EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0568

Odločba št. 568/2009/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o spremembah Odločbe Sveta 2001/470/ES o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah

OJ L 168, 30.6.2009, p. 35–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 009 P. 320 - 325

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/568(1)/oj

30.6.2009   

SL

Uradni list Evropske unije

L 168/35


ODLOČBA št. 568/2009/ES EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 18. junija 2009

o spremembah Odločbe Sveta 2001/470/ES o ustanovitvi Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti člena 61(c) in (d), člena 66 in druge alinee člena 67(5) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

v skladu s postopkom, določenim v členu 251 Pogodbe (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Ustanovitev Evropske pravosodne mreže v civilnih in gospodarskih zadevah med državami članicami („mreža“) z Odločbo Sveta 2001/470/ES (3) temelji na zamisli, da je treba za vzpostavitev območja svobode, varnosti in pravice izboljšati, poenostaviti in pospešiti učinkovito pravosodno sodelovanje med državami članicami, kakor tudi učinkovit dostop do pravnega varstva za osebe, vključene v čezmejne spore. Navedena odločba se uporablja od 1. decembra 2002.

(2)

Haaški program o krepitvi svobode, varnosti in pravice v Evropski uniji, ki ga je Evropski svet sprejel dne 4. in 5. novembra 2004 (4), poziva k dodatnim prizadevanjem, da bi se v prihodnosti olajšal dostop do pravnega varstva in pravosodno sodelovanje v civilnih zadevah. Program zlasti poudarja učinkovito izvajanje aktov, ki jih Evropski parlament in Svet sprejmeta na področju civilnega pravosodja, pa tudi spodbujanje sodelovanja med člani pravnih poklicev, da se določi najboljša praksa.

(3)

Komisija je 16. maja 2006 v skladu s členom 19 Odločbe 2001/470/ES predstavila poročilo o delovanju mreže. V tem poročilu je bilo ugotovljeno, da mreža še ni razvila vseh svojih zmožnosti, čeprav so bili na splošno doseženi cilji, določeni leta 2001.

(4)

Za uresničitev ciljev Haaškega programa na področju krepitve pravosodnega sodelovanja in dostopa do pravnega varstva ter zaradi pričakovanega povečanja obsega nalog mreže v prihodnjih letih bi morala mreža imeti primernejši pravni okvir za povečanje sredstev za ukrepanje.

(5)

Nujno je treba doseči boljše pogoje za delovanje mreže v državah članicah prek nacionalnih kontaktnih točk ter tako okrepiti vlogo kontaktnih točk v okviru mreže ter v odnosu do sodnikov in pravnih poklicev.

(6)

V ta namen bi morale države članice oceniti sredstva, ki jih morajo zagotoviti kontaktnim točkam, da bodo lahko opravljale vse naloge. Ta odločba ne bi smela vplivati na notranjo porazdelitev pristojnosti v državah članicah glede financiranja dejavnosti nacionalnih članov mreže.

(7)

V ta isti namen bi morala kontaktna točka ali točke v vsaki državi članici biti zmožne opravljati vse pristojnosti, ki so jim dodeljene. Če obstaja več kot ena kontaktna točka, bi morale države članice zagotoviti učinkovito usklajevanje med njimi.

(8)

Če je v instrumentu Skupnosti ali mednarodnem instrumentu določena uporaba prava druge države članice, bi morale kontaktne točke mreže v prihodnosti sodelovati pri obveščanju pravosodnih in izvensodnih organov v državah članicah o vsebini tujega prava.

(9)

Kontaktne točke bi morale zaprosila za pravosodno sodelovanje obdelati dovolj hitro v skladu z uresničevanjem splošnih ciljev Odločbe.

(10)

Za računanje rokov, predvidenih v tej odločbi, bi bilo treba uporabljati Uredbo Sveta (EGS, Euratom) št. 1182/71 z dne 3. junija 1971 o določitvi pravil glede rokov, datumov in iztekov rokov (5).

(11)

Namen elektronskega registra je zagotavljanje informacij, da bi ocenili učinkovitost mreže in praktično uporabo instrumentov Skupnosti. Zato ne bi smel vključevati vseh informacij, izmenjanih med kontaktnimi točkami.

(12)

Strokovna združenja, ki predstavljajo pravne poklice, zlasti odvetnike, notarje in sodne izvršitelje, ki neposredno sodelujejo pri uporabljanju instrumentov Skupnosti in mednarodnih instrumentov v zvezi s civilnim pravosodjem, lahko postanejo člani mreže prek svojih nacionalnih organizacij, da bi s kontaktnimi točkami prispevali k določenim posebnim nalogam in dejavnostim mreže.

