EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009L0141

Direktiva Komisije 2009/141/ES z dne 23. novembra 2009 o spremembi Priloge I k Direktivi 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta o mejnih vrednostih za arzen, teobromin, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. in Abrus precatorius L. (Besedilo velja za EGP)

OJ L 308, 24.11.2009, p. 20–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 043 P. 51 - 54

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/141/oj

24.11.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 308/20


DIREKTIVA KOMISIJE 2009/141/ES

z dne 23. novembra 2009

o spremembi Priloge I k Direktivi 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta o mejnih vrednostih za arzen, teobromin, Datura sp., Ricinus communis L., Croton tiglium L. in Abrus precatorius L.

(Besedilo velja za EGP)

KOMISIJA EVROPSKIH SKUPNOSTI JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti,

ob upoštevanju Direktive 2002/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. maja 2002 o nezaželenih snoveh v živalski krmi (1) in zlasti člena 8(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2002/32/ES določa, da je raba proizvodov, namenjenih za živalsko krmo, pri katerih vrednosti nezaželenih snovi presegajo mejne vrednosti iz Priloge I k navedeni direktivi, prepovedana.

(2)

Kar zadeva krmila, pridobljena iz predelave rib ali drugih morskih živali, nedavne informacije, ki so jih predložili pristojni organi držav članic o vsebnosti skupnega arzena (vsote organskega in anorganskega arzena), kažejo, da je treba povečati nekatere mejne vrednosti za skupni arzen. Stranski proizvodi industrije filetiranja rib so dragocene surovine v proizvodnji ribje moke in ribjega olja za uporabo v krmnih mešanicah, zlasti v ribji krmi.

(3)

Povečanje mejnih vrednosti za skupni arzen v krmilih, pridobljenih iz predelave rib ali drugih morskih živali, in krmilih za ribe ne pomeni spremembe mejne vrednosti za anorganski arzen. Glede na to, da možni škodljivi učinki arzena na zdravje ljudi in živali izhajajo iz anorganskega dela v določenem krmilu ali prehrambenem proizvodu ter da imajo organske arzenove spojine majhno toksičnost (2), povečane vrednosti za skupni arzen ne vplivajo na varovanje zdravja ljudi in živali.

(4)

V prilogi I k Direktivi 2002/32/ES se arzen zaradi določanja mejnih vrednosti nanaša na skupni arzen, ker za analizo anorganskega arzena ni standardizirane rutinske metode. Za primere, v katerih pristojni organi zahtevajo analizo vsebnosti anorganskega arzena, pa navedena priloga določa mejno vrednost za anorganski arzen.

(5)

Ker metoda ekstrakcije v nekaterih primerih pomembno vpliva na rezultat analize o skupnem arzenu, je primerno določiti referenčni ekstrakcijski postopek za uradni nadzor.

(6)

Informacije, ki so jih predložili pristojni organi in organizacije zainteresiranih strani, kažejo na visoke vrednosti arzena v dodatkih iz funkcionalne skupine spojin elementov v sledeh, ki so odobreni v skladu z Uredbo (ES) št. 1831/2003 Evropskega parlamenta in Sveta (3). Zaradi varovanja zdravja ljudi in živali je primerno določiti mejne vrednosti za arzen v teh dodatkih.

(7)

V zvezi s teobrominom je Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) v svojem mnenju z dne 10. junija 2008 (4) zaključila, da trenutno veljavne mejne vrednosti za teobromin ne nudijo ustrezne zaščite za nekatere živalske vrste. Navedla je možne škodljive učinke na prašiče, pse in konje ter prirejo mleka pri kravah molznicah. Zato je primerno določiti nižje mejne vrednosti.

(8)

V zvezi z alkaloidi v Datura sp. je EFSA v svojem mnenju z dne 9. aprila 2008 (5) zaključila, da je zaradi vsebnosti tropanskih alkaloidov v vseh Datura sp. primerno, da se z namenom varovanja zdravja živali, zlasti prašičev, področje uporabe mejnih vrednosti za Datura stramonium L., kot so določene v Prilogi I k Direktivi 2002/32/ES, razširi na vse Datura sp.

(9)

V zvezi z ricinom (iz Ricinus communis L.), je EFSA v svojem mnenju z dne 10. junija 2008 (6) zaključila, da je zaradi podobnih toksičnih učinkov toksinov v Ricinus communis L. (ricin), Croton tiglium L. (krotin) in Abrus precatorius L. (abrin) primerno mejne vrednosti za Ricinus communis L., kot so določene v Prilogi I k Direktivi 2002/32/ES, ločeno ali v kombinaciji uporabiti tudi za Croton tiglium L. in Abrus precatorius L.

(10)

Direktivo 2002/32/ES je zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Ukrepi, predvideni s to direktivo, so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali, Evropski parlament in Svet pa jim nista nasprotovala –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga I k Direktivi 2002/32/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

Države članice sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo, najpozneje do 1. julija 2010. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov in korelacijsko tabelo med navedenimi predpisi in to direktivo.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 23. novembra 2009

Za Komisijo

Androulla VASSILIOU

Članica Komisije


(1)  UL L 140, 30.5.2002, str. 10.

