EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0218

Sklep Sveta z dne 9. aprila 2014 o spremembi prilog I, II in III k Sklepu 2011/432/EU o odobritvi Haaške konvencije z dne 23. novembra 2007 o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin v imenu Evropske unije

OJ L 113, 16.4.2014, p. 1–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/218/oj

16.4.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 113/1


SKLEP SVETA

z dne 9. aprila 2014

o spremembi prilog I, II in III k Sklepu 2011/432/EU o odobritvi Haaške konvencije z dne 23. novembra 2007 o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin v imenu Evropske unije

(2014/218/EU)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti prvega pododstavka člena 81(3) v povezavi s točko (b) drugega pododstavka člena 218(6) in prvega stavka drugega pododstavka člena 218(8) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Priloga I k Sklepu Sveta 2011/432/EU (2) vsebuje izjave, ki jih da Unija ob odobritvi Haaške konvencije z dne 23. novembra 2007 o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) v skladu s členom 63 Konvencije.

(2)

V Prilogi II k Sklepu 2011/432/EU je naveden pridržek, ki ga Unija izrazi ob odobritvi Konvencije v skladu s členom 62 Konvencije.

(3)

V Prilogi III k Sklepu 2011/432/EU so navedene izjave, ki jih da Unija ob odobritvi Konvencije v skladu s členom 63 Konvencije.

(4)

Treba je spremeniti priloge I, II in III k Sklepu 2011/432/EU, preden Unija deponira listino o odobritvi Konvencije, zaradi pristopa Hrvaške k Uniji z dne 1. julija 2013 in zaradi uradnih obvestil nekaterih držav članic o spremembah pridržka in izjav v zvezi z njimi.

(5)

Združeno kraljestvo in Irska sodelujeta pri sprejetju in uporabi tega sklepa.

(6)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zanjo ni zavezujoč in se zanjo ne uporablja –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Sklep 2011/432/EU se spremeni:

1.

Priloga I se nadomesti z besedilom iz Priloge I k temu sklepu;

2.

Priloga II se nadomesti z besedilom iz Priloge II k temu sklepu;

3.

Priloga III se nadomesti z besedilom iz Priloge III k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

V Bruslju, 9. aprila 2014

Za Svet

Predsednik

D. KOURKOULAS


(1)  Mnenje z dne 17. aprila 2013 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Sklep Sveta 2011/432/EU z dne 9. junija 2011 o odobritvi Haaške konvencije z dne 23. novembra 2007 o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin v imenu Evropske unije (UL L 192, 22.7.2011, str. 39).


PRILOGA I

„PRILOGA I

Izjave, ki jih poda Evropska unija ob odobritvi Haaške konvencije z dne 23. novembra 2007 o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) v skladu s členom 63 Konvencije

A.   IZJAVA V SKLADU S ČLENOM 59(3) V ZVEZI S PRISTOJNOSTJO EVROPSKE UNIJE ZA ZADEVE, KI JIH UREJA KONVENCIJA

1.

Evropska unija izjavlja, da je pristojna za vse zadeve, ki jih ureja Konvencija. Konvencija bo zaradi odobritve s strani Evropske unije zavezujoča za države članice.

2.

Članice Evropske unije so Kraljevina Belgija, Republika Bolgarija, Češka republika, Kraljevina Danska, Zvezna republika Nemčija, Republika Estonija, Irska, Helenska republika, Kraljevina Španija, Francoska republika, Republika Hrvaška, Italijanska republika, Republika Ciper, Republika Latvija, Republika Litva, Veliko vojvodstvo Luksemburg, Madžarska, Republika Malta, Kraljevina Nizozemska, Republika Avstrija, Republika Poljska, Portugalska republika, Romunija, Republika Slovenija, Slovaška republika, Republika Finska, Kraljevina Švedska ter Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska.

3.

Vendar se ta izjava v skladu s členoma 1 in 2 Protokola (št. 22) o stališču Danske, priloženega Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, ne uporablja za Kraljevino Dansko.

4.

Ta izjava se ne uporablja za ozemlja držav članic, na katerih se ne uporablja Pogodba o delovanju Evropske unije (glej člen 355 navedene pogodbe), in ne posega v ukrepe ali stališča, ki jih lahko sprejmejo zadevne države članice na podlagi Konvencije v imenu in interesu navedenih ozemelj.

5.

Za uporabo Konvencije bodo odgovorni osrednji organi držav članic Evropske unije, ki medsebojno sodelujejo. Zato je nujno, da osrednji organ države pogodbenice, ki mora vzpostaviti stik z osrednjim organom v državi članici Evropske unije, naveže stik neposredno z zadevnim osrednjim organom. Države članice Evropske unije bodo, če se jim bo to zdelo primerno, tudi prisostvovale vsem sejam posebnih komisij, ki utegnejo biti zadolžene za spremljanje uporabe Konvencije.

B.   IZJAVA IZ ČLENA 2(3) KONVENCIJE

Evropska unija izjavlja, da bo razširila uporabo poglavij II in III Konvencije na preživninske obveznosti med zakonci in bivšimi zakonci.“


PRILOGA II

„PRILOGA II

Pridržek, ki ga Evropska unija izrazi ob odobritvi Haaške konvencije z dne 23. novembra 2007 o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) v skladu s členom 62 Konvencije

Evropska unija v skladu s členom 44(3) Konvencije izrazi naslednji pridržek:

Češka republika, Republika Estonija, Helenska republika, Republika Ciper, Republika Latvija, Republika Litva, Madžarska, Kraljevina Nizozemska, Republika Poljska, Republika Slovenija, Slovaška republika, Kraljevina Švedska in Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska nasprotujejo uporabi francoskega jezika v sporazumevanju med osrednjimi organi.

