EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0519

2013/519/EU: Izvedbeni sklep Komisije z dne 21. oktobra 2013 o določitvi seznama tretjih držav in ozemelj, ki so odobrene za uvoz psov, mačk in belih dihurjev, ter vzorca veterinarskega spričevala za tak uvoz (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 6721) Besedilo velja za EGP

OJ L 281, 23.10.2013, p. 20–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2019; razveljavil 32019D0294 . Latest consolidated version: 01/06/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/519/oj

23.10.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 281/20


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE

z dne 21. oktobra 2013

o določitvi seznama tretjih držav in ozemelj, ki so odobrene za uvoz psov, mačk in belih dihurjev, ter vzorca veterinarskega spričevala za tak uvoz

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 6721)

(Besedilo velja za EGP)

(2013/519/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Sveta 92/65/EGS z dne 13. julija 1992 o zahtevah zdravstvenega varstva živali za trgovino in za uvoz v Skupnost živali, semena, jajčnih celic in zarodkov, za katere ne veljajo zahteve zdravstvenega varstva živali, določene v posebnih pravilih Skupnosti iz Priloge A(I) k Direktivi 90/425/EGS (1) ter zlasti uvodne izjave in točke (b) člena 17(2), točke (a) člena 17(3) ter člena 19 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 92/65/EGS določa zahteve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki urejajo trgovino znotraj Unije in uvoz nekaterih živali v Unijo. Določa, da morajo biti uvozni pogoji za pse, mačke in bele dihurje vsaj enakovredni ustreznim pogojem iz Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. junija 2013 o netrgovskih premikih hišnih živali in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 (2).

(2)

Uredba (EU) št. 576/2013 določa, da kadar je psov, mačk ali belih dihurjev ob enem samem premiku za netrgovske namene več kot pet, navedene hišne živali morajo biti skladne z zahtevami zdravstvenega varstva živali iz Direktive 92/65/EGS za zadevne vrste, razen za nekatere kategorije živali, za katere je pod nekaterimi pogoji možno odstopanje v skladu z Uredbo (EU) št. 576/2013.

(3)

Direktiva 92/65/EGS določa, da se psi, mačke in beli dihurji lahko uvažajo v Unijo le iz tretje države, ki je na seznamu, pripravljenem v skladu s postopkom iz navedene direktive. Poleg tega takšne živali spremlja veterinarsko spričevalo, ki ustreza vzorcu, pripravljenem v skladu s postopkom iz navedene direktive.

(4)

Izvedbeni sklep Komisije 2011/874/EU z dne 15. decembra 2011 o določitvi seznama tretjih držav in ozemelj, ki imajo dovoljenje za uvoz psov, mačk in belih dihurjev in za netrgovske premike več kot petih psov, mačk in belih dihurjev v Unijo, ter o vzorcih spričeval za uvoz in netrgovske premike navedenih živali v Unijo (3) določa vzorec veterinarskega spričevala za uvoz psov, mačk in belih dihurjev v Unijo, prav tako pa določa, da morajo biti ozemlja ali tretje države, iz katerih prihajajo, ter vsa ozemlja ali tretje države, preko katerih poteka tranzit, bodisi na seznamu v oddelku 2 dela B ali v delu C Priloge II k Uredbi (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. maja 2003 o zahtevah v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ki se uporabljajo za netrgovske premike hišnih živali in o spremembi Direktive Sveta 92/65/EGS (4), bodisi na seznamu v delu 1 Priloge II k Uredbi Komisije (EU) št. 206/2010 z dne 12. marca 2010 o seznamih tretjih držav, njihovih ozemelj ali delov, iz katerih se odobri vnos nekaterih živali in svežega mesa v Evropsko unijo, ter o zahtevah za izdajo veterinarskih spričeval (5).