(13)

Da bi se nadalje razvijale naloge mreže na področju dostopa do pravnega varstva, bi morale kontaktne točke v državah članicah z uporabo najustreznejših tehnoloških sredstev prispevati k splošnemu obveščanju javnosti in na spletnih straneh ministrstev za pravosodje držav članic zagotoviti vsaj povezavo do spletne strani mreže in organov, ki so odgovorni za dejansko izvajanje instrumentov. Te odločbe se ne bi smelo razlagati, kakor da državam članicam nalaga obveznost, naj javnosti dovolijo neposreden dostop do kontaktnih točk.

(14)

Pri izvajanju te odločbe bi bilo treba upoštevati postopno uvajanje evropskega sistema e-pravosodja, katerega namen je zlasti olajšati pravosodno sodelovanje in dostop do pravnega varstva.

(15)

Da bi okrepili medsebojno zaupanje med sodniki v Evropski uniji in povečali sinergije med udeleženimi evropskimi mrežami, bi morala mreža imeti možnost vzdrževati obstoječe odnose z drugimi evropskimi mrežami, ki imajo enake cilje, zlasti z mrežami pravosodnih institucij in sodnikov.

(16)

Da bi prispevala k spodbujanju mednarodnega pravosodnega sodelovanja, bi morala imeti mreža možnost razvijati stike z drugimi mrežami pravosodnega sodelovanja po svetu, pa tudi z mednarodnimi organizacijami, ki spodbujajo mednarodno pravosodno sodelovanje.

(17)

Da bi se omogočilo redno spremljanje napredka, doseženega pri uresničevanju ciljev Odločbe 2001/470/ES, kakor je spremenjena s to odločbo, bi morala Komisija predložiti Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru poročila o dejavnostih mreže.

(18)

Zato bi bilo treba Odločbo 2001/470/ES ustrezno spremeniti.

(19)

Ker cilja te odločbe države članice ne morejo zadovoljivo doseči in ker ta cilj zaradi obsega in učinkov lažje doseže Skupnost, lahko Skupnost sprejme ukrepe v skladu z načelom subsidiarnosti iz člena 5 Pogodbe. Skladno z načelom sorazmernosti iz navedenega člena ta odločba ne prekoračuje okvirov, ki so potrebni za doseganje tega cilja.

(20)

Združeno kraljestvo in Irska sta v skladu s členom 3 Protokola o stališču Združenega kraljestva in Irske, ki je priložen k Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, izrazila željo sodelovati pri sprejetju in uporabi te odločbe.

(21)

Danska v skladu s členoma 1 in 2 Protokola o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o ustanovitvi Evropske skupnosti, ne sodeluje pri sprejetju te odločbe in za Dansko ni zavezujoča niti se v njej ne uporablja –

SPREJELA NASLEDNJO ODLOČBO:

Člen 1

Odločba 2001/470/ES se spremeni:

1.

člen 2 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se spremeni:

(i)

točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

sodnikov za zvezo, na katere se nanaša Skupni ukrep 96/277/PNZ z dne 22. aprila 1996 o okviru izmenjave sodnikov za zvezo za izboljšanje pravosodnega sodelovanja med državami članicami Evropske unije (6), kadar imajo naloge pri pravosodnem sodelovanju v civilnih in gospodarskih zadevah;

(ii)

doda se naslednja točka:

„(e)

strokovnih združenj, ki na nacionalni ravni v državah članicah predstavljajo pravne poklice, ki v praksi neposredno uporabljajo instrumente Skupnosti in mednarodne instrumente v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v civilnih in gospodarskih zadevah.“;

(b)

v odstavku 2 se doda naslednji pododstavek:

„Če kontaktna točka, določena v skladu s tem odstavkom, ni sodnik, zadevna država članica zagotovi učinkovito povezavo z nacionalnimi pravosodnimi organi. Da se to olajša, lahko država članica določi sodnika za podporo tej funkciji. Ta sodnik je član mreže.“;

(c)

vstavi se naslednji odstavek:

„2a.   Države članice kontaktnim točkam zagotovijo zadostne in ustrezne zmogljivosti kar zadeva osebje, vire in sodobna sredstva obveščanja, da lahko primerno izvajajo svoje naloge kot kontaktne točke.“;

(d)

vstavi se naslednji odstavek:

„4a.   Države članice določijo strokovna združenja iz točke (e) odstavka 1. V ta namen pridobijo soglasje zadevnih strokovnih združenj za njihovo sodelovanje v mreži.

