EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1308R(06)

Popravek Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (UL L 347, 20.12.2013)

OJ L 130, 19.5.2016, p. 9–12 (EN, HU, NL)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 11–18 (SV)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 11–14 (DA)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 32–42 (FR)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 13–17 (SK)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 13–18 (PT)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 7–13 (ET)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 11–22 (IT)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 9–13 (BG)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 20–35 (PL)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 22–25 (FI)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 8–11 (HR, LV, MT)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 14–19 (GA)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 45–60 (ES)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 8–12 (CS)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 17–22 (LT)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 8–14 (RO)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 10–24 (EL)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 7–10 (SL)
OJ L 130, 19.5.2016, p. 18–27 (DE)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/corrigendum/2016-05-19/oj

19.5.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 130/7


Popravek Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007

( Uradni list Evropske unije L 347 z dne 20. decembra 2013 )

1.

Stran 683, uvodna izjava 133, zadnji stavek:

besedilo:

„Zlasti bi morali s pogoji za priznanje in statuti organizacij proizvajalcev zagotoviti, da so takšni organi ustanovljeni na pobudo proizvajalcev in da nadzor nad njimi poteka v skladu s pravili, na podlagi katerih lahko proizvajalci člani demokratično preverjajo svojo organizacijo in njene odločitve.“

se glasi:

„Zlasti bi morali s pogoji za priznanje in statuti organizacij proizvajalcev zagotoviti, da so takšni organi ustanovljeni na pobudo proizvajalcev in da nadzor nad njimi poteka v skladu s pravili, na podlagi katerih lahko člani proizvajalci demokratično preverjajo svojo organizacijo in njene odločitve.“

2.

Stran 693, člen 13(1), uvodno besedilo:

besedilo:

„1.   V obdobjih iz člena 11:“

se glasi:

„1.   V obdobjih iz člena 12:“.

3.

Stran 694, člen 16(2), drugi stavek:

besedilo:

„V takšnih primerih je obračunska vrednost takšnih proizvodov enaka višini ustrezne fiksne cene javne intervencije iz člena 14(2) te uredbe.“

se glasi:

„V takšnih primerih je obračunska vrednost takšnih proizvodov enaka višini ustrezne fiksne cene javne intervencije iz člena 15(2) te uredbe.“

4.

Stran 719, člen 91, prvi odstavek, točka (a):

besedilo:

„(a)

vzpostavi seznam mleka in mlečnih proizvodov iz drugega odstavka točke 5 dela III Priloge VII ter mazavih maščob iz točke (a) šestega odstavka oddelka I dela VII Priloge VII na podlagi okvirnih seznamov proizvodov, za katere države članice menijo, da na njihovem ozemlju ustrezajo navedenim določbam in ki jih države članice pošljejo Komisiji;“

se glasi:

„(a)

vzpostavi seznam mleka in mlečnih proizvodov iz drugega odstavka točke 5 dela III Priloge VII ter mazavih maščob iz točke (a) šestega odstavka točke I dela VII Priloge VII na podlagi okvirnih seznamov, ki jih države članice pošljejo Komisiji in na katerih so proizvodi, za katere države članice menijo, da na njihovem ozemlju ustrezajo navedenim določbam;“.

5.

Stran 733, člen 141(5):

besedilo:

„5.   Za sladkor, skladiščen med tržnim letom v skladu s tem členom, ne smejo veljati drugi ukrepi glede skladiščenja iz člena 16 ali 130.“

se glasi:

„5.   Za sladkor, skladiščen med tržnim letom v skladu s tem členom, ne smejo veljati drugi ukrepi glede skladiščenja iz člena 17 ali 130.“

6.

Stran 734, člen 147(3):

besedilo:

„3.   Da se olajša prevoz vinskih proizvodov in njihovo preverjanje s strani držav člani, […]“

se glasi:

„3.   Da se olajša prevoz vinskih proizvodov in njihovo preverjanje s strani držav članic, […]“.

7.

