EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0596

Uredba (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom – Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Četrti del

OJ L 188, 18.7.2009, p. 14–92 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 003 P. 185 - 263

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/08/2009

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/596/oj

18.7.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 188/14


UREDBA (ES) št. 596/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 18. junija 2009

o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom

Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Četrti del

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 47(2), člena 55, člena 71(1), člena 80(2), člena 95, člena 152(4)(a) in (b), člena 175(1) in člena 285(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Evropske centralne banke (2),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep Sveta 1999/468/ES z dne 28. junija 1999 o določitvi postopkov za uresničevanje Komisiji podeljenih izvedbenih pooblastil (4) je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES (5), ki je uvedel regulativni postopek s pregledom, ki se uporablja za sprejetje ukrepov splošnega obsega za spreminjanje nebistvenih določb temeljnega akta, sprejetega v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, vključno s črtanjem nekaterih takšnih določb ali z dodajanjem novih nebistvenih določb.

(2)

V skladu z izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (6) o Sklepu 2006/512/ES bi bilo treba že veljavne akte, ki so bili sprejeti v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe, prilagoditi v skladu z veljavnimi postopki, da bi se za njih uporabljal regulativni postopek s pregledom.

(3)

Ker so spremembe, ki jih je zato treba vnesti v te akte, splošne narave in se nanašajo le na postopke v odborih, jih državam članicam ni treba prenesti v nacionalno zakonodajo v primeru direktiv –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Akti, ki so navedeni v Prilogi, so v skladu z navedeno prilogo prilagojeni Sklepu 1999/468/ES, kot je bil spremenjen s Sklepom 2006/512/ES.

Člen 2

Sklicevanja na določbe aktov iz Priloge se štejejo za sklicevanja na določbe, kot so bile prilagojene s to uredbo.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 18. junija 2009

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

Š. FÜLE


(1)  UL C 224, 30.8.2008, str. 35.

(2)  UL C 117, 14.5.2008, str. 1.

(3)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 28. maja 2009.

(4)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.

(5)  UL L 200, 22.7.2006, str. 11.

(6)  UL C 255, 21.10.2006, str. 1.


PRILOGA

1.   PODJETNIŠTVO

1.1   Direktiva 97/68/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1997 o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti plinastim in trdnim onesnaževalom iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestno mobilno mehanizacijo  (1)

V zvezi z Direktivo 97/68/ES bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za vzpostavitev pogojev, v katerih bi bilo mogoče sprejeti spremembe, ki so potrebne zaradi prilagoditve tehničnemu napredku. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 97/68/ES, med drugim z dodajanjem novih nebistvenih določb, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 97/68/ES spremeni:

1.

v členu 4(2) se zadnji stavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija spremeni Prilogo VIII. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 15(2).“;

2.

člen 7a(4) nadomesti z naslednjim:

„4.   Komisija prilagodi Prilogo VII tako, da se vključijo dodatni in posebni podatki, ki so lahko potrebni zaradi certifikata o homologaciji za motorje, ki se vgradijo v plovila za plovbo po celinskih vodnih poteh. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 15(2).“;

3.

člen 14 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 14

Komisija sprejme vse spremembe, potrebne za prilagoditev prilog k tej direktivi tehničnemu napredku, razen zahtev, opredeljenih v točki 1, točkah 2.1 do 2.8 in točki 4 Priloge I.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 15(2).“;

4.

člen 14a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 14a

Komisija prouči možne tehnične težave pri izpolnjevanju zahtev stopnje II za nekatere uporabe motorjev, zlasti za premične stroje z vgrajenim motorjem razredov SH:2 in SH:3. Če Komisija s študijo ugotovi, da nekateri premični stroji, zlasti motorji za ročne stroje za profesionalno uporabo v različnih legah, zaradi tehničnih razlogov ne bodo mogli izpolniti teh zahtev v določenih rokih, do 31. decembra 2003 predloži poročilo, ki ga spremljajo ustrezni predlogi za podaljšanje obdobja iz člena 9a(7) in/ali nadaljnje izjeme, vendar za take stroje razen v izjemnih okoliščinah niso daljši od petih let. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 15(2).“

5.

člen 15 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavek 3 se črta;

6.

v točki 4.1.2.7 Priloge I se zadnji stavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija določi kontrolno območje, za katero velja odstotek, ki se ga ne sme preseči, ter izvzete pogoje obratovanja motorja. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 15(2).“;

7.

v točki 1.3.2 Priloge III se zadnji odstavek nadomesti z naslednjim:

„Pred začetkom preskusa s sestavljenim hladnim/toplim zagonom, Komisija spremeni simbole (Priloga I, točka 2.18), potek preskusa (Priloga III) in enačbe za izračunavanje (Priloga III, Dodatek 3). Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 15(2).“.

1.2   Direktiva 98/79/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 1998 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih  (2)

V zvezi z Direktivo 98/79/ES bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za sprejetje posebnih ukrepov za spremljanje zdravstvenega stanja in za spreminjanje Priloge II. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 98/79/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

V nujnih primerih, ko ni mogoče upoštevati običajnih rokov za regulativni postopek s pregledom, bi bilo treba Komisiji omogočiti, da uporabi nujni postopek iz člena 5a(6) Sklepa 1999/468/ES za sprejetje prepovedi, omejitev ali posebnih zahtev za nekatere izdelke.

Zato se Direktiva 98/79/ES spremeni:

1.

člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 6(2) Direktive 90/385/EGS.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa Sveta 1999/468/ES (3), ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

2.

člen 10(5) se nadomesti z naslednjim:

„5.   Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe za zagotovitev, da se priglasitve iz odstavkov 1 in 3 takoj registrirajo v banki podatkov iz člena 12.

Postopki za izvajanje tega člena in zlasti tisti, ki se nanašajo na priglasitev in pojem bistvene spremembe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 7(2).“;

3.

člen 11(5) se nadomesti z naslednjim:

„5.   Države članice na zahtevo obvestijo druge države članice o podrobnostih iz odstavkov 1 do 4. Postopki za izvajanje tega člena se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 7(2).“;

4.

člen 12(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Postopki za izvajanje tega člena se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 7(2).“;

5.

člen 13 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 13

Kjer država članica v zvezi z danim izdelkom ali skupino izdelkov meni, da bi bilo treba za zagotovitev varovanja zdravja in varnosti in/ali za zagotovitev, da se spoštujejo zahteve javnega zdravja v skladu s členom 36 Pogodbe, prepovedati, omejiti ali predpisati posebne zahteve za razpoložljivost teh izdelkov, lahko sprejme vse potrebne in upravičene prehodne ukrepe. Potem obvesti Komisijo in vse druge države članice, ter navede razloge za svojo odločitev. Komisija se posvetuje z zainteresiranimi stranmi in državami članicami ter, kjer so nacionalni ukrepi upravičeni, sprejme potrebne ukrepe Skupnosti.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 7(4).“;

6.

člen 14(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Če država članica meni, da:

(a)

bi bilo treba spremeniti ali razširiti seznam pripomočkov v Prilogi II ali

(b)

bi bilo treba ugotoviti skladnost pripomočka ali družine pripomočkov z odstopanjem od določb člena 9 z uporabo enega ali več danih postopkov, izbranih izmed navedenih v členu 9,

Komisiji predloži utemeljeno prošnjo in jo pozove, da sprejme potrebne ukrepe.

Kadar se ti ukrepi nanašajo na zadeve iz točke (a), namenjene spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7(3).

Kadar se ti ukrepi nanašajo na zadeve iz točke (b), se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 7(2).“.

1.3   Direktiva 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 1999 o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme  (4)

V zvezi z Direktivo 1999/5/ES bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za sprejetje sklepa, s katerim določi, katere dodatne zahteve veljajo za določene razrede opreme ali aparate določenih tipov, za določitev datuma uporabe določenih dodatnih bistvenih zahtev za določene razrede opreme ali aparate določenih tipov, vključno s prehodnim obdobjem, če je to primerno, ter za določitev oblike razpoznavnega znaka razreda opreme, s katero se označijo posebni tipi radijske opreme. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 1999/5/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 1999/5/ES spremeni:

1.

člen 3(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija lahko odloči, da morajo biti aparati v določenih razredih opreme ali aparati določenih tipov konstruirani tako, da:

(a)

prek omrežij medsebojno delujejo z drugimi aparati in da se lahko na celem območju Skupnosti priključijo na vmesnike ustreznega tipa in/ali

(b)

ne škodijo omrežju ali njegovemu delovanju ter da ne zlorabljajo sredstev omrežja in s tem povzročijo nesprejemljivega poslabšanja storitev in/ali

(c)

vsebujejo zaščitne naprave za zagotavljanje zaščite osebnih podatkov in zasebnosti uporabnikov in naročnikov in/ali

(d)

podpirajo določene funkcije, ki zagotavljajo izogibanje goljufijam, in/ali

(e)

podpirajo določene funkcije, ki zagotavljajo dostop do storitev za nujne primere, in/ali

(f)

podpirajo določene funkcije, ki invalidom olajšujejo njihovo uporabo.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 15a.“;

2.

člen 5(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Če so usklajeni standardi glede bistvenih zahtev pomanjkljivi, lahko Komisija po posvetovanju z odborom in po postopku, ki ga določa člen 14, v Uradnem listu Evropske unije objavi priporočila za razlaganje usklajenih standardov ali pogoje, pod katerimi je skladnost s temi standardi osnova za domnevo o skladnosti. Po posvetovanju z odborom in po postopku, ki ga določa člen 14, lahko Komisija usklajene standarde umakne z objavo obvestila v Uradnem listu Evropske unije.“;

3.

člen 6(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pri odločanju o uporabi bistvenih zahtev iz člena 3(3) Komisija določi datum uporabe zahtev.

Če se določi, da mora biti določeni razred opreme skladen s posebnimi bistvenimi zahtevami iz člena 3(3), se lahko vsak aparat iz obravnavanega razreda opreme, ki se prvič da na trg do datuma uporabe odločitve Komisije, razumen čas, ki ga določi Komisija, še naprej daje na trg.

Ukrepi iz prvega in drugega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 15a.“;

4.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 15a

Regulativni postopek s pregledom

Pri sklicevanju na ta člen se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

5.

v Prilogi VII se točka 5 nadomesti z naslednjim:

„5.

Razpoznavni znak razreda opreme mora biti take oblike, kot jo določi Komisija.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 15a.“.

1.4   Uredba (ES) št. 141/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1999 o zdravilih sirotah  (5)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 141/2000 bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za sprejetje opredelitev pojmov „podobno zdravilo“ in „klinična superiornost“. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 141/2002, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 141/2000 spremeni:

1.

člen 3(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija v skladu z regulativnim postopkom iz člena 10a(2) sprejme potrebne določbe za izvajanje prvega odstavka tega člena v obliki izvedbene uredbe.“;

2.

člen 5(8) se nadomesti z naslednjim:

„8.   Agencija končno mnenje odbora takoj pošlje Komisiji in ta sprejme odločitev v 30 dneh od prejema mnenja. Če v izjemnih okoliščinah osnutek odločitve ni skladen z mnenjem odbora, se odločitev sprejme v skladu z regulativnim postopkom iz člena 10a(2). Odločitev se uradno sporoči sponzorju, predloži se tudi Agenciji in pristojnim organom držav članic.“;

3.

člen 8(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.   Komisija sprejme opredelitvi pojmov ‚podobno zdravilo‘ in ‚klinična superiornost‘ v obliki izvedbene uredbe.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10a(3).“;

4.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 10a

1.   Komisiji pomaga Stalni odbor za zdravila za ljudi iz člena 121(1) Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (6).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa Sveta 1999/468/ES (7), ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

1.5   Direktiva 2001/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z izvajanjem dobre klinične prakse pri kliničnem preskušanju zdravil za ljudi  (8)

V zvezi z Direktivo 2001/20/ES bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za sprejetje načel v zvezi z dobro klinično prakso in podrobnih pravil, skladnih s temi načeli, za določitev posebnih zahtev in prilagoditev nekaterih določb. Ker sta ta ukrepa splošnega obsega in sta namenjena spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2001/20/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem, ju je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Direktiva 2001/20/ES se spremeni:

1.

člen 1(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija sprejme načela glede dobre klinične prakse in podrobna pravila v skladu s temi načeli in po potrebi spremeni ta načela in pravila, da bi se upošteval tehnični in znanstveni napredek. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 21(3).

Komisija objavi načela in podrobna pravila.“;

2.

člen 13(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Države članice sprejmejo vse potrebne ukrepe, da bi zagotovile, da je pogoj za proizvodnjo ali uvoz zdravil v preskušanju, dovoljenje za promet.

Da bi dovoljenje za promet dobil, mora vlagatelj in kasneje imetnik dovoljenja izpolniti osnovne zahteve, ki jih določi Komisija.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 21(3).“;

3.

člen 20 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 20

Komisija prilagodi to direktivo zaradi upoštevanja znanstvenega in tehničnega napredka.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 21(3).“;

4.

člen 21 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 21

1.   Komisiji pomaga Stalni odbor za zdravila za ljudi iz člena 121(1) Direktive 2001/83/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini (9).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

1.6   Direktiva 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini  (10)

V zvezi z Direktivo 2001/82/ES bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za prilagoditev nekaterih določb in prilog ter za določitev posebnih pogojev za vloge. Ker sta ta ukrepa splošnega obsega in sta namenjena spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2001/82/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem, ju je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2001/82/ES spremeni:

1.

člen 10(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Z odstopanjem od člena 11 Komisija sestavi seznam snovi, ki so bistvenega pomena za zdravljenje kopitarjev in za katere je karenca najmanj šest mesecev v skladu z nadzornimi mehanizmi iz odločb Komisije 93/623/EGS in 2000/68/ES.

Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 89(2a).“;

2.

v členu 11(2) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Vendar Komisija lahko spremeni te karence. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 89(2a).“;

3.

v členu 13(1) se četrti pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Vendar se desetletno obdobje iz drugega pododstavka podaljša na 13 let v primeru zdravil za uporabo v veterinarski medicini za ribe ali čebele ali druge vrste, ki jih določi Komisija.

Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 89(2a).“;

4.

v členu 17(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Če je utemeljeno v smislu novih znanstvenih dokazov, lahko Komisija prilagodi točki (b) in (c) prvega pododstavka. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 89(2a).“;

5.

v členu 39(1) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija sprejme te dogovore v obliki izvedbene uredbe. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 89(2a).“;

6.

člen 50a(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija sprejme vse morebitne spremembe, potrebne za prilagoditev določb iz odstavka 1 zaradi upoštevanja znanstvenega in tehničnega napredka.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 89(2a).“;

7.

v členu 51 se prvi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Načela in smernice dobre proizvodne prakse za zdravila za uporabo v veterinarski medicini iz točke (f) člena 50 sprejme Komisija v obliki direktive, naslovljene na države članice. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 89(2a).“;

8.

v členu 67 se točka (aa) nadomesti z naslednjim:

„(aa)

zdravila za uporabo v veterinarski medicini za živali za proizvodnjo hrane.

Vendar države članice lahko odobrijo izjeme od te zahteve glede na merila, ki jih določi Komisija. Določitev navedenih meril, ki je ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 89(2a).

Države članice lahko še naprej uporabljajo državne predpise do:

(i)

datuma začetka veljavnosti sklepov, sprejetih v skladu s prvim pododstavkom, ali

(ii)

1. januarja 2007, če se noben tak sklep ne sprejme do 31. decembra 2006;“;

9.

člen 68(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija sprejme vsakršne spremembe seznama snovi iz odstavka 1.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 89(2a).“;

10.

člen 75(6) se nadomesti z naslednjim:

„6.   Komisija lahko sprejme spremembe odstavka 5 ob upoštevanju izkušenj, pridobljenih med njegovim izvajanjem.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 89(2a).“;

11.

člen 79 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 79

Komisija sprejme vse spremembe, potrebne za posodobitev členov 72 do 78 zaradi upoštevanja znanstvenega in tehničnega napredka.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 89(2a).“;

12.

člen 88 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 88

Komisija sprejme vse potrebne spremembe za prilagoditev Priloge I tehničnemu napredku.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 89(2a).“;

13.

člen 89 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji odstavek:

„2a.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Poslovnik stalnega odbora se objavi.“.

1.7   Direktiva 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih  (11)

V zvezi z Direktivo 2006/42/ES bi bilo treba Komisij zlasti podeliti pooblastila za oblikovanje pogojev za posodobitev okvirnega seznama varnostnih komponent ter za omejitev dajanja na trg potencialno nevarnih strojev. Ker je ta ukrep splošnega obsega in je namenjen spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2006/42/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, ga je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2006/42/ES spremeni:

1.

člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Posebni ukrepi

1.   Komisija lahko sprejme vse ustrezne ukrepe za izvajanje določb v zvezi z naslednjim:

(a)

posodabljanjem okvirnega seznama varnostnih komponent v Prilogi V, točka (c) člena 2;

(b)

omejevanjem dajanja na trg strojev iz člena 9.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3).

2.   Komisija lahko v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 22(2) sprejme vse ustrezne ukrepe, povezane s praktično uporabo te direktive, vključno z ukrepi, ki so potrebni za zagotavljanje sodelovanja držav članic med seboj in s Komisijo, kakor je določeno v členu 19(1).“;

2.

člen 9(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   V primerih iz odstavka 1 se Komisija posvetuje z državami članicami in drugimi zainteresiranimi strankami, pri čemer navede ukrepe, ki jih namerava sprejeti z namenom, da na ravni Skupnosti zagotovi visoko raven varovanja zdravja in varnosti oseb.

Ob upoštevanju izida teh posvetovanj, Komisija sprejme potrebne ukrepe.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3).“;

3.

člen 22 se spremeni:

(a)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

odstavek 4 se črta.

2.   OKOLJE

2.1   Direktiva Sveta 96/59/ES z dne 16. septembra 1996 o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (PCB/PCT)  (12)

V zvezi z Direktivo 96/59/ES bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za določitev referenčnih merilnih metod za določanje vsebnosti PCB-ja v kontaminiranih snoveh in za določitev tehničnih standardov za druge načine odstranjevanja PCB-jev, ter, če je to potrebno, zgolj za namen člena 9(1)(b) in (c) določi manj nevarne nadomestke za PCB-je. Ker sta ta ukrepa splošnega obsega in sta namenjena spreminjanju Direktive 96/59/ES z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, ju je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 96/59/ES spremeni:

1.

člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

1.   Komisija v skladu z regulativnim postopkom iz člena 10a(2) pripravi seznam tovarniških imen kondenzatorjev, uporov in indukcijskih tuljav, ki vsebujejo PCB-je.

2.   Komisija:

(a)

določi referenčne merilne metode za določanje vsebnosti PCB-ja v kontaminiranih snoveh. Meritve, izvedene pred določitvijo referenčnih metod, ostanejo veljavne;

(b)

če je potrebno, določi samo za namene točk (b) in (c) člena 9(1) druge, manj nevarne nadomestke za PCB-je.

Komisija lahko določi tehnične standarde za druge metode odstranjevanja PCB-jev, navedene v drugem stavku člena 8(2).

Ukrepi iz prvega in drugega pododstavka, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10a(3).“;

2.

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 10a

1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 18 Direktive 2006/12/ES Evropskega parlamenta in Sveta (13).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

2.2   Direktiva Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi  (14)

V zvezi z Direktivo 98/83/ES bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za prilagajanje prilog II in III znanstvenemu in tehničnemu napredku ter za določitev nekaterih podrobnosti o spremljanju stanja v Prilogi II. Ker sta ta ukrepa splošnega obsega in sta namenjena spreminjanju nebistvenih določb Direktive 98/83/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, ju je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 98/83/ES spremeni:

1.

člen 7(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.   Smernice Skupnosti za spremljanje stanja, predpisane v tem členu, se lahko oblikujejo v skladu z upravljalnim postopkom iz člena 12(2).“;

2.

člen 11(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija prilogi II in III vsaj vsakih pet let prilagodi znanstvenemu in tehničnemu napredku.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3).“;

3.

člen 12(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

4.

člen 13 se spremeni:

(a)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Oblika in minimalne informacije za poročila iz odstavka 2 se določi zlasti ob upoštevanju ukrepov, navedenih v členu 3(2), členu 5(2) in (3), členu 7(2), členu 8, členu 9(6) in (7) ter členu 15(1), ter se, če je treba, spremeni v skladu z upravljalnim postopkom iz člena 12(2).“;

(b)

odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.   Skupaj s prvim poročilom o tej direktivi, kot je navedeno v odstavku 2, izdelajo države članice tudi poročilo, ki se posreduje Komisiji, o ukrepih, ki so jih sprejele ali jih načrtujejo sprejeti za izpolnjevanje svojih obveznosti v skladu s členom 6(3) in opombo 10 dela B Priloge I. Predlog o obliki tega poročila se predloži v skladu z upravljalnim postopkom iz člena 12(2).“;

5.

člen 15(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija prouči zahtevo v skladu z upravljalnim postopkom iz člena 12(2).“;

6.

točka 1 opombe 10 dela C Priloge I se nadomesti z naslednjim:

„1.

Komisija sprejme ukrepe, zahtevane v opombi 8 o pogostnosti spremljanja stanja in opombi 9 o pogostnosti spremljanja stanja, metodah spremljanja stanja in najpomembnejših merilnih mestih spremljanja stanja v Prilogi II. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3).

Pri pripravi teh ukrepov Komisija med drugim upošteva ustrezne določbe veljavne zakonodaje ali ustreznih programov spremljanja stanja, vključno z rezultati spremljanja stanja, ki izhajajo iz njih.“;

7.

točka 2 tabele A Priloge II se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pregledno spremljanje stanja

Namen preglednega spremljanja stanja je zagotoviti informacije, potrebne za določitev, ali so izpolnjene vse vrednosti parametrov iz te direktive. Za vse parametre, določene v skladu s členoma 5(2) in (3), je treba opravljati pregledno spremljanje stanja, razen če lahko pristojni organi ugotovijo, da v časovnem obdobju, ki ga določijo, ta parameter verjetno ne bo prisoten pri določeni oskrbi v koncentracijah, ki bi lahko pomenile tveganje za kršitev ustrezne vrednosti parametra. Ta točka se ne uporablja za parametre radioaktivnosti, katerih stanje se bo ob upoštevanju opomb 8, 9 in 10 v Prilogi I, del C, spremljalo v skladu z zahtevami za spremljanje, ki jih je sprejela Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3).“;

8.

v točki 1 Priloge III se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Naslednja načela za metode mikrobioloških parametrov so podane bodisi kot referenca, če je navedena metoda CEN/ISO, bodisi kot smernica, dokler Komisija morebiti ne sprejme nadaljnjih mednarodnih metod CEN/ISO za te parametre. Države članice lahko uporabijo druge metode, če so izpolnjene določbe člena 7(5).

Ti ukrepi o nadaljnjih mednarodnih metodah CEN/ISO, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3).“.

2.3   Uredba (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč  (15)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 2037/2000 bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za prilagoditev Priloge VI; za določitev in zmanjšanje obračunske ravni metilbromida, ki ga je dovoljeno dajati na trg ali ga lahko uvozniki ali proizvajalci uporabljajo zase za karantenske ukrepe in predtovorna opravila; za določitev mehanizma za dodelitev kvot obračunskih ravni metilbromida vsakemu proizvajalcu in uvozniku; za sprejetje, če je treba, sprememb in, kjer je to ustrezno, rokov za opustitev nujne uporabe halona iz Priloge VII; za odločitev, ali je treba prilagoditi končni datum prepovedi uporabe delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov; za posodobitev seznama in datumov v zvezi z nadzorom uporabe delno halogeniranih klorofluoroogljikovodikov; za posodobitev seznama podatkov, povezanih z zahtevo za uvozna dovoljenja in Prilogo IV; za spreminjanje seznama izdelkov, ki vsebujejo nadzorovane snovi ter tarifnih oznak kombinirane nomenklature v Prilogi V; za skrajšanje roka za prepoved izvoza zajetega, recikliranega ali predelanega halona v nujnih uporabah in za spreminjanje pogojev poročanja. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 2037/2000, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 2037/2000 spremeni:

1.

v členu 2 se šestnajsta alinea nadomesti z naslednjim:

„—

‚predelovalno sredstvo‘ pomeni nadzorovane snovi, ki se uporabljajo kot kemijska predelovalna sredstva za področja uporabe, navedena v Prilogi VI, v obratih, ki so že obstajali 1. septembra 1997, in kjer so emisije zanemarljive. Komisija glede na ta merila in v skladu z upravljalnim postopkom iz člena 18(2) določi seznam podjetij, v katerih je dovoljena uporaba nadzorovanih snovi kot predelovalnih sredstev, in hkrati določi najvišje ravni emisij za vsako od teh podjetij.

Glede na nove informacije ali tehnične novosti, vključno s pregledom, predvidenim s Sklepom X/14 zasedanja pogodbenic Protokola, lahko Komisija:

(a)

spremeni seznam navedenih podjetij v skladu z upravljalnim postopkom iz člena 18(2);

(b)

spremeni Prilogo VI. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

2.

člen 4 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se tretji pododstavek točke (iii) nadomesti z naslednjim:

„Komisija sprejme ukrepe za zmanjšanje obračunske ravni metilbromida, ki ga lahko proizvajalci in uvozniki dajejo na trg ali uporabljajo zase pri karantenskih ukrepih in predtovornih opravilih glede na tehnično in gospodarsko razpoložljivost nadomestnih snovi ali tehnologij in ustrezna mednarodna dogajanja po Protokolu. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

(b)

v odstavku 3 se točka (ii) nadomesti z naslednjim:

„(ii)

Komisija lahko za vsakega proizvajalca in uvoznika spremeni mehanizem za dodelitev kvot obračunskih ravni, določenih pod (d) do (f), ki veljajo za obdobje od 1. januarja 2003 do 31. decembra 2003 in za vsako naslednje dvanajstmesečno obdobje.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

(c)

v odstavku 4 se točka (iv) nadomesti z naslednjim:

„(iv)

Do 31. decembra 2002 se odstavek 1(c) ne uporablja za dajanje na trg in uporabo halonov, ki so bili zajeti, reciklirani ali predelani iz obstoječih protipožarnih sistemov ali za dajanje na trg in uporabo halonov za nujne uporabe, kakor je določena v Prilogi VII. Vsako leto pristojni organi držav članic uradno obvestijo Komisijo o količinah halonov za nujne uporabe, o ukrepih, sprejetih za zmanjšanje njihovih emisij, in oceni teh emisij ter o tekočih dejavnostih za ugotavljanje in uporabo ustreznih nadomestnih snovi.

Vsako leto Komisija pregleda nujne uporabe iz Priloge VII ter po potrebi sprejme spremembe in, kadar je primerno, časovne okvire za postopno opuščanje, ob upoštevanju razpoložljivosti tehnično in ekonomsko izvedljivih nadomestnih snovi ali tehnologij, ki so sprejemljive glede na okolje in zdravje.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

3.

člen 5 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se peti pododstavek točke (c)(v) nadomesti z naslednjim:

„Komisija predloži rezultate pregleda Evropskemu parlamentu in Svetu. Kakor je primerno, sprejme sklep, ali naj prilagodi datum 1. januar 2015. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

(b)

odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.   Komisija lahko glede na izkušnje pri izvajanju te uredbe ali zaradi upoštevanja tehničnega napredka spremeni seznam in datume, določene v odstavku 1, vendar v njem navedenih obdobij nikakor ne sme podaljšati, kar pa ne vpliva na izjeme, predvidene v odstavku 7.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

4.

člen 6(5) se nadomesti z naslednjim:

„5.   Komisija lahko spremeni seznam podatkov iz odstavka 3 in Priloge IV.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

5.

člen 9(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Seznam izdelkov, ki vsebujejo nadzorovane snovi, in tarifnih oznak kombinirane nomenklature je v Prilogi V kot navodilo carinskim organom držav članic. Komisija lahko doda postavke na seznam, jih z njega črta ali pa seznam prilagodi glede na sezname, ki jih določijo pogodbenice.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb, te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

6.

v členu 11(1) se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d)

zajetih, recikliranih in predelanih halonov, shranjenih za nujne uporabe v skladiščih, ki jih pooblasti ali upravlja pristojni organ, za zadovoljitev nujnih uporab iz Priloge VII do 31. decembra 2009 ter izdelkov in opreme, ki vsebujejo halon, za zadovoljitev nujne uporabe iz Priloge VII. Do 1. januarja 2005 Komisija pregleda izvoz takih zajetih, recikliranih in predelanih halonov za nujne uporabe in, če je primerno, prepove tak izvoz pred 31. decembrom 2009. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

7.

člen 18(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

8.

člen 19(6) se nadomesti z naslednjim:

„6.   Komisija lahko spremeni pogoje poročanja, določene v odstavkih 1 do 4, za izpolnitev obveznosti po Protokolu ali za izboljšanje praktične uporabe teh pogojev poročanja.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“.

2.4   Uredba (ES) št. 166/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. januarja 2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal  (16)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 166/2006 bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za sprejetje ukrepov iz člena 8(3); za prilagoditev prilog II in III k Uredbi znanstvenemu in tehničnemu napredku; ter za prilagoditev prilog II in III k Uredbi morebitnim spremembam prilog k Protokolu OZN-EKE o registrih izpustov in prenosov onesnaževal, ki bi jih pogodbenice sprejele na zasedanju. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 166/2000, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 2006/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 166/2006 spremeni:

1.

člen 8(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Kadar Komisija ugotovi, da podatkov o izpustih iz razpršenih virov ni, sprejme ukrepe za začetek poročanja o izpustih ustreznih onesnaževal iz enega ali več razpršenih virov, ob uporabi mednarodno potrjenih metodologij, kadar je to primerno.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 19(3).“;

2.

člen 18 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 18

Spremembe prilog

Komisija opravi vse potrebne spremembe prilog zaradi:

(a)

prilagoditve prilog II in III znanstvenemu in tehničnemu napredku;

(b)

prilagoditve prilog II in III morebitnim spremembam prilog k Protokolu, ki bi jih pogodbenice Protokola sprejele na zasedanju.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 19(3).“;

3.

v členu 19 se doda naslednji odstavek:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

2.5   Direktiva 2006/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2006 o upravljanju kakovosti kopalnih voda  (17)

V zvezi z Direktivo 2006/7/ES bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za prilagoditev, v luči tehničnega in znanstvenega napredka, metod analize za parametre ter pravil odvzemanja vzorcev iz Priloge I oziroma Priloge V, ter za določitev standardov EN/ISO o enakovrednosti mikrobioloških metod. Ker sta ta ukrepa splošnega obsega in sta namenjena spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2006/7/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, ju je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2006/7/ES spremeni:

1.

člen 15 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 15

Tehnične prilagoditve in izvedbeni ukrepi

1.   Komisija v skladu z regulativnim postopkom iz člena 16(2) določi:

(a)

podrobna pravila za izvajanje člena 8(1), člena 12(1)(a) in člena 12(4);

(b)

smernice za skupno metodo ocenjevanja posamičnih vzorcev.

2.   Komisija sprejme naslednje ukrepe:

(a)

določi standard EN/ISO o enakovrednosti mikrobioloških metod iz člena 3(9);

(b)

vsakršne spremembe, potrebne zaradi prilagoditve metod analize za parametre iz Priloge I znanstvenemu in tehničnemu napredku;

(c)

vsakršne spremembe, potrebne zaradi prilagoditve Priloge V znanstvenemu in tehničnemu napredku.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 16(3).

3.   Komisija predstavi osnutek ukrepov, ki bodo sprejeti v skladu s točko (a) odstavka 1 ob upoštevanju točke (a) člena 12(1) do 24. marca 2010. Predhodno se mora posvetovati s predstavniki držav članic, regionalnimi in lokalnimi oblastmi, zadevnimi turističnimi organizacijami in organizacijami za varstvo potrošnikov ter drugimi zainteresiranimi stranmi. Po sprejetju zadevnih pravil jih Komisija objavi na spletu.“;

2.

člen 16(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

2.6   Direktiva 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti  (18)

V zvezi z Direktivo 2006/21/ES bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za sprejetje določbe, ki so potrebne za izvajanje člena 13(6), za dopolnitev tehničnih zahtev za opredelitev odpadkov iz Priloge II, za obrazložitev opredelitve pojma v točki 3 člena 3, za določitev meril za klasifikacijo objektov za ravnanje z odpadki v skladu s Prilogo III, za določitev usklajenih standardov za metode vzorčenja in analiziranja ter za prilagoditev prilog znanstvenemu in tehničnemu napredku. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2006/21/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2006/21/ES spremeni:

1.

člen 22 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 22

1.   Komisija do 1. maja 2008 v skladu z regulativnim postopkom iz člena 23(2) sprejme:

(a)

določbe, potrebne za uskladitev in redno pošiljanje informacij iz člena 7(5) in člena 12(6);

(b)

tehnične smernice za določitev finančne garancije v skladu z zahtevami iz člena 14(2);

(c)

tehnične smernice za inšpekcijski nadzor v skladu s členom 17.

2.   Komisija do 1. maja 2008 sprejme določbe, ki zadevajo naslednje točke, pri čemer prednostno upošteva točke (b), (c) in (d):

(a)

izvajanje člena 13(6), vključno s tehničnimi zahtevami glede opredelitve lahko sprostljivega cianida in metode njegovega merjenja;

(b)

dopolnitev tehničnih zahtev za opredelitev odpadkov, podano v Prilogi II;

(c)

razlago opredelitve iz točke 3 člena 3;

(d)

določitev meril za klasifikacijo objektov za ravnanje z odpadki v skladu s Prilogo III;

(e)

določitev usklajenih standardov za metode vzorčenja in analiziranja, ki so potrebne za tehnično izvajanje te direktive.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(3).

3.   Komisija sprejme spremembe, potrebne za namen prilagoditve prilog znanstvenemu in tehničnemu napredku. Te spremembe se sprejmejo z namenom doseganja visoke stopnje varstva okolja.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(3).“;

2.

člen 23(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

3.   EUROSTAT

3.1   Uredba Sveta (ES) št. 2494/95 z dne 23. oktobra 1995 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin  (19)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 2494/95 bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za prilagoditev pravil za zagotavljanje primerljivosti HICP ter za vzdrževanje in izboljšanje njihove zanesljivosti in ustreznosti. Ker je ta ukrep splošnega obsega in je namenjen spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 2494/95, med drugim z njenim dopolnjevanjem z dodajanjem novih nebistvenih določb, ga je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 2494/95 spremeni:

1.

v členu 3 se besedilo „v členu 14“ nadomesti z besedilom „v členu 14(2)“;

2.

v členu 4 se tretji odstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija (Eurostat) sprejme pravila za zagotavljanje primerljivosti HICP. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“;

3.

člen 5(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija po posvetu z ECB sprejme izvedbene ukrepe za to uredbo, ki so potrebni za zagotavljanje primerljivosti indeksov HICP ter za vzdrževanje in izboljšanje njihove zanesljivosti in ustreznosti. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3). Komisija od ECB zahteva, da poda mnenje o ukrepih, ki jih namerava predložiti odboru.“

4.

v členu 8(3) se besedilo „v členu 14“ nadomesti z besedilom „v členu 14(2)“;

5.

člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Priprava rezultatov

Države članice obdelajo zbrane podatke za pripravo indeksa HICP, in sicer vrste Laspeyres, ki zajema kategorije mednarodne klasifikacije Coicop (klasifikacija individualne potrošnje po namenu) (20), Komisija pa ga prilagodi za namen določitve primerljivih indeksov HICP. Komisija določi metode, postopke in formule, ki zagotavljajo izpolnjevanje zahtev po primerljivosti. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).

6.

v členu 11 se besedilo „iz člena 14“ nadomesti z besedilom „iz člena 14(2)“;

7.

člen 14 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 14

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za statistični program, ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom (21), v nadaljevanju ‚Odbor‘.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa Sveta 1999/468/ES (22), ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

8.

v členu 15 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„V teh poročilih Komisija navede svoje stališče do delovanja postopkov iz člena 14, in če je potrebno, predlaga ustrezne spremembe.“.

3.2   Uredba Sveta (ES) št. 577/98 z dne 9. marca 1998 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti  (23)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 577/98 bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za sprejetje dodatnih spremenljivk, za prilagoditev opredelitev pojmov, popravkov in šifriranje spremenljivk, za sestavo seznama strukturnih spremenljivk ter določitev najmanjše velikosti vzorca in pogostost raziskav. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 577/98, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 577/98 spremeni:

1.

v tretji alinei petega pododstavka člena 1 se besedilo „iz člena 8“ nadomesti z besedilom „iz člena 8(2)“;

2.

v členu 4 se odstavki 2, 3 in 4 nadomestijo z naslednjim:

„2.   Za dopolnitev informacij, opisanih v odstavku 1, se lahko doda nadaljnja serija spremenljivk, v nadaljevanju ‚priložnostni modul‘.