(5)

Zaradi doslednosti zakonodaje Unije je primerno na navedeni seznam odobrenih ozemelj in tretjih držav vključiti seznam tretjih držav, iz katerih je odobren uvoz enoprstih kopitarjev v Unijo, ker so navedene tretje države prav tako zagotovile zadostna jamstva glede obstoja ter izvajanja pravil in načel izdajanja spričeval, ki jih morajo upoštevati za izdajanje spričeval pooblaščene osebe tretjih držav pri izdajanju spričeval, ki jih veterinarska zakonodaja zahteva za preprečevanje zavajanja in goljufij pri izdajanju spričeval. Seznam tretjih držav, iz katerih države članice lahko odobrijo uvoz živih enoprstih kopitarjev, je trenutno določen v Prilogi I k Odločbi Komisije 2004/211/ES z dne 6. januarja 2004 o uvedbi seznama tretjih držav in delov njihovega ozemlja, s katerih države članice dovolijo uvoz živih kopitarjev in semena, jajčnih celic in zarodkov vrste kopitarji, ter o spremembi odločb 93/195/EGS in 94/63/ES (6).

(6)

Uredba (ES) št. 998/2003 je bila razveljavljena z Uredbo (EU) št. 576/2013. Zato je seznam ozemelj in tretjih držav, prej navedenih na seznamu v oddelku 2 dela B ali v delu C Priloge II k Uredbi (ES) št. 998/2003, zdaj določen v Prilogi II k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 577/2013 z dne 28. junija 2013 o vzorcih identifikacijskih dokumentov za netrgovske premike psov, mačk in belih dihurjev, o sestavi seznamov ozemelj in tretjih držav ter o zahtevah glede formata, oblike in jezika izjav, ki potrjujejo izpolnjevanje nekaterih pogojev iz Uredbe (EU) št. 576/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (7).

(7)

V tem sklepu bi bilo zato treba določiti, da je uvoz psov, mačk ali belih dihurjev v Unijo dovoljen samo z ozemelj in iz tretjih držav s seznama v Prilogi I k Odločbi 2004/211/ES, v delu 1 Priloge II k Uredbi (EU) št. 206/2010 ali v Prilogi II k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013.

(8)

Uredba (EU) št. 576/2013 določa, da se psi, mačke in beli dihurji ne smejo premikati v državo članico z ozemlja ali iz tretje države, razen tistih na seznamu v Prilogi II k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013, razen če je bil na njih opravljen test titracije protiteles proti steklini, ki izpolnjuje zahteve o veljavnosti iz Priloge IV k Uredbi Komisije (EU) št. 576/2013.

(9)

Navedene zahteve vključujejo obveznost opravljanja navedenega testa v laboratoriju, odobrenem v skladu z Odločbo Sveta 2000/258/ES z dne 20. marca 2000 o imenovanju posebnega inštituta, pristojnega za uvajanje meril, ki so potrebna za standardizacijo seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini (8), ki določa, da mora francoski urad za varnost živil Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) iz Nancyja v Franciji (od 1. julija 2010 združen v urad Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, ANSES) oceniti laboratorije v državah članicah in tretjih državah za namene odobritve izvajanja seroloških testov za nadzorovanje učinkovitosti cepiva proti steklini pri psih, mačkah in belih dihurjih.

(10)

Odločba Komisije 2005/64/ES z dne 26. januarja 2005 o izvajanju Direktive Sveta 92/65/EGS glede uvoznih pogojev za mačke, pse in bele dihurje za odobrene ustanove, inštitute in središča (9) določa vzorec veterinarskega spričevala za uvoz v Unijo živali, ki so namenjene za ustanove, inštitute in središča, odobrena v skladu z Direktivo 92/65/EGS, ter določa, da se dovoli uvoz navedenih živali z ozemelj ali iz tretjih držav s seznama v oddelku 2 dela B ali v delu C Priloge II k Uredbi (ES) št. 998/2003.

(11)

Ta sklep bi moral zato določati, da je uvoz v Unijo psov, mačk ali belih dihurjev, namenjenih za ustanove, inštitute in središča, odobrene v skladu z Direktivo 92/65/EGS, dovoljen samo z ozemelj in iz tretjih držav s seznama v Prilogi II k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013.

