EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1361

Uredba Sveta (ES) št. 1361/2008 z dne 16. decembra 2008 o spremembi Uredbe (ES) št. 219/2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije vropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)

OJ L 352, 31.12.2008, p. 12–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 012 P. 139 - 144

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1361/oj

31.12.2008   

SL

Uradni list Evropske unije

L 352/12


UREDBA SVETA (ES) št. 1361/2008

z dne 16. decembra 2008

o spremembi Uredbe (ES) št. 219/2007 o ustanovitvi skupnega podjetja za razvoj nove generacije vropskega sistema upravljanja zračnega prometa (SESAR)

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti in zlasti členov 171 in 172 Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Komisije,

ob upoštevanju mnenja Evropskega parlamenta (1),

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Od ustanovitve skupnega podjetja SESAR („skupno podjetje“) je bilo z Uredbo Sveta (ES) št. 71/2008 z dne 20. decembra 2007 ustanovljeno skupno podjetje Čisto nebo (3), z Uredbo Sveta (ES) št. 72/2008 z dne 20. decembra 2007 je bilo ustanovljeno skupno podjetje ENIAC (4), z Uredbo Sveta (ES) št. 73/2008 z dne 20. decembra 2007 je bilo ustanovljeno skupno podjetje za izvajanje skupne tehnološke pobude za inovativna zdravila (5) in z Uredbo Sveta (ES) št. 74/2008 z dne 20. decembra 2007 je bilo ustanovljeno skupno podjetje ARTEMIS za izvedbo skupne tehnološke pobude o vgrajenih računalniških sistemih (6). Ta skupna podjetja so telesa, ki so jih ustanovile Skupnosti v smislu člena 185(1) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (7). Za njihovo osebje se uporablja Uredba Sveta (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 z dne 29. februarja 1968 o določitvi Kadrovskih predpisov za uradnike in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter uvedbi posebnih ukrepov, ki se začasno uporabljajo za uslužbence Komisije (8), za telesa in njihovo osebje, pa se uporablja Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti.

(2)

Ustrezno je, da se pravni status skupnega podjetja SESAR kot telesa, ki ga je ustanovila Skupnost, prilagodi drugim novoustanovljenim skupnim podjetjem ter se s tem zagotovi, da ima to skupno podjetje SESAR prednosti, ki izhajajo iz enake obravnave, kot jo imajo druga novoustanovljena skupna podjetja.

(3)

Odločba Sveta 2006/971/ES z dne 19. decembra 2006 o posebnem programu „Sodelovanje“ za izvajanje Sedmega okvirnega programa Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013) (9) navaja, da bo z raziskavami oblikovan in uveden inovativni sistem za upravljanje zračnega prometa (ATM) v okviru pobude SESAR, s čimer bo zagotovljeno tudi najučinkovitejše usklajevanje razvoja sistemov ATM v Evropi.

(4)

Glede na letne delovne programe za leti 2007 in 2008 v zvezi s posebnim programom „Sodelovanje“, Promet (vključno z aeronavtiko), ki izvaja sedmi okvirni program Evropske skupnosti za raziskave, tehnološki razvoj in predstavitvene dejavnosti (2007–2013), bo Komisija skupnemu podjetju SESAR predvidoma zagotovila letne prispevke iz sedmega okvirnega programa v skupnem znesku 350 milijonov EUR za celoten program.

(5)

Večletni delovni program za donacije na področju vseevropskih prometnih omrežij za obdobje 2007–2013 opredeljuje projekt SESAR za posodabljanje ATM v Evropi kot pomembno horizontalno prednostno nalogo, za katero so za navedeno obdobje dodeljena sredstva v višini 350 milijonov EUR.

(6)

Komisija ocenjuje, da bo prispevek Skupnosti za skupno podjetje SESAR znašal 700 milijonov EUR, ki ga bosta v enakih delih prispevala sedmi okvirni program za raziskave in razvoj ter program za vseevropska prometna omrežja.

(7)

Ker je skupno podjetje organ, ki sta ga ustanovili Skupnosti, bi morali njegovi postopki odločanja zagotavljati avtonomijo Skupnosti pri odločanju, zlasti pri vprašanjih, ki imajo vpliv na strateško usmeritev skupnega podjetja, prispevek Skupnosti ter neodvisnost in enako obravnavo osebja skupnega podjetja.

