EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0401

Uredba (ES) št. 401/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju (Kodificirana različica)

OJ L 126, 21.5.2009, p. 13–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 239 - 248

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/401/oj

21.5.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 126/13


UREDBA (ES) št. 401/2009 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 23. aprila 2009

o Evropski agenciji za okolje in Evropskem okoljskem informacijskem in opazovalnem omrežju

(Kodificirana različica)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 175 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

po posvetovanju z Odborom regij,

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90 z dne 7. maja 1990 o ustanovitvi Evropske agencije za okolje in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja (3) je bila večkrat (4) bistveno spremenjena. Zaradi jasnosti in racionalnosti bi bilo treba navedeno uredbo kodificirati.

(2)

Pogodba ureja razvoj in izvajanje okoljske politike Skupnosti ter določa cilje in načela, ki naj bi vodila to politiko.

(3)

Zahteve varstva okolja morajo biti sestavni del drugih politik Skupnosti.

(4)

Skupnost v skladu s členom 174 Pogodbe pri pripravi svojih ukrepov v zvezi z okoljem med drugim upošteva razpoložljive znanstvene in tehnične podatke.

(5)

Zbiranje, obdelava in analiza okoljskih podatkov na evropski ravni so nujni za zagotovitev objektivnih, zanesljivih in primerljivih informacij, ki bodo Skupnosti in državam članicam omogočile sprejem potrebnih ukrepov za varstvo okolja, za oceno rezultatov takšnih ukrepov in za zagotovitev ustrezne obveščenosti javnosti o stanju okolja.

(6)

V Skupnosti in državah članicah že obstajajo ustanove, ki zagotavljajo takšne informacije in storitve.

(7)

Te naj bi bile podlaga za Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje, ki ga na ravni Skupnosti usklajuje Evropska agencija za okolje.

(8)

Splošna načela in omejitve, ki urejajo uresničevanje pravice dostopa do dokumentov, predvidene v členu 255 Pogodbe, so bila določena z Uredbo (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (5).

(9)

Agencija bi morala sodelovati z obstoječimi ustanovami na ravni Skupnosti, kar bi omogočilo Komisiji, da zagotovi uporabo okoljske zakonodaje Skupnosti v celoti.

(10)

Status in struktura Agencije bi morala ustrezati objektivni naravi rezultatov, doseganju katerih je namenjena, in omogočila Agenciji, da opravlja svoje funkcije v tesnem sodelovanju z obstoječimi nacionalnimi in mednarodnimi ustanovami.

(11)

Agenciji bi bilo treba podeliti pravno neodvisnost, pri čemer pa bi vzdrževala tesne stike z institucijami Skupnosti in državami članicami.

(12)

Zaželeno je, da se omogoči odprtost Agencije za druge države, ki delijo skrb Skupnosti in držav članic za cilje Agencije, s sporazumi, sklenjenimi med njimi in Skupnostjo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   S to uredbo se ustanovi Evropska agencija za okolje, v nadaljnjem besedilu „Agencija“, in vzpostavi Evropsko okoljsko informacijsko in opazovalno omrežje.

2.   Za doseganje ciljev varstva in izboljšanja okolja, določenih v Pogodbi in posameznih akcijskih programih Skupnosti o okolju, pa tudi ciljev trajnostnega razvoja je cilj Agencije in Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja, da Skupnosti in državam članicam zagotovita:

(a)

objektivne, zanesljive in primerljive informacije na evropski ravni, ki jim bodo omogočile sprejem potrebnih ukrepov za varstvo okolja, za oceno rezultatov takšnih ukrepov in za zagotovitev ustrezne obveščenosti javnosti o stanju okolja in, za ta namen;

(b)

nujno tehnično in znanstveno podporo.

