EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0213

Uredba Komisije (EU) št. 213/2011 z dne 3. marca 2011 o spremembi prilog II in V k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij Besedilo velja za EGP

OJ L 59, 4.3.2011, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 06 Volume 012 P. 116 - 119

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/213/oj

4.3.2011   

SL

Uradni list Evropske unije

L 59/4


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 213/2011

z dne 3. marca 2011

o spremembi prilog II in V k Direktivi Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES o priznavanju poklicnih kvalifikacij

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2005/36/ES z dne 7. septembra 2005 o priznavanju poklicnih kvalifikacij (1) in zlasti drugega odstavka člena 11 ter drugega odstavka člena 26,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Avstrija je zaprosila, da se v Prilogo II k Direktivi 2005/36/ES vključi deset programov usposabljanja za zdravstveno nego. Te programe usposabljanja ureja Odlok o posebnih nalogah v zdravstveni negi in oskrbi (GuK-SV BGBl II št. 452/2005) ter Odlok o nalogah usposabljanja in upravljanja v zdravstveni negi in oskrbi (GuK-LFV BGBl II št. 453/2005).

(2)

Ker ti avstrijski programi ponujajo raven usposabljanja, enakovredno tisti, določeni s členom 11(c)(i) Direktive 2005/36/ES, ki zagotavlja primerljiv poklicni standard in udeleženca usposabljanja pripravi za primerljivo raven odgovornosti in nalog, je na podlagi člena 11(c)(ii) upravičena njihova vključitev v Prilogo II k Direktivi 2005/36/ES.

(3)

Portugalska je poslala utemeljeno zahtevo, da se pod točko 5.1.3 Priloge V k Direktivi 2005/36/ES vključi specialistično medicinsko usposabljanje za internistično onkologijo.

(4)

Cilj internistične onkologije je zagotoviti sistemsko zdravljenje raka. Zdravljenje bolnikov z rakom se je v zadnjem desetletju zaradi znanstvenega napredka zelo spremenilo. Specialističnega medicinskega usposabljanja za internistično onkologijo ni na seznamu v točki 5.1.3 Priloge V k Direktivi 2005/36/ES. Vendar se je internistična onkologija v več kot dveh petinah držav članic razvila v področje z ločenim in posebnim specialističnim medicinskim usposabljanjem, kar upravičuje njeno vključitev v točko 5.1.3 Priloge V k Direktivi 2005/36/ES.

(5)

Da se zagotovi zadovoljivo visoka raven specialističnega medicinskega usposabljanja, mora obdobje usposabljanja, ki je potrebno za avtomatično priznanje medicinske specializacije v internistični onkologiji, trajati najmanj 5 let.

(6)

Francija je poslala utemeljeno zahtevo, da se pod točko 5.1.3 Priloge V k Direktivi 2005/36/ES vključi specialistično medicinsko usposabljanje za klinično genetiko.

(7)

Klinična genetika je specializirano področje, ki mora spremljati hiter razvoj znanosti na področju genetike in njegove posledice za številna specializirana področja, kot so onkologija, fetalna medicina, pediatrija in kronične bolezni. Vse pomembnejša je tudi vloga klinične genetike pri odkrivanju in preprečevanju številnih patologij. Specialističnega medicinskega usposabljanja za klinično genetiko ni na seznamu v točki 5.1.3 Priloge V k Direktivi 2005/36/ES. Vendar se je klinična genetika v več kot dveh petinah držav članic razvila v področje z ločenim in posebnim specialističnim medicinskim usposabljanjem, kar upravičuje njeno vključitev v točko 5.1.3 Priloge V k Direktivi 2005/36/ES.

(8)

Da se zagotovi zadovoljivo visoka raven specialističnega medicinskega usposabljanja, mora obdobje usposabljanja, ki je potrebno za avtomatično priznanje medicinske specializacije v klinični genetiki, trajati najmanj 4 leta.

