EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0162

2013/162/EU: Sklep Komisije z dne 26. marca 2013 o določitvi dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje od 2013 do 2020 v skladu z Odločbo št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 1708)

OJ L 90, 28.3.2013, p. 106–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 031 P. 136 - 140

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 12/08/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/162(1)/oj

28.3.2013   

SL

Uradni list Evropske unije

L 90/106


SKLEP KOMISIJE

z dne 26. marca 2013

o določitvi dodeljenih letnih emisij za države članice za obdobje od 2013 do 2020 v skladu z Odločbo št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(notificirano pod dokumentarno številko C(2013) 1708)

(2013/162/EU)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Odločbe št. 406/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov (1), zlasti četrtega pododstavka člena 3(2) Odločbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Emisije toplogrednih plinov iz naprav, zajete v Direktivi 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES (2), kot izvirajo iz registra Unije, odločb in sklepov Komisije, nacionalnih načrtov razdelitve pravic ter uradne korespondence med Komisijo in zadevnimi državami članicami, predstavljajo preverjene podatke o emisijah v smislu četrtega odstavka člena 3(2) Odločbe št. 406/2009/ES.

(2)

Skupne emisije toplogrednih plinov iz plinov in dejavnosti, kot so opredeljeni v členu 2(1) Odločbe št. 406/2009/ES, predložene leta 2012 v skladu z Odločbo št. 280/2004/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. februarja 2004 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov v Skupnosti in o izvajanju Kjotskega protokola (3), kot so bile ugotovljene po začetnem pregledu leta 2012, ki ga je Komisija izvedla skladno s smernicami za tehnični pregled evidenc emisij toplogrednih plinov (4) iz leta 2012, predstavljajo pregledane podatke o emisijah toplogrednih plinov za leta 2005, 2008, 2009 in 2010 v smislu četrtega odstavka člena 3(2) Odločbe št. 406/2009/ES.

(3)

Da bi zagotovili doslednost med določanjem dodeljenih letnih emisij in sporočenimi emisijami toplogrednih plinov za vsako leto, bi bilo treba dodeljene letne emisije za države članice izračunati tudi z uporabo vrednosti potenciala globalnega segrevanja iz četrtega ocenjevalnega poročila Medvladnega foruma o podnebnih spremembah, ki je bilo sprejeto s Sklepom15/CP.17. Tako izračunane dodeljene letne emisije bi se morale začeti uporabljati od prvega leta, za katero poročanje o evidencah toplogrednih plinov z uporabo teh novih vrednosti potenciala globalnega segrevanja postane obvezno v skladu s členom 3 Odločbe št. 280/2004/ES.

(4)

Podatki, ki se trenutno sporočajo za nacionalne evidence toplogrednih plinov ter nacionalne registre in registre Unije, ne zadostujejo, da bi se na ravni držav članic določile emisije CO2 iz civilnega letalskega prometa na nacionalni ravni, ki niso zajete v Direktivi 2003/87/ES. Emisije CO2 iz letov, ki niso zajete v Direktivi 2003/87/ES, predstavljajo samo zelo majhen del vseh emisij toplogrednih plinov in zbiranje dodatnih informacij v zvezi s temi emisijami bi ustvarilo nesorazmerno administrativno breme. Zaradi tega je pri določanju dodeljenih letnih emisij treba količino emisij CO2 v kategoriji evidence z naslovom „1.A.3.A civilno letalstvo“ šteti, da je enaka nič.

(5)

Dodeljene letne emisije za državo članico za leto 2020 bi bilo treba izračunati tako, da se količina preverjenih emisij toplogrednih plinov iz naprav, ki so obstajale leta 2005, odšteje od pregledanih emisij toplogrednih plinov za leto 2005, rezultat pa prilagodi za odstotni delež, naveden v Prilogi II Odločbe št. 406/2009.

(6)

Količino preverjenih emisij toplogrednih plinov iz naprav bi bilo treba določiti na naslednji način:

Za države članice, ki so sodelovale v sistemu trgovanja z emisijami od leta 2005: količina emisij iz leta 2005 iz naprav, zajetih v Direktivi 2003/87/ES, prilagojena s količino emisij toplogrednih plinov tistih naprav, ki so bile vključene v sistem trgovanja z emisijami ali so bile iz njega izključene v obdobju med 2008 in 2012, ker je zadevna država članica uporabljala prilagojeno področje uporabe, in s količino emisij toplogrednih plinov iz naprav, ki so bile leta 2005 začasno izključene iz sistema trgovanja z emisijami, niso pa bile iz njega izključene v obdobju med 2008 in 2012,

za države članice, ki so sodelovale v sistemu trgovanja z emisijami od leta 2007: količina emisij toplogrednih plinov iz naprav, zajetih v Direktivi 2003/87/ES, iz leta 2007,

za države članice, ki sodelujejo v sistemu trgovanja z emisijami od leta 2013: količina emisij toplogrednih plinov iz naprav, zajetih v Direktivi 2003/87/ES, iz leta 2005 (kot jih je sporočila zadevna država članica in jih je pregledala Komisija).