Člen 2

Za dosego ciljev iz člena 1 so naloge Agencije:

(a)

da v sodelovanju z državami članicami vzpostavi in usklajuje omrežje iz člena 4; v zvezi s tem je Agencija odgovorna za zbiranje, obdelavo in analizo podatkov, zlasti na področjih iz člena 3;

(b)

da Skupnosti in državam članicam zagotavlja objektivne informacije, nujne za oblikovanje in izvajanje smotrnih in učinkovitih okoljskih politik; v ta namen Komisiji zlasti zagotavlja informacije, ki jih ta potrebuje za uspešno izvajanje svojih nalog pri določanju, pripravi in oceni ukrepov ter zakonodaje na področju okolja;

(c)

da pomaga pri spremljanju okoljskih ukrepov z ustrezno podporo glede zahtev za poročanje (vključno s sodelovanjem pri pripravi vprašalnikov, obdelavi poročil iz držav članic in razpošiljanju rezultatov) v skladu s svojim večletnim programom dela in zaradi usklajevanja poročanja;

(d)

da posameznim državam članicam, na njihovo prošnjo in če je to v skladu z letnim programom dela Agencije, svetuje glede razvoja, vzpostavitve in širitve njihovih sistemov za spremljanje okoljskih ukrepov, pod pogojem, da takšne dejavnosti ne ogrožajo izpolnjevanja drugih nalog, ki jih določa ta člen; takšno svetovanje lahko vključuje tudi medsebojne preglede, ki jih opravljajo strokovnjaki na posebno prošnjo držav članic;

(e)

da evidentira, primerja in oceni podatke o stanju okolja, sestavi strokovna poročila o kakovosti, občutljivosti in obremenitvah okolja na ozemlju Skupnosti, zagotovi enotna merila presoje okoljskih podatkov, ki jih je treba uporabiti v vseh državah članicah, da razvija in vzdržuje referenčni center za okoljske informacije; Komisija te informacije uporabi pri svoji nalogi zagotavljanja izvajanja okoljske zakonodaje Skupnosti;

(f)

da pomaga zagotoviti primerljivost okoljskih podatkov na evropski ravni in po potrebi z ustreznimi sredstvi spodbuja boljše usklajevanje metod merjenja;

(g)

da pospešuje vključevanje evropskih okoljskih informacij v mednarodne programe spremljanja okolja, kakršni so tisti, ki so jih ustanovili Združeni narodi in njihove specializirane agencije;

(h)

da vsakih pet let objavi poročilo o stanju, smereh razvoja in obetih za okolje, dopolnjenih s poročili o kazalcih glede posebnih vprašanj;

(i)

da spodbuja razvoj in uporabo tehnik okoljskega napovedovanja, tako da se lahko pravočasno sprejmejo ustrezni preventivni ukrepi;

(j)

da spodbuja razvoj metod ocenjevanja višine škode, povzročene okolju, in stroškov politik za preventivne ukrepe, varstvo in obnavljanje okolja;

(k)

da spodbuja izmenjavo informacij o najboljših tehnologijah, ki so na voljo za preprečevanje ali zmanjševanje škode, povzročene okolju;

(l)

da sodeluje z organi in v programih iz člena 15;

(m)

da zagotovi obsežno razširjanje zanesljivih in primerljivih okoljskih informacij, še zlasti o stanju okolja, v javnosti in v ta namen pospešuje uporabo nove tehnologije telematike;

(n)

da podpira Komisijo v procesu izmenjave informacij o razvoju metodologij in najboljše prakse za okoljsko presojo;

(o)

da pomaga Komisiji pri razširjanju informacij o izsledkih ustreznih okoljskih raziskav v obliki, ki najbolj pomaga razvoju politike.

Člen 3

1.   Glavna področja dejavnosti Agencije v kar največji možni meri vsebujejo vse elemente, ki ji omogočajo, da zbira informacije, ki omogočajo opis sedanjega in predvidljivega stanja okolja z naslednjih vidikov:

(a)

kakovost okolja;

(b)

pritiski na okolje;

(c)

občutljivost okolja;

vključno z njihovo umestitvijo glede na trajnostni razvoj.

2.   Agencija zagotavlja informacije, ki se lahko neposredno uporabljajo pri izvajanju okoljske politike Skupnosti.

Prednost imajo naslednja področja:

(a)

kakovost zraka in emisije v zrak;

(b)

kakovost vode, polutanti in vodni viri;

(c)

stanje tal, živalstva in rastlinstva ter biotopov;

(d)

raba zemlje in naravni viri;

(e)

ravnanje z odpadki;

(f)

emisije hrupa;

(g)

kemične snovi, ki so nevarne za okolje;

(h)

varstvo obal in morja.