(9)

Direktivo 2005/36/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za priznavanje poklicnih kvalifikacij –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prilogi II in V k Direktivi 2005/36/ES se spremenita, kakor je določeno v Prilogi k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. marca 2011

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 255, 30.9.2005, str. 22.


PRILOGA

Prilogi II in V k Direktivi 2005/36/ES se spremenita:

1.

V točki 1 Priloge II se pod „v Avstriji“ doda naslednje besedilo:

„—

posebno usposabljanje za nego otrok in mladine (Sonderausbildung in der Kinder- und Jugendlichenpflege),

posebno usposabljanje za psihiatrično zdravstveno nego in oskrbo (Sonderausbildung in der psychiatrischen Gesundheits- und Krankenpflege),

posebno usposabljanje za intenzivno nego (Sonderausbildung in der Intensivpflege),

posebno usposabljanje za intenzivno nego otrok (Sonderausbildung in der Kinderintensivpflege),

posebno usposabljanje za nego pri anesteziji (Sonderausbildung in der Anästhesiepflege),

posebno usposabljanje za nego pri terapiji ob presaditvi ledvic (Sonderausbildung in der Pflege bei Nierenersatztherapie),

posebno usposabljanje za nego na operacijskem področju (Sonderausbildung in der Pflege im Operationsbereich),

posebno usposabljanje za bolnišnično higieno (Sonderausbildung in der Krankenhaushygiene),

posebno usposabljanje za naloge izobraževanja v zdravstveni oskrbi in negi (Sonderausbildung für Lehraufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),

posebno usposabljanje za naloge upravljanja v zdravstveni oskrbi in negi (Sonderausbildung für Führungsaufgaben in der Gesundheits- und Krankenpflege),

kar predstavlja tečaje izobraževanja in usposabljanja, ki trajajo skupno najmanj trinajst let in šest mesecev do štirinajst let, pri čemer je vsaj deset let splošnega izobraževanja, dodatna tri leta osnovnega višješolskega izobraževanja za javne storitve zdravstvene nege in oskrbe ter šest do dvanajst mesecev posebnega usposabljanja za specializirano nalogo ali nalogo izobraževanja ali upravljanja.“

2.

Točki 5.1.3 Priloge V se doda naslednja tabela:

„Država

Internistična onkologija

Minimalno obdobje usposabljanja: 5 let

Klinična genetika

Minimalno obdobje usposabljanja: 4 leta

Naslov

Naslov

Belgique/België/Belgien

Oncologie médicale/ Medische oncologie

 

България

Медицинска онкология

Медицинска генетика

Česká republika

Klinická onkologie

Lékařská genetika

Danmark

 

Klinisk genetik

Deutschland

 

Humangenetik

Eesti

 

Meditsiinigeneetika

Ελλάς

Παθολογική Ογκολογία

 

España

 

 

France

Oncologie

Génétique médicale

Ireland

Medical oncology

Clinical genetics

Italia

Oncologia medica

Genetica medica

Κύπρος

Ακτινοθεραπευτική Ογκολογία

 

Latvija

Onkoloģija – ķīmijterapija

Medicīnas ģenētika

Lietuva

Chemoterapinė onkologija

Genetika

Luxembourg

Oncologie médicale

Médecine génétique

Magyarország

Klinikai onkológia

Klinikai genetika

Malta

 

 

Nederland

 

Klinische genetica

Österreich

 

Medizinische Genetik

Polska

Onkologia kliniczna

Genetyka kliniczna

Portugal

Oncologia médica

Genética médica

România

Oncologie medicala

Genetica medicala

Slovenija

Internistična onkologija

Klinična genetika

Slovensko

Klinická onkológia

Lekárska genetica

Suomi/Finland

 

Perinnöllisyyslääketiede/ Medicinsk genetik

Sverige

 

 

United Kingdom

Medical oncology

Clinical genetics“


Top