Stran 734, člen 148(1), tretji pododstavek:

besedilo:

„V tem členu ‚zbiralec‘ pomeni podjetje, ki prevaža surovo mleko od kmeta ali drugega zbiralca do predelovalca surovega mleka ali drugega zbiralca, pri čemer se lastništvo nad surovim mlekom vsakič prenese.“

se glasi:

„V tem členu ‚zbiralec‘ pomeni podjetje, ki izvaja prevoz surovega mleka od kmeta ali drugega zbiralca do predelovalca surovega mleka ali drugega zbiralca, pri čemer se lastništvo nad surovim mlekom vsakič prenese.“

8.

Stran 738, člen 152(1), točka (c)(x):

besedilo:

„(x)

upravljanje vzajemnih skladov, navedenih v operativnih programih v sektorju sadja in zelenjave iz člena 31(2) te uredbe in členu 36 Uredbe (EU) št 1305/2013;“

se glasi:

„(x)

upravljanje vzajemnih skladov, navedenih v operativnih programih v sektorju sadja in zelenjave iz točke (d) člena 33(3) te uredbe in v členu 36 Uredbe (EU) št. 1305/2013;“.

9.

Stran 738, člen 153(1), točka (b):

besedilo:

„(b)

so člani le ene organizacije proizvajalcev za kateri koli proizvod podjetja; vendar lahko države članice odstopajo od tega pogoja v ustrezno utemeljenih primerih, ko imajo člani proizvajalcev dva ločena proizvodna obrata, ki se nahajata na različnih geografskih območjih;“

se glasi:

„(b)

so člani le ene organizacije proizvajalcev za kateri koli proizvod podjetja; vendar lahko države članice odstopajo od tega pogoja v ustrezno utemeljenih primerih, ko imajo člani proizvajalci dva ločena proizvodna obrata, ki se nahajata na različnih geografskih območjih;“.

10.

Stran 738, člen 153(2), točka (c):

besedilo:

„(c)

pravila, ki članom proizvajalcev omogočajo, da demokratično preverjajo svojo organizacijo in njene odločitve;“

se glasi:

„(c)

pravila, ki članom proizvajalcem omogočajo, da demokratično preverjajo svojo organizacijo in njene odločitve;“.

11.

Stran 750, člen 173(1), točka (f):

besedilo:

„(f)

sektorjev, za katere se uporablja člen 161, […]“

se glasi:

„(f)

sektorjev, za katere se uporablja člen 155, […]“.

12.

Stran 751, člen 175, prvi odstavek, točka (c):

besedilo:

„(c)

seznamu gospodarskih območij, ki jih države članice priglasijo v skladu s pravili, sprejetimi na podlagi točke (h) člena 173(1) in točke (d) 173(2);“

se glasi:

„(c)

seznamu gospodarskih območij, ki jih države članice priglasijo v skladu s pravili, sprejetimi na podlagi točke (i) člena 173(1) in točke (d) člena 173(2);“.

13.

Stran 753, člen 181(1):

besedilo:

„1.   Za uporabo stopnje dajatve skupne carinske tarife za proizvode sektorjev sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave ter za grozdni sok in grozdni mošt je vhodna cena pošiljke enaka njeni carinski vrednosti, izračunani v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 2913/92 (1) (carinski zakonik) in Uredbo Komisije (ES) št. 2454/93 (2).

se glasi:

„1.   Za uporabo stopnje dajatve skupne carinske tarife za proizvode sektorjev sadja in zelenjave ter predelanega sadja in zelenjave ter za grozdni sok in grozdni mošt je vhodna cena pošiljke enaka njeni carinski vrednosti, izračunani v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. 2913/92 (3) (carinski zakonik) in Uredbo Komisije (EGS) št. 2454/93 (4).

14.

Stran 768, člen 230(1), točka (c):

besedilo:

„(c)

člen 113a(4), členi 114, 115 in 116, člen 117(1) do (4) ter točka (e)(iv) člena 121, pa tudi točke I(2) in (3) ter III(1) dela Bin del C Priloge XIV ter točke 1, 3, 5 in 6 dela II in točka 2 dela IV Priloge XV za namen uporabe teh členov […];“

se glasi:

„(c)

člen 113a(4), členi 114, 115 in 116, člen 117(1) do (4) ter točka (e)(iv) člena 121, pa tudi točka IV dela A, točke I(2) in (3) ter III(1) dela B in del C Priloge XIV ter točke 1, 3, 5 in 6 dela II in točka 2 dela IV Priloge XV za namen uporabe teh členov […]“.