(8)

Med skupnim podjetjem SESAR in Belgijo bi bilo treba skleniti upravni sporazum glede privilegijev in imunitet ter druge podpore, ki jih mora Belgija zagotoviti skupnemu podjetju.

(9)

Da se zagotovi učinkovito upravljanje sredstev, dodeljenih skupnemu podjetju za njegove raziskovalne dejavnosti, in čim bolj enakovredna obravnava skupnega podjetja glede na primerljiva podjetja, je treba zagotoviti, da se davčne določbe Protokola o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti uporabljajo retroaktivno od ustreznega datuma.

(10)

Uredbo (ES) št. 219/2007 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Spremembe Uredbe (ES) št. 219/2007

Uredba (ES) št. 219/2007 se spremeni:

1.

V členu 1 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Skupno podjetje preneha delovati 31. decembra 2016 ali osem let po tem, ko Svet potrdi osrednji načrt za upravljanje zračnega prometa v Evropi (‚osrednji načrt ATM‘) iz opredelitvene faze projekta SESAR, kar koli od tega je prej. Svet o taki potrditvi odloča na predlog Komisije.“

2.

Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 2

Pravni položaj

Skupno podjetje je telo Skupnosti in je pravna oseba. V vsaki državi članici ima največjo pravno sposobnost, ki jo zakonodaja te države priznava pravnim osebam. Predvsem lahko pridobiva premičnine in nepremičnine ter z njimi razpolaga in nastopa kot stranka v pravnem postopku.“

3.

Vstavijo se členi:

„Člen 2a

Osebje

1.   Za osebje skupnega podjetja in njegovega izvršnega direktorja se uporabljajo Kadrovski predpisi za uradnike Evropskih skupnosti, Pogoji za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti ter predpisi, ki so jih institucije Evropskih skupnosti skupaj sprejele za izvajanje teh kadrovskih predpisov in pogojev za zaposlitev.

2.   Brez poseganja v člen 7(2) statuta skupno podjetje v zvezi s svojim osebjem izvaja pristojnosti, ki so organu za imenovanje dodeljene na podlagi Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in organu, pooblaščenemu za sklenitev pogodb o zaposlitvi, na podlagi Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

3.   Upravni odbor v soglasju s Komisijo sprejme ustrezna izvedbena pravila iz člena 110(1) Kadrovskih predpisov za uradnike Evropskih skupnosti in Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

4.   Obseg osebja se določi v organizacijski shemi skupnega podjetja, kakor je določena v letnem proračunu.

5.   Člani osebja skupnega podjetja so začasni in pogodbeni uslužbenci s pogodbami za določen čas, ki se lahko podaljšajo največ enkrat in le za določen čas. Skupno trajanje zaposlitve ne sme presegati osem let in ne sme v nobenem primeru trajati dlje od obdobja delovanja skupnega podjetja.

6.   Vse stroške v zvezi z osebjem krije skupno podjetje.

Člen 2b

Privilegiji in imunitete

1.   Za skupno podjetje ter za njegovo osebje in izvršnega direktorja, če zanje veljajo pravila iz odstavka 1 člena 2a, se uporablja Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti. Kar zadeva davke in carinske dajatve, se Protokol o privilegijih in imunitetah Evropskih skupnosti uporablja za skupno podjetje od 15. oktobra 2008.

2.   Med skupnim podjetjem in Belgijo se sklene upravni sporazum glede privilegijev in imunitet ter druge podpore, ki jo Belgija zagotovi skupnemu podjetju.

Člen 2c

Odgovornost

1.   Pogodbeno odgovornost skupnega podjetja urejajo ustrezne pogodbene določbe in zakonodaja, ki se uporablja za zadevni sporazum ali pogodbo.

2.   V primeru nepogodbene odgovornosti skupno podjetje v skladu s splošnimi načeli, ki so skupna pravnim ureditvam držav članic, povrne vso škodo, ki so jo njegovi uslužbenci povzročili pri opravljanju svojih dolžnosti.

3.   Vsako izplačilo skupnega podjetja v zvezi z odgovornostjo iz odstavkov 1 in 2 ter s tem povezani stroški in izdatki se štejejo kot izdatki skupnega podjetja in se krijejo iz sredstev skupnega podjetja.

