EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0576

Uredba (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 Besedilo velja za EGP

UL L 178, 28.6.2013, p. 1–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/576/oj

28.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 178/1


UREDBA (EU) št. 576/2013 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 12. junija 2013

o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 43(2) in točke (b) člena 168(4) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V Uredbi (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (3) so določene zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo pri netrgovskih premikih hišnih živali v državo članico iz druge države članice ali tretjih držav, in v zvezi s pregledi, ki se pri takih premikih uporabljajo. Cilj navedene uredbe je zagotoviti zadostno raven varnosti v zvezi s tveganji za javno zdravje in zdravje živali, ki se pojavljajo pri takih netrgovskih premikih, ter odpraviti kakršne koli neupravičene ovire za take premike.

(2)

Komisija je v izjavi, priloženi Uredbi (EU) št. 438/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o spremembi Uredbe (ES) št. 998/2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali (4), navedla, da namerava predlagati revizijo Uredbe (ES) št. 998/2003 v celoti, zlasti vidikov glede delegiranih in izvedbenih aktov. Zaradi začetka veljavnosti Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU) je treba pooblastila, prenesena na Komisijo z Uredbo (ES) št. 998/2003, uskladiti s členoma 290 in 291 PDEU. Ker je glede zahtev v zvezi z zdravstvenim varstvom živali iz Uredbe (ES) št. 998/2003 potrebnih več sprememb in da se zagotovi zadostna jasnost in dostopnost navedenih zahtev za običajnega državljana, bi bilo treba navedeno uredbo razveljaviti in nadomestiti s to uredbo.

(3)

V tej uredbi bi bilo treba določiti seznam živalskih vrst, za katere bi bilo treba uporabljati harmonizirane zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, kadar so živali teh vrst hišne živali in so predmet netrgovskih premikov. Pri pripravi navedenega seznama bi bilo treba upoštevati njihovo dovzetnost za steklino ali vlogo pri epidemiologiji stekline.

(4)

V Direktivi Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (5), so med drugim določene zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za trgovino s psmi, mačkami in belimi dihurji, ki so živali vrst, dovzetnih za steklino, in njihov uvoz. Ker so te vrste živali hkrati tudi hišne živali, ki pogosto spremljajo svojega lastnika ali pooblaščeno osebo med netrgovskimi premiki znotraj Unije in v Unijo, bi bilo treba v tej uredbi določiti zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki bi se uporabljale za netrgovske premike teh vrst živali v države članice. Te vrste živali bi morale biti navedene na seznamu v delu A Priloge I k tej uredbi.

(5)

Podobno bi bilo treba določiti pravni okvir za zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki bi se uporabljale za netrgovske premike živalskih vrst, ki ne obolevajo za steklino ali nimajo epidemiološkega pomena glede stekline in za katere bi se, če ne bi bile hišne živali, uporabljali drugi pravni akti Unije, vključno z zakonodajo o živalih za proizvodnjo živil. Te živalske vrste bi morale biti navedene na seznamu v delu B Priloge I.

(6)

V seznam v delu B Priloge I bi bilo treba vključiti nevretenčarje, razen čebel in čmrljev,zajetih v Direktivi 92/65/EGS, ter mehkužcev in rakov, zajetih v Direktivi Sveta 2006/88/ES z dne 24. oktobra 2006 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih živalih (6). Prav tako bi bilo treba vključiti okrasne vodne živali, gojene v nekomercialnih akvarijih, ki so izključene iz področja uporabe Direktive 2006/88/ES, ter dvoživke in plazilce.

(7)

V seznam v delu B Priloge I bi bilo treba vključiti tudi vse vrste ptic, razen tistih, ki so zajete v Direktivi Sveta 2009/158/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih zdravstvenega varstva živali, ki veljajo znotraj Skupnosti za trgovanje s perutnino in valilnimi jajci ter za njihov uvoz iz tretjih držav (7), ter glodavce in kunce, razen tistih za proizvodnjo hrane, opredeljenih v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 853/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o posebnih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (8).

(8)

Zaradi doslednosti prava Unije pa bi do uvedbe pravil Unije, ki bi urejala netrgovske premike hišnih živali vrst s seznama v delu B Priloge I v državo članico iz druge države članice ali z ozemlja ali iz tretje države, moralo biti mogoče, da se za take premike uporabljajo nacionalna pravila, pod pogojem, da niso strožja od pravil, ki se uporabljajo za premike v trgovske namene.

(9)

Ker živali vrst s seznama v delu B Priloge I k tej uredbi lahko spadajo med vrste, ki jih je treba posebej zavarovati, bi bilo treba to uredbo uporabljati brez poseganja v Uredbo Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (9).

(10)

Zaradi jasnega razlikovanja med pravili, ki se uporabljajo za netrgovske premike ter za trgovino in uvoz v Unijo iz tretjih držav psov, mačk in belih dihurjev, za katere veljajo zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali iz Direktive 92/65/EGS, bi bilo treba v tej uredbi opredeliti ne samo pojem hišne živali, temveč tudi pojem netrgovskih premikov hišne živali, pri katerih taka hišna žival spremlja svojega lastnika ali pooblaščeno osebo. Izkušnje kažejo, da med netrgovskim premikom ni vedno mogoče zagotoviti, da se hišna žival ves čas nahaja v neposredni bližini lastnika ali pooblaščene osebe. V ustrezno utemeljenih in dokumentiranih primerih bi moralo veljati, da hišna žival spremlja svojega lastnika ali pooblaščeno osebo, tudi če se netrgovski premik hišne živali opravi do pet dni pred ali po premiku lastnika ali pooblaščene osebe, ali je prostorsko ločen od lokacije lastnika ali pooblaščene osebe.

(11)

Glede na izkušnje z uporabo obstoječih pravil je trgovanje s hišnimi živalmi vrst s seznama v delu A Priloge I in njihov uvoz v Unijo iz tretjih držav mogoče goljufivo prikazati kot netrgovski premik. Da bi preprečili take prakse, ki bi lahko pomenile tveganja za zdravje živali, bi bilo treba v tej uredbi določiti največje dovoljeno število hišnih živali vrst s seznama v delu A Priloge I, ki lahko spremljajo svojega lastnika ali pooblaščeno osebo. Prekoračitev tega števila pa bi morala biti mogoča pod nekaterimi posebej določenimi pogoji. Treba bi bilo tudi jasno navesti, da se, če posebej določeni pogoji niso izpolnjeni in število hišnih živali vrst s seznama v delu A Priloge I k tej uredbi presega največje dovoljeno število, za te hišne živali uporabljajo ustrezne določbe iz Direktive 92/65/EGS in Direktive 90/425/EGS (10) ali Direktive 91/496/EGS (11).

(12)

V Uredbi (ES) št. 998/2003 je določeno, da se v prehodnem obdobju za hišne živali vrst s seznamov v delih A in B Priloge I k navedeni uredbi šteje, da so identificirane, če nosijo jasno čitljivo tetovirano znamenje ali elektronski identifikacijski sistem (v nadaljnjem besedilu: transponder). V tej uredbi bi bilo zato treba določiti pravila za označevanje hišnih živali vrst s seznama v delu A Priloge I k tej uredbi po poteku prehodnega obdobja 3. julija 2011.

(13)

Vsaditev transponderja je invaziven poseg, za opravljanje katerega se zahteva določena usposobljenost. Transponderje bi zato morale vsajevati samo ustrezno usposobljene osebe. Če je v državi članici dovoljeno, da vsaditev transponderjev opravlja oseba, ki ni veterinar, bi država članica morala določiti pravila o zahtevani minimalni usposobljenosti take osebe.

(14)

V Prilogi Ia k Uredbi (ES) št. 998/2003 so določene tehnične zahteve za identifikacijo hišnih živali s transponderjem. Te tehnične zahteve ustrezajo mednarodno sprejetim standardom in bi jih bilo treba brez kakršnih koli bistvenih sprememb določiti v Prilogi II k tej uredbi.

(15)

Zaradi varovanja javnega zdravja in zdravja hišnih živali vrst s seznama v Prilogi I bi bilo treba v tej uredbi predvideti možnost, da se sprejmejo tudi zdravstveni ukrepi za preprečevanje bolezni in okužb, ki niso steklina. Ti ukrepi bi morali temeljiti na potrjenih znanstvenih podatkih, njihova uporaba pa bi morala biti sorazmerna s tveganjem za javno zdravje ali zdravje živali, povezanim z netrgovskimi premiki hišnih živali, ki bi lahko zbolele za temi boleznimi ali okužbami. Ti ukrepi bi morali vključevati pravila za kategorizacijo držav članic ali njihovih delov, postopke, v skladu s katerimi bi morale države članice, ki zahtevajo uporabo preventivnih zdravstvenih ukrepov, stalno utemeljevati razloge za take ukrepe, pogoje v zvezi z uporabo in dokumentiranjem preventivnih zdravstvenih ukrepov ter po potrebi pogoje za odstopanje od uporabe teh ukrepov. Zato bi bilo prav tako treba zagotoviti, da se z izvedbenim aktom, ki se sprejme na podlagi te uredbe, določi seznam držav članic ali njihovih delov, kategoriziranih v skladu z zadevnimi pravili.

(16)

Možno je, da cepiva proti steklini, s katerimi so pred tretjim mesecem starosti cepljene hišne živali vrst s seznama v delu A Priloge I, zaradi sočasnega delovanja maternalnih protiteles ne zagotovijo zaščitne imunosti. Proizvajalci cepiv zato ne priporočajo cepljenja mladih hišnih živali pred navedeno starostjo. V zvezi z odobritvijo netrgovskih premikov mladih živali vrst s seznama v delu A Priloge I, ki niso bile cepljene ali so bile cepljene, niso pa še razvile zaščitne imunosti proti steklini, bi bilo treba v tej uredbi določiti nekatere previdnostne ukrepe, ki bi jih bilo treba izvesti, državam članicam pa dati možnost, da take premike na njihovo ozemlje odobrijo, kadar mlade hišne živali izpolnjujejo zahteve iz teh ukrepov.

(17)

Da bi poenostavili pogoje za netrgovske premike hišnih živali vrst s seznama v delu A Priloge I med državami članicami z enako pozitivnim stanjem glede stekline, bi bilo treba v tej uredbi tudi predvideti možnost odstopanja od zahteve cepljenja proti steklini. Taka možnost bi morala biti na voljo ob vložitvi skupne prošnje zainteresiranih držav članic. Tako odstopanje bi moralo temeljiti na potrjenih znanstvenih podatkih, njena uporaba pa bi morala biti sorazmerna s tveganjem za javno zdravje ali zdravje živali, povezanim z netrgovskimi premiki teh živali, ki bi lahko zbolele za steklino. Države članice ali njihove dele, ki so upravičeni do takega odstopanja, bi bilo treba navesti v seznamu v izvedbenem aktu, ki se sprejme na podlagi te uredbe.

(18)

Države in ozemlja s seznama v oddelku 2 dela B Priloge II k Uredbi (ES) št. 998/2003 uporabljajo pravila, ki so enakovredna pravilom, ki jih uporabljajo države članice, medtem ko države in ozemlja s seznama v delu C Priloge II k navedeni uredbi izpolnjujejo merila iz člena 10 navedene uredbe. Ti seznami bi morali biti določeni brez kakršnih koli bistvenih sprememb v izvedbenem aktu, ki se sprejme v skladu s to uredbo.