Francoska republika in Veliko vojvodstvo Luksemburg nasprotujeta uporabi angleškega jezika v sporazumevanju med osrednjimi organi.“


PRILOGA III

„PRILOGA III

Izjave, ki jih poda Evropska unija ob odobritvi Haaške konvencije z dne 23. novembra 2007 o mednarodni izterjavi preživnine otrok in drugih oblik družinskih preživnin (v nadaljnjem besedilu: Konvencija) v skladu s členom 63 Konvencije

1.   IZJAVE IZ ČLENA 11(1)(g) KONVENCIJE

Evropska unija izjavlja, da se v spodaj navedenih državah članicah v zahtevek, razen zahtevka v skladu s členom 10(1)(a) in (2)(a) Konvencije, vključijo informacije ali listine, navedene za naštete države članice:

Kraljevina Belgija:

Za zahtevke iz člena 10(1)(e) in (f) ter (2)(b) in (c) popolno besedilo odločbe ali odločb v overjeni kopiji ali kopijah.

Češka republika:

Pooblastilo zastopnika, ki ga vlagatelj zahtevka podeli osrednjemu organu v skladu s členom 42.

Zvezna republika Nemčija:

Državljanstvo upravičenca, njegov poklic ali zaposlitev ter po potrebi ime in naslov njegovega zakonitega zastopnika,

državljanstvo zavezanca, njegov poklic ali zaposlitev, če je upravičenec seznanjen s temi podatki,

v primeru zahtevka javnopravne službe, ki zahtevke za preživnino uveljavlja v okviru prenesene pravice, ime in kontaktni podatki osebe, katere zahtevek se prenese,

pri indeksaciji izvršljivega zahtevka metoda za izračun indeksacije in pri obveznosti plačila zakonitih obresti zakonita obrestna mera ter začetek obveznosti plačevanja obresti.

Kraljevina Španija:

Državljanstvo upravičenca,

državljanstvo zavezanca,

identifikacijska številka (osebne izkaznice ali potnega lista) upravičenca in zavezanca.

Francoska republika:

Zahtevkom iz člena 10(1)(e) in (f) ter (2)(b) in (c) se priloži preživninska odločba, katere spremembo se zahteva.

Republika Hrvaška:

I.   Zahtevek iz člena 10(1)(b)

1.

Zahtevek za izvršitev odločbe, sprejete ali priznane v Republiki Hrvaški kot zaprošeni državi, mora vsebovati:

podatke o sodišču, ki je izdalo odločbo, in datum izdaje odločbe,

podatke o bančnem računu upravičenca (številko računa, ime banke, IBAN).

2.

Če je vlagatelj zahtevka mladoletna oseba, mora zahtevek podpisati njen zakoniti zastopnik.

Zahtevku za izvršitev odločbe, sprejete ali priznane v Republiki Hrvaški kot zaprošeni državi, je treba priložiti naslednje dokumente:

izvirnik sklepa o izvršbi ali izvirnik sodne odločbe ali overjeno kopijo sodne odločbe s potrdilom o njeni izvršljivosti,

podroben seznam zahtevanih izostalih plačil,

pri indeksaciji izvršljivega zahtevka metodo za izračun indeksacije in pri obveznosti plačila zakonitih obresti navedbo zakonite obrestne mere ter začetek obveznosti plačevanja mesečnih obresti,

podatke o bančnem računu, na katerega je treba nakazati dodeljene zneske,

uradni prevod vseh dokumentov v hrvaščino, ki ga opravi sodni tolmač,

pooblastilo zastopnika, ki ga vlagatelj zahtevka podeli osrednjemu organu v skladu s členom 42 Konvencije.

II.   Zahtevki iz člena 10(1)(c) in (d)

1.

Zahtevek za izdajo odločbe v Republiki Hrvaški kot zaprošeni državi mora vsebovati:

navedbo zahtevanega mesečnega zneska preživnine,

obdobje, za katero se zahteva preživnina,

podatke o osebnem in socialnem statusu vlagatelja (otroka in starša, pri katerem otrok živi),

podatke o osebnem in socialnem statusu zavezanca (starša, pri katerem otrok ne živi) in število oseb, ki že prejemajo preživnino od zavezanca, če je ta podatek na voljo vlagatelju.

2.

Zahtevek mora osebno podpisati vlagatelj oziroma njegov zakoniti zastopnik, če je vlagatelj mladoleten.

Zahtevku za izdajo odločbe v Republiki Hrvaški kot zaprošeni državi je treba priložiti naslednje dokumente:

dokumente, ki dokazujejo odnos med staršem in otrokom, zakonski ali partnerski stan vlagatelja in zavezanca, rojstni list otroka, če je treba predhodno dokazati starševstvo,

potrdilo o prenehanju zakonske zveze,

odločbo pristojnega organa o negi in varstvu otroka ali odločbo o skrbništvu nad otrokom,

dokument, na podlagi katerega se izračuna indeksacija zneska preživnine (če je tako določeno z zakonodajo države prosilke),

uradni prevod vseh dokumentov v hrvaščino, ki ga opravi sodni tolmač,

pooblastilo zastopnika, ki ga vlagatelj zahtevka podeli osrednjemu organu v skladu s členom 42 Konvencije.

III.   Zahtevki iz člena 10(1)(e) in (f)

1.

Zahtevek za spremembo odločbe mora vključevati:

ime sodišča, ki je izdalo odločbo, katere sprememba se zahteva, ali organa, pred katerim je bil sklenjen dogovor o preživnini,

datum izdaje odločbe ali sklenitve dogovora in številko odločbe ali dogovora,

ime in priimek strank v postopku ter njihov datum rojstva,

spremembo okoliščin osebe, ki prejema preživnino, zavezanca, upravičenca in osebe, ki skrbi za otroka, vključno z navedbo informacij o izdaji nove odločbe ali sklenitve novega dogovora o negi in varstvu otroka; spremembo življenjskih stroškov in drugih okoliščin, ki utemeljujejo spremembo odločbe,

navedbo zahtevanega mesečnega zneska,

podatke o bančnem računu upravičenca (številko računa, ime banke, IBAN).

2.

Zahtevek mora osebno podpisati vlagatelj oziroma njegov zakoniti zastopnik, če je vlagatelj mladoleten.

Zahtevku za spremembo odločbe je treba priložiti naslednje dokumente:

izvirnik sklepa o izvršbi ali izvirnik sodne odločbe ali overjeno kopijo sodne odločbe s potrdilom o njeni izvršljivosti,

podatke o bančnem računu, na katerega je treba nakazati dodeljene zneske,

uradni prevod vseh dokumentov v hrvaščino, ki ga opravi sodni tolmač,

pooblastilo zastopnika, ki ga vlagatelj zahtevka podeli osrednjemu organu v skladu s členom 42 Konvencije.