4.   Skupno podjetje je izključno odgovorno za izpolnjevanje svojih obveznosti.

Člen 2d

Pristojnost Sodišča Evropskih skupnosti in veljavni pravni red

1.   Sodišče Evropskih skupnosti je pristojno:

(a)

za vse spore med člani, ki se nanašajo na vsebino te uredbe in/ali statuta iz člena 3;

(b)

za vse odločitve na podlagi arbitražnih klavzul v sporazumih in pogodbah, ki jih sklene skupno podjetje;

(c)

za tožbe zoper skupno podjetje, vključno z odločitvami njegovih organov pod pogoji iz členov 230 in 232 Pogodbe;

(d)

za spore v zvezi s povrnitvijo škode, ki jo povzroči osebje skupnega podjetja pri opravljanju svojih nalog.

2.   Za vse zadeve, ki niso zajete v tej uredbi ali drugih zakonodajnih aktih Skupnosti, se uporablja pravni red države, v kateri je sedež skupnega podjetja.“

4.

V členu 4 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Najvišji prispevek Skupnosti znaša 700 milijonov EUR, od tega se 350 milijonov EUR izplača iz odobrenih proračunskih sredstev, dodeljenih področju ‚Promet (vključno z aeronavtiko)‘ posebnega programa Sodelovanje v okviru sedmega okvirnega programa za raziskave in tehnološki razvoj, in 350 milijonov EUR iz proračuna okvirnega programa za vseevropska prometna omrežja za obdobje 2007–2013. Prispevek Skupnosti se izplača v skladu s členom 54(2)(b) Uredbe Sveta (ES, Euratom) št. 1605/2002 z dne 25. junija 2002 o finančni uredbi, ki se uporablja za splošni proračun Evropskih skupnosti (10) (v nadaljnjem besedilu ‚finančna uredba‘).

Prispevek Skupnosti urejajo splošni sporazum in letni finančni izvedbeni sporazumi, ki jih Komisija v imenu Skupnosti sklene s skupnim podjetjem.

Splošni sporazum Komisiji zagotavlja pravico, da nasprotuje uporabi prispevka Skupnosti za namene, ki so po njenem mnenju v nasprotju z načeli programov Skupnosti iz prvega pododstavka ali njeno finančno uredbo ali škodujejo interesom Skupnosti. V primeru nasprotovanja Komisije skupno podjetje ne more uporabiti prispevka Skupnosti za te namene.

5.

Vstavita se naslednja člena:

„Člen 4a

Finančna pravila

1.   Skupno podjetje sprejme posebna finančna pravila v skladu s členom 185(1) finančne uredbe. Finančna pravila lahko odstopajo od pravil iz Uredbe Komisije (ES, Euratom) št. 2343/2002 z dne 23. decembra 2002 o okvirni finančni uredbi za organe iz člena 185 finančne uredbe (11), kadar to zahtevajo posebne operativne potrebe skupnega podjetja in po predhodni pridobitvi soglasja Komisije.

2.   Skupno podjetje ima lastno službo za izvajanje notranje revizije.

Člen 4b

Razrešnica

Razrešnico za izvajanje proračuna skupnega podjetja za leto n da Evropski parlament na priporočilo Sveta pred 15. majem leta n + 2. Upravni odbor v finančnih pravilih skupnega podjetja predpiše postopek, ki se uporabi pri razrešnici ob upoštevanju posebnih značilnosti, ki izhajajo iz narave skupnega podjetja kot javno-zasebnega partnerstva in zlasti sredstev, ki jih v njen proračun prispeva zasebni sektor.

6.

V členu 5 se odstavek 4 nadomesti z naslednjim:

„4.   Stališče Skupnosti v upravnem odboru, kar zadeva odločitve o pristopu novih članov in pomembnih spremembah osrednjega načrta za ATM, se sprejme v skladu s postopkom iz člena 6(3).“

7.

Priloga je spremenjena v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Prehodne določbe v zvezi z osebjem skupnega podjetja

1.   Ne glede na določbe točke (3) člena 1 so vse pogodbe o zaposlitvi, ki jih je sklenilo skupno podjetje SESAR in so veljavne 1. januarja 2009 (v nadaljnjem besedilu „predhodne pogodbe“), veljavne do datuma poteka veljavnosti brez možnosti nadaljnjega podaljšanja.