(19)

Prav tako bi bilo treba določiti, da se z izvedbenim aktom, ki se sprejme na podlagi te uredbe, določi seznam ozemelj ali tretjih držav, v katerih se za hišne živali vrst s seznama v delu B Priloge I uporabljajo pravila, ki imajo enako vsebino in učinek kot pravila iz te uredbe.

(20)

V Uredbi (ES) št. 998/2003 so določene nekatere zahteve za netrgovske premike hišnih živali v države članice iz drugih držav članic in držav ali ozemelj s seznama v oddelku 2 dela B in delu C Priloge II k navedeni uredbi. Te zahteve vključujejo veljavno cepljenje zadevnih hišnih živali proti steklini s cepivi, ki izpolnjujejo minimalne standarde iz zadevnega poglavja Priročnika o diagnostičnih testih in cepivih za kopenske živali Mednarodne organizacije za zdravje živali (OIE), ali za katere je bilo izdano dovoljenje za promet bodisi v skladu z Direktivo 2001/82/ES (12) bodisi v skladu z Uredbo (ES) št. 726/2004 (13). Ta cepiva so se izkazala za učinkovito zaščito živali pred steklino in so del zahtev glede veljavnosti cepljenja proti steklini iz Priloge Ib k Uredbi (ES) št. 998/2003. Te zahteve bi bilo treba brez kakršnih koli bistvenih sprememb določiti v Prilogi III k tej uredbi.

(21)

V Uredbi (ES) št. 998/2003 so v zvezi z zdravstvenim varstvom živali določene strožje zahteve za zdravstveno varstvo živali za hišne živali, s katerimi se opravi premik v države članice iz držav ali ozemelj, ki niso navedena na seznamu v delu C Priloge II k navedeni uredbi. Te zahteve vključujejo preverjanje učinkovitosti cepljenja posameznih živali proti steklini s titracijo protiteles v laboratoriju, odobrenem v skladu z Odločbo Sveta 2000/258/ES z dne 20. marca 2000 o imenovanju posebnega inštituta, pristojnega za uvajanje meril, ki so potrebna za standardizacijo seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini (14). To zahtevo bi bilo zato treba ohraniti v Prilogi IV k tej uredbi, vključiti pa bi bilo treba tudi pogoj, da je treba test izvesti v skladu z metodami iz zadevnega poglavja Priročnika o diagnostičnih testih in cepivih za kopenske živali Mednarodne organizacije za zdravje živali (OIE).

(22)

Identifikacijski dokumenti, s katerimi so opremljene hišne živali vrst s seznama v delu A Priloge I, s katerimi se opravijo netrgovski premiki v države članice, so potrebni za potrditev skladnosti s to uredbo. V tej uredbi bi bilo zato treba določiti pogoje za izdajanje identifikacijskih dokumentov ter zahteve v zvezi z njihovo vsebino, veljavnostjo, varnostnimi značilnostmi, formatom in obliko.

(23)

S to uredbo bi bilo treba državam članicam omogočiti, da odobrijo netrgovske premike na svoje ozemlje hišnih živali vrst s seznama v delu A Priloge I, ki so opremljene z identifikacijskim dokumentom, izdanim na ozemlju ali v tretji državi, v kateri se uporabljajo pravila, ki imajo enako vsebino in učinek kot pravila, ki jih uporabljajo države članice. Države članice bi poleg tega morale imeti možnost odobriti netrgovski premik na njihovo ozemlje, potem ko je bil opravljen premik na ozemlje ali v tretjo državo hišnih živali, ki so opremljene z identifikacijskim dokumentom, izdanim v državi članici, pod pogojem, da so pogoji za vrnitev s teh ozemelj ali iz tretjih držav izpolnjeni, preden je hišna žival zapustila Unijo.

(24)

S to uredbo bi bilo treba državam članicam omogočiti tudi, da v primeru potrebe, da lastnik nujno odide, na primer zaradi nenadne naravne nesreče, političnih nemirov ali druge višje sile, ki prizadene lastnika, za hišne živali vrst s seznama v Prilogi I, ki ne upoštevajo pravil iz te uredbe, odobrijo neposreden vstop na svoje ozemlje, pod pogojem, da se predhodno zaprosi za dovoljenje in ga ciljna država članica izda ter se izvede časovno omejena izolacija pod uradnim nadzorom zaradi izpolnitve pogojev te uredbe. Kljub potrebi po takem nujnem odhodu bi morala biti taka dovoljenja nujna, zaradi tveganj za zdravje živali ob vstopu v Unijo hišne živali, ki ne upošteva pravil iz te uredbe.

(25)

Direktiva 90/425/EGS in Direktiva 91/496/EGS se ne uporabljata za veterinarske preglede hišnih živali, ki spremljajo potnike med netrgovskimi premiki.

(26)

Da bi države članice preverile skladnost s to uredbo in sprejele potrebne ukrepe, bi bilo treba v tej uredbi določiti, da mora oseba, ki spremlja hišno žival, predložiti zahtevani identifikacijski dokument pri vsakem netrgovskem premiku v državo članico, ter predvideti ustrezna preverjanja dokumentov in identitete hišnih živali, ki spremljajo svojega lastnika med netrgovskim premikom v državo članico iz druge države članice ali z določenih ozemelj ali iz tretjih držav.

(27)

Prav tako bi bilo treba v tej uredbi določiti, da morajo države članice na določenih vstopnih točkah sistematično preverjati dokumente in identiteto hišnih živali, ki spremljajo svojega lastnika med netrgovskim premikom v državo članico z določenih ozemelj ali iz tretjih držav. Pri teh preverjanjih bi bilo treba upoštevati ustrezna načela iz Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (15). Kadar je to potrebno zaradi nadaljnjih premikov v druge države članice, bi bilo treba od držav članic zahtevati, da preverjanja dokumentirajo v identifikacijskem dokumentu, da bi lahko na podlagi datumov teh preverjanj določili obdobje veljavnosti identifikacijskega dokumenta.

(28)

Poleg tega bi bilo treba v tej uredbi določiti zaščitne ukrepe za preprečevanje tveganj za javno zdravje ali zdravje živali zaradi netrgovskih premikov hišnih živali.

(29)

Da bi državljanom zagotovili jasne in dostopne informacije o pravilih, ki se uporabljajo za netrgovske premike v Unijo hišnih živali vrst s seznama v Prilogi I, bi bilo treba od držav članic zahtevati, da dajo javnosti na voljo te informacije, zlasti ustrezne predpise nacionalnega prava.

(30)

Da bi zagotovili pravilno uporabo te uredbe, bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte v zvezi s posebnimi zahtevami za trgovanje s posameznimi vrstami hišnih živali vrst s seznama v delu B Priloge I ter posebnih zdravstvenih ukrepih za preprečevanje bolezni ali okužb, ki niso steklina, za katerimi lahko zbolijo vrste s seznama v Prilogi I, ter za sprejemanje pravil za omejevanje števila hišnih živali vrst s seznama v delu B Priloge I, ki spremljajo svojega lastnika med netrgovskim premikom, in spremembo prilog II do IV. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(31)

Poleg tega bi bilo treba na Komisijo prenesti pooblastila, da v ustrezno utemeljenih primerih tveganj za javno zdravje ali zdravje živali v skladu s postopkom v nujnih primerih sprejme akte v zvezi z zdravstvenimi ukrepi za preprečevanje bolezni ali okužb, ki niso steklina, za katerimi lahko zbolijo hišne živali vrst s seznama v Prilogi I.

(32)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja te uredbe bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila v zvezi s seznamom držav članic ali njihovih delov, ki imajo enako pozitivno stanje glede stekline, in ki so pooblaščeni za sklenitev vzajemnih sporazumov o odstopanju od nekaterih pogojev, ki veljajo za netrgovske premike hišnih živali, ter seznamom držav članic, kategoriziranih v skladu s pravili o zdravstvenih ukrepih za preprečevanje bolezni in okužb, ki niso steklina, seznami ozemelj in tretjih držav določenih za namene odstopanja od nekaterih pogojev, ki veljajo za netrgovske premike, vzorcem identifikacijskih dokumentov, s katerimi se opremijo hišne živali vrst s seznama v Prilogi I med netrgovskimi premiki v državo članico iz druge države članice ali z ozemlja ali iz tretje države, pravili o formatu, obliki in jezikih izjav, ki jih je treba podpisati, ter zaščitnih ukrepih v primeru pojava ali širitve stekline ali bolezni ali okužbe, ki niso steklina. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (16).

(33)

Komisija bi morala sprejeti izvedbene akte s takojšnjim učinkom za posodobitev seznama držav članic ali njihovih delov z enako pozitivnim stanjem glede stekline, ki so pooblaščeni za sklenitev vzajemnih sporazumov o odstopanju od določenih pogojev, ki veljajo za netrgovske premike hišnih živali, in seznama ozemelj ali tretjih držav, določenega z namenom odstopanja od nekaterih pogojev, ki veljajo za netrgovske premike ter za zaščitne ukrepe v primeru pojava ali širitve stekline ali bolezni ali okužbe, ki ni steklina, kadar v utemeljenih primerih, v zvezi z zdravjem živali in javnim zdravjem, tako zahtevajo izredno nujni razlogi.

(34)

V več državah članicah so bila ugotovljena določena neskladja s pravili iz Uredbe (ES) št. 998/2003. Države članice bi morale zato predpisati kazni, ki se uporabijo za kršitve te uredbe.

(35)

V Odločbi Komisije 2003/803/ES z dne 26. novembra 2003 o določitvi vzorca potnega lista za premike psov, mačk in belih dihurjev znotraj Skupnosti (17) je določen vzorec potnega lista za premike hišnih živali vrste pes, mačka in beli dihur med državami članicami v skladu z Uredbo (ES) št. 998/2003. Identifikacijski dokumenti, izdani v skladu s tem vzorcem potnega lista, bi morali pod določenimi pogoji ostati veljavni do konca življenja hišnih živali, da bi omejili upravno in finančno breme za lastnike.

(36)

V Izvedbenem sklepu Komisije 2011/874/EU z dne 15. decembra 2011 o določitvi seznama tretjih držav in ozemelj, ki imajo dovoljenje za uvoz psov, mačk in belih dihurjev in za netrgovske premike več kot petih psov, mačk in belih dihurjev v Unijo, ter o vzorcih spričeval za uvoz in netrgovske premike navedenih živali v Unijo (18) je določen vzorec zdravstvenega spričevala, ki potrjuje skladnost z zahtevami iz Uredbe (ES) št. 998/2003 za netrgovske premike do vključno petih psov, mačk ali belih dihurjev v Unijo. Da bi zagotovili nemoten prehod na nova pravila iz te uredbe, bi ta vzorec spričevala moral ostati veljaven pod določenimi pogoji.