(12)

Ta sklep bi zato moral določiti nov seznam ozemelj in tretjih držav, odobrenih za uvoz psov, mačk in belih dihurjev v Unijo, ter splošni vzorec veterinarskega spričevala za uvoz takšnih živali v Unijo. Odločbo 2005/64/ES bi bilo zato treba razveljaviti.

(13)

Poleg tega sta Odločba Komisije 94/274/ES z dne 18. aprila 1994 o sistemu za identifikacijo psov in mačk, ki so dani na trg v Združenem kraljestvu in na Irskem, pa niso po poreklu iz teh držav (10), in Odločba Komisije 94/275/ES z dne 18. aprila 1994 o priznanju cepiva proti steklini (11), sprejeti na podlagi Direktive 92/65/EGS pred spremembami, uvedenimi z Uredbo (ES) št. 998/2003, postali zastareli in bi ju zato bilo treba razveljaviti.

(14)

Direktiva Sveta 96/93/ES z dne 17. decembra 1996 o certificiranju živali in živalskih proizvodov (12) določa pravila za izdajo veterinarskih spričeval, ki jih veterinarska zakonodaja zahteva za preprečevanje zavajanja in goljufij pri izdajanju spričeval. Primerno je zagotoviti, da uradni veterinarji tretjih držav uporabljajo pravila in načela, ki so vsaj enakovredna tistim iz navedene direktive.

(15)

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1152/2011 z dne 14. julija 2011 o dopolnitvi Uredbe (ES) št. 998/2003 Evropskega parlamenta in Sveta glede preventivnih zdravstvenih ukrepov za nadzor okužbe z Echinococcus multilocularis pri psih (13) določa, da se psi, ki vstopajo v države članice ali njihove dele s seznama v Prilogi I k Uredbi, od 1. januarja 2012 zdravijo zaradi zajedavca Echinococcus multilocularis v skladu z zahtevami iz navedene uredbe.

(16)

Treba je določiti prehodno obdobje, da imajo države članice dovolj časa za prilagoditev novim pravilom iz tega sklepa ter da se pod določenimi pogoji zlasti omogoči uporaba veterinarskih spričeval, izdanih v skladu s pravili Unije, ki se uporabljajo pred datumom začetka uporabe tega sklepa.

(17)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Seznam ozemelj ali tretjih držav, iz katerih je odobren uvoz psov, mačk ali belih dihurjev v skladu z Direktivo 92/65/EGS

1.   Pošiljke psov, mačk ali belih dihurjev, za katere veljajo določbe Direktive 92/65/EGS, se lahko uvozijo v Unijo le, če so ozemlja ali tretje države, iz katerih prihajajo, ter vsa ozemlja ali tretje države, preko katerih poteka tranzit, vključene v enega od seznamov v:

(a)

Prilogi I k Odločbi 2004/211/ES;

(b)

delu 1 Priloge II k Uredbi Komisije (EU) št. 206/2010;

(c)

Prilogi II k Izvedbeni uredbi (EU) št. 577/2013.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se pošiljke psov, mačk ali belih dihurjev, namenjene za ustanove, inštitute in središča, ki so odobreni v skladu z Direktivo 92/65/EGS, v Unijo lahko uvozijo le, če so ozemlja ali tretje države, iz katerih prihajajo, ter vsa ozemlja ali tretje države, preko katerih poteka tranzit, vključene v seznam iz odstavka 1(c).

Člen 2

Veterinarsko spričevalo za uvoz z ozemelj ali iz tretjih držav

Države članice odobrijo le uvoz psov, mačk ali belih dihurjev, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

(a)

priloženo jim je veterinarsko spričevalo, ki je sestavljeno v skladu z vzorcem iz dela 1 Priloge in ki ga izpolni in podpiše uradni veterinar v skladu s pojasnjevalnimi opombami iz dela 2 Priloge;

(b)

izpolnjujejo zahteve glede veterinarskega spričevala iz točke (a) v zvezi z ozemlji ali tretjimi državami, iz katerih prihajajo, ter vsemi ozemlji ali tretjimi državami, preko katerih poteka tranzit, kot je navedeno v odstavkih 1(a), (b) in (c) člena 1.