Komisija vsako leto pripravi program priložnostnih modulov, ki zajema nekaj let.

Navedeni program za vsak priložnostni modul določa predmet, obdobje opazovanja, velikost vzorca (enak ali manjši od vzorca, določenega v členu 3) in skrajni rok za posredovanje rezultatov (ki se lahko razlikuje od roka iz člena 6).

Seznam zajetih držav članic in regij ter podrobni seznam informacij, ki jih je treba zbrati v priložnostnem modulu se pripravi vsaj 12 mesecev pred začetkom obdobja opazovanja za določeni modul.

Obseg priložnostnega modula se omeji na 11 spremenljivk.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 8(3).

3.   Opredelitve pojmov, popravke, šifriranje spremenljivk, prilagoditev seznama spremenljivk raziskave, ki so potrebni po izdelavi postopkov in osnutkov, ter seznam načel za oblikovanje vprašanj glede statusa dejavnosti pripravi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 8(3).

4.   Na predlog Komisije je mogoče prepoznati izmed parametrov raziskave, navedenih v odstavku 1, seznam spremenljivk, v nadaljevanju navedenih kot ‚strukturne spremenljivke‘, ki jih je treba zbirati samo kot letna povprečja glede na 52 tednov in ne kot četrtletna povprečja. Ta seznam strukturnih spremenljivk, najmanjšo velikost vzorca in pogostost raziskav določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 8(3). Finska, Španija in Združeno kraljestvo lahko zbirajo strukturne spremenljivke, ki se nanašajo na eno samo četrtletje v prehodni dobi, ki se izteče ob koncu leta 2007.“;

3.

člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za statistični program, ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom (24).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa Sveta 1999/468/ES (25), ob upoštevanju določb iz člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3.3   Uredba Sveta (ES) št. 1165/98 z dne 19. maja 1998 o kratkoročnih statističnih kazalcih  (26)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 1165/98 bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za odobritev in izvedbo evropskih vzorčnih načrtov, za prilagoditev prilog in določitev ukrepov za izvajanje te uredbe, vključno z ukrepi za vključitev gospodarskega in tehničnega razvoja v zvezi z zbiranjem in statistično obdelavo podatkov ter posredovanjem spremenljivk. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 1165/98, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 1165/98 spremeni:

1.

v členu 4(2) se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d)

udeležba v evropskih vzorčnih načrtih, ki jih zaradi priprave evropskih ocen usklajuje Eurostat.

Podrobnosti načrtov iz prvega pododstavka se opredelijo v prilogah. Ukrepe za njihovo odobritev in izvedbo sprejme Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).

Evropski vzorčni načrti se vzpostavijo, kadar nacionalni vzorčni načrti ne zadostujejo evropskim zahtevam. Hkrati se lahko države članice odločijo za udeležbo v evropskih vzorčnih načrtih, v kolikor ti načrti omogočajo znatno zmanjšanje stroškov statističnega sistema ali zmanjšanje obremenitev za poslovanje podjetij, ki so posledica izpolnjevanja evropskih zahtev. Z udeležbo v evropskem vzorčnem načrtu država članica izpolni pogoje za zagotovitev zadevne spremenljivke v skladu s ciljem takega načrta. V evropskih vzorčnih načrtih so lahko določeni pogoji, raven razčlenitve in roki za posredovanje podatkov.“;

2.

v členu 16(1) se besedilo „iz člena 18“ nadomesti z besedilom „iz člena 18(2)“;

3.

člena 17 in 18 se nadomestita z naslednjim:

„Člen 17

Izvedbeni ukrepi

Komisija določi ukrepe za izvajanje te uredbe, vključno z ukrepi za vključitev gospodarskega in tehničnega razvoja glede zbiranja in statistične obdelave podatkov ter prenosa spremenljivk. Pri tem je treba upoštevati načelo, da morajo pri ukrepu prevladati prednosti nad njegovimi stroški ter načelo, da v primerjavi s prvotnimi določbami te uredbe večji dodatni viri niso vključeni niti za države članice, niti za podjetja. Ukrepi za izvajanje te uredbe zajemajo zlasti:

(a)

uporabo posebnih enot (člen 2);

(b)

posodabljanje seznama spremenljivk (člen 3);

(c)

opredelitve in ustrezne oblike posredovanja spremenljivk (člen 3);

(d)

vzpostavitev evropskih vzorčnih načrtov (člen 4);

(e)

pogostost zbiranja statističnih podatkov (člen 5);

(f)

nivoje razčlenitve in agregacij, ki se uporabijo pri spremenljivkah (člen 6);

(g)

skrajni roki posredovanja (člen 8);

(h)

merila za merjenje kakovosti (člen 10);

(i)

prehodna obdobja in izjeme, ki se dopustijo v prehodnem obdobju (člen 13(1));

(j)

odstopanja, odobrena v prehodnih obdobjih (člen 13(2));

(k)

uvedbo pilotnih raziskav (člen 16);

(l)

prvo bazno leto, ki se uporabi za časovne vrste v NACE Rev. 2;

(m)

za časovne vrste pred letom 2009, ki jih je treba posredovati po NACE Rev. 2, raven podrobnosti, obliko, prvo referenčno obdobje in referenčno obdobje.

Ukrepi iz točk (j) in (k) se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 18(2).

Ukrepi iz točk (a) do (i) ter (l) in (m), namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).

Člen 18

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za statistični program, ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom (27).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa Sveta 1999/468/ES (28), ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

4.

Priloga A (Industrija) se spremeni:

(a)

točka (a) (Področje uporabe) se nadomesti z naslednjim:

„(a)   Področje uporabe

Ta priloga se uporablja za vse dejavnosti, naštete v področjih od B do E klasifikacije NACE Rev. 2, oziroma za vse proizvode, naštete v področjih od B do E klasifikacije CPA. Teh informacij se ne zahteva za 37, 38.1, 38.2 in 39 NACE Rev. 2. Komisija lahko spremeni seznam dejavnosti. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

(b)

v točki (b) (Enota opazovanja) se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.

O uporabi drugih enot opazovanja lahko odloči Komisija. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

(c)

točka (c) (Seznam spremenljivk) se spremeni:

(i)

v odstavku 2 se zadnji stavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija določi pogoje za zagotavljanje potrebne kakovosti podatkov. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

(ii)

odstavka 3 in 4 se nadomestita z naslednjim:

„3.

Od začetega prvega obdobja opazovanja se lahko podatki o novih naročilih (št. 130, 131, 132) nadomestijo z alternativnim vodilnim kazalcem, ki ga je mogoče izračunati iz podatkov raziskave o poslovnih tendencah. To ocenjevanje se dovoli za obdobje petih let od datuma začetka veljavnosti te uredbe. To obdobje se podaljša za največ nadaljnjih pet let, razen če Komisija ne odloči drugače. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).

4.

Od začetega prvega obdobja opazovanja se podatki o osebah, ki delajo (št. 210), lahko nadomestijo s številom zaposlenih (št. 211). To ocenjevanje se dovoli za obdobje petih let od datuma začetka veljavnosti te uredbe. To obdobje se podaljša za največ nadaljnjih pet let, razen če Komisija ne odloči drugače. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

(iii)

v odstavku 8 se zadnji stavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija lahko spremeni seznam dejavnosti. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

(iv)

v odstavku 10 se zadnji stavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija lahko spremeni seznam dejavnosti. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

(d)

v točki (d) (Oblika) se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

Poleg tega se spremenljivka proizvodnje (št. 110) in spremenljivka opravljenih delovnih ur (št. 220) posredujeta v obliki, ki je popravljena za število delovnih dni.

Kadar koli na druge spremenljivke vpliva število delovnih dni, lahko države članice posredujejo tudi te spremenljivke v obliki, ki je popravljena za število delovnih dni. Komisija lahko spremeni seznam spremenljivk, ki jih je treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

(e)

v točki (f) (Nivo razčlenitve) se odstavka 8 in 9 nadomestita z naslednjim:

„8.

Komisija lahko v zvezi s spremenljivko uvoznih cen (št. 340) določi pogoje za uporabo evropskega vzorčnega načrta, kot je opredeljeno v točki (d) prvega pododstavka člena 4(2). Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).

9.

Spremenljivke za tuje trge (št. 122, 132 in 312) je treba posredovati z razlikovanjem med državami euroobmočja in državami, ki ne spadajo v euroobmočje. To razlikovanje se uporablja za vso industrijo, opredeljeno kot področja B do E NACE Rev. 2, glavne industrijske skupine, raven področja (ena črka) in dvomestno raven oddelka NACE Rev. 2. Informacije za področje D in E NACE Rev. 2 se ne zahtevajo za spremenljivko 122. Spremenljivka uvoznih cen (št. 340) se hkrati posreduje z razlikovanjem med državami euroobmočja in državami, ki ne spadajo v euroobmočje. To razlikovanje se uporablja za vso industrijo, opredeljeno kot področja B do E CPA, glavne industrijske skupine, raven področja (ena črka) in dvomestno raven oddelka CPA. Komisija lahko za razlikovanje med državami euroobmočja in državami, ki ne spadajo v euroobmočje, določi pogoje za uporabo evropskega vzorčnega načrta, kot je opredeljeno v točki (d) prvega pododstavka člena 4(2). Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3). V evropskem vzorčnem načrtu je obseg spremenljivke uvoznih cen lahko omejen na uvoz proizvodov iz držav, ki ne spadajo v euroobmočje. Državam članicam, ki eura niso sprejele za valuto, ni treba posredovati razlikovanja med državami euroobmočja in državami, ki ne spadajo v euroobmočje, v zvezi s spremenljivkami 122, 132, 312 in 340.“;

(f)

v točki (j) (Prehodno obdobje) se vsa sklicevanja na člen 18 nadomestijo s sklicevanji na člen 18(2);

5.

Priloga B (Gradbeništvo) se spremeni:

(a)

v točki (b) (Enota opazovanja) se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.

O uporabi drugih enot opazovanja lahko odloči Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

(b)

točka (c) (Seznam spremenljivk) se spremeni:

(i)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.

Od začetega prvega obdobja opazovanja se podatki o osebah, ki delajo (št. 210), lahko nadomestijo s številom zaposlenih (št. 211). To ocenjevanje se dovoli za obdobje petih let od datuma začetka veljavnosti te uredbe. Ta postopek se podaljša za največ nadaljnjih pet let, razen če Komisija ne odloči drugače. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

(ii)

v odstavku 6 se zadnji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija se najpozneje do 11. avgusta 2008 odloči, ali se bo sklicevala na člen 17(b) v zvezi z zamenjavo spremenljivke gradbenih stroškov s spremenljivko prodajnih cen z veljavnostjo od baznega leta 2010. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

(c)

v točki (d) (Oblika) se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

Poleg tega se spremenljivke proizvodnje (št. 110, 115, 116) in spremenljivka opravljenih delovnih ur (št. 220) posredujejo v obliki, ki je popravljena za število delovnih dni. Kadar koli na druge spremenljivke vpliva število delovnih dni, lahko države članice posredujejo tudi te spremenljivke v obliki, ki je popravljena za število delovnih dni. Komisija lahko spremeni seznam spremenljivk, ki jih je treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

(d)

v točki (j) (Prehodno obdobje) se vsa sklicevanja na člen 18 nadomestijo s sklicevanji na člen 18(2);

6.

Priloga C (Trgovina na drobno in popravila) se spremeni:

(a)

v točki (b) (Enota opazovanja) se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

O uporabi drugih enot opazovanja lahko odloči Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

(b)

točka (c) (Seznam spremenljivk) se spremeni:

(i)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.

Od začetega prvega obdobja opazovanja se podatki o osebah, ki delajo (št. 210), lahko nadomestijo s številom zaposlenih (št. 211). To ocenjevanje se dovoli za obdobje petih let od datuma začetka veljavnosti te uredbe. To obdobje se podaljša za največ nadaljnjih pet let, razen če Komisija ne odloči drugače. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

(ii)

v odstavku 4 se zadnji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija se najpozneje do 11. avgusta 2008 odloči, ali se bo sklicevala na člen 17(b) v zvezi z vključitvijo spremenljivke opravljenih delovnih ur (št. 220) in spremenljivke bruto plač (št. 230) z veljavnostjo od baznega leta 2010. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

(c)

v točki (d) (Oblika) se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

Tudi spremenljivki prihodkov od prodaje (št. 120) in obsega prodaje (št. 123) se posredujeta v obliki, ki je popravljena za število delovnih dni. Kadar koli na druge spremenljivke vpliva število delovnih dni, lahko države članice posredujejo tudi te spremenljivke v obliki, ki je popravljena za število delovnih dni. Komisija lahko spremeni seznam spremenljivk, ki jih je treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

(d)

v točki (g) (Skrajni roki za posredovanja podatkov) se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

Spremenljivke prihodkov od prodaje (št. 120) in deflatorja prodaje/obsega prodaje (št. 330/123) se posredujejo v enem mesecu na nivoju razčlenitve, opredeljenem v odstavku 3 pod črko (f) te priloge. Države članice se lahko odločijo za udeležbo pri spremenljivkah prihodkov od prodaje, št. 120, in deflatorja prodaje/obsega prodaje, št. 330/123, in sicer s sodelovanjem skladno z razmestitvijo v evropskem vzorčnem načrtu, kot je opredeljen v točki (d) prvega pododstavka člena 4(2). Pogoje razmestitve določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

(e)

v točki (j) (Prehodno obdobje) se vsa sklicevanja na člen 18 nadomestijo s sklicevanji na člen 18(2);

7.

Priloga D (Druge storitve) se spremeni:

(a)

v točki (b) (Enota opazovanja) se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

O uporabi drugih enot opazovanja lahko odloči Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

(b)

točka (c) (Seznam spremenljivk) se spremeni:

(i)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.

Od začetega prvega obdobja opazovanja se podatki o osebah, ki delajo (št. 210), lahko nadomestijo s številom zaposlenih (št. 211). To ocenjevanje se dovoli za obdobje petih let od datuma začetka veljavnosti te uredbe. To obdobje se podaljša za največ nadaljnjih pet let, razen če Komisija ne odloči drugače. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

(ii)

v odstavku 4 se zadnji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija se najpozneje do 11. avgusta 2008 odloči, ali se bo sklicevala na člen 17(b) v zvezi z vključitvijo spremenljivke opravljenih delovnih ur (št. 220) in spremenljivke bruto plač (št. 230) z veljavnostjo od baznega leta 2010. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

(c)

v točki (d) (Oblika) se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

Spremenljivko prihodkov od prodaje (št. 120) je tudi treba posredovati v obliki, ki je popravljena za število delovnih dni. Kadar koli na druge spremenljivke vpliva število delovnih dni, lahko države članice posredujejo tudi te spremenljivke v obliki, ki je popravljena za število delovnih dni. Seznam spremenljivk, ki jih je treba posredovati v obliki, popravljeni za število delovnih dni, lahko spremeni Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

(d)

v točki (e) (Obdobje opazovanja) se zadnji odstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija se najpozneje do 11. avgusta 2008 odloči, ali se bo sklicevala na člen 17(e) v zvezi s ponovno preučitvijo periodike zbiranja podatkov za spremenljivko prihodkov od prodaje. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

(e)

v točki (f) (Nivo razčlenitve) se odstavek 6 nadomesti z naslednjim:

„6.

Komisija lahko spremeni seznam dejavnosti in skupin dejavnosti najpozneje do 11. avgusta 2008. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

(f)

v točkah (i) (Prvo obdobje opazovanja) in (j) (Prehodno obdobje) se vsa sklicevanja na člen 18 nadomestijo s sklicevanji na člen 18(2).

3.4   Uredba Sveta (ES) št. 530/1999 z dne 9. marca 1999 o strukturni statistiki plačil in stroškov dela  (29)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 530/1999 bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za prilagoditev opredelitev in razčlenitev informacij, ki jih je treba zagotoviti, ter za določitev meril za oceno kakovosti. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 530/1999, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 530/1999 spremeni:

1.

člena 11 in 12 se nadomestita z naslednjim:

„Člen 11

Izvedbeni ukrepi

Komisija za vsako referenčno obdobje najmanj devet mesecev pred začetkom referenčnega obdobja sprejem naslednje ukrepe, potrebne za izvajanje te uredbe, vključno z ukrepi za upoštevanje gospodarskih in tehničnih sprememb:

(i)

opredelitev in razčlenitev informacij, ki jih je treba zagotoviti (člen 6);

(ii)

primeren tehnični način za prenos rezultatov (člen 9);

(iii)

merila za oceno kakovosti (člen 10);

(iv)

izjeme v upravičenih primerih za leti 2004 oziroma 2006 (člen 13(2)).

Ukrepi iz točk (ii) in (iv) se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 12(2).

Ukrepi iz točk (i) in (iii), namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3).

Člen 12

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za statistični program, ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom (30).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa Sveta 1999/468/ES (31), ob upoštevanju določb iz člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

2.

člen 13(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Za leti 2004 oziroma 2006 se odstopanja od členov 3 in 6 lahko določijo, v kolikor nacionalni statistični sistemi zahtevajo obsežne prilagoditve, v skladu z regulativnim postopkom iz člena 12(2).“.

3.5   Uredba (ES) št. 450/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27 februarja 2003 o indeksu stroškov dela  (32)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 450/2003 bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za prilagoditev opredelitev pojmov ter za spremembo tehničnih opredelitev, za vključitev novih področij v anketo, za prilagoditev razčlenitve indeksov po gospodarskih dejavnostih, za opredelitev meril kakovosti, za določitev študij izvedljivosti in sprejetje odločitev na podlagi njihovih rezultatov ter za določitev metodologije, ki se uporabi za verižni indeks. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 450/2003, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 450/2003 spremeni:

1.

člen 2(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.   Komisija lahko sprejme ukrepe za ponovno določitev tehnične opredelitve indeksa in za revizije strukture ponderiranja. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3).“;

2.

člen 3(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Vključitev gospodarskih dejavnosti, opredeljenih v področjih od O do S NACE Rev. 2, v področje uporabe te uredbe določi Komisija, pri čemer upošteva študije izvedljivosti, opredeljene v členu 10. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3).“;

3.

člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Razčlenitev spremenljivk

1.   Podatki so razčlenjeni po gospodarskih dejavnostih, opredeljenih v NACE Rev. 2 področjih in z nadaljnjim razdruževanjem, ki ga določi Komisija, ne preko ravni NACE Rev. 2 oddelkov (dvomestna raven) ali skupin oddelkov, pri čemer se upoštevajo prispevki k skupni zaposlenosti in stroškom dela na ravni Skupnosti in na nacionalnih ravneh. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3).

Indeksi stroškov dela se zagotovijo ločeno za tri stroškovne kategorije, opredeljene spodaj:

(a)

skupni stroški dela;

(b)

plače, opredeljene s sklicem na točko D.11 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1726/1999;

(c)

prispevki delodajalcev za socialno varnost, ki se jim prištejejo davki, ki jih plača delodajalec, in odštejejo subvencije, ki jih dobi delodajalec, kakor so opredeljeni z vsoto postavk D.12 in D.4 minus D.5 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1726/1999.

2.   Predloži se indeks ocene skupnih stroškov dela, razen bonusov, kadar so bonusi opredeljeni z D.11112 v Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1726/1999, razčlenjen po gospodarskih dejavnostih, ki jih opredeli Komisija in ki temeljijo na klasifikaciji NACE Rev. 2, pri čemer se upoštevajo študije izvedljivosti, opredeljene v členu 10. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3).“;

4.

člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Kakovost

1.   Posredovani trenutni in pretekli podatki ustrezajo ločenim merilom kakovosti, ki jih opredeli Komisija. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3).

2.   Države članice Komisiji predložijo letna poročila o kakovosti, prvič leta 2003. Vsebino poročil opredeli Komisija. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3).“;

5.

člena 11 in 12 se nadomestita z naslednjim:

„Člen 11

Izvedbeni ukrepi

Komisija sprejme naslednje ukrepe za izvajanje te uredbe, vključno z ukrepi, s katerimi se upoštevajo gospodarske in tehnične spremembe:

(a)

opredelitev razdruževanja, ki se vključi v fiksno strukturo, v skladu s členom 4(1);

(b)

tehnično opredelitev indeksa (člen 2);

(c)

vključitev NACE Rev. 2 področij O do S (člen 3);

(d)

razčlenitev indeksov po gospodarskih dejavnostih (člen 4);

(e)

obliko za prenos rezultatov in postopke prilagajanja, ki se uporabijo (člen 6);

(f)

ločena merila kakovosti za posredovane tekoče in pretekle podatke in vsebino poročil o kakovosti (člen 8);

(g)

prehodno obdobje (člen 9);

(h)

uvedbo študij izvedljivosti in odločitve na podlagi njihovih rezultatov (člen 10) in

(i)

metodologijo, ki se uporabi za verižni indeks (Priloga).

Ukrepi iz točk (e), (g) in (h) se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 12(2).

Ukrepi iz točk (a), (b), (c), (d), (f) in (i), namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3).

Člen 12

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za statistični program, ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom (33).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb iz člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

6.

točka 3 Priloge se nadomesti z naslednjim:

„3.

Metodologijo za verižni indeks opredeli Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 12(3).“.

3.6   Uredba (ES) št. 1552/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o statistiki v zvezi s poklicnim usposabljanjem v podjetjih  (34)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 1552/2005 bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za prilagoditev opredelitev pojmov in metod vzorčenja, za opredelitev posebnih podatkov pred zbiranjem ter zahtev glede kakovosti podatkov in njihovega prenosa. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 1552/2005, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 1552/2005 spremeni:

1.

člen 5(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Ob upoštevanju posebne porazdelitve podjetij po velikosti na nacionalni ravni in razvoja potreb politike lahko države članice razširijo opredelitev pojma statistične enote v svoji državi. To opredelitev lahko razširi tudi Komisija, če bo razširitev bistveno povečala reprezentativnost in kakovost rezultatov raziskav v zadevnih državah članicah. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“;

2.

člen 7(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Zahteve vzorčenja in natančnosti, velikosti vzorčenja, potrebne za izpolnitev teh zahtev, ter natančne specifikacije NACE Rev. 2 in velikosti kategorij, v katere se rezultati lahko razčlenijo, določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“;

3.

člen 8(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Posebne podatke, ki se zbirajo, za podjetja, ki izvajajo usposabljanje, in podjetja, ki usposabljanja ne izvajajo, ter za različne oblike poklicnega usposabljanja, določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“;

4.

člen 9(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.   Zahteve glede kakovosti potrebnih in prenesenih podatkov za statistiko Skupnosti o poklicnem usposabljanju v podjetjih, strukturo poročil o kakovosti iz odstavka 2 in vse ukrepe, potrebne za ocenjevanje ali izboljšanje kakovosti podatkov, določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“;

5.

člen 10(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija določi prvo referenčno leto, za katero se zberejo podatki. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“;

6.

člena 13 in 14 se nadomestita z naslednjim:

„Člen 13

Izvedbeni ukrepi

Ukrepe, potrebne za upoštevanje gospodarskega in tehničnega razvoja glede zbiranja, prenosa in obdelave podatkov, sprejme Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).

Druge ukrepe za izvajanje te uredbe, vključno z ustreznim tehničnim formatom in standardom izmenjave za prenos podatkov v elektronski obliki, sprejme Komisija v skladu z regulativnim postopkom iz člena 14(2).

Člen 14

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Odbor za statistični program, ustanovljen s Sklepom Sveta 89/382/EGS, Euratom (35).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb iz člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

4.   NOTRANJI TRG

4.1   Uredba (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV)  (36)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 2195/2002 bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za posodobitev strukture in kod CPV ter izvedbo tehničnih prilagoditev prilog k navedeni uredbi, da se s tem uporabnikom da na voljo orodje, prilagojeno njihovim potrebam in razvoju trga. Ker sta ta ukrepa splošnega obsega in sta namenjena spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 2195/2002, ju je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

V nujnih primerih, ko ni mogoče upoštevati običajnih rokov za regulativni postopek s pregledom, bi bilo treba Komisiji omogočiti, da za spremembe povsem tehnične narave uporabi nujni postopek iz člena 5a(6) Sklepa 1999/468/ES.

Zato se člena 2 in 3 Uredbe (ES) št. 2195/2002 nadomestita z naslednjim:

„Člen 2

Komisija sprejme ukrepe, potrebne za revizijo CPV. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 3(2). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 3(3).

Člen 3

1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s Sklepom Sveta 71/306/EGS (37).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

4.2   Direktiva 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev  (38)

V zvezi z Direktivo 2004/17/ES bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za izvedbo tehničnih prilagoditev nekaterih določb direktive in prilog zaradi upoštevanja tehničnega napredka ali razvoja v državah članicah ter za spreminjanje pragov uporabe tega instrumenta. Ker sta ta ukrepa splošnega obsega in sta namenjena spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2004/17/ES, ju je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zaradi večje učinkovitosti ter zaradi rokov, ki jih nalagajo predvideni načini izračunavanja in objavljanja, bi bilo treba za pregled določenih pragov skrajšati običajne roke, ki veljajo za regulativni postopek s pregledom.

V nujnih primerih, ko ni mogoče upoštevati običajnih rokov za regulativni postopek s pregledom, bi bilo treba Komisiji omogočiti, da za spremembe povsem tehnične narave uporabi nujni postopek iz člena 5a(6) Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2004/17/ES spremeni:

1.

člen 68 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 68

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s Sklepom Sveta 71/306/EGS (39).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb iz člena 8 Sklepa.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) Sklepa 1999/468/ES so štiri, dva oziroma šest tednov.

5.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

2.

člen 69 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija preveri pragove iz člena 16 na vsaki dve leti od 30. aprila 2004 dalje in jih v skladu z drugim pododstavkom po potrebi revidira. Ta ukrepa, namenjena spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmeta v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 68(4). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 68(5).“;

(b)

v odstavku 2 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Hkrati z revizijo iz odstavka 1 Komisija prilagodi pragove iz člena 61 (natečaji) z revidiranimi pragovi, ki se uporabljajo za naročila storitev. Ta ukrepa, namenjena spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmeta v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 68(4). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 68(5).“;

3.

člen 70 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 70

Spremembe

1.   Komisija lahko v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 68(2) spremeni:

(a)

postopek za pošiljanje in objavo podatkov iz Priloge XX zaradi tehničnega napredka ali upravnih razlogov;

(b)

postopke za sestavo, pošiljanje, prejemanje, prevajanje, zbiranje in razpošiljanje obvestil iz členov 41, 42, 43 in 63;

(c)

v interesu upravne poenostavitve, predvidene v členu 67(3), postopke za uporabo, sestavo, pošiljanje, prejemanje, prevajanje, zbiranje in razpošiljanje statističnih poročil iz člena 67(1) in (2).

2.   Komisija lahko spremeni naslednje dele:

(a)

sezname naročnikov iz prilog I do X, ki izpolnjujejo merila iz členov 2 do 7;

(b)

postopke za sklicevanje na posamezne postavke nomenklature CPV v obvestilih;

(c)

referenčne številke v nomenklaturi iz Priloge XVII, če to ne spreminja področja uporabe direktive, ter postopke za sklicevanje v obvestilih na posebne postavke te nomenklature v okviru kategorij storitev s seznama v prilogi;

(d)

referenčne številke v nomenklaturi iz Priloge XII, če to ne spreminja področja uporabe te direktive, ter postopke za sklicevanje na posebne postavke te nomenklature v obvestilih;

(e)

Prilogo XI;

(f)

tehnične podatke in značilnosti naprav za elektronsko sprejemanje iz točk (a), (f) in (g) Priloge XXIV;

(g)

tehnične postopke za metode izračunavanja iz drugega pododstavka člena 69(1) in drugega pododstavka člena 69(2).

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 68(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 68(5).“.

4.3   Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev  (40)

V zvezi z Direktivo 2004/18/ES bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za izvedbo tehničnih prilagoditev nekaterih določb direktive in prilog zaradi upoštevanja tehničnega napredka ali razvoja v državah članicah ter za spreminjanje pragov uporabe tega instrumenta. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2004/18/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zaradi večje učinkovitosti ter zaradi rokov pri predvidenih načinih izračunavanja in objavljanja, bi bilo treba za pregled določenih pragov skrajšati običajne roke, ki veljajo za regulativni postopek s pregledom.

V nujnih primerih, ko ni mogoče upoštevati običajnih rokov za regulativni postopek s pregledom, bi bilo treba Komisiji omogočiti, da za spremembe povsem tehnične narave uporabi nujni postopek iz člena 5a(6) Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2004/18/ES spremeni:

1.

člen 77 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 77

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s Sklepom Sveta 71/306/EGS (41).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb iz člena 8 Sklepa.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa. Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) Sklepa 1999/468/ES so štiri, dva oziroma šest tednov.

5.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

2.

člen 78 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija preveri pragove iz člena 7 na vsaki dve leti od 30. aprila 2004 dalje in jih po potrebi revidira. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 77(4). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 77(5).“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Hkrati z revizijo iz odstavka 1 Komisija prilagodi:

(a)

prage iz točke (a) prvega odstavka člena 8, člena 56 in iz prvega pododstavka člena 63(1) popravljenemu pragu, ki se uporablja za javna naročila gradenj;

(b)

prage iz točke (a) člena 67(1) popravljenemu pragu, ki se uporablja za javna naročila storitev, oddanih s strani naročnikov iz Priloge IV;

(c)

prag iz točke (b) prvega odstavka člena 8 ter točk (b) in (c) člena 67(1) popravljenemu pragu, ki se uporablja za javna naročila storitev, oddanih s strani naročnikov, ki niso navedeni v Prilogi IV.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 77(4). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 77(5).“;

3.

člen 79 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 79

Spremembe

1.   Komisija lahko v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 77(2) spremeni:

(a)

postopke za pripravo, pošiljanje, sprejemanje, prevajanje, zbiranje in razširjanje obvestil iz členov 35, 58, 64 in 69 ter statističnih poročil iz četrtega pododstavka člena 35(4) in členov 75 in 76;

(b)

postopke za pošiljanje in objavo podatkov iz Priloge VIII zaradi tehničnega napredka ali upravnih razlogov.

2.   Komisija lahko spremeni naslednje:

(a)

tehnične postopke za računske metode iz drugega pododstavka člena 78(1) in iz člena 78(3);

(b)

postopke za posebno sklicevanje na posamezne postavke nomenklature CPV v objavah;

(c)

sezname oseb in kategorij oseb javnega prava iz Priloge III, če se na podlagi uradnih obvestil držav članic izkaže, da je ta sprememba potrebna;

(d)

sezname centralnih vladnih organov iz Priloge IV po spremembah, ki so potrebne za uveljavitev Sporazuma;

(e)

referenčne številke v nomenklaturi iz Priloge I, če to ne spreminja pomembnega področja uporabe te direktive, ter postopke za sklicevanje na posebne postavke te nomenklature v objavah;

(f)

referenčne številke v nomenklaturi iz Priloge II, če to ne spreminja pomembnega področja uporabe te direktive, ter postopke za sklicevanje v obvestilih na posebne postavke te nomenklature v okviru kategorij storitev s seznama v tej prilogi;

(g)

tehnične podrobnosti in značilnosti orodij za elektronsko sprejemanje iz točk (a), (f) in (g) Priloge X.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 77(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 77(5).“.

5.   ZDRAVJE IN VARSTVO POTROŠNIKOV

5.1   Uredba Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani  (42)

V zvezi z Uredbo (EGS) št. 315/93 bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za določitev zgornjih mejnih vrednosti za določene onesnaževalce. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (EGS) št. 315/93 z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Vsakršna zamuda pri določanju zgornjih mejnih vrednosti določenih onesnaževalcev bi lahko predstavljala grožnjo zdravju ljudi ali živali. V nujnih primerih, ko ni mogoče upoštevati običajnih rokov za regulativni postopek s pregledom, bi bilo treba Komisiji omogočiti, da uporabi nujni postopek iz člena 5a(6) Sklepa 1999/468/ES za sprejetje teh zgornjih mejnih vrednosti.

Zato se Uredba (EGS) št. 315/93 spremeni:

1.

v členu 2(3) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Zaradi varovanja javnega zdravja in v skladu z odstavkom 1 lahko Komisija, kadar je potrebno, določi zgornje mejne vrednosti za določene onesnaževalce. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 8(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 8(4).“;

2.

člen 4(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija v okviru Stalnega odbora za živila, ustanovljenega s Sklepom Sveta 69/414/EGS (43), čim prej preuči razloge iz odstavka 1, ki jih je država članica navedla, in takoj da svoje mnenje ter sprejme vse potrebne ukrepe, namenjene potrjevanju, spreminjanju ali razveljavitvi nacionalnega ukrepa, v skladu z regulativnim postopkom iz člena 8(2).

3.

v četrtem pododstavku člena 5(3) se besedilo „iz člena 8“ nadomesti z besedilom „iz člena 8(2)“;

4.

člen 8 se spremeni:

(a)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa Sveta 1999/468/ES (44), ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

(b)

doda se naslednji odstavek:

„4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

5.2   Direktiva Sveta 93/74/EGS z dne 13. septembra 1993 o krmi za posebne prehranske namene  (45)

V zvezi z Direktivo 93/74/EGS bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za sprejetje splošnih določb glede seznama predvidenih vrst uporabe ter sprejetje sprememb, ki jih je zaradi upoštevanja znanstvenega in tehničnega napredka treba vnesti na seznam predvidenih vrst uporabe ter v splošne določbe v zvezi z uporabo navedb s seznama predvidenih vrst uporabe. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 93/74/EGS, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Krma za posebne prehranske namene ima pomembno vlogo v prehrani hišnih živali ter tudi pri gojenju rejnih živali. Sestavo in pripravo te krme za posebne prehranske namene je treba posebej načrtovati, da izpolnjuje prehranske potrebe posameznih kategorij hišnih živali ali rejnih živali, katerih proces asimilacije, absorpcije ali presnove bi bil lahko kratkotrajno oslabljen, ali je začasno ali trajno oslabljen. Izkazalo se je, da je treba uporabniku takšne krme nemudoma dati na voljo natančne in smiselne informacije, ki mu omogočajo ustrezno izbiro. V nujnih primerih, ko ni mogoče upoštevati običajnih rokov za regulativni postopkom s pregledom, bi bilo treba Komisiji omogočiti, da uporabi nujni postopek iz člena 5a(6) Sklepa 1999/468/ES za sprejem splošnih določb v zvezi z uporabo navedb s seznama predvidenih vrst uporabe ter za sprejem sprememb, ki jih je zaradi upoštevanja znanstvenega in tehničnega napredka treba vnesti na seznam predvidenih vrst uporabe ter v splošne določbe v zvezi z uporabo navedb s seznama predvidenih vrst uporabe.

Zato se Direktiva 93/74/EGS spremeni:

1.

člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

Komisija sprejme:

(a)

seznam predvidenih vrst uporabe iz Priloge v skladu z regulativnim postopkom iz člena 9(2) najpozneje do 30. junija 1994. Ta seznam vsebuje:

navedbe iz točk (b), (c), (d) in (e) člena 5(1) ter

če je primerno, navedbe iz člena 5(2) in drugega pododstavka člena 5(4);

(b)

splošne določbe o uporabi navedb iz točke (a), vključno z ustreznimi mejnimi vrednostmi;

(c)

spremembe ukrepov, sprejetih v skladu s točkama (a) in (b), zaradi upoštevanja novih znanstvenih in tehničnih spoznanj.

Ukrepi iz točk (b) in (c), namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 9(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 9(4).“;

2.

člen 8(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija kar najhitreje uvede regulativni postopek iz člena 9(2) za sprejetje vseh ustreznih ukrepov, namenjenih potrjevanju, spreminjanju ali razveljavitvi nacionalnega ukrepa.“;

3.

člen 9(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

4.   Pri sklicevanjih na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

5.3   Direktiva Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in v živalskih proizvodih  (46)

V zvezi z Direktivo 96/23/ES bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za spreminjanje prilog. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 96/23/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 96/23/ES spremeni:

1.