(37)

Ker cilja te uredbe, torej določiti zahteve v zvezi z zdravjem živali pri netrgovskih premikih hišnih živali vrst s seznama v Prilogi I, da bi preprečili ali čim bolj zmanjšali tveganja za javno zdravje ali zdravje živali, ki izhaja iz takih premikov, države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker se ta cilj laže doseže na ravni Unije, lahko Unija sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe o Evropski uniji. V skladu z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta uredba ne presega tistega, kar je potrebno za doseganje navedenega cilja.

(38)

Da bi se zagotovila sočasna objava te uredbe in izvedbenih aktov v zvezi z seznami ozemelj in tretjih držav, določenih zaradi odstopanja od določenih pogojev, ki se uporabljajo za netrgovinske premike, glede formata identifikacijskih dokumentov, ki spremljajo hišne živali iz vrst, določenih v delu A Priloge I med netrgovinskim premikom v državo članico iz druge države članice ali iz ozemlja ali tretje države, in glede pravil o formatu, obliki in jezikih izjav, ki se jih podpiše, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Predmet urejanja

V tej uredbi so določene zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali, in pravila za preglede skladnosti pri takih premikih.

Člen 2

Področje uporabe

1.   Ta uredba se uporablja za netrgovske premike hišnih živali v državo članico iz druge države članice ali z ozemlja ali iz tretje države.

2.   Ta uredba se uporablja brez poseganja v:

(a)

Uredbo (ES) št. 338/97;

(b)

kakršne koli nacionalne ukrepe za omejitev potovanj z določenimi vrstami ali pasmami hišnih živali zaradi razlogov, ki niso povezani z zdravstvenim varstvom živali, ki jih sprejmejo in objavijo države članice ter so javno dostopni.

Člen 3

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„netrgovski premik“ pomeni kakršen koli premik, katerega namen ni niti prodaja niti prenos lastništva hišne živali;

(b)

„hišna žival“ pomeni žival vrste s seznama v Prilogi I, ki spremlja svojega lastnika ali pooblaščeno osebo med netrgovskim premikom, zanjo pa je dokler traja tak netrgovski premik odgovoren lastnik ali pooblaščena oseba;

(c)

„lastnik“ pomeni fizično osebo, ki je v identifikacijskem dokumentu navedena kot lastnik;

(d)

„pooblaščena oseba“ pomeni katero koli fizično osebo, ki jo lastnik pisno pooblasti za netrgovski premik hišne živali v imenu lastnika;

(e)

„transponder“ pomeni pasivno radiofrekvenčno identifikacijsko napravo, ki jo je mogoče samo odčitati;

(f)

„identifikacijski dokument“ pomeni dokument, pripravljen v skladu z vzorcem iz izvedbenih aktov, sprejetih v skladu s to uredbo, ki omogoča jasno identifikacijo hišne živali in preverjanje, ali je njeno zdravstveno stanje skladno s to uredbo;

(g)

„pooblaščeni veterinar“ pomeni katerega koli veterinarja, ki ga je pristojni organ pooblastil za opravljanje specifičnih nalog v skladu s to uredbo ali z akti, sprejetimi na podlagi te uredbe;

(h)

„uradni veterinar“ pomeni katerega koli veterinarja, ki ga imenuje pristojni organ;

(i)

„preverjanje dokumentov“ pomeni preverjanje identifikacijskega dokumenta, ki spremlja hišno žival;

(j)

„preverjanje identitete“ pomeni preverjanje, ali skladnosti identifikacijskega dokumenta in hišne živali, po potrebi pa tudi, ali so označevanje in oznake prisotni in da upoštevajo pravila;

(k)

„vstopna točka za potnike“ pomeni katero koli območje, ki ga določijo države članice za namene preverjanja iz člena 34(1);

Člen 4

Splošna obveznost

Netrgovski premik hišnih živali, pri katerem so izpolnjene zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali iz te uredbe, ni prepovedan, omejen ali oviran iz razlogov v zvezi z zdravstvenim varstvom živali razen tistih, ki izhajajo iz uporabe te uredbe.

Člen 5

Največje število hišnih živali

1.   Največje število hišnih živali vrst s seznama v delu A Priloge I, ki lahko spremljajo lastnika ali pooblaščeno osebo med posameznim netrgovskim premikom, ne sme biti večje od pet.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 je lahko največje število hišnih živali vrst s seznama v delu A Priloge I večje od pet, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

namen netrgovskega premika s hišnimi živalmi je udeležba na tekmovanjih, razstavah ali športnih prireditvah ali pri pripravah na take prireditve;

(b)

lastnik ali pooblaščena oseba predloži pisni dokaz, da so hišne živali prijavljene za sodelovanje na prireditvi iz točke (a) ali pri združenju, ki takšne prireditve organizira;

(c)

hišne živali so stare več kot šest mesecev.

3.   Države članice lahko opravijo standardne preglede na kraju samem, s katerimi preverijo pravilnost podatkov, predloženih v skladu s točko (b) odstavka 2.

4.   Kadar je največje število hišnih živali večje od števila iz odstavka 1 in pogoji iz odstavka 2 niso izpolnjeni, te hišne živali izpolnjujejo zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom iz Direktive 92/65/EGS za zadevne vrste, države članice pa zagotovijo veterinarske preglede teh živali v skladu z direktivama 90/425/EGS ali 91/496/EGS, kakor je primerno.

5.   Da bi preprečili goljufivo prikazovanje netrgovskih premikov hišnih živali s seznama vrst iz dela B Priloge I kot netrgovske premike, se na Evropsko komisijo prenesejo pooblastila za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 39, v katerih se določijo pravila za določitev največjega števila hišnih živali teh vrst, ki lahko spremljajo lastnika ali pooblaščeno osebo med posameznim netrgovskim premikom.

6.   Komisija najpozneje 29. junija 2018 Evropskemu parlamentu in Svetu predloži poročilo o izvajanju tega člena. Komisija na podlagi svojega poročila po potrebi predlaga spremembe te uredbe.

POGLAVJE II

POGOJI, KI SE UPORABLJAJO ZA NETRGOVSKE PREMIKE HIŠNIH ŽIVALI V DRŽAVO ČLANICO IZ DRUGE DRŽAVE ČLANICE

ODDELEK 1

Hišne živali vrst s seznama v delu A Priloge I

Člen 6

Pogoji, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali vrst s seznama v delu A Priloge I

Premik hišnih živali vrst s seznama v delu A Priloge I v državo članico iz druge države članice se ne sme opraviti, če niso izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

hišne živali označene v skladu s členom 17(1);

(b)

hišne živali so bile cepljene proti steklini v skladu z zahtevami glede veljavnosti iz Priloge III;

(c)

hišne živali izpolnjujejo zahteve kakršnih koli zdravstvenih ukrepov za preprečevanje bolezni ali okužb, ki niso steklina, sprejetih v skladu s členom 19(1);

(d)

hišne živali spremlja ustrezno izpolnjen identifikacijski dokument, izdan v skladu s členom 22.

Člen 7

Odstopanje od pogoja cepljenja proti steklini za mlade hišne živali vrst s seznama v delu A Priloge I

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 lahko države članice z odstopanjem od točke (b) člena 6 dovolijo, da se na njihovo ozemlje iz druge države članice opravi netrgovski premik hišnih živali vrst s seznama v delu A Priloge I, ki:

(a)

so stare manj kot 12 tednov in niso bile cepljene proti steklini ali

(b)

so stare od 12 do 16 tednov in so bile cepljene proti steklini, vendar še ne izpolnjujejo veljavnih pogojev iz točke 2(e) Priloge III.

2.   Dovoljenje iz odstavka 1 se lahko izda le, če:

(a)

lastnik ali pooblaščena oseba predloži podpisano izjavo, da hišne živali od skotitve do začetka netrgovskega premika niso imele nobenega stika z divjimi živalmi vrst, ki so dovzetne za steklino ali

(b)

so hišne živali v spremstvu svoje matere, od katere so še vedno odvisne, in je iz identifikacijskega dokumenta njihove matere razvidno, da je bila mati pred njihovo skotitvijo cepljena proti steklini v skladu z zahtevami glede veljavnosti iz Priloge III.

3.   Komisija lahko z izvedbenim aktom sprejme pravila o formatu, obliki in jezikih izjav iz točke (a) odstavka 2 tega člena. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 41(2).

Člen 8

Odstopanje od pogoja cepljenja proti steklini za hišne živali vrst s seznama v delu A Priloge I

1.   Z odstopanjem od točke (b) člena 6 se lahko v skladu s postopkom iz odstavka 2 na skupno prošnjo zadevnih držav članic med državami članicami ali deli njihovega ozemlja dovoli neposreden netrgovski premik hišnih živali vrst s seznama v delu A Priloge I, ki niso bile cepljene proti steklini.

2.   Komisija z izvedbenim aktom sprejme seznam držav članic, ki so pooblaščene za sklenitev medsebojnih sporazumov o odstopanju od točke (b) člena 6 v skladu z odstavkom 1 tega člena. Na tem seznamu so določeni deli teh držav članic, za katere se lahko uporabi odstopanje.

3.   Države članice, ki so zainteresirane za takšen medsebojni sporazum, pred vključitvijo na seznam iz odstavka 2 Komisiji predložijo skupno prošnjo s podrobnostmi o osnutku sporazuma, s katero lahko ob upoštevanju postopkov iz Zoosanitarnega kodeksa za kopenske živali Mednarodne organizacije za zdravje živali (OIE), po katerih se država sama ali območje samo deklarira za državo ali območje brez stekline, dokažejo, da izpolnjujejo vsaj naslednje pogoje:

(a)

v državah članicah prosilkah stalno delujejo sistemi nadzora nad steklino in poročanja o njej;

(b)

v državah članicah prosilkah ali na delih njihovega ozemlja, za katera je bila predložena prošnja, na podlagi sistemov iz točke (a) že vsaj dve leti pred predložitvijo skupne prošnje ni stekline in niso znani primeri pojava stekline pri divjih živalih na ozemlju držav članic ali delih njihovega ozemlja;

(c)

države članice prosilke imajo učinkovite in uspešne nadzorne ukrepe za preprečevanje vnosa in širjenja stekline na njihovem ozemlju;

(d)

prošnja za odstopanje od točke (b) člena 6 mora biti utemeljena in sorazmerna glede na tveganja za javno zdravje ali zdravje živali, do katerega bi lahko prišlo, če se opravi neposreden netrgovski premik necepljenih hišnih živali vrst s seznama v delu A Priloge I iz ene od držav članic prosilke v drugo ali na del njenega ozemlja.

Skupna prošnja vsebuje ustrezne, zanesljive in znanstveno preverjene podatke.

4.   Komisija z izvedbenimi akti države članice v celoti ali dele njihovega ozemlja črta s seznama iz odstavka 2, če zaradi kakršnih koli sprememb v podrobnostih iz odstavka 3 uporaba odstopanja ni več utemeljena.

5.   Izvedbeni akti iz odstavkov 2 in 4 se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 41(2).

6.   V izredno nujnih ustrezno utemeljenih primerih v zvezi s tveganji za javno zdravje ali zdravje živali sprejme Komisija v skladu s postopkom iz člena 41(3), izvedbene akte, ki se začnejo uporabljati takoj, za posodobitev seznama držav članic ali njihovih delov iz odstavka 2 tega člena.