IV.   Zahtevki iz člena 10(2)(b) in (c)

1.

Zahtevek za spremembo odločbe mora vključevati:

ime sodišča, ki je izdalo odločbo, katere sprememba se zahteva, ali organa, pred katerim je bil sklenjen dogovor o preživnini,

datum izdaje odločbe ali sklenitve dogovora in številko odločbe ali dogovora,

ime in priimek strank v postopku ter njihov datum rojstva,

spremembo okoliščin osebe, ki prejema preživnino, zavezanca, upravičenca in osebe, ki skrbi za otroka, vključno z navedbo informacij o izdaji nove odločbe ali sklenitve novega dogovora o negi in varstvu otroka; spremembo življenjskih stroškov in drugih okoliščin, ki utemeljujejo spremembo odločbe,

navedbo mesečnega zneska, izplačanega pred vložitvijo zahtevka in zahtevano spremembo.

2.

Zahtevek mora vlagatelj osebno podpisati.

Zahtevku za spremembo odločbe je treba priložiti naslednje dokumente:

izvirnik sklepa o izvršbi ali izvirnik sodne odločbe ali overjeno kopijo sodne odločbe s potrdilom o njeni izvršljivosti,

uradni prevod vseh dokumentov v hrvaščino, ki ga opravi sodni tolmač,

pooblastilo zastopnika, ki ga vlagatelj zahtevka podeli osrednjemu organu v skladu s členom 42 Konvencije.

Republika Latvija:

Zahtevek vključuje informacije, opredeljene v ustreznih obrazcih, ki jih je priporočila in objavila Haaška konferenca o mednarodnem zasebnem pravu; zahtevku se priloži potrdilo o plačilu državnega davka, če vlagatelj ni oproščen plačila državnega davka ali ne prejme pravne pomoči, ter listine, ki potrjujejo informacije, vključene v zahtevek,

zahtevek vključuje osebno kodo vlagatelja zahtevka (če je bila določena v Republiki Latviji) ali identifikacijsko številko, če je bila določena; osebno kodo nasprotne stranke (če je bila določena v Republiki Latviji) ali identifikacijsko številko, če je bila določena; osebne kode (če so bile določene v Republiki Latviji) ali identifikacijske številke vseh oseb, za katere se zahteva preživnina, če so bile določene,

zahtevkom iz člena 10(1)(a), (b), (d) in (f) ter (2)(a) in (c), ki se ne nanaša na preživnino otrok (v smislu člena 15), se priloži listina, ki izkazuje obseg brezplačne pravne pomoči, ki jo je vlagatelj zahtevka prejel v državi izvora, vsebuje informacijo o vrsti in znesku pravne pomoči, za katero je vlagatelj že zaprosil, ter navedbo o pravni pomoči, ki bo potrebna v prihodnje,

zahtevkom iz člena 10(1)(b) se priloži listina, ki izkazuje izvršilna pravna sredstva, ki jih je izbral vlagatelj zahtevka (postopek za izterjavo premičnin, sredstev in/ali nepremičnin zavezanca),

zahtevkom iz člena 10(1)(b) se priloži listina, ki vsebuje izračun dolga,

zahtevkom iz člena 10(1)(c), (d), (e) in (f) ter (2)(b) in (c) se priložijo listine, ki dokazujejo podatke o finančnem položaju in stroških upravičenca in/ali zavezanca.

Republika Malta:

I.   Zahtevek iz člena 10(1)(b)

1.

Zahtevek za izvršitev odločbe vsebuje:

ime sodišča, ki je izdalo sodbo,

datum sodbe,

državljanstvo upravičenca in zavezanca ter

poklic ali zaposlitev.

2.

Priložijo se tudi naslednje listine:

overjena kopija sodbe in odločba o njeni izvršitvi,

podroben seznam izostalih plačil, pri indeksaciji izvršljivega zahtevka metoda za izračun indeksacije in pri obveznosti plačila zakonitih obresti zakonita obrestna mera ter začetek obveznosti plačevanja obresti,

podatki o bančnem računu, na katerega je treba nakazati izterjane zneske,

kopija zahtevka in prilog ter

prevod vseh listin v malteščino, ki ga mora narediti poklicni sodni tolmač.

II.   Zahtevki iz člena 10(1)(c) in (d)

Zahtevku za izdajo odločbe o dodelitvi preživnine otrok se priložijo naslednje listine:

mesečni znesek preživnine otrok za vsakega upravičenca in

podlaga zahtevka za izdajo odločbe, ki vsebuje informacije o odnosu med upravičencem in zavezancem ter finančnem položaju zakonitega zastopnika upravičenca in vključuje informacije o:

(i)

stroških vzdrževanja: hrana, zdravstveno varstvo, oblačila, nastanitev in izobraževanje (opomba: če se preživnina otrok zahteva za več kot enega otroka, je treba navesti informacije za vsakega otroka);

(ii)

virih in znesku mesečnega prihodka roditelja, ki skrbi za upravičenca, in

(iii)

mesečnih stroških roditelja, ki skrbi za upravičenca, povezanih z upravičencem.

III.   Zahtevki iz člena 10(1)(e) in (f)

Zahtevek za spremembo odločbe o dodelitvi preživnine vključuje:

ime sodišča, ki je izdalo sodbo, datum sodbe in osebne podatke strank v postopku,

navedbo zahtevanega mesečnega zneska preživnine za vsakega upravičenca namesto preživnine, ki je bila prvotno dodeljena,

navedbo spremembe okoliščin, ki upravičujejo zahtevo za spremembo zneska preživnine, in

dokazila, ki jih je treba navesti na seznamu in priložiti zahtevku (opomba: te listine morajo biti izvirniki ali overjene kopije).

IV.   Zahtevki iz člena 10(2)(b) in (c)

Zahtevek za spremembo odločbe o dodelitvi preživnine vključuje:

ime sodišča, ki je izdalo sodbo, datum sodbe ter osebne podatke strank v postopku,

navedbo zahtevanega mesečnega zneska preživnine za vsakega upravičenca namesto preživnine, ki je bila prvotno dodeljena,

navedbo spremembe okoliščin, ki upravičujejo zahtevo za spremembo zneska preživnine, in

dokazila, ki jih je treba navesti na seznamu in priložiti zahtevku (opomba: te listine morajo biti izvirniki ali overjene kopije).

