EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0797

2010/797/EU: Sklep št. 1/2010 Skupnega veterinarskega odbora, ustanovljenega s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi z dne 1. decembra 2010 o spremembah dodatkov 1, 2, 5, 6, 10 in 11 k Prilogi 11 Sporazuma

OJ L 338, 22.12.2010, p. 50–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/797/oj

22.12.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 338/50


SKLEP št. 1/2010 SKUPNEGA VETERINARSKEGA ODBORA, USTANOVLJENEGA S SPORAZUMOM MED EVROPSKO SKUPNOSTJO IN ŠVICARSKO KONFEDERACIJO O TRGOVINI S KMETIJSKIMI PROIZVODI

z dne 1. decembra 2010

o spremembah dodatkov 1, 2, 5, 6, 10 in 11 k Prilogi 11 Sporazuma

(2010/797/EU)

SKUPNI VETERINARSKI ODBOR JE –

ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi (v nadaljnjem besedilu: „Kmetijski sporazum“), zlasti člena 19(3) Priloge 11 Sporazuma,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Kmetijski sporazum je začel veljati 1. junija 2002.

(2)

Na podlagi člena 19(1) Priloge 11 h Kmetijskemu sporazumu je Skupni veterinarski odbor, ki obravnava vse zadeve, povezane z navedeno prilogo in njenim izvajanjem, ter je odgovoren za naloge, ki izhajajo iz navedene priloge. V skladu s členom 19(3) Priloge 11 se lahko Skupni veterinarski odbor odloči za spremembe dodatkov navedene priloge, zlasti za njihovo prilagoditev in posodobitev.

(3)

Dodatki k Prilogi 11 h Kmetijskemu sporazumu so bili prvič spremenjeni s Sklepom št. 2/2003 Skupnega veterinarskega odbora, ustanovljenega s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, z dne 25. novembra 2003 o spremembah dodatkov 1, 2, 3, 4, 5, 6 in 11 k Prilogi 11 Sporazuma (1).

(4)

Dodatki k Prilogi 11 h Kmetijskemu sporazumu so bili nazadnje spremenjeni s Sklepom št. 1/2008 Skupnega veterinarskega odbora, ustanovljenega s Sporazumom med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o trgovini s kmetijskimi proizvodi, z dne 23. decembra 2008 o spremembah dodatkov 2, 3, 4, 5, 6 in 10 k Prilogi 11 Sporazuma (2).

(5)

Švicarska konfederacija je zahtevala podaljšanje odstopanja, ki je bilo odobreno za inšpekcijske preglede na trihinele v trupih in mesu domačih prašičev za pitanje in zakol v klavnicah z nizko zmogljivostjo. Ker se s takšnimi trupi in mesom domačih prašičev ter mesnimi pripravki, proizvodi na osnovi mesa in predelanimi proizvodi na osnovi mesa, ki se pridobijo iz njih, v skladu z določbami člena 9(a) Odloka švicarskega Zveznega ministrstva za notranje zadeve o živilih živalskega izvora (RS 817.022.108) ne sme trgovati z državami članicami Evropske unije, se takšni zahtevi lahko ugodi. Odstopanje bi moralo zato veljati do 31. decembra 2014.

(6)

Po zadnji spremembi dodatkov Priloge 11 h Kmetijskemu sporazumu so bile spremenjene zakonodajne določbe dodatkov 1, 2, 5, 6 in 10 k Prilogi 11 h Kmetijskemu sporazumu. Kontaktne točke, določene v dodatku 11 k Prilogi 11, je treba posodobiti.

(7)

Zato je treba ustrezno spremeniti določbe dodatkov 1, 2, 5, 6, 10 in 11 k Prilogi 11 k navedenemu sporazumu –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Dodatki 1, 2, 5, 6, 10 in 11 k Prilogi 11 h Kmetijskemu sporazumu se spremenijo v skladu s prilogami I do VI k temu sklepu.

Člen 2

Ta sklep, sestavljen v dveh izvodih, podpišejo so-predsedujoči ali drugi pooblaščenci pogodbenic.