Zajeti so zlasti čezmejni, večnacionalni in globalni pojavi.

Upošteva se tudi socialno-gospodarska razsežnost.

3.   Agencija lahko pri izmenjavi informacij sodeluje tudi z drugimi organi, vključno z Evropskim omrežjem za izvajanje in uveljavljanje okoljskega prava (omrežje IMPEL).

Pri svojih dejavnostih se Agencija izogiba podvajanju obstoječih dejavnosti drugih institucij in organov.

Člen 4

1.   Omrežje sestavljajo:

(a)

glavni sestavni elementi nacionalnih informacijskih omrežij;

(b)

nacionalna središča;

(c)

tematski centri.

2.   Države članice Agencijo obveščajo o glavnih sestavnih elementih svojih nacionalnih okoljskih informacijskih omrežij, zlasti na prednostnih področjih iz člena 3(2), vključno s katero koli institucijo, ki bi po njihovi presoji lahko prispevala k delu Agencije, in sicer ob upoštevanju potrebe po zagotovitvi najširše možne geografske pokritosti njihovega ozemlja.

Države članice ustrezno sodelujejo z Agencijo in prispevajo k delu Evropskega okoljskega informacijskega in opazovalnega omrežja v skladu s programom dela Agencije, in to z zbiranjem, primerjanjem in analiziranjem podatkov po vsej državi.

Države članice se lahko za sodelovanje pri teh dejavnostih združijo tudi na nadnacionalni ravni.

3.   Države članice še zlasti lahko izmed organov iz odstavka 2 ali izmed drugih organizacij, ustanovljenih na njihovem ozemlju, določijo „nacionalno središče“ za usklajevanje in/ali prenos informacij, ki jih je na nacionalni ravni treba posredovati Agenciji, institucijam in drugim organom, ki so del omrežja, vključno s tematskimi centri iz odstavka 4.

4.   Države članice lahko tudi do 30. aprila 1994 določijo, katerim institucijam ali drugim organizacijam, ustanovljenim na njihovem ozemlju, bi lahko posebej zaupali nalogo sodelovanja z Agencijo glede določenih posebno pomembnih tem.

Tako določena institucija bi morala imeti možnost skleniti sporazum z Agencijo o tem, da nastopa kot tematski center omrežja za posebne naloge.

Ti centri sodelujejo z drugimi institucijami, ki so del omrežja.

5.   Tematske centre imenuje upravni odbor, opredeljen v členu 8(1), za obdobje, ki ne sme biti daljše od trajanja vsakega večletnega programa dela iz člena 8(4). Vsako imenovanje pa se lahko obnovi.

6.   Dodelitev posebnih nalog tematskim centrom se vključi v večletni program dela Agencije, naveden v členu 8(4).

7.   Zlasti z vidika večletnega programa dela Agencija v rednih časovnih razmikih ponovno preuči sestavne elemente omrežja iz odstavka 2 in izvede tiste spremembe, za katere se ob upoštevanju morebitnih novih imenovanj s strani držav članic odloči upravni odbor.

Člen 5

Agencija lahko z institucijami ali organi, ki so del omrežja iz člena 4, sklene potrebne dogovore ali pogodbe za uspešno izvajanje nalog, ki jim jih lahko zaupa.

Država članica lahko v zvezi z nacionalnimi institucijami ali organizacijami na svojem ozemlju določi, da se takšni dogovori z Agencijo sklepajo v soglasju z nacionalnim središčem.

Člen 6

1.   Uredba (ES) št. 1049/2001 se uporablja za dokumente, ki jih hrani Agencija.

2.   Odločitve, ki jih Agencija sprejme v skladu s členom 8 Uredbe (ES) št. 1049/2001, so lahko predmet pritožbe pri Evropskemu varuhu človekovih pravic ali tožbe pri Sodišču Evropskih skupnosti v skladu s pogoji, določenimi v členih 195 oziroma 230 Pogodbe.

