EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0252

Sklep Sveta št. 252/2013/EU z dne 11. marca 2013 o določitvi večletnega okvira za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice za obdobje 2013–2017

OJ L 79, 21.3.2013, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 008 P. 195 - 197

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/252/oj

21.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 79/1


SKLEP SVETA št. 252/2013/EU

z dne 11. marca 2013

o določitvi večletnega okvira za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice za obdobje 2013–2017

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 352 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju odobritve Evropskega parlamenta,

v skladu s posebnim zakonodajnim postopkom,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s cilji, s katerimi je bila ustanovljena Agencija Evropske unije za temeljne pravice (v nadaljnjem besedilu: Agencija), in za zagotovitev njenega pravilnega delovanja je treba določiti natančna tematska področja njenega delovanja v večletnem okviru, ki traja pet let, kot je določeno v Uredbi Sveta (ES) št. 168/2007 z dne 15. februarja 2007 o ustanovitvi Agencije Evropske unije za temeljne pravice (1).

(2)

Prvi večletni okvir je Svet sprejel s Sklepom 2008/203/ES z dne 28. februarja 2008 o izvajanju Uredbe (ES) št. 168/2007 v zvezi s sprejetjem večletnega okvira za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice za obdobje 2007–2012 (2).

(3)

Večletni okvir bi bilo treba izvajati le v okviru področja uporabe prava Unije.

(4)

Večletni okvir bi moral biti skladen s prednostnimi nalogami Unije ob upoštevanju smernic, ki izhajajo iz resolucij Evropskega parlamenta, in sklepov Sveta na področju temeljnih pravic.

(5)

Večletni okvir bi moral ustrezno upoštevati finančne in človeške vire Agencije.

(6)

Večletni okvir bi moral vključevati določbe za zagotovitev komplementarnosti s pristojnostmi drugih organov, uradov in agencij Unije, pa tudi s Svetom Evrope ter drugimi mednarodnimi organizacijami, dejavnimi na področju temeljnih pravic. Najbolj relevantne agencije in organi Unije v zvezi s tem večletnim okvirom so Evropski azilni podporni urad (EASO), ustanovljen z Uredbo (EU) št. 439/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3), Evropska agencija za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah (Frontex), ustanovljena z Uredbo Sveta (ES) št. 2007/2004 (4), Evropska migracijska mreža, ustanovljena s Sklepom Sveta 2008/381/ES (5), Evropski inštitut za enakost spolov (EIGE), ustanovljen z Uredbo (ES) št. 1922/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (6), Evropski nadzornik za varstvo podatkov (EDPS), ustanovljen z Uredbo (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (7), Eurojust, organ Unije za pravosodno sodelovanje, ustanovljen s Sklepom Sveta 2002/187/PNZ (8), Evropski policijski urad (Europol), ustanovljen s Sklepom Sveta 2009/371/PNZ (9), Evropska policijska akademija (CEPOL), ustanovljena s Sklepom Sveta 2005/681/PNZ (10), Evropska agencija za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (Agencija IT), ustanovljena z Uredbo (EU) št. 1077/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (11), in Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound), ustanovljena z Uredbo Sveta (EGS) št. 1365/75 (12).

(7)

Večletni okvir bi moral med tematskimi področji delovanja Agencije vključevati boj proti rasizmu, ksenofobiji in s tem povezani nestrpnosti.

(8)

Glede na pomen boja proti revščini in socialni izključenosti za Unijo, ki je ta cilj postavila za enega od petih ciljev strategije Evropa 2020, bi morala Agencija pri zbiranju in razširjanju podatkov na tematskih področjih, določenih s tem sklepom, upoštevati gospodarske in socialne predpogoje, ki omogočajo učinkovito uresničevanje temeljnih pravic.

(9)

Agencija v skladu s členom 5(3) Uredbe (ES) št. 168/2007 na zahtevo Evropskega parlamenta, Sveta ali Komisije lahko deluje izven tematskih področij, določenih v večletnem okviru, pod pogojem, da ji to omogočajo njena finančna sredstva in kadrovske zmožnosti. V skladu s Stockholmskim programom – odprta in varna Evropa, ki služi državljanom in jih varuje (13), ki ga je sprejel Evropski svet, bi morale institucije v celoti izkoristiti strokovno znanje Agencije in se z njo po potrebi v skladu z njenim mandatom posvetovati o razvoju politik in zakonodaje, ki vplivajo na temeljne pravice.

(10)

Komisija se je pri pripravi svojega predloga posvetovala z upravnim odborom Agencije in je 18. oktobra 2011 prejela pisne pripombe –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Večletni okvir

1.   Vzpostavi se večletni okvir za Agencijo Evropske unije za temeljne pravice (v nadaljnjem besedilu: Agencija) za obdobje 2013–2017.