ODDELEK 2

Hišne živali vrst s seznama v delu B Priloge I

Člen 9

Pogoji, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali vrst s seznama v delu B Priloge I

1.   Če Komisija sprejme delegirani akt na podlagi člena 19(1) glede hišnih živali ene od vrst s seznama v delu B Priloge I, morajo biti pri netrgovskem premiku hišnih živali te vrste v državo članico iz druge države članice izpolnjeni pogoji iz odstavka 2 tega člena.

2.   Premik hišnih živali vrst iz odstavka 1 v državo članico se lahko opravi iz druge države članice le, če hišne živali izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)

hišne živali so označene ali opisane v skladu z zahtevami, sprejetimi na podlagi člena 17(2);

(b)

hišne živali izpolnjujejo zahteve iz kakršnih koli zdravstvenih ukrepov za preprečevanje bolezni ali okužb, ki niso steklina, sprejetih na podlagi člena 19(1);

(c)

hišne živali spremlja ustrezno izpolnjen identifikacijski dokument, izdan v skladu s členom 29.

3.   Do sprejetja ustreznih delegiranih aktov iz odstavka 1 lahko države članice za netrgovske premike hišnih živali vrst s seznama v delu B Priloge I na njihovo ozemlje iz druge države članice uporabljajo nacionalna pravila, pod pogojem da se taka pravila:

(a)

uporabljajo sorazmerno s tveganjem za javno zdravje ali zdravje živali, povezanim z netrgovskim premikom hišnih živali navedenih vrst, ter

(b)

niso strožja od tistih, ki se uporabljajo za trgovino z živalmi navedenih vrst v skladu z direktivama 92/65/EGS ali 2006/88/ES.

POGLAVJE III

POGOJI, KI SE UPORABLJAJO ZA NETRGOVSKE PREMIKE HIŠNIH ŽIVALI V DRŽAVO ČLANICO Z OZEMLJA ALI IZ TRETJE DRŽAVE

ODDELEK 1

Hišne živali vrst s seznama v delu A Priloge I

Člen 10

Pogoji, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali vrst s seznama v delu A Priloge I

1.   Premik hišnih živali vrst s seznama v delu A Priloge I v državo članico se ne sme opraviti z ozemlja ali iz tretje države, če hišne živali ne izpolnjujejo naslednjih pogojev:

(a)

hišne živali so označene v skladu s členom 17(1);

(b)

hišne živali so bile cepljene proti steklini v skladu z zahtevami glede veljavnosti iz Priloge III;

(c)

na hišnih živalih je bil opravljen test titracije protiteles proti steklini v skladu z zahtevami glede veljavnosti iz Priloge IV;

(d)

hišne živali izpolnjujejo zahteve iz kakršnih koli zdravstvenih ukrepov za preprečevanje bolezni ali okužb, ki niso steklina, ki so bili sprejeti v skladu s členom 19(1);

(e)

hišne živali spremlja ustrezno izpolnjen identifikacijski dokument, izdan v skladu s členom 26.

2.   Z ozemelj ali iz tretjih držav, ki niso navedene na seznamu, pripravljenem v skladu s členom 13(1), se lahko opravi premik hišnih živali s seznama v delu A Priloge I v državo članico le skozi vstopno točko za potnike, ki je uvrščena na seznam, kot se to zahteva v skladu s členom 34(3).

3.   Z odstopanjem od odstavka 2 lahko države članice dovolijo potovanje z registriranimi vojaškimi ali sledilnimi in reševalnimi psi prek vstopne točke, ki ni vstopna točka za potnike, pod pogojem da:

(a)

je lastnik ali pooblaščena oseba predhodno zaprosila za dovoljenje in je država članica takšno dovoljenje izdala; ter

(b)

se v skladu s členom 34(2) na kraju, ki ga pristojni organ določi v ta namen, in v skladu z ureditvijo iz dovoljenja iz točke (a) tega odstavka opravijo preverjanja skladnosti v zvezi s psmi.

Člen 11

Odstopanje od pogoja cepljenja proti steklini za mlade hišne živali vrst s seznama v delu A Priloge I

1.   Ob upoštevanju odstavka 2 lahko države članice z odstopanjem od točke (b) člena 10(1) dovolijo netrgovske premike na njihovo ozemlje z ozemelj ali iz tretjih držav, uvrščenih na seznam v skladu s členom 13(1) ali (2), hišnih živali vrst s seznama v delu A Priloge I, ki so:

(a)

stare manj kot 12 tednov in niso bile cepljene proti steklini ali

(b)

stare od 12 do 16 tednov in so bile cepljene proti steklini, vendar še ne izpolnjujejo zahtev glede veljavnosti iz točke 2(e) Priloge III.

2.   Dovoljenje iz odstavka 1 se lahko izda le, če:

(a)

lastnik ali pooblaščena oseba predloži podpisano izjavo, da hišne živali od skotitve do začetka netrgovskega premika niso imele nobenega stika z divjimi živalmi vrst, ki so dovzetne za steklino, ali

(b)

so hišne živali v spremstvu svoje matere, od katere so še vedno odvisne, in je iz identifikacijskega dokumenta, ki spremlja njeno mater razvidno, da je mati bila pred njihovo skotitvijo cepljena proti steklini v skladu z zahtevami glede veljavnosti iz Priloge III.

3.   Naknadni netrgovski premiki hišnih živali iz odstavka 1 tega člena v drugo državo članico niso dovoljeni, razen če potekajo v skladu s pogoji iz člena 6 ali so bili dovoljeni v skladu s členom 7 ter je tudi ciljna država članica v skladu z odstavkom 1 tega člena dovolila te premike na svoje ozemlje z ozemelj ali iz tretjih držav.

4.   Komisija lahko z izvedbenim aktom sprejme pravila o formatu, obliki in jezikih izjav iz točke (a) odstavka 2 tega člena. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 41(2).

Člen 12

Odstopanje od pogoja testa titracije protiteles za hišne živali vrst s seznama v delu A Priloge I

1.   Z odstopanjem od točke (c) člena 10(1) se test titracije protiteles ne zahteva za hišne živali vrst s seznama v delu A Priloge I, s katerimi se opravi premik v državo članico z ozemlja ali iz tretje države s seznama, pripravljenega na podlagi člena 13(1) ali (2):

(a)

neposredno;

(b)

po bivanju izključno v eni ali več od teh ozemelj ali tretjih držav ali

(c)

po tranzitu prek ozemlja ali tretje države, ki ni navedena na seznamu, pripravljenem na podlagi člena 13(1) ali (2), pod pogojem, da lastnik ali pooblaščena oseba predloži podpisano izjavo, da hišne živali med takšnim tranzitom niso imele stika z živalmi vrst, ki so dovzetne za steklino, in so bile zavarovane v prevoznem sredstvu ali znotraj območja mednarodnega letališča.

2.   Komisija lahko z izvedbenim aktom sprejme pravila o formatu, obliki in jezikih izjav iz točke (c) odstavka 1 tega člena. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 41(2).

Člen 13

Priprava seznama ozemelj in tretjih držav

1.   Komisija z izvedbenim aktom določi seznam ozemelj in tretjih držav, ki so vložile prošnjo za vnos na seznam in v kateri so dokazale, da v zvezi s hišnimi živalmi vrst iz dela A Priloge I uporabljajo pravila, ki imajo enako vsebino in učinek kot pravila iz oddelka 1 poglavja II, tega oddelka in oddelka 2 poglavja VI, kjer je primerno, pa pravila, sprejeta na podlagi teh pravil.

2.   Komisija z izvedbenim aktom določi seznam ozemelj in tretjih držav, ki so vložile prošnjo za vnos na seznam in v kateri so dokazale, da v zvezi s hišnimi živalmi vrst s seznama v delu A Priloge I izpolnjujejo vsaj naslednja merila:

(a)

obveščanje pristojnih organov o primerih stekline je obvezno;

(b)

vsaj dve leti pred vložitvijo prošnje je že vzpostavljen učinkovit sistem nadzora nad steklino, pri čemer je minimalna zahteva stalni program zgodnjega odkrivanja bolezni, s katerim sta zagotovljeni preiskava in poročanje o živalih, domnevno obolelih za steklino;

(c)

struktura in organizacija njihovih veterinarskih in nadzornih služb, ter pooblastila takih služb, nadzor nad njimi ter sredstva, ki jih imajo na voljo, vključno z osebjem in laboratorijskimi zmogljivostmi, zadostujejo za:

(i)

učinkovito uporabo in izvrševanje nacionalne zakonodaje o netrgovskih premikih hišnih živali; in

(ii)

jamstvo, da so identifikacijski dokumenti v formatu, določenem v členu 25, in izdani v skladu s členom 26, veljavni;

(d)

v veljavi so pravila o preprečevanju in nadzoru nad steklino in se učinkovito izvajajo za čim večje zmanjšanje tveganja okužbe hišnih živali, vključno s pravili o uvozu hišnih živali iz drugih držav ali ozemelj ter po potrebi o:

(i)

nadzoru nad populacijo potepuških psov in mačk;

(ii)

cepljenju domačih živali proti steklini, zlasti če so s steklino okuženi vampirski netopirji; ter

(iii)

nadzoru in izkoreninjenju stekline pri divjih živalih;

(e)

v veljavi so pravila za izdajanje dovoljenj za cepiva proti steklini in trženje teh cepiv.

3.   Izvedbeni akti iz odstavkov 1 in 2 tega člena se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 41(2).

V izredno nujnih ustrezno utemeljenih primerih v zvezi s tveganjem za javno zdravje ali zdravje živali sprejme Komisija v skladu s postopkom iz člena 41(3) izvedbene akte, ki se začnejo uporabljati takoj, za posodobitev seznama ozemelj ali tretjih držav iz odstavkov 1 in 2 tega člena.

ODDELEK 2

Hišne živali vrst s seznama v delu B Priloge I

Člen 14

Pogoji, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali vrst s seznama v delu B Priloge I

1.   Če Komisija sprejme delegirani akt v skladu s členom 19(1) glede hišnih živali ene od vrst s seznama v delu B Priloge I, morajo biti pri netrgovskih premikih hišnih živali te vrste v državo članico z ozemlja ali iz tretje države izpolnjeni pogoji iz odstavka 2 tega člena.

2.   S hišnimi živalmi iz odstavka 1 se lahko z ozemlja ali iz tretje države opravi premik v državo članico le, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)

hišne živali so označene ali opisane v skladu z zahtevami, sprejetimi na podlagi člena 17(2);

(b)

hišne živali izpolnjujejo zahteve iz kakršnih koli zdravstvenih ukrepov za preprečevanje bolezni ali okužb, ki niso steklina, sprejetih v skladu s členom 19(1);

(c)

hišne živali so opremljene z ustrezno izpolnjenim identifikacijskim dokumentom, izdanim v skladu s členom 31,

(d)

hišne živali v državo članico vstopijo na vstopni točki za potnike, kadar prihajajo z ozemlja ali iz tretje države, ki ni navedena na seznamu v skladu s členom 15.