Člen 7

Agencija ima pravno osebnost. V vseh državah članicah uživa najširšo pravno in poslovno sposobnost, ki je priznana pravnim osebam po njihovi zakonodaji.

Člen 8

1.   Agencija ima upravni odbor, ki ga sestavljajo po en predstavnik vsake države članice in dva predstavnika Komisije. Poleg tega je v skladu z ustreznimi določbami v njem lahko še po en predstavnik vsake druge države, ki sodeluje v Agenciji.

Poleg tega Evropski parlament za člana upravnega odbora imenuje dva znanstvenika s posebnimi kvalifikacijami na okoljevarstvenem področju, ki se izbereta na podlagi predvidenega osebnega prispevka k delu Agencije.

Vsakega člana upravnega odbora lahko zastopa nadomestni član.

2.   Upravni odbor izvoli predsednika med svojimi člani za dobo treh let in sprejme svoj poslovnik. Vsak član upravnega odbora ima en glas.

Upravni odbor izvoli urad, na katerega lahko prenese izvedbene naloge v skladu s pravili, ki jih sprejme.

3.   Za sprejetje sklepov upravnega odbora je potrebna dvotretjinska večina članov odbora.

4.   Upravni odbor na podlagi prednostnih področjih iz členom 3(2) sprejme večletni program dela na podlagi osnutka, ki ga po posvetovanju z znanstvenim odborom iz člena 10 in po prejemu mnenja Komisije predloži izvršilni direktor iz člena 9. Večletni program dela brez vpliva na letni proračunski postopek Skupnosti vključuje večletno proračunsko oceno.

5.   V okviru večletnega programa upravni odbor vsako leto sprejme program dela Agencije na podlagi osnutka, ki ga po posvetovanju z znanstvenim odborom in prejemu mnenja Komisije predloži izvršni direktor. Program se lahko med letom prilagodi po istem postopku.

6.   Upravni odbor sprejme letno poročilo o dejavnostih Agencije in ga najpozneje do 15. junija pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču in državam članicam.

7.   Agencija organu za izvrševanje proračuna vsako leto pošlje vse podatke, pomembne za izid postopkov vrednotenja.

Člen 9

1.   Agencijo vodi izvršni direktor, ki ga na predlog Komisije imenuje upravni odbor za dobo petih let z možnostjo ponovitve.

Izvršni direktor je zakoniti zastopnik Agencije.

Izvršni direktor je odgovoren za:

(a)

pravilno pripravo in izvajanje odločitev in programov, ki jih sprejme upravni odbor;

(b)

vsakodnevno upravljanje Agencije;

(c)

opravljanje nalog, opredeljenih v členih 12 in 13;

(d)

pripravo in objavo poročil, navedenih v členu 2(h);

(e)

vse kadrovske zadeve in opravljanje nalog iz člena 8(4) in (5).

Za namene zaposlovanja znanstvenega osebja Agencije pridobi mnenje znanstvenega odbora iz člena 10.

2.   Izvršni direktor za svoje ravnanje odgovarja upravnemu odboru.

Člen 10

1.   Upravnemu odboru in izvršnemu direktorju pomaga znanstveni odbor, ki poda mnenje, kadar tako predvideva ta uredba in o vsaki znanstveni zadevi v zvezi z dejavnostjo Agencije, ki mu jo predložita upravni odbor ali izvršni direktor.

Mnenja znanstvenega odbora se objavijo.

2.   Znanstveni odbor sestavljajo člani, posebno usposobljeni za področje okolja, ki jih imenuje upravni odbor za dobo štirih let z možnostjo enkratne obnovitve imenovanja, pri tem pa med drugim upošteva znanstvena področja, ki morajo biti zastopana v odboru, da ta lahko pomaga Agenciji na njenih področjih dejavnosti. Odbor deluje, kakor je določeno s poslovnikom iz člena 8(2).

Člen 11

1.   Za vsako finančno leto, ki mora ustrezati koledarskemu letu, se pripravijo ocene vseh prihodkov in odhodkov Agencije ter se vnesejo v proračun Agencije.