Člen 3

Ta sklep začne veljati na dan, ko ga podpišeta obe pogodbenici.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Podpisano v Bernu, 1. decembra 2010

V imenu Švicarske konfederacije

Vodja delegacije

Hans WYSS

Podpisano v Bruslju, 1. decembra 2010

V imenu Evropske unije

Vodja delegacije

Paul VAN GELDORP


(1)  UL L 23, 28.1.2004, str. 27.

(2)  UL L 6, 10.1.2009, str. 89.


PRILOGA I

1.

Poglavje V (Aviarna influenca) dodatka 1 k Prilogi 11 h Kmetijskemu sporazumu se nadomesti z naslednjim besedilom:

„V.   Aviarna influenca

A.   ZAKONODAJA (1)

Evropska unija

Švica

Direktiva Sveta 2005/94/ES z dne 20. decembra 2005 o ukrepih Skupnosti za obvladovanje aviarne influence in razveljavitvi Direktive 92/40/EGS (UL L 10, 14.1.2006, str. 16).

1.

Zakon z dne 1. julija 1966 o epizootskih boleznih (LFE; RS 916.40) in zlasti člen 1, člen 1(a) in člen 9(a) (ukrepi proti zelo nalezljivim epizootskim boleznim, cilji nadzora) ter člen 57 (tehnične izvedbene določbe, mednarodno sodelovanje) Zakona

2.

Odlok z dne 27. junija 1995 o epizootskih boleznih (OFE; RS 916.401) in zlasti členi 2 (zelo nalezljive epizootske bolezni), 49 (ravnanje z mikroorganizmi, ki so patogeni za živali), 73 in 74 (čiščenje in razkuževanje), 77 do 98 (skupne določbe o zelo nalezljivih epizootskih boleznih) in 122 do 125 (posebni ukrepi v boju proti aviarni influenci) Odloka

3.

Odlok z dne 14. junija 1999 o organizaciji Zveznega ministrstva za gospodarstvo (Org DFE; RS 172 216.1) in zlasti člen 8 Odloka (referenčni laboratorij)

B.   POSEBNA IZVEDBENA PRAVILA IN POSTOPKI

1.

Referenčni laboratorij Evropske unije za aviarno influenco je: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, Združeno kraljestvo. Švica krije vse stroške, ki se ji lahko pripišejo za postopke v izvedbi imenovanega laboratorija. Funkcije in naloge laboratorija so določene v točki 2 Priloge VII k Direktivi 2005/94/ES.

2.

V skladu s členom 97 Odloka o epizootskih boleznih je Švica izdelala načrt ukrepanja v izrednih razmerah, ki je objavljen na spletni strani Zveznega veterinarskega urada.

3.

Za izvajanje pregledov na kraju samem je zlasti na podlagi člena 60 Direktive 2005/94/ES in člena 57 Zakona o epizootskih boleznih odgovoren Skupni veterinarski odbor.

2.

Poglavje VII dodatka 1 k Prilogi 11 h Kmetijskemu sporazumu se nadomesti z naslednjim besedilom:

„VII.   Bolezni rib in mehkužcev

A.   ZAKONODAJA (2)

Evropska unija

Švica

Direktiva Sveta 2006/88/ES z dne 24. oktobra 2006 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih živalih (UL L 328, 24.11.2006, str. 14).

1.

Zakon z dne 1. julija 1966 o epizootskih boleznih (LFE; RS 916.40) in zlasti člen 1, člen 1(a) in člena 10 (ukrepi proti epizootskim boleznim, cilji nadzora) in 57 (tehnične izvedbene določbe, mednarodno sodelovanje) Zakona

2.

Odlok z dne 27. junija 1995 o epizootskih boleznih (OFE; RS 916.401) in zlasti člena 3 in 4 (naštete epizootske bolezni), člen 18(a) (registracija enot za gojenje rib), členi 61 (obveznosti zakupnikov ribolovnih pravic in organov, odgovornih za spremljanje ribolova), 62 do 76 (splošni ukrepi za boj proti bolezni) in 275 do 290 (posebni ukrepi v zvezi z boleznimi rib, diagnostični laboratorij)

B.   POSEBNA IZVEDBENA PRAVILA IN POSTOPKI

1.