Republika Poljska:

I.   Zahtevek iz člena 10(1)(b)

1.

Zahtevek za izvršitev odločbe mora vsebovati ime sodišča, ki je izdalo sodbo, datum sodbe ter ime in priimek strank v postopku.

2.

Priložijo se naslednje listine:

izvirnik izvršilnega naslova (overjena kopija sodbe in odločba o njeni izvršitvi),

podroben seznam izostalih plačil,

podatki o bančnem računu, na katerega je treba nakazati izterjane zneske,

kopija zahtevka in priloge,

prevod vseh listin v poljščino, ki ga mora narediti sodni tolmač.

3.

Zahtevek, podlago zahtevka, seznam izostalih plačil in informacije o finančnem položaju zavezanca mora(jo) osebno podpisati upravičenec(-ci) oziroma njihov zakoniti zastopnik, če so upravičenci mladoletni.

4.

Če zavezanec nima izvirnika izvršilnega naslova, je treba razloge za to navesti v zahtevku (npr. listina je bila izgubljena ali uničena ali sodišče ni izdalo izvršilnega naslova).

5.

Če je bil izvršilni naslov izgubljen, je treba priložiti zahtevek za naknadno izdajo izvršilnega naslova, ki bo nadomestil izgubljenega.

II.   Zahtevki iz člena 10(1)(c) in (d)

1.

V zahtevku za izdajo odločbe o dodelitvi preživnine otrok mora biti za vsakega upravičenca naveden zahtevani mesečni znesek preživnine za otroka.

2.

Zahtevek in podlago zahtevka mora(jo) osebno podpisati upravičenec(-ci) oziroma njihov zakoniti zastopnik, če so upravičenci mladoletni.

3.

V podlagi zahtevka za izdajo odločbe je treba navesti vsa dejstva, ki upravičujejo zahtevo, in zlasti informacije o:

(a)

odnosu med upravičencem in zavezancem: otrok (otrok, rojen v zakonski zvezi/otrok, ki ga je zavezanec uradno priznal/starševstvo, ugotovljeno v sodnem postopku), drug sorodnik, zakonski partner, nekdanji zakonski partner, sorodstvene vezi;

(b)

finančnem položaju upravičenca, ki morajo vsebovati podatke o:

starosti, zdravstvenem stanju in stopnji izobrazbe upravičenca,

mesečnih izdatkih upravičenca (hrana, oblačila, osebna higiena, preventiva, zdravila, rehabilitacija, usposabljanje, prosti čas, izredni stroški itd.),

(če se preživnina za otroka zahteva za več kot eno upravičeno osebo, je treba te podatke navesti za vsako od teh oseb),

izobrazbi roditelja, ki skrbi za mladoletnega upravičenca, njegovi poklicni usposobljenosti in dejanskem poklicu,

virih in znesku mesečnega prihodka roditelja, ki skrbi za upravičenca,

mesečnih izdatkih, ki jih roditelj, ki skrbi za mladoletnega upravičenca, porabi zase in za druge osebe, ki jih vzdržuje poleg upravičenca;

(c)

finančnem položaju zavezanca, ki morajo vsebovati tudi podatke o izobrazbi, poklicni usposobljenosti in dejanskem poklicu zavezanca.

4.

Navesti je treba, katera dejstva, navedena v podlagi, morajo biti izražena pri izvajanju dokazov (npr. branje listine na obravnavi, zaslišanje prič(e), zaslišanje upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika, zaslišanje zavezanca itd.).

5.

Navesti je treba vsak zahtevan dokaz in vse potrebne informacije, da bo lahko sodišče izvedlo te dokaze.

6.

Zahtevku morajo biti priložene izvirne listine v pisni obliki ali njihove overjene kopije; listinam v tujem jeziku mora biti priložen overjeni prevod v poljščino.

7.

Priče: navesti je treba ime, priimek in naslov vsake priče.

III.   Zahtevek iz člena 10(1)(e) in (f)

1.

Zahtevek za spremembo odločbe o dodelitvi preživnine mora vključevati:

(a)

ime sodišča, ki je izdalo sodbo, datum sodbe ter ime in priimek strank v postopku;

(b)

navedbo zahtevanega mesečnega zneska preživnine za vsakega upravičenca namesto preživnine, ki je bila prvotno dodeljena.

2.

V zahtevku je treba navesti spremembo okoliščin, ki upravičujejo zahtevo za spremembo zneska preživnine.

3.

Zahtevek in podlago zahtevka mora(jo) osebno podpisati upravičenec(-ci) oziroma njihov zakoniti zastopnik, če so upravičenci mladoletni.

4.

Navesti je treba, katera dejstva, navedena v podlagi, morajo biti izražena pri izvajanju dokazov (npr. branje listine na obravnavi, zaslišanje prič(e), zaslišanje upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika, zaslišanje zavezanca itd.).

5.

Navesti je treba vsak zahtevani dokaz in vse potrebne informacije, da bo lahko sodišče izvedlo te dokaze.

6.

Zahtevku morajo biti priložene izvirne listine v pisni obliki ali njihove overjene kopije; listinam v tujem jeziku mora biti priložen overjeni prevod v poljščino.

7.

Priče: navesti je treba ime, priimek in naslov vsake priče.

IV.   Zahtevek iz člena 10(2)(b) in (c)

1.

Zahtevek za spremembo odločbe o dodelitvi preživnine mora vključevati:

(a)

ime sodišča, ki je izdalo sodbo, datum sodbe ter ime in priimek strank v postopku;

(b)

navedbo zahtevanega mesečnega zneska preživnine za vsakega upravičenca namesto preživnine, ki je bila prvotno dodeljena.

2.

V zahtevku je treba navesti spremembo okoliščin, ki upravičujejo zahtevo za spremembo zneska preživnine.

3.

Zahtevek in podlago zahtevka mora upravičenec osebno podpisati.

4.