2.   Prihodki in odhodki, prikazani v proračunu, so uravnoteženi.

3.   Prihodki Agencije, brez vpliva na druge vire, obsegajo subvencije Skupnosti, ki so del splošnega proračuna Evropskih skupnosti, in plačila za opravljene storitve.

4.   Odhodki Agencije med drugim vključujejo plače zaposlenim, upravne in infrastrukturne stroške, stroške poslovanja in izdatke v zvezi s pogodbami, sklenjenimi z institucijami ali organi, ki so del omrežja, in tretjimi strankami.

Člen 12

1.   Upravni odbor na podlagi osnutka, ki ga pripravi izvršni direktor, vsako leto pripravi poročilo o načrtu prihodkov in dohodkov Agencije za naslednje finančno leto. To poročilo o načrtu, ki vključuje tudi osnutek organizacijske sheme, upravni odbor pošlje Komisiji najpozneje do 31. marca.

2.   Komisija posreduje poročilo o načrtu Evropskemu parlamentu in Svetu (v nadaljnjem besedilu proračunski organ) skupaj s predhodnim predlogom splošnega proračuna Evropskih skupnosti.

3.   Na podlagi poročila o načrtu Komisija vnese v predhodni predlog splošnega proračuna Evropskih skupnosti načrt, ki se ji zdi potreben za organizacijsko shemo in znesek subvencije, ki bo bremenila splošni proračun, in ga predloži proračunskemu organu v skladu s členom 272 Pogodbe.

4.   Proračunski organ Agenciji odobri proračunska sredstva za subvencijo.

Proračunski organ sprejme organizacijsko shemo Agencije.

5.   Proračun sprejme upravni odbor. Ta postane dokončen po dokončnem sprejetju splošnega proračuna Evropskih skupnosti. Po potrebi se ustrezno prilagodi.

6.   Upravni odbor čimprej obvesti proračunski organ o nameri izvršitve kakršnega koli projekta, ki bi lahko imel večje finančne posledice za financiranje proračuna, zlasti kakršne koli projekte v zvezi z nepremičninami, kot so najem ali nakup objektov. O tem obvesti Komisijo.

Kadar veja proračunskega organa sporoči svoj namen, da bo podala mnenje, ga pošlje upravnemu odboru v šestih tednih od datuma obvestila o projektu.

Člen 13

1.   Proračun Agencije izvršuje izvršni direktor.

2.   Računovodja Agencije pošlje računovodji Komisije najpozneje do 1. marca po vsakem finančnem letu začasne računovodske izkaze skupaj s poročilom o upravljanju proračuna in finančnem poslovanju za tisto finančno leto. Računovodja Komisije konsolidira začasne računovodske izkaze institucij in decentraliziranih organov v skladu s členom 128 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun evropskih skupnosti (6).

3.   Računovodja Komisije pošlje najpozneje do 31. marca po vsakem finančnem letu Računskemu sodišču začasne računovodske izkaze Agencije skupaj s poročilom o upravljanju proračuna in finančnem poslovanju za tisto finančno leto. Poročilo o upravljanju proračuna in finančnem poslovanju za to finančno leto se pošlje tudi Evropskemu parlamentu in Svetu.

4.   Po prejemu ugotovitev Računskega sodišča o začasnih računovodskih izkazih Agencije v skladu s členom 129 Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002 izvršni direktor na lastno odgovornost oblikuje dokončne računovodske izkaze Agencije in jih predloži v mnenje upravnemu odboru.

5.   Upravni odbor poda mnenje o dokončnih računovodskih izkazih Agencije.

6.   Izvršni direktor pošlje Evropskemu parlamentu, Svetu, Komisiji in Računskemu sodišču najpozneje do 1. julija po vsakem finančnem letu dokončne računovodske izkaze skupaj z mnenjem upravnega odbora.

7.   Dokončni računovodski izkazi se objavijo.

8.   Izvršni direktor pošlje Računskemu sodišču najpozneje do 30. septembra odgovor na njegove ugotovitve. Ta odgovor pošlje tudi upravnemu odboru.