3.   Do sprejetja ustreznih delegiranih aktov iz odstavka 1, lahko države članice za netrgovski premik hišnih živali vrst s seznama v delu B Priloge I na njeno ozemlje ali iz tretje države v državo članico uporabljajo nacionalna pravila, pod pogojem, da se taka pravila:

(a)

uporabljajo sorazmerno s tveganjem za javno zdravje ali zdravje živali, povezanim z netrgovskim premikom hišnih živali navedenih vrst ter

(b)

niso strožja od tistih, ki se uporabljajo za uvoz živali navedenih vrst v skladu z direktivama 92/65/EGS ali 2006/88/ES.

Člen 15

Priprava seznama ozemelj in tretjih držav

Komisija lahko z izvedbenim aktom določi seznam ozemelj in tretjih držav, ki so dokazale, da v zvezi s hišnimi živalmi vrst iz dela B Priloge I uporabljajo pravila, ki imajo enako vsebino in učinek kot pravila iz oddelka 2 poglavja II, tega oddelka ter oddelka 2 poglavja VI, kjer je primerno, pa pravila, sprejeta na podlagi teh pravil.

ODDELEK 3

Odstopanje od pogojev za netrgovske premike hišnih živali

Člen 16

Odstopanje od pogojev, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali med določenimi državami in ozemlji

Z odstopanjem od členov 10 in 14 lahko netrgovski premiki hišnih živali med naslednjimi državami in ozemlji še naprej potekajo pod pogoji, določenimi v nacionalnih pravilih teh držav in ozemelj:

(a)

San Marino in Italija;

(b)

Vatikan in Italija;

(c)

Monako in Francija;

(d)

Andora in Francija;

(e)

Andora in Španija;

(f)

Norveška in Švedska;

(g)

Ferski otoki in Danska;

(h)

Grenlandija in Danska.

POGLAVJE IV

OZNAČEVANJE IN PREVENTIVNI ZDRAVSTVENI UKREPI

ODDELEK 1

Označevanje

Člen 17

Označevanje hišnih živali

1.   Hišne živali vrst s seznama v delu A Priloge I so označene z vsaditvijo transponderja ali z jasno čitljivim znamenjem, ki je bilo vtetovirano pred 3. julijem 2011.

Če transponder iz prvega pododstavka ne izpolnjuje tehničnih zahtev iz Priloge II, lastnik ali pooblaščena oseba zagotovi potrebno sredstvo za odčitavanje navedenega transponderja ob vsakem preverjanju označevanja, kot je določeno v členu 22(1) in (2), ter členu 26, in preverjanju identitete, kot je določeno v členu 33 in členu 34(1).

2.   Hišne živali vrst s seznama v delu B Priloge I se ob upoštevanju posebnosti vsake vrste označijo ali opišejo na tak način, da se zagotovi povezava med hišno živaljo in njenim ustreznim identifikacijskim dokumentom.

Zaradi raznolikosti vrst s seznama iz dela B Priloge I se na Komisijo prenesejo pooblastila, da v skladu s členom 39 sprejme delegirane akte v zvezi s takimi zahtevami za posamezne vrste živali, ki veljajo za označevanje ali opisovanje hišnih živali teh vrst, ter pri tem upošteva vse zadevne nacionalne zahteve.

Člen 18

Zahtevana usposobljenost za vsaditev transponderjev v hišne živali

Če namerava država članica dovoliti, da vsaditev transponderjev opravlja oseba, ki ni veterinar, določi pravila o zahtevani minimalni usposobljenosti takih oseb.

ODDELEK 2

Zdravstveni ukrepi za preprečevanje bolezni ali okužb, ki niso steklina

Člen 19

Preventivni zdravstveni ukrepi in pogoji za njihovo uporabo

1.   Na Komisijo se prenesejo pooblastila, da v primerih, ko je treba s preventivnimi zdravstvenimi ukrepi zavarovati javno zdravje ali zdravje hišnih živali zaradi nadzora nad boleznimi ali okužbami, ki niso steklina, ki bi se lahko razširile zaradi premikov teh hišnih živali, sprejme delegirane akte v skladu s členom 39 v zvezi z zdravstvenimi ukrepi za preprečevanje takih bolezni ali okužb pri posameznih vrstah živalih.

Postopek iz člena 40 se uporabi za delegirane akte, sprejete v skladu s tem odstavkom, kadar je zaradi tveganj za javno zdravje ali zdravje živali to nujno.

2.   Preventivni zdravstveni ukrepi za posamezne vrste živali, odobreni z delegiranim aktom, sprejetim v skladu z odstavkom 1, temeljijo na ustreznih, zanesljivih in preverjenih znanstvenih podatkih ter se uporabljajo sorazmerno s tveganjem za javno zdravje ali zdravje živali, povezanim z netrgovskimi premiki hišnih živali, ki bi lahko zbolele za boleznimi ali okužbami, ki niso steklina.

3.   Delegirani akti iz odstavka 1 lahko vključujejo tudi:

(a)

pravila za kategorizacijo držav članic ali njihovih delov glede na zdravstveno stanje živali v njih ter njihove sisteme nadzorovanja in poročanja v zvezi z nekaterimi boleznimi ali okužbami, ki niso steklina;

(b)

pogoje, ki jih morajo države članice izpolniti, da so še naprej upravičene do uporabe preventivnih zdravstvenih ukrepov iz odstavka 2;

(c)

pogoje za uporabo in dokumentiranje preventivnih zdravstvenih ukrepov iz odstavka 2 pred netrgovskimi premiki hišnih živali;

(d)

pogoje za odobritev odstopanj od uporabe preventivnih zdravstvenih ukrepov iz odstavka 2 v nekaterih posebnih okoliščinah.

Člen 20

Seznam držav članic ali delov njihovega ozemlja iz točke (a) člena 19(3)

Komisija lahko z izvedbenim aktom določi sezname držav članic ali delov ozemlja držav članic, ki izpolnjujejo pravila za kategorizacijo držav članic ali njihovih delov iz točke (a) člena 19(3). Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 41(2).

POGLAVJE V

IDENTIFIKACIJSKI DOKUMENTI

ODDELEK 1

Identifikacijski dokumenti za netrgovske premike hišnih živali vrst s seznama v delu a priloge i v državo članico iz druge države članice

Člen 21

Format in vsebina identifikacijskega dokumenta iz točke (d) člena 6

1.   Identifikacijski dokument iz točke (d) člena 6 je v formatu potnega lista v skladu z vzorcem, ki se ga sprejme v skladu z odstavkom 2 tega člena, in vsebuje rubrike za vpis naslednjih podatkov:

(a)

mesta transponderja ali tetoviranega znamenja in bodisi datuma začetka uporabe bodisi datuma odčitanja transponderja ali tetoviranega znamenja ter alfanumerične oznake na transponderju ali tetoviranem znamenju;

(b)

imena, vrste, pasme, spola, barve, datuma skotitve, ki ga navede lastnik, ter vseh posebnih ali prepoznavnih značilnosti ali lastnosti hišne živali;

(c)

imena in kontaktnih podatkov lastnika;

(d)

imena, kontaktnih podatkov in podpisa pooblaščenega veterinarja, ki izda ali izpolni identifikacijski dokument;

(e)

podpisa lastnika;

(f)

podrobnosti o cepljenju proti steklini;

(g)

datuma vzorčenja krvi za test titracije protiteles proti steklini;

(h)

skladnost s kakršnimi koli zdravstvenimi ukrepi za preprečevanje bolezni ali okužb, ki niso steklina,

(i)

drugih pomembnih podatkov v zvezi z zdravstvenim stanjem hišne živali.

2.   Komisija sprejme izvedbeni akt, s katerim določi vzorec iz odstavka 1 tega člena ter tudi zahteve glede jezikov, oblike in varnostnih značilnosti potnega lista iz navedenega odstavka ter pravila za prehod na vzorec tega potnega lista. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 41(2).

3.   V potnem listu iz odstavka 1 je navedena številka, sestavljena iz oznake ISO države članice izdajateljice, ki ji sledi edinstvena alfanumerična oznaka.

Člen 22

Izdajanje in izpolnjevanje identifikacijskega dokumenta iz točke (d) člena 6

1.   Identifikacijski dokument iz točke (d) člena 6 izda pooblaščeni veterinar, potem ko:

(a)

preveri, ali je hišna žival označena v skladu s členom 17(1);

(b)

ustrezno izpolni zadevne rubrike identifikacijskega dokumenta s podatki iz točk (a) do (d) člena 21(1) ter

(c)

lastnik podpiše identifikacijski dokument.

2.   Potem ko preveri, da je hišna žival označena v skladu s členom 17(1), pooblaščeni veterinar izpolni zadevne rubrike identifikacijskega dokumenta s podatki iz točk (d), (f), (g) in (h) člena 21(1) ter tako potrdi, da so izpolnjeni pogoji iz točk (b) in (c) člena 6 ter, kjer je primerno, točke (b)(ii) člena 27.

Ne glede na prvi pododstavek lahko tudi nepooblaščeni veterinar izpolni rubriko o podatkih iz točke (h) člena 21(1), če to omogoča delegirani akt, sprejet v skladu s členom 19(1).

3.   Pooblaščeni veterinar, ki izda identifikacijski dokument, zapise podatkov iz točk (a) do (c) člena 21(1) in člena 21(3) hrani minimalno obdobje, ki ga določi pristojni organ, to pa ne sme biti krajše od treh let.

4.   Po potrebi se lahko izpolnjevanje pogojev iz odstavka 2 tega člena dokumentira v več kot enem identifikacijskem dokumentu v formatu, določenem v členu 21(1).

Člen 23

Razdeljevanje praznih identifikacijskih dokumentov

1.   Pristojni organi zagotovijo, da se prazni identifikacijski dokumenti razdeljujejo le pooblaščenim veterinarjem ter da se njihova imena in kontaktni podatki zapišejo s sklicevanjem na številko iz člena 21(3).

2.   Zapisi iz odstavka 1 se hranijo minimalno obdobje, ki ga določi pristojni organ, to pa ne sme biti krajše od treh let.

Člen 24

Odstopanje od formata identifikacijskega dokumenta iz člena 21(1)

1.   Z odstopanjem od člena 21(1) države članice odobrijo netrgovske premike v državo članico iz druge države članice hišnih živali vrst s seznama v delu A Priloge I, ki so opremljene z identifikacijskim dokumentom, izdanim v skladu s členom 26.

2.   Po potrebi se v identifikacijskem dokumentu iz odstavka 1 dokumentira izpolnjevanje zahtev iz točke (c) člena 6 po zaključku preverjanj iz člena 34(1).

