EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0020

Direktiva Sveta 2013/20/EU z dne 13. maja 2013 o prilagoditvi določenih direktiv na področju varnosti živil, veterinarske in fitosanitarne politike zaradi pristopa Republike Hrvaške

OJ L 158, 10.6.2013, p. 234–239 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 073 P. 5 - 10

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/20/oj

10.6.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 158/234


DIREKTIVA SVETA 2013/20/EU

z dne 13. maja 2013

o prilagoditvi določenih direktiv na področju varnosti živil, veterinarske in fitosanitarne politike zaradi pristopa Republike Hrvaške

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Pogodbe o pristopu Hrvaške in zlasti člena 3(4) Pogodbe,

ob upoštevanju Akta o pristopu Hrvaške in zlasti člena 50 Akta,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 50 Akta o pristopu Hrvaške določa, da kadar je treba akte institucij, sprejete pred pristopom, zaradi pristopa prilagoditi in navedeni akt o pristopu ali njegove priloge potrebnih prilagoditev ne predvidevajo, Svet na predlog Komisije s kvalificirano večino sprejme potrebne akte v ta namen, če izvirnega akta ni sprejela Komisija.

(2)

Sklepna listina konference, na kateri je bila sestavljena in sprejeta Pogodba o pristopu Hrvaške, je pokazala, da so visoke pogodbenice dosegle politični dogovor o nizu prilagoditev aktov institucij, potrebnih zaradi pristopa, ter pozvale Svet in Komisijo, naj sprejmeta te prilagoditve pred pristopom, po potrebi dopolnjene in posodobljene, da se upošteva razvoj prava Unije.

(3)

Direktive 64/432/EGS (1), 89/108/EGS (2), 91/68/EGS (3), 96/23/ES (4), 97/78/ES (5), 2000/13/ES (6), 2000/75/ES (7), 2002/99/ES (8), 2003/85/ES (9), 2003/99/ES (10) in 2009/156/ES (11) bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Direktive 64/432/EGS, 89/108/EGS, 91/68/EGS, 96/23/ES, 97/78/ES, 2000/13/ES, 2000/75/ES, 2002/99/ES, 2003/85/ES, 2003/99/ES in 2009/156/ES se spremenijo, kakor je določeno v Prilogi k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice najpozneje do dne pristopa Hrvaške k Uniji sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji nemudoma sporočijo besedila navedenih predpisov.

Države članice uporabljajo te predpise od dne pristopa Hrvaške k Uniji.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati pod pogojem in na dan začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Hrvaške.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 13. maja 2013

Za Svet

Predsednik

S. COVENEY


(1)  Direktiva Sveta 64/432/EGS z dne 26. junija 1964 o problemih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki vplivajo na trgovino z govedom in prašiči znotraj Skupnosti (UL 121, 29.7.1964, str. 1977/64).

(2)  Direktiva Sveta 89/108/EGS z dne 21. decembra 1988 o približevanju zakonodaj držav članic o hitro zamrznjenih živilih za prehrano ljudi (UL L 40, 11.2.1989, str. 34).

(3)  Direktiva Sveta 91/68/EGS z dne 28. januarja 1991 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovanje znotraj Skupnosti z ovcami in kozami (UL L 46, 19.2.1991, str. 19).

(4)  Direktiva Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in v živalskih proizvodih (UL L 125, 23.5.1996, str. 10).

(5)  Direktiva Sveta 97/78/ES z dne 18. decembra 1997 o določitvi načel, ki urejajo organizacijo veterinarskih pregledov proizvodov, ki vstopajo v Skupnost iz tretjih držav (UL L 24, 30.1.1998, str. 9).

(6)  Direktiva 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil (UL L 109, 6.5.2000, str. 29).

(7)  Direktiva Sveta 2000/75/ES z dne 20. novembra 2000 o določitvi posebnih določb za boj zoper in izkoreninjenje bolezni modrikastega jezika (UL L 327, 22.12.2000, str. 74).

(8)  Direktiva Sveta 2002/99/ES z dne 16. decembra 2002 o predpisih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo proizvodnjo, predelavo, distribucijo in uvoz proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi (UL L 18, 23.1.2003, str. 11).