9.   Izvršni direktor predloži Evropskemu parlamentu na njegovo zahtevo vse informacije, ki so potrebne za nemoteno uporabo postopka potrditve zaključnega računa za zadevno finančno leto, kakor je določeno v členu 146(3) Uredbe (ES, Euratom) št. 1605/2002.

10.   Evropski parlament na priporočilo Sveta, ki odloča s kvalificirano večino, izvršnemu direktorju pred 30. aprilom leta N + 2 da razrešnico glede izvrševanja proračuna za leto N.

Člen 14

Upravni odbor po posvetovanju s Komisijo sprejme finančni pravilnik, ki se uporablja za Agencijo. Ne sme odstopati od Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 19. novembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 o finančni uredbi za splošni proračun Evropskih skupnosti (7), razen če je takšno odstopanje posebej potrebno za delovanje Agencije in Komisija z njim predhodno soglaša.

Člen 15

1.   Agencija si dejavno prizadeva za sodelovanje drugih organov in programov Skupnosti, zlasti Skupnega raziskovalnega centra, Statističnega urada Evropskih skupnosti (Eurostat) in okoljskih raziskovalnih in razvojnih programov Skupnosti. Zlasti si prizadeva, da:

(a)

sodelovanje s Skupnim raziskovalnim centrom vključuje naloge, določene v Prilogi I pod A;

(b)

usklajevanje z Eurostatom in s statističnim programom Evropskih skupnosti upošteva smernice v skladu s Prilogo I pod B.

2.   Agencija tudi dejavno sodeluje z drugimi organi, kot so Evropska vesoljska agencija, Organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj (OECD), Svet Evrope in Mednarodna agencija za energijo, pa tudi z Združenimi narodi in njihovimi specializiranimi agencijami, zlasti z Okoljskim programom Združenih narodov, Svetovno meteorološko organizacijo in Mednarodno agencijo za atomsko energijo.

3.   Agencija lahko na področjih skupnega interesa sodeluje s tistimi institucijami v državah, ki niso članice Skupnosti in lahko prispevajo podatke, informacije ter znanje in izkušnje, metodologije za zbiranje, analizo in presojo podatkov, ki so v skupnem interesu in potrebni za uspešno dokončanje dela Agencije.

4.   Pri sodelovanju iz odstavkov 1, 2 in 3 je treba zlasti upoštevati, da ni nobenega podvajanja dela.

Člen 16

Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti se uporablja za Agencijo.

Člen 17

Za osebje Agencije veljajo uredbe in pravilniki, ki se uporabljajo za uradnike in druge uslužbence Evropskih skupnosti.

Agencija glede svojega osebja izvaja pooblastila, prenesena na organ za imenovanja.

Upravni odbor v dogovoru s Komisijo sprejme ustrezna izvedbena pravila.

Člen 18

1.   Pogodbeno odgovornost Agencije določa pravo, ki se uporablja za zadevno pogodbo. Sodišče je pristojno za sojenje v skladu z arbitražno klavzulo, ki jo vsebuje pogodba, ki jo sklene Agencija.

2.   V primeru nepogodbene odgovornosti Agencija v skladu s splošnimi načeli, ki so skupna pravnim ureditvam držav članic, nadomesti kakršno koli škodo, ki jo je povzročila Agencija ali njeni uslužbenci pri opravljanju svojih dolžnosti.

Sodišče Evropskih skupnosti je pristojno za spore v zvezi s takimi nadomestili škode.

3.   Osebno odgovornost uslužbencev do Agencije urejajo določbe, ki se uporabljajo za osebje Agencije.

Člen 19

Agencija je odprta drugim državam, ki niso članice Skupnosti, vendar delijo skrb Skupnosti in držav članic za cilje Agencije na podlagi sporazumov, sklenjenih med njimi in Skupnostjo po postopku iz člena 300 Pogodbe.

Člen 20

Uredba (EGS) št. 1210/90, kakor je bila spremenjena z Uredbami iz Priloge II, se razveljavi.

Sklicevanja na razveljavljeno uredbo, se upoštevajo kot sklicevanja na to uredbo in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo v Prilogi III.

Člen 21

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Strasbourgu, 23. aprila 2009

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

P. NEČAS


(1)  UL C 162, 25.6.2008, str. 86.