(7)

Povprečno količino emisij toplogrednih plinov v letu 2009 za države članice s pozitivno ravnjo emisij toplogrednih plinov v skladu s Prilogo II Odločbe št. 406/2009/ES bi bilo treba izračunati tako, da se povprečno količino preverjenih emisij toplogrednih plinov iz naprav, zajetih v Direktivi 2003/87/ES, iz let 2008, 2009 in 2010 v zadevni državi članici odšteje od povprečnih skupnih pregledanih emisij toplogrednih plinov te države za leta 2008, 2009 in 2010.

(8)

Dodeljene letne emisije za določeno državo članico s pozitivno ravnjo emisij toplogrednih plinov v skladu s Prilogo II Odločbe št. 406/2009/ES za leta od 2013 do 2019 bi bilo treba določiti s premočrtnico, ki se začne s povprečno količino emisij toplogrednih plinov zadevne države članice v letu 2009 in konča z letno dodelitvijo emisij tej državi članici za leto 2020.

(9)

Dodeljene letne emisije za državo članico z negativno ravnjo emisij toplogrednih plinov v skladu s Prilogo II Odločbe št. 406/2009/ES za leto 2013 bi bilo treba izračunati tako, da se povprečno količino preverjenih emisij toplogrednih plinov iz naprav, zajetih v Direktivi 2003/87/ES, iz let 2008, 2009 in 2010 v zadevni državi članici odšteje od povprečnih skupnih pregledanih emisij toplogrednih plinov te države za leta 2008, 2009 in 2010.

(10)

Dodeljene letne emisije za določeno državo članico z negativno ravnjo emisij toplogrednih plinov v skladu s Prilogo II Odločbe št. 406/2009/ES za leta od 2014 do 2019 bi bilo treba določiti s premočrtnico, ki se začne z letno dodelitvijo emisij za to državo članico za leto 2013 in konča letno dodelitvijo emisij za to državo članico za leto 2020.

(11)

Preverjene emisije toplogrednih plinov iz naprav, ki so bile enostransko vključene v sistem trgovanja z emisijami v skladu s členom 24 Direktive 2003/87/ES v obdobju med 2008 in 2012, se ne bi smele upoštevati v povprečni količini preverjenih emisij toplogrednih plinov iz naprav, zajetih v Direktivi 2003/87/ES, za leta 2008, 2009 in 2010, saj bi to privedlo do dvojnega štetja emisij toplogrednih plinov pri prihodnjih prilagoditvah dodeljenih letnih emisij v skladu s členom 10 Odločbe št. 406/2009/ES.

(12)

Glede na to, da bo Hrvaška pristopila k Uniji, je treba njene dodeljene letne emisije za vsako leto obdobja med 2013 in 2020 določiti s pomočjo iste metodologije, ki se uporablja tudi za druge države članice. Navedene vrednosti je treba začeti uporabljati od dne pristopa Hrvaške.

(13)

Glede na to, da je Evropski svet sprejel Sklep 2012/419/EU z dne 11. julija 2012 o spremembi položaja Mayotteja v razmerju do Evropske unije (5) od leta 2014, se dodeljene letne emisije za Francijo od leta 2014 dalje računajo tako, da se upoštevajo zadevne pregledane emisije toplogrednih plinov.

(14)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za podnebne spremembe –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Dodeljene letne emisije za vsako državo članico za vsako leto obdobja med 2013 in 2020 so določene v Prilogi I ter se uporabljajo ob upoštevanju vseh prilagoditev, objavljenih v skladu s členom 10 Odločbe št. 406/2009/ES.

Člen 2

Ne glede na člen 1 velja, da kadar akt, ki je bil sprejet v skladu s členom 3 Odločbe št. 280/2004/ES, določa, da morajo države članice predložiti evidence emisij toplogrednih plinov, določenih z uporabo vrednosti potenciala globalnega segrevanja iz 4. ocenjevalnega poročila Medvladnega foruma o podnebnih spremembah, kot je bilo sprejeto s Sklepom15/CP.17 Konference pogodbenic Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja, se dodeljene letne emisije iz Priloge II uporabljajo od prvega leta, za katero tako sporočanje evidenc o toplogrednih plinih postane obvezno.