ODDELEK 2

Identifikacijski dokumenti za netrgovske premike hišnih živali vrst s seznama v delu a priloge i v državo članico z ozemlja ali iz tretje države

Člen 25

Format in vsebina identifikacijskega dokumenta iz točke (e) člena 10(1)

1.   Identifikacijski dokument iz točke (e) člena 10(1) je v formatu veterinarskega spričevala v skladu z vzorcem, ki se ga sprejme v skladu z odstavkom 2 tega člena in vsebuje rubrike za vpis naslednjih podatkov:

(a)

mesta transponderja ali tetoviranega znamenja in bodisi datuma začetka uporabe bodisi datuma odčitanja transponderja ali tetoviranega znamenja ter alfanumerične oznake na transponderju ali tetoviranem znamenju;

(b)

vrste, pasme, datuma skotitve, ki ga navede lastnik, spola in barve hišne živali;

(c)

edinstvene referenčne številke spričevala;

(d)

imena in kontaktnih podatkov lastnika ali pooblaščene osebe;

(e)

imena, kontaktnih podatkov in podpisa uradnega ali pooblaščenega veterinarja, ki izda identifikacijski dokument;

(f)

podrobnosti o cepljenju proti steklini;

(g)

datuma vzorčenja krvi za test titracije protiteles proti steklini;

(h)

skladnost s kakršnimi koli zdravstvenimi ukrepi za preprečevanje bolezni ali okužb, ki niso steklina;

(i)

imena in podpisa predstavnika pristojnega organa, ki potrdi dokument, ter

(j)

imena, podpisa in kontaktnih podatkov predstavnika pristojnega organa, ki opravlja preverjanja iz člena 34, ter datuma teh preverjanj;

(k)

drugih pomembnih podatkov v zvezi z zdravstvenim stanjem hišne živali.

2.   Komisija sprejme izvedbeni akt, s katerim določi vzorec iz odstavka 1 tega člena ter zahteve v zvezi z jeziki, obliko in veljavnostjo veterinarskega spričevala iz navedenega odstavka. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 41(2).

3.   Pisna izjava, ki jo podpiše lastnik ali pooblaščena oseba in v kateri je potrjeno, da je namen premika hišne živali v Unijo netrgovski, je del identifikacijskega dokumenta iz točke (e) člena 10(1).

Člen 26

Izdajanje in izpolnjevanje identifikacijskega dokumenta iz točke (e) člena 10(1)

Identifikacijski dokument iz točke (e) člena 10(1) izda uradni veterinar ozemlja ali tretje države odpreme na podlagi dokazne dokumentacije ali pooblaščeni veterinar, nato pa ga potrdi pristojni organ ozemlja ali tretje države odpreme, potem ko veterinar, ki ga izda:

(a)

preveri, ali je hišna žival označena v skladu s členom 17(1), ter

(b)

ustrezno izpolni zadevne rubrike identifikacijskega dokumenta s podatki iz točk (a) do (h) člena 25(1) ter tako potrdi, da so izpolnjeni pogoji iz točke (a) člena 10(1) ter, kjer je primerno, točk (b), (c) in (d) člena 10(1).

Člen 27

Odstopanje od formata identifikacijskega dokumenta iz člena 25(1)

Z odstopanjem od člena 25(1) države članice odobrijo netrgovske premike na svoje ozemlje hišnih živali vrst s seznama v delu A Priloge I, ki so opremljene z identifikacijskim dokumentom, izdanim v skladu s členom 22, če:

(a)

je identifikacijski dokument izdan na enem od ozemelj ali v eni od tretjih držav s seznama v skladu s členom 13(1), ali

(b)

take hišne živali vstopijo v državo članico po premiku na ozemlje ali v tretjo državo ali po tranzitu prek ozemlja ali tretje države iz države članice ter pooblaščeni veterinar izpolni in izda identifikacijski dokument, s katerim potrdi, da so bile hišne živali, preden so zapustile Unijo:

(i)

cepljene proti steklini, kot je določeno v točki (b) člena 10(1), ter

(ii)

je bil na njih opravljen test titracije protiteles proti steklini, kot je določeno v točki (c) člena 10(1), razen v primeru odstopanja iz člena 12.

ODDELEK 3

Identifikacijski dokumenti za netrgovske premike hišnih živali vrst s seznama v delu b priloge i v državo članico iz druge države članice

Člen 28

Format in vsebina identifikacijskega dokumenta iz točke (c) člena 9(2)

1.   Komisija lahko z izvedbenim aktom določi vzorec identifikacijskega dokumenta iz točke (c) člena 9(2), ki vsebuje rubrike za vpis naslednjih podatkov:

(a)

značilnosti oznake ali opisa hišne živali, kot je določeno v členu 17(2);

(b)

vrste ter, kjer je ustrezno, pasme, datuma skotitve, kot ga navede lastnik, spola in barve hišne živali;

(c)

imena in kontaktnih podatkov lastnika;

(d)

imena, kontaktnih podatkov in podpisa pooblaščenega veterinarja, ki izda ali izpolni identifikacijski dokument;

(e)

podpisa lastnika;

(f)

podrobnosti v zvezi s kakršnimi koli zdravstvenimi ukrepi za preprečevanje bolezni ali okužb, ki niso steklina;

(g)

drugih pomembnih podatkov v zvezi z zdravstvenim stanjem hišne živali.

2.   Z izvedbenim aktom iz odstavka 1 tega člena se določijo tudi zahteve v zvezi z jeziki, obliko, veljavnostjo ali varnostnimi značilnostmi identifikacijskega dokumenta iz navedenega odstavka. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 41(2).

Člen 29

Izdajanje in izpolnjevanje identifikacijskega dokumenta iz točke (c) člena 9(2)

1.   Identifikacijski dokument iz točke (c) člena 9(2) izda pooblaščeni veterinar, potem ko:

(a)

preveri, ali je hišna žival označena oziroma opisana v skladu s členom 17(2);

(b)

ustrezno izpolni zadevne rubrike s podatki iz točk (a) do (d) člena 28(1); in

(c)

lastnik podpiše identifikacijski dokument.

2.   Potem ko preveri, da je hišna žival označena ali opisana v skladu s členom 17(2), pooblaščeni veterinar izpolni zadevne rubrike identifikacijskega dokumenta iz točke (c) člena 9(2) s podatki iz točk (d) in (f) člena 28(1) ter tako potrdi, da so izpolnjeni pogoji iz točke (b) člena 9(2), kjer je primerno.

ODDELEK 4

Identifikacijski dokumenti za netrgovske premike hišnih živali vrst s seznama v delu b priloge i v državo članico z ozemlja ali iz tretje države

Člen 30

Format in vsebina identifikacijskega dokumenta iz točke (c) člena 14(2)

1.   Komisija lahko z izvedbenim aktom določi vzorec identifikacijskega dokumenta iz točke (c) člena 14(2), ki vsebuje rubrike za vpis naslednjih podatkov:

(a)

značilnosti oznake ali opisa hišne živali, kot je določeno v členu 17(2);

(b)

vrste ter, kjer je ustrezno, pasme, datuma skotitve, kot ga navede lastnik, spola in barve hišne živali;

(c)

imena in kontaktnih podatkov lastnika ali pooblaščene osebe;

(d)

imena, kontaktnih podatkov in podpisa uradnega ali pooblaščenega veterinarja, ki izda dokument;

(e)

edinstvene referenčne številke spričevala;

(f)

podrobnosti v zvezi s kakršnimi koli zdravstvenimi ukrepi za preprečevanje bolezni ali okužb, ki niso steklina;

(g)

imena in podpisa predstavnika pristojnega organa, ki potrdi dokument;

(h)

imena, podpisa in kontaktnih podatkov predstavnika pristojnega organa, ki opravlja preverjanja iz člena 34, ter datuma teh preverjanj;

(i)

drugih pomembnih podatkov v zvezi z zdravstvenim stanjem hišne živali.

2.   Z izvedbenim aktom iz odstavka 1 tega člena se določijo tudi zahteve v zvezi z jeziki, obliko in veljavnostjo identifikacijskega dokumenta iz navedenega odstavka. Ta izvedbeni akt se sprejme v skladu s postopkom pregleda iz člena 41(2).

3.   Pisna izjava, ki jo podpiše lastnik ali pooblaščena oseba in v kateri je potrjeno, da je namen premika hišne živali v Unijo netrgovski, je del identifikacijskega dokumenta iz točke (c) člena 14(2).

Člen 31

Izdajanje in izpolnjevanje identifikacijskega dokumenta iz točke (c) člena 14(2)

Identifikacijski dokument iz točke (c) člena 14(2) izda uradni veterinar ozemlja ali tretje države odpreme na podlagi dokazne dokumentacije ali pooblaščeni veterinar, nato pa ga potrdi pristojni organ ozemlja ali tretje države odpreme, potem ko veterinar, ki dokument izda:

(a)

preveri, ali je hišna žival označena ali opisana v skladu s členom 17(2); ter

(b)

ustrezno izpolni zadevne rubrike identifikacijskega dokumenta s podatki iz točk (a) do (f) člena 30(1) ter tako potrdi, da so izpolnjeni pogoji iz točk (a) in (b) člena 14(2), kjer je primerno.

POGLAVJE VI

SKUPNE DOLOČBE

ODDELEK 1

Odstopanje za netrgovske premike hišnih živali v države članice

Člen 32

Odstopanje od pogojev iz členov 6, 9, 10 in 14

1.   Z odstopanjem od pogojev iz členov 6, 9, 10 in 14 lahko države članice v izjemnih primerih odobrijo netrgovski premik na svoje ozemlje hišnih živali, ki ne izpolnjujejo pogojev iz navedenih členov, pod pogojem, da:

(a)

lastnik predhodno vloži zahtevek za dovoljenje, ciljna država članica pa tako dovoljenje izda;

(b)

so hišne živali izolirane pod uradnim nadzorom tako dolgo, dokler ne izpolnijo navedenih pogojev, a ne več kot šest mesecev:

(i)

na kraju, ki ga odobri pristojni organ, ter

(ii)

v skladu z ukrepi iz dovoljenja.

2.   Dovoljenje iz točke (a) odstavka 1 lahko vključuje odobritev tranzita prek druge države članice, če je država članica tranzita ciljni državi članici predhodno poslala svoje soglasje.

ODDELEK 2

Splošni pogoji glede skladnosti

Člen 33

Preverjanja dokumentov in identitete, ki se opravljajo v zvezi z netrgovskimi premiki hišnih živali v državo članico iz druge države članice ali z ozemlja ali iz tretje države s seznama, pripravljenega v skladu s členom 13(1) in členom 15

1.   Države članice brez poseganja v člen 16 in da bi preverile skladnost s poglavjem II na nediskriminatoren način opravijo preverjanja dokumentov in identitete hišnih živali, ki so predmet netrgovskega premika na njihovo ozemlje iz druge države članice ali z ozemlja ali iz tretje države s seznama, pripravljenega v skladu s členom 13(1) in členom 15, kjer je primerno.

2.   Lastnik ali pooblaščena oseba ob kakršnem koli netrgovskem premiku v državo članico iz druge države članice ali z ozemlja ali iz tretje države s seznama, pripravljenega v skladu s členom 13(1) in členom 15, kjer je primerno, na zahtevo organa, pristojnega za preverjanja iz odstavka 1 tega člena:

(a)

predloži identifikacijski dokument hišne živali, ki se zahteva v skladu s to uredbo, ki potrjuje, da so izpolnjene zahteve v zvezi s takšnim premikom; in

(b)

omogoči navedena preverjanja glede hišne živali.