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 19. februarja 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 23. marca 2009.

(3)  UL L 120, 11.5.1990, str. 1.

(4)  Glej Prilogo II.

(5)  UL L 145, 31.5.2001, str. 43.

(6)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(7)  UL L 357, 31.12.2002, str. 72.


PRILOGA I

A.

Sodelovanje s Centrom za skupne raziskave

Usklajevanje merilnih metod za okolje (1).

Medsebojno umerjanje instrumentov (1).

Standardizacija podatkovnih formatov.

Razvoj novih merilnih metod in instrumentov za okolje.

Druge naloge, o katerih se dogovorita izvršni direktor Agencije in generalni direktor Centra za skupne raziskave.

B.

Sodelovanje z Eurostatom

1.

Agencija, kolikor je le mogoče, uporablja informacije, zbrane prek uradnih statističnih služb Skupnosti. Te izhajajo iz dela Eurostata in nacionalnih statističnih služb pri zbiranju, preverjanju in potrjevanju ter razširjenju socialnih in ekonomskih statističnih podatkov, vključno z nacionalnimi računovodskimi evidencami in s tem povezanimi informacijami.

2.

O statističnem programu na področju okolja se dogovorita izvršni direktor Agencije in generalni direktor Eurostata in ga predložita v odobritev upravnemu odboru Agencije in Odboru za statistični program.

3.

Statistični program se izdela in izvaja v okviru mednarodnih statističnih organov, kot so Statistična komisija Združenih narodov, Konferenca evropskih statistikov in OECD.


(1)  Pri sodelovanju na teh področjih je treba upoštevati tudi delo, ki ga opravlja Inštitut za referenčne materiale in meritve.


PRILOGA II

Razveljavljena uredba s seznamom njenih zaporednih sprememb

(iz člena 20)

Uredba Sveta (EGS) št. 1210/90

(UL L 120, 11.5.1990, str. 1).

Uredba Sveta (ES) št. 933/1999

(UL L 117, 5.5.1999, str. 1).

Uredba (ES) št. 1641/2003 Evropskega parlamenta in Sveta

(UL L 245, 29.9.2003, str. 1).


PRILOGA III

KORELACIJSKA TABELA

Uredba (EGS) št. 1210/90

Ta uredba

Člen 1(1)

Člen 1(1)

Člen 1(2), uvodno besedilo

Člen 1(2), uvodno besedilo

Člen 1(2), prva alinea

Člen 1(2), točka (a)

Člen 1(2), druga alinea

Člen 1(2), točka (b)

Člen 2, uvodno besedilo

Člen 2, uvodno besedilo

Člen 2, točka (i)

Člen 2, točka (a)

Člen 2, točka (ii), prva alinea

Člen 2, točka (b)

Člen 2, točka (ii), druga alinea

Člen 2, točka (c)

Člen 2, točka (ii), tretja alinea

Člen 2, točka (d)

Člen 2, točka (iii)

Člen 2, točka (e)

Člen 2, točka (iv)

Člen 2, točka (f)

Člen 2, točka (v)

Člen 2, točka (g)

Člen 2, točka (vi)

Člen 2, točka (h)

Člen 2, točka (vii)

Člen 2, točka (i)

Člen 2, točka (viii)

Člen 2, točka (j)

Člen 2, točka (ix)

Člen 2, točka (k)

Člen 2, točka (x)

Člen 2, točka (l)

Člen 2, točka (xi)

Člen 2, točka (m)

Člen 2, točka (xii)

Člen 2, točka (n)

Člen 2, točka (xiii)

Člen 2, točka (o)

Člen 3(1), uvodno besedilo

Člen 3(1), uvodno besedilo

Člen 3(1), točka (i)

Člen 3(1), točka (a)

Člen 3(1), točka (ii)

Člen 3(1), točka (b)

Člen 3(1), točka (iii)

Člen 3(1), točka (c)

Člen 3(1), končno besedilo

Člen 3(1), končno besedilo

Člen 3(2), prvi pododstavek

Člen 3(2), prvi pododstavek

Člen 3(2), drugi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 3(2), drugi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 3(2), drugi pododstavek, prva alinea