15.

Stran 768, člen 230(1), točka (h):

besedilo:

„(h)

točka 3(b) dela III Priloge XV do 31. decembra 2015;“

se glasi:

„(h)

točka 3 dela III Priloge XV do 31. decembra 2015;“.

16.

Stran 792, Priloga I, del XXIV, oddelek 2, osma vrstica razpredelnice:

besedilo:

„ex 1212 99 95

Korenine cikorije“

se glasi:

„1212 94 00

Korenine cikorije“

17.

Stran 797, Priloga II, del V:

besedilo:

„‚Govedo‘ pomeni žive živali vrste domače govedo, ki spada pod oznake KN 0102 21, 0102 31 00, 0102 90 20, ex 0102 29 10 do ex 0102 29 99, 0102 39 10, 0102 90 91.“

se glasi:

„‚Govedo‘ pomeni žive živali vrste domače govedo, ki spada pod oznake KN 0102 21, ex 0102 31 00, 0102 90 20, ex 0102 29 10 do ex 0102 29 99, 0102 39 10, 0102 90 91.“

18.

Stran 826, Dodatek II k Prilogi VII, pod razpredelnico se doda naslednji stavek:

„Vsebnost mlečne maščobe izdelkov, naštetih v tem dodatku, se lahko spremeni le s fizikalnim procesom.“

19.

Strani 841–854, Priloga XIV:

(a)

vrstice korelacijske tabele glede členov 66 do 85(d), 103g, 113a(4), 113b, 114, 115, 116, 118o, 118p, 122, 125a, 126a(2) in 126b se berejo, kot sledi:

[Uredba (ES) št. 1234/2007]

[Ta uredba]

[Uredba (EU) št. 1306/2013]

člen 66

— (2)

člen 67

— (2)

člen 68

— (2)

člen 69

— (2)

člen 70

— (2)

člen 71

— (2)

člen 72

— (2)

člen 73

— (2)

člen 74

— (2)

člen 75

— (2)

člen 76

— (2)

člen 77

— (2)

člen 78

— (2)

člen 79

— (2)

člen 80

— (2)

člen 81

— (2)

člen 82

— (2)

člen 83

— (2)

člen 84

— (2)

člen 85

v zvezi z mlekom:

— (2)

v zvezi z drugimi sektorji:

— člen 85(a)

člen 143(1) in člen 144(a)

 

— člen 85(b)

člen 144(j)

 

— člen 85(c)

člen 144(i)

 

— člen 85(d)

 

člen 103g

člen 33(1), člen 37(a) in člen 38(b)

člen 113a(4)

— (2)

člen 113b

člen 78

člen 114

člen 78(1) (2)

člen 115

člen 78(1), člen 75(1)(h) (2)

člen 116

člen 78(1), člen 75(1)(f) in (g) (2)

člen 118o

člen 90(2)

člen 118p

člen 90(3)

člen 122

člena 152 in 160

člen 125a

člena 153 in 160

člen 126b

člen 163

(b)

vrstica korelacijske tabele glede Priloge XIV.A Uredbe (ES) št. 1234/2007 se bere kot naslednji dve vrstici:

Priloga XIV.A, točke I, II in III

Priloga VII, del VI

Priloga XIV.A, točka IV

člen 89

20.

Stran 854, Priloga XIV, opomba 1 na koncu strani:

besedilo:

„(1)

Glej tudi uredbo Sveta, ki se bo sprejela v skladu s členom 43(3) PDEU.“

se glasi:

„(1)

Glej tudi Uredbo Sveta (EU) št. 1370/2013 z dne 16. decembra 2013 o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode (UL L 346, 20.12.2013, str. 12).“Top