Člen 34

Preverjanja dokumentov in identitete, ki se opravljajo v zvezi z netrgovskimi premiki iz ozemlja ali iz tretje države, ki ni na seznamu, pripravljenem v skladu s členom 13(1) ali členom 15

1.   Da preveri skladnost s poglavjem III, pristojni organ države članice na vstopni točki za potnike opravi preverjanja dokumentov in identitete hišnih živali ki so predmet netrgovskega premika v to državo članico z ozemlja ali iz tretje države, razen tistih s seznama, pripravljenega v skladu s členom 13(1) in členom 15, kjer je primerno.

2.   Lastnik ali pooblaščena oseba ob vstopu v državo članico z ozemlja ali iz tretje države, razen tistih s seznama, pripravljenega v skladu s členom 13(1) in členom 15, kjer je primerno, naveže stik s pristojnim organom, navzočim na vstopni točki, zaradi preverjanj iz odstavka 1, ter:

(a)

predloži identifikacijski dokument hišne živali, ki se zahteva v skladu s to uredbo, ki potrjuje, da so izpolnjene zahteve za tak premik, in

(b)

omogoči navedena preverjanja glede hišne živali.

3.   Države članice pripravijo in posodabljajo seznam vstopnih točk za potnike.

4.   Države članice zagotovijo, da je pristojni organ, ki so ga določile za opravljanje preverjanj iz odstavka 1:

(a)

v celoti obveščen o pravilih iz poglavja III, uradniki pristojnega organa pa so ustrezno usposobljeni za njihovo izvajanje;

(b)

da hrani zapise o skupnem številu opravljenih preverjanj in primerih neskladnosti, ugotovljene med takimi preverjanji, ter

(c)

da opravljena preverjanja dokumentira v ustrezni rubriki identifikacijskega dokumenta, če je takšna dokumentacija potrebna za namene netrgovskega premika v druge države članice, kot je določeno v členu 24(1).

Člen 35

Ukrepi v primeru neskladnosti, ki se ugotovi med preverjanji, določenimi v členih 33 in 34

1.   Kadar se s preverjanji iz členov 33 in 34 ugotovi, da hišna žival ne izpolnjuje pogojev iz poglavja II ali III, se pristojni organ po posvetovanju z uradnim veterinarjem in po potrebi z lastnikom ali pooblaščeno osebo odloči, da:

(a)

hišno žival vrne v njeno državo ali ozemlje odpreme;

(b)

da hišno žival v izolacijo pod uradnim nadzorom tako dolgo, dokler ne izpolni pogojev iz poglavja II ali III, ali

(c)

kot zadnjo možnost, če njena vrnitev ni mogoča ali izolacija ni praktična, da je treba hišno žival usmrtiti v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili o varstvu hišnih živali ob usmrtitvi.

2.   Kadar pristojni organ zavrne netrgovski premik hišnih živali v Unijo, se hišne živali dajo v izolacijo pod uradnim nadzorom do:

(a)

vrnitve v svojo državo ali ozemlje odpreme; ali

(b)

sprejetja kakršne koli druge upravne odločitve v zvezi s temi hišnimi živalmi.

3.   Ukrepi iz odstavkov 1 in 2 se izvajajo na stroške lastnika in brez možnosti kakršnega koli finančnega nadomestila za lastnika ali pooblaščeno osebo.

Člen 36

Zaščitni ukrepi

1.   Kadar se v državi članici, na ozemlju ali v tretji državi pojavi ali razširi steklina ali druga bolezen ali okužba, ki ni steklina, in lahko pomeni resno grožnjo za javno zdravje ali zdravje živali, lahko Komisija na lastno pobudo ali na zahtevo države članice z izvedbenim aktom nemudoma in glede na resnost razmer sprejme enega od naslednjih ukrepov:

(a)

začasno ustavi netrgovske premike hišnih živali ali njihov tranzit s celotnega ozemlja ali dela ozemlja zadevne države članice ali zadevnega ozemlja ali tretje države;

(b)

določi posebne pogoje za netrgovske premike hišnih živali s celotnega ozemlja ali dela ozemlja zadevne države članice ali zadevnega ozemlja ali tretje države.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 41(2).

2.   V ustrezno utemeljenih nujnih primerih obvladovanja ali preprečevanja resnega tveganja za zdravje ljudi ali zdravje živali, Komisija v skladu s postopkom iz člena 41(3) sprejme izvedbene akte s takojšnjim učinkom.

Člen 37

Obveznosti obveščanja

1.   Države članice javnosti zagotovijo jasne in enostavno dostopne informacije o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki veljajo za netrgovske premike hišnih živali, in pravilih za preglede skladnosti pri takih premikih, ki so določena v tej uredbi.

2.   Informacije iz odstavka 1 vključujejo zlasti naslednje:

(a)

zahtevano usposobljenost oseb, ki opravljajo vsaditev transponderjev, kot je določeno v členu 18;

(b)

odobritev odstopanja od izpolnjevanja pogoja cepljenja proti steklini pri mladih hišnih živalih vrst s seznama v delu A Priloge I, kot je določeno v členih 7 in 11;

(c)

pogoje za netrgovske premike hišnih živali na ozemlje držav članic:

(i)

ki niso v skladu s členi 6, 9, 10 ali 14;

(ii)

ki prihajajo iz določenih držav in ozemelj in zanje veljajo pogoji iz njihovih nacionalnih pravil, kot je določeno v členu 16;

(d)

seznam vstopnih točk za potnike, kot se pripravi v skladu s členom 34(3), vključno s pristojnim organom, določenim za opravljanje preverjanj iz člena 34(4);

(e)

pogoje, ki veljajo za netrgovske premike hišnih živali vrst s seznama v delu B Priloge I na ozemlje držav članic in so določeni v njihovih nacionalnih pravilih, kot je določeno v členu 9(3) in členu 14(3);

(f)

informacije o cepivih proti steklini, za katera je pristojni organ držav članic izdal dovoljenje za promet, kot je določeno v točki 1(b) Priloge III, in zlasti o ustreznem protokolu cepljenja.

3.   Države članice postavijo spletne strani z informacijami iz odstavka 1 in Komisiji sporočijo spletni naslov teh strani.

4.   Komisija pomaga državam članicam pri objavljanju teh informacij in v ta namen na svoji spletni strani zagotovi:

(a)

povezave na spletne informativne strani držav članic in

(b)

informacije iz točk (b), (d) in (e) odstavka 2 tega člena ter informacije, ki so objavljene v skladu s točko (b) člena 2(2) v dodatnih jezikih, kot je ustrezno.

ODDELEK 3

Postopkovne določbe

Člen 38

Spremembe prilog

Da se zagotovi upoštevanje tehničnega napredka, znanstvenih dosežkov in varovanja javnega zdravja ali zdravja hišnih živali, je Komisija pooblaščena za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 39 za spreminjanje prilog II do IV.

Člen 39

Izvajanje pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 5(5), drugega pododstavka člena 17(2), prvega pododstavka člena 19(1) in člena 38 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 28. junija 2013. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet ne nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.   Pooblastilo iz člena 5(5), drugega pododstavka člena 17(2), prvega pododstavka člena 19(1) in člena 38 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati pooblastilo, navedeno v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.   Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 5(5), drugim pododstavkom člena 17(2), prvim pododstavkom člena 19(1) in členom 38, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.

Člen 40

Postopek v nujnih primerih

1.   Delegirani akti, sprejeti v skladu s tem členom, začnejo veljati nemudoma in se uporabljajo, dokler se jim ne nasprotuje v skladu z odstavkom 2. Uradno obvestilo Evropskemu parlamentu in Svetu o delegiranem aktu navaja razloge za uporabo postopka v nujnih primerih.

2.   Evropski parlament ali Svet lahko nasprotuje delegiranemu aktu v skladu s postopkom iz člena 39(5). V tem primeru Komisija nemudoma po prejemu uradnega obvestila o odločitvi Evropskega parlamenta ali Sveta o nasprotovanju aktu ta akt razveljavi.

Člen 41

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali, ustanovljen s členom 58 Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (19). Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011. Kadar je treba mnenje odbora pridobiti s pisnim postopkom, se pisni postopek konča brez izida, če v roku za predložitev mnenja tako odloči predsednik odbora ali če to zahteva navadna večina članov odbora.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 8 Uredbe (EU) št. 182/2011 v povezavi s členom 5 navedene uredbe.

Člen 42

Kazni

Države članice določijo pravila o kaznih, ki se uporabljajo za kršitve te uredbe, in sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotavljanje njihovega izvajanja. Predpisane kazni morajo biti učinkovite, sorazmerne in odvračilne.

Države članice Komisijo nemudoma uradno obvestijo o teh predpisih in vseh naknadnih spremembah, ki nanje vplivajo.

POGLAVJE VII

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 43

Razveljavitev

1.   Uredba (ES) št. 998/2003 se razveljavi, z izjemo oddelka 2 dela B in dela C Priloge II, ki ostaneta v veljavi do začetka veljavnosti izvedbenih aktov, sprejetih v skladu s členom 13(1) oziroma (2) te uredbe.

Sklicevanja v tej uredbi na seznam v izvedbenih aktih, sprejetih v skladu s členom 13(1) ali (2), se razumejo kot sklicevanja na seznam tretjih držav in ozemelj iz oddelka 2 dela B oziroma iz dela C Priloge II k Uredbi (ES) št. 998/2003, do začetka veljavnosti teh izvedbenih aktov.

2.   Sklicevanja na razveljavljeno uredbo se razumejo kot sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi V.

3.   Razveljavitev Uredbe (ES) št. 998/2003 ne posega v veljavnost Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1152/2011 z dne 14. julija 2011 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih (20), ki je bila sprejeta v skladu z drugim pododstavkom člena 5(1) navedene uredbe.

Člen 44

Prehodni ukrepi v zvezi z identifikacijskimi dokumenti

1.   Z odstopanjem od člena 21(1) se za identifikacijski dokument iz točke (d) člena 6 šteje, da izpolnjuje zahteve iz te uredbe, kadar je:

(a)

pripravljen v skladu z vzorcem potnega lista iz Sklepa 2003/803/ES in

(b)

izdan pred 29. decembrom 2014.

2.   Z odstopanjem od člena 25(1) in člena 27(a) se za identifikacijski dokument iz točke (e) člena 10(1) šteje, da izpolnjuje zahteve iz te uredbe, kadar je:

(a)

pripravljen v skladu z vzorcem spričevala iz Priloge II k Sklepu 2011/874/EU ali, kjer je ustrezno, vzorcem potnega lista, določenem v Sklepu 2003/803/ES, in

(b)

izdan pred 29. decembrom 2014.

Člen 45

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 29. decembra 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 12. junija 2013

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednica

L. CREIGHTON


(1)  UL C 229, 31.7.2012, str. 119.

(2)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 23. maja 2013 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 10. junija 2013.

(3)  UL L 146, 13.6.2003, str. 1.

(4)  UL L 132, 29.5.2010, str. 3.

(5)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

(6)  UL L 328, 24.11.2006, str. 14.

(7)  UL L 343, 22.12.2009, str. 74.

(8)  UL L 139, 30.4.2004, str. 55.

(9)  UL L 61, 3.3.1997, str. 1.