člen 6 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 6

1.   Načrt se mora ujemati s količinami in pogostostjo vzorčenja, ki jih predpisuje Priloga IV. Vendar lahko Komisija, v skladu z regulativnim postopkom iz člena 33(2), na prošnjo države članice za zadevno državo članico prilagodi zahteve po minimalnem nadzoru, določene s Prilogo IV, če je jasno razvidno, da bo taka prilagoditev povečala splošno učinkovitost načrta v omenjeni državi, medtem ko zmožnost odkrivanja ostankov škodljivih snovi iz Priloge I in primerov nezakonite uporabe teh snovi ne bo zaradi tega nič manjša.

2.   Ponovno preverjanje skupin snovi, ki se pregledujejo skladno s Prilogo II, in določanje količin in pogostosti vzorčenja pri živalih in proizvodih iz člena 3, če še niso določeni v Prilogi IV, opravi Komisija, prvič pa najpozneje do izteka 18 mesecev po sprejetju te direktive. Pri tem Komisija upošteva izkušnje, ki so jih dali veljavni nacionalni ukrepi, in podatke, ki jih Komisija dobi po veljavnih zahtevah Skupnosti, in zaradi katerih je treba pri teh specifičnih skupinah proizvodov nadzirati ostanke škodljivih snovi. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(4).“;

2.

člen 8 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se drugi in tretji pododstavek nadomestita z naslednjim:

„Ko se Komisija prepriča o usklajenosti načrtov z direktivo, jih predloži v odobritev v skladu z regulativnim postopkom iz člena 33(3).

Upoštevajoč spremenjen položaj v državi članici ali v regiji te države ter rezultate pregledov in preiskav, opravljenih po členih 16 in 17, se lahko Komisija na prošnjo te države članice ali na svojo pobudo in v skladu z regulativnim postopkom iz člena 32(2) odloči, da na podlagi drugega odstavka odobri dopolnilo ali dodatek k že odobrenemu načrtu.“;

(b)

v odstavku 2 se peti pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Kadar države članice pošljejo svoje pripombe ali kadar Komisija sklene, da so dopolnila k načrtom neusklajena ali nezadostna, izroči dopolnjene načrte Stalnemu veterinarskemu odboru, ki mora ukrepati v skladu z regulativnim postopkom iz člena 33(3).“;

3.

v členu 14(1) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Seznam imenovanih laboratorijev se sestavi v skladu z regulativnim postopkom iz člena 33(3).“;

4.

v členu 15(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Podrobna pravila glede odvzema uradnih vzorcev ter rutinske in referenčne metode, ki se uporabljajo za analizo uradnih vzorcev, določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(4).“;

5.

v členu 20(2) se šesti pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Glede na mnenje strokovnjakov se ustrezno ukrepa v skladu z regulativnim postopkom iz člena 33(2).“;

6.

v členu 21 se drugi pododstavek odstavka 1 in odstavek 2 nadomestita z naslednjim:

„Zadevna država članica ukrene vse potrebno, da se rezultati teh preverjanj upoštevajo in o svojih ukrepih obvesti Komisijo. Kadar je Komisija mnenja, da so ti ukrepi nezadostni, po posvetovanju z omenjeno državo članico in ob upoštevanju ukrepov, ki so potrebni za zavarovanje javnega zdravja, sprejme ukrepe v skladu z regulativnim postopkom iz člena 33(2).

2.   Splošne predpise glede izvajanja tega člena, še posebno v zvezi s pogostostjo in metodami preverjanja, o katerem govori prvi pododstavek odstavka 1 (vključno s sodelovanjem s pristojnimi organi), se določi v skladu z regulativnim postopkom iz člena 33(3).“;

7.

člen 29 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se četrti pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija odobri načrt v skladu z regulativnim postopkom iz člena 33(3). V skladu z istim postopkom lahko sprejme tudi drugačna jamstva, kot so tista, ki izhajajo iz izvajanja te direktive.“;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Kadar pogoji iz prvega odstavka niso izpolnjeni, se lahko uvrstitev tretje države na sezname tretjih držav, ki jih določa zakonodaja Skupnosti, ali kot rezultat ugodnosti s predhodnih seznamov začasno razveljavi skladno z regulativnim postopkom iz člena 33(3), in sicer na zahtevo države članice, ali pa na pobudo Komisije.“;

8.

v členu 30(3) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„3.   Kadar so vpletene tretje države, ki so s Skupnostjo sklenile dogovor o ekvivalenci, in Komisija po opravljenih poizvedbah pri pristojnih organih v zadevni tretji državi ugotovi, da ni izpolnila obveznosti in zagotovil, ki jih je navedla v načrtih iz člena 29(1), ukine, v skladu z regulativnim postopkom iz člena 33(2), vse ugodnosti za živali in živalske proizvode, ki jih je tej državi prinašal navedeni dogovor, dokler ta država ne odpravi pomanjkljivosti. Začasna ukinitev se prekliče po enakem postopku.“;

9.

člen 32 se črta;

10.

členi 33, 34 in 35 se nadomestijo z naslednjim:

„Člen 33

1.   Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali, ustanovljen s členom 58 Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (47).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa Sveta 1999/468/ES (48), ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je petnajst dni.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Člen 34

Brez poseganja v člen 6(2) lahko priloge I, III, IV in V spremeni ali dopolni Komisija. Zlasti lahko navedene priloge spremeni z namenom vrednotenja rizičnosti naslednjih dejavnikov:

potencialne toksičnosti ostankov škodljivih snovi v živilih živalskega porekla,

verjetnosti, da se v živilih živalskega porekla pojavijo ostanki škodljivih snovi.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(4).

Člen 35

Komisija lahko sprejme prehodne ukrepe, ki so potrebni za izvajanje načrtov, določenih s to direktivo.

Prehodni ukrepi splošnega obsega, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, zlasti z dodatnimi opredelitvami zahtev iz te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(4).

Drugi prehodni ukrepi se lahko sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 33(2).

5.4   Uredba (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami  (49)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 258/97 bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za sprejetje pravil za zaščito informacij. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni dopolnitvi Uredbe (ES) št. 258/97 z dodajanjem novih nebistvenih določb, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 258/97 spremeni:

1.

v členu 1(3) se besedilo „iz člena 13“ nadomesti z besedilom „iz člena 13(2)“;

2.

v drugem pododstavku člena 3(4) se besedilo „iz člena 13“ nadomesti z besedilom „iz člena 13(2)“;

3.

v členu 4(5) se besedilo „iz člena 13“ nadomesti z besedilom „iz člena 13(2)“;

4.

v členu 7(1) se besedilo „iz člena 13“ nadomesti z besedilom „iz člena 13(2)“;

5.

v členu 8(3) se besedilo „iz člena 13“ nadomesti z besedilom „iz člena 13(2)“;

6.

člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

Podrobna pravila za zaščito informacij, ki jih zagotovi prosilec, sprejme Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 13(3).“;

7.

člen 12(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija v okviru Stalnega odbora za živila, kakor hitro je mogoče, preuči razloge, navedene v odstavku 1; v skladu z regulativnim postopkom iz člena 13(2) sprejme ustrezne ukrepe, namenjene potrjevanju, spreminjanju ali razveljavitvi nacionalnega ukrepa. Država članica, ki je sprejela odločitev, navedeno v odstavku 1, jo lahko ohrani, dokler ukrepi ne začnejo veljati.“;

8.

člen 13(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

5.5   Odločba št. 2119/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 1998 o vzpostavitvi mreže epidemiološkega spremljanja in obvladovanja nalezljivih bolezni v Skupnosti  (50)

V zvezi z Odločbo št. 2119/98/ES bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za določitev nalezljivih bolezni in meril za izbiro teh bolezni, ki bodo vključene v mrežo Skupnosti, ter epidemiološke in mikrobiološke metode spremljanja. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Odločbe št. 2119/98/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Ob nujnem primeru glede pojava ali novega razvoja dogodkov v zvezi s hudo nalezljivo boleznijo je treba nemudoma aktivirati sistem za epidemiološki nadzor, da se zagotovi varstvo prebivalstva in javnega zdravja. V nujnih primerih, ko ni mogoče upoštevati običajnih rokov za regulativni postopek s pregledom, bi bilo treba Komisiji omogočiti, da uporabi nujni postopek iz člena 5a(6) Sklepa 1999/468/ES za sprejetje odločitev o določitvi nalezljivih bolezni, meril za izbiro teh bolezni ter epidemioloških in mikrobioloških metod spremljanja ter tudi za spremembo priloge k Odločbi št. 2119/98/ES, ki vključuje seznam nalezljivih bolezni.

Zato se Odločba št. 2119/98/ES spremeni:

1.

člen 3 se spremeni:

(a)

uvodno besedilo se nadomesti z naslednjim:

„Zaradi učinkovitega delovanja mreže Skupnosti glede epidemiološkega spremljanja in zaradi pridobitve enotnih informacij v tem okviru mora Komisija določiti naslednje:“;

(b)

vstavita se naslednja odstavka:

„Ukrepi iz točk (a), (b) in (e), namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te odločbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 7(4).

Ukrepi iz točk (c), (d), (f), (g) in (h) se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 7(2).“;

2.

člen 6(5) se nadomesti z naslednjim:

„5.   Postopki, ki se nanašajo na informacije in posvetovanja iz odstavkov 1, 2 in 3 ter na postopke glede usklajevanja iz odstavkov 1 in 4, se določijo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 7(2).“;

3.

člen 7 se spremeni:

(a)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

doda se naslednji odstavek:

„4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

4.

člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Prilogo lahko spremeni ali dopolni Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te odločbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 7(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 7(4).“.

5.6   Direktiva 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil  (51)

V zvezi z Direktivo 2000/13/ES bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za sprejetje potrebnih ukrepov za njeno izvajanje. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2000/13/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

V nujnih primerih, ko ni mogoče upoštevati običajnih rokov za regulativni postopek s pregledom, bi bilo treba Komisiji omogočiti, da uporabi nujni postopek iz člena 5a(6) Sklepa 1999/468/ES, za spremembe seznamov določenih kategorij sestavin.

Zato se Direktiva 2000/13/ES spremeni:

1.

člen 4(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Predpise Skupnosti, navedene v odstavkih 1 in 2, sprejme Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20(3).“;

2.

člen 6 se spremeni:

(a)

v odstavku 3a se točka (d) drugega pododstavka nadomesti z naslednjim:

„(d)

glede drugih proizvodov, pri čemer gre za spremembo nebistvenih določb te direktive, po regulativnem postopku s pregledom iz člena 20(3).“;

(b)

v odstavku 6 se drugi pododstavek spremeni:

(i)

prva alinea se nadomesti z naslednjim:

„—

sestavine, ki sodijo v eno od kategorij, navedenih v Prilogi I, in so sestavine drugega živila, je treba imenovati samo z imenom te kategorije.

Glede sprememb seznama kategorij v Prilogi I lahko sprejme odločitev Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20(3).

Vendar mora poimenovanje ‚škrob‘, navedeno v Prilogi I, vedno dopolnjevati navedba njegovega značilnega rastlinskega izvora, če bi ta sestavina lahko vsebovala gluten.“;

(ii)

druga alinea se nadomesti z naslednjim:

„—

sestavine, ki pripadajo eni od kategorij, navedenih v Prilogi II, je treba imenovati z imenom te kategorije, ki mu sledi značilno ime ali številka ES; če ta sestavina pripada več kot eni kategoriji, se navede kategorija, ki ustreza glavnemu učinku tega živila.

Spremembe Priloge II zaradi upoštevanja znanstvenega in tehničnega napredka, ki so ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive, sprejme Komisija v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20(3). Komisija lahko v nujnih primerih uporabi nujni postopek iz člena 20(4).

Vendar mora ime ‚modificirani škrob‘, navedeno v Prilogi II, vedno dopolnjevati navedba njegovega značilnega rastlinskega izvora, če bi ta sestavina lahko vsebovala gluten.“;

(c)

v odstavku 7 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Predpise Skupnosti iz tega odstavka sprejme Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20(3).“;

(d)

v odstavku 11 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Brez poseganja v drugi pododstavek, lahko Komisija spremeni Prilogo IIIa po prejemu mnenja Evropske agencije za varnost živil, izdanega na podlagi člena 29 Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtev živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (52). Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 20(4).

3.

člen 7 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d)

v primerih, ki jih določi Komisija; določitev teh primerov, ki je ukrep za spremembo nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20(3).“;

(b)

v odstavku 3 se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d)

v primerih, ki jih določi Komisija; določitev teh primerov, ki je ukrep za spremembo nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20(3).“;

(c)

v odstavku 4 se tretji stavek nadomesti z naslednjim:

„Take določbe Skupnosti sprejme Komisija. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20(3).“;

4.

člen 8 se spremeni:

(a)

v odstavku 4 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Ta seznam lahko dopolni Komisija. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20(3).“;

(b)

odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.   Predpise Skupnosti iz drugega pododstavka odstavka 1, iz točk (b) in (d) odstavka 2 in iz drugega pododstavka odstavka 5, sprejme Komisija. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20(3).“;

5.

v členu 11(2) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Predpise Skupnosti iz tega odstavka sprejme Komisija. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20(3).“;

6.

v členu 12 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Pri drugih pijačah, ki vsebujejo več kot 1,2 % volumskega deleža alkohola, ta pravila določi Komisija.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20(3).“;

7.

člen 16(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Države članice zagotovijo, da se na njihovem ozemlju prepove dajanje v promet živil, za katera navedbe iz členov 3 in 4(2) niso napisane v potrošniku lahko razumljivem jeziku, razen če je obveščenost potrošnika o eni ali več navedbah na označbi učinkovito zagotovljena z drugimi ukrepi. Določitev takšnega ukrepa, ki je ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se izvede v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20(3).“

8.

člen 20 se spremeni:

(a)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

doda se naslednji odstavek:

„4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

9.

člen 21 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 21

Komisija sprejme prehodne ukrepe, če se izkaže, da so potrebni za lažjo uporabo te direktive potrebne prehodne določbe, te določbe sprejme Komisija.

Prehodni ukrepi splošnega obsega, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, vključno s tistimi, ki jo dopolnjujejo z novimi nebistvenimi določbami, zlasti z dodatnimi opredelitvami zahtev iz določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 20(3).

Drugi prehodni ukrepi se lahko sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 20(2).“.

5.7   Direktiva 2001/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2001 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o izdelavi, predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov  (53)

V zvezi z Direktivo 2001/37/ES bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za prilagoditev pravil za uporabo barvnih fotografij ali drugih ponazoritev na tobačnih izdelkih in prilagoditev določb o merilnih metodah ter o zdravstvenih opozorilih znanstvenemu in tehničnemu napredku. Ker so ti ukrep splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2001/37/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2001/37/ES spremeni:

1.

v členu 5(3) se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija sprejme predpise za uporabo barvnih fotografij ali drugih ponazoritev za predstavitev in obrazložitev zdravstvenih posledic kajenja, ki zagotavljajo, da se bodo spoštovali predpisi, ki urejajo delovanje notranjega trga. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(3).“;

2.

člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Prilagoditve

1.   O prilagoditvi znanstvenemu in strokovnemu napredku merilnih metod iz člena 4 in opredelitev, ki se nanašajo na te metode, odloča Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(3).

2.   O prilagoditvi znanstvenemu in strokovnemu napredku zdravstvenih opozoril, navedenih na posameznih zavitkih tobačnih izdelkov, kot določa Priloga I, in pogostosti pojavljanja zdravstvenih opozoril, odloča Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(3).

3.   Komisija v skladu s postopkom iz člena 10(2) znanstvenemu in strokovnemu napredku prilagodi označevanje zaradi prepoznavanja in sledljivosti tobačnih izdelkov.“;

3.

člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

Postopki v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

5.8   Direktiva 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov  (54)

V zvezi z Direktivo 2001/95/ES bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za oblikovanje in prilagoditev najpomembnejših pravil in postopkov za sporočanje o resnih nevarnostih proizvodov. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2001/95/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zaradi učinkovitosti in zlasti, ker je ustreznost najpomembnejših pravil in postopkov za sporočanje o resnih nevarnostih proizvodov predpogoj za pravilno delovanje sistema za hitro opozarjanje, bi bilo treba skrajšati običajne časovne okvire za regulativni postopek s pregledom.

Zato se Direktiva 2001/95/ES spremeni:

1.

v členu 4(1) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

zahteve, katerih namen je zagotoviti, da proizvodi, ki so v skladu s temi standardi, izpolnjujejo splošno varnostno zahtevo, določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 15(4);“;

2.

v členu 5(3) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija prilagodi posebne zahteve, ki se nanašajo na obveznost zagotavljanja informacij iz Priloge I. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 15(5).“;

3.

v členu 12 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Podrobni postopki za RAPEX so določeni v Prilogi II. Prilagodi jih Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 15(5).“;

4.

člen 15 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 15

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je 15 dni.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

5.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) Sklepa 1999/468/ES so dva meseca, en mesec in dva meseca.“.

5.9   Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane  (55)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 178/2002 bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za sprejetje določb v zvezi s številom in poimenovanjem znanstvenih svetov, poslovnika za predložitev zahtevka za mnenje agenciji ter meril za vključitev neke ustanove na seznam pristojnih organizacij, ki so jih določile države članice. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 178/2002, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 178/2002 spremeni:

1.

v členu 28(4) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Število in poimenovanja znanstvenih svetov lahko Komisija na zaprosilo agencije prilagodi tehničnemu in znanstvenemu razvoju. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 58(3).“;

2.

člen 29(6) se nadomesti z naslednjim:

„6.   Predpise za izvajanje tega člena sprejme Komisija po posvetovanju z agencijo. Ti predpisi opredeljujejo zlasti:

(a)

postopek, ki ga mora agencija uporabiti za nanjo naslovljena zaprosila;

(b)

smernice za znanstveno vrednotenje snovi, izdelkov in postopkov, za katere se po zakonodaji Skupnosti zahteva predhodna odobritev ali vpis na pozitivni seznam, zlasti kadar zakonodaja Skupnosti predvideva ali dovoljuje, da predlagatelj zato predloži ustrezno dokumentacijo.

Ukrep iz točke (a), namenjen spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 58(3).

Smernice iz točke (b) se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 58(2).“;

3.

člen 36(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija po posvetovanju z agencijo določi pravila za določitev meril za vključitev neke ustanove na seznam pristojnih organizacij, ki so jih določile države članice, ureditev za določitev usklajenih zahtev o kakovosti ter finančne določbe za morebitno finančno podporo. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 58(3).

Druge izvedbene predpise za uporabo odstavkov 1 in 2 določi Komisija po posvetovanju z agencijo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 58(2).“;

4.

