EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0025

Direktiva Sveta 2013/25/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev zaradi pristopa Republike Hrvaške

UL L 158, 10.6.2013, p. 368–375 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument je bil objavljen v posebni izdaji. (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/25/oj

10.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 158/368


DIREKTIVA SVETA 2013/25/EU

z dne 13. maja 2013

o prilagoditvi nekaterih direktiv na področju pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja storitev zaradi pristopa Republike Hrvaške

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Hrvaške in zlasti člena 3(4) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Hrvaške in zlasti člena 50 Akta,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 50 Akta o pristopu Hrvaške določa, da kadar je treba akte institucij, sprejete pred pristopom, zaradi pristopa prilagoditi in navedeni akt o pristopu ali njegove priloge potrebnih prilagoditev ne predvidevajo, Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino sprejme potrebne akte v ta namen, če izvirnega akta ni sprejela Komisija.

(2)

Sklepna listina konference, na kateri je bila sestavljena in sprejeta Pogodba o pristopu Hrvaške, je pokazala, da so visoke pogodbenice dosegle politični dogovor o nizu prilagoditev aktov institucij, potrebnih zaradi pristopa, ter pozvale Svet in Komisijo, naj sprejmeta te prilagoditve pred pristopom, po potrebi dopolnjene in posodobljene, da se upošteva razvoj prava Unije.

(3)

Direktive 74/557/EGS (1), 77/249/EGS (2), 98/5/ES (3) in 2005/36/ES (4) bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktive 74/557/EGS, 77/249/EGS, 98/5/ES in 2005/36/ES se spremenijo, kakor je določeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice najpozneje do dne pristopa Hrvaške k Uniji sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji nemudoma sporočijo besedila navedenih predpisov.

Države članice uporabljajo te predpise od dne pristopa Hrvaške k Uniji.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati pod pogojem in na dan začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Hrvaške.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. maja 2013

Za Svet

Predsednik

S. COVENEY


(1)  Direktiva Sveta 74/557/EGS z dne 4. junija 1974 o doseganju svobode ustanavljanja in svobode opravljanja storitev v zvezi z dejavnostmi samozaposlenih oseb in posrednikov, ki se ukvarjajo s trgovino in distribucijo strupenih proizvodov (UL L 307, 18.11.1974, str. 5).

(2)  Direktiva Sveta 77/249/EGS z dne 22. marca 1977 o učinkovitem uresničevanju svobode opravljanja storitev odvetnikov (UL L 78, 26.3.1977, str. 17).

(3)  Direktiva 98/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 1998 za olajšanje trajnega opravljanja poklica odvetnika v drugi državi članici kakor tisti, v kateri je bila kvalifikacija pridobljena (UL L 77, 14.3.1998, str. 36).

(4)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (UL L 255, 30.9.2005, str. 22).


PRILOGA

DEL A

VZAJEMNO PRIZNAVANJE POKLICNIH KVALIFIKACIJ

Direktiva 2005/36/ES se spremeni:

1.

V prvem pododstavku člena 49(2) se vstavi naslednja točka:

„(ba)

1. julija 2013 za Hrvaško;“.

2.

Priloga V se spremeni:

(a)

oddelek V.1 se spremeni:

(i)

v tabeli v točki 5.1.1 se po vnosu za Francijo vstavi:

„Hrvatska

Diploma ‚doktor medicine/doktorica medicine‘

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

1. julij 2013“

(ii)

v tabeli v točki 5.1.2 se po vnosu za Francijo vstavi:

„Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

Ministarstvo nadležno za zdravstvo

1. julij 2013“

(iii)

v tabelah v točki 5.1.3 se po ustreznih vnosih za Francijo vstavijo naslednji vnosi:

v tabeli „anesteziologija“ in „splošna kirurgija“:

„Hrvatska

Anesteziologija, reanimatologija i intenzivna medicina

Opća kirurgija“

v tabeli „nevrokirurgija“ in „porodništvo in ginekologija“:

„Hrvatska

Neurokirurgija

Ginekologija i opstetricija“

v tabeli „splošna medicina“ in „oftalmologija“:

„Hrvatska

Opća interna medicina

Oftalmologija i optometrija“

v tabeli „otorinolaringologija“ in „pediatrija“:

„Hrvatska

Otorinolaringologija

Pedijatrija“

v tabeli „pnevmologija“ in „urologija“:

„Hrvatska

Pulmologija

Urologija“

v tabeli „ortopedija“ in „anatomska patologija“:

„Hrvatska

Ortopedija i traumatologija

Patologija“

v tabeli „nevrologija“ in „psihiatrija“:

„Hrvatska

Neurologija

Psihijatrija“

v tabeli „diagnostična radiologija“ in „radioterapija“:

„Hrvatska

Klinička radiologija

Onkologija i radioterapija“

v tabeli „plastična kirurgija“ in „klinična biologija“:

„Hrvatska

Plastična, rekonstrukcijska i estetska kirurgija“

 

v tabeli „mikrobiologija — bakteriologija“ in „biokemija“:

„Hrvatska

Klinička mikrobiologija“

 

v tabeli „imunologija“ in „torakalna kirurgija“:

„Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija“

 

v tabeli „pediatrična kirurgija“ in „vaskularna kirurgija“:

„Hrvatska

Dječja kirurgija

Vaskularna kirurgija“

v tabeli „kardiologija“ in „gastroenterologija“:

„Hrvatska

Kardiologija

Gastroenterologija“

v tabeli „revmatologija“ in „splošna hematologija“:

„Hrvatska

Reumatologija

Hematologija“

v tabeli „endokrinologija“ in „fizioterapija“:

„Hrvatska

Endokrinologija i dijabetologija

Fizikalna medicina i rehabilitacija“

v tabeli „nevropsihiatrija“ in „dermatovenerologija“:

„Hrvatska

 

Dermatologija i venerologija“

v tabeli „radiologija“ in „otroška psihiatrija“:

„Hrvatska

Klinička radiologija

Dječja i adolescentna psihijatrija“

v tabeli „geriatrija“ in „bolezni ledvic“:

„Hrvatska

 

Nefrologija“

v tabeli „nalezljive bolezni“ in „socialna medicina“:

„Hrvatska

Infektologija

Javnozdravstvena medicina“

v tabeli „farmakologija“ in „medicina dela“:

„Hrvatska

Klinička farmakologija s toksikologijom

Medicina rada i športa“

v tabeli „alergologija“ in „nuklearna medicina“:

„Hrvatska

Alergologija i klinička imunologija

Nuklearna medicina“

v tabeli „maksilofacialna kirurgija (osnovno medicinsko usposabljanje)“:

„Hrvatska

Maksilofacijalna kirurgija“

v tabeli „biološka hematologija“:

„Hrvatska“

 

v tabeli „stomatologija“ in „dermatologija“:

„Hrvatska“

 

 

v tabeli „venerologija“ in „tropska medicina“:

„Hrvatska“

 

 

v tabeli „gastroenterologija“ in „nezgodna in urgentna medicina“:

„Hrvatska

Abdominalna kirurgija

Hitna medicina“

v tabeli „klinična nevrofiziologija“ in „dentalna, oralna in maksilofacialna kirurgija (osnovno medicinsko in zobozdravstveno usposabljanje)“:

„Hrvatska“

 

 

v tabeli „internistična onkologija“ in „klinična genetika“:

„Hrvatska“

 

 

(iv)

v tabeli v točki 5.1.4 se po vnosu za Francijo vstavi:

„Hrvatska

Diploma o specijalističkom usavršavanju

Specijalist obiteljske medicine

1. julij 2013“

(b)

v tabeli v točki 5.2.2 oddelka V.2 se po vnosu za Francijo vstavi:

„Hrvatska

1.

Svjedodžba ‚medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege‘

2.

Svjedodžba

‚prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva‘

1.

Srednje strukovne škole koje izvode program za stjecanje kvalifikacije ‚medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege‘

2.

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta u Republici Hrvatskoj

1.

Medicinska sestra opće njege/medicinski tehničar opće njege

2.