Ploščate ostrige se trenutno v Švici ne gojijo. V primeru pojava bonamioze ali marteilioze se Zvezni veterinarski urad obvezuje, da bo v skladu s členom 57 Zakona o epizootskih boleznih sprejel potrebne izredne ukrepe v skladu s predpisi Evropske unije.

2.

Švica za boj proti boleznim rib in mehkužcev uporablja Odlok o epizootskih boleznih, zlasti člen 61 (obveznosti lastnikov in zakupnikov ribolovnih pravic ter organov, odgovornih za spremljanje ribolova), 62 do 76 (splošni ukrepi za boj proti bolezni) in 275 do 290 (posebni ukrepi v zvezi z boleznimi rib, diagnostični laboratorij) ter 291 (epizootske bolezni, ki jih je treba spremljati).

3.

Referenčni laboratorij Evropske unije za bolezni rakov je Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth Laboratory, Združeno kraljestvo. Referenčni laboratorij Evropske unije za bolezni rib je National Veterinary Institute, Technical University of Denmark, Hangøvej 2, 8200 Århus, Danska. Referenčni laboratorij Evropske unije za bolezni mehkužcev je Laboratoire IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, Francija. Švica krije vse stroške, ki se ji lahko pripišejo za postopke v izvedbi imenovanih laboratorijev. Funkcije in naloge teh laboratorijev so določene v delu I Priloge VI k Direktivi 2006/88/ES.

4.

Za izvajanje pregledov na kraju samem je zlasti na podlagi člena 58 Direktive 2006/88/ES in člena 57 Zakona o epizootskih boleznih odgovoren Skupni veterinarski odbor.


(1)  Če ni drugače navedeno, se sklicevanje na kateri koli akt razume kot sklicevanje na ta akt, kakor je bil spremenjen pred 1. septembrom 2009.“

(2)  Če ni drugače navedeno, se sklicevanje na kateri koli akt razume kot sklicevanje na ta akt, kakor je bil spremenjen pred 1. septembrom 2009.“


PRILOGA II

1.

Točka d odstavka 7 dela B (Posebna izvedbena pravila in postopki) poglavja I. (Govedo in prašiči) dodatka 2 k Prilogi 11 h Kmetijskemu sporazumu se nadomesti z naslednjim besedilom:

„(d)

obdobje karantene se konča, ko dva serološka pregleda vseh plemenskih živali in reprezentativnega števila živali za rejo, ki se opravita po odstranitvi okuženih živali v razmaku vsaj 21 dni, pokažeta negativne rezultate.

Na podlagi priznanega statusa Švice se smiselno uporabijo določbe Odločbe 2008/185/ES (UL L 59, 4.3.2008, str. 19), kakor je bila nazadnje spremenjena z Odločbo 2009/248/ES (UL L 73, 19.3.2009, str. 22).“

2.

Točka 11 dela B (Posebna izvedbena pravila in postopki) poglavja I. (Govedo in prašiči) dodatka 2 k Prilogi 11 h Kmetijskemu sporazumu se nadomesti z naslednjim besedilom:

„11.

Govedo in prašiče, ki se tržijo med državami članicami Evropske unije in Švico, spremljajo zdravstvena spričevala v skladu z vzorci iz Priloge F k Direktivi 64/432/EGS. Pri tem se uporabijo naslednje prilagoditve:

Vzorec 1: v oddelku C so spričevala prilagojena, kot sledi:

pod točko 4 v zvezi z dodatnimi jamstvi se alinee dopolnijo:

‚—

bolezen: infekciozni bovini rinotraheitis,

v skladu z Odločbo Komisije 2004/558/ES, katere določbe se smiselno uporabijo;‘.

Vzorec 2: v oddelku C so spričevala prilagojena, kot sledi:

pod točko 4 v zvezi z dodatnimi jamstvi se alinee dopolnijo:

‚—

bolezen: Aujeszkega,

v skladu z Odločbo Komisije 2008/185/ES, katere določbe se smiselno uporabijo‘ “.

3.

Odstavek 4 dela B (Posebna izvedbena pravila in postopki) poglavja IV. (Perutnina in valilna jajca) dodatka 2 k Prilogi 11 h Kmetijskemu sporazumu se nadomesti z naslednjim besedilom:

„4.