(10)  Direktiva Sveta 90/425/EGS z dne 26. junija 1990 o veterinarskih in zootehničnih pregledih, ki se zaradi vzpostavitve notranjega trga izvajajo v trgovini znotraj Skupnosti z nekaterimi živimi živalmi in proizvodi (UL L 224, 18.8.1990, str. 29).

(11)  Direktiva Sveta 91/496/EGS z dne 15. julija 1991 o določitvi načel o organizaciji veterinarskih pregledov živali, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (UL L 268, 24.9.1991, str. 56).

(12)  Direktiva 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini (UL L 311, 28.11.2001, str. 1).

(13)  Uredba (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila (UL L 136, 30.4.2004, str. 1).

(14)  UL L 79, 30.3.2000, str. 40.

(15)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(16)  UL L 55, 28.2.2011, str. 13.

(17)  UL L 312, 27.11.2003, str. 1.

(18)  UL L 343, 23.12.2011, str. 65.

(19)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(20)  UL L 296, 15.11.2011, str. 6.


PRILOGA I

Vrste hišnih živali

DEL A

Psi (Canis lupus familiaris)

Mačke (Felis silvestris catus)

Beli dihurji (Mustela putorius furo)

DEL B

Nevretenčarji (razen čebel in čmrljev, ki so zajeti v členu 8 Direktive 92/65/EGS, ter mehkužcev in rakov iz točk (e)(ii) oziroma (e)(iii) člena 3(1) Direktive 2006/88/ES)

Okrasne vodne živali, kot so opredeljene v točki (k) člena 3 Direktive 2006/88/ES in ki so izključene iz področja uporabe navedene direktive na podlagi točke (a) člena 2(1) navedene direktive

Dvoživke

Plazilci

Ptice: primerki ptičjih vrst razen tistih iz člena 2 Direktive 2009/158/ES

Sesalci: glodavci in kunci, razen glodavcev in kuncev za proizvodnjo hrane, ki so opredeljeni kot „lagomorfi“ v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 853/2004


PRILOGA II

Tehnične zahteve za transponderje

Transponderji morajo:

(a)

biti skladni s standardom ISO 11784 in uporabljati tehnologijo HDX ali FDX-B; in

(b)

biti takšni, da jih je mogoče odčitati z napravo za odčitavanje, združljivo s standardom ISO 11785.


PRILOGA III

Zahteve glede veljavnosti cepljenja proti steklini

1.

Cepivo proti steklini mora:

(a)

biti cepivo, ki ni živo modificirano cepivo in spada v eno izmed naslednjih kategorij:

(i)

je inaktivirano cepivo z najmanj eno antigensko enoto na odmerek (priporočilo Svetovne zdravstvene organizacije) ali

(ii)

rekombinantno cepivo, ki izraža imunizirajoči glikoprotein virusa stekline v živem virusnem vektorju;

(b)

kadar se uporablja v državi članici, imeti dovoljenje za promet v skladu s:

(i)

členom 5 Direktive 2001/82/ES ali

(ii)

členom 3 Uredbe (ES) št. 726/2004;

(c)

kadar se uporablja na ozemlju ali v tretji državi, imeti odobritev ali dovoljenje pristojnega organa in izpolnjevati vsaj zahteve iz zadevnega dela v poglavju o steklini v Priročniku o diagnostičnih testih in cepivih za kopenske živali Mednarodne organizacije za zdravje živali.

2.

Pri cepljenju proti steklini morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:

(a)

cepljenje opravi pooblaščeni veterinar;

(b)

hišna žival je na datum cepljenja stara najmanj 12 tednov;

(c)

pooblaščeni veterinar ali uradni veterinar navede datum cepljenja v ustreznem delu identifikacijskega dokumenta;

(d)

datum cepljenja iz točke (b) ni predhoden datumu vsaditve transponderja ali tetoviranja znamenja ali datumu odčitanja transponderja ali tetoviranega znamenja, navedenemu v ustreznem delu identifikacijskega dokumenta;

(e)

obdobje veljavnosti cepljenja se začne z vzpostavitvijo zaščitne imunosti, ki sledi najmanj 21 dni po zaključku protokola cepljenja, ki ga zahteva proizvajalec za primarno cepljenje, in se nadaljuje do konca obdobja zaščitne imunosti, kot je določeno v tehnični specifikaciji dovoljenja za promet iz točke 1(b) ali odobritve ali dovoljenja iz točke 1(c) za cepivo proti steklini v državi članici ali na ozemlju ali v tretji državi, kjer se opravi cepljenje.

Pooblaščeni ali uradni veterinar navede obdobje veljavnosti cepljenja v ustreznem delu identifikacijskega dokumenta;

(f)

ponovno cepljenje se šteje za primarno cepljenje, če ni opravljeno v obdobju veljavnosti iz točke (e) predhodnega cepljenja.


PRILOGA IV

Zahteve glede veljavnosti za test titracije protiteles proti steklini

1.

Vzorec krvi, potreben za opravljanje testa titracije protiteles proti steklini, mora odvzeti in v ustreznem delu identifikacijskega dokumenta dokumentirati pooblaščeni veterinar.

2.

Test titracije protiteles proti steklini:

(a)

se mora opraviti na vzorcu, odvzetem vsaj 30 dni od datuma cepljenja, in:

(i)

najmanj tri mesece pred datumom:

netrgovskega premika z ozemlja ali iz tretje države, razen tistih s seznama v izvedbenih aktih, sprejetih v skladu s členom 13(1) ali (2), ali

tranzita prek takega ozemlja ali tretje države, če niso izpolnjeni pogoji iz točke (c) člena 12; ali

(ii)

preden hišna žival zapusti Unijo zaradi premika na ozemlje ali v tretjo državo ali tranzita prek ozemlja ali tretje države, razen tistih s seznama, pripravljenega v skladu s členom 13(1) ali (2); v identifikacijskem dokumentu v formatu iz člena 21(1) se mora potrditi, da je bil test titracije protiteles proti steklini opravljen z ugodnim rezultatom pred datumom premika;

(b)

mora izmeriti stopnjo nevtralizacijskih protiteles proti virusu stekline v serumu, ki mora znašati vsaj 0,5 IU/ml, z uporabo metode, določene v zadevnem delu poglavja o steklini v Priročniku o diagnostičnih testih in cepivih za kopenske živali Mednarodne organizacije za zdravje živali;

(c)

mora biti opravljen v laboratoriju, odobrenem v skladu s členom 3 Odločbe 2000/258/ES;

(d)

ga ni treba ponovno opraviti, potem ko je bil dosežen zadovoljiv rezultat iz točke (b), pod pogojem, da se žival ponovno cepi v obdobju veljavnosti predhodnega cepljenja iz točke 2(d) Priloge III.


PRILOGA V

Korelacijska tabela iz člena 43(2)

Uredba (ES) št. 998/2003

Ta uredba

Člen 1

Člen 1

Prvi odstavek člena 2

Člen 2(1)

Drugi odstavek člena 2

Točka (a) člena 2(2)

Tretji odstavek člena 2

Točka (b) člena 2(2)

Točka (a) člena 3

Točki (a) in (b) člena 3

Točka (b) člena 3

Točka (f) člena 3

Točka (c) člena 3

Člen 2(1)

Prvi pododstavek člena 4(1)

 

 

Prvi pododstavek člena 17(1)

Drugi pododstavek člena 4(1)

Drugi pododstavek člena 17(1)

Člen 4(2)

Člen 4(3)

Člen 4(4)

Točka (a) člena 5(1)

Točka (a) člena 6

Točka (b) člena 5(1)

Točka (d) člena 6

Točka (b)(i) člena 5(1)

Točka (b) člena 6

Točka (b)(ii) člena 5(1)

Točka (c) člena 6

Drugi pododstavek člena 5(1)

Člen 19

Člen 5(2)

Člen 7

Člen 6

Člen 7

Člen 5(5), členi 9, 14 in 28

Člen 8(1)

Člena 10 in 12

Člen 8(2)

Člen 10(1)(e) in člen 27

Točka (a) člena 8(3)

Člen 13(1)

Točka (b) člena 8(3)

Člen 16

Točka (c) člena 8(3)

Člen 11

Člen 8(4)

Člen 25(1) in (2)

Člen 9

Člen 14 ter člen 30(1) in (2)

Prvi pododstavek člena 10

Člen 13(2)

Drugi pododstavek člena 10

Člen 13(3)

Prvi stavek člena 11

Člen 37(1)

Drugi stavek člena 11

Točka (a) člena 34(4)

Uvodno besedilo in točka (a) prvega pododstavka člena 12

Člen 10(2) in člen 34(1)

Uvodno besedilo in točka (b) prvega pododstavka člena 12

Člen 5(4)

Drugi pododstavek člena 12

Člen 34(3) in člen 37(2)(d)

Člen 13

Člen 34(3) in člen 37(2)(d)

Prvi odstavek člena 14

Točka (a) člena 34(2)

Drugi odstavek člena 14

Drugi pododstavek člena 17(1)

Tretji odstavek člena 14

Člen 35(1) in (3)

Četrti odstavek člena 14

Člen 35(2)

Člen 15

Točki 1 in 2(c) Priloge IV

Člen 16

Prvi odstavek člena 17

Drugi odstavek člena 17

Člen 21(1)

Prvi odstavek člena 18

Drugi odstavek člena 18

Člen 36

Člen 19

Člen 13(3) in člen 5(5)

Člen 19a(1) in (2)

Člen 38

Člen 19a(3)

Člen 19b(1)

Člen 39(2)

Člen 19b(2)

Člen 39(4)

Člen 19b(3)

Člen 39(1)

Člen 19c(1) in (3)

Člen 39(3)

Člen 19c(2)

Člen 19d(1) in člen 19d(2)

Člen 39(5)

Člen 19d(3)

Člena 20 do 23

Člen 24(1), (2) in (3)

Člen 41(1), (2) in (3)

Člen 24(4) in (5)

Člen 25

Člen 45

Priloga I

Priloga I

Priloga Ia

Priloga II

Priloga Ib

Priloga III

Del A in oddelek 1 dela B Priloge II

Oddelek 2 dela B Priloge II

Člen 13(1)

Del C Priloge II

Člen 13(2)


IZJAVA KOMISIJE

Komisija bo v okviru strategije Evropske unije za zaščito in dobro počutje živali (1) preučila dobro počutje psov in mačk, ki so vključeni v komercialne dejavnosti.

Če se bo pri tem pokazalo, da te komercialne dejavnosti pomenijo tveganje za zdravje, bo Komisija preučila ustrezne možnosti za zaščito zdravja ljudi in živali ter Evropskemu parlamentu in Svetu predlagala ustrezne spremembe veljavne zakonodaje Unije na področju trgovine s psi in mačkami, vključno z uvedbo primerljivih sistemov za njihovo registracijo, dostopnih v vseh državah članicah.

Glede na navedeno bo Komisija ocenila izvedljivost in ustreznost razširitve takšnih sistemov za registracijo na pse in mačke, označene in identificirane v skladu z zakonodajo Unije na področju potovanj s hišnimi živalmi v nekomercialne namene.


(1)  COM(2012) 6 final/2 – Sporočilo Komisije Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru o strategiji Evropske unije za zaščito in dobro počutje živali 2012–2015.


Top