EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0275

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 275/2014 z dne 7. januarja 2014 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope Besedilo velja za EGP

OJ L 80, 19.3.2014, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/275/oj

19.3.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 80/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 275/2014

z dne 7. januarja 2014

o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1316/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi Instrumenta za povezovanje Evrope, spremembi Uredbe (EU) št. 913/2010 in razveljavitvi uredb (ES) št. 680/2007 in (ES) št. 67/2010 (1) ter zlasti člena 21 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s členom 21(3) Uredbe (EU) št. 1316/2013 je v prvem letu po začetku veljavnosti navedene uredbe Komisija pooblaščena, da sprejema delegirane akte, v katerih so podrobno navedene prednosti glede financiranja na področju prometa, ki se odraža v delovnih programih za čas trajanja IPE za ukrepe, upravičene v skladu s členom 7(2). Zato je treba delegirani akt, ki podrobno določa prednosti glede financiranja na področju prometa, sprejeti pred sprejetjem delovnih programov.

(2)

V skladu s členom 21(3) bi prednosti glede financiranja na področju prometa morale upoštevati upravičene ukrepe, ki prispevajo k projektom skupnega interesa v skladu z Uredbo (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (2), navedene v členu 7(2) Uredbe (EU) št. 1316/2013.

(3)

Upravičeni ukrepi iz člena 7(2) Uredbe (EU) št. 1316/2013 so podrobneje opredeljeni v členih 10 in 11 navedene uredbe, ki določata najvišje ravni financiranja, ki se uporabljajo za navedene ukrepe. Zato se je primerno sklicevati na ukrepe, kot so navedeni v teh členih, da se podrobno določijo prednosti glede financiranja na področju prometa.

(4)

Projekti skupnega interesa, kot so navedeni v delu I Priloge I k Uredbi (EU) št. 1316/2013, so upravičeni do večletnih delovnih programov iz člena 17(3) navedene uredbe. Projekti, ki niso navedeni v delu I Priloge I, vendar izpolnjujejo pogoje v skladu s členom 7(2) navedene uredbe, so upravičeni do letnih delovnih programov.

(5)

Glede na to, da se člen 21(3) Uredbe (EU) št. 1316/2013 sklicuje na posebne cilje na področju prometa iz člena 4(2) navedene uredbe, se je za namen te uredbe primerno sklicevati na te cilje.

(6)

Glede na to, da bodo finančni instrumenti prejeli prispevek EU v okviru letnih delovnih programov, je primerno vključiti ustrezno prednost.

(7)

Ukrepi za podporo programov iz člena 5(2)(b) Uredbe (EU) št. 1316/2013, ki jih sestavljajo stroški za tehnično in upravno pomoč, ki jih ima Komisija pri upravljanju Instrumenta za povezovanje Evrope in so omejeni na 1 % finančnih sredstev, ne bodo zajeti v delovnih programih. Vendar pa bodo ukrepi za podporo programov, ki prispevajo k projektom skupnega interesa, kot so predvideni v členu 7(2) in navedeni v členu 5(2)(a) Uredbe (EU) št. 1316/2013, zajeti v delovnih programih in so vključeni z ustrezno prednostjo.

(8)

Vsa sredstva iz člena 5(1)(a) Uredbe (EU) št. 1316/2013, vključno s sredstvi, prenesenimi iz Kohezijskega sklada, se bodo krila iz istih delovnih programov. V skladu s členom 11 navedene uredbe bodo sredstva, prenesena iz Kohezijskega sklada, predmet posebnih razpisov za zbiranje predlogov.

(9)

Ta uredba bi morala začeti veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije, da se zagotovi pravočasno sprejetje izvedbenih aktov iz člena 17(3) Uredbe (EU) št. 1316/2013.

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Besedilo iz Priloge k tej uredbi se doda kot del VI Priloge I k Uredbi (EU) št. 1316/2013.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. januarja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 348, 20.12.2013, str. 129.

(2)  Uredba (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja in razveljavitvi Sklepa št. 661/2010/EU (UL L 348, 20.12.2013, str. 1).


PRILOGA

V Prilogi I k Uredbi (EU) št. 1316/2013 se doda naslednji del VI:

„DEL VI

PREDNOSTI GLEDE FINANCIRANJA NA PODROČJU PROMETA V OKVIRU VEČLETNIH IN LETNIH DELOVNIH PROGRAMOV

1.   Prednosti glede financiranja večletnih delovnih programov

1.1

Prednosti glede financiranja za vzpostavitev manjkajočih povezav, odpravljanje ozkih grl, izboljšanje interoperabilnosti železniškega sistema, zlasti pa izboljšanje čezmejnih odsekov:

(i)

predhodno določeni projekti v koridorjih osrednjega omrežja (železnice, celinske plovne poti, ceste, pomorska in celinska pristanišča);

(ii)

predhodno določeni projekti na drugih odsekih osrednjega omrežja (železnice, celinske plovne poti, ceste, pomorska in celinska pristanišča);

(iii)

interoperabilnost železniškega sistema;

(iv)

uvedba ERTMS.