Navesti je treba, katera dejstva, navedena v podlagi, morajo biti izražena pri izvajanju dokazov (npr. branje listine na obravnavi, zaslišanje prič(e), zaslišanje upravičenca ali njegovega zakonitega zastopnika, zaslišanje zavezanca itd.).

5.

Navesti je treba vsak zahtevani dokaz in vse potrebne informacije, da bo lahko sodišče izvedlo te dokaze.

6.

Zahtevku morajo biti priložene izvirne listine v pisni obliki ali njihove overjene kopije; listinam v tujem jeziku mora biti priložen overjeni prevod v poljščino.

7.

Priče: navesti je treba ime, priimek in naslov vsake priče.

Portugalska republika:

I.   Zahtevek iz člena 10(1)(b)

Zahtevku za izvršbo odločbe se poleg listin iz člena 25 priloži:

1.

podroben seznam izostalih plačil, pri indeksaciji izvršljivega zahtevka način izračuna te indeksacije in pri obveznosti plačila zakonitih obresti zakonito obrestno mero ter začetek obveznosti plačevanja obresti;

2.

podrobne podatke o bančnem računu, na katerega je treba nakazati zneske.

II.   Zahtevek iz člena 10(1)(c) in (d)

Zahtevku za izdajo odločbe o dodelitvi preživnine otrok v smislu člena 15 se priloži naslednja dokazila:

1.

mesečni znesek preživnine otrok za vsakega upravičenca;

2.

podlago zahtevka za izdajo odločbe, ki mora izkazovati vsa dejstva v podporo zahtevku in zagotavljati informacije o:

(a)

odnosu med upravičencem in zavezancem: otrok (otrok, rojen v zakonski zvezi/otrok, ki ga je zavezanec uradno priznal/starševstvo, ugotovljeno v sodnem postopku), vključno s predložitvijo potrdila o starševstvu/posvojitvi;

(b)

finančnem položaju zakonitega zastopnika upravičenca(-ev) (roditelja ali skrbnika), ki vključujejo podatke o:

mesečnih stroških vzdrževanja: hrana, zdravstveno varstvo, oblačila, nastanitev, izobraževanje (če se preživnina otrok zahteva za več kot eno upravičeno osebo, je treba te podatke navesti za vsako od teh oseb),

virih in znesku mesečnega prihodka roditelja, ki skrbi za upravičenca,

mesečnih izdatkih, ki jih roditelj, ki skrbi za mladoletnega upravičenca, porabi zase in za druge osebe, za katere je odgovoren;

3.

zahtevek in podlago zahtevka, ki ga mora(jo) osebno podpisati upravičenec(-ci) oziroma njihov zakoniti zastopnik, če so upravičenci mladoletni.

III.   Zahtevek iz člena 10(1)(e) in (f)

Zahtevek za spremembo odločbe o dodelitvi preživnine vključuje:

1.

ime sodišča, ki je izdalo sodbo, datum sodbe in osebne podatke strank v postopku;

2.

navedbo zahtevanega mesečnega zneska preživnine za vsakega upravičenca, namesto preživnine, ki je bila prvotno dodeljena;

3.

v podlagi zahtevka je treba navesti spremembo okoliščin, ki upravičujejo zahtevo za spremembo zneska preživnine;

4.

dokazila, ki morajo biti navedena na seznamu in priložena zahtevku – izvirniki ali overjene kopije;

5.

zahtevek in podlago zahtevka mora(jo) osebno podpisati upravičenec(-ci) oziroma njihov zakoniti zastopnik, če so upravičenci mladoletni.

IV.   Zahtevek iz člena 10(2)(b) in (c)

Zahtevek za spremembo odločbe o dodelitvi preživnine (ki ga predloži zavezanec) vključuje:

1.

ime sodišča, ki je izdalo sodbo, datum sodbe in osebne podatke strank v postopku;

2.

navedbo zahtevanega mesečnega zneska preživnine za vsakega upravičenca namesto preživnine, ki je bila prvotno dodeljena;

3.

v podlagi zahtevka je treba navesti spremembo okoliščin, ki upravičujejo zahtevo za spremembo zneska preživnine;

4.

dokazila, ki morajo biti navedena na seznamu in priložena zahtevku – izvirniki ali overjene kopije;

5.

osebni podpis zavezanca(-ev) na zahtevku in podlagi zahtevka.

Slovaška republika:

Informacija o državljanstvu vseh vpletenih strani.

Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska:

Zahtevek iz člena 10(1)(b)

Anglija in Wales

Izvirnik in/ali overjena kopija odločbe; potrdilo o izvršljivosti; izjava o izostalih plačilih; listina, ki potrjuje, da je bil zavezanec navzoč na prvi obravnavi, sicer pa listina, ki potrjuje, da je bil zavezanec uradno obveščen o navedenih postopkih in da mu je bilo vročeno uradno obvestilo o postopkih ali da je bil uradno obveščen o prvotni odločbi in je imel priložnost nanjo odgovoriti ali se pritožiti zoper njo; izjava o tem, kje se nahaja zavezanec – prebivališče in zaposlitev; izjava o istovetnosti zavezanca; fotografija zavezanca, če je na voljo; listina, iz katere je razvidno, kakšna brezplačna pravna pomoč je bila zagotovljena vlagatelju zahtevka; overjena kopija rojstnega lista ali potrdila o posvojitvi otroka/otrok, če je ustrezno; potrdilo šole/univerze, če je ustrezno; overjena kopija poročnega lista, če je ustrezno; overjena kopija odločbe ali drugega instrumenta, ki dokazuje prenehanje zakonske zveze ali drugega odnosa, če je ustrezno.

Škotska

Izvirnik in/ali overjena kopija odločbe; potrdilo o izvršljivosti; izjava o izostalih plačilih; listina, ki potrjuje, da je bil zavezanec navzoč na prvi obravnavi, sicer pa listina, ki potrjuje, da je bil zavezanec uradno obveščen o navedenih postopkih ali da je bil uradno obveščen o prvotni odločbi in se je imel priložnost pritožiti zoper njo; izjava o tem, kje se nahaja zavezanec; izjava o istovetnosti zavezanca; fotografija zavezanca, če je na voljo; overjena kopija rojstnega lista ali potrdila o posvojitvi otroka/otrok, če je ustrezno; potrdilo šole/univerze, če je ustrezno.