(9)  Direktiva Sveta 2003/85/ES z dne 29. septembra 2003 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje slinavke in parkljevke (UL L 306, 22.11.2003, str. 1).

(10)  Direktiva 2003/99/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o spremljanju zoonoz in povzročiteljev zoonoz (UL L 325, 12.12.2003, str. 31).

(11)  Direktiva Sveta 2009/156/ES z dne 30. novembra 2009 o pogojih v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki ureja premike in uvoz kopitarjev iz tretjih držav (UL L 192, 23.7.2010, str. 1).


PRILOGA

DEL A

ZAKONODAJA O VARNOSTI ŽIVIL

1.

V členu 8(1)(a) Direktive 89/108/EGS se po vnosu za Romunijo doda na seznam naslednje:

„v hrvaščini: ‚brzo smrznuto‘.“

2.

Direktiva 2000/13/ES se spremeni:

(a)

v drugem pododstavku člena 5(3) se seznam, ki se začenja z „v bolgarščini:“ in končuje z „bestrålad“ ali „behandlad med joniserande strålning“, nadomesti z naslednjim:

„—   v bolgarščini: ‚облъчено‘ ali ‚обработено с йонизиращо лъчение‘,

—   v španščini: ‚irradiado‘ ali ‚tratado con radiación ionizante‘,

—   v češčini: ‚ozářeno‘ ali ‚ošetřeno ionizujícím zářením‘,

—   v danščini: ‚bestrålet/…‘ ali ‚strålekonserveret‘ ali ‚behandlet med ioniserende stråling‘ ali ‚konserveret med ioniserende stråling‘,

—   v nemščini: ‚bestrahlt‘ ali ‚mit ionisierenden Strahlen behandelt‘,

—   v estonščini: ‚kiiritatud‘ ali ‚töödeldud ioniseeriva kiirgusega‘,

—   v grščini:: ‚επεξεργασμένο με ιονίζουσα ακτινοβολία‘ ali ‚ακτινοβολημένο‘,

—   v angleščini: ‚irradiated‘ ali ‚treated with ionising radiation‘,

—   v francoščini: ‚traité par rayonnements ionisants‘ ali ‚traité par ionisation‘,

—   v hrvaščini: ‚konzervirano zračenjem‘ ali ‚podvrgnuto ionizirajućem zračenju‘,

—   v italijanščini: ‚irradiato‘ ali ‚trattato con radiazioni ionizzanti‘,

—   v latvijščini: ‚apstarots‘ ali ‚apstrādāts ar jonizējošo starojumu‘,

—   v litovščini: ‚apšvitinta‘ ali ‚apdorota jonizuojančiąja spinduliuote‘,

—   v madžarščini: ‚sugárkezelt‘ ali ‚ionizáló energiával kezelt‘,

—   v malteščini: ‚ittrattat bir-radjazzjoni‘ ali ‚ittrattat b'radjazzjoni jonizzanti‘,

—   v nizozemščini: ‚doorstraald‘ ali ‚door bestraling behandeld‘ ali ‚met ioniserende stralen behandeld‘,

—   v poljščini: ‚napromieniony‘ ali ‚poddany działaniu promieniowania jonizującego‘,

—   v portugalščini: ‚irradiado‘ ali ‚tratado por irradiação‘ ali ‚tratado por radiação ionizante‘,

—   v romunščini: ‚iradiate‘ ali ‚tratate cu radiații ionizate‘,

—   v slovaščini: ‚ošetrené ionizujúcim žiarením‘,

—   v slovenščini: ‚obsevano‘ ali ‚obdelano z ionizirajočim sevanjem‘,

—   v finščini: ‚säteilytetty‘ ali ‚käsitelty ionisoivalla säteilyllä‘,

—   v švedščini: ‚bestrålad‘ ali ‚behandlad med joniserande strålning‘.“;

(b)

v členu 10(2) se v seznam po vnosu v francoščini vstavi naslednje:

„—   v hrvaščini: ‚upotrijebiti do‘,“.

DEL B

VETERINARSKA ZAKONODAJA

1.

V členu 2(2)(p) Direktive 64/432/EGS se po vnosu za Romunijo na seznam doda naslednje:

„—   Hrvaška: županija,“.

2.

V členu 2(b) Direktive 91/68/EGS se po vnosu za Romunijo na seznam v točki 14 doda naslednje:

„—   Hrvaška: županija“.