člen 58(2) in (3) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb iz člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

5.10   Uredba (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi  (56)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 1774/2002 bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za določitev pravil za odstranjevanje, predelavo, uvoz/izvoz in nadaljnjo predelavo snovi kategorij 1, 2, in 3 živalskih stranskih proizvodov, ter pravil o dajanju na trg živalskih stranskih proizvodov, ki prihajajo z ozemelj, za katera so uvedene omejitve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ter organskih gnojil in sredstev za izboljšanje tal; za določitev pogojev za uvoz iz tretjih držav hrane za hišne živali in surovin za hrano za hišne živali ter za določitev posebnih ali alternativnih higienskih zahtev iz prilog. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 1774/2002, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

V nujnih primerih, ko ni mogoče upoštevati običajnih rokov za regulativni postopek s pregledom, bi bilo treba Komisiji omogočiti, da uporabi nujni postopek iz člena 5a(6) Sklepa 1999/468/ES za sprejetje pravil o dajanju na trg živalskih stranskih proizvodov ali iz njih pridobljenih proizvodov, ki prihajajo z ozemelj, za katera so uvedene omejitve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, za sprejetje alternativnih pravil za posebne razmere glede dajanja na trg živalskih stranskih proizvodov ali iz njih pridobljenih proizvodov, ki prihajajo z ozemelj, za katera so uvedene omejitve v zvezi z zdravstvenim varstvom živali, ter za spremembe prilog.

Zato se Uredba (ES) št. 1774/2002 spremeni:

1.

člen 3(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Države članice lahko v okviru nacionalne zakonodaje določijo uvoz in dajanje na trg proizvodov, ki niso navedeni v prilogah VII in VIII, dokler Komisija o tem ne sprejme sklepa. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3). Če se odločijo uporabiti to možnost, države članice o tem takoj obvestijo Komisijo.“;

2.

člen 4 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se točka (e) nadomesti z naslednjim:

„(e)

z vidika novih znanstvenih spoznanj, odstranjujejo po drugih metodah, ki jih odobri Komisija, po posvetovanju z ustreznim znanstvenim odborom. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3). Te metode lahko bodisi dopolnjujejo bodisi zamenjujejo tiste, predvidene v točkah (a) do (d) tega odstavka.“;

(b)

v odstavku 4 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Snovi kategorije 1 ni dovoljeno uvažati ali izvažati, razen v skladu s to uredbo ali s pravili, ki jih določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3).“;

3.

člen 5 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se spremeni:

(i)

v točki (c) se točka (i) nadomesti z naslednjim:

„(i)

v primeru pridobljenih snovi, ki vsebujejo beljakovine, uporabijo kot organsko gnojilo ali sredstvo za izboljšanje tal v skladu z zahtevami, če obstajajo, ki jih določi Komisija, po posvetovanju z ustreznim znanstvenim odborom. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3).“;

(ii)

točka (d) se nadomesti z naslednjim:

„(d)

primeru snovi ribjega izvora, silirajo ali kompostirajo v skladu s pravili, ki jih sprejme Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3);“

(iii)

v točki (e) se točka (iii) nadomesti z naslednjim:

„(iii)

predelajo v obratu za pridobivanje bioplinov ali kompostirajo v skladu s pravili, ki jih določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3).“;

(iv)

točka (g) se nadomesti z naslednjim:

„(g)

odstranijo po drugih metodah, ali uporabijo na druge načine, v skladu s pravili, ki jih določi Komisija, po posvetovanju z ustreznim znanstvenim odborom. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3). Te metode ali načini lahko bodisi dopolnjujejo bodisi nadomeščajo tiste, predvidene v točkah (a) do (f) tega odstavka.“;

(b)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Snovi kategorije 2 ni dovoljeno dajati na trg ali izvažati, razen v skladu s to uredbo ali pravili, ki jih določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3).“;

4.

v členu 6(2) se točke (g), (h) in (i) nadomestijo z naslednjim:

„(g)

v primeru odpadkov iz gostinskih dejavnosti iz točke (l) odstavka 1, predelajo v obratu za pridobivanje bioplinov ali kompostirajo v skladu s pravili, ki jih določi Komisija, ali, do sprejetja takšnih pravil, v skladu z nacionalno zakonodajo. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3);

(h)

v primeru snovi ribjega izvora, silirajo ali kompostirajo v skladu s pravili, ki jih določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3), ali

(i)

odstranijo po drugih metodah, ali uporabijo na druge načine, v skladu s pravili, ki jih določi Komisija, po posvetovanju z ustreznim znanstvenim odborom. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3). Te metode ali načini lahko bodisi dopolnjujejo bodisi nadomestijo tiste, predvidene v točkah (a) do (h).“;

5.

člen 12(5) se nadomesti z naslednjim:

„5.   Zahteve iz odstavkov 2 in 3 lahko z vidika novih znanstvenih spoznanj spremeni Komisija, po posvetovanju z ustreznim znanstvenim odborom. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3).“;

6.

člen 16(3) se spremeni:

(a)

točka (d) se nadomesti z naslednjim:

„(d)

so proizvodi skladni z zahtevami, določenimi v prilogah VII in VIII, ali s podrobnimi pravili, ki jih določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 33(4).“

(b)

v drugem pododstavku se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„V posebnih razmerah se lahko s sklepi, ki jih sprejme Komisija, določijo drugačni pogoji od tistih, določenih v prvem pododstavku. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 33(4).“;

7.

člen 20(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Države članice zagotovijo, da se organska gnojila in sredstva za izboljšanje tal, proizvedena iz predelanih proizvodov razen tistih, proizvedenih iz gnoja in vsebine prebavnega trakta, dajejo na trg ali izvažajo le, če izpolnjujejo zahteve, če obstajajo, ki jih določi Komisija, po posvetovanju z ustreznim znanstvenim odborom. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3).“;

8.

člen 22(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija določi pravila o ukrepih nadzora. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3).

Druga izvedbena pravila za ta člen se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 33(2).

Odstopanja od točke (a) odstavka 1 se lahko priznajo v zvezi z ribami in kožuharji po posvetovanju z ustreznim znanstvenim odborom. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3).“;

9.

člen 23 se spremeni:

(a)

v odstavku 2 se točka (d) nadomesti z naslednjim:

„(d)

Poleg tega lahko države članice odobrijo uporabo, pod nadzorom pristojnih organov, snovi kategorije 1 iz člena 4(1)(b)(ii) za hranjenje ogroženih ali zaščitenih ptic iz vrst mrhovinarjev v skladu s predpisi, ki jih določi Komisija po posvetovanju z Evropsko agencijo za varnost hrane. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3).“;

(b)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Podrobna pravila o ukrepih preverjanja lahko sprejme Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3).“;

10.

člen 25(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija lahko sprejme pravila o pogostosti kontrolnih pregledov ter referenčnih metodah za mikrobiološke analize. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3).

Kakršne koli druge podrobne ureditve za izvajanje tega člena se lahko določijo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 33(2).“;

11.

člen 26(5) se nadomesti z naslednjim:

„5.   Komisija lahko sprejme pravila o pogostosti kontrolnih pregledov ter referenčnih metodah za mikrobiološke analize. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3).

Kakršne koli druge podrobne ureditve za izvajanje tega člena se lahko določijo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 33(2).“;

12.

v členu 28 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Dovoli pa se uvoz iz tretjih držav hrane za hišne živali in surovin za proizvodnjo hrane za hišne živali, pridobljene iz živali, tretiranih z določenimi substancami, prepovedanimi v skladu z Direktivo 96/22/ES, pod pogojem, da so te surovine trajno označene in da zanje veljajo posebni pogoji, ki jih določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3).“;

13.

člen 32(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Po posvetovanju z ustreznim znanstvenim odborom o katerem koli vprašanju, ki bi lahko vplivalo na zdravje živali ali ljudi, lahko Komisija spremeni ali dopolni priloge ter sprejme katere koli ustrezne prehodne ukrepe.

Prehodni ukrepi in ukrepi, ki spreminjajo ali dopolnjujejo priloge, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, zlasti z dodatnimi opredelitvami zahtev iz določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 33(4).

Drugi prehodni ukrepi se lahko sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 33(2).“;

14.

člen 33 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 33

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali, v nadaljnjem besedilu ‚Odbor‘.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Obdobje iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES se določi na 15 dni.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

4.   Ob sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

15.

v delu B poglavja II Priloge III se točka 11 nadomesti z naslednjim:

„11.

Odpadno vodo je treba očistiti v razumnem in izvedljivem obsegu za zagotovitev, da v njej ni več patogenov. Posebne zahteve za čiščenje odpadne vode iz vmesnih obratov kategorije 1 in kategorije 2 določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3).“;

16.

Priloga V se spremeni:

(a)

v poglavju II se točka 4 nadomesti z naslednjim:

„4.

Odpadno vodo iz nečistega dela je treba očistiti v razumnem in izvedljivem obsegu za zagotovitev, da v njej ni več patogenov. Posebne zahteve za čiščenje odpadne vode iz predelovalnih obratov lahko določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3).“;

(b)

v poglavju V se točka 5 nadomesti z naslednjim:

„5.

Postopke odobritve na podlagi preskusnih metod lahko določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3).“;

17.

Priloga VI se spremeni:

(a)

v delu C poglavja I se točka 8 nadomesti z naslednjim:

„8.

Predelane proizvode, pridobljene iz snovi kategorije 1 ali 2, razen tekočih proizvodov, namenjenih v obrate za pridobivanje bioplinov ali obrate za kompostiranje, je treba trajno označiti z vonjem, kjer je tehnično izvedljivo, ob uporabi sistema, ki ga odobrijo pristojni organi. Podrobna pravila za tako označevanje lahko določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3).“;

(b)

v poglavju III se točka 2(b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

v neprekinjenem sistemu, pri 140 oC, 2 barih (2 000 hPa) osem minut, ali pod enakovrednimi pogoji, ki jih določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3).“;

18.

Priloga VII se spremeni:

(a)

v delu C poglavja II se točka 13(b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

ponovno predelati v predelovalnem obratu, odobrenem v skladu s to uredbo, ali dekontaminirati z obdelavo, ki jo odobrijo pristojni organi. Seznam dovoljenih obdelav lahko pripravi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3). Pošiljka se sme sprostiti šele po obdelavi in ko je rezultat testiranja na salmonelo, ki ga izvedejo pristojni organi v skladu z odstavkom 10 poglavja I, negativen.“;

(b)

poglavje V se spremeni:

(i)

v delu A se točka 5 nadomesti z naslednjim:

„5.

Surovo mleko in kolostrum se morata pridobivati pod pogoji, ki zagotavljajo ustrezna jamstva v zvezi z zdravstvenim varstvom živali. Te pogoje lahko določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3).“;

(ii)

v delu B se točka 3 nadomesti z naslednjim:

„3.

Če se ugotovi tveganje zaradi vnosa eksotične bolezni ali kakršno koli drugo tveganje za zdravje živali, lahko Komisija uvede dodatne pogoje za zaščito zdravja živali. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3).“;

(c)

v delu B poglavja VI se točka 3(c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

enakovreden proizvodni postopek, ki ga odobri Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3).“;

(d)

v delu A poglavja VII se točka 1 nadomesti z naslednjim:

„1.

Dikalcijev fosfat je treba proizvesti po postopku, s katerim:

(a)

se zagotavlja, da se vse kosti kategorije 3 popolnoma zdrobijo in razmastijo z vročo vodo in obdelajo z razredčeno klorovodikovo kislino (z najmanjšo koncentracijo 4 % in z vrednostjo pH manj kot 1,5) v obdobju najmanj dveh dni;

(b)

se po postopku pod (a) pridobljeno fosforno raztopino obdela z apnom, da se obori dikalcijev fosfat pri vrednosti pH 4 do 7 in

(c)

se nazadnje oborino dikalcijevega fosfata suši z zrakom, z vhodno temperaturo 65 oC do 325 oC in izhodno temperaturo med 30 oC in 65 oC, ali

z enakovrednim procesom, ki ga odobri Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3).“;

(e)

v delu A poglavja VIII se točka 1 nadomesti z naslednjim:

„1.

Trikalcijev fosfat je treba proizvesti po postopku, s katerim je zagotovljeno:

(a)

da se vse kosti kategorije 3 fino zdrobi in razmasti z nasprotnim tokom vroče vode (drobci kosti manjši od 14 mm);

(b)

neprekinjeno pregrevanje s paro pri 145 oC v času 30 minut in pri 4 barih;

(c)

ločevanje bujona od hidroksiapatita (trikalcijevega fosfata) s centrifugiranjem in

(d)

granuliranje trikalcijevega fosfata po sušenju v vrtinčastem sloju z zrakom pri 200 oC, ali

z enakovrednim proizvodnim procesom, ki ga odobri Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3).“;

19.

Priloga VIII se spremeni:

(a)

v delu A poglavja VI se točka 2(e) nadomesti z naslednjim:

„(e)

konzervirane po postopku, razen strojenja, ki ga določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3).“;

(b)

v delu A poglavja VII se točka 4(a)(iii) nadomesti z naslednjim:

„(iii)

konzervirati po postopku, razen strojenja, ki ga odobri Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 33(3).“.

5.11   Direktiva 2002/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o določitvi standardov kakovosti in varnosti za zbiranje, preskušanje, predelavo, shranjevanje in razdeljevanje človeške krvi in komponent krvi  (57)

V zvezi z Direktivo 2002/98/ES bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za prilagoditev tehničnih zahtev iz prilog I do IV tehničnemu in znanstvenemu napredku. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2002/98/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Če se zaradi znanstvenega ali tehničnega napredka izkaže, da je treba dajalcem zagotoviti ali od njih pridobiti dodatne informacije, da bi, na primer, izključili dajalce, ki pomenijo zdravstveno tveganje drugim, bi bilo treba prilagoditev opraviti nemudoma. Prav tako, če se na podlagi znanstvenega napredka določi nova merila primernosti v zvezi z dajalci krvi in plazme, je treba na seznam nemudoma vključiti nova merila za odklon dajalcev. V nujnih primerih, ko ni mogoče upoštevati običajnih rokov za regulativni postopek s pregledom, bi bilo treba Komisiji omogočiti, da uporabi nujni postopek iz člena 5a(6) Sklepa 1999/468/ES za prilagoditev znanstvenemu in tehničnemu napredku tehničnih zahtev iz prilog I do IV glede informacij, ki jih je treba zagotoviti ali pridobiti od dajalcev, ter glede zahtev, povezanih s primernostjo dajalcev krvi in plazme.

Zato se Direktiva 2002/98/ES spremeni:

1.

člen 28 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 28

Postopki v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

2.

člen 29 se spremeni:

(a)

prvi odstavek se nadomesti z naslednjim:

„O prilagajanju tehničnih zahtev, določenih v prilogah I do IV, tehničnemu in znanstvenemu napredku, odloči Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 28(3). V nujnih primerih lahko Komisija v zvezi s tehničnimi zahtevami iz prilog III in IV uporabi nujni postopek iz člena 28(4).“;

(b)

uvodno besedilo drugega odstavka se nadomesti z naslednjim:

„Komisija določi naslednje tehnične zahteve in jih prilagodi tehničnemu in znanstvenemu napredku:“;

(c)

dodata se naslednja odstavka:

„Tehnične zahteve iz točk (a) do (i) drugega odstavka, ki so ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 28(3).

V nujnih primerih lahko Komisija v zvezi s tehničnimi zahtevami iz točk (b), (c), (d), (e), (f) in (g) drugega odstavka uporabi nujni postopek iz člena 28(4).“.

5.12   Uredba (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali  (58)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 1831/2003 bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za opredelitev dodatnih kategorij in funkcionalnih skupin krmnih dodatkov zaradi upoštevanja znanstvenega in tehničnega napredka, za sprejetje sprememb, ki jih je treba vnesti v Prilogo III in v splošne pogoje iz Priloge IV zaradi upoštevanja znanstvenega in tehničnega napredka ter za sprejetje sprememb Priloge II. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 1831/2003, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 1831/2003 spremeni:

1.

člen 3(5) se nadomesti z naslednjim:

„5.   Kadar je to potrebno, lahko Komisija zaradi tehnološkega napredka in znanstvenega razvoja prilagodi splošne pogoje iz Priloge IV. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3).“;

2.

člen 6(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Kadar je to potrebno zaradi tehnološkega napredka ali znanstvenega razvoja, lahko Komisija določi dodatne kategorije in funkcionalne skupine krmnih dodatkov. Navedeni ukrepi za spremembo nebistvenih določb te uredbe z njeno dopolnitvijo se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3).“;

3.

v členu 7(5) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Po posvetovanju z uradom se lahko določijo nadaljnji predpisi za izvajanje tega člena.

Pravila, ki dopuščajo poenostavljene postopke za izdajo dovoljenj za dodatke, ki so bili dovoljeni za uporabo v hrani, določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3).

Drugi izvedbena pravila se lahko sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 22(2). Ta pravila naj bi, kadar je primerno, razlikovala med zahtevami za krmne dodatke glede na živali za proizvodnjo hrane in zahtevami za krmne dodatke glede na druge živali, zlasti za hišne živali.“;

4.

člen 16(6) se nadomesti z naslednjim:

„6.   Komisija lahko zaradi upoštevanja tehnološkega napredka in znanstvenega razvoja sprejme spremembe k Prilogi III. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3).“;

5.

v členu 21 se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Podrobni predpisi za izvajanje Priloge II se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 22(2).

Komisija lahko posodobi Prilogo II. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 22(3).“;

6.

člen 22(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

5.13   Uredba (ES) št. 2065/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. novembra 2003 o aromah dima, ki se uporabljajo ali so namenjene uporabi v ali na živilih  (59)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 2065/2003 bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za spreminjanje prilog. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 2065/2003, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 2065/2003 spremeni:

1.

člen 17(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija po tem, ko je Agencijo zaprosila za znanstveno in tehnično pomoč, po potrebi sprejme merila kakovosti za validirane analitske metode, predlagane v skladu s točko 4 Priloge II, vključno s snovmi, ki so predmet meritev.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 19(3).“;

2.

člen 18 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 18

Spremembe

1.   Spremembe k prilogam sprejme Komisija po predhodnem zaprosilu Agenciji glede znanstvene in/ali tehnične pomoči. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 19(3).

2.   Spremembe k seznamu iz člena 6(1) se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 19(2) po predhodnem zaprosilu Agenciji glede znanstvene in/ali tehnične pomoči.“;

3.