Člen 3

Dodeljene letne emisije za Hrvaško, določene v Prilogi I, se uporabljajo od dne začetka veljavnosti Pogodbe o pristopu Hrvaške.

Ta sklep je naslovljen na države članice.

V Bruslju, 26. marca 2013

Za Komisijo

Connie HEDEGAARD

Članica Komisije


(1)  UL L 140, 5.6.2009, str. 136.

(2)  UL L 275, 25.10.2003, str. 32.

(3)  UL L 49, 19.2.2004, str. 1.

(4)  SWD(2012) 107 final, 26.4.2012.

(5)  UL L 204, 31.7.2012, str. 131.


PRILOGA I

Dodeljene letne emisije za države članice za obdobje med 2013 in 2020, izračunane z uporabo vrednosti potenciala globalnega segrevanja iz drugega ocenjevalnega poročila Medvladnega foruma o podnebnih spremembah

Država

Dodeljene letne emisije

(v tonah ekvivalenta ogljikovega dioksida)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgija

81 206 753

79 635 010

78 063 267

76 491 523

74 919 780

73 348 037

71 776 293

70 204 550

Bolgarija

27 308 615

27 514 835

27 721 056

27 927 276

28 133 496

28 339 716

28 545 936

28 752 156

Češka

63 569 006

64 248 654

64 928 302

65 607 950

66 287 597

66 967 245

67 646 893

68 326 541

Danska

35 873 692

34 996 609

34 119 525

33 242 442

32 365 359

31 488 276

30 611 193

29 734 110

Nemčija

487 095 510

480 020 642

472 945 774

465 870 905

458 796 037

451 721 169

444 646 301

437 571 432

Estonija

6 111 145

6 133 644

6 156 143

6 178 641

6 201 140

6 223 639

6 246 137

6 268 636

Irska

45 163 667

44 066 074

42 968 480

41 870 887

40 773 293

39 675 700

38 578 106

37 480 513

Grčija

58 909 882

59 158 791

59 407 700

59 656 609

59 905 518

60 154 427

60 403 336

60 652 245

Španija

228 883 459

226 977 713

225 071 967

223 166 221

221 260 475

219 354 728

217 448 982

215 543 236

Francija

397 926 454

393 291 390

388 254 953

383 218 516

378 182 079

373 145 642

368 109 206

363 072 769

Hrvaška

20 596 027

20 761 917

20 927 807

21 093 696

21 259 586

21 425 476

21 591 366

21 757 255

Italija

310 124 250

308 146 930

306 169 610

304 192 289

302 214 969

300 237 649

298 260 329

296 283 008

Ciper

5 552 863

5 547 275

5 541 687

5 536 100

5 530 512

5 524 924

5 519 336

5 513 749

Latvija

9 005 483

9 092 810

9 180 137

9 267 464

9 354 791

9 442 119

9 529 446

9 616 773

Litva

16 661 613

16 941 467

17 221 321

17 501 174

17 781 028

18 060 882

18 340 736

18 620 590

Luksemburg

9 737 871

9 535 962

9 334 053

9 132 144

8 930 235

8 728 326

8 526 417

8 324 508

Madžarska

49 291 591

50 388 303

51 485 014

52 581 726

53 678 437

54 775 149

55 871 861

56 968 572

Malta

1 113 574

1 112 781

1 111 988

1 111 195

1 110 402

1 109 609

1 108 816

1 108 023

Nizozemska

121 835 387

119 628 131

117 420 874

115 213 617

113 006 361

110 799 104

108 591 847

106 384 590

Avstrija

53 598 131

53 032 042

52 465 953

51 899 864

51 333 775

50 767 686

50 201 597

49 635 508

Poljska

197 978 330

198 929 081

199 879 833

200 830 584

201 781 336

202 732 087

203 682 838

204 633 590

Portugalska

47 653 190

47 920 641

48 188 091

48 455 541

48 722 992

48 990 442

49 257 893

49 525 343

Romunija

79 108 341

80 681 687

82 255 034

83 828 380

85 401 727

86 975 074

88 548 420

90 121 767

Slovenija

11 890 136

11 916 713

11 943 289

11 969 866

11 996 442

12 023 018

12 049 595

12 076 171

Slovaška

25 095 979

25 413 609

25 731 240

26 048 870

26 366 500

26 684 130

27 001 761

27 319 391

Finska

32 732 387

32 232 553

31 732 719

31 232 885

30 733 051

30 233 217

29 733 383

29 233 549

Švedska

42 526 869

41 863 309

41 199 748

40 536 188

39 872 627

39 209 066

38 545 506

37 881 945

Združeno kraljestvo

350 411 692

346 031 648

341 651 604

337 271 559

332 891 515

328 511 471

324 131 426

319 751 382


PRILOGA II

Dodeljene letne emisije za države članice za obdobje med 2013 in 2020, izračunane z uporabo vrednosti potenciala globalnega segrevanja iz četrtega ocenjevalnega poročila Medvladnega foruma o podnebnih spremembah