Kadar v državi članici deluje več strokovnih združenj, ki na nacionalni ravni zastopajo določeni pravni poklic, je ta država članica pristojna, da zagotovi ustrezno zastopstvo zadevnega poklica v okviru mreže.“;

(e)

odstavek 5 se spremeni:

(i)

uvodni stavek se nadomesti z naslednjim:

„5.   Države članice v skladu s členom 20 uradno obvestijo Komisijo o imenih in popolnih naslovih organov iz odstavkov 1 in 2 tega člena, z navedbo:“;

(ii)

točka (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

njihovih posebnih nalog v mreži, kadar je primerno, in, kadar obstajata dve ali več kontaktnih točk, tudi njihovih posebnih odgovornosti.“;

2.

člen 3 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

olajšanje učinkovitega dostopa do pravnega varstva z ukrepi obveščanja o delovanju instrumentov Skupnosti in mednarodnih instrumentov v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v civilnih in gospodarskih zadevah.“;

(b)

v odstavku 2 se točki (b) in (c) nadomestita z naslednjim:

„(b)

učinkovita in praktična uporaba veljavnih instrumentov ali konvencij Skupnosti med dvema ali več državami članicami.

Zlasti če se uporablja pravo druge države članice, se lahko sodišča ali organi, odgovorni za zadevni primer, obrnejo na mrežo, da pridobijo informacije o vsebini prava;

(c)

vzpostavitev, vzdrževanje in spodbujanje informacijskega sistema za javnost o pravosodnem sodelovanju v civilnih in gospodarskih zadevah v Evropski uniji, ustreznih instrumentih Skupnosti in mednarodnih instrumentih ter domačem pravu držav članic, s posebnim sklicevanjem na dostop do pravnega varstva.

Glavni vir informacij je spletna stran mreže s posodobljenimi informacijami v vseh uradnih jezikih institucij Unije.“;

3.

v členu 5 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Kontaktne točke predvsem:

(a)

zagotavljajo, da lokalni pravosodni organi prejemajo splošne informacije o instrumentih Skupnosti in mednarodnih instrumentih, ki so povezani s pravosodnim sodelovanjem v civilnih in gospodarskih zadevah. Zlasti zagotovijo, da z mrežo, tudi s spletno stranjo mreže, bolje seznanjajo lokalne pravosodne organe;

(b)

oskrbujejo ostale kontaktne točke, organe, navedene v členu 2(1)(b) do (d) in lokalne pravosodne organe v njihovi lastni državi članici z vsemi informacijami, ki so potrebne za dobro pravosodno sodelovanje med državami članicami v skladu s členom 3, da bi jim pomagale pri pripravi izvedljivih prošenj za pravosodno sodelovanje in pri vzpostavljanju najprimernejših neposrednih stikov;

(c)

zagotavljajo vse informacije, da bi se olajšala uporaba prava druge države članice, ki se uporablja v skladu z instrumentom Skupnosti ali mednarodnim instrumentom. Kontaktna točka, ki prejme tovrstno zaprosilo, se lahko v ta namen obrne na druge organe svoje države članice, navedene v členu 2, da odgovori na navedeno zaprosilo. Informacije, zajete v odgovoru, niso zavezujoče za kontaktne točke, pa tudi ne za navedene organe in organ, ki je oblikoval zaprosilo;

(d)

iščejo rešitve za težave, ki nastanejo ob zaprosilu za pravosodno sodelovanje, brez poseganja v odstavek 4 tega člena in na člen 6;

(e)

olajšujejo usklajevanje reševanja zaprosil za pravosodno sodelovanje v ustrezni državi članici, predvsem kadar številne zahteve pravosodnih organov tiste države članice niso izvršene v drugi državi članici;

(f)

prek spletne strani mreže pomagajo splošno obveščati javnost o pravosodnem sodelovanju v civilnih in gospodarskih zadevah v Evropski uniji, o ustreznih instrumentih Skupnosti in mednarodnih instrumentih ter domačem pravu držav članic, zlasti glede dostopa do pravnega varstva;

(g)

sodelujejo pri organiziranju in se udeležujejo srečanj iz člena 9;