Člen 3

Razveljavitve

Odločbe 94/274/ES, 94/275/ES in 2005/64/ES se razveljavijo.

Člen 4

Prehodne določbe

Države članice za prehodno obdobje do 29. aprila 2015 odobrijo uvoz v Unijo psov, mačk in belih dihurjev, ki jim je priloženo veterinarsko spričevalo, izdano najpozneje 28. decembra 2014 v skladu z vzorci iz Priloge k Odločbi 2005/64/ES ali Priloge I k Izvedbenemu sklepu 2011/874/EU.

Člen 5

Uporaba

Ta sklep se uporablja od 29. decembra 2014.

Člen 6

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 21. oktobra 2013

Za Komisijo

Tonio BORG

Član Komisije


(1)  UL L 268, 14.9.1992, str. 54.

(2)  UL L 178, 28.6.2013, str. 1.

(3)  UL L 343, 23.12.2011, str. 65.

(4)  UL L 146, 13.6.2003, str. 1.

(5)  UL L 73, 20.3.2010, str. 1.

(6)  UL L 73, 11.3.2004, str. 1.

(7)  UL L 178, 28.6.2013, str. 109.

(8)  UL L 79, 30.3.2000, str. 40.

(9)  UL L 27, 29.1.2005, str. 48.

(10)  UL L 117, 7.5.1994, str. 40.

(11)  UL L 117, 7.5.1994, str. 41.

(12)  UL L 13, 16.1.1997, str. 28.

(13)  UL L 296, 15.11.2011, str. 6.


PRILOGA

DEL 1

Vzorec veterinarskega spričevala za uvoz psov, mačk in belih dihurjev v Unijo

Image

Image

Image

Image

DEL 2

Pojasnjevalne opombe za izpolnjevanje veterinarskih spričeval

(a)

Kadar je v spričevalu navedeno, da se nekatere navedbe uporabljajo, kot je to primerno, se neustrezne navedbe lahko prečrtajo, kar parafira in ožigosa uradni veterinar, ali pa se popolnoma črtajo iz spričevala.

(b)

Izvirnik vsakega spričevala vsebuje en sam list papirja, pri daljšem besedilu pa so vse potrebne strani povezane v nedeljivo celoto.

(c)

Spričevalo se pripravi v vsaj enem uradnem jeziku države članice, v kateri je mejna kontrolna točka za vnos pošiljke v Unijo, in v vsaj enem uradnem jeziku namembne države članice. Vendar lahko navedeni državi članici dovolita, da je spričevalo pripravljeno v uradnem jeziku druge države članice, ki mu je po potrebi priložen uradni prevod.

(d)

Če so zaradi identifikacije kosov v pošiljki (seznam v točki I.28 vzorca veterinarskega spričevala) spričevalu priloženi dodatni listi papirja ali podporni dokumenti, se šteje, da so navedeni listi ali dokumenti sestavni del izvirnika spričevala, če jih na vsaki strani podpiše in ožigosa uradni veterinar.

(e)

Kadar spričevalo, vključno z dodatnimi listi ali dokumenti iz točke (d), vsebuje več kot eno stran, se vsaka stran na dnu strani oštevilči, (številka strani od skupnega števila strani), in na vrhu strani označi z referenčno številko spričevala, ki jo je določil pristojni organ.

(f)

Izvirnik spričevala izpolni in podpiše uradni veterinar na ozemlju ali v tretji državi izvoza. Pristojni organ ozemlja ali tretje države izvoza zagotovi, da se upoštevajo pravila in načela certificiranja, enakovredna tistim iz Direktive Sveta 96/93/ES.

Barva podpisa je drugačna od barve tiska. Ta zahteva velja tudi za žige, razen reliefnih in vodnih žigov.

(g)

Referenčno številko spričevala iz rubrik I.2 in II.a izda pristojni organ na ozemlju ali v tretji državi izvoza.


Top