Za pošiljke valilnih jajc v Evropsko unijo se švicarski organi obvezujejo, da bodo spoštovali pravila označevanja, ki so opredeljena v Uredbi Komisije (EGS) št. 617/2008 z dne 27. junija 2008 o podrobnih pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede standardov trženja valilnih jajc in piščancev domače perutnine (UL L 168, 28.6.2008, str. 5).“

4.

Poglavje V (Živali in proizvodi iz ribogojstva) dodatka 2 k Prilogi 11 h Kmetijskemu sporazumu se nadomesti z naslednjim besedilom:

„V.   Živali in proizvodi iz ribogojstva

A.   ZAKONODAJA (1)

Evropska unija

Švica

Direktiva Sveta 2006/88/ES z dne 24. oktobra 2006 o zahtevah za zdravstveno varstvo živali in proizvodov iz ribogojstva ter o preprečevanju in nadzoru nekaterih bolezni pri vodnih živalih (UL L 328, 24.11.2006, str. 14).

1.

Odlok z dne 27. junija 1995 o epizootskih boleznih (OFE; RS 916.401) in zlasti člena 3 in 4 (naštete epizootske bolezni), člen 18(a) (registracija enot za gojenje rib), členi 61 (obveznosti zakupnikov ribolovnih pravic in organov, odgovornih za spremljanje ribolova), 62 do 76 (splošni ukrepi za boj proti bolezni) in 275 do 290 (posebni ukrepi v zvezi z boleznimi rib, diagnostični laboratorij)

2.

Odlok z dne 18. aprila 2007 o uvozu, tranzitu in izvozu živali in živalskih proizvodov (OITE; RS 916.443.10).

3.

Odlok z dne 18. aprila 2007 o uvozu in tranzitu živali iz tretjih držav po zračni poti (OITA; RS 916.443.12).

B.   POSEBNA IZVEDBENA PRAVILA IN POSTOPKI

1.

Za namene te priloge se Švica prizna kot država, v kateri uradno potrjeno ni okužb z infekciozno anemijo lososov ter okužb z Marteilia refrigens in Bonamia ostreae.

2.

Skupni veterinarski odbor odloča o uporabi členov 29, 40, 41, 43, 44, 50 Direktive 2006/88/ES.

3.

Pogoji za zdravstveno varstvo živali, ki urejajo dajanje na trg okrasnih vodnih živali, živali iz ribogojstva, namenjenih gojenju, vključno na območjih za ponovno nasaditev, za športno-komercialne vode, odprte okrasne objekte in obnovo staleža, ter živali iz ribogojstva in proizvodov živalskega izvora, namenjenih prehrani ljudi, so določeni v členih 4 do 9 Uredbe (ES) št. 1251/2008 Komisije z dne 12. decembra 2008 o izvajanju Direktive Sveta 2006/88/ES glede pogojev in zahtev v zvezi z izdajanjem spričeval za dajanje živali in proizvodov iz ribogojstva na trg in za njihov uvoz v Skupnost ter o določitvi seznama vektorskih vrst (UL L 337, 16.12.2008, str. 41).

4.

Za izvajanje pregledov na kraju samem je zlasti na podlagi člena 58 Direktive 2006/88/ES in člena 57 Zakona o epizootskih boleznih odgovoren Skupni veterinarski odbor.


(1)  Če ni drugače navedeno, se sklicevanje na kateri koli akt razume kot sklicevanje na ta akt, kakor je bil spremenjen pred 1. septembrom 2009.“


PRILOGA III

Oddelek A poglavja V. dodatka 5 k Prilogi 11 h Kmetijskemu sporazumu se nadomesti z naslednjim besedilom:

„A.   Identifikacija živali

A.   ZAKONODAJA (1)

Evropska unija

Švica

1.

Direktiva Sveta 2008/71/ES z dne 15. julija 2008 o identifikaciji in registraciji prašičev (UL L 213, 8.8.2008, str. 31).

2.

Uredba (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifikacijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 820/97 (UL L 204, 11.8.2000, str. 1).

1.