Severna Irska

Izvirnik in/ali overjena kopija odločbe; potrdilo o izvršljivosti; izjava o izostalih plačilih; listina, ki potrjuje, da je bil zavezanec navzoč na prvi obravnavi, sicer pa listina, ki potrjuje, da je bil zavezanec uradno obveščen o navedenih postopkih ali da je bil uradno obveščen o prvotni odločbi in se je imel priložnost pritožiti zoper njo; izjava o tem, kje se nahaja zavezanec – prebivališče in zaposlitev; izjava o istovetnosti zavezanca; fotografija zavezanca, če je na voljo; listina, iz katere je razvidno, kakšna brezplačna pravna pomoč je bila zagotovljena vlagatelju zahtevka; overjena kopija rojstnega lista ali potrdila o posvojitvi otroka/otrok, če je ustrezno; potrdilo šole/univerze, če je ustrezno; overjena kopija poročnega lista, če je ustrezno;

Zahtevek iz člena 10(1)(c)

Anglija in Wales

Listine o finančnem položaju – dohodki/stroški/premoženje; izjava o tem, kje se nahaja obtoženec – prebivališče in zaposlitev; izjava o istovetnosti obtoženca; fotografija obtoženca, če je na voljo; overjena kopija rojstnega lista ali potrdila o posvojitvi otroka/otrok, če je ustrezno; potrdilo šole/univerze, če je ustrezno; overjena kopija poročnega lista, če je ustrezno; overjena kopija odločbe ali drugega instrumenta, ki dokazuje prenehanje zakonske zveze ali drugega odnosa, če je ustrezno; kopije ustreznih sodnih odločb; vloga za pravno pomoč; listina, ki dokazuje starševstvo, če je ustrezno; vse ostale listine, navedene v členu 16(3), členu 25(1)(a), (b) in (d) ter (3)(b) in členu 30(3), če je ustrezno.

Škotska

Listine o finančnem položaju – dohodki/stroški/premoženje; izjava o tem, kje se nahaja obtoženec; izjava o istovetnosti obtoženca; fotografija obtoženca, če je na voljo; overjena kopija rojstnega lista ali potrdila o posvojitvi otroka/otrok, če je ustrezno; potrdilo šole/univerze, če je ustrezno; overjena kopija poročnega lista, če je ustrezno; vloga za pravno pomoč; listina, ki dokazuje starševstvo, če je ustrezno.

Severna Irska

Listine o finančnem položaju – dohodki/stroški/premoženje; izjava o tem, kje se nahaja obtoženec – prebivališče in zaposlitev; izjava o istovetnosti obtoženca; fotografija obtoženca, če je na voljo; overjena kopija rojstnega lista ali potrdila o posvojitvi otroka/otrok, če je ustrezno; potrdilo šole/univerze, če je ustrezno; overjena kopija poročnega lista, če je ustrezno; overjena kopija začasne odločbe o razvezi (začasno potrdilo o razvezi), če je ustrezno; kopije ustreznih sodnih odločb; vloga za pravno pomoč; listina, ki dokazuje starševstvo, če je ustrezno; vse ostale listine, navedene v členu 16(3), členu 25(1)(a), (b) in (d) ter (3)(b) in členu 30(3), če je ustrezno.

Zahtevek iz člena 10(1)(d)

Anglija in Wales

Overjena kopija odločbe v zvezi s členom 20 ali členom 22(b) ali (e) in listine, na podlagi katerih je bila ta odločba izdana; listina, iz katere je razvidno, kakšna brezplačna pravna pomoč je bila zagotovljena vlagatelju zahtevka; listine o finančnem položaju – dohodki/stroški/premoženje; izjava o tem, kje se nahaja obtoženec – prebivališče in zaposlitev; izjava o istovetnosti obtoženca; fotografija obtoženca, če je na voljo; overjena kopija rojstnega lista ali potrdila o posvojitvi otroka/otrok, če je ustrezno; potrdilo šole/univerze, če je ustrezno; overjena kopija poročnega lista, če je ustrezno; overjena kopija odločbe ali drugega instrumenta, ki dokazuje prenehanje zakonske zveze ali drugega odnosa, če je ustrezno; kopije ustreznih sodnih odločb; listina, ki dokazuje starševstvo, če je ustrezno; vse ostale listine, navedene v členu 16(3), členu 25(1)(a), (b) in (d) ter (3)(b) in členu 30(3), če je ustrezno.

Škotska

Enako kot za člen 10(1)(c).

Severna Irska

Overjena kopija odločbe v zvezi s členom 20 ali členom 22(b) ali (e) in listine, na podlagi katerih je bila ta odločba izdana; listina, iz katere je razvidno, kakšna brezplačna pravna pomoč je bila zagotovljena vlagatelju zahtevka; listine o finančnem položaju – dohodki/stroški/premoženje; izjava o tem, kje se nahaja obtoženec – prebivališče in zaposlitev; izjava o istovetnosti obtoženca; fotografija obtoženca, če je na voljo; overjena kopija rojstnega lista ali potrdila o posvojitvi otroka/otrok, če je ustrezno; potrdilo šole/univerze, če je ustrezno; overjena kopija poročnega lista, če je ustrezno; overjena kopija začasne odločbe o razvezi (začasno potrdilo o razvezi), če je ustrezno; kopije ustreznih sodnih odločb; listina, ki dokazuje starševstvo, če je ustrezno; vse ostale listine, navedene v členu 16(3), členu 25(1)(a), (b) in (d) ter (3)(b) in členu 30(3), če je ustrezno.

Zahtevek iz člena 10(1)(e)

Anglija in Wales

Kopija odločbe, ki jo je treba spremeniti; listine o finančnem položaju vlagatelja zahtevka/obtoženca – dohodki/stroški/premoženje; vloga za pravno pomoč; overjena kopija rojstnega lista ali potrdila o posvojitvi otroka/otrok, če je ustrezno; potrdilo šole/univerze, če je ustrezno; listine o spremembi položaja otroka/otrok; listine o zakonskem stanu vlagatelja zahtevka/obtoženca, če je ustrezno; kopije ustreznih sodnih odločb; vse ostale listine, navedene v členu 16(3), členu 25(1)(a), (b) in (d) ter (3)(b) in členu 30(3), če je ustrezno; pisna izjava, da sta bili obe stranki navzoči pri postopkih; izvirnik ali overjena kopija listine, ki dokazuje vročitev uradnega obvestila o postopkih drugi stranki, če je bil navzoč le vlagatelj zahtevka.

