EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0458

Sklep št. 458/2010/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o spremembi Odločbe št. 573/2007/ES o ustanovitvi Evropskega sklada za begunce za obdobje 2008–2013 glede ukinitve financiranja nekaterih ukrepov Skupnosti ter spremembe omejitve njihovega financiranja

OJ L 129, 28.5.2010, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 013 P. 167 - 168

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/458(1)/oj

28.5.2010   

SL

Uradni list Evropske unije

L 129/1


SKLEP št. 458/2010/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 19. maja 2010

o spremembi Odločbe št. 573/2007/ES o ustanovitvi Evropskega sklada za begunce za obdobje 2008–2013 glede ukinitve financiranja nekaterih ukrepov Skupnosti ter spremembe omejitve njihovega financiranja

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 78(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Politika Unije o skupnem evropskem azilnem sistemu (CEAS) naj bi ob upoštevanju določb haaškega programa vzpostavila skupno azilno območje z učinkovitim usklajenim postopkom v skladu z vrednotami in humanitarno tradicijo Evropske unije.

(2)

V zadnjih letih je bil zahvaljujoč uvedbi skupnih minimalnih standardov dosežen precejšen napredek pri vzpostavitvi CEAS. Vendar med državami članicami obstajajo velike razlike pri zagotavljanju mednarodne zaščite in pri oblikah te zaščite.

(3)

Komisija je v načrtu politike azila, ki ga je sprejela junija 2008, napovedala, da si bo prizadevala za razvoj CEAS in v ta namen predlagala revizijo obstoječih zakonodajnih instrumentov, da se zagotovi večja usklajenost veljavnih standardov, in okrepila podporo praktičnemu sodelovanju med državami članicami, zlasti s predložitvijo zakonodajnega predloga za ustanovitev Evropskega azilnega podpornega urada (v nadaljnjem besedilu: podporni urad), da bi se okrepila koordinacija operativnega sodelovanja med državami članicami, namenjenega učinkovitemu izvajanju skupnih pravil.

(4)

Evropski svet je v Evropskem paktu o priseljevanju in azilu, sprejetem septembra 2008, znova slovesno poudaril, da ima vsak preganjani tujec pravico do pomoči in zaščite na ozemlju Evropske unije v skladu z Ženevsko konvencijo o statusu beguncev z dne 28. julija 1951, kakor je bila spremenjena z newyorškim protokolom z dne 31. januarja 1967, in drugimi ustreznimi pogodbami. Prav tako je bilo izrecno dogovorjeno, da se evropski podporni urad ustanovi leta 2009.

(5)

Namen sodelovanja v praksi na področju azila je povečati zbliževanje in zagotoviti stalno kakovost postopkov odločanja držav članic na tem področju znotraj evropskega zakonodajnega okvira. V zadnjih letih so se že začeli izvajati številni ukrepi sodelovanja v praksi, zlasti sprejetje skupnega pristopa k informacijam o državah izvora in glede vzpostavitve skupnega evropskega programa usposabljanja na področju azila. Za krepitev in razvoj teh ukrepov sodelovanja bi bilo treba ustanoviti podporni urad.

(6)

Zaradi poenostavitve ukrepov podpore sodelovanju v praksi na področju azila in ker bi moral podporni urad opravljati številne naloge, ki se zdaj financirajo iz naslova Evropskega sklada za begunce, je treba odgovornost za nekatere ukrepe Unije iz člena 4 Odločbe št. 573/2007/ES (2) iz Evropskega sklada za begunce prenesti na podporni urad, da se zagotovi čim učinkovitejše sodelovanje v praksi na področju azila.

(7)

Za zagotovitev upoštevanja zmanjšanja števila ukrepov Skupnosti bi bilo treba omejitev njihovega financiranja iz 10 % razpoložljivih sredstev Sklada, predvidenih v Odločbi št. 573/2007/ES, zmanjšati na 4 %.

(8)

Znesek finančnih sredstev za izvajanje Odločbe št. 573/2007/ES bi bilo treba zmanjšati, da bi se tako sprostila sredstva za financiranje podpornega urada.

(9)

V skladu s členom 3 Protokola o stališču Velike Britanije in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, sta Velika Britanija in Irska sporočili, da želita sodelovati pri sprejetju in uporabi tega sklepa.

(10)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju tega sklepa, ki zato zanjo ni zavezujoč in se v njej ne uporablja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Odločba št. 573/2007/ES se spremeni:

1.

člen 4 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se odstotek „10 %“ nadomesti z odstotkom „4 %“;

(b)

v odstavku 2 se črtata točki (a) in (f);

2.

člen 12(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Finančna sredstva za izvajanje te odločbe od 1. januarja 2008 do 31. decembra 2013 znašajo 614 milijonov EUR.“

Člen 2

Ta sklep začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 3

Ta sklep je naslovljen na države članice v skladu s Pogodbama.

Člen 4

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V Strasbourgu, 19. maja 2010

Za Evropski parlament

Predsednik

J. BUZEK

Za Svet

Predsednik

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 7. maja 2009 (še ni objavljeno v Uradnem listu), stališče Sveta v prvi obravnavi z dne 25. februarja 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu). Stališče Evropskega parlamenta z dne 19. maja 2010 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  UL L 144, 6.6.2007, str. 1.


Top