2.   Agencija v skladu s členom 3 Uredbe (ES) št. 168/2007 izvaja naloge, opredeljene v členu 4(1) Uredbe (ES) št. 168/2007, in sicer v okviru tematskih področij, določenih v členu 2 tega sklepa.

Člen 2

Tematska področja

Tematska področja so naslednja:

(a)

dostop do pravnega varstva;

(b)

žrtve kaznivih dejanj, vključno z odškodnino za žrtve kaznivih dejanj;

(c)

informacijska družba ter zlasti spoštovanje zasebnosti in varstvo osebnih podatkov;

(d)

vključevanje Romov;

(e)

pravosodno sodelovanje, razen v kazenskih zadevah;

(f)

otrokove pravice;

(g)

diskriminacija na podlagi spola, rase, barve kože, etničnega ali socialnega porekla, genetskih značilnosti, jezika, vere ali prepričanja, političnega ali drugega mnenja, pripadnosti narodnostni manjšini, premoženja, rojstva, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti;

(h)

priseljevanje in vključevanje migrantov, vizumi in nadzor meje ter azil;

(i)

rasizem, ksenofobija in s tem povezana nestrpnost.

Člen 3

Komplementarnost in sodelovanje z drugimi organi

1.   Agencija za izvajanje večletnega okvira v skladu s členi 7, 8 in 10 Uredbe (ES) št. 168/2007 zagotovi ustrezno sodelovanje in usklajevanje z ustreznimi organi, uradi in agencijami Unije, državami članicami, mednarodnimi organizacijami in civilno družbo.

2.   Agencija obravnava vprašanja, povezana z diskriminacijo na podlagi spola, samo v sklopu svojega dela v okviru točke (g) člena 2 in le kolikor to delo zadevajo, ob upoštevanju, da je naloga Evropskega inštituta za enakost spolov (EIGE) zbiranje podatkov o enakosti spolov in diskriminaciji na podlagi spola. Agencija in EIGE sodelujeta v skladu s sporazumom o sodelovanju z dne 22. novembra 2010.

3.   Agencija sodeluje z Evropsko fundacijo za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer (Eurofound) v skladu s sporazumom o sodelovanju z dne 8. oktobra 2009 ter z Evropsko agencijo za upravljanje operativnega sodelovanja na zunanjih mejah (Frontex) v skladu s sporazumom o sodelovanju z dne 26. maja 2010. Poleg tega sodeluje z Evropskim azilnim podpornim uradom (EASO), Evropsko migracijsko mrežo, Eurojustom, organom Unije za pravosodno sodelovanje, Evropskim policijskim uradom (Europol), Evropsko policijsko akademijo (CEPOL) in Evropsko agencijo za operativno upravljanje obsežnih informacijskih sistemov s področja svobode, varnosti in pravice (Agencija IT) v skladu z bodočimi sporazumi o sodelovanju. Sodelovanje s temi organi je omejeno na dejavnosti, ki so v okviru tematskih področij, določenih v členu 2 tega sklepa.

4.   Agencija opravlja svoje naloge na področju informacijske družbe in zlasti na področju spoštovanja zasebnosti in varstva osebnih podatkov, brez poseganja v pristojnosti Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, da se zagotovi spoštovanje temeljnih pravic in svoboščin fizičnih oseb, in zlasti njihove pravice do zasebnosti s strani institucij in organov Unije, v skladu z njegovimi odgovornostmi in pristojnostmi iz členov 46 in 47 Uredbe (ES) št. 45/2001.

5.   Agencija usklajuje svoje dejavnosti z dejavnostmi Sveta Evrope v skladu s členom 9 Uredbe (ES) št. 168/2007 ter Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Svetom Evrope o sodelovanju med Agencijo Evropske unije za temeljne pravice in Svetom Evrope (14), na katerega se sklicuje navedeni člen.

Člen 4

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2013.

V Bruslju, 11. marca 2013

Za Svet

Predsednik

E. GILMORE


(1)  UL L 53, 22.2.2007, str. 1.

(2)  UL L 63, 7.3.2008, str. 14.

(3)  UL L 132, 29.5.2010, str. 11.

(4)  UL L 349, 25.11.2004, str. 1.

(5)  UL L 131, 21.5.2008, str. 7.

(6)  UL L 403, 30.12.2006, str. 9.

(7)  UL L 8, 12.1.2001, str. 1.

(8)  UL L 63, 6.3.2002, str. 1.

(9)  UL L 121, 15.5.2009, str. 37.

(10)  UL L 256, 1.10.2005, str. 63.

(11)  UL L 286, 1.11.2011, str. 1.

(12)  UL L 139, 30.5.1975, str. 1.

(13)  UL C 115, 4.5.2010, str. 1.

(14)  UL L 186, 15.7.2008, str. 7.


Top