Odlok z dne 27. junija 1995 o epizootskih boleznih (OFE; RS 916.401) in zlasti členi 7 do 20 Odloka (registracija in identifikacija).

2.

Odlok z dne 23. novembra 2005 o banki podatkov o prometu z živalmi (RS 916.404).

B.   POSEBNA IZVEDBENA PRAVILA IN POSTOPKI

(a)

Za uporabo člena 4(2) Direktive 2008/71/ES je odgovoren Skupni veterinarski odbor.

(b)

Za izvajanje pregledov na kraju samem je zlasti na podlagi člena 22 Uredbe 1760/2000 ES, člena 57 Zakona o epizootskih boleznih in člena 1 Odloka z dne 14. novembra 2007 o koordinaciji inšpekcij na kmetijskih gospodarstvih (OCI, RS 910.15) odgovoren Skupni veterinarski odbor.


(1)  Če ni drugače navedeno, se sklicevanje na kateri koli akt razume kot sklicevanje na ta akt, kakor je bil spremenjen pred 1. septembrom 2009.“


PRILOGA IV

1.

Odstavek (6) oddelka (Posebne zahteve) poglavja I dodatka 6 k Prilogi 11 h Kmetijskemu sporazumu se nadomesti z naslednjim besedilom:

„(6)

Pristojni švicarski organi lahko uveljavljajo odstopanje od inšpekcijskega pregleda na trihinele v trupih in mesu domačih prašičev za pitanje in zakol v klavnicah z nizko zmogljivostjo.

Ta določba se uporablja do 31. decembra 2014.

Na podlagi določb člena 8(3) Odloka DFE z dne 23. novembra 2005 o higieni pri zakolu živali (OHyAb; RS 817 190.1) in člena 9(8) Odloka DFI z dne 23. novembra 2005 o živilih živalskega izvora (RS 817 022 108) so ti trupi in meso domačih prašičev za pitanje in zakol ter mesni pripravki, mesni proizvodi in predelani proizvodi na osnovi mesa, ki se pridobijo iz njih, označeni s posebnim žigom o zdravstveni ustreznosti v skladu z vzorcem iz zadnjega pododstavka Priloge 9 k Odloku DFE z dne 23. novembra 2005 o higieni pri zakolu živali (OHyAb; RS 817 190.1). Trgovanje s temi proizvodi z državami članicami Evropske unije v skladu z določbami člena 9a Odloka DFI z dne 23. novembra 2005 o živilih živalskega izvora (RS 817 022 108) ni dovoljeno.“.

2.

Odstavek (11) oddelka (Posebne zahteve) poglavja I dodatka 6 k Prilogi 11 h Kmetijskemu sporazumu se nadomesti z naslednjim besedilom:

„(11)

1.

Uredba Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani (UL L 37, 13.2.1993, str. 1);

2.

Direktiva Komisije 95/45/ES z dne 26. julija 1995 o določitvi posebnih meril čistosti v zvezi z barvili za uporabo v živilih (UL L 226, 22.9.1995, str. 1);

3.

Uredba (ES) št. 2232/96 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. oktobra 1996 o določitvi postopka Skupnosti za aromatične snovi, uporabljene ali namenjene za uporabo v ali na živilih (UL L 299, 23.11.1996, str. 1);

4.

Direktiva Sveta 96/22/ES z dne 29. aprila 1996 o prepovedi uporabe v živinoreji določenih snovi, ki imajo hormonalno ali tirostatično delovanje, in beta-agonistov ter o razveljavitvi direktiv 81/602/EGS, 88/146/EGS in 88/299/EGS (UL L 125, 23.5.1996, str. 3);

5.

Direktiva Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in v živalskih proizvodih ter razveljavitvi direktiv 85/358/EGS in 86/469/EGS in odločb 89/187/EGS in 91/664/EGS (UL L 125, 23.5.1996, str. 10);

6.

Direktiva 1999/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. februarja 1999 o približevanju zakonodaje držav članic o živilih in živilskih sestavinah, obsevanih z ionizirajočim sevanjem (UL L 66, 13.3.1999, str. 16);

7.