člen 19(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

5.14   Uredba (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljih zoonoz, ki se prenašajo z živili  (60)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 2160/2003 bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za sprejetje ciljev Skupnosti za zmanjševanje razširjenosti zoonoz in povzročiteljev zoonoz, posebnih metod nadzora in posebnih pravil glede meril za ocenjevanje metod testiranja ter za določitev odgovornosti in naloge referenčnih laboratorijev in pravila za izvajanje nadzora Skupnosti. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 2160/2003, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 2160/2003 spremeni:

1.

člen 4 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Cilje in vse njihove spremembe določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“;

(b)

v odstavku 6 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Prilogo I lahko spremeni Komisija za namene, naštete v pododstavku (b), potem ko se upoštevajo zlasti merila, našteta v pododstavku (c). Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“;

(c)

odstavek 7 se nadomesti z naslednjim:

„7.   Prilogo III lahko spremeni ali dopolni Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“;

2.

člen 5(6) se nadomesti z naslednjim:

„6.   Zahteve in minimalna pravila o vzorčenju, določena v Prilogi II, lahko spremeni, prilagodi ali dopolni Komisija po upoštevanju zlasti meril iz točke (c) člena 4(6). Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“;

3.

člen 8(1) se spremeni:

(a)

uvodno besedilo se nadomesti z naslednjim:

„Na pobudo Komisije ali na zahtevo države članice:“;

(b)

doda se naslednji pododstavek:

„Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“;

4.

člen 9(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.   Brez poseganja v člen 5(6) lahko Komisija določi posebna pravila glede določanja meril iz člena 5(5) in odstavka 2 tega člena s strani držav članic. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“;

5.

člen 10(5) se nadomesti z naslednjim:

„5.   Končni namembni državi članici se lahko v skladu z regulativnim postopkom iz člena 14(2) dovoli, da za prehodno obdobje zahteva, da rezultati testiranja iz odstavka 4 izpolnjujejo enaka merila kakor tisti, določeni po njenem nacionalnem programu v skladu s členom 5(5). Dovoljenje se lahko prekliče, Komisija pa lahko brez poseganja v člen 5(6) določi posebna pravila v zvezi s temi merili. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“;

6.

člen 11 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Odgovornosti in naloge referenčnih laboratorijev Skupnosti, zlasti v zvezi s koordinacijo njihovih dejavnosti in dejavnosti nacionalnih referenčnih laboratorijev, določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“;

(b)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Nekatere odgovornosti in naloge nacionalnih referenčnih laboratorijev, zlasti v zvezi s koordinacijo njihovih dejavnosti in dejavnosti ustreznih laboratorijev v državah članicah, določenih po členu 12(1)(a), lahko določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“;

7.

v členu 12(3) se tretji pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Če je potrebno, lahko Komisija odobri druge metode testiranja. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).“;

8.

člen 13 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 13

Izvedbeni in prehodni ukrepi

Komisija lahko sprejme ustrezne prehodne ali izvedbene ukrepe, vključno s potrebnimi spremembami zdravstvenih spričeval. Prehodni ukrepi splošnega obsega, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, vključno s tistimi, ki jo dopolnjujejo z dodajanjem novih nebistvenih določb zlasti z dodatnimi opredelitvami zahtev iz določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 14(3).

Drugi izvedbeni ali prehodni ukrepi pa se lahko sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 14(2).“;

9.

člen 14(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

10.

člen 17(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Praktične rešitve za izvajanje tega člena, zlasti tiste, ki urejajo postopek sodelovanja s pristojnimi nacionalnimi organi, se določijo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 14(2).“.

5.15   Direktiva 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o določitvi standardov kakovosti in varnosti, darovanja, pridobivanja, testiranja, predelave, konzerviranja, shranjevanja in razdeljevanja človeških tkiv in celic  (61)

V zvezi z Direktivo 2004/23/ES bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za določanje zahtev za sledljivost tkiv in celic ter s tem povezanih postopkov za njeno uveljavljanje ter tudi določenih tehničnih zahtev, ki med drugim zadevajo sistem akreditacije za banke tkiv in darovanje, pridobivanje, testiranje, predelavo, konzerviranje, shranjevanje in razdeljevanje človeških tkiv in celic. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2004/32/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

V primeru, da znanstveni in tehnični razvoj glede izbirnih meril in laboratorijskega testiranja darovalcev prinese nove dokaze o boleznih, ki se prenašajo z darovanjem, bi bilo treba zakonodajo Skupnosti takoj prilagoditi. V nujnih primerih, ko ni mogoče upoštevati običajnih rokov za regulativni postopek s pregledom, bi bilo treba Komisiji omogočiti, da uporabi nujni postopek iz člena 5a(6) Sklepa 1999/468/ES za sprejem odločitev v zvezi z izbirnimi merili za darovalce tkiv in/ali celic ter laboratorijskimi testi, ki jih morajo opraviti darovalci.

Zato se Direktiva 2004/23/ES spremeni:

1.

člen 8 se spremeni:

(a)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Zahteve za sledljivost tkiv in celic kakor tudi izdelkov in materialov, ki prihajajo v stik s temi tkivi in celicami in vplivajo na njihovo kakovost in varnost, določa Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 29(3).“;

(b)

odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.   Postopke za zagotavljanje sledljivosti na ravni Skupnosti določa Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 29(3).“;

2.

člen 9(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.   Postopke za preverjanje ustreznosti standardov kakovosti in varnosti v skladu z odstavkom 1 določa Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 29(3).“;

3.

člen 28 se spremeni:

(a)

uvodno besedilo se nadomesti z naslednjim:

„O naslednjih tehničnih zahtevah in njihovi prilagoditvi znanstvenemu in tehničnemu napredku odloča Komisija:“;

(b)

dodata se naslednja odstavka:

„Tehnične zahteve iz točk (a) do (i), ki so ukrepi za spremembo nebistvenih določb te direktive z njeno dopolnitvijo, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 29(3).

V nujnih primerih lahko Komisija v zvezi s tehničnimi zahtevami iz točk (d) in (e) tega člena uporabi nujni postopek iz člena 29(4).“;

4.

člen 29 se spremeni:

(a)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

doda se naslednji odstavek:

„4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

5.16   Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali  (62)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 882/2004 bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za sprejetje izvedbenih ukrepov glede metod vzorčenja in analiz, za določitev pogojev za izvajanje posebnega obravnavanja, za posodobitev minimalnih stopenj za pristojbine, ki se morebiti plačujejo, za določitev okoliščin, v katerih se zahteva uradno potrjevanje, za spreminjanje in posodabljanje seznama referenčnih laboratorijev Skupnosti, za določitev kriterijev za določanje ocene tveganja proizvodov, izvoženih v Skupnost, ter posebnih uvoznih pogojev. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 882/2004, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 882/2004 spremeni:

1.

člen 11(4) se spremeni:

(a)

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„Komisija lahko določi naslednje izvedbene ukrepe:“;

(b)

doda se naslednji drugi pododstavek:

„Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 62(4).“;

2.

člen 20(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Pristojni organ zagotovi, da posebno obravnavanje poteka v obratih, ki so pod njegovim nadzorom ali pod nadzorom druge države članice, in v skladu s pogoji, ki jih določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 62(4). Če takšnih pogojev ni, posebno obravnavanje poteka v skladu z nacionalnimi pravili.“;

3.

v členu 27(3) se drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Stopnje v oddelku B Priloge IV in oddelku B Priloge V posodobi Komisija vsaj vsaki dve leti, zlasti da se upošteva inflacija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 62(4).“;

4.

člen 30(1) se spremeni:

(a)

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„Brez poseganja v zahteve v zvezi z uradnim potrjevanjem, sprejete zaradi zdravstvenega varstva živali ali zaščite živali, lahko Komisija sprejme zahteve v zvezi z:“;

(b)

dodata se drugi in tretji pododstavek:

„Ukrepi iz točke (a), namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 62(4).

Ukrepi iz točk (b) do (g) se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 62(3).“;

5.

člen 32 se spremeni:

(a)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Druge referenčne laboratorije Skupnosti, pomembne za področje iz člena 1, lahko v Prilogo VII vključi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 62(4). V skladu z istim postopkom se lahko posodobi Priloga VII.“;

(b)

odstavek 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.   Dodatne odgovornosti in naloge referenčnih laboratorijev Skupnosti lahko določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 62(4).“;

6.

člen 33(6) se nadomesti z naslednjim:

„6.   Dodatne odgovornosti in naloge nacionalnih referenčnih laboratorijev lahko določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 62(4).“;

7.

v členu 46(3) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Merila za določanje tveganja zaradi ocene tveganja iz točke (a) določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 62(4).“;

8.

člen 48(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Če pogoji in podrobni postopki, ki jih je treba spoštovati pri uvozu blaga iz tretjih držav ali njihovih regij, v zakonodaji Skupnosti in zlasti v Uredbi (ES) št. 854/2004 niso predvideni, jih po potrebi določi Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 62(4).“;

9.

člen 62(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

10.

člen 63 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 63

Izvedbeni in prehodni ukrepi

1.   Prehodni ukrepi splošnega obsega, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, zlasti:

vse spremembe standardov iz člena 12(2),

opredelitev, katera krma se šteje kot krma živalskega izvora za namen te uredbe,

ter dodatne opredelitve zahtev iz določb te uredbe se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 62(4).

Drugi prehodni in izvedbeni ukrepi, namenjeni zagotavljanju enotne uporabe te uredbe, se lahko določijo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 62(3). To velja zlasti za:

prenos nalog nadzora na izvajalce nadzora iz člena 5, kadar ti izvajalci nadzora delujejo že pred začetkom veljavnosti te uredbe,

neskladnost iz člena 28, ki povzroča stroške, izhajajoče iz dodatnega uradnega nadzora,

izdatke, ki nastanejo na podlagi člena 54,

pravila o mikrobiološki, fizikalni oziroma kemijski analizi pri uradnem nadzoru, zlasti ob sumu tveganja in vključno z nadzorom varnosti proizvodov, uvoženih iz tretjih držav.

2.   Za upoštevanje specifičnosti uredb (EGS) št. 2092/91, (EGS) št. 2081/92 in (EGS) št. 2082/92 posebni ukrepi, ki jih mora sprejeti Komisija, lahko predvidijo potrebno odstopanje od pravil in prilagoditve pravil, predpisanih v tej uredbi. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 62(4).“;

11.

člen 64 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 64

Sprememba prilog in sklicevanje na evropske standarde

Naslednji ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 62(4):

1.

priloge k tej uredbi se lahko posodobijo, razen Priloge I, Priloge IV in Priloge V, brez poseganja v člen 27(3), zlasti da se upoštevajo upravne spremembe in znanstveni oziroma tehnološki napredek;

2.

sklicevanje na evropske standarde iz te uredbe se lahko posodobi, če CEN spremeni to sklicevanje.“.

5.17   Uredba(ES) št. 1935/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili  (63)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 1935/2004 bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za sprejetje posebnih ukrepov za skupine materialov in izdelkov, dovoljenja Skupnosti za snov ter tudi za spreminjanje, prekinitev ali preklic dovoljenj. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 1935/2004, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Z namenom okrepiti konkurenčnost in inovativnost evropske industrije, je treba materiale in izdelke, namenjene za stik z živili, začeti tržiti takoj, ko je to mogoče, potem ko je bila ugotovljena njihova varnost. Zaradi učinkovitosti bi bilo treba skrajšati običajne časovne okvire regulativnega postopka s pregledom za sprejem seznama snovi, odobrenih za uporabo v proizvodnji materialov in izdelkov; seznama(-ov) odobrenih snovi, vključenih v aktivne ali inteligentne materiale in izdelke za stik z živili, ali seznama(-ov) aktivnih ali inteligentnih materialov in izdelkov, in, če je to potrebno, posebnih pogojev uporabe teh snovi in/ali materialov in izdelkov, v katere so vključene; standardov za čistost; posebnih pogojev uporabe posameznih snovi in/ali materialov in izdelkov, v katerih se uporabljajo; mejnih vrednosti specifičnih migracij posameznih sestavin ali skupin sestavin v ali na živila; sprememb obstoječih posebnih direktiv o materialih in izdelkih; dovoljenj Skupnosti ter tudi za spremembo, prekinitev ali preklic dovoljenj.

V nujnih primerih, ko ni mogoče upoštevati običajnih rokov za regulativni postopek s pregledom, bi bilo treba Komisiji omogočiti, da uporabi nujni postopek iz člena 5a(6) Sklepa 1999/468/ES za sprejetje posebnih ukrepov glede spremembe, prekinitve ali preklica dovoljenj Skupnosti.

Zato se Uredba (ES) št. 1935/2004 spremeni:

1.

člen 5 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Komisija lahko sprejme ali spremeni posebne ukrepe za skupine materialov in izdelkov, naštetih v Prilogi I, in, kjer je to primerno, kombinacije teh materialov in izdelkov ali recikliranih materialov in izdelkov, uporabljenih v proizvodnji teh materialov in izdelkov.“;

(b)

odstavku 1 se dodajo naslednji pododstavki:

„Posebne ukrepe iz točke (m) sprejme Komisija v skladu z regulativnim postopkom iz člena 23(2).

Posebni ukrepi iz točk (f), (g), (h), (i), (j), (k), (l) in (n), namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(3).

Posebni ukrepi iz točk (a) do (e), namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(4).“;

(c)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija lahko spremeni obstoječe posebne direktive o materialih in izdelkih. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(4).“;

2.

člen 11(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Odobritev Skupnosti v obliki posebnega ukrepa iz odstavka 1 sprejme Komisija. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(4).“;

3.

člen 12(6) se nadomesti z naslednjim:

„6.   Dokončni posebni ukrep o spremembi, prekinitvi ali preklicu dovoljenja sprejme Komisija. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(4). V nujnih primerih lahko Komisija uporabi nujni postopek iz člena 23(5).“;

4.

člen 22 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 22

Spremembe prilog I in II sprejme Komisija. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 23(3).“;

5.

člen 23 se spremeni:

(a)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

(b)

dodata se naslednja odstavka:

„4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) Sklepa 1999/468/ES so dva meseca, en mesec in dva meseca.

5.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1), (2), (4) in (6) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

6.   ENERGETIKA IN PROMET

6.1   Direktiva Sveta 96/98/ES z dne 20. decembra 1996 o pomorski opremi  (64)

V zvezi z Direktivo 96/98/ES bi bilo treba Komisij zlasti podeliti pooblastila za sprejetje standardov preskušanja, če jih mednarodne organizacije ne sprejmejo ali jih nočejo sprejeti v razumnem roku, za prenos opreme iz Priloge A.2 v Prilogo A.1 in za dovolitev, da se v izjemnih okoliščinah na krovu namesti tehnično inovativna oprema. Prav tako bi bilo treba Komisij podeliti pooblastila, da za namen te direktive zagotovi uporabo sprememb mednarodnih instrumentov, ki so začeli veljati po sprejetju te direktive, da posodobi Prilogo A, da vključi možnost za uporabo določenih modulov za opremo, našteto v Prilogi A.1, da posodobi stolpce modulov za ocenjevanje skladnosti in da vključi organizacije za standardizacijo v opredelitev „standardov preskušanja“ v členu 2. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 96/98/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 96/98/ES spremeni:

1.

člen 7(5) in (6) se nadomesti z naslednjim:

„5.   Če mednarodne organizacije, vključno z IMO, ne bi uspele sprejeti ustreznih standardov preskušanja za določen predmet opreme v razumnem času ali pa bi sprejetje zavrnile, se lahko sprejmejo standardi, ki temeljijo na delu evropskih organizacij za standardizacijo. Ta ukrepi, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).

6.   Ko so standardi preskušanja iz odstavkov 1 ali 5 sprejeti ali začnejo veljati za določen predmet opreme, se ta oprema lahko prenese iz Priloge A.2 v Prilogo A.1. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).

Določbe člena 5 se za to opremo uporabljajo od datuma tega prenosa.“;

2.

v členu 13(2) se prva alinea nadomesti z naslednjim:

„—

ukrepi upravičeni, o tem nemudoma obvesti državo članico, ki je dala pobudo, in druge države članice; če so razlog odločitve iz odstavka 1 pomanjkljivosti v standardih preskušanja, Komisija po posvetovanju z zadevnimi strankami zadevo predloži pred odbor iz člena 18(1), v dveh mesecih, če namerava država članica, ki je sprejela odločitev, pri njej vztrajati, in sproži regulativni postopek iz člena 18(2).“;

3.

člen 14(5) se nadomesti z naslednjim:

„5.   Oprema iz odstavka 1 se doda Prilogi A.2. Ta ukrep, namenjen spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejme v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

4.

v členu 17 se prvi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Ta direktiva se lahko spremeni zato, da:

(a)

se za namene te direktive uporabijo naknadne spremembe mednarodnih instrumentov;

(b)

se posodobi Priloga A z vnosom nove opreme ter prenosom opreme iz Priloge A.2 v Prilogo A.1 in obratno;

(c)

se doda možnost uporabe modulov B + C in modula H za opremo, našteto v Prilogi A.1, ter za posodobitev stolpcev modulov za ocenjevanje skladnosti;

(d)

se vključijo druge organizacije za standardizacijo v opredelitev ‚standardov preskušanja‘ v členu 2.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 18(3).“;

5.

člen 18 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 18

1.   Komisiji pomaga Odbor za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS), ustanovljen s členom 3 Uredbe (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta (65).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa Sveta Sveta 1999/468/ES (66), ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je dva meseca.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

6.2   Uredba (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o ustanovitvi Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS) in o spremembi uredb o pomorski varnosti in preprečevanju onesnaževanja z ladij  (67)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 2099/2002 bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za spreminjanje člena 2(2), tako da bo vključeval sklic na tiste akte Skupnosti, ki prenašajo izvedbena pooblastila na COSS in ki so začeli veljati po sprejetju te uredbe. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 2099/2002, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 2099/2002 spremeni:

1.

člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Vzpostavitev odbora

1.   Komisiji pomaga Odbor za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (v nadaljevanju COSS).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je en mesec.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“;

2.

člen 7 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 7

Pooblastila COSS

COSS izvaja pooblastila, ki so mu bila dodeljena na podlagi veljavne zakonodaje Skupnosti. Člen 2(2) se lahko spremeni v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 3(3), da bi se vključilo sklicevanje na akte Skupnosti o prenosu izvedbenih pooblastil na COSS, ki so začeli veljati po sprejetju te uredbe. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu s postopkom iz člena 3(3).“.