Država

Dodeljene letne emisije

(v tonah ekvivalenta ogljikovega dioksida)

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Belgija

82 376 327

80 774 027

79 171 726

77 569 425

75 967 124

74 364 823

72 762 523

71 160 222

Bolgarija

28 661 817

28 897 235

29 132 652

29 368 070

29 603 488

29 838 906

30 074 324

30 309 742

Češka

65 452 506

66 137 845

66 823 185

67 508 524

68 193 864

68 879 203

69 564 542

70 249 882

Danska

36 829 163

35 925 171

35 021 179

34 117 187

33 213 195

32 309 203

31 405 210

30 501 218

Nemčija

495 725 112

488 602 056

481 479 000

474 355 944

467 232 888

460 109 832

452 986 776

445 863 720

Estonija

6 296 988

6 321 312

6 345 636

6 369 960

6 394 284

6 418 608

6 442 932

6 467 256

Irska

47 226 256

46 089 109

44 951 963

43 814 816

42 677 670

41 540 523

40 403 377

39 266 230

Grčija

61 003 810

61 293 018

61 582 226

61 871 434

62 160 642

62 449 850

62 739 057

63 028 265

Španija

235 551 490

233 489 390

231 427 291

229 365 191

227 303 091

225 240 991

223 178 891

221 116 791

Francija

408 762 813

403 877 606

398 580 044

393 282 481

387 984 919

382 687 356

377 389 794

372 092 231

Hrvaška

21 196 005

21 358 410

21 520 815

21 683 221

21 845 626

22 008 031

22 170 436

22 332 841

Italija

317 768 849

315 628 134

313 487 419

311 346 703

309 205 988

307 065 273

304 924 558

302 783 843

Ciper

5 919 071

5 922 555

5 926 039

5 929 524

5 933 008

5 936 493

5 939 977

5 943 461

Latvija

9 279 248

9 370 072

9 460 897

9 551 721

9 642 546

9 733 370

9 824 194

9 915 019

Litva

17 153 997

17 437 556

17 721 116

18 004 675

18 288 235

18 571 794

18 855 354

19 138 913

Luksemburg

9 814 716

9 610 393

9 406 070

9 201 747

8 997 423

8 793 100

8 588 777

8 384 454

Madžarska

50 796 264

51 906 630

53 016 996

54 127 362

55 237 728

56 348 094

57 458 460

58 568 826

Malta

1 168 514

1 166 788

1 165 061

1 163 334

1 161 608

1 159 881

1 158 155

1 156 428

Nizozemska

125 086 859

122 775 394

120 463 928

118 152 462

115 840 997

113 529 531

111 218 065

108 906 600

Avstrija

54 643 228

54 060 177

53 477 125

52 894 074

52 311 023

51 727 971

51 144 920

50 561 869

Poljska

204 579 390

205 621 337

206 663 283

207 705 229

208 747 175

209 789 121

210 831 068

211 873 014

Portugalska

49 874 317

50 139 847

50 405 377

50 670 907

50 936 437

51 201 967

51 467 497

51 733 027

Romunija

83 080 513

84 765 858

86 451 202

88 136 547

89 821 891

91 507 236

93 192 581

94 877 925

Slovenija

12 278 677

12 309 309

12 339 941

12 370 573

12 401 204

12 431 836

12 462 468

12 493 100

Slovaška

25 877 815

26 203 808

26 529 801

26 855 793

27 181 786

27 507 779

27 833 772

28 159 765

Finska

33 497 046

32 977 333

32 457 619

31 937 905

31 418 191

30 898 477

30 378 764

29 859 050

Švedska

43 386 459

42 715 001

42 043 544

41 372 087

40 700 630

40 029 172

39 357 715

38 686 258

Združeno kraljestvo

358 980 526

354 455 751

349 930 975

345 406 200

340 881 425

336 356 649

331 831 874

327 307 099


Top