Člen 3(2), drugi pododstavek, točka (a)

Člen 3(2), drugi pododstavek, druga alinea

Člen 3(2), drugi pododstavek, točka (b)

Člen 3(2), drugi pododstavek, tretja alinea

Člen 3(2), drugi pododstavek, točka (c)

Člen 3(2), drugi pododstavek, četrta alinea

Člen 3(2), drugi pododstavek, točka (d)

Člen 3(2), drugi pododstavek, peta alinea

Člen 3(2), drugi pododstavek, točka (e)

Člen 3(2), drugi pododstavek, šesta alinea

Člen 3(2), drugi pododstavek, točka (f)

Člen 3(2), drugi pododstavek, sedma alinea

Člen 3(2), drugi pododstavek, točka (g)

Člen 3(2), drugi pododstavek, osma alinea

Člen 3(2), drugi pododstavek, točka (h)

Člen 3(2), tretji pododstavek

Člen 3(2), tretji pododstavek

Člen 3(2), četrti pododstavek

Člen 3(2), četrti pododstavek

Člen 3(3)

Člen 3(3)

Člen 4(1), uvodno besedilo

Člen 4(1), uvodno besedilo

Člen 4(1), prva alinea

Člen 4(1), točka (a)

Člen 4(1), druga alinea

Člen 4(1), točka (b)

Člen 4(1), tretja alinea

Člen 4(1), točka (c)

Člen 4(2), prvi pododstavek, od „Da“ do „omrežij“

Člen 4(2), prvi pododstavek, od „zlasti“ do „ozemlja“

Člen 4(2), prvi pododstavek, končno besedilo

Člen 4(2), drugi pododstavek

Člen 4(2), prvi, drugi in tretji pododstavek

Člen 4(3)

Člen 4(3)

Člen 4(4)

Člen 4(4), prvi, drugi in tretji pododstavek

Člen 4(5), prvi pododstavek

Člen 4(5), drugi pododstavek

Člen 4(5)

Člen 4(6) in (7)

Člen 4(6) in (7)

Člen 5

Člen 5, prvi in drugi pododstavek

Člen 6(1)

Člen 6(1)

Člen 6(2)

Člen 6(3)

Člen 6(2)

Člena 7 in 8

Člena 7 in 8

Člen 9(1), prvi pododstavek, prvi stavek

Člen 9(1), prvi pododstavek

Člen 9(1), prvi pododstavek, drugi stavek

Člen 9(1), drugi pododstavek

Člen 9(1), prvi pododstavek, uvodno besedilo

Člen 9(1), tretji pododstavek, uvodno besedilo

Člen 9(1), prvi pododstavek, prva alinea

Člen 9(1), tretji pododstavek, točka (a)

Člen 9(1), prvi pododstavek, druga alinea

Člen 9(1), tretji pododstavek, točka (b)

Člen 9(1), prvi pododstavek, tretja alinea

Člen 9(1), tretji pododstavek, točka (c)

Člen 9(1), prvi pododstavek, četrta alinea

Člen 9(1), tretji pododstavek, točka (d)

Člen 9(1), prvi pododstavek, peta alinea

Člen 9(1), tretji pododstavek, točka (e)

Člen 9(1), drugi pododstavek

Člen 9(1), četrti pododstavek

Člen 9(2)

Člen 9(2)

Člen 10

Člen 10

Člen 11

Člen 11

Člen 12

Člen 12

Člen 13

Člen 13

Člen 14

Člen 14

Člen 15(1), uvodno besedilo

Člen 15(1), uvodno besedilo

Člen 15(1), prva alinea

Člen 15(1), točka (a)

Člen 15(1), druga alinea

Člen 15(1), točka (b)

Člen 15(2)

Člen 15(2)

Člen 15(2a)

Člen 15(3)

Člen 15(3)

Člen 15(4)

Člen 16

Člen 16

Člen 17

Člen 17

Člen 18

Člen 18

Člen 19

Člen 19

Člen 20

Člen 20

Člen 21

Člen 21

Priloga

Priloga I

Priloga II

Priloga III


Top