6.3   Direktiva 2003/42/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2003 o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu  (68)

V zvezi z Direktivo 2003/42/ES bi bilo treba Komisij zlasti podeliti pooblastila za spreminjanje prilog z namenom, da dopolni ali spremeni primere, za lajšanje izmenjave informacij in za sprejetje ukrepov za razširjanje informacij zainteresiranim strankam. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2003/42/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2003/42/ES spremeni:

1.

člen 3(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Komisija se lahko odloči za spremembo navedenih prilog, da bi dopolnila ali spremenila primere. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(3).“;

2.

člen 7(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Brez poseganja v pravico javnosti do dostopa do dokumentov Komisije, kakor je določena v Uredbi (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (69), Komisija na lastno pobudo sprejme ukrepe za razširjanje informacij iz odstavka 1 zainteresiranim strankam ter s tem povezane pogoje. Ti ukrepi, ki so lahko splošni ali posamezni, temeljijo na potrebi, da:

se osebam in organizacijam priskrbijo informacije, ki jih potrebujejo za izboljšanje varnosti civilnega letalstva,

se razširjanje informacij omeji na to, kar je nujno potrebno za namene njihovih uporabnikov, s čimer se zagotovi ustrezna zaupnost teh informacij.

Posamezni ukrepi se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom iz člena 10(2).

Splošni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(3).

Odločitev o razširjanju informacij na podlagi tega odstavka je brez poseganja v določbe člena 8 omejena na to, kar je nujno potrebno za namene njihovega uporabnika.

3.

člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 12 Uredbe Sveta (EGS) št. 3922/91 z dne 16. decembra 1991 o uskladitvi tehničnih predpisov in upravnih postopkov na področju civilnega letalstva (70).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

6.4   Direktiva 2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih Skupnosti  (71)

V zvezi z Direktivo 2004/36/ES bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za sprejetje ukrepov za razpošiljanje informacij, pridobljenih s preverjanjem zrakoplovov na ploščadih, ki se izvajajo v okviru programa Evropske skupnosti SAFA, zainteresiranim stranem ter ukrepov za spremembo prilog k direktivi, ki določajo elemente tehničnih postopkov za izvajanje in poročanje o pregledih SAFA na ploščadih. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2004/36/ES, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2004/36/ES spremeni:

1.

člen 6(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Brez poseganja v pravico javnosti glede dostopa do dokumentov Komisije po Uredbi (ES) št. 1049/2001 Komisija na svojo pobudo sprejme ukrepe za razširjanje informacij iz odstavka 1 zainteresiranim stranem in določi zadevne pogoje. Ti ukrepi, ki so lahko splošni ali posamični, temeljijo na potrebi po:

zagotavljanju informacij osebam in organizacijam, ki jih potrebujejo za izboljšanje varnosti civilnega letalstva,

omejevanju razširjanja informacij na nujno potrebne za namene njihovih uporabnikov, da bi zagotovili ustrezno zaupnost teh informacij.

Posamični ukrepi se sprejmejo v skladu s svetovalnim postopkom iz člena 10(3).

Splošni ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(4).“;

2.

člen 8(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Na podlagi informacij, zbranih po odstavku 1, lahko Komisija:

(a)

v skladu z regulativnim postopkom iz člena 10(2) sprejme vse potrebne ukrepe za lažje izvajanje členov 3, 4 in 5, kot so:

opredelitev oblike shranjevanja in razširjanja podatkov,

ustanovitev organov ali pomoč le-tem pri upravljanju ali delovanju orodij, ki so potrebna za zbiranje in izmenjavo informacij;

(b)

podrobne pogoje za izvajanje preverjanj na ploščadi, vključno s sistematičnimi preverjanji in priprava seznama informacij, ki jih je treba zbirati. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(4).“;

3.

člen 10 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen po členu 12 Uredbe (EGS) št. 3922/91.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

5.   Poleg tega se lahko Komisija posvetuje z odborom o kateri koli drugi zadevi v zvezi z uporabo te direktive.“;

4.

člen 12 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 12

Komisija lahko spremeni priloge k tej direktivi.

Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 10(4).“.

6.5   Uredba (ES) št. 868/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o varstvu pred subvencioniranjem in nepošteno prakso oblikovanja cen, ki povzroča škodo letalskim prevoznikom Skupnosti pri izvajanju zračnega prevoza iz tretjih držav  (72)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 868/2004 bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za določitev podrobne metodologije za ugotavljanje obstoja nepoštene prakse oblikovanja cen. Ta metodologija bi morala med drugim vključevati način za ocenjevanje običajnega konkurenčnega oblikovanja cen, dejanskih stroškov in razumen odstotek dobička v specifičnem okviru letalskega sektorja. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 868/2004 z njenim dopolnjevanjem, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Uredba (ES) št. 868/2004 spremeni:

1.

člen 5(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija oblikuje podrobno metodologijo za ugotavljanje obstoja nepoštene prakse oblikovanja cen. Ta metodologija med drugim zajema način za ocenjevanje običajnega konkurenčnega oblikovanja cen, dejanskih stroškov in razumen odstotek dobička v specifičnem okviru letalskega sektorja. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 15(4).“;

2.

člen 15 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 15

Postopek odbora

1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 11 Uredbe Sveta (EGS) št. 2408/92 z dne 23. julija 1992 o dostopu letalskih prevoznikov Skupnosti do letalskih prog znotraj Skupnosti (73).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

6.6   Direktiva št. 2004/54/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o minimalnih varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrežju  (74)

V zvezi z Direktivo 2004/54/ES bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za sprejetje sprememb, potrebnih za prilagoditev prilog tehničnemu napredku. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Direktive 2004/54/ES, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zato se Direktiva 2004/54/ES spremeni:

1.

člen 13(3) se nadomesti z naslednjim:

„3.   Komisija do 30. aprila 2009 objavi poročilo o praksi, ki jo uporabljajo države članice. Po potrebi predlaga sprejetje skupne usklajene metodologije analize tveganja v skladu z regulativnim postopkom iz člena 17(2).“;

2.

člen 16 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 16

Prilagoditev tehničnemu napredku

Komisija prilagodi priloge k tej direktivi tehničnemu napredku. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te direktive, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 17(3).“;

3.

člen 17 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 17

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb iz člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.“.

6.7   Uredba (ES) št. 2111/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2005 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let  (75)

V zvezi z Uredbo (ES) št. 2111/2005 bi bilo treba Komisiji zlasti podeliti pooblastila za posodobitev skupnih meril za nalaganje prepovedi opravljanja letov za letalskega prevoznika, da se upošteva znanstveni in tehnični razvoj. Ker so ti ukrepi splošnega obsega in so namenjeni spreminjanju nebistvenih določb Uredbe (ES) št. 2111/2005, med drugim z njenim dopolnjevanjem z novimi nebistvenimi določbami, jih je treba sprejeti v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 5a Sklepa 1999/468/ES.

Zaradi učinkovitosti bi bilo treba skrajšati običajne roke regulativnega postopka s pregledom za posodobitev priloge o skupnih merilih za obravnavo prepovedi opravljanja letov iz varnostnih razlogov na ravni Skupnosti.

Zato se Uredba (ES) št. 2111/2005 spremeni:

1.

člen 3(2) se nadomesti z naslednjim:

„2.   Skupna merila za nalaganje prepovedi opravljanja letov za letalskega prevoznika, ki temeljijo na ustreznih varnostnih standardih, so določena v Prilogi (v nadaljnjem besedilu ‚skupna merila‘). Komisija lahko prilagodi prilogo zlasti zaradi upoštevanja znanstvenega in tehničnega razvoja. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 15(4).“;

2.

člen 8(1) se nadomesti z naslednjim:

„1.   Komisija sprejeme potrebne izvedbene ukrepe, s katerimi predvidi podrobna pravila za postopke iz tega poglavja. Ti ukrepi, namenjeni spreminjanju nebistvenih določb te uredbe z njenim dopolnjevanjem, se sprejmejo v skladu z regulativnim postopkom s pregledom iz člena 15(4).“;

3.

člen 15 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 15

1.   Komisiji pomaga odbor iz člena 12 Uredbe (EGS) št. 3922/91 (v nadaljnjem besedilu ‚Odbor‘).

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 3 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

3.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člena 5 in 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Rok iz člena 5(6) Sklepa 1999/468/ES je tri mesece.

4.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporabljata člen 5a(1) do (4) in (5)(b) ter člen 7 Sklepa 1999/468/ES, ob upoštevanju določb člena 8 Sklepa.

Roki iz člena 5a(3)(c), (4)(b) in (4)(e) Sklepa 1999/468/ES so en mesec, en mesec oziroma dva meseca.

5.   Komisija se lahko posvetuje z Odborom o vseh drugih vprašanjih, povezanih z uporabo te uredbe.“.


(1)  UL L 59, 27.2.1998, str. 1.

(2)  UL L 331, 7.12.1998, str. 1.

(3)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.“;

(4)  UL L 91, 7.4.1999, str. 10.

(5)  UL L 18, 22.1.2000, str. 1.

(6)  UL L 311, 28.11.2001, str. 67.

(7)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.“.

(8)  UL L 121, 1.5.2001, str. 34.

(9)  UL L 311, 28.11.2001, str. 67.“.

(10)  UL L 311, 28.11.2001, str. 1.

(11)  UL L 157, 9.6.2006, str. 24.

(12)  UL L 243, 24.9.1996, str. 31.

(13)  UL L 114, 27.4.2006, str. 9.“.

(14)  UL L 330, 5.12.1998, str. 32.

(15)  UL L 244, 29.9.2000, str. 1.

(16)  UL L 33, 4.2.2006, str. 1.

(17)  UL L 64, 4.3.2006, str. 37.

(18)  UL L 102, 11.4.2006, str. 15.

(19)  UL L 257, 27.10.1995, str. 1.

(20)  Objavili Združeni narodi, serija F št. 2, revizija 3, tabela 6.1, spremenila OECD (DES/NI/86.9), Pariz 1986.“;

(21)  UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

(22)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.“;

(23)  UL L 77, 14.3.1998, str. 3.

(24)  UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

(25)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.“.

(26)  UL L 162, 5.6.1998, str. 1.

(27)  UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

(28)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.“;

(29)  UL L 63, 12.3.1999, str. 6.

(30)  UL L 181, 28.6.1989, str. 47.

(31)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.“;

(32)  UL L 69, 13.3.2003, str. 1.

(33)  UL L 181, 28.6.1989, str. 47.“;

(34)  UL L 255, 30.9.2005, str. 1.

(35)  UL L 181, 28.6.1989, str. 47.“.

(36)  UL L 340, 16.12.2002, str. 1.

(37)  UL L 185, 16.8.1971, str. 15.“

(38)  UL L 134, 30.4.2004, str. 1.

(39)  UL L 185, 16.8.1971, str. 15.“;

(40)  UL L 134, 30.4.2004, str. 114.

(41)  UL L 185, 16.8.1971, str. 15.“;

(42)  UL L 37, 13.2.1993, str. 1.

(43)  UL L 291, 19.11.1969, str. 9.“;

(44)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.“;

(45)  UL L 237, 22.9.1993, str. 23.

(46)  UL L 125, 23.5.1996, str. 10.

(47)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(48)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.“.

(49)  UL L 43, 14.2.1997, str. 1.

(50)  UL L 268, 3.10.1998, str. 1.

(51)  UL L 109, 6.5.2000, str. 29.

(52)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.“;

(53)  UL L 194, 18.7.2001, str. 26.

(54)  UL L 11, 15.1.2002, str. 4.

(55)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(56)  UL L 273, 10.10.2002, str. 1.

(57)  UL L 33, 8.2.2003, str. 30.

(58)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(59)  UL L 309, 26.11.2003, str. 1.

(60)  UL L 325, 12.12.2003, str. 1.

(61)  UL L 102, 7.4.2004, str. 48.

(62)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(63)  UL L 338, 13.11.2004, str. 4.

(64)  UL L 46, 17.2.1997, str. 25.

(65)  UL L 324, 29.11.2002, str. 1.

(66)  UL L 184, 17.7.1999, str. 23.“.

(67)  UL L 324, 29.11.2002, str. 1.

(68)  UL L 167, 4.7.2003, str. 23.

(69)  UL L 145, 31.5.2001, str. 43.“;

(70)  UL L 373, 31.12.1991, str. 4.“.

(71)  UL L 143, 30.4.2004, str. 76.

(72)  UL L 162, 30.4.2004, str. 1.

(73)  UL L 240, 24.8.1992, str. 8.“.

(74)  UL L 167, 30.4.2004, str. 39.

(75)  UL L 344, 27.12.2005, str. 15.

Kronološko kazalo

1.

Uredba Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani.

2.

Direktiva Sveta 93/74/EGS z dne 13. septembra 1993 o krmi za posebne prehranske namene.

3.

Uredba Sveta (ES) št. 2494/95 z dne 23. oktobra 1995 o harmoniziranih indeksih cen življenjskih potrebščin.

4.

Direktiva Sveta 96/23/ES z dne 29. aprila 1996 o ukrepih za spremljanje nekaterih snovi in njihovih ostankov v živih živalih in v živalskih proizvodih.

5.

Direktiva Sveta 96/59/ES z dne 16. septembra 1996 o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov.

6.

Direktiva Sveta 96/98/ES z dne 20. decembra 1996 o pomorski opremi.

7.

Uredba (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 1997 v zvezi z novimi živili in novimi živilskimi sestavinami.

8.

Direktiva 97/68/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1997 o približevanju zakonodaje držav članic o ukrepih proti plinastim in trdnim onesnaževalom iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v necestno mobilno mehanizacijo.

9.

Uredba Sveta (ES) št. 577/98 z dne 9. marca 1998 o organizaciji vzorčne raziskave delovne sile v Skupnosti.

10.

Uredba Sveta (ES) št. 1165/98 z dne 19. maja 1998 o kratkoročnih statističnih kazalcih.

11.

Odločba št. 2119/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 1998 o vzpostavitvi mreže epidemiološkega spremljanja in obvladovanja nalezljivih bolezni v Skupnosti.

12.

Direktiva 98/79/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 1998 o in vitro diagnostičnih medicinskih pripomočkih.

13.

Direktiva Sveta 98/83/ES z dne 3. novembra 1998 o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi.

14.

Direktiva 1999/5/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. marca 1999 o radijski opremi in telekomunikacijski terminalski opremi ter medsebojnem priznavanju skladnosti te opreme.

15.

Uredba Sveta (ES) št. 530/1999 z dne 9. marca 1999 o strukturni statistiki plačil in stroškov dela.

16.

Uredba (ES) št. 141/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 1999 o zdravilih sirotah.

17.

Direktiva 2000/13/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. marca 2000 o približevanju zakonodaje držav članic o označevanju, predstavljanju in oglaševanju živil.

18.

Uredba (ES) št. 2037/2000 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. junija 2000 o snoveh, ki tanjšajo ozonski plašč.

19.

Direktiva 2001/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. aprila 2001 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic v zvezi z izvajanjem dobre klinične prakse pri kliničnem preskušanju zdravil za ljudi.

20.

Direktiva 2001/37/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 2001 o približevanju zakonov in drugih predpisov držav članic o izdelavi, predstavitvi in prodaji tobačnih izdelkov.

21.

Direktiva 2001/82/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. novembra 2001 o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini.

22.

Direktiva 2001/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. decembra 2001 o splošni varnosti proizvodov.

23.

Uredba (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane.

24.

Uredba (ES) št. 1774/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 3. oktobra 2002 o določitvi zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi.

25.

Uredba (ES) št. 2099/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o ustanovitvi Odbora za varnost na morju in preprečevanje onesnaževanja z ladij (COSS) in o spremembi uredb o pomorski varnosti in preprečevanju onesnaževanja z ladij.

26.

Uredba (ES) št. 2195/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. novembra 2002 o enotnem besednjaku javnih naročil (CPV).

27.

Direktiva 2002/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. januarja 2003 o določitvi standardov kakovosti in varnosti za zbiranje, preskušanje, predelavo, shranjevanje in razdeljevanje človeške krvi in komponent krvi.

28.

Uredba (ES) št. 450/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. februarja 2003 o indeksu stroškov dela.

29.

Direktiva 2003/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. junija 2003 o poročanju o dogodkih v civilnem letalstvu.

30.

Uredba (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. septembra 2003 o dodatkih za uporabo v prehrani živali.

31.

Uredba (ES) št. 2065/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. novembra 2003 o aromah dima, ki se uporabljajo ali so namenjene uporabi v ali na živilih.

32.

Uredba (ES) št. 2160/2003 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. novembra 2003 o nadzoru salmonele in drugih opredeljenih povzročiteljih zoonoz, ki se prenašajo z živili.

33.

Direktiva 2004/17/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil naročnikov v vodnem, energetskem in transportnem sektorju ter sektorju poštnih storitev.

34.

Direktiva 2004/18/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev.

35.

Direktiva 2004/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o določitvi standardov kakovosti in varnosti, darovanja, pridobivanja, testiranja, predelave, konzerviranja, shranjevanja in razdeljevanja človeških tkiv in celic.

36.

Direktiva 2004/36/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o varnosti zrakoplovov iz tretjih držav, ki pristajajo na letališčih Skupnosti.

37.

Uredba (ES) št. 868/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. aprila 2004 o varstvu pred subvencioniranjem in nepošteno prakso oblikovanja cen, ki povzroča škodo letalskim prevoznikom Skupnosti pri izvajanju zračnega prevoza iz tretjih držav.

38.

Direktiva št. 2004/54/ES z dne 29. aprila 2004 o minimalnih varnostnih zahtevah za predore v vseevropskem cestnem omrežju.

39.

Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali.

40.

Uredba (ES) št. 1935/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. oktobra 2004 o materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili.

41.

Uredba (ES) št. 1552/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. septembra 2005 o statistiki v zvezi s poklicnim usposabljanjem v podjetjih.

42.

Uredba (ES) št. 2111/2005 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2005 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let.

43.

Uredba (ES) št. 166/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. januarja 2006 o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal.

44.

Direktiva 2006/7/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. februarja 2006 o upravljanju kakovosti kopalnih voda.

45.

Direktiva 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih ekstraktivnih dejavnosti.

46.

Direktiva 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. maja 2006 o strojih.


Top