349 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) in letališčem v drugi regiji EGP, v vsakem koledarskem letu od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2016;

(c)

predajo pravic, ki ustreza preverjenim emisijam iz leta 2013 iz letov med letališči v državah EGP, opravljeno do 30. aprila 2015 namesto do 30. aprila 2014, in preverjene emisije iz leta 2013 za te lete, o katerih se je poročalo do 31. marca 2015 namesto do 31. marca 2014.

Za namene členov 11a, 12 in 14 se preverjene emisije iz letov, na katere se prvi pododstavek ne nanaša, obravnavajo kot preverjene emisije operatorja zrakoplovov.

2.   Z odstopanjem od člena 3e(5) in člena 3f prejme operator zrakoplovov, za katerega veljajo odstopanja iz točk (a) in (b) odstavka 1 tega člena, določeno število brezplačnih pravic, zmanjšano v sorazmerju z zmanjšano obveznostjo predaje iz navedenih točk.

Z odstopanjem od člena 3f(8) se pravice, ki niso dodeljene na podlagi uporabe prvega pododstavka tega odstavka, ukinejo.

Države članice glede dejavnosti v obdobju od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2016 objavijo število pravic za letalstvo, dodeljenih vsakemu operatorju zrakoplova do 1. avgusta 2014.

3.   Z odstopanjem od člena 3d države članice na dražbi prodajo zmanjšano število pravic za letalstvo, zmanjšano v sorazmerju z zmanjšanim številom vseh izdanih pravic.

4.   Z odstopanjem od člena 3d(3) se število pravic, ki jih za obdobje od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2016 na dražbi proda vsaka država članica, zmanjša, tako da ustreza deležu njenih dodeljenih emisij za lete, za katere se ne uporablja odstopanje iz točk (a) in (b) odstavka 1 tega člena.

5.   Z odstopanjem od člena 3g operatorji zrakoplovov niso dolžni predložiti načrtov za spremljanje, v katerih so določeni ukrepi za spremljanje emisij in poročanje o njih, v zvezi z leti, za katere se uporabljajo odstopanja iz točk (a) in (b) odstavka 1 tega člena.

6.   Z odstopanjem od členov 3g, 12, 15 in 18a, kadar so skupne letne emisije operatorja zrakoplovov nižje od 25 000 ton CO2, njegove emisije štejejo za preverjene emisije, če so določene z uporabo orodja za majhne onesnaževalce, ki je odobreno z Uredbo Komisije (EU) št. 606/2010 (5) in je podatke vanj vnesla organizacija Eurocontrol iz svojega sistema za podporo ETS. Države članice lahko za nekomercialne operatorje zrakoplovov izvajajo poenostavljene postopke, če taki postopki zagotavljajo enako natančnost, kot jo zagotavlja orodje za majhne onesnaževalce.

7.   Za namene tega člena se leti med letališči v državah EGP in državah, ki so k Uniji pristopile leta 2013, obravnavajo kot leti med letališči v državah EGP.

8.   Komisija redno in vsaj enkrat letno obvešča Evropski parlament in Svet o napredku pri pogajanjih v Mednarodni organizaciji civilnega letalstva (ICAO) in o svojih prizadevanjih, da bi bili tržni mehanizmi mednarodno sprejeti med tretjimi državami. Komisija bo po skupščini ICAO leta 2016 Evropskemu parlamentu in Svetu poročala o ukrepih za izvajanje mednarodnega sporazuma o globalnem tržnem ukrepu od leta 2020 dalje, s katerim se bodo emisije toplogrednih plinov iz letalstva zmanjšale na nediskriminatoren način, vključno s sporočanjem informacij o uporabi prihodkov, ki jih države članice predložijo v skladu s členom 17 Uredbe (EU) št. 525/2013.

Komisija v svojem poročilu preuči ustrezno področje uporabe za zajetje emisij iz dejavnosti na letališča v državah zunaj EGP in z njih od 1. januarja 2017 dalje in po potrebi vanj vključi predloge v odziv na navedeni razvoj. Komisija v svojem poročilu tudi preuči rešitve za druge zadeve, do katerih lahko pride zaradi uporabe odstavkov 1 do 4 tega člena ob hkratnem ohranjanju enake obravnave vseh operatorjev zrakoplovov na isti progi.

(5)  Uredba Komisije (EU) št. 606/2010 z dne 9. julija 2010 o odobritvi poenostavljenega orodja, ki ga je razvila Evropska organizacija za varnost zračne plovbe (Eurocontrol) za ocenjevanje porabe goriva nekaterih operatorjev zrakoplovov z majhnimi emisijami (UL L 175, 10.7.2010, str. 25).“;"

2.

v Prilogi I se v tabeli v stolpcu „Dejavnosti“ pod naslovom „Letalstvo“ za točko (j) doda naslednja točka:

„(k)

od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2020 letov, ki bi razen v tej točki bili zajeti v tej dejavnosti in ki jih opravi nekomercialni operator zrakoplovov, kadar so skupne letne emisije teh letov manjše od 1 000 ton CO2 na leto.“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 30. aprila 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 16. aprila 2014

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

D. KOURKOULAS


(1)  Mnenje sprejeto dne 22. januarja 2014 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 3. aprila 2014 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 14. aprila 2014.

(3)  Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (UL L 275, 25.10.2003, str. 32).

(4)  Uredba (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije ter o razveljavitvi Sklepa št. 280/2004/ES (UL L 165, 18.6.2013, str. 13).


Top