(h)

pomagajo pri pripravi in posodabljanju podatkov iz naslova III in predvsem pri informacijskem sistemu za javnost v skladu s predpisi, določenimi v tem naslovu;

(i)

zagotovijo usklajevanje med člani mreže na nacionalni ravni;

(j)

vsaki dve leti pripravijo poročilo o svojih dejavnostih, vključno z najboljšo prakso v mreži, kadar je to ustrezno, in ga predložijo na srečanju članov mreže ter posebej opozorijo na možne izboljšave v mreži.“;

4.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 5a

Strokovna združenja

1.   Da bi prispevale k izpolnitvi nalog iz člena 3, imajo kontaktne točke ustrezne stike s strokovnimi združenji iz člena 2(1)(e) v skladu s pravili, ki jih določi vsaka država članica.

2.   Stiki iz odstavka 1 lahko vključujejo zlasti naslednje dejavnosti:

(a)

izmenjavo izkušenj in informacij glede učinkovite in praktične uporabe instrumentov Skupnosti in mednarodnih instrumentov;

(b)

sodelovanje pri pripravi in posodabljanju podatkovnih kartic iz člena 15;

(c)

sodelovanje strokovnih združenj na zadevnih srečanjih.

3.   Strokovna združenja od kontaktnih točk ne smejo zahtevati informacij glede posameznih primerov.“;

5.

v členu 6(2) se doda naslednji pododstavek:

„V ta namen vsaka država članica v skladu s postopki, ki jih določi sama, zagotovi, da se kontaktna točka oziroma točke in pristojni organi lahko redno srečujejo.“;

6.

prvi pododstavek člena 7 se nadomesti z naslednjim:

„Da bi olajšali praktično delovanje mreže, vsaka država članica zagotovi, da imajo kontaktne točke primerno znanje uradnega jezika institucij Unije, ki ni njihov, saj morajo biti sposobne komunicirati s kontaktnimi točkami v drugih državah članicah.“;

7.

člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Obdelava zaprosil za pravosodno sodelovanje

1.   Kontaktne točke odgovorijo na vsa zaprosila, ki so jim predložena, nemudoma in najpozneje v petnajstih dneh po prejemu zaprosila. Če kontaktna točka ne more odgovoriti na zaprosilo v tem obdobju, na kratko obvesti osebo, ki je podala zaprosilo o času, ki ga potrebuje za odgovor, vendar to obdobje praviloma ni daljše od tridesetih dni.

2.   Da bi lahko kontaktne točke kar najbolj učinkovito in hitro odgovarjale na zaprosila iz odstavka 1, uporabljajo najustreznejša tehnološka sredstva, ki jim jih dajo na razpolago države članice.

3.   Komisija vodi varovani elektronski register z omejenim dostopom, v katerem so zbrana zaprosila za pravosodno sodelovanje in odgovori iz člena 5(2)(b), (c) (d) in (e). Kontaktne točke zagotovijo, da se informacije, potrebne za vzpostavitev in delovanje tega registra, redno pošiljajo Komisiji.

4.   Komisija najmanj enkrat vsakih šest mesecev kontaktnim točkam posreduje informacije o statističnih podatkih zaprosil za pravosodno sodelovanje in odgovorov iz odstavka 3.“;

8.

člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Srečanja kontaktnih točk

1.   Kontaktne točke mreže se srečujejo najmanj enkrat vsakih šest mesecev v skladu s členom 12.

2.   Vsako državo članico na teh srečanjih predstavlja ena ali več kontaktnih točk, ki jih lahko spremljajo drugi člani mreže, vendar ne smejo biti več kot šest predstavnikov na državo članico.“;

9.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 11a

Sodelovanje opazovalcev na srečanjih mreže

1.   Brez poseganja v člen 1(2) je Danska lahko zastopana na srečanjih iz členov 9 in 11.

2.   Države pristopnice in države kandidatke so lahko povabljene, da na teh srečanjih sodelujejo kot opazovalke. Tretje države, ki so pogodbenice mednarodnih sporazumov o pravosodnem sodelovanju v civilnih in gospodarskih zadevah, ki jih je sklenila Skupnost, se lahko prav tako povabi, da sodelujejo kot opazovalke na določenih srečanjih mreže.