Direktiva 1999/3/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. februarja 1999 o izdelavi seznama Skupnosti za živila in živilske sestavine, obsevane z ionizirajočim sevanjem (UL L 66, 13.3.1999, str. 24);

8.

Odločba Komisije 1999/217/ES z dne 23. februarja 1999 o registru aromatičnih snovi, ki se uporabljajo v živilih ali na njih, pripravljenem skladno z Uredbo (ES) št. 2232/96 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 84, 27.3.1999, str. 1);

9.

Odločba Komisije 2002/840/ES z dne 23. oktobra 2002 o sprejetju seznama odobrenih objektov za obsevanje živil v tretjih državah (UL L 287, 25.10.2002, str. 40);

10.

Uredba (ES) št. 2065/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. novembra 2003 o aromah dima, ki se uporabljajo ali so namenjene uporabi v ali na živilih (UL L 309, 26.11.2003, str. 1);

11.

Uredba Komisije (ES) št. 1881/2006 z dne 19. decembra 2006 o določitvi mejnih vrednosti nekaterih onesnaževal v živilih (UL L 364, 20.12.2006, str. 5);

12.

Uredba Komisije (ES) št. 884/2007 z dne 26 julija 2007 o nujnih ukrepih za začasno prekinitev uporabe barvila za živila E 128 rdeče (Red 2G) (UL L 195, 27.7.2007, str. 8);

13.

Uredba (ES) št. 1332/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o encimih za živila in spremembi Direktive Sveta 83/417/EGS, Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, Direktive 2000/13/ES, Direktive Sveta 2001/112/ES in Uredbe (ES) št. 258/97 (UL L 354, 31.12.2008, str. 7);

14.

Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL L 354, 31.12.2008, str. 16);

15.

Uredba (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb (ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES (UL L 354, 31.12.2008, str. 34);

16.

Direktiva 2009/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o približevanju zakonodaj držav članic na področju ekstrakcijskih topil, ki se uporabljajo pri proizvodnji živil in njihovih sestavin (UL L 141, 6.6.2009, str. 3);

17.

Direktiva Komisije 2008/60/ES z dne 17. junija 2008 o določitvi posebnih meril čistosti sladil za uporabo v živilih (UL L 158, 18.6.2008, str. 17);

18.

Direktiva Komisije 2008/84/ES z dne 27. avgusta 2008 o posebnih merilih čistosti aditivov za živila razen barvil in sladil (UL L 253, 20.9.2008, str. 1);

19.

Uredba (ES) št. 470/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. maja 2009 o določitvi postopkov Skupnosti za določitev mejnih vrednosti ostankov farmakološko aktivnih snovi v živilih živalskega izvora in razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 2377/90 in spremembi Direktive 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 152, 16.6.2009).“


PRILOGA V

Poglavje V dodatka 10 k Prilogi 11 h Kmetijskemu sporazumu se spremeni kot sledi:

1.

odstavki 3, 6, 7, 8, 9 in 14 dela 1.A se črtajo;

2.

delu 1.A se dodajo naslednji odstavki:

„31.

Direktiva Komisije 2008/60/ES z dne 17. junija 2008 o določitvi posebnih meril čistosti sladil za uporabo v živilih (UL L 158, 18.6.2008, str. 17).

32.

Uredba (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL L 354, 31.12.2008, str. 16).

33.

Direktiva Komisije 2008/84/ES z dne 27. avgusta 2008 o posebnih merilih čistosti aditivov za živila razen barvil in sladil (UL L 253, 20.9.2008, str. 1).“.


PRILOGA VI

Dodatek 11 k Prilogi 11 h Kmetijskemu sporazumu se nadomesti z naslednjim besedilom:

„Dodatek 11

V. Kontaktne točke

1.

Za Evropsko unijo:

Direktor

Zdravje in dobro počutje živali

Generalni direktorat za zdravje in varstvo potrošnikov

Evropska komisija, B-1049 Bruselj

2.

Za Švico:

Direktor

Office vétérinaire fédéral (Zvezni veterinarski urad)

CH-3003 Bern

Drugi pomembni kontakti:

Vodja oddelka

Office fédéral de la santé publique (Zvezni urad za javno zdravje)

Oddelek za varnost hrane

CH-3003 Bern“.


Top