Prvostupnik (baccalaureus) sestrinstva/prvostupnica (baccalaurea) sestrinstva

1. julij 2013“

(c)

v tabeli v točki 5.3.2 oddelka V.3 se po vnosu za Francijo vstavi:

„Hrvatska

Diploma ‚doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine‘

Fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

 

Doktor dentalne medicine/doktorica dentalne medicine

1. julij 2013“

(d)

v tabeli v točki 5.4.2 oddelka V.4 se po vnosu za Francijo vstavi:

„Hrvatska

Diploma ‚doktor veterinarske medicine/doktorica veterinarske medicine‘

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

 

1. julij 2013“

(e)

v tabeli v točki 5.5.2 oddelka V.5 se po vnosu za Francijo vstavi:

„Hrvatska

Svjedodžba

‚prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/sveučilišna prvostupnica (baccalaurea) primaljstva‘

Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Sveučilišta u Republici Hrvatskoj

Veleučilišta i visoke škole u Republici Hrvatskoj

Prvostupnik (baccalaureus) primaljstva/prvostupnica (baccalaurea) primaljstva

1. julij 2013“

(f)

v tabeli v točki 5.6.2 oddelka V.6 se po vnosu za Francijo vstavi:

„Hrvatska

Diploma ‚magistar farmacije/magistra farmacije‘

Farmaceutsko-biokemijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu

Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

 

1. julij 2013“

(g)

v tabeli v točki 5.7.1 oddelka V.7 se po vnosu za Francijo vstavi:

„Hrvatska“

 

 

 

 

3.

V Prilogi VI se po vnosu za Francijo vstavi:

„Hrvatska

diploma, na podlagi katere se pridobi poklicni naziv ‚magistar inženjer arhitekture i urbanizma/magistra inženjerka arhitekture i urbanizma‘ in jo podeli Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

diploma, na podlagi katere se pridobi poklicni naziv ‚magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture‘ in jo podeli Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu,

diploma, na podlagi katere se pridobi poklicni naziv ‚magistar inženjer arhitekture/magistra inženjerka arhitekture‘ in jo podeli Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu,

diploma, na podlagi katere se pridobi poklicni naziv ‚diplomirani inženjer arhitekture‘ in jo podeli Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

diploma, na podlagi katere se pridobi poklicni naziv ‚diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture‘ in jo podeli Građevinsko-arhitektonski fakultet Sveučilišta u Splitu,

diploma, na podlagi katere se pridobi poklicni naziv ‚diplomirani inženjer arhitekture/diplomirana inženjerka arhitekture‘ in jo podeli Fakultet građevinarstva, arhitekture i geodezije Sveučilišta u Splitu,

diploma, na podlagi katere se pridobi poklicni naziv ‚diplomirani arhitektonski inženjer‘ in jo podeli Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

diploma, na podlagi katere se pridobi poklicni naziv ‚inženjer‘ in jo podeli Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu,

diploma, na podlagi katere se pridobi poklicni naziv ‚inženjer‘ in jo podeli Arhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultet Sveučilišta u Zagrebu za zaključen študij na Arhitektonski odjel Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta,

diploma, na podlagi katere se pridobi poklicni naziv ‚inženjer‘ in jo podeli Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu za zaključen študij na Arhitektonski odsjek Tehničkog fakulteta,

diploma, na podlagi katere se pridobi poklicni naziv ‚inženjer‘ in jo podeli Tehnički fakultet Sveučilišta u Zagrebu za zaključen študij na Arhitektonsko-inženjerski odjel Tehničkog fakulteta,

diploma, na podlagi katere se pridobi poklicni naziv ‚inženjer arhitekture‘ in jo podeli Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.

Vsem diplomam je treba priložiti potrdilo o članstvu v Zbornici arhitektov Hrvaške (Hrvatska komora arhitekata), ki ga izda Zbornica arhitektov Hrvaške v Zagrebu;

3. študijsko leto po pristopu“

DEL B

PRAVNI POKLICI

1.

V členu 1(2) Direktive 77/249/EGS se doda:

„Hrvaška: Odvjetnik/Odvjetnica.“

2.

V členu 1(2)(a) Direktive 98/5/ES se po vnosu za Francijo vstavi:

„Hrvaška: Odvjetnik/Odvjetnica“.

DEL C

TRGOVINA IN DISTRIBUCIJA STRUPENIH PROIZVODOV

V Prilogi k Direktivi 74/557/EGS se doda:

„—

Hrvaška:

1.

Kemikalije/strupeni proizvodi, ki jih ureja Zakon o kemikalijah (OG 150/05, 53/08, 49/11) in drugi predpisi, sprejeti na podlagi navedenega zakona.

2.

Fitosanitarni proizvodi, ki jih ureja Zakon o fitosanitarnih proizvodih (OG 70/05) in drugi predpisi, sprejeti na podlagi navedenega zakona.“


Top