2.   Vsem članom osebja s predhodnimi pogodbami je ponujena možnost, da zaprosijo za sklenitev pogodbe za začasnega uradnika iz člena 2(a) Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti iz Uredbe (EGS, Euratom, ESPJ) št. 259/68 v različnih razredih, določenih v kadrovskem načrtu.

Za ugotovitev sposobnosti, učinkovitosti in neoporečnost kandidatov za zaposlitev se uporablja notranji izbirni postopek za vse člane osebja, ki imajo predhodne pogodbe, razen za izvršnega direktorja. Notranji izbirni postopek bo organ, pristojen za sklenitev pogodb o zaposlitvi, izvedel do 1. julija 2009.

Glede na vrsto in raven opravljane funkcije bodo uspešnim kandidatom ponujene pogodbe za začasnega uradnika za trajanje, ki ustreza vsaj času, preostalemu po predhodni pogodbi.

3.   Če je bila sklenjena predhodna pogodba za obdobje delovanja skupnega podjetja in je član osebja sprejel novo pogodbo za začasnega uradnika pod pogoji iz odstavka 2, bo ta nova pogodba sklenjena za nedoločen čas v skladu s prvim odstavkom člena 8 Pogojev za zaposlitev drugih uslužbencev Evropskih skupnosti.

4.   Belgijska zakonodaja, ki velja za delovne pogodbe, in drugi ustrezni instrumenti še naprej veljajo za člane osebja s predhodnimi pogodbami, ki niso kandidirali za sklenitev pogodbe za začasnega uradnika ali katerim ni bila ponujena možnost sklenitve pogodbe za začasnega uradnika iz odstavka 2.

Člen 3

Prehodne določbe, ki se nanašajo na mandat izvršnega direktorja

Mandat izvršnega direktorja na položaju 1. januarja 2009 preneha na dan, ko skupno podjetje preneha delovati, kot je navedeno v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 219/2007. Če pride do podaljšanja delovanja skupnega podjetja, se sproži nov postopek za imenovanje izvršnega direktorja v skladu s členom 7(2) Priloge k Uredbi (ES) št. 219/2007. Če je treba izvršnega direktorja v času njegovega mandata nadomestiti, je njegov naslednik imenovan v skladu s členom 7(2) Priloge k Uredbi (ES) št. 219/2007.

Člen 4

Predhodne pogodbe in sporazumi

Brez poseganja v člen 2 ta uredba ne vpliva na pravice in obveznosti, ki izhajajo iz pogodb in drugih sporazumov, ki jih je sklenilo skupno podjetje pred 1. januarjem 2009.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 16. decembra 2008

Za Svet

Predsednica

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  Mnenje z dne 18. novembra 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(2)  Mnenje z dne 3. decembra 2008 (še ni objavljeno v Uradnem listu).

(3)  UL L 30, 4.2.2008, str. 1.

(4)  UL L 30, 4.2.2008, str. 21.

(5)  UL L 30, 4.2.2008, str. 38.

(6)  UL L 30, 4.2.2008, str. 52.

(7)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.

(8)  UL L 56, 4.3.1968, str. 1.

(9)  UL L 400, 30.12.2006, str. 86. Popravljeno z UL L 54, 22.2.2007, str. 30.

(10)  UL L 248, 16.9.2002, str. 1.“

(11)  UL L 357, 31.12.2002, str. 72.“


PRILOGA

Statut skupnega podjetja se spremeni:

1.

V odstavku 1(f) člena 5 se na koncu dodajo naslednje besede:

„ter spremljati delo izvršnega direktorja“.

2.

V odstavku 1(h) člena 5 se izraz „finančni pravilnik“ nadomesti z izrazom „finančna pravila“.

3.