Škotska

Kopija odločbe, ki jo je treba spremeniti; listine o finančnem položaju vlagatelja zahtevka/obtoženca – dohodki/stroški/premoženje; vloga za pravno pomoč; potrdilo šole/univerze, če je ustrezno; listine o spremembi položaja otroka/otrok.

Severna Irska

Kopija odločbe, ki jo je treba spremeniti; listine o finančnem položaju vlagatelja zahtevka/obtoženca – dohodki/stroški/premoženje; vloga za pravno pomoč; overjena kopija rojstnega lista ali potrdila o posvojitvi otroka/otrok, če je ustrezno; potrdilo šole/univerze, če je ustrezno; listine o spremembi položaja otroka/otrok; listine o zakonskem stanu vlagatelja zahtevka/obtoženca – dohodki/stroški/premoženje, če je ustrezno; kopije ustreznih sodnih odločb; vse ostale listine, navedene v členu 16(3), členu 25(1)(a), (b) in (d) ter (3)(b) in členu 30(3), če je ustrezno.

Zahtevek iz člena 10(1)(f)

Anglija in Wales

Izvirnik in/ali overjena kopija odločbe, ki jo je treba spremeniti; listina, ki potrjuje, da je bil zavezanec navzoč na prvi obravnavi, sicer pa listina, ki potrjuje, da je bil zavezanec uradno obveščen o navedenih postopkih ali da je bil uradno obveščen o prvotni odločbi in se je imel priložnost pritožiti zoper njo; listina, iz katere je razvidno, kakšna brezplačna pravna pomoč je bila zagotovljena vlagatelju zahtevka; listine o finančnem položaju vlagatelja zahtevka/obtoženca – dohodki/stroški/premoženje; potrdilo o izvršljivosti; overjena kopija rojstnega lista ali potrdila o posvojitvi otroka/otrok, če je ustrezno; potrdilo šole/univerze, če je ustrezno; listine o spremembi položaja otroka/otrok; overjena kopija poročnega lista, če je ustrezno; overjena kopija odločbe ali drugega instrumenta, ki dokazuje prenehanje zakonske zveze ali drugega odnosa, če je ustrezno; listine o zakonskem stanu vlagatelja zahtevka/obtoženca, če je ustrezno; kopije ustreznih sodnih odločb; izjava o tem, kje se nahaja zavezanec – prebivališče in zaposlitev; izjava o istovetnosti zavezanca; fotografija zavezanca, če je na voljo; vse ostale listine, navedene v členu 16(3), členu 25(1)(a), (b) in (d) ter (3)(b) in členu 30(3), če je ustrezno; pisna izjava, da sta bili obe stranki navzoči pri postopkih; izvirnik ali overjena kopija listine, ki dokazuje vročitev uradnega obvestila o postopkih drugi stranki, če je bil navzoč le vlagatelj zahtevka.

Škotska

Izvirnik in/ali overjena kopija odločbe, ki jo je treba spremeniti; listina, ki dokazuje, da je bil zavezanec uradno obveščen o navedenih postopkih ali da je bil uradno obveščen o prvotni odločbi in se je imel priložnost pritožiti zoper njo; listina, iz katere je razvidno, kakšna brezplačna pravna pomoč je bila zagotovljena vlagatelju zahtevka; listine o finančnem položaju vlagatelja zahtevka/obtoženca – dohodki/stroški/premoženje; potrdilo o izvršljivosti; potrdilo šole/univerze, če je ustrezno; listine o spremembi položaja otroka/otrok; listine o zakonskem stanu vlagatelja zahtevka/obtoženca, če je ustrezno; izjava o tem, kje se nahaja zavezanec; izjava o istovetnosti zavezanca; fotografija zavezanca, če je na voljo.

Severna Irska

Izvirnik in/ali overjena kopija odločbe, ki jo je treba spremeniti; listina, ki potrjuje, da je bil zavezanec navzoč na prvi obravnavi, sicer pa listina, ki potrjuje, da je bil zavezanec uradno obveščen o navedenih postopkih ali da je bil uradno obveščen o prvotni odločbi in se je imel priložnost pritožiti zoper njo; listina, iz katere je razvidno, kakšna brezplačna pravna pomoč je bila zagotovljena vlagatelju zahtevka; listine o finančnem položaju vlagatelja zahtevka/obtoženca – dohodki/stroški/premoženje; potrdilo o izvršljivosti; overjena kopija rojstnega lista ali potrdila o posvojitvi otroka/otrok, če je ustrezno; potrdilo šole/univerze, če je ustrezno; listine o spremembi položaja otroka/otrok; overjena kopija poročnega lista, če je ustrezno; overjena kopija začasne odločbe o razvezi (začasno potrdilo o razvezi), če je ustrezno; listine o zakonskem stanu vlagatelja zahtevka/obtoženca, če je ustrezno; kopije ustreznih sodnih odločb; izjava o tem, kje se nahaja zavezanec – prebivališče in zaposlitev; izjava o istovetnosti zavezanca; fotografija zavezanca, če je na voljo; vse ostale listine, navedene v členu 16(3), členu 25(1)(a), (b) in (d) ter (3)(b) in členu 30(3), če je ustrezno.

Zahtevek iz člena 10(2)(b)

Anglija in Wales

Kopija odločbe, ki jo je treba spremeniti; listine o finančnem položaju vlagatelja zahtevka/obtoženca – dohodki/stroški/premoženje; vloga za pravno pomoč; potrdilo šole/univerze, če je ustrezno; listine o spremembi položaja otroka/otrok; listine o zakonskem stanu vlagatelja zahtevka/obtoženca, če je ustrezno; kopije ustreznih sodnih odločb; vse ostale listine, navedene v členu 16(3), členu 25(1)(a), (b) in (d) ter (3)(b) in členu 30(3), če je ustrezno.