3.   Vsaka država opazovalka ima lahko na teh srečanjih enega ali več zastopnikov, v nobenem primeru pa to število ne sme biti višje od treh predstavnikov na državo.“;

10.

na koncu naslova II se doda naslednji člen:

„Člen 12a

Odnosi z drugimi mrežami in mednarodnimi organizacijami

1.   Mreža vzdržuje odnose ter izmenjuje izkušnje in najboljšo prakso z drugimi evropskimi mrežami, ki imajo enake cilje, na primer z evropsko pravosodno mrežo v kazenskih zadevah. Mreža vzdržuje odnose tudi z evropsko mrežo za usposabljanje v pravosodju, da bi po potrebi in brez poseganja v nacionalne prakse spodbujali usposabljanje glede pravosodnega sodelovanja v civilnih in gospodarskih zadevah za potrebe lokalnih pravosodnih organov držav članic.

2.   Mreža vzdržuje odnose z Evropsko mrežo centrov za varstvo potrošnikov (mreža ECC). Da bi se lahko zlasti zagotovile vse splošne informacije o delovanju instrumentov Skupnosti in mednarodnih instrumentov za olajšanje dostopa potrošnikov do pravnega varstva, so kontaktne točke mreže na voljo članom mreže ECC.

3.   Da bi mreža lahko izpolnjevala naloge iz člena 3 glede mednarodnih instrumentov v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v civilnih in gospodarskih zadevah, vzdržuje stike in izmenjuje izkušnje z drugimi mrežami pravosodnega sodelovanja, vzpostavljenimi med tretjimi državami in z mednarodnimi organizacijami, ki pospešujejo mednarodno pravosodno sodelovanje.

4.   Komisija je v tesnem sodelovanju s predsedstvom Sveta in državami članicami pristojna za izvajanje določb tega člena.“;

11.

besedilo naslova III se nadomesti z naslednjim:

12.

v členu 13(1) se doda naslednja točka:

„(c)

informacije iz člena 8.“;

13.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 13a

Splošno obveščanje javnosti

Z uporabo najustreznejših tehnoloških sredstev mreža prispeva k splošnemu obveščanju javnosti, da jo seznanjajo z vsebino in delovanjem instrumentov Skupnosti in mednarodnih instrumentov v zvezi s pravosodnim sodelovanjem v civilnih in gospodarskih zadevah.

Kontaktne točke v ta namen in brez poseganja v določbe člena 18 javnost seznanjajo z informacijskim sistemom iz člena 14.“;

14.

v členu 17(4) se točka (b) nadomesti z naslednjim:

„(b)

poskrbi, da se informacije o pomembnih vidikih prava in postopkov Skupnosti, vključno s pravno prakso Skupnosti, pa tudi splošne strani informacijskega sistema in podatkovne kartice iz člena 15 prevedejo v uradne jezike institucij Unije in dajo na voljo na spletno stran mreže.“;

15.

v točki 4 člena 18 se črta beseda „postopno“;

16.

člen 19 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 19

Poročanje

Komisija najpozneje 1. januarja 2014 ter nato vsaka tri leta Evropskemu parlamentu, Svetu in Evropskemu ekonomsko-socialnemu odboru predloži poročilo o dejavnostih mreže. Poročilu se po potrebi priložijo predlogi za prilagoditve te odločbe, prav tako vključuje informacije o dejavnostih mreže s ciljem napredka pri zasnovi, razvoju in izvajanju evropskega e-pravosodja, zlasti s stališča lažjega dostopa državljanov do pravnega varstva.“;

17.

člen 20 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 20

Uradno obveščanje

Države članice najpozneje do 1. julija 2010 Komisijo uradno obvestijo o informacijah iz člena 2(5).“.

Člen 2

Začetek veljavnosti

Ta odločba začne veljati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2011, razen točk 1(e) in 17 člena 1, ki se uporabljata od dneva uradnega obvestila o tej odločbi državam članicam, na katere je naslovljena.

Ta odločba je naslovljena na države članice v skladu s Pogodbo o ustanovitvi Evropske skupnosti.

V Bruslju, 18. junija 2009

Za Evropski parlament

Predsednik

H.-G. PÖTTERING

Za Svet

Predsednik

Š. FÜLE


(1)  Mnenje z dne 3. decembra 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje Evropskega parlamenta z dne 16. decembra 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in Sklep Sveta z dne 4. junija 2009.

(3)  UL L 174, 27.6.2001, str. 25.

(4)  UL C 53, 3.3.2005, str. 1.

(5)  UL L 124, 8.6.1971, str. 1.

(6)  UL L 105, 27.4.1996, str. 1.“;


Top