(2)  Mnenje Znanstvenega odbora za onesnaževalce v prehranjevalni verigi Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) na zahtevo Evropske komisije glede arzena kot nezaželene snovi v živalski krmi, The EFSA Journal (2005) 180, 1–35.

(3)  UL L 268, 18.10.2003, str. 29.

(4)  Mnenje Znanstvenega odbora za onesnaževalce v prehranjevalni verigi na zahtevo Evropske komisije glede teobromina kot nezaželene snovi v živalski krmi. The EFSA Journal (2008) 725, 1–66.

(5)  Mnenje Znanstvenega odbora za onesnaževalce v prehranjevalni verigi na zahtevo Komisije glede tropanskih alkaloidov (iz Datura sp.) kot nezaželene snovi v živalski krmi. The EFSA Journal (2008) 691, 1–55.

(6)  Mnenje Znanstvenega odbora za onesnaževalce v prehranjevalni verigi na zahtevo Evropske komisije glede ricina (iz Ricinus communis) kot nezaželene snovi v živalski krmi. The EFSA Journal (2008) 726, 1–38.


PRILOGA

Priloga I k Direktivi 2002/32/ES se spremeni:

1.

Vrstica 1, Arzen, se nadomesti z naslednjim besedilom:

Nezaželene snovi

Proizvodi, namenjeni prehrani živali

Največja vsebnost v mg/kg (ppm) pri krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage

(1)

(2)

(3)

„1.

Arzen (1)  (2)

Posamična krmila, razen:

2

moke, pridobljene iz trave, posušene lucerne in posušene detelje ter posušenih pesnih rezancev in posušenih melasiranih pesnih rezancev,

4

luščine palmovih jeder,

4 (3)

fosfatov in apnenčastih morskih alg,

10

kalcijevega karbonata,

15

magnezijevega oksida,

20

krme, pridobljene iz predelave rib ali drugih morskih živali,

25 (3)

moke iz morske trave in posamičnih krmil, pridobljenih iz morske trave.

40 (3)

Železovi delci, ki se uporabljajo kot sledivo.

50

Dodatki, ki spadajo v funkcionalno skupino spojin elementov v sledovih, razen:

30

bakrovega sulfata pentahidrata bakrovega karbonata,

50

cinkovega oksida, manganovega oksida in bakrovega oksida.

100

Popolne krmne mešanice, razen:

2

popolnih krmnih mešanic za ribe in popolnih krmnih mešanic za kožuharje.

10 (3)

Dopolnilne krmne mešanice, razen:

4

mineralnih mešanic.

12

2.

Vrstica 10, Teobromin, se nadomesti z naslednjim besedilom:

Nezaželene snovi

Proizvodi, namenjeni prehrani živali

Največja vsebnost v mg/kg (ppm) pri krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage

(1)

(2)

(3)

„10.

Teobromin

Popolne krmne mešanice, razen:

300

popolnih krmnih mešanic za prašiče,

200

popolnih krmnih mešanic za pse, kunce, konje in kožuharje.

50“

3.

Vrstica 14, Semena plevelov in nezmleto in nestrto sadje, ki vsebuje alkaloide, glukozide ali druge toksične snovi, se nadomesti z naslednjim besedilom:

Nezaželene snovi

Proizvodi, namenjeni prehrani živali

Največja vsebnost v mg/kg (ppm) pri krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage

(1)

(2)

(3)

„14.

Semena plevelov in nezmleto in nestrto sadje, ki vsebuje alkaloide, glukozide ali druge toksične snovi, samostojne ali v kombinaciji, vključno z

Vsa krma

3 000

Datura sp.

 

1 000“

4.

Vrstica 15, Kloščevec (ricinus) – Ricinus communis L., se nadomesti z naslednjim besedilom:

Nezaželene snovi

Proizvodi, namenjeni prehrani živali

Največja vsebnost v mg/kg (ppm) pri krmi z 12-odstotno vsebnostjo vlage

(1)

(2)

(3)

„15.

Semena in lupine Ricinus communis L., Croton tiglium L. in Abrus precatorius L. ter proizvodi, ki izhajajo iz njihove predelave (4), ločeno ali v kombinaciji.

Vsa krma

10

5.

Vrstica 34, Kroton – Croton tiglium L., se črta.


(1)  Mejne vrednosti se nanašajo na skupni arzen.

(2)  Mejne vrednosti se nanašajo na analitično določitev arzena, pri čemer se ekstrakcija izvaja 30 minut pri vrelišču v dušikovi kislini (5-odstotni masni delež). Uporabijo se lahko enakovredni postopki ekstrakcije, če se lahko dokaže, da ima uporabljeni postopek enakovredni učinek ekstrakcije.

(3)  Na zahtevo pristojnih organov mora odgovorni izvajalec izvesti analizo, s katero dokaže, da je vsebnost anorganskega arzena nižja od 2 ppm. Ta analiza je še zlasti pomembna pri vrsti morske alge Hizikia fusiforme.“

(4)  Če je določljivo z analitično mikroskopijo.“


Top