1.2

Prednosti glede financiranja za dolgoročno zagotavljanje trajnostnih in učinkovitih prometnih sistemov zaradi priprave na pričakovane prihodnje prometne tokove in omogočanja dekarbonizacije vseh načinov prevoza s prehodom na inovativne nizkoogljične in energijsko učinkovite prometne tehnologije ob optimizaciji varnosti:

(i)

uvajanje novih tehnologij in inovacij v vse načine prevoza, s poudarkom na dekarbonizaciji, varnosti in inovativnih tehnologijah za spodbujanje trajnosti, delovanja, upravljanja, dostopnosti, večmodalnosti in učinkovitosti omrežja;

(ii)

varna in varovana infrastruktura, vključno z varnimi in varovanimi parkirnimi mesti v osrednjem cestnem omrežju.

1.3

Prednosti glede financiranja za optimiziranje združevanja in medsebojnega povezovanja načinov prevoza ter izboljšanje interoperabilnosti prevoznih storitev, ob hkratnem zagotavljanju dostopnosti prometne infrastrukture:

(i)

enotno evropsko nebo – SESAR;

(ii)

rečne informacijske storitve;

(iii)

inteligentne prometne storitve za cestni promet;

(iv)

sistemi spremljanja in obveščanja za ladijski promet;

(v)

pomorske avtoceste;

(vi)

ukrepi za izgradnjo prometne infrastrukture na vozliščih osrednjega omrežja, vključno z urbanimi vozlišči;

(vii)

povezave z večmodalnimi logističnimi platformami in njihov razvoj.

1.4

Ukrepi za podporo programov.

2.   Prednosti glede financiranja letnih delovnih programov

2.1

Prednosti glede financiranja za odpravljanje ozkih grl, izboljšanje interoperabilnosti železniškega sistema, vzpostavitev manjkajočih povezav, zlasti pa izboljšanje čezmejnih odsekov:

(i)

projekti v zvezi z železnicami, celinskimi plovnimi potmi in cestami v osrednjem omrežju, vključno s povezavami s celinskimi in pomorskimi pristanišči ter letališči in razvojem pristanišč;

(ii)

projekti v zvezi s celovitim omrežjem (železnice, celinske plovne poti, ceste, pomorska in celinska pristanišča);

(iii)

projekti za povezovanje vseevropskega prometnega omrežja z infrastrukturnimi omrežji sosednjih držav, zlasti v zvezi s čezmejnimi odseki (železnica, celinske plovne poti, ceste, pomorska in celinska pristanišča).

2.2

Prednosti glede financiranja za dolgoročno zagotavljanje trajnostnih in učinkovitih prometnih sistemov zaradi priprave na pričakovane prihodnje prometne tokove in omogočanja dekarbonizacije vseh načinov prevoza s prehodom na inovativne nizkoogljične in energijsko učinkovite prometne tehnologije ob optimizaciji varnosti:

(i)

uvajanje novih tehnologij in inovacij, razen tistih, ki so vključene v večletni delovni program;

(ii)

storitve tovornega prometa;

(iii)

ukrepi za zmanjšanje hrupa železniškega tovornega prometa, tudi z naknadnim opremljanjem obstoječega voznega parka.

2.3

Prednosti glede financiranja za optimiziranje združevanja in medsebojnega povezovanja načinov prevoza ter izboljšanje interoperabilnosti prevoznih storitev, ob hkratnem zagotavljanju dostopnosti prometne infrastrukture:

(i)

sistemi telematskih aplikacij, razen tistih, ki so vključeni v večletni delovni program;

(ii)

ukrepi za boljšo dostopnost do prometne infrastrukture za invalide;

(iii)

ukrepi za izgradnjo prometne infrastrukture na vozliščih osrednjega omrežja, vključno z urbanimi vozlišči;

(iv)

povezave z večmodalnimi logističnimi platformami in njihov razvoj.

2.4

Finančni instrumenti IPE:

(i)

prispevek k finančnim instrumentom, kot so opredeljeni v členu 14 in delu III Priloge k Uredbi o IPE;

(ii)

ukrepi za podporo programov za inovativne finančne instrumente.“


Top