3.

V členu 8(3) Direktive 96/23/ES se po tretjem pododstavku vstavi naslednji pododstavek:

„Hrvaška do 31. marca 2014 prvič pošlje Komisiji rezultate svojih načrtov za odkrivanje snovi in njihovih ostankov ter svojih kontrolnih ukrepov.“

4.

Priloga I k Direktivi 97/78/ES se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA I

OZEMLJA, NAŠTETA V ČLENU 1

1.

Ozemlje Kraljevine Belgije.

2.

Ozemlje Republike Bolgarije.

3.

Ozemlje Češke republike.

4.

Ozemlje Kraljevine Danske brez Ferskih otokov in Grenlandije.

5.

Ozemlje Zvezne republike Nemčije.

6.

Ozemlje Republike Estonije.

7.

Ozemlje Irske.

8.

Ozemlje Helenske republike.

9.

Ozemlje Kraljevine Španije brez Ceute in Melille.

10.

Ozemlje Francoske republike.

11.

Ozemlje Republike Hrvaške.

12.

Ozemlje Italijanske republike.

13.

Ozemlje Republike Ciper.

14.

Ozemlje Republike Latvije.

15.

Ozemlje Republike Litve.

16.

Ozemlje Velikega vojvodstva Luksemburg.

17.

Ozemlje Madžarske.

18.

Ozemlje Malte.

19.

Ozemlje Kraljevine Nizozemske v Evropi.

20.

Ozemlje Republike Avstrije.

21.

Ozemlje Republike Poljske.

22.

Ozemlje Portugalske republike.

23.

Ozemlje Romunije.

24.

Ozemlje Republike Slovenije.

25.

Ozemlje Slovaške republike.

26.

Ozemlje Republike Finske.

27.

Ozemlje Kraljevine Švedske.

28.

Ozemlje Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska.“

5.

V Prilogi II k Direktivi 2000/75/ES se v naslov dela A po vnosu „LABORATOIRE COMMUNAUTAIRE DE RÉFÉRENCE POUR LA FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON“ vnese naslednje:

„REFERENTNI LABORATORIJ ZAJEDNICE ZA BOLEST PLAVOG JEZIKA“.

6.

Priloga II k Direktivi 2002/99/ES se spremeni:

(a)

v prvo alineao točke 2 se vstavi naslednja ISO oznaka za oznako „GR“:

„HR“;

(b)

v tretjo alineo točke 2 se doda naslednji sklop kratic:

„EZ,“.

7.

V Prilogi XI k Direktivi 2003/85/ES se v tabelo v delu A po vnosu za Francijo vstavi naslednje:

„HR

Hrvaška

Hrvatski veterinarski institut, Zagreb

Hrvaška“

8.

V členu 9(1) Direktive 2003/99/ES se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Vsaka država članica pošlje Komisiji vsako leto do konca maja, Bolgarija in Romunija prvič do konca maja 2008, Hrvaška pa prvič do konca maja 2014, poročilo o trendih in virih zoonoz, njihovih povzročiteljih in antimikrobski odpornosti, in sicer na osnovi podatkov, zbranih v skladu s členi 4, 7 in 8 v predhodnem letu. Poročila in njihovi morebitni povzetki so dostopni javnosti.“

9.

V prvem pododstavku člena 4(6) Direktive 2009/156/ES se uvodno besedilo nadomesti z naslednjim:

„Če država članica pripravi ali je pripravila prostovoljen ali obvezen program nadzora nad boleznimi, za katere so dovzetni kopitarji, lahko program predloži Komisiji, v šestih mesecih od 4. julija 1990 za Belgijo, Dansko, Nemčijo, Irsko, Grčijo, Španijo, Francijo, Italijo, Luksemburg, Nizozemsko, Portugalsko in Združeno kraljestvo, od 1. januarja 1995 za Avstrijo, Finsko in Švedsko, od 1. maja 2004 za Češko, Estonijo, Ciper, Latvijo, Litvo, Madžarsko, Malto, Poljsko, Slovenijo in Slovaško, od 1. januarja 2007 za Bolgarijo in Romunijo ter od 1. julija 2013 za Hrvaško, pri čemer navede predvsem:“.


Top