Člen 7 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se doda naslednji stavek:

„Izvršni direktor v zvezi z osebjem izvršuje pooblastila, določena v členu 2a(2) Uredbe (ES) št. 219/2007.“

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Izvršnega direktorja imenuje upravni odbor na podlagi seznama najmanj treh kandidatov, ki jih predlaga Komisija po razpisu za prijavo interesa, objavljenem v Uradnem listu Evropske unije in drugem javno dostopnem periodičnem tisku ali na spletnih straneh. Izvršni direktor je imenovan za obdobje treh let. Potem ko upravni odbor oceni uspešnost izvršnega direktorja v tem obdobju, se lahko njegov mandat podaljša enkrat za največ štiri leta. V nobenem primeru mandat ne sme presegati obdobja delovanja skupnega podjetja, kot je določeno v členu 1(2) Uredbe (ES) št. 219/2007.“

(c)

Odstavek 5 se spremeni:

(i)

točka (a) se nadomesti z naslednjim:

„(a)

zaposliti, voditi in nadzorovati osebje skupnega podjetja, vključno z osebjem iz člena 8;“

(ii)

v točki (e) se izraz „finančnim pravilnikom“ nadomesti z izrazom „finančnimi pravili“.

4.

Vstavi se naslednji člen:

„Člen 7a

Naloge notranjega revizorja

Upravni odbor prevzame odgovornost za naloge, ki jih notranjemu revizorju Komisije nalaga člen 185(3) finančne uredbe, ter ob upoštevanju velikosti in področja delovanja skupnega podjetja sprejme ustrezne ukrepe.“

5.

Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 8

Dodelitev osebja skupnemu podjetju

Vsak član skupnega podjetja lahko predlaga izvršnemu direktorju, da dodeli člane njegovega osebja skupnemu podjetju v skladu s pogoji, navedenimi v ustreznem sporazumu iz člena 1(3) tega statuta. Osebje, dodeljeno skupnemu podjetju, mora ravnati popolnoma neodvisno pod nadzorom izvršnega direktorja.“

6.

Člen 14 se črta.

7.

Člen 15 se spremeni:

(a)

Odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Izvršni direktor vsako leto članom pošlje oceno stroškov projekta SESAR, ki jo je odobril upravni odbor. Upravni odbor v finančnih pravilih skupnega podjetja predpiše postopek, ki se uporabi za pošiljanje ocene stroškov.“

(b)

Odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Na podlagi odobrenih ocen stroškov projekta in ob upoštevanju pripomb članov izvršni direktor pripravi predlog proračuna za naslednje leto in ga predloži upravnemu odboru v sprejetje. Upravni odbor v finančnih pravilih skupnega podjetja predpiše postopek, ki se uporabi pri predložitvi predloga proračuna.“

8.

Členu 17 se doda naslednji odstavek:

„3.   Vsi sprejeti sklepi in pogodbe, ki jih sklene skupno podjetje, izrecno določajo, da OLAF in Računsko sodišče lahko na kraju samem izvajata inšpekcijske preglede dokumentacije vseh pogodbenikov in podizvajalcev, ki so prejeli finančna sredstva Skupnosti, tudi inšpekcijske preglede v prostorih končnih upravičencev.“

9.

Člen 19 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 19

Preglednost

1.   Za dokumente, ki jih hrani skupno podjetje, se uporablja Uredba (ES) št. 1049/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (1).

2.   Skupno podjetje sprejme praktične ureditve za izvajanje Uredbe (ES) št. 1049/2001 do 1. julija 2009.

3.   Zoper odločitve, ki jih skupno podjetje sprejme na podlagi člena 8 Uredbe (ES) št. 1049/2001, se lahko v skladu s pogoji, določenimi v členih 195 oziroma 230 Pogodbe, vloži pritožba pri varuhu človekovih pravic oziroma sproži postopek pred Sodiščem.

10.

Člen 21 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 21

Zavarovanje

Izvršni direktor upravnemu odboru predlaga sklenitev vseh potrebnih zavarovanj, skupno podjetje pa na zahtevo upravnega odbora taka zavarovanja sklene.“

11.

V členu 24 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Če se upravni odbor strinja s predlogi iz odstavka 1 s 75-odstotno večino glasov in v skladu s členom 4(5) tega statuta, se ti predlogi predložijo Komisiji kot osnutki sprememb, ki jih sprejme, po potrebi v skladu s postopkom iz člena 6(3) Uredbe (ES) št. 219/2007.“

12.

Členu 24 se doda naslednji odstavek 3:

„3.   Vse spremembe bistvenih elementov tega statuta, in zlasti spremembe členov 1, 3, 4, 5, 7, 12, 17, 18, 19, 20, 22, 24 in 25 statuta, pa se sprejmejo v skladu s členom 172 Pogodbe.“


(1)  UL L 145, 31.5.2001, str. 43.“


Top