Škotska

Kopija odločbe, ki jo je treba spremeniti; listine o finančnem položaju vlagatelja zahtevka/obtoženca – dohodki/stroški/premoženje; vloga za pravno pomoč; potrdilo šole/univerze, če je ustrezno; listine o spremembi položaja otroka/otrok.

Severna Irska

Kopija odločbe, ki jo je treba spremeniti; listine o finančnem položaju vlagatelja zahtevka/obtoženca – dohodki/stroški/premoženje; vloga za pravno pomoč; potrdilo šole/univerze, če je ustrezno; listine o spremembi položaja otroka/otrok; listine o zakonskem stanu vlagatelja zahtevka/obtoženca, če je ustrezno; kopije ustreznih sodnih odločb; vse ostale listine, navedene v členu 16(3), členu 25(1)(a), (b) in (d) ter (3)(b) in členu 30(3), če je ustrezno.

Zahtevek iz člena 10(2)(c)

Anglija in Wales

Izvirnik in/ali overjena kopija odločbe, ki jo je treba spremeniti; potrdilo o izvršljivosti; listina, iz katere je razvidno, kakšna brezplačna pravna pomoč je bila zagotovljena vlagatelju zahtevka; listine o finančnem položaju vlagatelja zahtevka/obtoženca – dohodki/stroški/premoženje; overjena kopija rojstnega lista ali potrdila o posvojitvi otroka/otrok, če je ustrezno; potrdilo šole/univerze, če je ustrezno; listine o spremembi položaja otroka/otrok; overjena kopija poročnega lista, če je ustrezno; overjena kopija odločbe ali drugega instrumenta, ki dokazuje prenehanje zakonske zveze ali drugega odnosa, če je ustrezno; listine o zakonskem stanu vlagatelja zahtevka/obtoženca, če je ustrezno; kopije ustreznih sodnih odločb; izjava o tem, kje se nahaja upravičenec – prebivališče in zaposlitev; izjava o istovetnosti upravičenca; fotografija upravičenca, če je na voljo; vse ostale listine, navedene v členu 16(3), členu 25(1)(a), (b) in (d) ter (3)(b) in členu 30(3), če je ustrezno.

Škotska

Izvirnik in/ali overjena kopija odločbe, ki jo je treba spremeniti; listina, iz katere je razvidno, kakšna brezplačna pravna pomoč je bila zagotovljena vlagatelju zahtevka; listine o finančnem položaju vlagatelja zahtevka/obtoženca – dohodki/stroški/premoženje; potrdilo šole/univerze, če je ustrezno; listine o spremembi finančnega položaja vlagatelja zahtevka; izjava o tem, kje se nahaja upravičenec; izjava o istovetnosti upravičenca; fotografija upravičenca, če je na voljo.

Severna Irska

Izvirnik in/ali overjena kopija odločbe, ki jo je treba spremeniti; potrdilo o izvršljivosti; listina, iz katere je razvidno, kakšna brezplačna pravna pomoč je bila zagotovljena vlagatelju zahtevka; listine o finančnem položaju vlagatelja zahtevka/obtoženca – dohodki/stroški/premoženje; overjena kopija rojstnega lista ali potrdila o posvojitvi otroka/otrok, če je ustrezno; potrdilo šole/univerze, če je ustrezno; listine o spremembi položaja otroka/otrok; overjena kopija poročnega lista, če je ustrezno; overjena kopija začasne odločbe o razvezi (začasno potrdilo o razvezi), če je ustrezno; listine o zakonskem stanu vlagatelja zahtevka/obtoženca, če je ustrezno; kopije ustreznih sodnih odločb; izjava o tem, kje se nahaja upravičenec – prebivališče in zaposlitev; izjava o istovetnosti upravičenca; fotografija upravičenca, če je na voljo; vse ostale listine, navedene v členu 16(3), členu 25(1)(a), (b) in (d) ter (3)(b) in členu 30(3), če je ustrezno.

Splošno

Glede zahtevkov iz člena 10, vključno s členom10(1)(a) in členom 10(2)(a), želi osrednji organ Anglije in Walesa prejeti tri kopije vsake listine, po potrebi s priloženim prevodom v angleščino.

Glede zahtevkov iz člena 10, vključno s členom 10(1)(a) in členom 10(2)(a), želi osrednji organ Severne Irske prejeti tri kopije vsake listine s priloženim prevodom v angleščino.

2.   IZJAVE IZ ČLENA 44(1) KONVENCIJE

Evropska unija izjavlja, da spodaj navedene države članice poleg zahtevkov in z njimi povezanih listin, prevedenih v njihov uradni jezik, sprejemajo tudi zahtevke in z njimi povezane listine, prevedene v jezike, navedene za naštete države članice:

 

Češka republika: slovaščina

 

Republika Estonija: angleščina

 

Republika Ciper: angleščina

 

Republika Litva: angleščina

 

Republika Malta: angleščina

 

Slovaška republika: češčina

 

Republika Finska: angleščina

3.   IZJAVE IZ ČLENA 44(2) KONVENCIJE

Evropska unija izjavlja, da se listine v Kraljevini Belgiji pripravljajo v francoščini, nizozemščini ali nemščini oziroma prevajajo v te jezike glede na del belgijskega ozemlja, na katerem se bodo te listine predložile.

Informacija o tem, kateri jezik je treba uporabiti na določenem delu belgijskega ozemlja, je na voljo v priročniku organov za prejem, pripravljenem na podlagi Uredbe (ES) št. 1393/2007 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. novembra 2007 o vročanju sodnih in izvensodnih pisanj v civilnih ali gospodarskih zadevah v državah članicah (vročanje pisanj) (1). Ta priročnik je na voljo na naslednjem spletnem mestu: http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/index_sl.htm.

Kliknite na:

‚Vročanje listin (Uredba (ES) št. 1393/2007)‘/‚Listine‘/‚Priročnik‘/‚Belgija‘/‚Geographical areas of competence‘ (str. 13 in naprej)

ali pojdite neposredno na naslov:

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/html/pdf/manual_sd_bel.pdf

in kliknite na ‚Geographical areas of competence‘ (str. 13 in naprej).“


(1)  UL L 324, 10.12.2007, str. 79.


Top